Forord. Oslo, den 11. mars 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Oslo, den 11. mars 2011"

Transkript

1

2 Forord CP-foreningens program vedtas av landsmøtet i Cerebral Parese-foreningen. Programmet danner overordnede føringer for foreningens arbeid i perioden. Oslo, den 11. mars 2011

3 INNHOLD Innledning... 5 Hovedstrategier... 6 Interessepolitisk arbeid Behandlingstilbud Spesialisthelsetjenesten... 7 Kommunehelsetjenesten... 8 Helsetjenester for barn med CP... 8 Helsetjenesten for voksne med CP (Re)habilitering Habilitering for barn... 9 (Re)habilitering for voksne Tilgjengelighet og likestilling Skole og utdanning Arbeidslivstilknytning Transport Bolig Organisasjonsutvikling Medlemsrekruttering Ungdomsnettverket Videreutvikle fylkesavdelingene Modell for temakurs Opplæring for nye tillitsvalgte... 15

4 4.4 Fylkesledersamlingen Utrede variasjon i medlemmenes situasjon og mulige konsekvenser organisatorisk Samarbeid med andre Marit Helene Gullien :12 Deleted: Likemannsarbeid Leir- og ferietilbud Informasjon og læring Forskning og utviklingsarbeid Internasjonalt arbeid Foreningens økonomiske fundament... 20

5 1 INNLEDNING Cerebral Parese-foreningen er en interesseorganisasjon for barn, unge og voksne som har cerebral parese eller liknende diagnoser, og deres familier. Cerebral Pareseforeningen skal være en sterk pådriver slik at mennesker med cerebral parese har et likeverdig tilbud, uavhengig av bosted og situasjon for øvrig. Foreningen arbeider for at den enkelte skal oppleve selvstendighet og tilhørighet og kunne leve et meningsfylt liv. Cerebral Parese-foreningen skal bidra til økt forståelse for utfordringene CP-skaden innebærer for den enkelte. Det innebærer et bredt engasjement når det gjelder ulike livssituasjoner og ulike utfordringer som følge av cerebral parese. Diagnosen omfatter svært ulike utfordringer. En del av medlemmene tilhører andre diagnosegrupper som har fellestrekk med CP. Det er viktig å arbeide for at også disse medlemmene føler tilhørighet til foreningen. CP-foreningen vil legge til rette for gode møteplasser og organisasjonsformer som ivaretar medlemmenes ulike interesser. Medlemmene skal se en forening i utvikling, som griper nye muligheter og som bruker ressursene der de antas å gi mest tilbake til medlemmene. CP-foreningens program vedtas av Landsmøtet for en tidsperiode på to år og skal: Fungere som overordnet styringsverktøy Vise retning i arbeidet og inspirere tillitsvalgte sentralt og på fylkesplan CP-foreningens program danner utgangspunktet for årsplanen for foreningen sentralt og i fylkesavdelingene.

6 2 HOVEDSTRATEGIER Samfunnsmessig likestilling og deltakelse er overordnede mål for Cerebral Pareseforeningens arbeid. CP-foreningen vil prioritere arbeid som utløser offentlige ressurser. Cerebral Pareseforeningen mener at et samfunn basert på fellesskapsløsninger er til beste for medlemmene. Fordi cerebral parese kan virke inn på mulighet for deltakelsen på de fleste samfunnsområder, vil foreningens interessepolitiske arbeid spenne over et bredt spekter av saker. Prioritering av saker gjøres ut fra vurdering av medlemmenes situasjon, organisasjonens ressurser og utenforliggende forhold som politisk debatt, medias dagsorden og utvilkling i fagmiljøene. Å ha cerebral parese handler om å leve med en funksjonsnedsettelse hele livsløpet. Den som selv har CP, så vel som familie og andre nærstående, kan trenge ulike former for bistand. CP-foreningen vil arbeide for at det etableres god oppfølging og tiltak som er tilgjengelig når behovet oppstår. CP-foreningen vil vurdere tiltak på utvalgte områder finansiert av foreningens egne midler. Gjennom egne satsinger kan behov synliggjøres og innsats prioriteres slik at mennesker med cerebral parese får et bedre liv. Å synliggjøre behovene til hele medlemsgruppen er et mål. Det gjøres ved å skape møteplasser for erfaringsutveksling, utvikle nettsiden og annet informasjonsmateriell, drive opplæring og delta i samfunnsdebatten. Kontakt med enkeltmedlemmene er viktig i CP-foreningens daglige virke. Kunnskapen om hvordan den enkelte opplever sin situasjon skal påvirke prioriteringer i CP-foreningens arbeid. Kompetanse om medlemmenes situasjon gir legitimitet i det interessepolitiske arbeidet. Av denne grunn er det viktig å ha fokus på møteplasser og åpne kanaler for kontakt. Rekruttering av flere medlemmer er et mål, for å styrke organisasjonen og for å nå fram til flere med organisasjonens tilbud.

7 3 INTERESSEPOLITISK ARBEID 3.1 BEHANDLINGSTILBUD Cerebral Parese-foreningen vil arbeide for at det utvikles faglige og kunnskapsbaserte retningslinjer som beskriver oppfølging og tiltak for personer med CP i et livsløpsperspektiv. Retningslinjer skal sikre kunnskapsbaserte behandlingstilbud og være et holdepunkt for den enkelte som trenger bistand. Brukermedvirkning er en nødvendig del av utviklingsprosessen for å etablere faglige retningslinjer. Behandlingstilbudet til personer med cerebral parese må være likeverdig, uavhengig av bosted og situasjon for øvrig. Selv om hjerneskaden i seg selv ikke er progredierende så vil de fleste i et naturlig forløp oppleve en forverring av sin helsetilstand. De siste årene har man fått økende forståelse for at voksne med CP opplever et funksjonstap tidligere enn man ville forvente ut i fra normal aldring SPESIALISTHELSETJENESTEN Habiliteringstjenesten for barn i landets fylker har kompetanse om cerebral parese, og er tildelt et ansvar for oppfølging og skal henvise videre ved behov. Spesialisthelsetjenesten har et veiledningsansvar overfor kommunehelsetjenesten. Habiliteringstjenesten for voksne er en enhet innenfor spesialisthelsetjenesten som skal gi tjenester til personer med tidlig ervervet eller medfødt funksjonsnedsettelse. Målgruppe for HAVO er pasienter over 18 år med medfødte eller tidlige ervervede funksjonsnedsettelser av komplisert og sammensatt karakter, som har behov for spesialisthelsetjenester. Dagens praksis viser at det er stor variasjon mellom tjenesten når det gjelder kompetanse om voksne med cerebral parese. I 2009 kom en ny veileder som skal bidra til mer likeverdig tilbud over hele landet. Sunnaas sykehus gir et landsdekkende tilbud om 5 dagers kartleggingsprogram for personer mellom 18 og 45 år som har cerebral parese. det sikres en likeverdig spesialisthelsetjeneste over hele landet for både barn og voksne med cerebral parese

8 Kommunikasjon og kognisjon blir en naturlig del av utredning, oppfølging og behandlingstilbudet for barn og voksne med cerebral parese Spesialisthelsetjenesten har kompetanse og kapasitet til å imøtekomme behandlingsbehovet hos barn og voksne med cerebral parese KOMMUNEHELSETJENESTEN For personer med cerebral parese er tilbudet i kommunen viktig for å få kontinuitet og individuelt tilpasset oppfølging. Individuell plan er en metode for å få til bedre samordning mellom tjenester, og sikre brukermedvirkning. For personer som har behov for hjelp i det daglige er det for lite fleksibel hjemmesykepleie og for dårlige rettigheter i forhold til brukerstyrt personlig assistent. Kompetansen om cerebral parese er mangelfull i det kommunale systemet. Veiledningstilbud i forhold til å ta i bruk hjelpemidler for å avlaste kroppen er for dårlig utbygget HELSETJENESTER FOR BARN MED CP Det etableres systematisk oppfølging av alle barn med CP slik at medikamentell behandling og kirurgiske inngrep tilbys når behovet er til stede, og at smerter og feilstillinger kan forebygges. Kunnskap om hvordan barns hverdag og utvikling påvirkes av spesialiserte og krevende behandlingsinngrep styrkes HELSETJENESTEN FOR VOKSNE MED CP Kompetansen om situasjonen for voksne med CP styrkes innen nevrologifeltet. Det utvikles temabaserte lærings- og mestringstilbud som kan gjennomføres lokalt i samarbeid med fylkesavdelinger, og rettes mot mennesker med cerebral parese og helsepersonell som har til oppgave å drive pasientopplæring.

9 3.2 (RE)HABILITERING HABILITERING FOR BARN Oppfølgingsprogram for barn med cerebral parese (CPOP) beskriver systematisk oppfølging av motoriske funksjoner hos barn. Hensikten med programmet er: Å tilby barn med CP systematisk og forutsigbar oppfølging av motorisk funksjon Å tilstrebe likeverdig behandling for barn med CP uavhengig av bosted Å øke kunnskapen om barn med CP; evaluere ulike behandlingstiltak, som fysio- og ergoterapi, spastisitetsreduserende metoder, ortopedisk kirurgi og ortopediske hjelpemidler Sikre rett behandling til rett barn til rett tid Cerebral Pareseforeningen vil arbeide for at: Oppfølging av kognisjon og kommunikasjon blir integrert i CPOP (RE)HABILITERING FOR VOKSNE Det er nå etablert gruppetilbud for personer med cerebral parese i alle helseregioner ved rehabiliteringsinstitusjoner. Personer som trenger hjelp i det daglige også får rehabiliteringstilbud på spesialisthelsetjenestenivå Kompetansen om rehabiliteringsbehovet for voksne med CP styrkes

10 3.3 TILGJENGELIGHET OG LIKESTILLING Fra årsskiftet 2009 er det forbudt å diskriminere personer med nedsatt funksjonsevne på alle samfunnsområder. Den nye loven gir også rett til tilgjengelighet over alt i samfunnet. Det er diskriminering når du på grunn av en funksjonsnedsettelse blir hindret i å få tilgang til virksomheter som henvender seg til allmennheten. Eksempler på dette kan være offentlige kontorer, butikker, utesteder, kafeer og restauranter. Det kan også være diskriminering når du på skolen ikke får den undervisningen eller tilretteleggingen du har krav på. Du kan også være diskriminert dersom arbeidsgiver ikke tilrettelegger arbeidet for deg når du har en funksjonsnedsettelse. Likestillings- og diskrimineringsombudet forvalter loven. Ombudet kan behandle alle saker om diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelser. Informasjon om loven spres Veiledning om hvordan rettighetene kan innfris blir gitt Det settes tidsfrister i forhold til tilgjengelighet til bygninger og offentlig transport 3.4 SKOLE OG UTDANNING Den sammensatte utfordringen som følger av at CP er en motorisk funksjonshemning, samtidig som det kan medføre ulike typer lærevansker og sosiale vansker, er krevende. Retten til individuelt tilpasset opplæring gjelder både for grunnskolen og videregående opplæring. CP foreningen har erfart at barn og unge med CP ofte blir overvurdert eller undervurdert i forhold til utfordringer i skolen. Kompetansen om alternativ og supplerende kommunikasjon spres slik at barn og deres familie som har behov for opplæring får slikt tilbud Barn og unge med cerebral parese får utfordringer tilpasset sine egne ressurser slik at de får en god læringssituasjon og opplever mestring At barn og unge med cerebral parese, og som i tillegg har en utviklingshemming, får en meningsfylt og trygg skolehverdag Følge opp Stortingsmelding 18 ( ) Læring og fellesskap, der Departementet sier at de vil innføre en egen lovbestemmelse i

11 opplæringsloven om opplæring av elever med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon. CP-foreningen vil ha spesielt fokus på kompetansebygging og opplæring av barn og foreldre. Elever, som har behov for det, sikres individuelt tilpasset opplæring i grunnskolen og videregående skole Veiledningstjenesten for unge i utdanningsløpet bedres. Alle barn og unge får tilbud om nevropsykologisk utreding før skolestart og før overgang til ungdomsskole, videregående og arbeidsliv. 3.5 ARBEIDSLIVSTILKNYTNING Mange personer med cerebral parese vil ha behov for betydelig tilrettelegging i arbeidslivet, og noen vil trenge en varig tilrettelagt arbeidsplass. Personer som har behov for det får tilrettelagt arbeidstilbud Ansatte i NAV og helsetjenesten som skal foreta vurdering og veiledning om ytelser og tjenester har tilstrekkelig kompetanse om cerebral parese og følgetilstander av diagnosen Personer med cerebral parese som er i arbeid blir fulgt opp i forhold til tilrettelegging av arbeidssituasjonen med sikte på å forebygge utstøting. Funksjonassistent og arbeids- og utdanningsreiser blir en fast ordning og at det settes av tilstrekkelig med ressurser til ordningen. Personer som har behov for det må tilbys meningsfylt og tilrettelagt dagtilbud utenfor det ordinære arbeidslivet Følge opp at IA-bedrifter oppfyller sine forpliktelser i henhold til IA-avtale 3.6 TRANSPORT Tilrettelagt offentlig transport og TT-kjøring for funksjonshemmede er nødvendig for mange med cerebral parese. For de som ikke kan benytte offentlig transport, er det mulig å søke om stønad til bil via NAV. CP-foreningen vil arbeide for at: Offentlig transport blir gjort tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse

12 Innbyttetiden for bil settes ned til 8 år, slik at utgifter til høye reparasjonskostnader reduseres Reglene for stønad til bil utformes og praktiseres på en slik måte at individuelle behov og krav kan tilfredsstilles bedre enn nå TT-ordningen administreres på en måte som gjør TT-kortet gyldig uavhengig av hvor man er i landet.

13 3.7 BOLIG Tilrettelagt bolig og hensiktsmessige finansieringsordninger er nødvendig for mange med Cerebral parese, dersom de skal kunne bo i egen bolig. En variert og tilrettelagt boligmasse, og finansieringsordninger gjennom Husbanken, er viktige boligpolitiske virkemidler for å sikre funksjonshemmede et egnet botilbud. For personer med cerebral parese som har et stort hjelpebehov er det å etablere seg i egen bolig en prosess som går over lang tid. Det etableres hensiktsmessige finansieringsordninger for å bygge eller tilrettelegge bolig til familier som får barn med store hjelpebehov Det etableres gode rutiner for overgang til egen bolig Det finnes hensiktsmessige finansieringsordninger som gjør at de som ønsker det kan eie sin egen bolig Kommunene etablerer et tilstrekkelig antall hensiktsmessige botilbud for personer med store og omfattende hjelpebehov At den enkelte får rett til å velge ønsket bolig At alle får tilstrekkelig hjelp i forhold til den enkeltes hjelpebehov uavhengig av boform

14 4 ORGANISASJONSUTVIKLING Videreutvikle CP-foreningen som organisasjon. Støtte til fylkesavdelingene og deres tillitsvalgte skal prioriteres høyt. Videreutvikle møteplasser og arenaer der medlemmene kommer sammen. 4.1 MEDLEMSREKRUTTERING Foreningens tilbud må gjøres kjent for personer som har CP, samt deres pårørende. CP-bladet og og sosiale medier er viktige informasjonskanaler. Informasjon er tilgjengelig der potensielle medlemmer ferdes, som for eksempel helsestasjon, fastleger, habilitering og rehabiliteringsinstitusjoner CP-foreningen når fram til alle som selv har cerebral parese eller er pårørende, og at et differensiert medlemstilbud utvikles Utvikle gode medlemstilbud og treffsteder slik at medlemmene opprettholder medlemskapet sitt 4.2 UNGDOMSNETTVERKET Ungdomsnettverket er en viktig møteplass for unge i Cerebral Parese-foreningen. Ungdomsnettverket styrkes og videreutvikles som en sosial og interessepolitisk møteplass Ungdom i CP-foreningen sin situasjon blir gjort synlig internt og eksternt CP-foreningens ungdommer kan delta i Unge Funksjonshemmede 4.3 VIDEREUTVIKLE FYLKESAVDELINGENE Utvikle materiell som fylkesavdelingene kan anvende til å styrke og utvikle sitt interessepolitiske arbeid. Fylkespermen er utviklet for å gi nyttig informasjon og støtte til tillitsvalgte i fylkesavdelingene og finnes nå i elektronisk versjon på hjemmesiden. vil

15 bli utviklet for å stimulere til samarbeid fylkesavdelingene imellom og overfor CPforeningen sentralt. Besøk og oppfølging overfor fylkesavdelingene er en sentral oppgave for administrasjon. Cerebral Parese-foreningen vil arbeide for å: Styrke fylkesavdelingene som møteplass for medlemmer og andre Styrke fylkesavdelingene som interessepolitisk aktør og formidler av erfaringsbasert kompetanse om å leve med cerebral parese Prioritere administrative ressurser som kan følge opp fylkesavdelingene Bedre offentlige tilskuddsordninger til lokale tiltak og drift MODELL FOR TEMAKURS Foreningen sentralt utvikler minst et temakurs i året som fylkesavdelingene kan gjennomføre lokalt OPPLÆRING FOR NYE TILLITSVALGTE Det skal gjennomføres opplæringstiltak for tillitsvalgte i fylkeslagene Lokale interessepolitiske tiltak Det vil i perioden bli vurdert hvordan fylkesavdelingene og CP-foreningen sentralt kan samarbeide for å styrke det interessepolitiske arbeidet i fylkesavdelingene 4.4 FYLKESLEDERSAMLINGEN Fylkesledersamlingen skal gjennomføres som en møteplass mellom landsmøtene fortillitsvalgte, sentralstyret og administrasjonen Tema på samlingene skal bidra til erfaringsutveksling, opplæring og utvikling av organisasjonen og dens arbeid 4.5 UTREDE VARIASJON I MEDLEMMENES SITUASJON OG MULIGE KONSEKVENSER ORGANISATORISK

16 C P-foreningen har knyttet til seg noen smågrupper med særskilte diagnoser, i tillegg til den brede medlemsgruppen bestående av personer som har cerebral parese og deres pårørende. Medlemmenes situasjon kartlegges bedre Det utvikles gode fora for alle medlemmer uansett diagnose slik at alle opplever tilhørighet til Cerebral Parese-foreningen 4.6 SAMARBEID MED ANDRE CP-foreningen skal delta i nettverk med andre som kan styrke oss i vårt arbeid og som kan utgjøre allierte i felles saker. Spesielt gjelder dette andre nevrologiske foreninger gjennom Hjernerådet (NBC) og CP-foreningene i de øvrige Nordiske land. CP-foreningen skal synliggjøre saker som er spesielt viktige for vår gruppe i FFO, og arbeide for at FFO som paraplyorganisasjon taler vår sak. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Hjernerådet tar opp saker som er viktige for CP-foreningens medlemmer

17 5 LIKEMANNSARBEID Likemannsarbeid er aktiviteter og tiltak som har som mål å tilby støtte og veiledning basert på hverdagserfaringer. Personer som selv har CP eller foreldre til barn med CP kan være likemenn. I tillegg har CP-foreningen en rådgivningstelefon som betjenes av erfaren forelder. Utviklingen av likemannstilbudet er avhengig av at Cerebral Parese-foreningen mottar offentlig støtte til tilbudet. I fylkesavdelingene yter tillitsvalgte en viktig veiledningstjeneste overfor medlemmene i sitt område. Ved behov og ønske hos den enkelte kan det formidles kontakt til foreningens likemenn for eventuell oppfølging. Likemannstilbudene fortsatt sikres offentlig finansiering Likemenn sentralt og i fylkesavdelingene får nødvendig opplæring og veiledning Rådgivningstelefonen videreføres Gode og treffsikre likemannstiltak utvikles

18 6 LEIR- OG FERIETILBUD Leir- og feiretilbud for barn, ungdom og voksne er viktig for medlemmene. Å møte andre som har cerebral parese er viktig for å utvikle et positivt selvbilde. Personer som lever med cerebral parese og er avhengig av mye hjelp i det daglige, har vanligvis ikke tilrettelagt ferietilbud. Leir- og ferietilbud i foreningens regi er for noen det eneste ferietilbudet som er tilgjengelig i løpet av året. Cerebral Parese-foreningen er avhengig av offentlig støtte for å kunne videreføre og videreutvikle leir- og ferietilbudene. CP-foreningen har påtatt seg å legge til rette for sydenferie, slik at personer som selv har økonomi til det kan reise på ferie som er tilrettelagt for personer med cerebral parese. Offentlig støtte til leir- og ferietilbudene videreføres og styrkes Det arrangeres leir- og ferietilbud for barn, ungdom og voksne uavhengig av bosted i landet Det tilrettelegges ferietilbud til syden

19 7 INFORMASJON OG LÆRING Informasjon og læring om cerebral parese er nødvendig for at allmennheten og de som selv er berørt av CP skal få kunnskap om diagnosen og hvordan det er å leve med cerebral parese. Informasjon spres blant annet gjennom: CP-bladet og Facebook, samt brosjyrer. Informasjon om cerebral parese og CP-foreningens tilbud når fram til de som har CP og deres pårørende, samt offentligheten Det utvikles materiell slik at de som selv har cerebral parese og deres pårørende kan lære om det å leve med cerebral parese Informasjons- og læremateriell settes i et system som når fram til de som har behov på det tidspunkt de har bruk for det Det årlig arrangeres CP-konferanse for kunnskapsformidling til fagmiljøene 8 FORSKNING OG UTVIKLINGSARBEID Prosjekter og forskning som kommer CP-foreningens medlemmer til gode fremmes gjennom Extrastiftelsen Helse- og rehabilitering Samarbeidspartnere og finansieringskilder i forhold til nye tiltak vurderes 9 INTERNASJONALT ARBEID Det finnes søsterorganisasjoner i Norden og Europa, og det er i 2010 etablert CP Norden som et formalisert nordisk samarbeid. CP Norden styrkes og videreutvikles Internasjonalt engasjement økes

20 10 FORENINGENS ØKONOMISKE FUNDAMENT Trygge langsiktig og bærekraftig forvaltning av foreningens midler. Kapitalen skal forvaltes slik at den både gir økonomisk bidrag til løpende drift, og sikrer foreningen økonomisk på lang sikt.

21

22 Cerebral Parese-foreningen Bergsalleen 21, 0854 Oslo Telefon: Faks: E-post:

CP-foreningens program 2013-2015

CP-foreningens program 2013-2015 CP-foreningens program 2013-2015 Forord CP-foreningens program vedtas av landsmøtet i Cerebral Parese-foreningen. Programmet danner overordnede føringer for foreningens arbeid i perioden. Oslo, den 12.

Detaljer

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene Årsplan 2013 1 Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene Det settes av ressurser til å utvikle opplæringsmateriell og presentasjoner. Eksterne bidragsytere vil bli engasjert for

Detaljer

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 Vedtatt på generalforsamlingen 2.-4. november 2012 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Sak 5 Sentralstyrets forslag til CP-foreningens program 2016-18. Forslag til vedtak: CP-foreningens program for 2016-2018 vedtas

Sak 5 Sentralstyrets forslag til CP-foreningens program 2016-18. Forslag til vedtak: CP-foreningens program for 2016-2018 vedtas Sak 5 Sentralstyrets forslag til CP-foreningens program 2016-18 Forslag til vedtak: CP-foreningens program for 2016-2018 vedtas Endringsforslag Dokumentet inneholder linjenummer. Dersom du/dere har endringsforslag

Detaljer

Interessepolitisk notat for 2015. Vedtatt av sentralstyret den 29.november 2014

Interessepolitisk notat for 2015. Vedtatt av sentralstyret den 29.november 2014 Interessepolitisk notat for 2015 Vedtatt av sentralstyret den 29.november 2014 Interessepolitisk notat for 2015 Høsten 2014 ble det laget et notat som inneholdt 10 interessepolitiske saker som er viktige

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/14

Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/14 Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/14 Arbeidsprogram Arbeidsprogramkomiteen (Marianne Kufaas Sæterhaug fra Dysleksi Ungdom, Torunn Brandvold fra Voksne med medfødt hjertefeil, Aina Myrvik fra Norsk

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Arbeidsplan 2015. Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014

Arbeidsplan 2015. Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014 Arbeidsplan 2015 Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014 Arbeidsplan 2015 Innhold Innledning - prioriteringer... 3 a) å øke satsningen på likemannsarbeid... 3 b) å tilby mer målrettet informasjonsarbeid...

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2011-2012

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2011-2012 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2011-2012 Vedtatt på generalforsamlingen 6. november 2011 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer

Detaljer

PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N

PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N Delytelse N1.5: Tilbud til barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning, barn og ungdom under 18 år, gruppebasert tilbud

Detaljer

PASIENTPERSPEKTIVET. Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO

PASIENTPERSPEKTIVET. Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO PASIENTPERSPEKTIVET Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO FORVENTNINGER Rehabiliteringstilbud til ALLE som trenger det - NÅR de trenger det. Hva er rehabilitering?

Detaljer

Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10

Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10 Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10 Behandling Dette dokumentet skal regulere linjene for det politiske og organisatoriske arbeidet i perioden som kommer. Styret nedsatte en arbeidsprogramkomité,

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvaret er sendt fra: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring

Detaljer

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune Føringer på rehabiliteringsfeltet Grete Dagsvik Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid Før Rehabilitering «forbeholdt» spesialisthelsetjenesten Omsorgsfaglig kultur i kommunene Lite incentiver

Detaljer

Arbeidsplan for 2016. Innledning - CP-foreningens hovedprioriteringer for 2016 er:

Arbeidsplan for 2016. Innledning - CP-foreningens hovedprioriteringer for 2016 er: Arbeidsplan 2016 Arbeidsplan for 2016 Innledning - CP-foreningens hovedprioriteringer for 2016 er: 1) å videreutvikle vår målrettede satsning på informasjonsarbeid Vi vil fortsette arbeidet med å kunne

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben?

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Regional fagkonferanse konferanse for, om og med Habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør Øst RHF Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2015

Arbeidet i lokallagene i 2015 Arbeidet i lokallagene i 2015 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2015 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell.

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. May Cecilie Lossius Helsedirektoratet Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. NORDISK KONFERANSE: Aktiv fritid for alle May Cecilie Lossius

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2012

Arbeidet i lokallagene i 2012 Arbeidet i lokallagene i 2012 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2012 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

Forslag til nytt arbeidsprogram

Forslag til nytt arbeidsprogram Forslag til nytt arbeidsprogram Arbeidsprogram Arbeidsprogramkomiteen (Simen Brændhaugen fra UG, Ida Utne fra NBfU og Gustav Granheim fra FFMU) har utarbeidet et forslag til nytt arbeidsprogram. Programmet

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

CEREBRAL PARESE-FORENIN EN Bergsallpåen 21, 0854 Oslo

CEREBRAL PARESE-FORENIN EN Bergsallpåen 21, 0854 Oslo CEREBRAL PARESE-FORENIN EN Bergsallpåen 21, 0854 Oslo Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, den 27. november 2009 Høring NOU 2009: 18 Rett til læring Cerebral Parese-foreningen mener

Detaljer

Innspill til Statsbudsjettet 2015

Innspill til Statsbudsjettet 2015 Innspill til Statsbudsjettet 2015 06.11.14 Norsk Epilepsiforbund er en interesseorganisasjon som organiserer om lag 5500 mennesker med epilepsi samt deres pårørende. Rundt 1 % av befolkningen har epilepsi.

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2016

Arbeidet i lokallagene i 2016 Arbeidet i lokallagene i 2016 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2016 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Kartlegging av intensiv habilitering av barn og unge til barn og unge med nevrologiske funksjonsforstyrrelser ( Rambøll/ Helsedirektoratet)

Kartlegging av intensiv habilitering av barn og unge til barn og unge med nevrologiske funksjonsforstyrrelser ( Rambøll/ Helsedirektoratet) Kartlegging av intensiv habilitering av barn og unge til barn og unge med nevrologiske funksjonsforstyrrelser ( Rambøll/ Helsedirektoratet) 2 områder Hva er intensiv habilitering? Hvorfor er tilbudene

Detaljer

Norsk Epilepsiforbund ARBEIDS- OG STRATEGIPROGRAM 2014-2016

Norsk Epilepsiforbund ARBEIDS- OG STRATEGIPROGRAM 2014-2016 Norsk Epilepsiforbund ARBEIDS- OG STRATEGIPROGRAM 2014-2016 Norsk Epilepsiforbund er en landsomfattende uavhengig interesseorganisasjon som skal arbeide for å fremme mestring og livskvalitet for mennesker

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2013

Arbeidet i lokallagene i 2013 Arbeidet i lokallagene i 2013 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2013 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

HLF 2012-2015 HLF. på fem minutter. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak

HLF 2012-2015 HLF. på fem minutter. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak HLF 2012-2015 på fem minutter HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak Innledning HLFs handlingsprogram 2012-2015 gir en grundig presentasjon av forbundets prioriteringer og mål i landsmøteperioden.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Samarbeidsprosjekt mellom: Lindesnes, Søgne, Marnardal, Audnedal, Songdalen og Hovedundervisningssykehjemmet Opplæringspakke rehabilitering

Samarbeidsprosjekt mellom: Lindesnes, Søgne, Marnardal, Audnedal, Songdalen og Hovedundervisningssykehjemmet Opplæringspakke rehabilitering Samarbeidsprosjekt mellom: Lindesnes, Søgne, Marnardal, Audnedal, Songdalen og Hovedundervisningssykehjemmet Opplæringspakke rehabilitering Anny S.Kvelland Liv Heddeland Berit Westbye Janne Lossius Mette

Detaljer

LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014.

LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014. STRATEGI 2015-2017 LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014. LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Layout: LHL Forsidefoto: Ingimage Trykkeri: Gamlebyen Grafiske

Detaljer

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen : Lovgrunnlag, strategier og intensjoner Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen Disposisjon Definisjon rehabilitering Regelverk og sentrale dokumenter Hallgeir forteller Aktører i rehabiliteringsprosessen

Detaljer

VEDTEKTER. Denne versjon vedtatt ved årsmøte 27.03.2012

VEDTEKTER. Denne versjon vedtatt ved årsmøte 27.03.2012 VEDTEKTER Denne versjon vedtatt ved årsmøte 27.03.2012 1. ORGANISASJONENS NAVN 1.1 Organisasjonens navn er: A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus & Behandling. Dette kan forkortes

Detaljer

Epilepsi og sosiale rettigheter

Epilepsi og sosiale rettigheter F HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Kristin Moskvil, sosionom, Avdeling for kompleks

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

aldersgruppen. Likevel mener vi å kunne trekke ut noen tendenser ut i fra de svarene vi har fått.

aldersgruppen. Likevel mener vi å kunne trekke ut noen tendenser ut i fra de svarene vi har fått. Sluttrapport til Extrastiftelsen Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: RB 8409 Prosjektnavn: «På kanten av jobben» Søkerorganisasjon: Cerebral Parese-foreningen Sammendrag: Bakgrunn for prosjektet/målsetning

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR

Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR Klinikk for psykisk helsevern Seksjon for voksenhabilitering Nordmøre og Romsdal Helse Møre og Romsdal HF 6026 Ålesund Dykkar ref: Vår ref: kto Dato: 03.10.2014 Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre

Detaljer

Hva skal skje på rehabiliteringsfeltet de neste 4 år? Oppsummering av svar fra partiene på spørsmålene fra Rehabiliteringsløftet

Hva skal skje på rehabiliteringsfeltet de neste 4 år? Oppsummering av svar fra partiene på spørsmålene fra Rehabiliteringsløftet Hva skal skje på rehabiliteringsfeltet de neste 4 år? Oppsummering av svar fra partiene på spørsmålene fra Rehabiliteringsløftet Arbeiderpartiet Høyre Fremskrittspartiet Kr. folkeparti Venstre SV Senterpartiet

Detaljer

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2020

HANDLINGSPLAN 2014 2020 HANDLINGSPLAN 2014 2020 for Norsk Forening for Stomi, Reservoar, Mage- /tarmkreftrammede vedtatt på representantskapsmøte på Lillestrøm 5. april 2014. Innhold 1. Innledning 1.1. Foreningens navn, formål

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Disposisjon En retningsreform Historikk Nasjonal strategi for habilitering

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 Til alle medlemmer Leder: Postboks 202 Bragernes 3001 DRAMMEN Leder: 91 67 52 06 oyvind.brathen@ebnett.no Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 HØSTTUR PÅ NOREFJELL: Kari Sangro Olestad,

Detaljer

Pasient og pårørende opplæring i lys av Samhandlingsreformen.

Pasient og pårørende opplæring i lys av Samhandlingsreformen. Pasient og pårørende opplæring i lys av Samhandlingsreformen. Hvem? Hva? Hvor? Elsa Hamre 1. desember 2011 Opplæring av pasient og pårørende ( OPP) Dokumentert effekt av pasientopplæring og involvering

Detaljer

Brukermedvirkning. Handlingsplan 2014-2016

Brukermedvirkning. Handlingsplan 2014-2016 Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016 Helse Stavanger HF 2015-2018 Brukermedvirkning - en verdi og en strategi i Helse Stavanger HF Det overordna målet med brukermedvirkning er å styrke kvaliteten

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Spesialisert revmatologisk rehabilitering ved HSR

Spesialisert revmatologisk rehabilitering ved HSR Spesialisert revmatologisk rehabilitering ved HSR Rehabiliteringskonferansen 07.08.12 Haugesund Dagfinn Dahle Enhetsleder Terapienhet HSR AS Definisjon Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede,

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016. Handlingsplan 2014-2016

Brukermedvirkning. Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016. Handlingsplan 2014-2016 Brukermedvirkning Handlingsplan -2016 Brukermedvirkning Handlingsplan -2016 Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring Innledning Visjon og mål for brukermedvirkning Brukermedvirkning skal høyne kvaliteten

Detaljer

Rehabiliteringstjenestene til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade/ hodeskade og påfølgende behov for rehabilitering

Rehabiliteringstjenestene til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade/ hodeskade og påfølgende behov for rehabilitering Rehabiliteringstjenestene til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade/ hodeskade og påfølgende behov for rehabilitering 1 Tilsynet ble gjennomført av et felles team fra FM i Midt- Norge Fylkesmannen

Detaljer

Handlingsplan for landsmøteperioden 1007 2010

Handlingsplan for landsmøteperioden 1007 2010 Handlingsplan for landsmøteperioden 1007 2010 Vedtatt på Landsmøtet 2007 Handlingsplanen er en overordnet plan og skal være Landsmøtets bestilling til Landsstyret og sekretariatet for prioriterte målområder

Detaljer

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Elinor J. Olaussen

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010 Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7500 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Fastleger i Midt-Norge

Detaljer

Kvalitet versus intensitet utfordringer og dilemmaer knyttet til familier som ønsker et annet tilbud enn hva det offentlige kan tilby

Kvalitet versus intensitet utfordringer og dilemmaer knyttet til familier som ønsker et annet tilbud enn hva det offentlige kan tilby Kvalitet versus intensitet utfordringer og dilemmaer knyttet til familier som ønsker et annet tilbud enn hva det offentlige kan tilby Fysioterapeut dr philos Reidun Jahnsen Barnenevrologisk seksjon Rikshospitalet,

Detaljer

Avdeling for barnehabilitering Universitetssykehuset Nord-Norge spesialfysioterapeut Sissel Hotvedt psykologspesialist Berit Dahle

Avdeling for barnehabilitering Universitetssykehuset Nord-Norge spesialfysioterapeut Sissel Hotvedt psykologspesialist Berit Dahle Avdeling for barnehabilitering Universitetssykehuset Nord-Norge spesialfysioterapeut Sissel Hotvedt psykologspesialist Berit Dahle Oppfølging av barn og ungdom med nevromuskulære sykdommer, i Troms og

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

Strategi for brukermedvirkning 2013-2018. Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring og Brukerutvalget Stab samhandling og internasjonalt samarbeid

Strategi for brukermedvirkning 2013-2018. Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring og Brukerutvalget Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Strategi for brukermedvirkning 2013-2018 Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring og Brukerutvalget Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Oslo universitetssykehus tar brukermedvirkning på alvor

Detaljer

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Fylkesmannen i Vest-Agder 04. november 2011 Fremtidens utfordringer i helse og omsorg vegen videre Prosjektdirektør Tor Åm Lokalmedisinsk senter en paraplyorganisasjon

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Å bli voksen med en «barnesykdom»

Å bli voksen med en «barnesykdom» Å bli voksen med en «barnesykdom» Tekst og foto: Bente N. Owren En kartleggingsundersøkelse av voksne med CP i Norge med konsekvenser for barn Reidun Jahnsen dr. philos, Rikshospitalet Reidun Jahnsen er

Detaljer

Barnehage og skole. Barnehage

Barnehage og skole. Barnehage 1 Barnehage og skole Barnehage Barn med funksjonshemninger har fortrinnsrett ved opptak dersom en sakkyndig vurdering sier at barnet kan ha nytte av opphold i barnehage. Barnehagen bør få beskjed om at

Detaljer

NAAFs strategiplan 2005 2008/9. Planen justeres på landsmøtet

NAAFs strategiplan 2005 2008/9. Planen justeres på landsmøtet NAAFs strategiplan 2005 2008/9 Planen justeres på landsmøtet NAAFs strategiplan 2005 2008/9 NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND Strategiplanen er retningsgivende for alt arbeid i de ulike ledd i organisasjonen.

Detaljer

Avdeling for Vurdering & opplæring Vurderingsprogram

Avdeling for Vurdering & opplæring Vurderingsprogram Avdeling for Vurdering & opplæring Vurderingsprogram Sunnaas sykehus HF er Norges største spesialsykehus i rehabilitering. Våre hovedfunksjoner er behandling, opplæring av pasient og pårørende, veiledning

Detaljer

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 NHF avholdt Landsmøte 17. 19. juni. Foruten tradisjonelle landsmøtesaker, besto programmet av et politisk seminar der spørsmålet om likestillingen

Detaljer

Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige Produksjon: polinor.no Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige En miniveileder om samarbeid mellom kommunenes hørsels kontakter og HLFs likemenn HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel - vår sak

Detaljer

Høring om levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemming

Høring om levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemming FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Deres referanse Vår referanse Vår dato 13/00167-5 06.05.2013 Høring

Detaljer

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Søndre Land Mandatet Dimensjonering av tilbudet som skal gis i pleieog omsorgstjenesten i institusjon og i hjemmebaserte tjenester som tar opp i seg de utfordringer

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Hovedstrategi 1 Mestring og mening hele livet Mestring som verdigrunnlag og arbeidsform En aktiv brukerrolle Meningsfull hverdag «Yngreomsorg»

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER 2013-2015 BYDEL GRÜNERLØKKA

HANDLINGSPLAN FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER 2013-2015 BYDEL GRÜNERLØKKA HANDLINGSPLAN FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER 2013-2015 BYDEL GRÜNERLØKKA 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Bystyret har vedtatt at alle virksomheter skal utarbeide egne handlingsplaner for mennesker

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Tom Alkanger Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst RHF 1 Min referanseramme Sykepleier på Sunnaas Har jobbet mye med pasienter med svært

Detaljer

Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten. Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten

Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten. Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Fagspesifikk

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

OSLO KOMMUNE BYSTYRETS SEKRETARIAT

OSLO KOMMUNE BYSTYRETS SEKRETARIAT Til OSLO KOMMUNE BYSTYRETS SEKRETARIAT Bystyret V/ Helse- og sosial komiteen Oslo Rådhus 8 2011 KL' SAKSNR. AV, S KSB. 1_1-A4 ARK,4 KOPI Oslo, juli 2011 Utfordringer i forhold til ekstraressurser i barnehager

Detaljer

Nordisk tverrfaglig forum for Dysmeli og armamputasjoner Oslo 13. november 2014 Behandlingsapparat og -muligheter i Norge

Nordisk tverrfaglig forum for Dysmeli og armamputasjoner Oslo 13. november 2014 Behandlingsapparat og -muligheter i Norge Nordisk tverrfaglig forum for Dysmeli og armamputasjoner Oslo 13. november 2014 Behandlingsapparat og -muligheter i Norge Trine Sand Kaastad, Overlege dr. med. Ortopedisk avdeling, OUS - Rikshospitalet

Detaljer

Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud:

Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud: BAB Omsorg Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud: Dagsenter Avlastning Sommeravlastning Treningsleilighet Hvem er vi? BAB Omsorg

Detaljer

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter Retningslinjer for samarbeid og fordeling av pasienter mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale i Tromsø kommune Formål Formålet med retningslinjene er å: Sikre

Detaljer

Skisse til forskningsprosjekt Nasjonal kartlegging av tjenestetilbudet til voksne personer med omfattende habiliteringsbehov

Skisse til forskningsprosjekt Nasjonal kartlegging av tjenestetilbudet til voksne personer med omfattende habiliteringsbehov Skisse til forskningsprosjekt Nasjonal kartlegging av tjenestetilbudet til voksne personer med omfattende habiliteringsbehov Nils-Øivind Offernes (psykologspesialist, Avdeling for nevrohabilitering) Nils

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

Habiliterings- og rehabiliteringstilbud I Helse Nord. Knut Tjeldnes, seniorrådgiver

Habiliterings- og rehabiliteringstilbud I Helse Nord. Knut Tjeldnes, seniorrådgiver Habiliterings- og rehabiliteringstilbud I Helse Nord Knut Tjeldnes, seniorrådgiver Habilitering og rehabilitering i Helse Nord Tilbud i rehabiliteringsavdelinger Habiliteringstjenesten Ambulante team Rehabilitering

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 OM MENTAL HELSE Handlingsplan 2011 2012 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Detaljer