Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett"

Transkript

1 Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole Eksamen for privatister og klagerett Retningslinjer gjeldende fra våren

2 Eksamensinstruks for skriftlig eksamen privatister Fremmøte, legitimasjon og registrering Alle kandidater må vise gyldig legitimasjon med bilde ved oppmøte. Du må møte fram i eksamenslokalet kl Eksamen starter kl Hver plass er merket med farge og fagkode og du må sette deg på den plassen som hører til ditt fag. Privatister som har fått innvilget forlenget tid må gå til pult merket med navn. Du skal ha dette på pulten: Gyldig legitimasjon, skrivesaker, godkjente hjelpemidler. Du kan også bruke pc. Mat og drikke kan også medtas. Alt annet som mobiltelefon, IPod, Mp3-spiller skal leveres til vakten. Kommer du for sent, kan du normalt ikke delta på eksamen. Unntak er hvis det oppstår uforutsette situasjoner som du ikke kan klandres for, eksempelvis trafikkaos på morgenen. Det er ikke tillatt å forlate plassen uten tillatelse fra eksamensvakt. Du har selv ansvar for at du besvarer riktig eksamensoppgave. Kontroller at du har mottatt riktig eksamensoppgave ved å sammenligne med fagkoden på din oppmøtelapp. Under eksamen Du må fylle ut informasjon på toppen av hvert innføringsark. Dette blir gjennomgått ved oppstart. Det må påføres eksamensdato, nummer på hvert dobbeltark, antall innleverte ark, fag, fagkode og eksaminandnummer. NB: Du skal IKKE skrive ditt navn noen steder på svararkene, bare eksaminandnummer Kommunikasjon med andre kandidater regnes som fusk. Det gjelder også bruk av mobiltelefon. Ønsker du mer kladde- eller innføringspapir eller en luftepause, rekker du opp handa og venter til en vakt kommer bort. Det samme gjelder når du skal levere besvarelsen. Eksamenstid er fastsatt på oppgavearket. I tillegg kan du få 15 min. utover fastsatt tid til klargjøring av besvarelsen. All innføring skal være med svart eller blå penn. Unntak er skisser, tegninger eller grafiske framstillinger hvor du kan bruke blyant og farger. Bruk av PC Privatister til skriftlig eksamen kan bruke egen PC. Du må selv ta med bærbar PC med nettverkskort. Du må kunne bruke word og excel, og kunne lagre på minnepenn. Du må selv ha med lader. Eksamenskontoret sørger for skjøteledning. Det gis ingen brukerstøtte, og du er selv ansvarlig for konsekvensene dersom eget utstyr feiler. Mal til bruk ved digital eksamen lastes ned på egen PC før eksamen fra under privatister. Levering av besvarelsen På sentralgitt skriftlig eksamen som ikke er todelt, skal du skrive besvarelsen på PC og levere den elektronisk i eksamensportalen PGS. Følg rutine og instruks du får av vaktene på eksamensdagen når det gjelder elektronisk innlevering. På lokalgitte eksamener kan besvarelsen også utarbeides på PC, men besvarelsen leveres da som utskrift via minnepenn fra Eksamenskontoret. Følg rutine og instruks du får av vaktene på eksamensdagen når det gjelder utskrift av besvarelsen. Papirbasert eksamen. Hvis du ikke har med deg din egen PC, må du skrive besvarelsen for hånd. Du bruker skolens ark som du får utlevert, og fører inn med blå eller svart penn. Sjekk at alt er korrekt merket og at ark er nummerert. 2

3 Sykdom Dersom besvarelsen skal leveres digitalt, skal kvitteringsnummeret for levering noteres. Vakten skal se kvitteringsbildet på PC før du kan forlate eksamen. Leverer du besvarelsen som utskrift, er du selv ansvarlig for å kontrollere de innleverte arkene. Du er selv ansvarlig for å lagre undervegs. Får du problemer med lagring eller annet, må du straks gi beskjed ved å rekke opp handa slik at en vakt kan komme bort og hjelpe deg. Sykdom på eksamensdagen må dokumenteres med legeattest og sendes Eksamenskontoret senest 3 dager etter eksamensdagen. Du vil da bli oppmeldt til ny prøve i neste eksamensperiode av Eksamenskontoret. Avbryte eksamen etter eksamensstart Dersom du etter å ha fått utdelt eksamensoppgaven ønsker å trekke deg fra eksamen, må innføringsark utfylt med eksamensdato, fagkode, fagbetegnelse og eksaminandnummer leveres og du må signere deg ut. Blank besvarelse vil tilsi karakteren 1. Det er ikke anledning til å forlate eksamenslokalet før 60 minutter etter eksamensstart. Brudd på reglement og fusk Brudd på reglementet kan i alvorlige tilfeller føre til at du blir bortvist fra eksamen (forskrift til opplæringsloven 3-36) eller at din eksamen blir annullert (forskrift til opplæringsloven 3-37). Eksempler på fusk er: Kommunikasjon med andre, bryte reglene for hjelpemiddelbruk eller bruk av mobiltelefon/internett eller andre verktøy som kan kommunisere Særskilt tilrettelegging av eksamen Har du behov for særskilt tilrettelegging, må du søke om dette senest to uker etter oppmeldingsfristen (1.oktober til høsteksamen, og 15. februar for våren). Eksamenskontoret avgjør hvilken tilrettelegging som blir gitt. Søknad uten godkjent dokumentasjon blir ikke behandlet. Dersom du har fått innvilget tilrettelegging tidligere som elev eller privatist, må du likevel søke på nytt når du tar nye eksamener som privatist. Hjelpemidler Eksamensvaktene kontrollerer hjelpemidler som er tillatt brukt. Modeller: Eksamen følger to modeller for hjelpemidler: Modell 1: Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som gjør kommunikasjon mulig. For norsk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt. (Modell 1 er alle fag unntatt de som er nevnt under modell2) Modell 2 : Todelt eksamen: Del 1 Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt. Del 2 Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon. Disse fagene følger modell 2 for hjelpemiddelbruk: Matematikk, fysikk, kjemi, biologi og samfunnsøkonomi 2. Kandidatene får normalt utlevert Del 1 og Del 2 samtidig. Eksamensvakt samler inn Del 1 etter oppgitt tid. Det er tillatt å begynne på Del 2 før Del 1 er levert, men da uten hjelpemidler. Ny eksamensordning i matematikk fra våren Se for mer informasjon. 3

4 Fra og med våreksamen 2015 er det obligatorisk å bruke digitale verktøy på eksamen i matematikk. Dette betyr at du må bruke PC på del 2 av eksamen i matematikk. I teoretisk matematikk og matematikk programfag er timefordelingen mellom del 1 og del 2 av eksamen endret. Del 1 uten hjelpemidler er endret til 3 timer og del 2 med alle hjelpemidler er 2 timer. Krav til digitale verktøy på PC i del 2 er: CAS (Computer Algebra Systems) og graftegner. I praktisk matematikk er timefordelingen mellom del 1 og del 2 uendret. Del 1 som skal løses uten hjelpemidler er 2 timer og del 2 som skal løses med digitale verktøy 3 timer. Papirbasert eksamen krever bruk av digitale verktøy på datamaskinen under del 2. I MAT1001 Matematikk 1P-Y er timefordelingen mellom del 1 og del 2 følgende: Del 1 som skal løses uten hjelpemidler er 1,5 time og del 2 som skal løses med digitale verktøy 2,5 timer. Bruk av regneark til eksamen i MAT1001 Matematikk 1P-Y: I tillegg til de generelle krav om bruk av digitale verktøy står det eksplisitt i læreplanen: vurdere forbruk og bruk av kredittkort og setje opp budsjett og rekneskap ved hjelp av rekneark. Vi presiserer derfor følgende: Det kan komme oppgaver på eksamen som krever at eleven selv lager regneark modeller til bruk for å løse enkle oppgaver med regnskap og budsjett, sparing, lån og beregning av lønn og skatt. Elevene må i tillegg ha kunnskaper om hvordan de kan vise formlene som er brukt. PC er tillatt hjelpemiddel, og kan være fordel på enkelte oppgaver, men det vil ikke bli gitt oppgaver som krever bruk av PC på eksamen i MAT1001 Matematikk 1P-Y våren I MAT1006 Matematikk 1T-Y er timefordelingen mellom del 1 og del 2 følgende: Del 1 som skal løses uten hjelpemidler er 2 timer og del 2 som skal løses med digitale verktøy 2 timer. Bruk av graftegning til eksamen i MAT1006 Matematikk 1T-Y: Det er flere av kulepunktene i læreplanens mål som presiserer at eleven skal bruke digitale verktøy, f.eks. under funksjoner. Det betyr i praksis at elevene må kunne bruke graftegning. Vi presiserer derfor følgende: Det kan komme oppgaver til eksamen som krever at eleven bruker graftegner, f.eks. ved hjelp av Geogebra. Brønnteknikk Det er ingen hjelpemiddel på eksamen i VG2 for Brønnteknikk som er en lokalgitt eksamen. På eksamen i disse fagene kan du bare bruke skrivesaker, linjal, vinkelmåler og kalkulator. Du kan ikke bruke pc. Reglene gjelder for disse fagkodene: BRT2001 leiting, foring og komplettering BRT2002 Produksjon og brønnvedlikehold BRT2003 HMS og kvalitet BRT2004 Tverrfaglig eksamen brønnteknikk Retningslinjer for privatisteksamen muntlig og muntlig-praktisk eksamensform Fag med muntlig eksamensform Alle kandidater må vise gyldig legitimasjon før de får delta på eksamen. For privatister gjennomføres muntlig eksamen med 30 minutters forberedelse hvor alle hjelpemidler er tillatt, utenom kommunikasjon med andre eller via PC. Kandidaten trekker tema/problemstilling når han/hun møter eksaminator til forberedelsen. Temaet må være bredt og skal gi kandidaten et utgangspunkt for eksamen. Kandidaten skal under eksamen presentere temaet som hun eller han har arbeidet med i forberedelsedelen. Presentasjonen skal ikke utgjøre mer enn 1/3 av eksamenstiden, og skal fungere som et utgangspunkt for videre samtale slik at kandidaten får mulighet til å vise sin kompetanse i faget. Rammen for muntlig eksamen er 30 minutter. Oppgavene må utformes slik at vedkommende får vist 4

5 kompetansen sin i en så stor del av faget som mulig. Kandidaten bør få anledning til å presentere temaet, men eksaminator må raskt ta initiativet og begynne med eksaminasjon hvis kandidaten ikke klarer å holde seg til temaet eller tiden trekker ut. Notater fra forberedelsedelen er eneste tillatte hjelpemiddel til muntlig eksamen. Notatene bør fungere som momentliste for presentasjonen. Direkte opplesing fra notater vil i liten grad være egnet til å vise elevens kompetanse i faget, utover lav måloppnåelse. Eksaminator og sensor skal i samråd fastsette karakteren. Sensor har det avgjørende ord. Når kandidaten får opplyst karakteren, kan vedkommende be om en begrunnelse der og da. Denne begrunnelsen blir gitt muntlig. Begrunnelse blir ikke gitt senere. I norsk kan du bli bedt om å gjøre greie for det selvvalgte fordypningsemnet. På alle nivå i engelsk må privatisten være forberedt på å gjøre greie for fordypningsemne (litterært verk, film eller et emne innenfor kultur, samfunn eller litteratur). For mer informasjon se læreplanen i det aktuelle faget. Fag med muntlig-praktisk eksamensform Alle kandidater må vise gyldig legitimasjon før de får delta på eksamen. Forberedelsestid: Inntil 45 min. I yrkesfaglige programområder har de fleste 1 og 2 dager forberedelse. Se informasjon på det du få tilsendt av opplysninger før eksamen. Alle trykte, skrevne og digitale hjelpemidler er tillatt. Under forberedelsen kan det gjøres notater som kan brukes som støtte under eksaminasjonen. Kommunikasjon under forberedelsedelen er ikke tillatt med andre eller via PC. Dersom faget krever bruk av PC under forberedelsen, må privatisten gi beskjed til Eksamenskontoret. Eksamen: Inntil 45 minutter. Først får kandidaten tid til en presentasjon der han/hun legger fram resultatet av arbeidet i forberedelsedelen. (Inntil 1/3 del) Presentasjonen skal ikke leses opp fra et ferdigskrevet manus, men framføres muntlig med utgangspunkt i en kort disposisjon eller ei momentliste som tas med. Kandidaten bør få anledning til å presentere temaet, men eksaminator må raskt ta initiativet og begynne med eksaminasjon hvis kandidaten ikke klarer å holde seg til temaet eller tiden trekker ut. Eksaminator gir beskjed når presentasjonsdelen er over og eksamineringen begynner. Temaet/problemstillingen eleven har forberedt skal være utgangspunktet for eksamineringen. Dette innebærer at temaet/problemstillingen må være tilstrekkelig omfattende til at det vil være naturlig å trekke inne flere deler av læreplanen under selve eksamineringen. Eksamen skal organisere slik at kandidaten får vist kompetansen sin i faget, og utformingen av eksamensoppgavene og selve eksamineringen må sikre dette. Eksaminator og sensor skal i samråd fastsette karakteren. Sensor har det avgjørende ord. Når kandidaten får opplyst karakteren, kan vedkommende be om en begrunnelse der og da. Denne begrunnelsen blir gitt muntlig. Begrunnelse blir ikke gitt senere. Muntlig-praktisk eksamen skal også inneholde et praktisk innslag. Du skal utføre eller beskrive forsøk. Eksamen i Geofag REA3008 og REA3010 Du må forberede deg på å snakke om fordypningsemnet under eksamen, og kunne redegjøre for innhold, problemstillinger og resultat. Dersom prosjektoppgaven ikke medbringes til eksamen vil det kunne få konsekvenser for eksamensresultatet. Eksamen i Kroppsøving KRO1005 og KRO1006 Disse eksamener vil foregå i treningshall. Privatisten har selv ansvar for å ha på seg passende antrekk for å 5

6 gjennomføre fysisk aktivitet. Eksamen blir gjennomført uten forberedelsedel. Det gis mulighet for oppvarming inntil 30 minutter før eksamen. Det er den enkelte privatists ansvar å gjennomføre oppvarmingen. Som følge av fastsatt revidert læreplan i kroppsøving er eksamensordningen for privatister endret fra skriftlig eksamen til muntlig-praktisk eksamen fra høsten Gjennomføring av eksamen: Del 1: Idrettsaktiviteter (felles gjennomføring) Aktiviteten tilpasses lokale forhold. Du skal kunne vise ferdigheter innenfor et utvalg av individuelle idretter og lagidretter. Eleven vil bli eksaminert i en lag,- og en individuell aktivitet (trekk av emne): Turn Dans Innebandy Volleyball Fotball Basket Del 2: Trening og livsstil (individuelt) Du skal vise og forklare selvvalgte øvelser knyttet til utholdenhet, spenst/hurtighet, koordinasjon, styrke og bevegelighet. Du skal også vise at treningsprinsippene er ivaretatt. Del 3: Muntlig høring (individuelt) Samtale knyttet til alle kompetansemål i læreplanen. Hovedområdet friluftsliv skal være en del av den muntlige eksaminasjonen. Du skal prøves i alle kompetansemål i læreplanen. Selve eksamen har en ramme på noe over en 1 time. Bestemmelser om grunnlaget for vurdering er gitt i forskrift til opplæringslovens 3-3. Det vises også til forskrift til opplæringslova 3-1( ) Kapitel gjelder for privatister, så langt det er fastsatt i føringene her.( ). Informasjon om klagerett Forskrift til opplæringslova kapittel 5. Klage på vurdering. Klageskjema finnes på denne linken: Hva det kan klagest på Det kan klages på eksamenskarakterer i skriftlige fag og formelle feil ved muntlig og muntligpraktisk eksamen Hvem som kan klage Privatister og elever har klagerett. Foreldre til umyndige elever, lærlinger og privatister har også klagerett Avgjørelse i klagesaker Behandling av klage over karakterer i skriftlig eksamen kan føre til at karakteren endres både oppover eller nedover på karakterskalaen. Eller den kan bli stående. Avgjørelsen skal begrunnes, den er endelig og kan følgelig ikke endres. Dersom klageren får medhold på klage på muntlig eller muntlig-praktisk eksamen, blir karakteren annullert, og du får anledning til å ta ny eksamen uten at du må betale nytt gebyr. 5-5.Klagefrister 6

7 Frist for å klage på eksamenskarakter er 10 dager. Fristen blir regnet fra det tidspunktet du er blitt gjort kjent med, eller burde ha gjort deg kjent med resultatet. Ved muntlig eksamen kan det bare klages på formelle feil som har noe å si for resultatet. Klage på formelle feil må begrunnes. Ta kontakt med eksamenskontoret for veiledning straks etter eksamen. Privatister sender klagen til Eksamenskontoret i Aust-Agder. Oppmelding til eksamen for privatister All oppmelding til privatisteksamen skal gjøres på internett, adresse Frist for oppmelding til eksamen om høsten er 15. september og til våren 1. februar. Oppmeldingen er ikke gyldig før prøveavgiften er betalt. Du får skriftlig melding om tid og sted for hver eksamen. Hvis du ikke har fått skriftlig melding innen 1. november for høsteksamen og 10. april for våreksamen, plikter du å ta kontakt med Eksamenskontoret. Kontaktinformasjon Eksamenskontoret i Aust-Agder v/arendal videregående skole Postboks Arendal Tlf Epost 7

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN FOR PRIVATISTER

INFORMASJON OM EKSAMEN FOR PRIVATISTER Buskerud fylkeskommune INFORMASJON OM EKSAMEN FOR PRIVATISTER VÅR 2015 INNHOLD Innledning side 3 Hva er en privatist side 3 Reglement og rettledning for kandidater som skal avlegge side 3 Gjennomføring

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

Eksamensinstruks for skriftleg eksamen

Eksamensinstruks for skriftleg eksamen Vedlegg 1: Eksempel på eksamensinstruks for privatister fra Hordaland fylkeskommune Eksamensinstruks for skriftleg eksamen Det er viktig at du gjer deg kjent med denne informasjonen. Oppmøte Seinast 30

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK SAMMENDRAG Disse retningslinjene for lokal eksamen er utarbeidet for å legge til rette for en forsvarlig og lik gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Telemark. Telemark fylkeskommune 05.03.2015 EKSAMENSREGLEMENT

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 Muntlig Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter.

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00 Dok.id.: 2.1.4.4.3.19 VP-I-Håndbok i eksamensarbeid Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 27.02.2014 Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 10 EKSAMEN I VIDEREGÅENDE

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere . Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning...3 2. Ansvar og roller...4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6 3. Før gjennomføring

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

Eksamensveiledning for privatister. i matematikk på yrkesfaglige programområder. MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y. Gjelder fra våren 2015

Eksamensveiledning for privatister. i matematikk på yrkesfaglige programområder. MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y. Gjelder fra våren 2015 Eksamensveiledning for privatister i matematikk på yrkesfaglige programområder MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y Gjelder fra våren 2015 Veiledningen er utarbeidet med bakgrunn i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo VÅREN 2010 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Begrunnelser for muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslova og forskrifter... 4 5. Rollefordeling...

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N 2 0 1 5

I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N 2 0 1 5 1 I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N 2 0 1 5 EKSAMEN UNDERVISNING UNDER EKSAMEN Undervisningen går som normalt frem til skoleslutt.

Detaljer

Vedlegg 6 Tverrfaglig eksamen Vg2.

Vedlegg 6 Tverrfaglig eksamen Vg2. SKOLE-FYLKESRÅDMANN Opplæringsavdelingen Vedlegg 6 Tverrfaglig eksamen Vg2. RFK Reglement/prosedyrer Opplæring Dokumentansvar: Seksjon opplæring i skole. Versjon: 1.5 Gyldig fra: 01.01.2015 Godkjent av:

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016. Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring

INFORMASJONSBROSJYRE. Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016. Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring INFORMASJONSBROSJYRE Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016 Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring INNHOLDSFORTEGNELSE: Side Rektor ønsker deg velkommen 3 Ledelse

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet 1 Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet Johs Totland tidl. rådgiver i Utdanningsdirektoratet 2 Innhold Styringsdokumentene planer, stortingsmeldinger, lover og forskrifter, læreplanverket

Detaljer