INFORMASJON OM EKSAMEN FOR PRIVATISTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON OM EKSAMEN FOR PRIVATISTER"

Transkript

1 Buskerud fylkeskommune INFORMASJON OM EKSAMEN FOR PRIVATISTER VÅR 2015

2 INNHOLD Innledning side 3 Hva er en privatist side 3 Reglement og rettledning for kandidater som skal avlegge side 3 Gjennomføring av side 7 Hva er sentralt gitt og lokalt gitt side 8 Fag med forberedelse før side 8 Eksempeloppgaver, vurderingsveiledninger, sensorveiledninger skriftlig side 9 Hjelpemidler til Kunnskapsløftet: fag med sentralt gitt side 9 Hjelpemidler til fag med lokalt gitt Kunnskapsløftet side 10 Klagerett side 14 Dokumentasjon side 15 Adresser til ssteder side 16 2

3 Innledning Informasjonsbrosjyren gjelder for privatister som skal avlegge i fag som inngår i studieforberedende utdanningsprogram/studieretningsfag i Kunnskapsløftet. Privatisten er ansvarlig for å sette seg inn i Reglement og rettleiing for kandidater som skal avlegge og bestemmelsene for klagebehandling. Dersom privatisten har meldt seg i feil fag, må han/hun vente til neste oppmeldingsperiode for å melde seg i riktig fag. Hva er en privatist? En privatist er en som melder seg til uten å være elev i faget på oppmeldingstidspunktet. En privatist får ikke standpunktkarakter i faget. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å melde seg opp som privatist hvis man samtidig er elev i faget på oppmeldingstidspunktet. Privatister som går på kurs hos private aktører kan ikke forvente å få sine veiledere som eksaminator til muntlig. Privatisten er selv ansvarlig for: å søke informasjon om sordninger for privatister (se læreplanen for faget) å søke informasjon om rutiner og regler for å avlegge privatist å melde seg i riktig fag innen oppmeldingsperioden å skaffe seg læreplan å skaffe seg nødvendig lærestoff å betale savgift innen oppsatt frist Innbetalt savgift blir ikke refundert dersom privatisten trekker seg fra, uansett grunn. Reglement og rettledning for kandidater som skal avlegge (Utarbeidet på bakgrunn av RVO- skriv 1990 og forskrift til opplæringslova) Alle kandidater skal ha hvert sitt eksemplar av dette skrivet og skal ha gjort seg kjent med det i god tid før de møter til. 1 Frammøte Kandidaten møter til oppgitt tid. Til muntlig, muntlig/praktisk, praktisk kaller sensor inn kandidatene etter tur. Kandidat som uten gyldig grunn unnlater å møte opp til fastsatt tid, må vente til neste ordinære med å gå opp i faget. Du kan ikke regne med å få avlegge hvis du kommer for sent eller mangler gyldig legitimasjon. 2. Legitimasjon Kandidaten må legitimere seg før prøven tar til. Når du møter opp på det sstedet du har fått oppgitt, skal du fremlegge gyldig legitimasjon med bilde. 3

4 3 Tilrettelegging til Kandidater som har fått innvilget tilrettelegging til må ha med svarbrevet til. 4. Forholdene i slokalet Kandidaten setter seg straks på anvist plass. Kandidaten må ikke forlate plassen eller bytte plass uten tillatelse fra tilsynet. Tilsynet har anledning til å kontrollere at kandidaten bare har med hjelpemidler som er tillatt brukt ved. Vesker og lignende må leveres inn. Mobiltelefon skal være avslått og leveres til tilsynet. Kandidaten skal kontrollere at han/hun mottar riktig soppgave. Kandidatene må ikke ha noen form for kommunikasjon seg imellom. Hvis en kandidat ønsker opplysninger, trenger noe eller ønsker å forlate slokalet, må han/hun henvende seg til tilsynet. 5 Lufting Gi tydelig signal når du ønsker å gå ut - vent til hovedtilsynet har gitt tillatelse og gitt signal til vakt. Det er ikke tillatt med pause før det har gått 1 time av stiden - kun nødvendige ærender. 6 Eksamenstid Fastsatt tid for er oppgitt på oppgavearket. Kandidaten kan få inntil 15 minutter utover fastsatt stid til klargjøring av besvarelsen, dersom ikke annet er bestemt i sordningen for faget. 7 Papir og innføring Alt papir som skal brukes ved, er merket med skolens navn og blir utlevert av tilsynet. Utlevert papir må ikke deles eller rives i stykker. Tilsynet utleverer ekstra papir dersom kandidaten trenger det. Alt papir må leveres inn før kandidaten forlater slokalet. Dersom en kandidat vil makulere svarark/kladdeark må arkene ikke ødelegges eller krølles sammen, men innleveres til oppbevaring ved oppmeldingsstedet. Arkene makuleres når sperioden er over. Kandidaten må benytte penn med blå eller svart skrift ved innføring av besvarelse som skrives for hånd. I oppgaver der det kreves grafisk framstilling, figurer, tegninger eller noter, kan blyant og farger brukes. Til slike oppgaver kan kandidaten få utlevert spesielle svarark. 4

5 8 Merking og utfylling av svarark Kandidaten fyller ut svararkene som anvist: - Eksaminandnummer - Studieretning/utdanningsprogram - Fag - Fagkode - Eksamensdato og antall innleverte svarark (medregnet eventuelle vedlegg). Alle svarark (medregnet eventuelle vedlegg) skal nummereres før innlevering. Kandidaten må ikke merke noe svarark slik at sensor kan identifisere kandidaten. 9 Levering av besvarelsen Når en kandidat skal levere sin besvarelse, gis det tegn om dette til tilsynet som henter besvarelsen. Svararkene skal ligge i nummerorden. Makulerte svarark leveres for seg og kladdeark for seg. Eksamensoppgaven innleveres sammen med besvarelsen. Kladdeark og soppgaven utleveres ved henvendelse til oppmeldingsstedet dersom kandidaten ber om det. Dersom sykdom eller annen rimelig grunn til forsinkelse har hindret en kandidat i å fullføre sin besvarelse innenfor den fastsatte tid, kan kladdeark vedlegges besvarelsen som går til sensur. I slike tilfeller skal sstedet vedlegge særskilt melding om de forhold som ligger til grunn for dette. Sensorene kan da betrakte kladdearkene som en fullgod del av besvarelsen. Dersom en kandidat ellers ikke har fullført sin besvarelse ved stidens slutt, kan tilsynet ikke nekte kandidaten å legge ved kladd. I slike tilfeller kan kandidaten ikke regne med at kladdearkene blir betraktet som en fullgod del av besvarelsen. 10 Hjelpemidler ved Utdanningsdirektoratet gir nærmere bestemmelser om hvilke hjelpemidler som er tillatt i fag med sentralt gitt. Fylkeskommunen gir nærmere bestemmelser om hvilke hjelpemidler som er tillatt i fag med lokalt gitt. Oppmeldingsstedet orienterer kandidaten om dette. Kandidaten er selv ansvarlig for å ta med hjelpemidler som er tillatt ved. 11 Brudd på reglementet A Atferd i slokalet Kandidater som hindrer eller forstyrrer, kan, etter å ha blitt advart, vises bort. Spørsmålet om bortvisning skal avgjøres av rektor. B Fusk eller forsøk på fusk Eksamen kan annulleres dersom kandidaten har fusket eller forsøkt å fuske ved. Spørsmålet om annullering av skal avgjøres av rektor ved oppmeldingsstedet. Kandidaten skal ha mulighet for å uttale seg muntlig for rektor før enkeltvedtak om annullering av blir fattet. Kandidaten har likevel rett til å fullføre på sdagen. Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i Buskerud. 5

6 Dersom blir annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, kan kandidaten tidligst gå opp til i faget ett år etter at ble annullert. Fusk eller forsøk på fusk kan være: - å gi eller prøve å gi eller formidle ikke tillatt hjelp til andre, eller - å motta slik hjelp, eller - å besitte eller bruke hjelpemidler som ikke er tillatt, etter at oppgaven er delt ut 12 Forfall og sykdom under og rett til utsatt Kandidat som på grunn av sykdom ikke kan møte til, må straks søke lege. Sykemelding skal snarest mulig leveres til oppmeldingsstedet. Kandidat som har møtt til og blir syk, slik at ikke kan fullføres, må straks melde fra til tilsynet, som umiddelbart skal varsle sskolen/oppmeldingsstedet. Kandidaten må oppsøke lege for å få sykemelding. Denne må leveres til oppmeldingsstedet snarest mulig. Kandidat som har levert sykemelding, har rett til utsatt. Retten må brukes ved neste speriode. Det vil si høst ved sykdom under vår og vår ved sykdom under høst. Oppmelding til utsatt skjer ved henvendelse til oppmeldingsstedet hvor sykemelding ble levert. Henvendelsen må skje i oppmeldingsperioden. Vår: 01.januar 01.februar, høst: 15.august 15.september. 13. Eksamensresultat og rett til å klage Etter sensur blir alle karakterer sendt oppmeldingsstedet. En kandidat har rett til å gjøre seg kjent med sin egen besvarelse og få kopi av denne etter at karakteren er kunngjort. Oppmeldingsstedet orienterer nærmere om regler og frister for klagebehandling. 6

7 GJENNOMFØRING AV EKSAMEN Skriftlig Privatister, som skal avlegge skriftlig, skal møte på oppgitt ssted til angitt oppmøtetid. Privatister skal ha med skrivesaker (innføring med blå eller svart penn) og tillatte hjelpemidler. Du må ha med legitimasjon med bilde for registrering av oppmøte. Utover oppsatt stid har du 15 min ekstra til å se over oppgaven før innlevering. Det er en fordel å ha med mat og drikke. Skriftlig foregår på dagtid. Ved Gol vidaregåande skule vil skolens pc-er bli brukt ved. Har du digitale hjelpemidler må disse tas med på minnepenn. Ønsker du å skrive på ark er dette mulig. Privatister som også er skolens elever bruker egen elev-pc. Muntlig og muntlig-praktisk Privatister, som skal avlegge muntlig, skal møte på oppgitt ssted til angitt tidspunkt. Privatister skal ha med skrivesaker og tillatte hjelpemidler. Alle privatister må møte på samme tidspunkt og vil bli kalt inn til eksaminasjon etter tur. Det betyr at det vil være ventetid. Privatister blir anvist et venterom på sstedet. Privatister vil få opplyst karakteren når eksaminasjonen er ferdig. Det er en fordel å ha med mat og drikke. Muntlig foregår normalt på ettermiddagstid. Til muntlige og muntlig-praktiske er kan det være en forberedelsesdel på inntil ca min hvor privatistene skal få et tema eller problemstilling å arbeide med. Ved muntlig i fremmedspråk benyttes ukjent tekst eller lytteprøve. I forberedelsesdelen er alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt - unntatt internett og mobiltlf. Det er privatistens ansvar å ta med de hjelpemidler han/hun mener er nyttige å ha. Privatisten kan gjøre notater i forberedelsestiden - på stemplet notatark fra oppmeldingsstedet. Dette notatarket kan privatisten ta med til eksaminasjonen. Under eksaminasjonen vil privatisten også bli spurt om tema fra de øvrige målene i læreplanen. Tips: Ikke les rett fra notatarket under eksaminasjonen. Prøv å frigjøre deg. Eksamen i følgende fag inneholder en eksperimentell del: o naturfag o fysikk o biologi o kjemi Privatisten må være forberedt på å gjennomføre en elevøvelse under. Oversikt/liste/journal for gjennomgåtte øvelser kan tas med til. Praktisk Praktisk gjelder for tverrfaglig studieretningsfag i yrkesfaglige utdanningsprogram og programfag i studiespesialisering med formgiving. Det kan være inntil 1 dags forberedelse. Eksamen kan være inntil 5 timer. Tid og sted for, tillatte hjelpemidler og gjennomføring av får du beskjed om fra det enkelte oppmeldingsstedet. Privatisten må ha med skrivesaker og tillatte hjelpemidler. Det kan være en fordel å ta med mat og drikke. 7

8 Hva er sentralt gitt og lokalt gitt Sentralt gitt er skriftlig som er lik for hele landet. Eksamensdato for slike fag er også lik. Privatister som tar i fag fra kunnskapsløftet kan ha forberedelsesdag. Eksamensordningen for det enkelte fag gir opplysninger om dette. Lokalt gitt er all muntlig, muntlig-praktisk, praktisk og noen få skriftlige er. Eksamensskolen bestemmer dato for lokalgitt. Eksamen som er muntlig, muntlig-praktisk, praktisk kan ha en kort forberedelse samme dag som. FAG MED FORBEREDELSE FØR EKSAMEN Privatister med praktisk i Kunnskapsløftet Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialisering med formgiving: Fag med praktisk kan ha inntil 1 dag forberedelse Privatister med skriftlig i Kunnskapsløftet Fag med skriftlig som har forberedelse 1 dag før : o REA3019 Teknologi og forskningslære 2 o SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2 o SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3 o REA3009 Geofag 2 o SAM3023 Rettslære 2 o ENG1003 Engelsk Vg 2 yrkesfag o ENG1002 Engelsk Vg1 studieforberedende o SAM3016 Sosialkunnskap o SAM3029 Entrepenørskap og bedriftsutvikling 2 o REA3015 Informasjonsteknologi 2 o SAM3002 Historie og filosofi 2 o SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 o SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2 o SAM3012 Næringslivsøkonomi 2 o SAM3026B Samfunnsøkonomi 2 o SAM3033 Økonomistyring o SAM3035 Økonomi og ledelse o SAM3020 Politikk og menneskerettigheter o NOR1049 Norsk som andrespråk Privatisten er ansvarlig for å skaffe seg forberedelsesmateriellet. For privatister vil forberedelsesmateriellet bli publisert på dagen før selve. Lør.- søn.- og helligdager regnes ikke som forberedelsesdager. Privatister kan eventuelt hente forberedelsen på oppmeldingsstedet kl forberedelsesdagen. På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av Internett. Privatister med muntlig og muntlig-praktisk Muntlig og muntlig-praktisk kan ha inntil 45 minutter forberedelse samme dag som. Noen få fag fra programområde for idrett eller drama kan ha lenger forberedelsestid. 8

9 Eksempeloppgaver, vurderingsveiledninger, sensorveiledninger sentralt gitt skriftlig Eksempeloppgaver, tidligere gitte soppgaver, vurderingsveiledninger og sensorveiledninger i fag med sentralgitt skriftlig er lagt ut på Utdanningsdirektoratets nettside under lenken / i videregående opplæring. Hjelpemidler til i Kunnskapsløftet Fag med sentralt gitt Sentralt gitt skriftlig i Kunnskapsløftet følger to hovedmodeller for hjelpemidler. Her finner du informasjon om bruk av hjelpemidler til de to modellene. Modell 1 - Eksamen Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som For norsk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt. Denne modellen gjelder for alle skriftlige fag bortsett fra matematikk, fysikk, kjemi og biologi. Det betyr at privatister kan ha med egen minnepinn med lagra kildemateriale, alt av bøker, egne notater med mer til. Mobiltelefon, musikkspiller eller lignende er ikke tillatt. Besvarelsen skal skrives på skolens pc og leveres på den. Modell 2 Todelt Del 1 Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt. Del 2 Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon. Denne modellen gjelder fagene matematikk, fysikk, kjemi og biologi. Bruk av datamaskin til i Kunnskapsløftet Privatistene bestemmer selv om de vil bruke PC til. De som ønsker å bruke PC har krysset av for dette når de meldte seg på privatistweb. Oppgaven skal skrives på skolens pc. Skolens pc har retteprogram i følgende språk: norsk, nynorsk, tysk, engelsk, spansk, fransk. Ta kontakt med skolen hvis du har behov for andre språk. Del 1 av todelt for matematikk, fysikk, kjemi og biologi skal gjennomføres uten bruk av datamaskin. Eksamensvaktene vil jevnlig kontrollere privatistenes skjermbilder for å unngå at privatistene kommuniserer via internett. 9

10 Hjelpemidler til fag med lokalt gitt i Kunnskapsløftet Fagkode Fag Eksamensform og tid for privatister Tillatte hjelpemidler (som privatisten REA3001 Biologi 1 Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter Leseliste med oversikt over aktuelle elevøvelser anbefales levert til muntligpraktisk REA3003 Biologi 2 Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter Leseliste med oversikt over aktuelle elevøvelser anbefales levert til muntligpraktisk I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig i REA3002 Biologi 2 ENG1102 Engelsk Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelsesdel: Ca 30 min. Muntlig prøve kan inneholde en ukjent tekst eller lytteprøve. Leseliste anbefales levert til muntlig og må inneholde et fordypningsemne. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig i ENG1002 Engelsk SPR3013 FSP5*** Tysk Fransk Spansk Finsk Russisk Japansk Italiensk Finsk Engelsk språklig litteratur og kultur Fremmedspråk som fellesfag: Nivå I Nivå II Nivå I+ II Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter Muntlig prøve kan inneholde en ukjent tekst eller lytteprøve. Leseliste anbefales levert til muntlig I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig i SPR3012 Engelsk språklig litteratur og kultur Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelsesdel: Ca 30 min. Muntlig prøve kan inneholde en ukjent tekst eller lytteprøve. Leseliste anbefales levert til muntlig For fagkode og fag: se Privatister må avlegge både en skriftlig og muntlig prøve. selv må ha med seg til ) Til muntlig prøve: PSP5*** Tysk Fransk Spansk Finsk Russisk Japansk Italiensk Finsk Fremmedspråk som programfag: Nivå I Nivå II Nivå III Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelsesdel: Ca 30 min. Muntlig prøve kan inneholde en ukjent tekst eller lytteprøve. Leseliste anbefales levert til muntlig For fagkode og fag: se Privatister må avlegge både en skriftlig og muntlig prøve. Til muntlig prøve: 10

11 REA3004 Fysikk 1 Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter Leseliste med oversikt over aktuelle elevøvelser anbefales levert til muntligpraktisk REA3006 Fysikk 2 Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter Leseliste med oversikt over aktuelle elevøvelser anbefales levert til muntligpraktisk I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig i REA3005 Fysikk 2 GEO1001 Geografi Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelsesdel inntil 30 minutter. HIS1002 Historie Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelsesdel inntil 30 minutter. Gjelder for VG3 studieforbedrende utdanning. Eksamen omfatter læreplanmål VG2 og VG3. HIS1003 Historie Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelsesdel inntil 30 minutter. REA3014 REA3016 SPR3009 Informasjons -teknologi 1 Informasjons -teknologi 2 Internasjonal engelsk Dette faget gjelder VG3 påbygging til generell studiekompetanse, og de som skal ha studiekompetanse etter 23/5-regelen Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter Forberedelsesdel inntil 45 min. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig i REA3015 Infomasjonsteknologi 2 Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelsesdel inntil 30 min. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig i SPR3008 Internasjonal engelsk Leseliste anbefales levert til muntlig REA3011 Kjemi 1 Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter Leseliste med oversikt over aktuelle elevøvelser anbefales levert til muntligpraktisk REA3013 Kjemi 2 Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter Leseliste med oversikt over aktuelle elevøvelser anbefales levert til muntligpraktisk I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig i REA3012 Kjemi 2 Til forberedelsesdelen muntlig er alle hjelpemidler tillatt. Til forberedelsesdelen muntlig er alle hjelpemidler tillatt. I I forberedelsesdelen er alle hjelpemidler tillatt, unntatt PC og andre verktøy som 11

12 SPR3014 Kommunikasjon og kultur 1 Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelsesdel inntil 30 minutter. KRO1002 KRO1003 Kroppsøving SAM 3005 Markedsføring og ledelse 1 SAM3008 Medie- og informasjonskunnskap 1 Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter. Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelsesdel inntil 30 minutter. Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelsesdel inntil 30 min. NAT1002 Naturfag Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter NAT1001/ NAT1003 NOR1213 NOR1233 REL1001 Naturfag Norsk Religion og etikk Gjelder Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og generell studiekompetanse etter 23/5-regelen. Leseliste med oversikt over aktuelle elevøvelser anbefales levert til muntligpraktisk Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter Gjelder for Vg1 yrkesfag og Vg3 påbygg til generell studiekompetanse Leseliste med oversikt over aktuelle elevøvelser anbefales levert til muntligpraktisk Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter Leseliste anbefales levert til muntlig Leselista må også inneholde særemne I tillegg MÅ privatisten avlegg skriftlig i NOR1211/NOR1231 Norsk hovedmål og NOR1212/NOR1232 Norsk sidemål Se for informasjon om fagkoder i norsk. Muntlig prøve inntil 30 min Forberedelsesdel inntil 30 min. 12

13 SAF1001 Samfunnsfag Muntlig prøve inntil 30 min Forberedelsesdel inntil 30 min. SPR3011 SAM3019 Samfunnsfaglig engelsk Sosiologi og sosialantropologi Muntlig prøve inntil 30 minutter. Forberedelsesdel inntil 30 minutter I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig i SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk Muntlig prøve inntil 30 min Forberedelsesdel inntil 30 min. Finner du ikke faget du skal ha sfaget ditt i tabellen, ta kontakt med skolen. Leselister: Det anbefales at kandidatene leverer leseliste i de fagene dette er nevnt i tabellen over. Eksempler på leselister finnes på Muntlig : Ved prøver med forberedelse kan utlevert materiell og notater fra forberedelsen tas med til selve prøven. Notatene må gjøres på spesielt merkede ark som skolen leverer ut, og må være skrevet for hånd hvis ikke annet er angitt for det enkelte fag. Eventuelle spørsmål om bruk av hjelpemidler ved rettes til oppmeldingsstedet i god tid før sdagen. Fremmedspråk: I fremmedspråk må privatisten avlegge både skriftlig og muntlig. Oversikt over hvilke fremmedspråk over hvilke fag det er mulig å ta i finnes på For å finne ut om privatisten skal melde seg i programfag eller fellesfag og nivå: se 13

14 Klagerett Klagefrister Frist for å klage over vedtak som gjelder skarakterer er 10 dager. Fristen regnes fra det tidspunktet da melding om vedtaket er kommet fram til den som har klagerett, eller da den som har klagerett, burde ha gjort seg kjent med vedtaket. Fristen avbrytes når den som har klagerett, ber om begrunnelse for vedtaket. Ny frist gjelder fra det tidspunktet klageren har fått begrunnelse. Det kan ikke bes om begrunnelse for karakter ved skriftlig. Utforming av klagen Klagen må fremsettes skriftlig, og underskrives av klageren eller av en med fullmakt. Klagen skal nevne det vedtaket som blir påklaget, og dersom det er nødvendig, gi opplysninger som gjør det mulig å avgjøre spørsmål om klagerett og om klagefristen er holdt. Klagen bør innholde årsaken til klagen, bortsett fra klage på skriftlig. Rett til begrunnelse Den som har klagerett kan, innenfor klagefristen, kreve begrunnelse for karakter. Begrunnelsen gis av sensor eller en lærer som har tatt del i karakterfastsettelsen. Den som har klagerett, kan ikke kreve begrunnelse for karakter til skriftlig. Klage over sresultatet ved skriftlig Eleven/privatisten har etter at karakter ved skriftlig er fastsatt, rett til å gjøre seg kjent med egen besvarelse. På anmodning skal han/hun gis kopi av besvarelsen. Eleven/privatisten kan også kreve fremlagt eventuelle retningslinjer som er gitt sensorene til hjelp ved sensureringen. Klagenemnda skal gjøres kjent med hvilken karakter besvarelsen har fått ved ordinær sensur. Nemnda skal ellers ikke få andre opplysninger enn besvarelsen og de opplysninger som kan vedlegges besvarelsen ved. Nemnda vurderer karakterfastsettelsen. Finner den at karakteren er urimelig i forhold til sprestasjonen, setter den ny karakter. Karakteren kan settes opp eller ned. Klage over sresultatet ved muntlig Ved muntlig kan det bare klages over formelle feil av mulig betydning for resultatet. Ved klage innhenter skolens rektor uttalelse fra sensor og eksaminator og sender disse uttalelsene og klagen sammen med sin egen uttalelse til fylkestinget eller den fylkestinget bemyndiger som klageinstans. Kopi av uttalelsene sendes klageren. Dersom klager gis medhold i klage over muntlig blir skarakteren annullert. Klageren har rett til gå opp til ny. Klage over sresultat ved andre, ikke-skriftlige er Ved andre ikke-skriftlige er enn muntlig der det ikke foreligger dokumentasjon som kan vurderes av en klagenemd, kan det bare klages på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. I slike tilfeller følges samme fremgangsmåte som for muntlig. Dersom det foreligger resultater i dokumentasjon som kan vurderes faglig av en klagenemd, skal en følge prosedyren som for skriftlig. Ved eventuell klage benytt egne skjemaer, som du finner på 14

15 Dokumentasjon Privatistene vil få tilsendt dokumentasjon. For vår er det i slutten av juni. For høst er det i slutten av januar. Privatister som etter avlagt skal ha vitnemål/nytt vitnemål, henvender seg til den videregående skolen de sist var elev ved. Vitnemål skrives ut til privatister som ikke tidligere har vært elev i videregående skole. Privatisten må gi beskjed til oppmeldingsstedet når eventuelt vitnemål skal skrives ut. For informasjon om privatist, se LYKKE TIL MED EKSAMEN! 15

16 Adresser til ssteder: Drammen videregående skole Undervisningssted Strømsø Tordenskioldsgt Drammen Drammen videregående skole Undervisningssted Marienlyst Danvikgata Drammen Gamle Høyskolen i Drammen Wergelands gate 11/ Drammen Gol vidaregåande skule 3550 Gol Hønefoss videregående skole Osloveien Hønefoss Kongsberg videregående skole Tinius Olsens gate Kongsberg - Undervisningssted Maurits Hansen Gladbak 12, 3606 Kongsberg Ringerike videregående skole Stangsgate Hønefoss St. Hallvard videregående skole Jensvollveien Lier Ål vidaregåande skole Klokkarbakken Ål Åssiden videregående skole Betzy Kjelsbergsvei Drammen 16

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN Gjelder for privatister og praksiskandidater Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2015 Innhold 1. OPPMØTE...

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag.

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER FAGKODE FAG EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER REA3001 Biologi 1 Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 Muntlig Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter.

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 -praktisk realfag REA3002 Biologi 2 realfag REA3003 Biologi 2 -praktisk realfag Muntlig-praktisk prøve inntil

Detaljer

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2 Hjelpemidler til fag med lokalt gitt muntlig, muntlig-praktisk eksamen, studieforberedende fellesfag og programfag realfag og språk, samfunn og økonomi Fagkode Fag Eksamensform og tid for privatister Tillatte

Detaljer

Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett

Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett Eksamensinstruks for skriftlig eksamen privatister Oppmøte Alle kandidater må vise gyldig legitimasjon ved oppmøte. Du må møte fram i eksamenslokalet senest

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 09.00. Fordi det tar mye tid å starte eksamen med bruk av PC, må alle elever møte senest kl. 08.30 i eksamenslokalet.

Detaljer

EKSAMENSINFO. Innhold: s. 2 - Plikt til å holde seg orientert! s. 2 - Trekking av eksamen

EKSAMENSINFO. Innhold: s. 2 - Plikt til å holde seg orientert! s. 2 - Trekking av eksamen EKSAMENSINFO Innhold: s. 2 - Plikt til å holde seg orientert! s. 2 - Trekking av eksamen s. 2 - Oppmelding til ny eksamen s. 3 - Særskilt eksamen s. 3 Ny eksamen s. 3 Utsatt eksamen s. 3 Viktig om privatisteksamen

Detaljer

REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER

REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER Alle eksaminander skal ha gjort seg kjent med Reglement og rettleiing for eksaminander i god tid før de møter til prøvene. 1. GJENNOMFØRING AV EKSAMEN Fremmøte

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

Godkjent dato: 20.04.2010

Godkjent dato: 20.04.2010 KVALITETSSYSTEM Område: Reglement Kvalitet: Lokalt gitt eksamen Organisasjonsnivå: Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Reglement for elever og privatister som skal opp til eksamen Kapittel: 03 Dokument

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole Eksamen for privatister og klagerett Retningslinjer gjeldende fra våren 2015 1 Eksamensinstruks for skriftlig eksamen privatister Fremmøte,

Detaljer

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014 Info eksamen Nannestad videregående skole Vår 2014 Eksamenstrekk Yrkesfag: 20 % trekkes ut til eksamen fra vg1+vg2. Yrkesfag vg2 og vg3 har en tverrfaglig eksamen (alle elever). SSP vg1 (inkl.idrett):

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 VG3 STSA, STSB, 3STR OG STF

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 VG3 STSA, STSB, 3STR OG STF INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 VG3 STSA, STSB, 3STR OG STF Alle elevene på Vg3 innen studieforberedende utdanningsprogram skal opp til 4 eksamener Eksamen i norsk hovedmål er obligatorisk. Det tilbys

Detaljer

OVERSIKT OVER FAG VED PRIVATISTEKSAMEN VÅREN

OVERSIKT OVER FAG VED PRIVATISTEKSAMEN VÅREN OVERSIKT OVER FAG VED PRIVATISTEKSAMEN VÅREN 2009 Bruk opplysningene fra dette skjemaet til å føre på eventuelt andre fag enn de obligatoriske i oppmeldingsskjemaet til privatisteksamen. Språk Tysk: VT10--xx,

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Skriftlig eksamen Alle eksaminander plikter å gjøre seg kjent med dokumentet Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen i god

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

Privatister i yrkesfaglige utdanningsprogram

Privatister i yrkesfaglige utdanningsprogram Vg1 Programfag Fagkode Eksamensform Hjelpemidler ---1001 ---1002 ---1003 SSA1001 Planlegging SSA1002 Drift og oppfølging SSA1003 Kommunikasj on og service TIP1003 Dokumentasjon og kvalitet ---1003/ 1004

Detaljer

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017 Foss videregående skole Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u Fagkretsen

Detaljer

VÅREN 2013 Onsdag 8.mai NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Onsdag 15. mai

VÅREN 2013 Onsdag 8.mai NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Onsdag 15. mai Dag Fagkode Forberedelse/ Elev/privatistP/L VÅREN 2013 eksamen Onsdag 8.mai NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Onsdag 15. mai Offentliggjøring av trekk sentralgitt eksamen er onsdag 15.mai

Detaljer

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Som skrivet bakerst viser for skriftlig eksamen, går startskuddet ved opplysning om trekkfag onsdag 15.mai kl 9.00 Eleven vil senere få utdelt et forberedelseshefte

Detaljer

Eksamen vår 2013 Studiespes VG1

Eksamen vår 2013 Studiespes VG1 Eksamen vår 2013 Studiespes VG1 Klasse 1 STA Forberedelse Engelsk ENG1002 Skriftlig Trekkfag Onsd 22. Eksamen torsd 23. Mandag 17. 19. Engelsk ENG 1102 Muntlig Trekkfag Fredag 24. 1 P MAT 1011 Skriftlig

Detaljer

Eksamensordning og eksamensplan Nesodden vgs va ren 2015

Eksamensordning og eksamensplan Nesodden vgs va ren 2015 Eksamensordning og eksamensplan Nesodden vgs va ren 2015 Muntlig eksamensordning: Trekket gjøres 48 timer før eksamen; 2 dagers forberedelse. For muntlig eksamen: Faget trekkes 48 timer før eksamen. 24

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 Eksamensdatoer

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 Eksamensdatoer

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg3 PÅB

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg3 PÅB INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg3 PÅB Alle elever skal opp til 3 eksamener: Skriftlig eksamen i norsk hovedmål - obligatorisk Skriftlig eksamen i et trekkfag Muntlig eller muntlig/praktisk eksamen

Detaljer

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 I dette skrivet finner du informasjon om; Når får du melding om eksamen? Frammøte til eksamen Hjelpemidler Bruk

Detaljer

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Vi forventar at du som elev eller privatist har gjort deg kjend med reglar og rettleiing for eksamenskandidatar i god tid

Detaljer

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innhold Innhold Innledning... 4 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet... 5 2.2 Eksamen... 5 2.3 Bruk av IKT...

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 13.mai kl.09.00 i avd. Fritidsparken og i avd. Klosterskogen Eksamensplanen

Detaljer

I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N 2 0 1 5

I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N 2 0 1 5 1 I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N 2 0 1 5 EKSAMEN UNDERVISNING UNDER EKSAMEN Undervisningen går som normalt frem til skoleslutt.

Detaljer

EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager)

EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager) Informasjon til elever og ansatte EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager) Endringer av dato kan skje

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 I løpet av vårsemesteret 2013 vil grunnskolens 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN".

Detaljer

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00 Dok.id.: 2.1.4.4.3.19 VP-I-Håndbok i eksamensarbeid Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 27.02.2014 Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 10 EKSAMEN I VIDEREGÅENDE

Detaljer

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015 SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE Våren 2015 Datoer våren 2015 Skriftlig eksamen: Beskjed om skriftlig trekkfag, kl.09.00, onsdag 13.mai Hvis engelsk: forberedelsedel mandag 18.mai,

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE Revidert januar 2012 ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 1 Ansvarsfordeling 1 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

Plan for siste del av skoleåret eksamensdager/undervisningsdager/studiedager Melding om skriftlig sentralgitte trekkfag gis 13. mai kl.

Plan for siste del av skoleåret eksamensdager/undervisningsdager/studiedager Melding om skriftlig sentralgitte trekkfag gis 13. mai kl. Plan for siste del av skoleåret sdager/undervisningsdager/studiedager Melding om skriftlig sentralgitte trekkfag gis 13. mai kl. 0900 15. mai for alle 0800-1120 Kurs i programfag hele dagen 18. mai 19.

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2014

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2014 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2014 I løpet av vårsemesteret 2014 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011:

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Anne-Lise Olstad 09/03434-15 527 NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: 10.12.2010 Ugradert Postmottak videregående skoler i Nord-Trøndelag Eksamensledere Retningslinjer for gjennomføring

Detaljer

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015 Programfagvalg til skoleåret 204-205 REGLER FOR VALG AV PROGRAMFAG TIL I skal du velge totalt 3 programfag. Unntak: Elever som ikke hadde fremmedspråk i ungdomsskolen, skal kun velge 2 programfag. Disse

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Du bør velge fag ut fra: Evner Interesser Fremtidsplaner Vg1 Vg1: 30 timer fellesfag Fellesfag Antall timer Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Engelsk 5 timer Naturfag

Detaljer

Meldinger skrevet m/ blått Forberedelse skrevet m/ grønt Eksamen skrevet m/ rødt Klagefrister og annen info. skrevet m/ svart

Meldinger skrevet m/ blått Forberedelse skrevet m/ grønt Eksamen skrevet m/ rødt Klagefrister og annen info. skrevet m/ svart Meldinger skrevet m/ blått Forberedelse skrevet m/ grønt Eksamen skrevet m/ rødt Klagefrister og annen info. skrevet m/ svart Dato Aktivitet Elever Lærere On 15.05 Melding om skriftlig trekkfag sentralt

Detaljer

EKSAMENSAVVIKLING VÅREN 2016 INNHOLD:

EKSAMENSAVVIKLING VÅREN 2016 INNHOLD: 1 EKSAMENSAVVIKLING VÅREN 2016 INNHOLD: sinformasjon skoleåret 2015/2016: 2 savvikling for klasse 1STA/B: 4 savvikling for klasse 2STA og 2STB: 5 savvikling for klasse 3ST: 6 savvikling for klasse 3PBY:

Detaljer

Informasjonsmøte Vg3. Tirsdag 29. april 2014

Informasjonsmøte Vg3. Tirsdag 29. april 2014 Informasjonsmøte Vg3 Tirsdag 29. april 2014 HVORFOR FORELDREMØTE? Russetid og avgangseksamen Fravær og standpunktkarakterer Eksamen hjelpemidler og forberedelsestid Hva skjer på skolen fram mot sommeren?

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2015 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014

Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014 Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014 Du bør velge fag ut fra: Evner Interesser Fremtidsplaner Vg1 Vg1: 30 timer fellesfag Fellesfag Antall timer Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Engelsk 5 timer Naturfag

Detaljer

KOVS - Eksamensplan med romendringer - Høst 2015 Sist revidert: 11.11.2015

KOVS - Eksamensplan med romendringer - Høst 2015 Sist revidert: 11.11.2015 Side 1 av 8 05.11.2015 Forberedelse Hønefoss vgs ISF2004 Tverrfaglig eksamen 09:00 06.11.2015 Praktisk Hønefoss vgs ISF2004 Tverrfaglig eksamen 09:00 FSP5120 Tysk I 16:15 09.11.2015 Drammen vgs FSP5126

Detaljer

Asker videregående skole. Skriftlig eksamen 2015

Asker videregående skole. Skriftlig eksamen 2015 Skriftlig eksamen 2015 Trekk til eksamen Med unntak for norsk hovedmål er det tilfeldig trekk til eksamen både skriftlig og muntlig. Eksamensplanen fra UDIR legger føringer ved at noen fag har eksamen

Detaljer

Informasjon til eksamensvaktene forts.

Informasjon til eksamensvaktene forts. Informasjon til eksamensvakter Praktisk informasjon Fremmøte kl. 08.15 Vaktene møter ved resepsjonen for å hente papir og få informasjon om hvor de skal sitte. Hovedvakt får et eget hefte hvor all nødvendig

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

Eksamensplan for Rosthaug videregående skole våren 2015: Plan pr. 12.mai 2015

Eksamensplan for Rosthaug videregående skole våren 2015: Plan pr. 12.mai 2015 Eksamensplan for Rosthaug videregående skole våren 2015: Plan pr. 12.mai 2015 Dag Onsdag Digital Eks.PGS Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen 13.mai Melding om eksamen Offentliggjøring av trekk av sentralt

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.2014) Det er gjort noen få små språklige endringer som ikke er tatt

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2013 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

EKSAMENSPLAN VÅREN 2014 SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVER OG PRIVATISTER ALLE UTDANNINGSPROGRAM (unntatt muntlig og muntlig-praktisk for elever)

EKSAMENSPLAN VÅREN 2014 SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVER OG PRIVATISTER ALLE UTDANNINGSPROGRAM (unntatt muntlig og muntlig-praktisk for elever) EKSAMENSPLAN VÅREN 0 SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVER OG PRIVATISTER ALLE UTDANNINGSPROGRAM (unntatt muntlig og muntlig-praktisk for elever) DATO FAG Elever Priv. PRØVE- STED Vakt BESKJEDER o.a.

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Studieforberedende utdanningsprogram

Studieforberedende utdanningsprogram www.gol.vgs.no Studieforberedende utdanningsprogram Idrettsfag Musikk, dans og drama med disse programområdene: Musikk, Dans eller Drama Studiespesialisering med disse programområdene: Realfag Språk, samfunnsfag

Detaljer

Foreldremøte Vg3 vår 2015

Foreldremøte Vg3 vår 2015 Foreldremøte Vg3 vår 2015 Hva nå? Russetid og avgangseksamen Fravær og standpunktkarakterer Eksamen hjelpemidler og forberedelsestid Hva skjer på skolen fram mot sommeren? 6. Støtte hjemmefra Nasjonalt

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 3 Ansvarsfordeling 4 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar Trekkordning ved eksamen

Detaljer

Side 1. Fag i LK06 som kan erstatte fag fra steinerskolene Linjer: Timetall Fagkode Timetall Fagkode: Merknader: Fellesfag:

Side 1. Fag i LK06 som kan erstatte fag fra steinerskolene Linjer: Timetall Fagkode Timetall Fagkode: Merknader: Fellesfag: Listen er laget for elever som har gjennomført treårig videregående steinerskole, og som trenger å forbedre karakterer ved å ta faget som privatist etter LK06. Listen viser hvilke fag i LK06 som kan erstatte

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2016. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2016. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2016 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

Plan for eksamen og siste del av skoleåret 2016 Eksamensdager/undervisningsdager/studiedager/kurs/annen aktivitet

Plan for eksamen og siste del av skoleåret 2016 Eksamensdager/undervisningsdager/studiedager/kurs/annen aktivitet Plan for og siste del av skoleåret 2016 Eksamensdager/undervisningsdager/studiedager/kurs/annen aktivitet Melding om skriftlig sentralgitte trekkfag gis fredag 13. mai kl. 0900 18. mai 19. mai 20. mai

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO 2013 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret i Oslo... 4 1.1 Muntlig

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg1 ST og STF

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg1 ST og STF INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg1 ST og STF AKTUELLE EKSAMENSFAG Elever i Vg1 studiespesialiserende utdanningsprogram kan trekkes ut til eksamen i følgende fag: Engelsk - sentralt gitt skriftlig eksamen

Detaljer

Foreldremøte - Fagvalg 2016

Foreldremøte - Fagvalg 2016 Foreldremøte - Fagvalg 2016 Valg av programområde og programfag I løpet av januar/februar skal elevene velge programområde og programfag. Programområder: 1. Realfag 2. Språk, samfunnsfag og økonomi Programfag:

Detaljer

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Eksamen 2016. Informasjonsmøte om eksamen, vitnemål og klage for ST Vg3 og Påbygg, Kuben VGS

Oslo kommune Utdanningsetaten. Eksamen 2016. Informasjonsmøte om eksamen, vitnemål og klage for ST Vg3 og Påbygg, Kuben VGS Eksamen 2016 Informasjonsmøte om eksamen, vitnemål og klage for ST Vg3 og Påbygg, Kuben VGS Generelt: Skriftlig eksamen offentliggjøres fredag 13.05.16 i Portalen og i klasserommet (utdeling av brev) Eksamensperiode:

Detaljer

Hartvig Nissen. Edvard Munch. Fyrstikkalleen. Elvebakken

Hartvig Nissen. Edvard Munch. Fyrstikkalleen. Elvebakken Realfag Biologi Biologi 1 Biologi 2 Fysikk Fysikk 1 Fysikk 2 Geofag Geofag X Geofag 1 Geofag 2 Informasjonsteknologi Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 Kjemi Kjemi 1 Kjemi 2 Matematikk Matematikk

Detaljer

Erfaringer eksamen 2013. Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannnen i Nord-Trøndelag

Erfaringer eksamen 2013. Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannnen i Nord-Trøndelag Erfaringer eksamen 2013 1 Slik fordelte trekket seg i fylket: Engelsk: 624 elever Matematikk: 602 elever Norsk: 510 elever Norsk (NOR1415): 27 elever Klager: Engelsk: 6 Matematikk: 14 Norsk hovedmål: 24

Detaljer

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE HØSTEN 2015

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE HØSTEN 2015 AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE HØSTEN 2015 Innhold Velkommen til Akademiet Informasjonsmøter Eksamen Internett It s Learning Vår karaktergaranti Betaling Skolerute Studentbevis Bøker Åpningstider

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

Reiseliv og språk 1 og 2 Programfag Informasjon

Reiseliv og språk 1 og 2 Programfag Informasjon Fagkode SPR3019 SPR3020 SPR3021 Reiseliv og språk 1 og 2 Programfag Informasjon Fagnavn Reiseliv og språk 1, muntlig Reiseliv og språk 2, skriftlig Reiseliv og språk 2, muntlig Utdanningsprogram: Studieforberedende

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

Klageskjemaer med veiledning for elever og foresatte

Klageskjemaer med veiledning for elever og foresatte Klage på karakterer Klageskjemaer med veiledning for elever og foresatte Gjelder Klage på standpunktkarakter i fag/manglende standpunktkarakter Klage på standpunktkarakter i orden/atferd Klage på muntlig

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VALG SOM SKJER I Vg1 (... repetisjon (litt Valg av obligatorisk fremmedspråk

Detaljer

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier FAGVALG 2011-12 Elevenes valg Faglig fordypning gjennom valg av programfag Krav til godkjent vitnemål Opptakskrav til videre studier Programområder Elevene på studiespesialisering må velge ett av følgende

Detaljer

Høsten 2015 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO. Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo

Høsten 2015 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO. Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Høsten 2015 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 Paragrafhenvisninger: Dersom ikke

Detaljer

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 PROGRAMFAG VG2 Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 Fellesfag og programfag Vg 1 Vg 2 Vg 3 Felles fag Program fag Felles fag Program fag Felles fag Program fag Studiespesialisering

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER Informasjon om: 1) gjennomføring av eksamen, 2) frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, 3) mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. 4) mulighet

Detaljer

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2015

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2015 AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2015 Innhold Velkommen til Akademiet Informasjonsmøter Eksamen Internett It s Learning Vår karaktergaranti Betaling Skolerute Studentbevis Bøker Åpningstider

Detaljer

Foreldremøte 10. trinn

Foreldremøte 10. trinn Foreldremøte 10. trinn 15. april 2014 Skriftlig eksamen Opplysning om fag: onsdag 13. mai kl. 9. Norsk, engelsk eller matematikk Elever i samme klasse kan komme opp i forskjellige fag. Resten av 13. mai:

Detaljer

Klagebehandling 2013. Skolens saksbehandling av karakterklager. - Standpuntklager - Eksamensklager

Klagebehandling 2013. Skolens saksbehandling av karakterklager. - Standpuntklager - Eksamensklager Klagebehandling 2013 Skolens saksbehandling av karakterklager - Standpuntklager - Eksamensklager Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Klageinstansen... 3 1.2 Klagefrist... 3 1.3 Klagebehandling... 3 1.4 Skjema...

Detaljer

Eksamensmøte Molde 10.02.2015. v/ Mette Thoresen, Vurdering 1

Eksamensmøte Molde 10.02.2015. v/ Mette Thoresen, Vurdering 1 Eksamensmøte Molde 10.02.2015 v/ Mette Thoresen, Vurdering 1 2 Om sluttvurdering i forskriften III. Sluttvurdering V: Eksamen 3-3/4-11 Grunnlaget for vurdering i fag Grunnlaget for vurdering i fag er dei

Detaljer

Faginfo 2015 YF, Leknes

Faginfo 2015 YF, Leknes Faginfo 2015 YF, Leknes BA vg1 S = Skriftlig eksamen (S) = Sentral sensur M= Muntlig eksamen (L)= Lokal sensur (12.03.15 LT) Norsk skriftlig NOR1204 2 NEI Norsk, kort botid NOR1407 NEI Engelsk ENG1001

Detaljer

VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 2013/2014

VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 2013/2014 VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 013/014 Her finner du: Tema side Realfag, språk, samfunnsfag og økonomi har denne fordeling av fag over tre år: Programfag fra programområdet språk,

Detaljer