INFORMASJON OM EKSAMEN FOR PRIVATISTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON OM EKSAMEN FOR PRIVATISTER"

Transkript

1 Buskerud fylkeskommune INFORMASJON OM EKSAMEN FOR PRIVATISTER VÅR 2015

2 INNHOLD Innledning side 3 Hva er en privatist side 3 Reglement og rettledning for kandidater som skal avlegge side 3 Gjennomføring av side 7 Hva er sentralt gitt og lokalt gitt side 8 Fag med forberedelse før side 8 Eksempeloppgaver, vurderingsveiledninger, sensorveiledninger skriftlig side 9 Hjelpemidler til Kunnskapsløftet: fag med sentralt gitt side 9 Hjelpemidler til fag med lokalt gitt Kunnskapsløftet side 10 Klagerett side 14 Dokumentasjon side 15 Adresser til ssteder side 16 2

3 Innledning Informasjonsbrosjyren gjelder for privatister som skal avlegge i fag som inngår i studieforberedende utdanningsprogram/studieretningsfag i Kunnskapsløftet. Privatisten er ansvarlig for å sette seg inn i Reglement og rettleiing for kandidater som skal avlegge og bestemmelsene for klagebehandling. Dersom privatisten har meldt seg i feil fag, må han/hun vente til neste oppmeldingsperiode for å melde seg i riktig fag. Hva er en privatist? En privatist er en som melder seg til uten å være elev i faget på oppmeldingstidspunktet. En privatist får ikke standpunktkarakter i faget. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å melde seg opp som privatist hvis man samtidig er elev i faget på oppmeldingstidspunktet. Privatister som går på kurs hos private aktører kan ikke forvente å få sine veiledere som eksaminator til muntlig. Privatisten er selv ansvarlig for: å søke informasjon om sordninger for privatister (se læreplanen for faget) å søke informasjon om rutiner og regler for å avlegge privatist å melde seg i riktig fag innen oppmeldingsperioden å skaffe seg læreplan å skaffe seg nødvendig lærestoff å betale savgift innen oppsatt frist Innbetalt savgift blir ikke refundert dersom privatisten trekker seg fra, uansett grunn. Reglement og rettledning for kandidater som skal avlegge (Utarbeidet på bakgrunn av RVO- skriv 1990 og forskrift til opplæringslova) Alle kandidater skal ha hvert sitt eksemplar av dette skrivet og skal ha gjort seg kjent med det i god tid før de møter til. 1 Frammøte Kandidaten møter til oppgitt tid. Til muntlig, muntlig/praktisk, praktisk kaller sensor inn kandidatene etter tur. Kandidat som uten gyldig grunn unnlater å møte opp til fastsatt tid, må vente til neste ordinære med å gå opp i faget. Du kan ikke regne med å få avlegge hvis du kommer for sent eller mangler gyldig legitimasjon. 2. Legitimasjon Kandidaten må legitimere seg før prøven tar til. Når du møter opp på det sstedet du har fått oppgitt, skal du fremlegge gyldig legitimasjon med bilde. 3

4 3 Tilrettelegging til Kandidater som har fått innvilget tilrettelegging til må ha med svarbrevet til. 4. Forholdene i slokalet Kandidaten setter seg straks på anvist plass. Kandidaten må ikke forlate plassen eller bytte plass uten tillatelse fra tilsynet. Tilsynet har anledning til å kontrollere at kandidaten bare har med hjelpemidler som er tillatt brukt ved. Vesker og lignende må leveres inn. Mobiltelefon skal være avslått og leveres til tilsynet. Kandidaten skal kontrollere at han/hun mottar riktig soppgave. Kandidatene må ikke ha noen form for kommunikasjon seg imellom. Hvis en kandidat ønsker opplysninger, trenger noe eller ønsker å forlate slokalet, må han/hun henvende seg til tilsynet. 5 Lufting Gi tydelig signal når du ønsker å gå ut - vent til hovedtilsynet har gitt tillatelse og gitt signal til vakt. Det er ikke tillatt med pause før det har gått 1 time av stiden - kun nødvendige ærender. 6 Eksamenstid Fastsatt tid for er oppgitt på oppgavearket. Kandidaten kan få inntil 15 minutter utover fastsatt stid til klargjøring av besvarelsen, dersom ikke annet er bestemt i sordningen for faget. 7 Papir og innføring Alt papir som skal brukes ved, er merket med skolens navn og blir utlevert av tilsynet. Utlevert papir må ikke deles eller rives i stykker. Tilsynet utleverer ekstra papir dersom kandidaten trenger det. Alt papir må leveres inn før kandidaten forlater slokalet. Dersom en kandidat vil makulere svarark/kladdeark må arkene ikke ødelegges eller krølles sammen, men innleveres til oppbevaring ved oppmeldingsstedet. Arkene makuleres når sperioden er over. Kandidaten må benytte penn med blå eller svart skrift ved innføring av besvarelse som skrives for hånd. I oppgaver der det kreves grafisk framstilling, figurer, tegninger eller noter, kan blyant og farger brukes. Til slike oppgaver kan kandidaten få utlevert spesielle svarark. 4

5 8 Merking og utfylling av svarark Kandidaten fyller ut svararkene som anvist: - Eksaminandnummer - Studieretning/utdanningsprogram - Fag - Fagkode - Eksamensdato og antall innleverte svarark (medregnet eventuelle vedlegg). Alle svarark (medregnet eventuelle vedlegg) skal nummereres før innlevering. Kandidaten må ikke merke noe svarark slik at sensor kan identifisere kandidaten. 9 Levering av besvarelsen Når en kandidat skal levere sin besvarelse, gis det tegn om dette til tilsynet som henter besvarelsen. Svararkene skal ligge i nummerorden. Makulerte svarark leveres for seg og kladdeark for seg. Eksamensoppgaven innleveres sammen med besvarelsen. Kladdeark og soppgaven utleveres ved henvendelse til oppmeldingsstedet dersom kandidaten ber om det. Dersom sykdom eller annen rimelig grunn til forsinkelse har hindret en kandidat i å fullføre sin besvarelse innenfor den fastsatte tid, kan kladdeark vedlegges besvarelsen som går til sensur. I slike tilfeller skal sstedet vedlegge særskilt melding om de forhold som ligger til grunn for dette. Sensorene kan da betrakte kladdearkene som en fullgod del av besvarelsen. Dersom en kandidat ellers ikke har fullført sin besvarelse ved stidens slutt, kan tilsynet ikke nekte kandidaten å legge ved kladd. I slike tilfeller kan kandidaten ikke regne med at kladdearkene blir betraktet som en fullgod del av besvarelsen. 10 Hjelpemidler ved Utdanningsdirektoratet gir nærmere bestemmelser om hvilke hjelpemidler som er tillatt i fag med sentralt gitt. Fylkeskommunen gir nærmere bestemmelser om hvilke hjelpemidler som er tillatt i fag med lokalt gitt. Oppmeldingsstedet orienterer kandidaten om dette. Kandidaten er selv ansvarlig for å ta med hjelpemidler som er tillatt ved. 11 Brudd på reglementet A Atferd i slokalet Kandidater som hindrer eller forstyrrer, kan, etter å ha blitt advart, vises bort. Spørsmålet om bortvisning skal avgjøres av rektor. B Fusk eller forsøk på fusk Eksamen kan annulleres dersom kandidaten har fusket eller forsøkt å fuske ved. Spørsmålet om annullering av skal avgjøres av rektor ved oppmeldingsstedet. Kandidaten skal ha mulighet for å uttale seg muntlig for rektor før enkeltvedtak om annullering av blir fattet. Kandidaten har likevel rett til å fullføre på sdagen. Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i Buskerud. 5

6 Dersom blir annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, kan kandidaten tidligst gå opp til i faget ett år etter at ble annullert. Fusk eller forsøk på fusk kan være: - å gi eller prøve å gi eller formidle ikke tillatt hjelp til andre, eller - å motta slik hjelp, eller - å besitte eller bruke hjelpemidler som ikke er tillatt, etter at oppgaven er delt ut 12 Forfall og sykdom under og rett til utsatt Kandidat som på grunn av sykdom ikke kan møte til, må straks søke lege. Sykemelding skal snarest mulig leveres til oppmeldingsstedet. Kandidat som har møtt til og blir syk, slik at ikke kan fullføres, må straks melde fra til tilsynet, som umiddelbart skal varsle sskolen/oppmeldingsstedet. Kandidaten må oppsøke lege for å få sykemelding. Denne må leveres til oppmeldingsstedet snarest mulig. Kandidat som har levert sykemelding, har rett til utsatt. Retten må brukes ved neste speriode. Det vil si høst ved sykdom under vår og vår ved sykdom under høst. Oppmelding til utsatt skjer ved henvendelse til oppmeldingsstedet hvor sykemelding ble levert. Henvendelsen må skje i oppmeldingsperioden. Vår: 01.januar 01.februar, høst: 15.august 15.september. 13. Eksamensresultat og rett til å klage Etter sensur blir alle karakterer sendt oppmeldingsstedet. En kandidat har rett til å gjøre seg kjent med sin egen besvarelse og få kopi av denne etter at karakteren er kunngjort. Oppmeldingsstedet orienterer nærmere om regler og frister for klagebehandling. 6

7 GJENNOMFØRING AV EKSAMEN Skriftlig Privatister, som skal avlegge skriftlig, skal møte på oppgitt ssted til angitt oppmøtetid. Privatister skal ha med skrivesaker (innføring med blå eller svart penn) og tillatte hjelpemidler. Du må ha med legitimasjon med bilde for registrering av oppmøte. Utover oppsatt stid har du 15 min ekstra til å se over oppgaven før innlevering. Det er en fordel å ha med mat og drikke. Skriftlig foregår på dagtid. Ved Gol vidaregåande skule vil skolens pc-er bli brukt ved. Har du digitale hjelpemidler må disse tas med på minnepenn. Ønsker du å skrive på ark er dette mulig. Privatister som også er skolens elever bruker egen elev-pc. Muntlig og muntlig-praktisk Privatister, som skal avlegge muntlig, skal møte på oppgitt ssted til angitt tidspunkt. Privatister skal ha med skrivesaker og tillatte hjelpemidler. Alle privatister må møte på samme tidspunkt og vil bli kalt inn til eksaminasjon etter tur. Det betyr at det vil være ventetid. Privatister blir anvist et venterom på sstedet. Privatister vil få opplyst karakteren når eksaminasjonen er ferdig. Det er en fordel å ha med mat og drikke. Muntlig foregår normalt på ettermiddagstid. Til muntlige og muntlig-praktiske er kan det være en forberedelsesdel på inntil ca min hvor privatistene skal få et tema eller problemstilling å arbeide med. Ved muntlig i fremmedspråk benyttes ukjent tekst eller lytteprøve. I forberedelsesdelen er alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt - unntatt internett og mobiltlf. Det er privatistens ansvar å ta med de hjelpemidler han/hun mener er nyttige å ha. Privatisten kan gjøre notater i forberedelsestiden - på stemplet notatark fra oppmeldingsstedet. Dette notatarket kan privatisten ta med til eksaminasjonen. Under eksaminasjonen vil privatisten også bli spurt om tema fra de øvrige målene i læreplanen. Tips: Ikke les rett fra notatarket under eksaminasjonen. Prøv å frigjøre deg. Eksamen i følgende fag inneholder en eksperimentell del: o naturfag o fysikk o biologi o kjemi Privatisten må være forberedt på å gjennomføre en elevøvelse under. Oversikt/liste/journal for gjennomgåtte øvelser kan tas med til. Praktisk Praktisk gjelder for tverrfaglig studieretningsfag i yrkesfaglige utdanningsprogram og programfag i studiespesialisering med formgiving. Det kan være inntil 1 dags forberedelse. Eksamen kan være inntil 5 timer. Tid og sted for, tillatte hjelpemidler og gjennomføring av får du beskjed om fra det enkelte oppmeldingsstedet. Privatisten må ha med skrivesaker og tillatte hjelpemidler. Det kan være en fordel å ta med mat og drikke. 7

8 Hva er sentralt gitt og lokalt gitt Sentralt gitt er skriftlig som er lik for hele landet. Eksamensdato for slike fag er også lik. Privatister som tar i fag fra kunnskapsløftet kan ha forberedelsesdag. Eksamensordningen for det enkelte fag gir opplysninger om dette. Lokalt gitt er all muntlig, muntlig-praktisk, praktisk og noen få skriftlige er. Eksamensskolen bestemmer dato for lokalgitt. Eksamen som er muntlig, muntlig-praktisk, praktisk kan ha en kort forberedelse samme dag som. FAG MED FORBEREDELSE FØR EKSAMEN Privatister med praktisk i Kunnskapsløftet Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialisering med formgiving: Fag med praktisk kan ha inntil 1 dag forberedelse Privatister med skriftlig i Kunnskapsløftet Fag med skriftlig som har forberedelse 1 dag før : o REA3019 Teknologi og forskningslære 2 o SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2 o SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3 o REA3009 Geofag 2 o SAM3023 Rettslære 2 o ENG1003 Engelsk Vg 2 yrkesfag o ENG1002 Engelsk Vg1 studieforberedende o SAM3016 Sosialkunnskap o SAM3029 Entrepenørskap og bedriftsutvikling 2 o REA3015 Informasjonsteknologi 2 o SAM3002 Historie og filosofi 2 o SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 o SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2 o SAM3012 Næringslivsøkonomi 2 o SAM3026B Samfunnsøkonomi 2 o SAM3033 Økonomistyring o SAM3035 Økonomi og ledelse o SAM3020 Politikk og menneskerettigheter o NOR1049 Norsk som andrespråk Privatisten er ansvarlig for å skaffe seg forberedelsesmateriellet. For privatister vil forberedelsesmateriellet bli publisert på dagen før selve. Lør.- søn.- og helligdager regnes ikke som forberedelsesdager. Privatister kan eventuelt hente forberedelsen på oppmeldingsstedet kl forberedelsesdagen. På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av Internett. Privatister med muntlig og muntlig-praktisk Muntlig og muntlig-praktisk kan ha inntil 45 minutter forberedelse samme dag som. Noen få fag fra programområde for idrett eller drama kan ha lenger forberedelsestid. 8

9 Eksempeloppgaver, vurderingsveiledninger, sensorveiledninger sentralt gitt skriftlig Eksempeloppgaver, tidligere gitte soppgaver, vurderingsveiledninger og sensorveiledninger i fag med sentralgitt skriftlig er lagt ut på Utdanningsdirektoratets nettside under lenken / i videregående opplæring. Hjelpemidler til i Kunnskapsløftet Fag med sentralt gitt Sentralt gitt skriftlig i Kunnskapsløftet følger to hovedmodeller for hjelpemidler. Her finner du informasjon om bruk av hjelpemidler til de to modellene. Modell 1 - Eksamen Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som For norsk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt. Denne modellen gjelder for alle skriftlige fag bortsett fra matematikk, fysikk, kjemi og biologi. Det betyr at privatister kan ha med egen minnepinn med lagra kildemateriale, alt av bøker, egne notater med mer til. Mobiltelefon, musikkspiller eller lignende er ikke tillatt. Besvarelsen skal skrives på skolens pc og leveres på den. Modell 2 Todelt Del 1 Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt. Del 2 Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon. Denne modellen gjelder fagene matematikk, fysikk, kjemi og biologi. Bruk av datamaskin til i Kunnskapsløftet Privatistene bestemmer selv om de vil bruke PC til. De som ønsker å bruke PC har krysset av for dette når de meldte seg på privatistweb. Oppgaven skal skrives på skolens pc. Skolens pc har retteprogram i følgende språk: norsk, nynorsk, tysk, engelsk, spansk, fransk. Ta kontakt med skolen hvis du har behov for andre språk. Del 1 av todelt for matematikk, fysikk, kjemi og biologi skal gjennomføres uten bruk av datamaskin. Eksamensvaktene vil jevnlig kontrollere privatistenes skjermbilder for å unngå at privatistene kommuniserer via internett. 9

10 Hjelpemidler til fag med lokalt gitt i Kunnskapsløftet Fagkode Fag Eksamensform og tid for privatister Tillatte hjelpemidler (som privatisten REA3001 Biologi 1 Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter Leseliste med oversikt over aktuelle elevøvelser anbefales levert til muntligpraktisk REA3003 Biologi 2 Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter Leseliste med oversikt over aktuelle elevøvelser anbefales levert til muntligpraktisk I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig i REA3002 Biologi 2 ENG1102 Engelsk Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelsesdel: Ca 30 min. Muntlig prøve kan inneholde en ukjent tekst eller lytteprøve. Leseliste anbefales levert til muntlig og må inneholde et fordypningsemne. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig i ENG1002 Engelsk SPR3013 FSP5*** Tysk Fransk Spansk Finsk Russisk Japansk Italiensk Finsk Engelsk språklig litteratur og kultur Fremmedspråk som fellesfag: Nivå I Nivå II Nivå I+ II Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter Muntlig prøve kan inneholde en ukjent tekst eller lytteprøve. Leseliste anbefales levert til muntlig I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig i SPR3012 Engelsk språklig litteratur og kultur Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelsesdel: Ca 30 min. Muntlig prøve kan inneholde en ukjent tekst eller lytteprøve. Leseliste anbefales levert til muntlig For fagkode og fag: se Privatister må avlegge både en skriftlig og muntlig prøve. selv må ha med seg til ) Til muntlig prøve: PSP5*** Tysk Fransk Spansk Finsk Russisk Japansk Italiensk Finsk Fremmedspråk som programfag: Nivå I Nivå II Nivå III Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelsesdel: Ca 30 min. Muntlig prøve kan inneholde en ukjent tekst eller lytteprøve. Leseliste anbefales levert til muntlig For fagkode og fag: se Privatister må avlegge både en skriftlig og muntlig prøve. Til muntlig prøve: 10

11 REA3004 Fysikk 1 Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter Leseliste med oversikt over aktuelle elevøvelser anbefales levert til muntligpraktisk REA3006 Fysikk 2 Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter Leseliste med oversikt over aktuelle elevøvelser anbefales levert til muntligpraktisk I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig i REA3005 Fysikk 2 GEO1001 Geografi Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelsesdel inntil 30 minutter. HIS1002 Historie Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelsesdel inntil 30 minutter. Gjelder for VG3 studieforbedrende utdanning. Eksamen omfatter læreplanmål VG2 og VG3. HIS1003 Historie Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelsesdel inntil 30 minutter. REA3014 REA3016 SPR3009 Informasjons -teknologi 1 Informasjons -teknologi 2 Internasjonal engelsk Dette faget gjelder VG3 påbygging til generell studiekompetanse, og de som skal ha studiekompetanse etter 23/5-regelen Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter Forberedelsesdel inntil 45 min. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig i REA3015 Infomasjonsteknologi 2 Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelsesdel inntil 30 min. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig i SPR3008 Internasjonal engelsk Leseliste anbefales levert til muntlig REA3011 Kjemi 1 Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter Leseliste med oversikt over aktuelle elevøvelser anbefales levert til muntligpraktisk REA3013 Kjemi 2 Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter Leseliste med oversikt over aktuelle elevøvelser anbefales levert til muntligpraktisk I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig i REA3012 Kjemi 2 Til forberedelsesdelen muntlig er alle hjelpemidler tillatt. Til forberedelsesdelen muntlig er alle hjelpemidler tillatt. I I forberedelsesdelen er alle hjelpemidler tillatt, unntatt PC og andre verktøy som 11

12 SPR3014 Kommunikasjon og kultur 1 Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelsesdel inntil 30 minutter. KRO1002 KRO1003 Kroppsøving SAM 3005 Markedsføring og ledelse 1 SAM3008 Medie- og informasjonskunnskap 1 Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter. Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelsesdel inntil 30 minutter. Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelsesdel inntil 30 min. NAT1002 Naturfag Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter NAT1001/ NAT1003 NOR1213 NOR1233 REL1001 Naturfag Norsk Religion og etikk Gjelder Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og generell studiekompetanse etter 23/5-regelen. Leseliste med oversikt over aktuelle elevøvelser anbefales levert til muntligpraktisk Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter Gjelder for Vg1 yrkesfag og Vg3 påbygg til generell studiekompetanse Leseliste med oversikt over aktuelle elevøvelser anbefales levert til muntligpraktisk Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter Leseliste anbefales levert til muntlig Leselista må også inneholde særemne I tillegg MÅ privatisten avlegg skriftlig i NOR1211/NOR1231 Norsk hovedmål og NOR1212/NOR1232 Norsk sidemål Se for informasjon om fagkoder i norsk. Muntlig prøve inntil 30 min Forberedelsesdel inntil 30 min. 12

13 SAF1001 Samfunnsfag Muntlig prøve inntil 30 min Forberedelsesdel inntil 30 min. SPR3011 SAM3019 Samfunnsfaglig engelsk Sosiologi og sosialantropologi Muntlig prøve inntil 30 minutter. Forberedelsesdel inntil 30 minutter I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig i SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk Muntlig prøve inntil 30 min Forberedelsesdel inntil 30 min. Finner du ikke faget du skal ha sfaget ditt i tabellen, ta kontakt med skolen. Leselister: Det anbefales at kandidatene leverer leseliste i de fagene dette er nevnt i tabellen over. Eksempler på leselister finnes på Muntlig : Ved prøver med forberedelse kan utlevert materiell og notater fra forberedelsen tas med til selve prøven. Notatene må gjøres på spesielt merkede ark som skolen leverer ut, og må være skrevet for hånd hvis ikke annet er angitt for det enkelte fag. Eventuelle spørsmål om bruk av hjelpemidler ved rettes til oppmeldingsstedet i god tid før sdagen. Fremmedspråk: I fremmedspråk må privatisten avlegge både skriftlig og muntlig. Oversikt over hvilke fremmedspråk over hvilke fag det er mulig å ta i finnes på For å finne ut om privatisten skal melde seg i programfag eller fellesfag og nivå: se 13

14 Klagerett Klagefrister Frist for å klage over vedtak som gjelder skarakterer er 10 dager. Fristen regnes fra det tidspunktet da melding om vedtaket er kommet fram til den som har klagerett, eller da den som har klagerett, burde ha gjort seg kjent med vedtaket. Fristen avbrytes når den som har klagerett, ber om begrunnelse for vedtaket. Ny frist gjelder fra det tidspunktet klageren har fått begrunnelse. Det kan ikke bes om begrunnelse for karakter ved skriftlig. Utforming av klagen Klagen må fremsettes skriftlig, og underskrives av klageren eller av en med fullmakt. Klagen skal nevne det vedtaket som blir påklaget, og dersom det er nødvendig, gi opplysninger som gjør det mulig å avgjøre spørsmål om klagerett og om klagefristen er holdt. Klagen bør innholde årsaken til klagen, bortsett fra klage på skriftlig. Rett til begrunnelse Den som har klagerett kan, innenfor klagefristen, kreve begrunnelse for karakter. Begrunnelsen gis av sensor eller en lærer som har tatt del i karakterfastsettelsen. Den som har klagerett, kan ikke kreve begrunnelse for karakter til skriftlig. Klage over sresultatet ved skriftlig Eleven/privatisten har etter at karakter ved skriftlig er fastsatt, rett til å gjøre seg kjent med egen besvarelse. På anmodning skal han/hun gis kopi av besvarelsen. Eleven/privatisten kan også kreve fremlagt eventuelle retningslinjer som er gitt sensorene til hjelp ved sensureringen. Klagenemnda skal gjøres kjent med hvilken karakter besvarelsen har fått ved ordinær sensur. Nemnda skal ellers ikke få andre opplysninger enn besvarelsen og de opplysninger som kan vedlegges besvarelsen ved. Nemnda vurderer karakterfastsettelsen. Finner den at karakteren er urimelig i forhold til sprestasjonen, setter den ny karakter. Karakteren kan settes opp eller ned. Klage over sresultatet ved muntlig Ved muntlig kan det bare klages over formelle feil av mulig betydning for resultatet. Ved klage innhenter skolens rektor uttalelse fra sensor og eksaminator og sender disse uttalelsene og klagen sammen med sin egen uttalelse til fylkestinget eller den fylkestinget bemyndiger som klageinstans. Kopi av uttalelsene sendes klageren. Dersom klager gis medhold i klage over muntlig blir skarakteren annullert. Klageren har rett til gå opp til ny. Klage over sresultat ved andre, ikke-skriftlige er Ved andre ikke-skriftlige er enn muntlig der det ikke foreligger dokumentasjon som kan vurderes av en klagenemd, kan det bare klages på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. I slike tilfeller følges samme fremgangsmåte som for muntlig. Dersom det foreligger resultater i dokumentasjon som kan vurderes faglig av en klagenemd, skal en følge prosedyren som for skriftlig. Ved eventuell klage benytt egne skjemaer, som du finner på 14

15 Dokumentasjon Privatistene vil få tilsendt dokumentasjon. For vår er det i slutten av juni. For høst er det i slutten av januar. Privatister som etter avlagt skal ha vitnemål/nytt vitnemål, henvender seg til den videregående skolen de sist var elev ved. Vitnemål skrives ut til privatister som ikke tidligere har vært elev i videregående skole. Privatisten må gi beskjed til oppmeldingsstedet når eventuelt vitnemål skal skrives ut. For informasjon om privatist, se LYKKE TIL MED EKSAMEN! 15

16 Adresser til ssteder: Drammen videregående skole Undervisningssted Strømsø Tordenskioldsgt Drammen Drammen videregående skole Undervisningssted Marienlyst Danvikgata Drammen Gamle Høyskolen i Drammen Wergelands gate 11/ Drammen Gol vidaregåande skule 3550 Gol Hønefoss videregående skole Osloveien Hønefoss Kongsberg videregående skole Tinius Olsens gate Kongsberg - Undervisningssted Maurits Hansen Gladbak 12, 3606 Kongsberg Ringerike videregående skole Stangsgate Hønefoss St. Hallvard videregående skole Jensvollveien Lier Ål vidaregåande skole Klokkarbakken Ål Åssiden videregående skole Betzy Kjelsbergsvei Drammen 16

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00 Dok.id.: 2.1.4.4.3.19 VP-I-Håndbok i eksamensarbeid Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 27.02.2014 Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 10 EKSAMEN I VIDEREGÅENDE

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere . Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning...3 2. Ansvar og roller...4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6 3. Før gjennomføring

Detaljer

Eksamensinstruks for skriftleg eksamen

Eksamensinstruks for skriftleg eksamen Vedlegg 1: Eksempel på eksamensinstruks for privatister fra Hordaland fylkeskommune Eksamensinstruks for skriftleg eksamen Det er viktig at du gjer deg kjent med denne informasjonen. Oppmøte Seinast 30

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo VÅREN 2010 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Begrunnelser for muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslova og forskrifter... 4 5. Rollefordeling...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE HØSTEN 2014

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE HØSTEN 2014 AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE HØSTEN 2014 Innhold Velkommen til Akademiet Informasjonsmøter Eksamen Internett It s Learning Vår karaktergaranti Betaling Skolerute Studentbevis Bøker Åpningstider

Detaljer

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2015

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2015 AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2015 Innhold Velkommen til Akademiet Informasjonsmøter Eksamen Internett It s Learning Vår karaktergaranti Betaling Skolerute Studentbevis Bøker Åpningstider

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2014

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2014 AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2014 Innhold Velkommen til Akademiet Informasjonsmøter Eksamen Internett It s Learning Vår karaktergaranti Betaling Skolerute Studentbevis Bøker Åpningstider

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen

Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen Fastsatt av Skolesjefen ved Luftkrigsskolen 11. september 2006 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen ved LKSK, og omfatter alle eksamener og

Detaljer

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2015 2016 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2015 2016... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 12.10.2006. Innledning Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer