MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING."

Transkript

1 AR plan og landskap Storgata KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN Løpenr /14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. Saken er behandlet som delegert sak nr TU 298/14. Avgjørelsesmyndigheten er delegert fra Teknisk utvalg. Det er fattet følgende vedtak: Detaljregulering Glahaug hytteområde legges ut til offentlig ettersyn i to alternativer: Alt. 1 i tråd med forslagsstillers forslag (dok. 50). Alt.2 som alt.1, men med hovedadkomstvegen (SV1) endret i tråd med pkt. 6.1 i saksutredningen (dok. 52) For begge alternativer endres reguleringsbestemmelsene i tråd med rådmannens merknader i pkt 6.2 i saksutredningen. Rådmannen gis adgang til å gjøre mindre justeringer og redaksjonelle endringer i planen før den legges ut til offentlig høring. Med hilsen Janne Væringstad virksomhetsleder Harald Sandvik saksbehandler Teatergata 3 Postboks Notodden Telefon

2 Delegert sak nr. TU 298/14. Ref.: Løpenummer: Arkivkode: 08/ /14 PLAN - SAKSFRAMSTILLING MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. Dokumenter i saken: 1. A) Samlet saksframstilling TU-sak 32/07: Prinsippsøknad Hytter nord for Sjåvann. b) Vedlegg til dok. 1a: Planlagt tiltak fra grunneierne i fjellområdet vest for Digeråa o Rudsgrend i Notodden kommune. Notat fra Tor Martin Torberg, Øistein sønstegård og Runar Sønstegård, datert Mail fra Naturvernforbundet i Telemark, datert Brev fra AR plan & landskap (AR), datert Brev til AR, datert Mail korrespondanse med AR, sist datert Mail til barnerepresentanten, datert Mail til AR, datert Mail korrespondanse med AR, sist datert Referat fra oppstartsmøte den , datert Mail- korrespondanse med AR, sist datert Kopi av varsling av planoppstart, datert Kopi av brev til AR fra 7 berørte parter i nærområdet, datert Kopi av brev til AR fra fylkesmannen i Telemark, datert Kopi av brev til AR fra NVE, datert Kopi av brev til AR fra Naturvernforbundet i Telemark, datert Notat med synspunkter fra Harald Tjønnås den Mail til AR, datert Brev til AR, datert Mail fra Øistein Sønstegård, datert med påskrift notat fra telefonsamtale samme dag. 20. Brev fra AR, datert Vurdering av behov for konsekvensutredning. 21. Mail korrespondanse med AR, sist datert Mail korrespondanse med AR, sist datert Brev til AR, datert Svar- behov for konsekvensutredning. 24. Mail- korrespondanse med AR, sist datert Kopi av brev fra AR, datert Varsel om oppstart av planarbeidet. 26. Kopi av brev fra Telemark fylkeskommune til AR, datert Kopi av brev fra Hjartdal kommune til AR, datert Kopi av brev fra Telemark fylkeskommune til Runar Sønstegård med arkeologisk registrering, datert Mail korrespondanse med AR, sist datert Mail fra AR, datert

3 31. Mail korrespondanse med AR, sist datert Vedlagt Annonse planoppstart. 32. Mail korrespondanse med AR, sist datert a) Brev fra AR, datert Planforslag med vedlegg: b) Bestemmelser og beskrivelse, datert nov c) Plankart, 1:2500 og 1:4000, datert d) Reguleringsbestemmelser, datert e) Utfylt sjekkliste for planlagging, datert f) Faun rapport Vurdering av biologisk mangfold. g) Vurdering av vann- og avløpsforhold, datert nov h) Terrengsnitt landskapsvurdering, datert i) Vegprofiler lengdeprofiler, datert j) Vegprofiler tverrprofiler, datert Mail korrespondanse med AR, sist datert Brev til AR, datert Tilbakemeldingsbrev ang. planforslaget. 36. Mail korrespondanse med AR, sist datert a) Mail fra Runar Sønstegård, datert b) Vedlegg til mailen stilet til ordfører. 38. Mail til Øystein Sønstegaard, datert Mail korrespondanse med Ole Henning Skogen, sist datert Mail korrespondanse med AR, sist datert Mail - korrespondanse med AR, sist datert Mail korrespondanse med AR, sist datert m. ref. fra møte Mail fra AR, datert med planforslag: a) Oversendelsesbrev, datert b) Planbeskrivelse, datert November c) Reguleringsbestemmelser, datert d) Plankart, datert e) Oversiktskart landskapsrom, datert f) Terrengsnitt gjennom området, datert g) VA-plan (Sweko), datert h) Lengeprofiler veg, datert Mail til AR, datert , med tilbakemeldinger på forslaget m. 3 vedlagte vegskisser, datert Mail korrespondanse med AR, sist datert Mail- korrespondanse med Miljøteknisk avdeling, sist datert Mail, datert med notat fra møte med AR. 48. Mail fra miljøhygienisk avdeling, datert med vedlagt Regler for bruk av tett tank som avløpssystem for fritidsbebyggelse i Notodden kommune. 49. Mail til AR, datert Mail, datert med vedlagt nytt planforslag: a) Planbeskrivelse, sist datert ved påskrift: b) Forslag til reguleringsbestemmelser, sist datert c) Plankart, sist datert ved påskrift: Mail korrespondanse med AR, sist datert Plankart med påtegning datert

4 0 SAMMENDRAG Etter en gjennomgang av planmaterialet finner rådmannen å kunne anbefale å legge planen ut til offentlig ettersyn i to alternativer hvor det ene er i tråd med forslagstillers forslag, og det andre er likt dette, med unntak av en omlegging av adkomstvegen slik at den følger vegnormalen for vanlig biltrafikk. 0.1 Om saksframstillingen. I denne saken hvor det er forholdsvis få merknader til planen, har rådmannen valgt å kopiere forslagsstillers planbeskrivelse direkte inn i saksframstillingen (pkt. 1-5 nedenfor). Der rådmannen slutter seg til framstillingen er det ikke lagt inn merknader, mens der rådmannen har kommentarer / innvendinger er dette presisert som Rådmannens merknader:, skrevet i kursiv direkte under det aktuelle punktet. Kapittel 6 står helt for rådmannens regning. 1 INNLEDNING 1. a) Bakgrunn for, og hensikt med planarbeidet Planen skal legge til rette for fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg. 1. b) Eiendomsforhold, planstatus, og tiltakshaver/ konsulent Planområdet omfatter del av gnr 139, bnr 3,4. Grunneier på eiendommen er Runar Sønstegård. Eiendommen er delt i flere teiger både i bygda og innover fjellet. PLANOMRÅD eet Kartet viser deler av eiendommens utstrek-ning Planen utarbeides av Landskapsarkitekt Anne Ribberud i ar plan&landskap på oppdrag fra grunneier i området. 4

5 I kommuneplan for Notodden vedtatt er området vist som LNF-område. Området ligger innenfor vernskoggrensa. I dette området er det en retningslinje at området bør ha minst mulig tekniske inngrep. PLANOMRÅDET Utsnitt fra kommuneplan en. Gule prikker er stulsområder. Vernskog- Grense er rosa linje. Planspørsmålet er tidligere vurdert av Notodden kommune. I vedtak i utvalg for plansaker 5. sept ble tiltakshaverne tilrådd å gå videre med prosjektet. Grunnlaget for vurderinga var et skisseprosjekt som viste utbygging i to områder, et av disse vest for det arealet som nå er foreslått. Med bakgrunn i dette ble det varslet oppstart av planarbeid for området ved Aslaugbulie, vest for Digeråi og nord for Sjåvatn og Glahaug øst for Digeråi i Innkomne merknader til varslingen tilkjennega motforestillinger mot bruk av området ved Aslaugbulie. En besluttet derfor å ta dette området ut av planforslaget og kun gå videre med Glahaugområdet. 5

6 Aslaugbulie, opprinnelig foreslått, men tatt ut. Glahaug, planlegges videre Glahaug er beliggende utenfor hovedlandskapsrommet, vil ikke medføre inngrep i 100 m beltet for verna vassdrag langs Digeråi og er lokalisert i nærmere tilknytning til eksisterende adkomstveg og øvrig bebyggelse. Nytt varslingsbrev ble sendt ut i mars 2011på grunnlag av dette. Det er gjort en vurdering av hvorvidt planarbeidet vil falle inn under forskrift om konsekvensutredninger av juni 2009, 4. Vurderingen konkluderte med at tiltaket ikke faller inn under kravene til konsekvensutredning; Bokstavene a,c og d gjeldende landskap, friluftsliv og verna vassdrag er særlig vurdert. Kort oppsummert er område for utbygging; Lokalisert i utkanten av/ utenfor hoved-landskapsrommet. Landskap, vegetasjon og naturmiljø i området vurderes ikke som særlig verdifullt. Det er ikke viktige stier eller utfartsårer som krysser området. Utbyggingen berører ikke 100 meters beltet langs verna vassdrag, heller ikke større myrdrag. Med bakgrunn i at planområdet er redusert til bare å omfatte Glahaug området ansees ikke planarbeidet å falle inn under kravet til konsekvensutredning. Vurderingen ble forelagt Notodden kommune som sluttet seg til konklusjonen. 6

7 2 PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 2 a) Eksisterende bebyggelse og anlegg Planområdet omfatter ca 435 daa. Det er ikke eksisterende bebyggelse i området i dag. Nærmeste bebyggelse er stulsområdene Myklebu og Mjelteflatin ved vegen like før avkjøring til området samt Øvrestul nordvest for området. Ved Stulsområdet Øvrestul er det ca 10 bygninger. Tilsvarende er det i alt 5 bygninger på Myklebu. Stuler er oppdelt i flere eiendommer og flere av bygningene er benyttet til fritidsformål. Det er åpnet for utvikling av stulsområdene i kommuneplanens arealdel. Ved Sjåvatn har Statkraft ei anleggshytte. Sørover er det mindre stulsområder på begge sider av Sjåvatn. 2 b) Samferdsel og teknisk infrastruktur Etablert adkomstveg til området tar av fra hovedvegen ved Busnes. Vegen ender nord for foreslått utbyggingsområde og krysser ikke Digeråi. Herfra er det gangsti til Øvrestul området. Vegen er ikke vinterbrøyta per i dag. Avstanden fra avkjørselen ved Busnes opp til endeparkeringen er ca 8 km. Det er ikke strøm i området i dag, og etablert bebyggelse ved Øvrestul har lav standard. Øvrestulområdet Digeråi Endeparkering Utbyggingsområde ne 2 c) Terrengforhold, vegetasjon, landskap, vann og vassdrag Glahaugområdet er ei nordvendt skogli omkranset av myrpartier mot øst og sør, og med skråning ned mot Digeråi i vest. Området er beliggende nordøst for det store landskapsrommet som omkranser Sjåvatn. Mot sør stiger terrenget opp mot Storefjell. Høydemessig strekker området seg fra ca 830 til 900 meter over havet. Landskapsmessig er området del av et større høyereliggende platå med utsikt mot Blefjell i øst og Fjellsendin og Øvrestulfjell med Gaustatoppen i bakgrunnen mot vest. Området ligger nordøst for, og vendt bort ifra det store landskapsrommet som omfatter Sjåvatn med nærområder. Vegetasjonen i området består i hovedsak av gran og bjørk, med innslag av furu. Det er redegjort for vegetasjon i området i vedlagte rapport fra Faun Naturforvaltning AS. 7

8 Geologi og berggrunn Området hører til den delen av det sørnorske grunnfjellsområdet som kalles Rjukangruppen. Berggrunnen består hovedsakelig av omdannede vulkanske bergarter, med innslag av kvartsitt og amfibolitt i nordvest. Glasial erosjon har gitt utpregede botnformer. Området rundt Sjåvatn domineres av et peneplan som gir et sterkt viddepreg. Det samme peneplanet utgjør Hardangervidda. Fjelltopper som Heddersfjell (1461 moh.) står igjen som rester etter et urgammelt (paleisk) landskap. Høyfjellsplatået strekker seg østover langs Digeråi i ca. 2 km lengde der elva ikke følger noe tydelig dalføre. Fra kanten av platået kaster elva seg ut i en trang, canyonliknende dal ned mot Tinnsjå. Deler av området er småkupert med skogkledde høyder og åsrygger i terrenget. Gran dominerer opp til ca. 900 moh. Den finnes også spredt i det meste av bjørkebeltet. Furu finnes på enkelte koller og i myrkanter. Fattige vegetasjonstyper dominerer, mens rikere vegetasjonsformer opptrer sparsomt. I de lavalpine områdene finnes innslag av rikere vegetasjon. Variasjonen i vegetasjonstypene er størst i de høyereliggende områdene hvor det finnes store arealer med høyproduktiv fjellbjørkeskog og vierkratt. 2 d) Miljøforhold, dyre og planteliv Faun Naturforvaltning AS har utarbeidet en rapport basert på registreringer i området for å ha tilstrekkelig kunnskap om disse temaene. Rapporten er vedlagt og omtaler plante og dyre/fugle-livet i området. Artsdatabanken viser en registrering i området av lavskrike, i tråd med rapporten fra Faun, Arten er livskraftig. Det er ikke andre registreringer innenfor utbyggingsområdet. Det er ingen data i området i Direktoratet for naturforvaltning sin naturbase. Foto viser Digeråi sett nordover. 3 PLANPROSESS Kunngjøring av oppstart av planarbeidet er varslet i Telen i mars Overordnede myndigheter, naboer og berørte er varslet ved brev i mars

9 3 A)Innkomne merknader til kunngjøringen Det er innkommet merknader til kunngjøringen fra Telemark Fylkeskommune, Fylkesmannen i Telemark, Mattilsynet og en enkelte hytteeiere. Merknadene følger vedlagt og kommenteres under. Merknad fra Merknad Kommentar Fylkesmannen i Telemark Detaljregulering bør følge arealdisponeringer i kommuneplanen. Ny fritidsbebyggelse bør lokaliseres til eksisterende hytte og reiselivsområder. Vil være negativt for landskapet - ønsker landskapsanalyse. Må gjennomføres naturtyperegistreringer i området for å sikre hensynet til biologisk mangfold. Hensynet til friluftslivet må utredes i det videre planarbeidet. ROS-analyser må gjennomføres. Notodden kommune har et positivt vedtak om tilsagn til utarbeidelse av plan for området. Landskap, friluftsliv og ROS analyser vil bli vedlagt planleveransen. Telemark fylkeskommune Ber om at parkering og møteplass vurderes i planforslaget. Viser til undersøkelsesplikten i forhold til kulturminneregistreringer. Kulturminneregistreringer gjennomført. Det er funnet to kullgroper i området som gis vern gjennom planen. Parkering og møteplass vil bli vurdert i planforslaget. Hjartdal kommune Ønsker å bevare arealene rundt Sjåvatn som ligger mer enn 1 km fra tekniske inngrep, foreslår en mulig interkommunal planprosess i området. Foreslått utbyggingsområde berører ikke INON områdene. Naturvernforbundet i Telemark Ønsker ikke utbygging i området, og viser til merknad fra Planområdet er endret slik at vurderinger knytta til verna vassdrag, INON områder etc ikke lenger vil være gjeldende for foreslått utbygging. NVE Har ikke kapasitet til å sende merknad til planen på dette tidspunkt. Høringsdokumenter vil sendes NVE 9

10 Veglaget Feten Grenholthaugen v/ Geir Kasin Vegen er idag vinterstengt og har begrenset kapasitet for parkering. Påpeker at bomsystemet bør oppgraderes ved økt bruk samt at det er en ulempe for gårdeiere som får økt trafikk gjennom tunet. Ønsker et informasjonsmøte, og forutsetter at det foreligger en avtale med veglaget for bruk av vegen før en eventuell plan. Forholdet til vegforeningene må drøftes og vurderes. Naboer Vegforeningen Grenholthaugen Øvrestulløken v/ Tor Torberg Hvem skal bekoste økt vedlikehold og utbedring av vegen inn til området. En grunneier har beiterett i planområdet. Kun grunneiere skal ha tillatelse til båt i Sjåvatn. Mer folk vil medføre mer belastning på området som er avsatt til LNF. Tiltaket må ikke medføre økonomiske ulemper for vegforeningen. Vegen er en skogsbilveg med enkel standard, ikke åpen for allmenheten og ikke vinterbrøytet. Endringer i disse forholdene må drøftes med vegforeningen og vil bli behandlet iht vegens vedtekter. Beiteretten benyttes ikke i dag. Dette drøftes mellom tiltakshaver og vegforeningen privatrettslige avtaler. Kopi av merknader er vedlagt. 4 PLANFORSLAGET Planområdet er på ca 435 daa totalt. Arealet fordeler seg på: Bebyggelse og anlegg ( PBL 12-5,1): Fritidsbebyggelse Vannforsynin Samferdselsanlegg og tekn. Infrastruktur ( PBL 12-5,2): Veg, privat Veg, felles Landbruks-, natur- og friluftsområder, samt reindrift ( PBL 12-5,5): Friluftsområde Skogbruk a.3) Fareområder ( PBL 12-6) Kraftlinje d) Båndleggingssone (PBL 12-6) Båndlegging etter lov om kulturminner Det er foreslått 32 nye tomter for fritidsbebyggelse. Planforslaget omfatter kun vanlige tomter for fritidsbebyggelse med nye adkomstveger. Grøntareal er foreslått regulert til friluftsområder. Rådmannens kommentar: På plankartet og i reguleringsbestemmelsene er grøntområdene regulert til landbruks- natur og friluftsområder: Skogbruk, mens friluftsområder var at 10

11 tidligere forslag. Rådmannen regner i det videre med at det er plankartets formål som er foreslått. Digeråi Utbyggingsområdet Sentralt myrområde Adkomstveg Området som tas i bruk til byggeområde er skogsområde. Ny bebyggelse er foreslått med minimum 100 m avstand til Digeråi som er et verna vassdrag. Det er god avstand til omkringliggende myrområder fra ny foreslått bebyggelse. Tomtene 1 14 og er lokalisert gruppevis i slakere terreng. Disse tomtene har utsikt nordover og delvis mot øst. Det er søkt å oppnå er gruppepreg som kan minne om stulsgrender. Gruppene skilles fra hverandre av terrengformer eller mindre myrpartier. Tomtene er lokalisert på vestvendte hyller i terrenget. Alle tomter er trukket inn på hyllene og lokalisert lavt i terrenget. Tomtene her har fin utsikt vestover mot Fjellsendin og fra enkelte plasseringer kan Gaustatoppen skimtes. Terreng og vegetasjon gjør at området er godt egna for fritidsbebyggelse. Bygningene bør tilpasses området forøvrig med begrenset høyde, saltak og naturmaterialer. 11

12 4 A) Adkomst og parkering Adkomst til området fra etablert skogsbilveg er foreslått fra nordøst. Vegen går i hovedsak i skogsterreng, men krysser to myrområder. Kryssingen er søkt lagt til myrhalser hvor det er kort strekning i åpent terreng. Vegen ligger lavt i terrenget og godt skjermet for øvrig. Etablert skogsbilveg har avkjørsel fra hovedvegen ved Busnes. Vegen er idag vinterbrøyta ca 3,5 km opp med en etablert parkeringsplass. Avstanden fra bommen og inn til ny foreslått avkjørsel er ca 4 km. Vegen har grei standard, men det kan være behov for å øke antall møteplasser samt å begrense trafikken i perioder av året hvor det er ekstra fare for ødeleggelser, f.eks i vårløysinga. Hvorvidt vegen skal vinterbrøytes og forholdene knyttet til en eventuell opprusting/ årlig vedlikehold av vegen er en privatrettslig sak som må avklares med vegforeningen. Hovedvegen fra bygda som inngår i planområdet er regulert som privat veg med 9 m bredde. Adkomstveger er regulert med 8 m bredde. Foreslåtte tomter i området vil medføre noe økt trafikk på hovedvegen i området. Rådmannens kommentar: Det er riktig at evt. vinterbrøyting er en privatrettslig sak. Rådmannen vil likevel bemerke at foreslått avløpsløsning med tette tanker vil kreve bilveg helt fram for tømming av evt. avløpstanker. Vegtraséer og vegbredder tas opp i pkt. 6 nedenfor. 4 B) Universell utforming Universell utforming tilsier at veger og gangveger utenfor sentrumsområder ikke bør ha stigningsforhold brattere enn 1:12, eller unntaksvis 1:10. Ved planlegging av nye områder blir det da en avveining for å finne den mest hensiktsmessige vegtraseen opp imot optimale stigningsforhold. Vegene i området er justert slik at maksimal stigning ikke overskrider 1:10. Rådmannens kommentar: Normene for universell utforming som rådmannen forholder seg til (Statens vegvesens håndbok 278) åpner for stigninger opp mot 1:12, men da bare for strekninger inntil 35m. For avstander m må stigningen ikke overskride 1:15. For lengder over 100m er kravet 1:20. Dette gjelder for Turveger gangveger utenom sentrumsområder, som rådmannen finner er riktig kategori her (kravene for sentrumsområder er strengere). Ved gjennomgang av lengdeprofilene for vegene (dok. 43h jfr. dok 33i), finner rådmannen at hovedvegen inn mot feltet (SV1) ikke har universell utforming fram til den andre avkjørselen. Det er heller ikke universell utforming av hovedvegen videre (SV 1) mellom kryss med SV 4 og SV 5. Første del av SV 4 er også for bratt til å ha universell utforming. For øvrige veger har vi ikke lengdeprofiler, men terrenget her synes såpass slakt at det synes mulig å få til universell utforming av vegene. Oppsummert tolker rådmannen planen slik at det er mulighet for intern universell utforming innenfor følgende områder: Tomtene omkring SV 3 (22 26) Tomtene langs SV 4 (15-21) Tomtene i sør-østre del av området (1-14 og 29-32) Mellom disse tre områdene er det etter rådmannens syn ikke universell utforming. Rådmannen ser at dette ikke er ideelt, men finner likevel å kunne akseptere dette da det tross alt er ganske store områder å bevege seg på med universell utforming. 12

13 4 C) Terrengforhold, landskap og fjernvirkning Glahaugområdet er ei nordvendt skogli omkranset av myrpartier mot øst og sør, og med skråning ned mot Digeråi i vest. Området er beliggende nordøst for det store landskapsrommet som omkranser Sjåvatn. Foto viser området rundt Sjåvatn sett sørover fra Fjellsendin/ Aslaugbulie. Blefjell og områdene ved Glahaug kan skimtes bak vegetasjonen helt til venstre i bildet. Ei stor kraftlinje kommer opp fra området ved Tinnsjøen og krysser det store dalrommet nord for Sjåvatn. Landskapet ved Sjåvatn gir et helhetsinntrykk av urørt natur. Området er karakterisert som svært viktig i forbindelse med reiselivssatsing i Tuddal og Tinn. Det drives elg-, hjort- og småviltjakt i området, og elva er egna for sportsfiske. Området idag fremstår som et stort landskapsrom rundt Sjåvatn (ca 896 moh) i sør og elva Digerå med store sammenhengende myrpartier. Små hauger og åsrygger skaper variasjon i det store dalrommet. Sjåvatnområdet med Digerå er varig verna mot kraftutbygging. Landskapsrommet omkranses av mindre fjelltopper; Storefjell, Øvrestulfjellet med Fjellsendin, Sjåfjell og Listulfjell, med høyder mellom 1050 og 1170 moh. Imellom toppene er det utsikt både mot Bletoppen og Gaustatoppen. Området ved Glahaug ligger nordøst for og vendt bort fra det store landskapsrommet ved Sjåvatn, men er del av et mindre landskapsrom nord for dette som defineres av Storefjell, Fjellsending og Øvrestulfjell og områdene nordover. Blefjell med Bletoppen Utbyggingsområdet Storefjellmyran Storefjell Sjåvatn 13

14 Utbyggingsområdet er lokalisert på en lav rygg som strekker seg nordover på østsida av dalrommet. Foreslått bebyggelse er lagt i skogbeltet, og har ryggdekning av åsen bak seg opp mot Storefjell. Ved plassering av den enkelte tomt tas det hensyn til forhold som silhuettvirkning og at bygningene skal ligge tilbaketrukket i terrenget. Det er vedlagt terrengsnitt gjennom området som belyser dette. Etablert adkomstveg Stort myrområde Utbyggingsområdet Blefjell med Bletoppen Foto er tatt fra Fjellsendin, ovafor Aslaugbulie mot øst. Den europeiske landskapskonvensjonen vil styrke bevisstheten rundt landskapet og landskapskvalitetene omkring oss. Fjellområdene her har høy verdi både som landskaps-, og naturområder, for friluftsliv og for rekreasjon. Selve fjellområdene er ubebygd og urørt av andre inngrep enn kraftlinjer, enkelte stulsgrender samt stier og løypetraseer. I og med at den foreslåtte utbyggingen i sin hovedsak er lokalisert øst for vassdraget i området, Digeråi, og ikke på noen måte vil berøre de store åpne myrområdene, og heller ikke på noen vis vil ha innvirkning på det store landskapsrommet rundt Sjåvatn ansees utbyggingen å ha begrenset innvirkning på landskapsforholdene i området. En utbygging vil være synlig fra turstier over Fjellsendin og fjelltoppene i området, men området er godt skjermet av vegetasjon og tomtene er ikke plassert høyt i terrenget. Ny bebyggelse vil ikke gi silhuettvirkning eller på annet vis dominere landskapsbildet. Rådmannens kommentar: Etter rådmannens vurdering ligger enkelte hytter sannsynligvis synlig oppe på kammen sett østover fra stien fra parkeringsplassen langs Digeråa-vassdraget mot Sjåvann. (Jfr. Dok 43f.) Terrenget bakenfor er likevel så slakt at det neppe blir noen silhuettvirkning forutsatt at bestående skog ikke fjernes helt. Dette er etter rådmannens syn akseptabelt. 4 D) Friluftsliv og tilgjengelighet til fjellet Området er svært godt egnet til opphold og friluftsliv med fine turområder og tilgang til fiskevann. Det er et godt sti og løypenett mot fjellområdene, og mot Sjåvatn. Ny adkomstveg vil krysse seterstien fra bygda mot Øvrestul, med øvrige stier /løyper berøres ikke av utbyggingsforslaget. Seterstien er vist på plankartet. 14

15 Forvaltning: Det er svært viktig å bevare naturens preg av å være lite berørt av moderne menneskelig aktivitet. Alle former for omdisponering av arealer i vassdragsbeltet bør unngås. Vannkvalitet og naturlig vannføring må søkes opprettholdt, og alle former for inngrep som reduserer vassdragets verdi må søkes unngått. Utbygging av Glahaugområdet vil ikke gripe inn i 100 meters beltet ved elva heller ikke i tilførselsbekker til elva. Området er et naturlig nedbørsfelt, men ikke av særskilt betydning for elva. Vassdragene i området vurderes med dette å være ivaretatt. Digeråi med omland er en viktig kvalitet for brukere av området. I henhold til rapport fra Faun Naturforvaltning AS er det gammel barskog i området, etter Handbok 13 (Direktoratet for Naturforvaltning 2007). Rapporten redegjør for funnene og for viktighet og sårbarhet. Gammelskogen klassifiseres som viktig, men ikke som svært viktig, og omfatter hoveddelen av fast mark i området. En utbygging i området vil bare berøre deler av gammelskogen, og områdene mot Digeråi med gammel furuskog berøres ikke av tiltaket. Reguleringsbestemmelsene fastsetter at eksisterende vegetasjon skal bevares så langt som mulig. Området er beliggende innenfor vernskoggrensa, og hogst må derfor omsøkes. Det bør åpnes for begrenset tynning med hensyn til utsikt. Naturmangfoldloven 8 Iht naturmangfoldloven er det ihht overforstående funnet opplysninger som tilsier at tiltaket kan ha betydning for naturmiljøet. Betydningen vurderes imidlertid ikke å være av vesentlig karakter. 9 Med referanse til opplysningene ovenfor og de opplysninger som foreligger forøvrig kan en ikke se at det foreligger forhold som gjør at det vil være hensiktsmessig eller utgjøre stor betydning å redusere tiltaket, som i utgangspunktet omfatter et svært begrenset område. 10 Den samlede belastning på økosystemene vurderes som begrenset. 11 og 12 De miljømessige konsekvensene av tiltaket vurderes å ha begrenset omfang. Metodene som benyttes i området er utprøvde og vil kun ha lokal innvirkning på naturmiljøet internt i utbyggingsområdet. Rådmannens kommentar: Det er riktig at 100-m beltet til Digeråa ikke er berørt av utbyggingen. Tilførselsvegen krysser imidlertid et tjern som synes å drenere til Digeråa og en liten bekk som er vist på kartet noe lengre mot sør-vest som drenerer den samme vegen. Avgrensningen av Digeråas nedbørsfelter vist med stiplet blå linje på utsnitt av kommuneplanen under pkt. 1b ovenfor. Strengt tolket vil disse vegkryssingene da være i strid med rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag. Rådmannen ser likevel disse forstyrrelsene av vassdraget å være så betydingsløse i forhold til selve Digeråa, og det som normalt vil bli oppfattet som landskapsrommet omkring denne at rådmannen finner dette akseptabelt. Når de grønne områdene i planen reguleres til LNF-område- Skogbruk styres hogst etter skoglovgivningen. Egne regler om skogsdrift (begrenset tynning) i denne planen er etter rådmannens syn ikke nødvendig. 4 F) Energiforsyning og sanitærteknisk standard Det er ikke strøm i området i dag. Eksisterende bebyggelse i stulsområdene har lav sanitær standard. Det tilrettelegges for mulighet for høy sanitærteknisk standard for planlagt ny bebyggelse. Det er utarbeidet en egen temavurdering om disse forholdene. Ved innleggelse av vann skal det foreligge godkjent utslippstillatelse. 16

16 Området er beliggende så vidt langt fra aktuell tilgang til strøm at det på det nåværende tidspunkt ikke er økonomisk mulig å tilrettelegge for dette. For tilgang til strøm kan da bruk av aggregat være et alternativ. Det er forutsatt i reguleringsbestemmelsene at eventuelle aggregat skal bygges inn og støydempes slik at bruken ikke er til sjenanse for omgivelsene. Dette er en viktig forutsetning for å ta i bruk denne type løsning, og forholdet bør følges opp nøye av grunneier. 4 G) Renovasjon Det er etablert containere for renovasjon ved krysset mellom hovedvegen og Busnesvegen. Det er ikke aktuelt å etablere renovasjonsordninger oppe i området. 4 H) Beredskapsmessige forhold, risiko og sårbarhet Farekategori Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Naturgitte forhold Infrastruktur Er området utsatt for snø- eller steinskred Er det fare for utglidning, geoteknisk ustabilitet Er området utsatt for springflo/ flom i sjø/ vann eller elv/ bekk? Er det radon i grunnen Vil utilsiktede hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer (veg, jernbane, sjø/ elv, luft) utgjøre en risiko for området. Vil utilsiktede hendelser som kan inntreffe på nærliggende virksomheter utgjøre en risiko for området? - utslipp av giftige gasser/ væsker - utslipp av eksplosjonsfarlige/ brennbare gasser/ væsker. Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området? elektrisitet teletjenester vannforsyning renovasjon/ spillvann Er det høyspentlinjer i området som utgjør fare for magnetisk felt eller klatrefare i forbindelse med master? Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende eller kjørende innenfor området? - til skole/ barnehage - til nærmiljøanlegg, idrettsanlegg mv. - til forretning - til busstopp Forholdet til radon ivaretas av TEK 10 Det er store kraftlinjer sør for området. Mastene er et stykke unna, og det vurderes ikke å være fare for klatring. 17

17 Brannberedskap: omfatter området spesielt farlige anlegg? Tidligere bruk Har området utilstrekkelig brannvannforsyning? Har området bare en mulig adkomstrute for brannbil? Er området påvirket/ forurenset fra tidligere virksomheter? Gruver, åpne sjakter, steintipper Militære anlegg, fjellanlegg, piggtrådsperringer etc. Industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering Ja Brannvann kan hentes ved vannspeil ved adkomstvegen. Det er bare en adkomstveg til området. Omgivelser Finnes det regulerte vannmagasiner i nærheten med spesiell fare for usikker is? Ulovlig virksomhet Finnes terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup) etc? Sabotasje og terrorhandlinger: Er tiltaket i seg selv et sabotasje/terrormål? Finnes det potensielle sabotasje/ terrormål i nærheten? Gjennomgangen av potensielle risiko- og sårbarhetsforhold viser at området har tilstrekkelig høy grad av samfunnssikkerhet. Det er planlagt adkomst i nærhet til hyttene. Sammen med eksisterende vegnett i området sikrer dette at beredskapsmessige forhold er tilstrekkelig ivaretatt. Rådmannens kommentar: Avstanden fra de store kraftlinjene til nærmeste planlagte hytte er ca 500m. Dette er en avstand som langt overstiger retningslinjene for slike avstander som er nedfelt i kommuneplanen. 4 i) Kulturminner Området er befart av kulturminnemyndighetene. Det ble funnet automatisk fredede kulturminner i området i form av to kullgroper. Funnene berører ikke utbyggingsområdene og er vist som bevaringsområder i planforslaget. 5 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 5.1 Generelle konsekvenser En økning i antall hytter i området vil i vesentlig grad styrke næringsgrunnlaget for eiendommen. 5.2 Barn og unge Generelt gir planen flere familier anledning til felles rekreasjon og opphold i naturen, en samværsform som kan bidra til å styrke barn og unges følelse av gruppetilhørighet og deres bånd til personer på tvers av alder. Nærhet til naturen er en verdi i seg selv, også for barn og unge. 5.3 Kultur og natur Forhold omkring kulturminner er beskrevet over. 18

18 Utbyggingen vil redusere preget av uberørt natur og forringe det lokale fugle- og dyreliv noe gjennom å innskrenke deres naturlige leveområde. Tiltaket anses å ha en moderat negativ innvirkning på naturmiljøet. 5.4 Landskap Landskapshensynet er ivaretatt gjennom hele planprosjektet. Det er lagt vekt på at nye hyttetomter tilpasses terrenget og ikke bryter horisontlinjene. Visuelt vil området få et noe mer bebygd preg, spesielt sett på avstand. 5.5 Støy Bygging av atkomstveger i området vil nødvendigvis føre til mer trafikkstøy i forhold til 0- alternativet. Det er likevel slik at hyttene ikke er i daglig eller ukentlig bruk gjennom året. Totalt sett må derfor trafikkstøy anses å ha liten negativ betydning for de totale kvalitetene i området. Anleggsstøy i byggeperioden må påregnes, men lydnivå anses akseptabelt for en kortere periode. 5.6 Forurensning I og med at Digeråi er et verna vassdrag er det særlig viktig å sikre mot forurensning til vassdrag. Plassering av områder for vannforsyning og mulig område for rensing av avløpsvann er søkt å hensynta dette, og før det tillates innlagt vann i hyttene skal det foreligge godkjent utslippssøknad. 5.7 Risiko og sårbarhet Forholdene knyttet til risiko og sårbarhet er vurdert i det overforstående. 5.8 Offentlige tjenestetilbud Enhver har rett til helsetjenester der de til enhver tid oppholder seg i Norge. Det vil si at det i perioder hvor en stor andel av hyttene er i bruk, for eksempel påske, kan bli et økt behov for offentlige tjenester. Det er imidlertid svært sannsynlig at en del av kommunens andre innbyggere også drar bort eller eier en av hyttene slik at behovet utjevner seg. Det er når antallet hytter overstiger et visst nivå i forhold til kommunens øvrige boligmasse at dette kan bli et problem. Forslag til reguleringsplan anses på nåværende tidspunkt ikke å føre til vesentlige negative konsekvenser på området. 5.9 Økonomiske konsekvenser Tiltaket har ingen direkte konsekvenser for kommunen. All infrastruktur er forutsatt finansiert uten kommunal medvirkning. 6. RÅDMANNENS SAMLEDE VURDERING - KONKLUSJON Ut fra gjennomgangen av de temaene som er tatt opp ovenfor ser rådmannen ikke behov for endringer i planen før den legges ut til offentlig ettersyn med unntak av særlig ett punkt. Dette punktet går på vegstandarden (jfr. pkt. 4.1 ovenfor). 6.1 Vegstandarden. Etter rådmannens syn bør alle nye veger for vanlig biltrafikk anlegges etter gjeldende vegnormaler (SVV Håndbok 017). Vegnormalene er direkte gjeldende for kommunale veger. Det er ikke tilsvarende direkte kobling når det gjelder private veger slik som tilfellet er her. Hvor det er tekniskøkonomisk mulig mener likevel rådmannen at de gjeldende vegnormene bør etterstrebes også for nye private veger hvor kommunen er regulerende myndighet. I hytteområder som dette kan det til tider 19

19 være en del biltrafikk. Det er også et poeng at andre enn hytteeierne skal kunne komme greit fram, og herunder ligger mer offentlige funksjoner som f. eks sykebil, hjemmesykepleie, brann- og redningstjenester. Rådmannen har gjort en gjennomgang av det foreslåtte vegnettet etter vegnormen. Det viser seg at selve hovedadkomstvegen (SV 1) i enkelte partier er for bratt, og særlig da for bratt i kombinasjon med for skarpe svinger. Vegene er også noe for smale etter våre normer, og de mangler breddeutvidelser i svingene. Rådmannen har med utgangspunkt i vegnormalen og den foreslåtte vegtraseen foreslått overfor planlegger en omlegging av SV1 på tre strekninger (dok. 44 jfr. dok 50) som gjør at denne adkomstvegen følger vegnormalen. I møte med plankonsulent (dok 47) ble det ikke enighet om at plankonsulenten endret sitt forslag på dette punktet. På bakgrunn av rådmannens syn er det derfor utarbeidet et alternativ med noe bredere veger (7m og 9m mot forslagets 6m og 8m), breddeutvidelser i svingene og vegtraseen omlagt i tråd med dok. 44. Dette forslaget er kalt Altenativ Andre forhold reguleringsbestemmelsene. Reguleringsbestemmelsene (dok 50b) er gjennomgått og rådmannen finner at disse i all hovedsak er gode og at de kan styre utbyggingen på en god måte. Rådmannen har likevel forslag til visse justeringer / presiseringer: Reguleringsbestemmelsenes pkt. 2.1 Rekkefølgebestemmelse heter i forslaget: Det skal være opparbeidet veg fram til tomter ved fradeling. Etter rådmannens syn er intensjonen god, men det burde vært formulert mer presist slik: Før fradeling av tomter er tillatt skal kjøreveg være ført fram til de aktuelle tomtene som søkes fradelt. Reguleringsbestemmelsenes pkt. 5.2 Kulturminner heter i forslaget: I tilfelle anleggsarbeid avdekker automatisk fredede kulturminner, må arbeidet straks opphøre og fylkeskommunens kulturavdeling varsles, jfr. kulturminnelovens 8.2 Bestemmelsen her viser til behandling etter annet lovverk. Etter rådmannens syn hører slike bestemmelser ikke inn under det som kan bestemmes i en reguleringsplan. Bestemmelsen bør derfor utgå, men kan settes inn som en opplysning om aktuelle andre lover i etterkant av bestemmelsene. Reguleringsbestemmelsenes pkt. 3.1a) Arealbruk og utnyttelse første setninger heter i forslaget: Grad av utnytting pr. tomt er BRA = 155 m2. Hvor av 35m2 er øremerket parkering. BRA = 120m2 kan fordeles på fritidsbolig og et separat bygg.. Intensjonen her er god og i tråd med kommuneplanens intensjon om størrelse på hytter. Kommuneplanen krever imidlertid mer spesifikt to parkeringsplasser pr. hytte. For å gjøre dette klarere i planen bør de aktuelle setningene formuleres slik: 20

20 Grad av utnytting pr. tomt er BRA = 155m2. Innenfor dette skal det være rom for to parkeringsplasser som skal vises på situasjonsplanen (min. 35m2). Resterende BRA (maks 120m2) kan fordeles på fritidsbolig og ett separat bygg.. Reguleringsbestemmelsenes pkt. 3.2 Vannforsyning siste setning heter: Forsyningskapasiteten kan påvirke fordelingen innenfor det enkelte område. Det enkelte område peker her på områder som har fått tildelt et fellesareal for en felles brønn. Rådmannen har forståelse for at dette kan være tilfelle, men mener denne fordelingen ikke hører hjemme i reguleringsbestemmelser etter plan- og bygningsloven. Dette vil etter rådmannens syn gå på rent privatrettslige forhold mellom de enkelte deleierne i arealet. Setningen bør derfor utgå. Reguleringsbestemmelsenes pkt. 4.2 Felles adkomstveg. For denne vegtypen (alle de nye vegene i feltet) er det skrevet inn vegbredder i bestemmelsene. Rådmannen mener her det er riktigere og mer oversiktlig å skrive vegbreddene inn på plankartet. Dette ikke minst fordi det i forslaget er to forskjellige vegbredder i det framlagte forslaget. Dette vil også enklere vise forskjellen på vegbreddene i de to aktuelle hovedalternativene, og forslag til breddeutvidelser i kurver vil bli tydeligere. Rådmannen foreslår derfor at vegbredder skrives inn på plankartene og utgår fra bestemmelsene. Reguleringsbestemmelsenes pkt. 5.1 Landbruksområder, skogbruk heter: I landbruksområdene som omgir hyttebebyggelsen kan det etableres langrennsløyper og stier I disse områdene reguleres virksomheten av landbrukslovgivning (jfr. rådmannens merknad til pkt. 4E ovenfor). Den foreslåtte bestemmelsen bør derfor utgå. 6.3 Konklusjon - alternative løsninger. Ut fra gjennomgangen ovenfor finner rådmannen det riktig å legge planen ut på høring i to alternativer: Alt. 1 i tråd med forslagsstillers forslag (dok. 50). Alt.2 som alt.1, men med hovedadkomsvegen (SV1) endret i tråd med pkt. 6.1 ovenfor (dok 52). For begge alternativer endres reguleringsbestemmelsene i tråd med rådmannens merknader i pkt 6.2 ovenfor. Rådmannen bør videre gis adgang til å gjøre mindre justeringer og redaksjonelle endringer i planen før den legges ut til offentlig høring. 21

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer Nes kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning (KU) Detaljregulering Esval Holsravina 20. mars 2015 Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave/dato:

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter Nore og Uvdal Kommune Planområdet alpinbakken til høyre Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 07.11.2011, rev. 15.12.11 v/ Aksel Askeland 1. Innledning Areal

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige olje- og energidepartement Retningslinjer Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder M98-2013 VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet M-nummer: M98-2013 År: 2014 Sidetall:

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Nye Etne Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Melding med prosjektbeskrivelse og forslag til konsekvensutredningsprogram 2 Sammendrag Haugaland Kraft AS er et regionalt

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer