Bloms beste kvartalstall gjennom tidene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bloms beste kvartalstall gjennom tidene"

Transkript

1 Rapport for 2.kvartal 2005

2 Bloms beste kvartalstall gjennom tidene 2. kvartal 2005 viser et EBITDA resultat på Nok 21,2 mill, tilsvarende 20 % av omsetningen på Nok 106,7 mill for kvartalet. Dette er en økning i omsetningen på 129 % og økning i EBITDA resultat på 140 % sammenlignet med samme kvartal Resultatet før skatt utgjorde Nok 16,7 mill mot Nok 5,4 mill for samme kvartal i EPS utgjør Nok 0,40 pr. aksje opp 111 % i forhold til samme periode i CPS utgjorde Nok 0,51, en økning på 161 %. For første halvår 2005 har selskapet en samlet omsetning på Nok 174,1 mill, opp fra Nok 76,7 mill for første halvår Resultat før skatt for første halvår utgjør Nok 22,2 mill, mot Nok 6,0 mill for tilsvarende periode i Styret er meget tilfreds med omsetningsveksten samt den sterke økning i fortjenestemarginene. Resultatet viser at den strategi som selskapet har valgt med oppkjøp, teknologifokus og kompetanseutvikling, har gitt det beste kvartalsresultat gjennom tidene. Resultatet gir etter styrets oppfatning uttrykk for at selskapet opererer i et marked med gode vekstmuligheter. Vi forventer at de markeds og kompetanse synergier den nye strukturen bringer, først får full effekt neste år. 2. kvartal 2005 er det første kvartal hvor selskapet i sin helhet er konsolidert. Implementeringen av Simmons Aerofilms har gått etter planen, og Simmons har tilført Blomgruppen verdifull kompetanse innen drift og gjennomføring av prosjekter. Bloms primære fokus fremover blir å få utnyttet den kompetansen som finnes i de respektive selskap på tvers av landegrensene. Resultatforhold (Beløp i Nok 1000) 2. kv kv pr IFRS Driftsinntekter EBITDA EBIT EBT

3 Virksomhetsområdene (Beløp i Nok 1000) IFRS Mapping Maritime Konsern 2. kvartal Driftsinntekter Resultat EBITDA Resultat EBIT Konsernkost fordeles med kvartal akk Driftsinntekter Resultat EBITDA Resultat EBIT Konsernkost fordeles med Totalt for konsernet var 35 % av omsetningen fra Norge og 65 % fra land utenfor Norge. Delårsrapporten er i henhold til International Financial Reporting Standard (IFRS) og delårsrapporteringsstandarden. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som for årsregnskapet. Hendelser i 2. kvartal 2005 Styret i Blom har i sitt strategiarbeid besluttet at selskapets fokus i større grad skal rettes mot produkter og tjenester med høyt teknologisk innhold. Selskapet har investert i egne kartdatabaser i UK og vil vurdere tilsvarende investeringer i andre europeiske land. Styret forventer at dette vil gjøre selskapet i stand til å opprettholde gode fortjenestemarginer over tid. Som et ledd i denne strategien har Blom kjøpt 100 % av aksjene i svenske TopEye AB for SEK 25 mill. TopEye har unik kompetanse og produkter innenfor kommersiell utnyttelse av laserteknologi. TopEye AB har de senere årene etablert seg som en ledende bedrift innenfor innsamling av kartdata ved bruk av laserteknologi i helikoptre. Styret forventer at den teknologiske base og laserkompetanse selskapet representerer, vil gi gode resultater når det er fullt implementert i Blomgruppen 2

4 Mapping (landbasert kartvirksomhet) Aktiviteten innenfor landbasert kartvirksomhet har hatt en god utvikling og markedet har en god underliggende vekst. Nye tjenester og produkter utvikles stadig basert på ny teknologi. Den siste tids utvikling innenfor lagringsteknologi, gjør bruk av store kartdatabaser tilgjengelig for flere. Samtidig arbeider selskapet også med hosting konsepter mot spesifikke kunder. Selskapet tror dette kombinert med oppbygning av egne kartdatabaser vil være et utviklingstrekk som vil gjøre seg mer gjeldende i fremtiden. Pictometry Selskapet har gjennom Simmons Aerofilms Ltd. en franchiseavtale med Pictometry International Corp. for UK og Irland. Pictometry representerer en helt ny teknologi som gir supplerende tjenester og produkter innenfor bilde- og kartdatabehandling. Produktene og tjenestene retter seg ikke bare mot offentlige institusjoner og privat bedrifter, men også mot personmarkedet. Blom er i forhandlinger med Pictometry International Corp. om å utvide denne franchiseavtalen til å dekke store deler av Europa. Pictometry har i mai i år inngått en avtale med Microsoft som innebærer at Microsoft vil benytte denne teknologien som basis for sitt nye Virtual Earth prosjekt som skal etableres på deres MSN portal. Avtalen gjelder foreløpig kun for USA, men forventes å bli utvidet for hele Europa. Blom har som siktemål at selskapet selv vil gjøre investeringen i etableringen av bibliotekene for de respektive land i Europa. Selskapet vil etablere salgskanaler for å selge lisensavtaler basert på vår eiendomsrett til dette biblioteket. En avtale med Microsoft vil styrke salget av slike lisensavtaler. Vi har allerede startet arbeidet og investert i et bibliotek i UK. Vi antar at årlige lisensinntekter for UK vil utgjøre mellom Nok 75 og 100 mill. Maritim Gjennomføring av arbeidet innefor rammeavtalen med sjøkartverket har gått etter planen. Det er fortsatt store behov for ny og forbedret sjøkartlegging i Norge. Ikke minst i nordområdene, med økt oljeletingsaktivitet og risiko for miljømessig påvirkninger, vil behovet for sjøkart og kartlegging av miljømessig endringer være stort. Gjennom kjøp av TopEye AB har Blom fått tilgang til den siste laserteknologi for sjøkartlegging. Denne teknologi vil sette oss i en sterk posisjon for å levere databaser som vil dekke slike behov i Norge. Selskapet vil i samarbeide med utenlandske partnere tilby slike tjenester i andre deler av verden. Internasjonale sjøkartprosjekter innebærer mindre risiko enn tilsvarende landbaserte prosjekter. 3

5 Finansiering Kjøpet av TopEye AB ble gjennomført med regnskapsmessig virkning fra 1. juli Kjøpesummen på SEK 25 mill er finansiert gjennom låneopptak på SEK 10 mill, SEK 5 mill i kontanter og SEK 10 mill er gitt som selgerkreditt over 12 måneder. Organisasjon og personell Selskapet har en stab av ansatte med høy kompetanse. Dette utgjør fundamentet for selskapets videre vekst. Pr var det i de operative selskapene ansatt 352 personer, mens det ved produksjonsfasilitetene var ansatt 216 personer. Den 1. juni ble David Critchley ansatt som selskapets Chief Operating Officer (COO). David Critchley har bred erfaring som prosjektleder fra store internasjonale selskap. Han har arbeidet i Simmons Aerofilms i 2 år, og vil fortsatt bruke store deler av sin tid med å utvikle nye produkter primært i UK. Aksjonærforhold På selskapets ordinære generalforsamling 28. april fikk styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK ved nytegning av inntil aksjer. Fullmakten til å forhøye aksjekapitalen kan også helt eller delvis brukes til å ta opp konvertibelt lån på til sammen inntil NOK Det er ikke gjennomført noen emisjoner i perioden. Fremtidsutsikter Selskapet har etablert et produkt- og tjenestespekter med en geografisk spredning hvor det er identifisert gode vekstmuligheter kombinert med gode resultatmarginer. Selskapets målsetting er å sikre en god utvikling innenfor disse områder. Utover dette har selskapet etablert dialoger som danner grunnlag for flere interessante utviklingsmuligheter. Dette begrenser seg ikke bare til en videreutvikling av vår geografiske struktur, men også økt fokus på implementering av nye produkter rettet mot et bredt spekter av kundegrupper. Oslo, 27. juli Styret i Blom ASA 4

6 Resultat DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER (Beløp i NOK 1000) 2. kvartal Driftsinntekter Sum driftsinntekter Vareforbruk Lønn og sosiale kostnader Ordinære avskrivninger Andre drifts- og adm. kostnader Driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskost Finansinntekter Finanskostnader Netto finans Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat til disposisjon Resultat og utvannet res. pr. aksje

7 Balanse EIENDELER (Beløp i NOK 1000) Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Patenter, lisenser og lignende rettigheter Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar, biler m.m Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Beholdninger Varebeholdning Arbeid under utførelse Sum beholdninger Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Kasse, bank Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

8 Balanse GJELD OG EGENKAPITAL (Beløp i NOK 1000) Egenkapital Innskutt egenkapital: Aksjekapital Ikke registrert kapitalnedsettelse Overkursfond Opptjent egenkapital: Annen egenkapital Sum egenkapital Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Kassekreditt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Endring av egenkapitalen fra til Egenkapital Periodens resultat Ny aksjekapital ved emisjon Overkurs emisjon Ikke innbetalt egenkpital Salg egne aksjer Agio omregning av utenlandske datterselskap Egenkapital

9 Kontantstrømoppstilling Indirekte modell (Hele kr) 2. kvartal Pr Indirekte modell (Hele kr) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnader Av- og nedskrivninger av driftsmidler /- Endring i kundefordringer /- Endring i varelager og arb. under utførelse /- Endring i vareleverandørgjeld /- Endring andre periodiseringer og omregningseffekter A= Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITET Utbetalt ved kjøp av driftsmidler Utbetalt ved kjøp av selskaper Innbetalt ved salg av aksjer/andre investeringer B= Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKT Opptak av ny langs. gjeld Utbetaling vedr. langsiktig gjeld og utlån /- Netto endring i kassekreditt Innbetalt ved salg av egne aksjer Netto innbetaling egenkapital C= Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter A+B+C Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og ekvivalenter = Beholdning av kontanter og ekvivalenter

10 Blom ASA Simmoms Aerofilms Ltd. P.O. Box 1790 Vika The Astrolabe N-0122 Oslo Cheddar Business Park Norway Wedmore Road Tel: BS27 3EB Fax: UK Tel: Fax: BlomInfo AB Geo-Tec GmbH Hammerbacken 6B D Prenzlau SE Sollentuna Germany Sweden Tel: Tel: Fax: Fax: Blom FM Kartta OY TopEye AB P.O. Box 14 Klippan 1c FIN Helsinki Austvãgen 12 Finland SE Gõteborg Tel: Sweden Fax: Tel: E- mail: Fax: Blom Maritime AS Blom Info AS Gauselveien 90 Vejlegade 6 N-4032 Stavanger DK-2100 København Norway Denmark Tel: Tel: Fax: Fax: Blom Geomatics AS P.O. Box 451 N-1302 Sandvika Norway Tel: Fax:

Powered by CycloMedia. årsrapport

Powered by CycloMedia. årsrapport Powered by CycloMedia årsrapport 212 innhold s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 1-13 s. 16-19 s. 22-27 s. 31-35 s. 38-79 s. 82-85 s. 88-98 s. 1-11 s. 12 s. 16-111 s. 112-113 s. 114-116 s. 117 Hovedtall Blom konsern

Detaljer

Q1 2010. 10. mai 2010

Q1 2010. 10. mai 2010 client COMPUTING EUROPE asa KvartaLSRAPPORT Q1 21 1. mai 21 1 Hovedpunkter og hendelser i Q1 Netto driftsinntekter Q1 29 ble 16,8 MNOK mot 17,4 MNOK i samme periode i 29. (-3,1%). Svakere driftsresultat

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS Å r s ra p p o rt 1 9 9 9 Off i ce Systems ASA Off i ce line Mac & carry AS Off i ce Pa rtner AS I n n h o l d Oppsummering 4 Styrets beretning 5 Office Partner AS 9 Office line Mac & carry AS 10 Arken

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje.

TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. TREDJE KVARTAL 2007 Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. Vekst i salget i USA til MNOK 7,6. Bedret overlevelse ved bruk av Medi- Stims utstyr

Detaljer

sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett

sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett bygget på leverandøruavhengighet og fritt valg av samarbeidspartnere.

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9 1 Årsrapport 27 2 INNHOLD Konsernoversikt Historikk 3 Organisasjonskart 4 Client Computing Europe ASA 5 Nøkkeltall 6 Administrerende direktørs rapport 7 Styrets årsberetning 9 Resultatregnskap 12 Balanse

Detaljer

Birdstep Technology ASA. Årsrapport 2007

Birdstep Technology ASA. Årsrapport 2007 Birdstep Technology ASA Årsrapport 2007 Innhold Dette er Birdstep Technology...3 2007 i korte trekk...5 Brev til aksjonærene...7 Fra produkt- og prosjektutvikler til programvaretilbyder...7 Styrets beretning...9

Detaljer

Repant Årsregnskap 2008

Repant Årsregnskap 2008 Årsregnskap 2008 ÅRSREGNSKAP 2008 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2008 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Viktige hendelser og status Alle tall i kroner (4. kvartal 2008 i parentes) Avtalen om sammenslåing med Best Media som ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 894 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 //

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // // BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // Block Watne Gruppen ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Sterke nøkkeltall Solid ordreinngang og ordrereserve Vellykket børsintroduksjon Forbedrede finansielle betingelser

Detaljer

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport ÅRSRAPPORT 28 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Administrerende direktørs rapport Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013 Q4 Bouvet kvartalsrapport 27. februar 2013 2012 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 881 ansatte

Detaljer

Birdstep Technology ASA

Birdstep Technology ASA Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009 Innhold Dette er Birdstep Technology... 3 2009 i korte trekk... 4 Brev til aksjonærene... 5 Styrets beretning... 7 Økonomiske resultater... 7 Finansiell gjennomgang...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 It s in our nature Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap som markedsfører og selger egne merkevarer med fokus på naturlige, norske helsekostog hudpleieprodukter. Selskapets

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer