Rapport for 1.kvartal 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport for 1.kvartal 2009"

Transkript

1 Rapport for 1.kvartal 2009

2 God utvikling i Geo Engineering og styrket arbeidskapital Selskapets driftsinntekter i 1. kvartal utgjorde NOK 149,6 millioner mot NOK 200,3 millioner for tilsvarende periode i EBITDA i 1. kvartal var i henhold til budsjett og utgjorde NOK -5,9 millioner mot NOK 29,4 millioner for tilsvarende periode i Omsetningen er lavere enn i første kvartal 2008 da selskapet inntektsførte en navigasjonskontrakt på NOK 54,1 millioner. Resultatet før skatt utgjorde NOK -35,6 millioner mot NOK 12,4 millioner i tilsvarende periode i For de respektive segmentene var driftsinntektene NOK 134,5 millioner for Geo Engineering Services og NOK 15,1 millioner for Information Services. Geo Engineering segmentet viser en omsetningsvekst i forhold til 1. kvartal 2008 og har en god ordretilgang. Resultatet følger normale sesongsvingninger. Selskapet forventer et sterkt resultat i andre kvartal som vil jevne ut resultatbildet. Markedet for konsumentelektronikk er svekket og dette har fått innvirkning på inntjeningen i Information Services segmentet. Selskapet er i kontinuerlig dialog med sine partnere som opplever samme situasjon. Hovedfokus for segmentets omsetning i 2009 er basert på selskapets skråbilder og 3D modeller for navigasjon. 3D modeller er et nytt produkt som skal lanseres i 2009 og gitt markedssituasjonen har våre samarbeidspartnere utsatt lansering fra 2. til 4. kvartal. På tross av denne forsinkelsen opprettholder våre partnere anslagene om at 3D modeller blir helt nødvendige elementer i fremtidens navigasjonstjenester. Selskapet erfarer en god ordreinngang i Geo Engineering med 70 prosent av 2009 budsjettet allerede kontrahert. I tillegg har selskapet en betydelig opportunity pipeline. Samlet for året forventes en vekst i omsetningen fra 2008 med en tilsvarende god margin. Summen av kundefordringer og arbeid under utførelse er redusert med NOK 102,9 millioner i første kvartal. Dette gir en positiv kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på NOK 30,3 millioner. I første kvartal har selskapet nedbetalt gjeld og fortsatt investeringer i oppbygging av sin 3D bymodell database i henhold til kontrakt med TeleAtlas. Selskapet har sterk fokus på tiltak for å bedre kontantstrøm, redusere arbeidskapital samt å tilpasse kostnadsnivå og investeringer til realitetene i markedet. Resultatforhold (Beløp i NOK 1000) 1. kv kv Driftsinntekter EBITDA EBIT EBT

3 Rapporten er utarbeidet i henhold til IAS 34. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som for årsregnskapet. Rapporten er ikke revidert. Drift 1. kvartal Markedene innen Geo Engineering Services er gode og selskapet har økt oppdragsmengden også i dette kvartalet. Flere av de offentlige tiltakspakkene som er bevilget i de europeiske markedene bidrar til å holde aktivitetsnivået oppe. På tross av en positiv utvikling ser selskapet enkelte variasjoner i de ulike landene Blom opererer i. Spesielt synes det å være en generell forsiktighet med å iverksette nye kontrakter og prosesser fra oppdragsgivers side. Information Services segmentet erfarer en mer utfordrende markedssituasjon spesielt innen forbruker elektronikk. Selskapets viktigste kunder og partnere har bekreftet at Bloms skråbilde og 3D produkter fortsatt vil være viktige elementer i deres produkter. De ønsker derfor å fortsette distribusjon og salg av Bloms produkter og at Blom fortsatt utvider dekning og produktspekter. Selskapet har bred fokus på kostnadsreduserende og produktivitetsøkende tiltak. Blom arbeider også aktivt med å redusere arbeidskapitalen og har oppnådd betydelig reduksjon i kundefordringer i første kvartal. Dette arbeidet vil fortsette og ytterligere forbedringer forventes fremover, korrigert for sesongmessige svingninger. Følgende avtaler er inngått: Blom har inngått en rammeavtale med Svenske Lantmetriet på NOK 105 millioner Blom har signert en avtale over 4,5 år med Lantmäteriverket i Sverige med en rammeverdi på totalt NOK 105 millioner. Kontrakten omfatter innsamling og produksjon av laserdata i forbindelse med oppbyggingen av en landsdekkende høydemodell for Sverige. Lantmäteriverket har ansvar for å produsere og vedlikeholde geografisk informasjon og eiendomsinformasjon i Sverige. Avtalen innebærer laserskanning av hele Sverige for å bygge opp en ny nasjonal høydemodell. Totalrammen dekker datainnsamling og prosesseringen av et område på rundt km². Innsamlingen starter umiddelbart etter endt klageperiode på 10 dager, og hele prosjektet planlegges sluttført innen Blom tildelt kontrakt for Hawkeye på NOK 20 millioner Blom har blitt tildelt en kontrakt til en verdi på NOK 20 millioner med Service Hydrographique et Oceanographique de la Marine (SHOM), det franske forsvarsdepartmentets avdeling ansvarlig for sjøkart. Kontrakten går ut på å gjennomføre en batymetrisk og topografisk undersøkelse i Det indiske hav ved hjelp av Hawkeye LiDAR- teknologi. Hawkeye-systemet er et laserskanningsinstrument for gjennomføring av batymetriske (sjø) og topografiske (land) undersøkelser på samme tid. Hawkeye representerer en av de ledende teknologier tilgjengelige for dette markedet, og Blom er svært tilfreds med å ha blitt tildelt denne kontrakten innen dette satsningsområdet. 2

4 Blom har signert en avtale med Rijkswaterstaat om laser scanning i Nederland Blom signerte i mars en avtale med Rijkswaterstaat om laser scanning (LIDAR) på totalt NOK 10 millioner. Prosjektet er en del av et 5 års program for å forbedre Nederlands nasjonale høydemodell. Arbeidet, som startet umiddelbart og blir utført av Blom Aerofilms i UK, omfatter scanning av et område på kvadratkilometer. Prosjektet sluttføres ved levering av prosesserte data i januar Blom vil benytte Blom TopEye MK III teknologi, et system som er utviklet av Blom Sweden. Systemet er helikopterbasert er ideelt til denne type oppdrag hvor det kreves stor nøyaktighet i høydemodellen (5 cm). Blom tildelt rammeavtale for flomberegninger i UK United Kingdom Environment Agency (EA) i UK har tildelt Blom en rammeavtale for laserskanning. Rammeavtalem har en verdi på minimum NOK 10 millioner. Blom vil kartlegge overflater og gjøre flomberegninger i forbindelse med identifisering og evaluering av flomrisikoutsatte områder i England og Wales. Blom vil ved hjelp av LiDAR-skanning, en høyoppløselig flybåren laserteknologi, samle inn tredimensjonal topografisk informasjon. Den tredimensjonale topografiske informasjonen viser detaljert terreng- og overflateinformasjon, inkludert bygningshøyder og former. Bloms LiDAR er blant annet et viktig verktøy for å samle inn nøyaktige høydedata som brukes til å forutse hvilke områder og bygninger som, under ulike værforhold, er utsatt for høyest risiko i forbindelse med flom og oversvømmelse. Blom introduserer GPS med interessepunkter og skråbilder. Blom i samarbeide med NDrive og Eniro introduserte i mars den første GPS på det norske marked med forhåndsinstallerte interessepunkter kombinert med en navigasjonsløsning for navigering i skråbilder. Organisasjon og personell Selskapet har en stab av ansatte med høy kompetanse. Dette utgjør fundamentet for selskapets videre vekst. Pr var det i de operative selskapene ansatt 640 personer, mens det ved produksjonsfasilitetene i Indonesia og Øst-Europa var ansatt 615 personer. Som et ledd i kostnadsreduksjon og produktivitetsfremmende tiltak forserer selskapet utnyttelsesgraden av produksjon i offshore sentre, spesielt i Romania. Økningen av ansatte i 1. kvartal er derfor hovedsakelig foretatt i Romania. Det er iverksatt tiltak for å redusere bemanningen i enkelte kontorer i Europa. Totalt har konsernet 1255 ansatte. Aksjonærforhold Antall aksjonærer pr var hvorav utenlandske aksjonærer eier 49,3 % av aksjekapitalen. Blom iverksatte i januar 2008 et tilbakekjøpsprogram av egne aksjer. I 2008 har selskapet kjøpt og eier totalt egne aksjer, tilsvarende 2,64 % av totalt antall utestående aksjer. 3

5 Styret i Blom ASA fortsetter samarbeidet med Jefferies International Limited i evalueringen av ulike strategiske alternativer. Fremtidsutsikter Blom ser god tilgang på oppdrag i en rekke markeder. Selskapet arbeider kontinuerlig med tiltak for å ytterligere forbedre produktivitet, resultater og kontantstrøm og er forberedt om oppdragsmengden og tilgangen til nye kontrakter reduseres. Med en sterk fokus på inntjening, kostnadskontroll og reduksjon av arbeidskapital, forventer selskapet god lønnsomhet og vekst i 2009 med positiv kontantstrøm. Med utgangspunktet i en balanse med tilfredsstilende gjeldsgrad, 70 prosent av budsjett innen Geo Engineering kontrahert, unike databaser og applikasjoner rettet mot et spennende marked innen mobil- og internett tjenester, forventer selskapet derfor fortsatt tilfredsstillende organisk vekst i Oslo, 29. april Dirk Blaauw Gunnar Hirsti Per Kyllingstad Styreleder Styremedlem Styremedlem Bente Loe Brita Eilertsen Håkon Jacobsen Styremedlem Styremedlem Adm. direktør 4

6 Resultat DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER (Beløp i NOK 1000) Driftsinntekter Vareforbruk Lønn og sosiale kostnader Ordinære avskrivninger Andre drifts- og adm. kostnader Driftskostnader Driftsresultat Andel resultat i tilknyttede selskaper Netto finans Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat til disposisjon Tilordnet: Aksjonærer Minoritetsinteresser Resultat og utvannet resultat pr. aksje -0,62 0,21 1,08 5

7 Balanse EIENDELER (Beløp i NOK 1000) Anleggsmidler Patenter, lisenser og lignende rettigheter Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Langsiktige fordringer Investering tilknyttet selskap Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Arbeid under utførelse Sum beholdninger Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

8 Balanse EGENKAPITAL OG GJELD (Beløp i NOK 1000) Egenkapital Innskutt egenkapital: Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Annen egenkapital: Omregningsdifferanser Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Trekkfasiliteter Annen rentebærende kortsiktig gjeld Sum rentebærende kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Endring av egenkapitalen fra til Egenkapital Periodens resultat Kjøp egne aksjer Agio omregning av utenlandske datterselskap Egenkapital

9 Kontantstrømoppstilling Indirekte modell (Hele kr) KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKT. Resultat før skattekostnader Av- og nedskrivninger av driftsmidler /- Endring i kundefordringer /- Endring i varelager og arb. under utførelse /- Endring i vareleverandørgjeld /- Endring andre periodiseringer A = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKT. - Utbetalt ved kjøp av driftsmidler B = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKT. - Netto utbetaling vedr. langsiktig gjeld og utlån /- Netto endring i kassekreditt Netto utbetalt ved kjøp av egne aksjer C = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter A+B+C Netto endring i kontanter og kontantekv Beholdning av kontanter og ekvivalenter = Beholdning av kontanter og ekvivalenter Oppstilling over innregnede inntekter og kostnader Resultat etter skatt Omregningsdifferanser Sum innregnede inntekter og kostnader

10 Segmenter Driftsinntekter: (Beløp i NOK 1000) Blom Information Services Blom Geo Engineering Services Totale driftsinntekter EBITDA: Blom Information Services Blom Geo Engineering Services Øvrige EBITDA EBIT: Blom Information Services Blom Geo Engineering Services Øvrige EBIT Resultat fra tilknyttede selskaper: Blom Information Services Blom Geo Engineering Services 0 0 Øvrige 0 0 Resultat før finans og skatt Eiendeler: Blom Information Services Blom Geo Engineering Services Øvrige/ ikke-allokerte Totale eiendeler 1) Driftsmessige investeringer: Blom Information Services Blom Geo Engineering Services Totale eiendeler ) Allokerte eiendeler inkluderer kundefordringer, arbeid under utførelse, varelager, anleggsmidler og immaterielle eiendeler med unntak av utskatt skattefordel. 9

11 Blom ASA Blom Aerofilms Ltd. P.O. Box 34 Skøyen Cheddar Business Park N-0212 Oslo Wedmore Road, BS27 3EB Norway UK Tel: Tel: Fax: Fax: E.mail: Blom Sistemas Geoespaciales S.L. Blom Deutschland GmbH C/ Zurbano 46 Friedrich-Engels-Ring 48 a Madrid, Spain Neubrandenburg, Germany Tel: Tel: Fax: Fax: Blom Kartta OY Blom Sweden AB Plasilanrairo 5 Klippan 1c FIN Helsinki SE Gõteborg Finland Sweden Tel: Tel: Fax: Fax: E- mail: Blom Geomatics AS Blom Info AS P.O. Box 34 Skøyen Masnedøgade 20 N-0202 Oslo DK-2100 København Norway Denmark Tel: Tel: Fax: Fax: Blom CGR S.p.A. BlomInfo Geonet Via Cremonese 35/A Ion Heliade Radulescu Street, no Parma Tagoviste Italy Romania Tel: Tel: +40(0) Fax: Fax: +40(0)

Bloms beste kvartalstall gjennom tidene

Bloms beste kvartalstall gjennom tidene Rapport for 2.kvartal 2005 Bloms beste kvartalstall gjennom tidene 2. kvartal 2005 viser et EBITDA resultat på Nok 21,2 mill, tilsvarende 20 % av omsetningen på Nok 106,7 mill for kvartalet. Dette er en

Detaljer

Side 2. 1. Kvartal 2015

Side 2. 1. Kvartal 2015 Side 2 1. Kvartal 2015 1. kvartal er normalt det svakeste kvartalet for konsernet. Vinteren medfører lav produksjonsaktivitet, og forsinket oppstart på våren gir noe ekstra kostnader. Justert for engangskostnader

Detaljer

Powered by CycloMedia. årsrapport

Powered by CycloMedia. årsrapport Powered by CycloMedia årsrapport 212 innhold s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 1-13 s. 16-19 s. 22-27 s. 31-35 s. 38-79 s. 82-85 s. 88-98 s. 1-11 s. 12 s. 16-111 s. 112-113 s. 114-116 s. 117 Hovedtall Blom konsern

Detaljer

Q1 2010. 10. mai 2010

Q1 2010. 10. mai 2010 client COMPUTING EUROPE asa KvartaLSRAPPORT Q1 21 1. mai 21 1 Hovedpunkter og hendelser i Q1 Netto driftsinntekter Q1 29 ble 16,8 MNOK mot 17,4 MNOK i samme periode i 29. (-3,1%). Svakere driftsresultat

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Husmodell Alm fra Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 4. KVARTAL 2011 NOK 913 millioner i operativ

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010 byggma asa rapport for 1. kvartal Rapport for 1. kvartal KONSERN Hovedtall Salgsinntekter 433,1 424,2 EBITDA 16,7 9,2 Netto finans -11,9-4,2 Resultat før skatt -10,4-9,9 Konsernet oppnådde et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2008 Driftsinntekter i fjerde kvartal ble 68,9 MNOK, opp 40% sammenlignet med 4. kvartal 2007. Styrket dollarkurs

Detaljer

4. kvartal 2003. Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003

4. kvartal 2003. Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003 4. kvartal 2003 Kvartalsrapport 4. kvartal 2003 Styrets beretning Hovedpunkter Omsetning i 4. kvartal på MNOK 98,0 EBITDA i 4. kvartal på MNOK 4,4 Positivt resultat før skatt i 4. kvartal på MNOK 14,5

Detaljer

Q1-2012. Kvartalsrapport Januar-Mars 2012

Q1-2012. Kvartalsrapport Januar-Mars 2012 Q1-2012 Kvartalsrapport Januar-Mars 2012 1 De tøffere markedsforholdene som vi så i andre halvdel av 2011 og i 4. kvartal spesielt, har fortsatt inn i 2012. Jeg er derfor svært fornøyd med å se at vi fortsetter

Detaljer

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 HØYDEPUNKTER 2. KVARTAL 2013 Driftsinntekter på 756 millioner (675 millioner) Godt driftsresultat i 2. kvartal på 29,2 millioner (20,4 millioner) Økt driftsmargin

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

Side 1. PSI Group ASA - Q4 2008. PSI Group ASA Q4 2008. Finansiell rapport og status 4. kvartal 2008 og foreløpig rapport for regnskapsåret 2008

Side 1. PSI Group ASA - Q4 2008. PSI Group ASA Q4 2008. Finansiell rapport og status 4. kvartal 2008 og foreløpig rapport for regnskapsåret 2008 Side 1 PSI Group ASA - Q4 PSI Group ASA Q4 Finansiell rapport og status 4. kvartal og foreløpig rapport for regnskapsåret PSI Group ASA - Q4 Side 2 Hovedtrekk Driftsinntektene i 4. kvartal økte med 69,7

Detaljer

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 4. KVARTAL 2013 ORDREINNGANG NOK millioner 951 OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 OPERATIV EBITDA-MARGIN Prosent 10,3 OPERATIV OMSETNING PER SEGMENT NOK millioner 100 Kärnhem 538 Block Watne 387 BWG

Detaljer

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 894 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Strusshamn Terrasse, Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 1. KVARTAL 2011 NOK 928 millioner i

Detaljer

Delårsrapport Q4 2009 og foreløpig resultat 2009

Delårsrapport Q4 2009 og foreløpig resultat 2009 Delårsrapport 29 og foreløpig resultat 29 2 Kitron 29 Stabil utvikling mot et bedre marked Hovedpunkter Tall i parentes refererer til fjerde kvartal i 28 dersom ikke annet er angitt. Markedsekspansjon

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2011

Rapport for 4. kvartal 2011 Rapport for 4. kvartal 2011 Viktige hendelser 4. kvartal 2011 Nøkkeltall Driftsinntekter på NOK 3.478 mill, 3 % organisk vekst Fortsatt god vekst i Sverige (9 %) EBITA NOK 232 mill (100 mill), inkludert

Detaljer

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN Regnskapsåret 2010 3 Årsberetning SCANA KONSERN 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Konsern oppstilling av endring i egenkapital 13 Noter 13 Note 1. Konsernregnskapsprinsipper 17

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

INNHOLD. Årsberetning s. 4-6. Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7. Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9

INNHOLD. Årsberetning s. 4-6. Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7. Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9 Årsrapport 2012 1 2 INNHOLD Årsberetning s. 4-6 Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7 Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9 Noter til regnskapet s. 10-15 Kontantstrømoppstilling s. 16

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,0 3,19 3,50 3,29 3,38 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,61 2,27 2,01

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,0 3,19 3,50 3,29 3,38 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,61 2,27 2,01 DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,71 3,76 3,50 3,29 3,38 3. kv. 4. kv. 1. kv. 11 2. kv. 11 3. kv. 11 700 600 500 400 300 200 0 0 683 567 562 531 447 3.

Detaljer