1 Organisatorisk arbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Organisatorisk arbeid"

Transkript

1 Handlingsplan Organisatorisk arbeid 1.1 Lokalgrupper Status: Changemaker har 16 lokalgrupper i 12 fylker. Dette er en nedgang fra i fjor. Mål: Øke antallet lokalgrupper til 20 Mål: Lokalgruppene er mer synlige i sitt lokalmiljø. Mål: At lokalgruppene jobber mer selvstendig. Alle lokalgrupper skal få tilbud om Changemakerkurs en gang i løpet av året. Sentralstyret har ansvar for at dette skjer. Sentralstyret kan også komme på besøk til lokalgruppene utenom Changemakerkursene. Dette bør prioriteres i en oppstartsfase for nye lokalgrupper og ellers ses i sammenheng med aktuelle aktiviteter. Skolere lokalgruppene i lokal beslutningspåvirkning gjennom Changemakerkurs, ledertrening og verksted på SNU. Faddergruppen skal sammen med lokalgruppene legge en plan for å hindre lokalgruppeoppløsning i sommerperioden. Fortsette å kartlegge boblere og muligheter for nye lokalgrupper. Bruke de ressursene som finnes i lokalgruppene i forbindelse med alle Changemakers arrangementer. Jobbe for at lokalgruppene ser viktigheten av å delta på sentrale arrangement, Årssamlingen og LST. At det blir større kontinuitet i representasjonen på LST, og følge opp lokalgruppene i forberedelsene til LST. 1.2 Studentarbeid Status: I dag er det aktive studentgrupper i Oslo, Bergen, Ås og Trondheim. Mål: Ha aktive studentgrupper i alle de store byene i Norge, med et mål om flere grupper i 2014/2015 enn vi har i dag. Mål: Studentgruppenes posisjon i Changemaker blir styrket. Mål: Changemaker er mer synlige på studiesteder hvor vi har studentgrupper. Tilby studentvennlige arrangementer, legge til rette for at SNU er mer attraktivt for denne gruppen. Arrangere studenthelg minst én gang i semesteret. Initiativtakeren skal være studentansvarlig i sentralstyret, men ansvar for planlegging og gjennomføring ligger hos studentgruppene. Studenthelga kan med fordel, av miljømessige årsaker, arrangeres et sted som er lett tilgjengelig med buss/tog for alle studentgrupper. Studenthelgen skal ha som mål å nå ut til studentgrupper, studenter i sentrale verv, og enkeltmedlemmer i studentalder. For å gjøre dette bør studenthelg arrangeres med et visst tidsrom til andre sentrale arrangement i

2 Changemaker. Legge til rette for at studentgrupper får utfordringer de trenger for å få brukt sitt engasjement og sin kunnskap i organisasjonen. Jobbe aktivt opp mot lokalgruppemedlemmer og folkehøgskoleelever og oppfordre dem til å bli med i eller starte studentgruppe. Sentralstyret og studentgruppene skal i samarbeid videreutvikle studentgruppenes rolle i Changemaker. Det skal etterstrebes at Changemakere er tilstede ved studiestart på høsten og på våren i byer vi ønsker å opprette nye studentgrupper. 1.3 Medlemmer og verving Status: Vi var 1450 medlemmer i 2013, dette er stabilt fra året før. Det ble vervet 297 medlemmer i Mål: Øke medlemstallet med 250 i løpet av året. Mål: Bli en mer åpen og inkluderende organisasjon med en mer sammensatt medlemsmasse. Jobbe for å beholde flere medlemmer, blant annet ved å tilby dem en variasjon av individuelle handlingsalternativer med lav terskel for deltakelse. Synliggjøre resultater og viktighet av fortsatt medlemskap ved årlig kontakt med alle medlemmer. Ha ringerunde til alle som ikke har betalt medlemskontingenten. Se på muligheten for å betale medlemskontingenten via Avtalegiro Arrangere vervekampanjer en gang i semesteret. Skolere og utfordre lokalgrupper og enkeltmedlemmer i verving Synliggjøre Årssamlingen for alle medlemmer, og jobbe for at mange ser viktigheten av å komme dit. Legge til rette for at medlemmer som ønsker å være ressurspersoner for Changemakers organisatoriske oppgaver får muligheten til det. Bruke TV-aksjonen 2014 til økt synlighet. Bruke besøk på videregående skoler og folkehøgskoler til å nå ut til potensielle medlemmer Arbeide for samarbeid med fritidsklubber i Oslo Fokusere på og oppmuntre til åpenhet og inkludering innad organisasjonen Kontinuerlig kartlegging av arrangement (politiske, kristne og andre) som det er hensiktsmessig å bruke som vervearena. Se på hvordan medlemmer som ikke ønsker å bidra politisk kan bruke sine evner og interesser inn i organisasjonen. 1.4 Arrangementer Status: Changemaker har årlig en rekke faste arrangement. Disse er viktige møtepunkter for medlemmer og frivillige, og et viktig handlingsalternativ både for

3 medlemmer og ikke-medlemmer. Mål: Å nå alle medlemmer og nye potensielle Changemakere. Øke antallet deltakere på interne arrangement, og mobilisere flere medlemmer og ikke-medlemmer til våre utadrettede arrangement. Sentralstyret skal etterstrebe å arranger HøstSNU i nærheten av og i samarbeid med lokalgrupper. Områder der Changemaker ikke avholder andre store arrangementer i løpet av året bør prioriteres. Sentralstyret skal arrangere ledertreningshelg for lokalgruppeledere Sentralstyret skal arrangere landsstyrer og Årssamling Sentralstyret avgjør tid og sted for arrangementene. Årssamlingen skal arrangeres en egen helg på våren Sentralstyret videreutvikler og gjennomfører Changemakerskolen. 1.5 Nominasjonskomité Status: Changemaker har verv som velges av Årssamlingen. Disse innstilles av nominasjonskomiteen på bakgrunn av samtaler med bevegelsen. Mål: Nominasjonskomiteen skal etterstrebe å innstille til alle verv etter hva Changemaker ønsker og trenger på bakgrunn av samtaler med alle deler av bevegelsen Mål: Nominasjonskomiteen skal etterstrebe å gjøre Changemaker til en åpen og inkluderende organisasjon. Nominasjonskomiteen følger punktene vedtatt i egen uttalelse. Etterstrebe kjønnsmessig balanse og personer med ulik bakgrunn i verv 1.6 Kontrollkomité Status: Kontrollkomiteen består i dag av 3 personer som tidligere har hatt andre verv i organisasjonen. Disse møtes ved behov og fungerer som rådgivende ovenfor bevegelsen i tolkning av vedtektene. Mål: Kontrollkomiteen skal være et aktivt organ i Changemaker som både kontaktes og selv sier i fra når vedtekter brytes, eller når det er usikkerhet knyttet til tolkningen av vedtekter. Ha konstitueringsmøte tidlig på høsten hvor de bestemmer hvordan de skal jobbe, og fordeler ansvar seg imellom 1.7 Samarbeid Status: Changemaker er Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon, og har derfor mulighet til å samarbeide med et kirkelig nettverk. Changemaker er medlem i flere paraplyorganisasjoner som jobber med ungdom og/eller nord/sør-spørsmål, og samarbeider med likesinnede organisasjoner. Mål: Changemakers nettverk bidrar til økt kunnskapsnivå og større mobilisering i

4 saker Changemaker jobber med. Mål: Changemaker er en viktig samarbeidspartner for andre utviklingspolitiske organisasjoner og aktører i kirkenettverket Ha halvårlige møter med Kirkens Nødhjelps ledelse. Changemaker skal ta større del i utarbeidelsen av CFC-programmet. Changemakers leder deltar i månedlige møter med Kirkens Nødhjelps Generalsekretær. Jobbe målretta for økt samarbeid med minoritetsorganisasjoner der det er hensiktsmessig. Fortsatt tilstedeværelse i kirkelige initiativ for global rettferdighet hvor det er hensiktsmessig 1.8 Internasjonalt samarbeid Mål: Et styrket internasjonalt nettverk for å forandre verden Delmål: Styrke internasjonalt ungdoms advocacy i Kirkens Nødhjelp og ACT Planlegge, gjennomføre og evaluere internasjonalt SNU sammen med KYCN og Y- CAN. Vurdere muligheter for mer samarbeid om politisk påvirkningsarbeid blant ungdommer i ACT Alliance. Fortsette å følge opp og gi innspill om ungdomsarbeid til KN sin 2020 strategi Fortsette å se på muligheten for å opprette en Conference of Parties (COP) under ACT. Delmål: Videreutvikling av Changemakers internasjonale samarbeid. Delta på møter i det internasjonale Changemakernettverket. Invitere internasjonale kontakter på SNU eller andre arrangementer. Bedre samarbeid for politisk påvirkningsarbeid innen ACT Alliance. Evaluere vårt internasjonale samarbeid. Delmål: Forankre det internasjonale samarbeidet i Changemaker Legge vekt på bred forankring i Changemaker Norge ved å inkludere SST og PU i deltakelse på internasjonale arenaer. Samarbeide med PUKM om en internasjonal mobilisering mot COP Kommunikativt arbeid 2.1 Webkommunikasjon Status: Changemaker bruker egne nettsider og sosiale media i sin webkommunikasjon. Mål: Strategisk bruk av internett som kommunikasjonskanal for å mobilisere og nå

5 Changemakers målgrupper Mål: Ha informasjon om Changemaker tilgjengelig på engelsk, til bruk i samarbeid med internasjonale kontakter Hvert av de politiske utvalgene skal jevnlig publisere saker på changemaker.no og på bloggen i samarbeid med kommunikasjonskonsulentene. Nettsidene skal være oppdatert på politikk og brukes til å kommentere på aktuelle relevante nyhetssaker Benytte Changemaker-bloggen for å fremme meninger og diskusjoner som går i organisasjonen iløpet av året bør vi se på muligheten for å oppgradere bloggen og knytte den nærmere magasinet Oppfordre lokalgruppemedlemmer til å bruke bloggen aktivt Legge ut informasjon om Changemaker som organisasjon og vår politikk lett tilgjengelig på nettsidene 2.2 Pressearbeid Status: Changemaker jobber for å være synlige i lokale, regionale og nasjonale media, med god variasjon i redaksjonelle saker og leserinnlegg i aviser, radio og på tv. Mål: Mannen i gata skal vite hvem Changemaker er. Lage medieplan for Changemakeråret i tillegg til daglig oppfølging i form av medieovervåkning og presseutspill Lage medievennlige rapporter på Changemakers temaer Gi lokalgruppene tilbud om opplæring og oppfølging i lokalt pressearbeid Pressearbeid knyttet til hovedtemakampanje skal innebære strategier for lokal pressedekning for å fremme lokalgruppenes aktivitet knyttet til kampanjen Changemakermagasinet skal ta opp aktuelle saker, og bidra til at Changemaker blir en relevant aktør på de politiske områdene vi jobber med 2.3 Intern kommunikasjon Status: Changemaker kommuniserer med medlemmer og andre interesserte gjennom medlemsmagasin, brevutsendelser, nettsider og sosiale media. Changemakermagasinet går til alle medlemmer. Mål: Synliggjøre Changemakers arbeid, resultater og aktivitet for å skape engasjement internt i organisasjonen gjennom variert medlemskommunikasjon. Sikre at vi beholder kunnskap i organisasjonen og kan bygge på tidligere erfaringer. Referat fra sentralstyremøter skal være tilgjengelig for lokalgrupper ved etterspørsel Evaluere og skrive rapporter og referat, slik at kunnskap føres videre

6 Skrive rapporter fra alle internasjonale møter vi deltar på Sentralstyret og utvalgene skal aktivt dokumentere arbeidet sitt på extranet. 2.4 Kampanjearbeid Status: Changemaker jobber med kampanjearbeid hele året. Hvert år gjennomfører vi en hovedtemakampanje, utarbeider neste års hovedtemakampanje, samarbeider med Kirkens Nødhjelp om den politiske kampanjen i Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon, og gjennomfører mindre kampanjer på temaer som ikke er hovedtema. Mål: Oppnå politiske endringer og forandre verden ved å mobilisere den norske befolkningen og sette press på beslutningstagerne. Mål: Changemaker får enda større tilhørighet og påvirkningskraft til den politiske delen av fasteaksjonen Relevant politisk utvalg samarbeider med Kirkens Nødhjelp om den politiske kampanjen i fasteaksjonen der det er hensiktsmessig Utvikle og planlegge ny hovedtemakampanje for 2015 Gjennomføre hovedtemakampanje høsten 2014 Arrangere en nasjonal kampanjeperiode i tilknytning til årets hovedtemakampanje. Det bør fokuseres på å tilrettelegge for aktivitet i lokalgruppene og blant enkeltmedlemmer Utvalg som ønsker å stille til hovedtema på Årssamlinga 2015 skal undersøke muligheten for en samarbeidskampanje på tvers av utvalg. Gi rom for annet politisk arbeid våren Dette kan være å utvikle og gjennomføre småkampanjer på andre tema, rapportskriving og annen deltakelse i den offentlige debatten. 3 Politisk arbeid 3.1 Overordnet Mål: Alle politiske utvalg skal holde seg oppdatert på og videreutvikle Changemakers politikk på deres område. Skolere bevegelsen Være synlig i den offentlige debatten, og være en aktiv lobbyaktør på temaene vi jobber med Prioriteringer i det politiske arbeidet og utarbeiding av kampanjer skal skje med forankring i Changemakers demokratiske organ. Samarbeide med organisasjoner som jobber med aktuelle tema og delta i relevante prosesser Samarbeide med lokalgrupper blant annet ved å finne gode og inspirerende handlingsalternativer for lokalgrupper og enkeltmedlemmer 3.2. Gjeld og kapitalflukt

7 Overordnet mål: Norge er en ansvarlig långiver, sletter illegitim gjeld og jobber for dette internasjonalt, og bidrar til bekjempelse av kapitalflukt fra fattige land Prioritert område: Retningslinjer for SPUs investering i statsobligasjoner. Øke kompetansen i organisasjonen på statsobligasjoner Prioritert område: Utvidet Land-for-land-rapportering for norske selskaper i alle sektorer Prioritert område: Innføring av register for egentlig eierskap Oppfølging av Jakten på ærligheten-kampanjen gjennom blant annet lobbymøter og nettapplikasjonen Money-trail. 3.3 Global Helse Overordnet mål: Alle mennesker skal ha lik rett til god helse, rent vann og seksuelle og reproduktive rettigheter Prioritert område: Norge aktivt fremmer en reforhandling av TRIPS-avtalen. Prioritert område: Norge skal fremme et nullsmittemål for hiv og aids i post prosessen. Prioritert område: Oppfølging av Etisk Oljefond-kampanjen Prioritert område: Norge skal hindre at vannressurser blir behandlet som en salgsvare. Lobbe for at regjeringen påvirker verdensbankens utviklingsprogrammer på tilgang til vannressurser Søke samarbeid med KN Samarbeide med handelsutvalget på vannspørsmål Prioritert område: Norge skal ha et sterkt fokus på SRHR i post-2015 prosessen. Opprette samarbeid med relevante organisasjoner. Arbeide med relevante prosesser. Bygge opp utvalgets kunnskapsbank rundt SRHR. 3.4 Klima og miljø Overordnet mål: At Norge er med på å løse klimaproblemene, heller enn å bidra til å skape dem Prioritert område: Ikke åpne nye områder for petroleumsvirksomhet på norsk sokkel Prioritert område: En global bindende, effektiv og rettferdig klimaavtale Prioritert område: Omlegging til et nullutslippssamfunn i Norge Fremme energieffektivisering og omlegging fra fossil- til fornybar energi.

8 Delta aktivt i klimadebatten med Changemakers perspektiv. 3.5 Internasjonal handel Overordnet mål: Internasjonal handel reguleres av et rettferdig multilateralt handelsregime. Prioritert område: Bilaterale investeringsavtaler forblir uaktuell norsk politikk. Følge opp bilatelaterale investeringsavtaler gjennom lobbyarbeid og en eventuell månedskampanje Prioritert område: At Norge fremmer en utviklingsvennlig landbrukspolitikk og støtter utviklingslands krav om en antidumpingsmekanisme i WTO. Kreve åpne høringer og konsekvensutredninger når Norge utarbeider bilaterale handelsavtaler generelt, og med utviklingsland spesielt. Jobbe for at Norge aktivt arbeider med å få utvikling og de originale temaene i Doha-runden som førsteprioritet i arbeidsplanen for sluttføring av Doha-runden i WTO Prioritert område: Arbeideres streikerett opprettholdes. Støtte av fagforeningers arbeid med opprettholdelse av streikeretten under ILOkonvensjonene. 3.6 Fred Overordnet mål: At praksis i norsk våpeneksport i større grad følger regelverket. Prioriterte område: Stans av eksport til ikke-demokratiske regimer Prioritert område: Mer åpenhet rundt lisenssøknader i våpeneksporten. Prioritert område: Det opprettes et utvalg av stortingspolitikere som skal vedta nye lisenssøknader. Gjennomføring av hovedtemakampanje for Changemaker 2014/2015

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Likestillingsplan Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Bakgrunn og prosess Arbeidsprogrammet slår fast at Naturvernforbundet i løpet av gjeldende arbeidsprogramperiode (2012

Detaljer

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Flere eksemplarer kan bestilles fra: Borg bispedømmeråd Bjarne Aas gate 9 1606 Fredrikstad Epost: borg.bdr@kirken.no Telefon: 69 30 79 00 www.kirken.no/borg

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid Utfordringer og endringsprosesser Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2011 Senter for forskning

Detaljer

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: handel Først i dette dokumentet står kapittel 5, som omhandler handel i den politiske plattformen til Changemaker, samt en generell

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Rapport til styret fra Aksjonsutvalg internasjonalt arbeid

Rapport til styret fra Aksjonsutvalg internasjonalt arbeid Rapport til styret fra Aksjonsutvalg internasjonalt arbeid Innhold Kapittel Tittel Side 1 Sammensetning og mandat 3 2 Norsk Folkehjelps internasjonale arbeid 4 3.1 Forslag til lokale tiltak 5 3.2 Forslag

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

«Hvis man gjør en god jobb, så går ryktet fort»

«Hvis man gjør en god jobb, så går ryktet fort» «Hvis man gjør en god jobb, så går ryktet fort» 2/2013 - Tiltak for å øke andelen personer med etnisk minoritetsbakgrunn i styrer i offentlig eide foretak Foto: Harj Panesar KUN senter for kunnskap og

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Informasjonsplan for StOr

Informasjonsplan for StOr StudentOrganisasjonen StOr Informasjonsplan for StOr Studieåret 2011/2012 Studentstyret ved UiS 23.08.2011 1. Innledning Bakgrunn: I arbeidsprogrammet for 2011/2012 under kapitel 2 punkt 2.3, står det

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015

Handlingsplan. Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015 Handlingsplan Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015 Handlingsplan Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015 Forord redusert de siste årene. Og det tyder videre på at tiltakene vi har gjennomført

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Handlingsplan. Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme Handlingsplan Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme Handlingsplan Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme Innhold 3 Forord 5 1. Innledning 7 2. Aktuelle utfordringer

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer