8.1 Busetnad og anlegg (Pbl 12-5, nr. 1) Bustadbygg, Bbu Fritidseiningar, frittståande hytter (Bff) Fritidseiningar, konsentrert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "8.1 Busetnad og anlegg (Pbl 12-5, nr. 1)... 29 Bustadbygg, Bbu... 29 Fritidseiningar, frittståande hytter (Bff)... 29 Fritidseiningar, konsentrert"

Transkript

1 Innhald Innhald Bakgrunn Planavgrensing Varsling 1. gong Varsling 2. gong Føringar frå overordna planar Varsling og innspel til planarbeidet Offentlege innspel Private innspel Om planområdet Landskap Vegetasjon og naturmangfald Eksponering Klima Grunnforhold og lausmassar Dyreliv Kulturminne Vassdrag Bygg og anlegg Landbruk Bilete frå planområdet Områdevurdering, omtale av planforslaget, konse-kvensar Innleiing Arealdisponering Generelt Bff Bff Bff Bff Bfk Bfb Hotell og varme senger, Bho Alpinbakken Skiløype Veganlegg, parkering Spp Trafikksikring Ros-analyse Konsekvensar for barn og unge Tilhøve for rørslehemma Infrastruktur, VVA Jordbruk Omtale av reguleringsføremåla... 29

2 8.1 Busetnad og anlegg (Pbl 12-5, nr. 1) Bustadbygg, Bbu Fritidseiningar, frittståande hytter (Bff) Fritidseiningar, konsentrert (Bfk) Fritidseiningar i blokk/leilegheitsbygg (Bfb) Hotell og utleigebygg (Bho) Samferdsleanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl 12-5 nr. 2) LNF Friluftsområde (Pbl nr. 5) Bruk og vern av sjø og vassdrag (Pbl nr. 6) Omsynssoner (Pbl. 12-6)... 32

3 1 Bakgrunn Grunneigar Myrna Fidjeland, i samarbeid med Leif Berland/Berland Betong og Environmental Tec ønskjer å vidareutvikle del av eigedomen Gnr. 3, Bnr. 1 på Fidjeland i Sirdal kommune. Kommuneplanen for Sirdal kommune, delplanen for Fidjeland, opnar for dette. Til utarbeiding av reguleringsplanen har utbyggjar vendt seg til Plankontoret Hallvard Homme A/S. Sirdal kommune fann det riktig å få utvida planområdet til å omfatte fleire eigedomar inntil det opphavlege planområdet. 2 Planavgrensing 2.1 Varsling 1. gong I oppstartsmøtet med kommunen sommaren 2009 sette kommunens planleiing fram eit sterkt ynskje om å inkludere mest mogeleg av det arealet som spring ut frå 3/1 inn i ein ny reguleringsplan. Bakgrunnen for eit slikt ynskje var at gjeldande plan frå 1980-talet er utgått på dato og bortimot umogeleg å styra arealbruk etter. Ønska areal som skulle inkluderast var hotellområdet, alpinområdet og fleire hytteteigar som inngjekk i mindre reguleringsplanar. Dessutan var det i ny kommuneplanprosess avdekka behov for å sjå på arealspørsmål i kjerneområdet for destinasjonen Fidjeland, jfr. Piloten. I utgangspunktet tenkte forslagsstilar seg at berre viste teigar nedanfor skulle underleggjast detaljregulering (omregulering), sjå avsnitt nedanfor: Planområdet er del av eigedomen til Myrna Fidjeland, Gnr. 3 Bnr. 1. I kommunedelplanen (sjå kartutsnitt nedanfor) for Fidjeland er området teikna inn som felt H20 (framtidig utbyggingsområde for fritidsbustader). Feltet er berekna til bygging av fritidseiningar. Kartutsnittet under syner planavgrensinga av 2 planteigar. Plangrense, Bff Plankontoret Hallvard Homme A/S 3 Myrna Fidjeland m/fl.

4 Parkeringsplass Plangrense, teig Plankontoret Hallvard Homme A/S 4 Myrna Fidjeland m/fl.

5 Plangrenser vist på del av kommuneplankartet, planarbeidet gjeld teigane/del av teigane 68 og 71, delar av Kvernhusbakken, heile 76 og delar av 73, 75 og 77. Området er del av større reguleringsplan frå Utbygginga i ettertid har ikkje respektert gjeldande regulering, og det er i grunnen behov for ei ny områderegulering, jfr. ny Pbl Utdrag av gamal reguleringsplan (1984) 2283 Plankontoret Hallvard Homme A/S 5 Myrna Fidjeland m/fl.

6 Utdrag av Pilot Fidjeland, laga som ei ideskisse til kommunedelplanlegginga. Forslagsstillar sette seg ikkje imot at ein vurderte eit større område enn først tenkt. Planleggar fekk i oppdrag å kontakte aktørane i området og invitere til eit planfellesskap, men det lukkast ikkje å vinne gehør for ei fornying av planverket. 2.2 Varsling 2. gong Undervegs i planarbeidet dukka det fleire spørsmål om som synte behov for samordna planlegging. I mellomtida kom det også istand eigarskifte i hotellet og eit avklarande møte på hotellet, der også kommunens administrative planleiing deltok, gav som resultat at også hotellet sitt areal vart innlemma. Under same møtet knytta kommunen seg til planarbeidet ved å la reguleringsarbeidet også omfatte kommunal veg og annan teknisk infrastruktur. Kommunen uttrykte også behov for å avklare tilhøve knytt til hytteteigar (i planen kalla Bff 3 og 6) for så vidt gjeld føresegner og utnyttingsgrad. I etterkant slutta også Fidjeland Skitrekk AS til planfellesskapet. Med eige brev til alle berørte innafor det nye planorådet, datert 11. april 2010, vart det varsla utvida plangrense Plankontoret Hallvard Homme A/S 6 Myrna Fidjeland m/fl.

7 3 Føringar frå overordna planar Kommunedelplanen for Fidjeland i Sirdal kommune legg ein del føresegner og retningslinjer på utarbeiding av detaljplanen. Dei føresegnene som er relevante for føreliggande plan er ført opp nedanfor. 1) Nye hyttefelt innanfor regulert område skal som hovudregel tilkoplast kommunalt avlaupsanlegg. I område der det ikkje er kommunalt avlaupsanlegg, eller der avstand ikkje naturleg tilseier tilknyting, skal det etablerast fullgod avlaupsløysing. 2) Piloten for Fidjeland, konsept frå kommuneplanarbeidet 3) Referat frå førehandskonferanse, den 5. august 2009, innteke under skiljeblad 4 Varsling 4) Detaljplanen skal ivaretake/vise: - Tal på hytter innanfor utbyggingsområdet - God tilpassing av bygg til landskaps-, vegetasjons- og terrengforhold - Tilkomst, tilkomstveg og parkeringsareal tilsvarande 2 plassar per hytte - Gangstiar, barmarks- og vinterløypenett - Plassering av renovasjonsskur eller anna godkjend avfallshandtering - Biologisk mangfald i samhøve med registreringar - At utbygging ikkje skjer i rasutsette område - Eit ubygd belte på 30 m langs vatn og vassdrag ved hytte-bygging Den framlagde planen er etter Pbl 2008 i storleik og omfang meir å rekne som områdeplan, ettersom den har vakse seg stor gjennom planprosessen, med kommunens medverknad. Detaljeringsgrad er likevel så stor at den kan definerast som detaljreguleringsplan og heimlar byggjetiltak direkte, etter vanleg søknadsprosedyre for søknadspliktige tiltak Plankontoret Hallvard Homme A/S 7 Myrna Fidjeland m/fl.

8 4 Varsling og innspel til planarbeidet Her vert oppsummert innspel frå 1.gongs varsling i brev av og tilleggsvarsling Offentlege innspel Sirdal kommune, brev av 5. aug. 2009, og : Frå kommunen er elles utlevert gamle plankart til støtte for planarbeidet. Merknad: Innspela er tekne omsyn. Plandokumentet dokumenterer så langt det er mogeleg det som er stilt krav om. Kommunens bestilling om innregulering av offentleg veg og teknisk infrastruktur er ivareteke. Vest-Agder fylkeskommune, brev av : Fylkeskommunen stiller seg positiv til planlegging og legg til grunn at overordna plan vert fylgt. Det vert vist til: Veileder T-1450, Rundskriv T-5/99B, vassdrag og ålmentas friluftsinteresser, RPR for barn og Unge, og kulturminnelova. Fylkeskommunen meiner at Fidjeland er viktig i reiselivssamanheng og at lokalisering og utforming av bygningsmassen er viktig. Tilhøvet til kulturminnelova er påpeika og varslar feltarbeid for undersøkjing. Merknad: Innspela er i størst mogeleg grad tekne omsyn. Plandokumentet dokumen-terer så langt det er mogeleg det som er stilt krav om. Fylkeskommunens krav om kulturminneundersøkjing er fylgt opp med garanti for feltarbeid. Rapport ligg ikkje føre pr. d.d. Konsekvensar av evt. funn må takast opp under 2. g. handsaming av planen. Statens Vegvesen Vest-Agder, brev av og : Vegvesenet krev frisikt mellom fylkesveg K-975 og tilkomstveg til området på 10x84 m. Merknad: Innspela er tekne omsyn. Plandokumentet dokumenterer det som er stilt krav om. Agder Energi Agder Energi Nett har levert plan for høg- og lågspentleidningar i området. Merknad: Innspelet er teke omsyn. Plandokumentet legg opp til at trafo 87014Jogla Ytre vert ombygt og flytta, samt at delar av linja over skibakken/nedfartar vert lagt i bakken. Dette vert ein privatrettsleg avtale med utbyggjarane seinare. NVE, brev av 22. des og 18. mai 2010: Vassdragproblematikk vert teke opp, likeins flaum og skredfare Plankontoret Hallvard Homme A/S 8 Myrna Fidjeland m/fl.

9 Merknad: Det er ikkje lagt opp til at det vert gjort inngrep i vassdrag/jogla eller sidebekkar. ROS-analyse omtalar flaum og rasfare. Kommunens raskart peikar ikkje ut byggjeområde for rasutsette. Alpindelen vert ikkje utvida utover det som er avsett i kommunedelplanen. Fylkesmannen, miljøvernavdelinga, brev av 10. des og 7. mai 2010: Avdelinga stiller seg positiv til planlegging og har ingen merknadar. 4.2 Private innspel Brev av frå Torulf Fidjeland, på vegner av 3 / 4. Grunneigaren viser til dom i Agder Jordskifterett om tilkomst. Merknad: Det er teke omsyn til avgjerd i retten og avsett på plankartet tilkomstar slik retten har sagt. Brev av 19. mai frå Jan Danielsen på vegner av Fidjeland Eiendom (omfattar teig 6 i planforslaget, hyttefeltet bak hotellet): Merknad: I innspelet kjem det lite fram om kva som er aktuelt å tilrettelegg for når det gjeld teig 6. Dei momenta som elles vert anført er av privatrettsleg karakter i høve til eigar av 3/1 og vedkjem forsåvidt ikkje plansaka direkte. Brev av og frå Kvernbakken Hytteforening, v/ Christen Salvesen. Hytteforeinga påpeikar at det ligg før parkeringsavtale/rett på den store parkerings-plassen og den må respekterast i det vidare planarbeidet. Vidare vert det teke opp forholdet med ein veg som er bygt frå pplassen til hyttefeltet og som ikkje er i samsvar med gjeldande regulering. Foreininga ynskjer ikkje vinterparkering inne i felt. Merknad: Kommunen har ønska at veganlegget vert legalisert gjennom planendring i ny plan og det kravet er imøtekome. Forslagsstillar og planleggar finn det urimeleg utifrå eit arealomsyn at området skal vera forsynt med både sommarparkering og vinterparkering på 2 ulike areal. Slik bruk er sløsing med areal. Den bygde veg er regulert som heilårsveg, den er lagd om slik at tilkomst til området no vert direkte frå hovudvegen, m.a. for å sleppe gjennomkøyring på ein sterkt trafikkert og til tider kaotisk parkeringsplass for alpinanlegget og andre. Vedlagt avtale av om vinterparkering gjeld privatrettsleg tilhøve og kan avløysast. Brev av 8. mai 2010 frå Bjarne Fidjeland. Grunneigaren påpeikar plangrense i varselet der det kan sjå ut som om planområdet strekkjer seg inn på nabogrunn3/ Plankontoret Hallvard Homme A/S 9 Myrna Fidjeland m/fl.

10 Merknad: Kartet som er vedlagt planvarselet er grovt og grunneigar kan ha rett i at det kan sjå ut som om naboteig vert berørt. DET ER IKKJE TILSIKTA. Plangrensa i plandokumentet er plassert i bytesbekken, Jogla. Brev av 6. mai 2010 frå Reidar Maaseide (festetomt 3/1-22, teig 1 i plankartet): Hevdar å ha rett til parkeringsplass til hytte med bakgrunn i at den er opparbeidd av festaren. Merknad: Pplassen er utvida på plankartet med sikte på å dekke behov for nye og eldre hytter. Planen tek ikkje stilling til eigarskap Plankontoret Hallvard Homme A/S 10 Myrna Fidjeland m/fl.

11 5 Om planområdet 5.1 Landskap Planområdet ligg nord for elva Jogla. Såleis ligg det inne i eit større landskapsrom langs med vassdraget. Sett i eit mindre nivå opnar det seg opp til 5 nokså klart avgrensa rom innanfor området. Lengst nord ligg ei stor slette, som stort sett er tatt i bruk gjennom parkeringsareal. Deler av Lenger sør finn ein ei jamn søroverskråning, som er godt vegetert. Denne lia er vel så mykje eit sjølvstendig rom som det er avgrensing på roma lenger sør og nord. Sør for denne lia, langs med ein liten bekk, ligg restar av eit massetak. Det er tydeleg avgrensa gjennom den nemnte lia, ei bratt skråning opp mot tomta til Høgfjellshotellet og ei bratt li ned til Jogla. Mot vest er grensene litt mindre klare, men innsnevring i romets breidde gjennom vegetasjon gjer inntrykket av at romet sluttar der. Lengst mot sør finn ein det fjerde romet langs med elva. Mot vest byrjar eit nytt rom, som i dag er bygd til med fritidshytter, som og inngår i planområdet. Vegetasjonen spelar ei viktig rolle i landskapsbiletet. Opne og tredekte parti er balanserte mot kvarandre og er med på å definere roma. I historisk perspektiv er planområdet eit stort massetak frå den tid Sira-Kvina vart utbygt på talet. Morenemassar vart henta ut frå denne lia i tusentals kubikkmengder og desse massane er i hovudsak nytta i Degedammen som ein ser skimten av frå planområdet der den ligg vest for Sira. Såleis er terrengform og vegetasjon i dag eit resultat av eit avslutta massetak frå anleggstida. 5.2 Vegetasjon og naturmangfald Vegetasjonen er nokså lik over heile planområdet. Det står mykje bjørk, vier og selje dei tredekte områda, opne areal er dekte med grasvegetasjon og nokre lyngartar. I massetaket er det ein del pionérartar (lav, mosar, lågare karplantar) på elles bar sandjord. Langs med elva er det litt meir markert vasskjær vegetasjon. Vegetasjonsbiletet er av same grunn ungt, ved at sume artar er innplanta som dekorasjon/grønt pynt i hyttefelt og resten er tilgrodd med naturleg frøsetting og tilvekst. I eit avgrensa område er det innplanta framandplanter for år sidan (gransortar). Det bør vurderast om det er ynskjeleg å ha slike tresortar blant den vegetasjonen som er vanleg på staden. Til vanleg vil eit planområdet verte underlagt kartlegging av Biologisk mangfald. I denne saka har ein vurdert området til å vere så berørt av tekniske inngrep, i anleggstid og seinare at slik kartlegging ikkje er relevant. 5.3 Eksponering Området er godt skjerma for innsyn frå dei fleste kantane. Frå Skarvehaugen sør for Jogla er det likevel mogleg å sjå inn. Området er lite eksponert for innsyn. Store delar av planområdet 2283 Plankontoret Hallvard Homme A/S 11 Myrna Fidjeland m/fl.

12 er del av eit gamalt massetak i landskapsromet. Ved ei utbyggjing som tiltenkt vil eit området som i dag ber preg av å vere eit uryddig restområde framstå som eit område som er med på å gjeve Jogledalen eit estetisk lyft. Det er god arealpolitikk å nytte ut godt det areal som alt er omdisponert. 5.4 Klima Klimaet pregast av den sørvestlandske, kystnære sona området ligg i. Det er ca mm nedbør i året, snøen ligg mellom midten av oktober og slutten av april månad. Snøen kjem opp i ein tjukkleik på ca. 1-1,5 m. Vinden vil for det meste fjølge daldraget langs med elva. Nordavinden er området såleis godt skjerma for. Når det gjeld sol er det mykje av heile dagen over heile feltet om sommaren. Vinterstid vil dei nedste områda få lite sol, mens dei øvre delane framleis vil ha gode tilhøve frå formiddagen til kvelden. 5.5 Grunnforhold og lausmassar Området er over det heile prega av restar etter morenemassar. I somme område er det til dels tjukke lag med sand, jorda er òg sterkt sandhaldig. Nedover til elva finn ein nokre større stein og blokkar, elles er det jamt over berre småstein å finne. Vekstjordlaget er av varierande tjukkleik, men einskilde stadar opp til 40 cm tjukt og rikt moldhaldig. 5.6 Dyreliv Området er alt mykje utbygt og dyrelivet er prega av stor menneskeaktivitet. Rype og hare beiter innan planområdet. Villrein er ikkje tema. I samband med Heiplanen som no er under utarbeiding (Regional plan med føremål i sikre Nasjonsalt VillreinOmråde, NVO) er det utarbeidd innspelskart for villreinens biologiske leveområde. Kartet har ikkje autoritet som anna kart enn at det er eit Innspel i planarbeidet, på linje med andre private og offentlege innspel, jfr. Notat: 2283 Plankontoret Hallvard Homme A/S 12 Myrna Fidjeland m/fl.

13 2283 Plankontoret Hallvard Homme A/S 13 Myrna Fidjeland m/fl.

14 2283 Plankontoret Hallvard Homme A/S 14 Myrna Fidjeland m/fl.

15 Med dette som bakgrunn kan ikkje villrein vere eit tema innan planområdet. 5.7 Kulturminne I samband med kraftutbygging på 1960/70-talet var store delar av planområdet eit stort anleggsområde og massetak. Frå området er det teke hundretusentals m3 morene til tettekjerne i Degedammen. I den samanheng vart området undersøkt arkeologisk. Det er lite truleg at noko forhistorisk er spart eller har unngått anleggsverksemda. Kulturminneetaten har opplyst at sidan området er så prega av anleggstiltak frå kraftutbyggingsperioden er det ikkje eit tema å utføre arkeologiske undersøkjingar innan planområdet. Tidlegare ordførar Torjus Kvæven var aktiv i kraftutbygginga i den perioden og har ovafor arkeolog Snorre Haukalid, etter oppmoding frå planleggar, stadfesta at området er eit gamalt massetak. Kulturminnevernet har med det fråfalle undersøkjingsplikt Plankontoret Hallvard Homme A/S 15 Myrna Fidjeland m/fl.

16 5.8 Vassdrag Planområdet grensar mot elva Jogla i sør. Vidare finst ein bekk inne i planområdet. Jogla er ei stor elv som skvett kraftig opp nedbørsperiodar. Den er eit positivt element innan planområdet. Ein liten bekk gjennom nedlagt massetak skal opparbeidast til ein vakker vassstreng gjennom hytteområdet med ei bekkeutviding til ein dam som kan nyttast til skeisebane på vinteren. 5.9 Bygg og anlegg Store delar av planområdet er hytteter, hotell-område, alpinanlegg og parkerings-areal. Ei kloakkleidning går i aust -vest retning frå hotellet og ned til reinseanlegget og leidningstraseen er teikna inn på plankart som eige føremål, koordinatane til plasseringa vart henta inn frå Sirdal kommune, Teknisk etat. Elles er det ein del vegar, som dekker hyttefeltet vest for planområdet og massetaket, samt ein veg ned til Jogla Landbruk Det er ikkje landbruksaktivitet i området. Beiting av areala innan alpinområdet føre-kjem Plankontoret Hallvard Homme A/S 16 Myrna Fidjeland m/fl.

17 6 Bilete frå planområdet Over: Gamalt massettak er no delvis utbygt. Under: Søndre del av planområdet med eksisterande veg ned til elva Plankontoret Hallvard Homme A/S 17 Myrna Fidjeland m/fl.

18 Portalen ved Brokke-Suleskardvegen til planområdet. P-plassen vest for hotellet (Spp6) 2283 Plankontoret Hallvard Homme A/S 18 Myrna Fidjeland m/fl.

19 Område ved skianlegget, BAvh og Bho2 Eksisterande hytter i Bff Plankontoret Hallvard Homme A/S 19 Myrna Fidjeland m/fl.

20 Bratt parti ned mot Jogla, Bff Plankontoret Hallvard Homme A/S 20 Myrna Fidjeland m/fl.

21 Eksisterande hytte på Bff 1, skal demonterast og erstattast med 3 nye einingar, tomtene 1,2,3. Botnen av skibakken og utviklingsareal sør/vest for hotellet 2283 Plankontoret Hallvard Homme A/S 21 Myrna Fidjeland m/fl.

22 Ny varmestoge under oppføring, BAvh Eksisterande hytter i Bff 2, regulert i Plankontoret Hallvard Homme A/S 22 Myrna Fidjeland m/fl.

23 Jfr. biletet ovafor, til venstre kan fortettast og massetaket avsluttast Parkertingsplassen Spp6 har store potensiale til stor kapasitetsauke ved betre struktur 2283 Plankontoret Hallvard Homme A/S 23 Myrna Fidjeland m/fl.

24 7 Områdevurdering, omtale av planforslaget, konsekvensar 7.1 Innleiing Eigedomen 3/1 har vore ein viktig bidragsytar i utviklinga av Fidjeland spesielt, og øvre Sirdal generelt, som turistreisemål. Areala til hotell og skiheisutbyggjing er ytt av bruket 3/1. Store areal i tilknyting til hotellet vart også stilt til disposisjon for eigedomsutvikling for å sikre finansiering av hotellverksemda. Eigaren av 3/1 har gjennom tidene vore ein pioner i utbyggjinga frå tidleg 70-talet og la grunnlaget for utviklinga ved sjølv å investere i den infrastrukturen som var nødvendig for ei stor turistsatsing på Fidjeland. Veganlegg vart bygt, likeins kloakkanlegg med kloakkleidningar i eigen privat regi. Dette er seinare overteke av kommunen. Modellen var den tid langt før si tid. Det som no Sirdal kommune no gjennomfører ved hjelp av Utbyggingsavtalar for realisering av nødvendig felles infrastruktur, der kommunen ikkje kan/vil løyse oppgåvene, har like trekk med dei private infrastrukturtiltaka på 70-/80-talet. Grunneigaren stillar seg positiv til å byggje ut ytterlegare infrastrukturtiltak som kan vere med på å lyfte Fidjeland vidare som turistdestinasjon og då kanskje helst med tiltak som kan gjere det meir interessant å vere i Sirdal også på sumartid. Dette vil i hovudsak kunne vere tilretteleggjingar i tilknyting til hovudvass-draget med bade-plassar, rasteplassar, bubiloppstilling, båt-aktivitetar m.m., men i eit planområde annan stad enn det som no er oppmeldt til regulering (Sira-vassdraget). 7.2 Arealdisponering Generelt Piloten for destinasjonen Fidjeland vart utarbeidd i samband med kommune-planarbeidet. Den viser Fidjeland som eit Reisesentrum. Reguleringsplanen har fylgt opp desse tankane forsvidt gjeld det arealet som er teke opp til detaljregulering. Sjå illustrasjon under skiljeblad 6. Husbygging ( teig 6 og 7) er ikkje tenkt lokalisert til planområdet ettersom det er lagt til rette bustadteigar like vest for planområdet, nærare fylkesvegen. Likevel er det teke med eit eksisterande bustadføremål inntil hotellet, for å vidareføre ein praksis som har vore med bustadrom for tilsette ved hotellet. Det er ikkje ynskjeleg å tilretteleggje for meir bustadrom i tilknyting til hotellverksemda. Eksisterande bustad i tilknyting til hotellet kan 3 bueiningar. Buføremål i skianlegg kan ha inntil 2 einingar. Hytter pregar området i dag. Hytteteigane ligg spreidd og har ikkje god struktur og areala er dårleg utnytta, typisk for 70- og 80 talsutbygging. Mykje areal er skusla bort og denne detaljplanen som vert presentert har prøvt å hente innatt noko av tapt areal ved å fortette der det kan forsvarast Bff1 Tomtene 1,2 og 3 i Bff1 er tenkt som erstatning for ei stortomt på 2-3 da. Ved å demontera eksisterande laftehytte og taka ned terrenget med ca. 2 høgdemeter vil ein kunne få eit platå 2283 Plankontoret Hallvard Homme A/S 24 Myrna Fidjeland m/fl.

25 som kan gjeve plass til 3 bygningskroppar. Eksisterande avkøyring til tomta er ikkje god, den er for bratt og vert avløyst med ny avkøyring lenger aust. Sjå illustrasjonar under skiljeblad 6. Nord for vegen til hotellet i Bff 1 er det føreslege fortetta med 7 hytter Bff 2 Hytteteigen ligg mellom hotellvegen og Jogla. Eksisterande hyttesituasjon er fastlagt og løyper er sikra mellom Jogla og hyttene Bff 3 Eksisterande situasjon er fastlagt forsåvidt gjeld hyttebygg, det fortettast med ei hyttetomt. Området er forsynt med ny direkte tilkomst for å unngå trafikkbelastning med å krysse ein mykje trafikkert pplass lenger aust. Eksisterande veg er regulert inn og knytt saman med ny avkøyring. Det er avsett rikeleg med pplass innafor området for dei tilfelle der ikkje er aktuelt å parkere på eiga tomt. Tomtegrenser er påført Bff6 Bff 6 er eit eksisterande hyttefelt med registrert eigar Fidjeland Eiendom AS. Dette selskapet eig grunnen og hytteeigarar betalar festeavgift til eigedomselskapet. Opprinneleg var dette eit utleigehytteanlegg knytt til hotellet. Men det gjekk galt økonomisk og det var påkravd å få inn ny frisk kapital ved å selje ut utlegedelen og privatisere teigen. Denne historia stadfester vel det som er bemerka ovafor og under om utleigesenger. Bruket 3/1 har ingen relasjonar til teigen teigen vert drifta som eit fellesskap og det er uaktuelt å tenkje seg området oppdelt i parsellar. Difor er ingen eigedomsgrenser påført plankartet Bfk H1-H4 er ein teig hytter som vart bygt ut midt på 2000-talet, heimla i ein reguleringsplan, der det var sett krav om nokre utleigeeiningar. Desse utleigeeiningane er no konvertert til einingar for sal(gult) ved at det er lite føremålsteneleg å ha BLAND A FØREMÅL. Erfaring har synt at desse ikkje er lette å selje og framfor alt at drifting av leilegheiter for sal og utleige i eit bygningsfellsskap er svært ugunstig. Difor kan krav om utleige fråfallast og dette heng saman med at utleiedelen innan planområdet vert føreslege lokalisert tett inntil hotellanlegget, sjå teig 5, L1 + L2+ L3, omtala under Bfb Innan Bfb 1 og 2 er det dessutan avsett areal til å utvikle fritidsleilegheiter for sal. I kommuneplanen er dette ikkje heimla særskilt. Forslaget om å etablere områda Bfb1 og Bfb2 med leilegheitsbygg spring ut ifrå det faktum at den store ustrukturerte parkeringsplassen er stramma opp og totalt gjev god parkeringsdekning for området, inkludert nord for vegen (del av skianlegget). Denne frigjeringa kan omsetjast i areal til bygging av leilegheiter. Dessutan er i dag eit stort areal avsett til ein lite tiltalande snøskjerm for å skåne hytter i Bfk. Denne snøskjermen kan no erstattast av eit bygg som vil kunne fungere som ei overgangssone mellom hytter og parkering. All parkering til leilegheiter skal skje under bakkeplan. Illustrerte bygningskroppar er i teig Bfb1 på 550 m2 og dette vil kunne utgjere 25 einingar med eit snitt på 60 m2 pr. eining, fordelt på 3 etasjar. Bfb2 er på 480 m2 og talet på einingar kan kome oppimot 23 einingar med eit snitt på 60 m2 pr. eining fordelt på 3 etasjar. Samla sengetal på desse kan verte senger Plankontoret Hallvard Homme A/S 25 Myrna Fidjeland m/fl.

26 7.2.8 Hotell og varme senger, Bho Hotellet er ein av hovudmotorane i destinasjonen Fidjeland og det er viktig at dette anlegget får vilkår i areal og høgde til å utvikle seg i takt med det som tida og marknaden krev. Det er ikkje lagt til areal for sjølve hotellbygget, men føresegnene opnar for sterkt utnyttingsgrad på tomta, høgbygg på m må kunna tolast. Dersom aktørar finn det lønsamt er det tilrettelagt for leilegheitsblokkar for utleige. Desse er lokalisert bakke- og hotellnært slik at brukarane har kort veg til desse fasilitetane. I svært mange kommunar føregår det ein debatt om tema varme senger. Mellom anna var Vinje kommune tidleg ut med å opprette friviljuge samarbeidsavtalar om feltut-bygging der ein viss andel (10-30 %) av felta vart utbygde med utleigehytter/utleige-klausul. Fleire kommunar har fylgt med på den bylja og diskusjonen pågår som kjent au i Sirdal. I åra som har gått har ein nok ikkje hausta dei erfaringane ein tenkte seg og dei fleste kommunar er no inne ei ein evalueringsfase der blå/gule område vert tekne opp til debatt. Det har nemleg synt seg at modellane for byggjing og utleige av utleigeeiningar ikkje har fungert og det har ikkje hatt den ønska effekt. Snarare har det ført til brakklegging og ikkje realiserte tomter. Det har heller ikkje kunna dokumenterast omfanget av utleigeøkonomien. Dei fleste aktørar i marknaden har arbeidd aktivt med å få omregulert avsette varme-senger-område i den hensikt å skape aktivitet i brakklagde område. Konkursar er også registrert, som ei fylgje av at leigeinntekter ikkje har svart til finans- og driftskostnadane. Med den produksjonskostnad ein må rekne med i dag for 1 utleige-eining (60-70 m2, kr. /m2) kan ein ikkje rekne med å få balanse, sjølv om hyttene er utleigde bortimot 52 veker i året. I dag er det ikkje kjent at nokon aktørar er aktive på utleigemarknaden og ein kan heller rå til å slike vert bygt. Mykje av diskusjonen om varme senger spring ut ifrå eit ynskje om/behov for sengekapasitet og betre totalbelegg i destinasjonar med resturantar, skiheisar og anna infrastruktur. Dette er ein god tenkjemåte. Når det no har synt seg gjennom mange års praktisering at modellen som er nytta på ingen måte har vore vellukka er det behov for å tenkje i andre banar. Som områdeutviklarar har vi konkludert med at det kan vere ein betre veg å gå med ein strategi der ein aukar attraksjonen i ein destinasjon, slik at dei som er der, i eigne eller leigde/lånte senger, vert verande der flest helger/høgtider i året og at helgene vert utvida i båe endar. Undersøkjingar på destinasjonar av noko omfang har synt at hytter har eit belegg på oppimot 100 liggjedøgn i året. Samanhalde med eit hotellbelegg kan ein då kanskje tale om ein beleggsprosent på 25-30, og det er ikkje ubetydeleg. Kanskje vi må erkjenne at då er desse private sengene i hytter varme nok? Vi trur det. Andre spørsmål som må stillast: kor mange varme senger treng trengst på Fidjeland i tillegg til dei som er på hotellet? Er det 100 eller 500? Dersom det er 500 senger, fordelt på 70 einingar på 70 m2 vil dette krevje ein kapital på Kven vil satse det på utleigesenger? Er det realistisk? Illustrerte bygningskroppar er i teig Bho2 på 780 m2 og dette vil kunne utgjere 40 einingar med eit snitt på 60 m2 pr. eining, fordelt på 3 etasjar. Bho3 er på 780 m2 og talet på einingar kan kome oppimot 40 einingar med eit snitt på 60 m2 pr. eining fordelt på 3 etasjar. Bho4 er på 480 m2 og talet på einingar kan kome oppimot 23 einingar med eit snitt på 60 m2 pr. eining fordelt på 3 etasjar Plankontoret Hallvard Homme A/S 26 Myrna Fidjeland m/fl.

27 Samla sengetal på desse kan verte oppimot senger (VARME) Alpinbakken Teig er krumtappen i området og prisdrivande når det gjeld tomte- og hytteverdi. I Piloten er det illustrert areal til nye trekk/heisar og nedfartar nord for det aktuelle planområdet. Innafor gjeldande planområde er det opna opp for trekk og nedfartar i det omfang som bakken kan tole. Varmestoge og bygningar og anlegg for bakketeknisk infrastruktur kan også realiserast innafor føremålet. I føresegnene er det opna for bustadbygging, men berre for personell knytt til bakkedrifta. I KDP er det avsett eit mindre utleigefelt nær inntil varmestoga. Denne teigen er flytta lenger aust og utvida betrakteleg (Bho2, sjå omtale der). I alpinområdet skal det opparbeidast leikeplass som held kravet til UU innafor eit området på 1 da. Innretningar for ballspel og sosial møteplass vil vere aktuelle å innpasse i eit slikt område. Desse leikearala er knytt til utbygging av leilegheitsbygga i Bfb1+2 og Bho. Saman med søknad om tiltak ved første leilegheitsbygg skal det framleggjast plan for utforming av slik aktivitetsplass/leikeplass Skiløype Grøntområde og skiløyper er avsette og sikra betre enn dagens plan. Spesielt er det lagt inn ein korridor langs offentleg veg for preparering av skiløype, meint som intern løype til skibakken for hytter nedstraums. For hytter ovafor hotellet er sett av tilsvarande areal. Det var eit mål i planarbeidet å få skiløypa frå gardsbebyggelsen sør for Jogla til å halde fram austover mellom Jogla og hyttebebyggelsen/hotellet. I heilt seinare tid er det bygt uteplassar/veranda på hytter som ligg utpå kanten ned mot Jogla som gjer slik løype praktisk gjennomførbar. Ein har difor sett seg nøydd til å bryte av nedanfor hotellet og krysse mellom hotell og planlagt leilegheitsbygg for vegkryssing mot skibakke og etablert løype austover mot Smedvik/Statoil-feltet. Kryssinga er i plan med tilkomstveg med hotellet. Planskilt kryssing på dette punktet er ikkje tilrådeleg, av omsyn til terrenginngrep og kostnad. Trafikkmengda er ikkje så stor at det skulle tilseie planskilt løysing. Vegen er ein privat blindveg og farten er liten. Avbøtande tiltak kan vere temporær ljosregulering Veganlegg, parkering Dagens avkøyring frå fylkesvegen er vanskeleg for større bilar/bussar som kjem sørfrå. I reguleringsplanen er dette utbetra ved å innregulere eit standardkryss med tilfredsstillande svingradius og god siktlinje (10x84 m). Avkøyringar i dagens kommunale veg er dels oppretthaldne dels sanerte og nokre er lagde til. Slik vegen no framstår på kartet er den kvalifisert som god tilkomstveg til ein vinterdestina-sjon. Parkering ved skitrekk/hotell er i dag privat og plassen dekkar behov for skitrekk, hytter og hotell. Plassen framstår i dag som uryddig og ikkje velorganisert. Den siste tids utbygging med nye vintervegar gjer parkeringssituasjonen annleis enn før. Brukarane er i endring og det vert i stor grad forventa at bilane skal fram til hyttevegg. Den utviklinga vil nok berre tilt i tida som kjem. Difor vil parkeringsplass-arealet i framtida stort sett vere til hotell- og bakkeføremål. I planen er det avsett ei nær-parkeringsareal til bakken. Det som er bortfesta til bakkeareal/nedfart ber i dag preg av å vere eit brakkland. I kommunedelplanen er det sett av ei smal blå stripe berekna for utleigebygg. Forslagsstillar/skisentereigar meiner dette er ein for liten plass og ikkje rett plassert. Føremålet er difor flytta lenger aust, opp i stigninga mot hotellet Plankontoret Hallvard Homme A/S 27 Myrna Fidjeland m/fl.

VARSLING OM NY OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID - DETALJPLAN FOR HOVDEN FJELLSTOGE, HOVDEN I BYKLE KOMMUNE. NY VARSLING

VARSLING OM NY OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID - DETALJPLAN FOR HOVDEN FJELLSTOGE, HOVDEN I BYKLE KOMMUNE. NY VARSLING TIL naboar grunneigarar/oppsitjarar Offentlege instansar/andre Valle den 19. aug. 2014 2286Restart VARSLING OM NY OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID - DETALJPLAN FOR HOVDEN FJELLSTOGE, HOVDEN I BYKLE KOMMUNE.

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/1446 Løpenr.: 5195/2017 Arkivkode: 151/5 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 22.03.2017 17/61 Plan- og miljøutvalet 19.04.2017 17/85

Detaljer

Reguleringsplan for Stavedalen

Reguleringsplan for Stavedalen Reguleringsplan for Stavedalen Planid: 200602 REGULERINGSFØRESEGN Rev. HH 08.02.2011, Valle kommune 24.01.2014 Reguleringsføresegnene gjeld for området vist med plangrense på dei to plankarta: Stavedalen

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune

Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune I medhald av plan- og bygningslova av 14. juni 1985, nr. 77 med revisjonar, 22-26 og 30, er det utarbeidet reguleringsplan for

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE PLANID: 201212 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5 BYGNINGAR OG ANLEGG

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

Plankontoret Hallvard Homme AS. Per Kåre Kvålen [PLANPROGRAM] Planprogram for detaljreguleringsplanarbeid på Vadnuten

Plankontoret Hallvard Homme AS. Per Kåre Kvålen [PLANPROGRAM] Planprogram for detaljreguleringsplanarbeid på Vadnuten 20140011 Plankontoret Hallvard Homme AS Per Kåre Kvålen [PLANPROGRAM] Planprogram for detaljreguleringsplanarbeid på Vadnuten Innhald INNHALD 1 1 BAKGRUNN 2 1.1 LOKALISERING AV OMRÅDET 2 1.2 FØREARBEIDET

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE 1 FØREMÅL 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

Detaljregulering Terrengparken Vierli

Detaljregulering Terrengparken Vierli Detaljregulering Terrengparken Vierli 1 Føresegner I medhald av plan- og bygningslova av 27. juni 2008, nr. 71, 12, er det utarbeidd detaljreguleringsplan for Terrengparken Vierli, PlanID 083420110002,

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF Ørsta 22.09.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1 REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE FØRESEGNER Juni 2010 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 04.06.2010. 1.2

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as PLANOMTALE Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID 1421-2010003 1 Bakgrunn og føremål Nordbohus Sogn AS har utarbeida framlegg om endring for del av reguleringsplan for Smiebakken,

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 20963/2015 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Sakshandsamar: Lotte

Detaljer

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7.

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7. SULDAL KOMMUNE Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Plan ID: 201306 Framlegg til reguleringsføresegner Saksnummer: Datert / sist

Detaljer

1 REGULERINGSFØRESEGNER

1 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR: KOMMUNE: Kviteseid REGULERINGSOMRÅDE: Furuheim Hyttegrend, del av Gnr. 14 bnr. 6 DATO KOM.STYRETS VEDTAK: 14.06.07 DATO FOR SISTE REVISJON: : 10.06.09 1.1 GENERELT

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDVIKA. Del av Gnr 64, bnr 1 og 30 Kvinnherad kommune

REGULERINGSFØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDVIKA. Del av Gnr 64, bnr 1 og 30 Kvinnherad kommune REGULERINGSFØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDVIKA Del av Gnr 64, bnr 1 og 30 Kvinnherad kommune Generelt Desse føresegnene utgjer saman med plankart av 25.05.11. detaljreguleringsplan for Sandvika,

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2011/2754 Løpenr.: 15778/2014 Arkivkode: 88/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Sakshandsamar: Lotte Næss Framlegg

Detaljer

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Arkivsak: 01/00998 Arkivkode: PLAN 146/1 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VOLL-HYTTEFELT Vedtak i planutvale om oppstart den 28.06.01 sak

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF Ørsta 22.09.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Reguleringsplan Listaullia, del av gnr/bnr 152/1 Plan ID PLANOMTALE. REGULERINGSPLAN FOR LISTAULLIA DEL AV 152/1 PlanID

Reguleringsplan Listaullia, del av gnr/bnr 152/1 Plan ID PLANOMTALE. REGULERINGSPLAN FOR LISTAULLIA DEL AV 152/1 PlanID PLANOMTALE REGULERINGSPLAN FOR LISTAULLIA DEL AV 152/1 PlanID 20040011 Innhald INNHALD... 1 1 BAKGRUNN... 2 2 PLANAVGRENSING... 2 3 INNSPEL TIL PLANPROSESSEN... 3 4 ENDRINGAR I HØVE TIL GJELDANDE PLAN...

Detaljer

DP Suistog Trovatn Plan ID Framlegg til mindre reguleringsendring

DP Suistog Trovatn Plan ID Framlegg til mindre reguleringsendring Vinje kommune DP Suistog Trovatn Plan ID 20050007 Framlegg til mindre reguleringsendring Revisjon B, 30. Mai 2013 Plankontoret Hallvard Homme AS INNHALD INNHALD 1 1 BAKGRUNN 2 1.1 LOKALISERING 2 2 VURDERINGAR

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Føresegner til planen

Føresegner til planen Føresegner til planen I medhald av plan- og bygningslova av 27. juni 2008 er det utarbeidd detaljplan for del av Gnr. 3, Bnr. 1 på Fidjeland i Sirdal kommune. Reguleringsplanen byggjer på føringar som

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5

Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5 Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5 2458 Plankontoret Hallvard Homme A/S PlanID 20110013 Føresegner 2458 Plankontoret Hallvard Homme AS 1 Skeie sameige 1 Reguleringsføresegner I

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE PLANID: REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 Området er regulert

Detaljer

DP Suistog Trovatn Plan ID 20050007 Framlegg til mindre reguleringsendring

DP Suistog Trovatn Plan ID 20050007 Framlegg til mindre reguleringsendring Vinje kommune DP Suistog Trovatn Plan ID 20050007 Framlegg til mindre reguleringsendring Føresegner Revisjon B, 30. Mai 2013 Plankontoret Hallvard Homme AS DETALJREGULERING SUISTOG TROVATN FØRESEGNER I

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker GISKE KOMMUNE Arkiv: K2 - L12 JournalpostID: 17/10395 Sakshandsamar: Bjarte Friis Friisvold Dato: 15.08.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker 22.08.2017

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust Åseral kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 06/00596-12 Sakshandsamar: Astrid Marie Engeli Dato: 08.05.2007 BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING Føresegner til bebyggelsesplan for felt

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Leite & Howden Arkitekt- og ingeniørkontor AS Dato Sakshandsamar Vår ref. Deres ref. 26.02.2015 Ingunn Stette 14/1485-15/10445 Reguleringsplan for Storbakken gnr. 23 bnr.

Detaljer

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner RADØY KOMMUNE Dok. ref. Dato: 02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017 Føresegner Den grøne øya Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle Vedtatt: 08.09.2005

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Føresegner Mai 2016 Dette dokumentet inneheld føresegner knytt til framlegget for reguleringsplanen for Storemyr i Åbødalen

Detaljer

Melding om vedtak. HOVDEN FJELLSTOGE AS Postboks HOVDEN I SETESDAL. 2017/369-3 Ingunn Hellerdal

Melding om vedtak. HOVDEN FJELLSTOGE AS Postboks HOVDEN I SETESDAL. 2017/369-3 Ingunn Hellerdal HOVDEN FJELLSTOGE AS Postboks 73 4756 HOVDEN I SETESDAL 2017/369-3 Ingunn Hellerdal ingunn.hellerdal@bykle.kommune.no 23.06.2017 Melding om vedtak Hovden Fjellstoge - 2. gongs handsaming og endeleg vedtak

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE

KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L10 2012/722 Jørn Trygve Haug UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 13/22 Arbeidsutvalet i villreinnemnda 28.08.2013

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Framlegg til detaljregulering for Botn Aust 100/1 endring -1. gongs handsaming

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Framlegg til detaljregulering for Botn Aust 100/1 endring -1. gongs handsaming Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2014/2728 Løpenr.: 10072/2016 Arkivkode: 100/1 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Sakshandsamar: Lotte Næss Framlegg til detaljregulering

Detaljer

FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN

FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN REGULERINGSPLAN SOLALI FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN PLANDOKUMENT: - PLANUTGREIING OG REGULERINGSFØRESEGNER - PLANKART. MÅLESTOKK 1:5000. - ILLUSTRASJONSPLAN PLANUTGREIING. s. 1 1.BAKGRUNN

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01.

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01. Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rune Roalkvam K2 - L12, Gnr/bnr - 145/1,16 07/2102 Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 6.9.2013 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT HAUGALAND GOLFBANE, DELER AV GNR. 41 BNR. 52 M.FL., SVEIO KOMMUNE Arkivsak: Sakstittel: GBR-41/52 REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner Utbyggingsplan, del av Felt 2 Grånhommen sør, del av Felt 4 Rjupereirheia nord, og del av Felt 5 Lindeheia nord, Hillestadheia Hyttegrend, Tovdal, gnr. 9, bnr. 1 i Åmli kommune Føresegnene

Detaljer

Omregulering av teig H2 og H3 Hovden Aust

Omregulering av teig H2 og H3 Hovden Aust Omregulering av teig H2 og H3 Hovden Aust ULEBERG ANS Føresegner til detaljplan Høyringsutkast Plankontoret Hallvard Homme AS ARKITEKT STOKKEBOKJÆR AS 4747 VALLE BORØYVEIEN 505 4916 BORØY TLF: 37937000

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

REGULERINGFØRESEGNER

REGULERINGFØRESEGNER Reguleringsplan for bustadfelt Eikelitunet REGULERINGFØRESEGNER Utarbeida for: Edvard Jarle Bolstad Grethe Finsrud Agerlie Karl Magne Bolstad Planleggjar: FORTUNEN AS Torgallmenningen 7 5014 Bergen 1/

Detaljer

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm Sak nr D- Vår dato: Vår referanse: 20.04.2016 2016/183-5049589/2016 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 Gøtz AS v/martin Gøtz SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /23. 99/4 - Mindre planendring utviding av utnyttingsgrad Eivindbu

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /23. 99/4 - Mindre planendring utviding av utnyttingsgrad Eivindbu Vinje kommune Tenestetorget Arkiv saknr: 2015/3437 Løpenr.: 440/2016 Arkivkode: 99/4 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 10.02.2016 16/23 Sakshandsamar: Tove Bringsvær 99/4 - Mindre planendring

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING

DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR ØSTBØ SANDEID SENTRUM DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING 1. Samandrag Bo-plan, A. Skeie har på oppdrag av eigar av gnr. 13 bnr.

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR HYLEBU, DEL AV ÅMLI NEDRE GNR. 132, BNR. 3 I TOKKE.

REGULERINGSFØRESEGNER FOR HYLEBU, DEL AV ÅMLI NEDRE GNR. 132, BNR. 3 I TOKKE. REGULERINGSFØRESEGNER FOR HYLEBU, DEL AV ÅMLI NEDRE GNR. 132, BNR. 3 I TOKKE. Reguleringsføresegner. (pbl. 26) Reguleringsføremål. (pbl. 25) I planområdet er det regulert inn følgjande reguleringsføremål:

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 092/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/2118 16/15221 Plansak 12602016000800

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER 1. GENERELT 1.1 Desse reguleringsføresegnene gjeld for det området som på plankartet er markert med plangrense (Sjå

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

FØRESEGNER for detaljregulering for Haganes hytteområde

FØRESEGNER for detaljregulering for Haganes hytteområde FØRESEGNER for detaljregulering for Haganes hytteområde 1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense på plankart datert 12.02.2013. Føremålet med reguleringsplanen er å leggje til rette

Detaljer

Herøy kommune MINDRE ENDRING PBL FOR DELER AV VIKE/TOFTEDAL. Enkel omtale av planendring detaljplan etter PBL 12-3, og 12-4.

Herøy kommune MINDRE ENDRING PBL FOR DELER AV VIKE/TOFTEDAL. Enkel omtale av planendring detaljplan etter PBL 12-3, og 12-4. Herøy kommune MINDRE ENDRING PBL 12-14 - FOR DELER AV VIKE/TOFTEDAL Enkel omtale av planendring detaljplan etter PBL 12-3, 12-12 og 12-4. Utviklingsavdelinga - September 2012 INNHALD: 1. Dagens situasjon

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

b) Anleggsarbeid skal ikkje skje i påska (Skjærtorsdag -2.påskedag), pinse (pinseaftan 2.pinsedag), jul (julaftan -2. juledag), eller nyttårshelg.

b) Anleggsarbeid skal ikkje skje i påska (Skjærtorsdag -2.påskedag), pinse (pinseaftan 2.pinsedag), jul (julaftan -2. juledag), eller nyttårshelg. REGULERINGSFØRESEGNER I medhald av plan-og bygningslova av 14. juni 1985, nr. 77 med revisjonar, 22-26, er det utarbeidd reguleringsplan for Steinbakken, del av Gnr/Bnr 136/3, Vinje kommune, Telemark.

Detaljer

OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7

OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7 KVINNHERAD KOMMUNE Detaljreguleringsplan for: OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslova av 1985. Saksnr Dato Sign Kvinnherad forvaltningsstyre

Detaljer

Parkering, Kombinert teknisk infrastrukturtrasé, Kombinert samferdsel - sumarveg og skiløype

Parkering, Kombinert teknisk infrastrukturtrasé, Kombinert samferdsel - sumarveg og skiløype 6 REGULERINGSFØRESEGNER I medhald av plan- og bygningslova av 27. juni 2008, 12-5, er det utarbeidd detaljreguleringsplan for Gnr/Bnr 9/6 Sinneslia vest, PlanID: 2012010, Sirdal kommune, Vest Agder. Reguleringsføresegnene

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Førde Kommune Reguleringsføresegner Plan: INDRE HORNNESVIKA Utarbeidd av: Førde kommune, Arealforvaltning Vedtak/Stadfesting: Avskrift Sak 048/09-29.10.2009 Planid: Arkiv nr.: 20090002 L12.0902 Dato org.

Detaljer

L A U V F J E L L E T REGULERINGSFØRESEGN Detaljreguleringsplan, del av gnr. 15, bnr. 9, Ådland, Fusa kommune. PlanID:

L A U V F J E L L E T REGULERINGSFØRESEGN Detaljreguleringsplan, del av gnr. 15, bnr. 9, Ådland, Fusa kommune. PlanID: Prosjekt: 2268 REGULERINGSFØRESEGN 16.01.2015 Detaljreguleringsplan, del av gnr. 15, bnr. 9, Ådland, Fusa kommune L A U V F J E L L E T PlanID: 1241201102 Fusa Kommune - Arkivsaknr: 2011/00179 Forslagstillar:

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF 19.3.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 17.12.2013 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGN - REGULERINGSPLAN VÅGSMYRAN

REGULERINGSFØRESEGN - REGULERINGSPLAN VÅGSMYRAN Midsund kommune REGULERINGSFØRESEGN - REGULERINGSPLAN VÅGSMYRAN DATO FOR PLANFORSLAG : 18.09.08 DATO FOR 1. REVISJON AV PLANFORSLAG : 17.11.08 DATO FOR 2. REVISJON AV PLANFORSLAG : 01.04.09 DATO KOMMUNESTYRETS

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Fritidsbustader Karihavet Del av gnr. 101, bnr.13 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Fritidsbustader Karihavet Del av gnr. 101, bnr.13 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Fritidsbustader Karihavet Del av gnr. 101, bnr.13 m.fl. PlanID: 201607 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER Januar 2017 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /102 Kommunestyret /86

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /102 Kommunestyret /86 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/2722 Løpenr.: 10512/2016 Arkivkode: 99/7 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 31.08.2016 16/102 Kommunestyret 15.09.2016 16/86 Sakshandsamar:

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 09.06.2016 055/16 Etne kommunestyre 21.06.2016 055/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201406, GNR - 032/143, N -

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Detaljreguleringsplan. Reguleringsføresegner pbl 12-7

Detaljreguleringsplan. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Detaljreguleringsplan Del av gnr. 30, bnr. 76 m. fl. Haugafossen kraftstasjon, Jondal kommune. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsv. med plan- og bygningsloven av 1985. Saksnr Dato Spørsmål

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: TELENOR KABELNETT Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: 30.03.17 VARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SOLNES GNR. 15 BNR. 4, 8, 18 OG 22, SOLUND KOMMUNE (PLANID 1412-201203,

Detaljer

1 Føresegner. 1.1 Felles føresegner. 1.2 Rekkefølgjeføresegner. Plankontoret Hallvard Homme AS

1 Føresegner. 1.1 Felles føresegner. 1.2 Rekkefølgjeføresegner. Plankontoret Hallvard Homme AS 1 Føresegner I medhald av plan- og bygningslova av 27. juni 2008, nr. 71, 12, er det utarbeidd detaljreguleringsplan for Hovden Fjellstoge, PlanID 201409, Bykle kommune. Reguleringsføresegnene gjeld for

Detaljer

Reguleringsføresegner pbl 12-7

Reguleringsføresegner pbl 12-7 Side 1 av 5 Fusa kommune Detaljreguleringsplan for: Del av fv 550 Fusa-Eikelandsosen. Parsell Gjerdevik. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslov av 14. juni 1985

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/679 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 13.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet 21.01.2016 001/16 Bystyret 28.01.2016 Fastsetjing

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl.

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl. Sakshandsamar, telefon Jan Vidar Voster, 5557 2034 Vår dato 13.12.2017 Dykkar dato 15.11.2017 Vår referanse 2015/14985 421.4 Dykkar referanse 16/47 Tysnes kommune Rådhuset 5685 Uggdal Samordna uttale til

Detaljer

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1364 Journalpostnr: 16/13154 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 074/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 044/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

Statens vegvesen Turistvegprosjektet Reguleringsplan Riksveg 51 Valdresflye Valdresflye vandrarheim i Øystre Slidre kommune Orientering om planen Besstrond Maurvangen Valdresflye vandrarheim Bygdin Beitostølen

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /19. Framlegg til detaljregulering for Listøyl Vest 99/4 og 99/6-1.

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /19. Framlegg til detaljregulering for Listøyl Vest 99/4 og 99/6-1. Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2014/224 Løpenr.: 2943/2014 Arkivkode: 99/4/99/6 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 05.03.2014 14/19 Sakshandsamar: Lotte Næss Framlegg

Detaljer

Reguleringsplan for Sinneslia teig 4, del av Gnr 9, Bnr 5.

Reguleringsplan for Sinneslia teig 4, del av Gnr 9, Bnr 5. 1 Planføresegner I medhald av plan- og bygningslova 12-14, er det utarbeidd detaljreguleringsplan for del av Gnr. 9, Bnr. 5, på Sinnes i Sirdal kommune, planid 2013008, der reguleringa gjeld deling av

Detaljer

ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 15/16 Teknisk utval

ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 15/16 Teknisk utval Åseral kommune GODKJENNING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØYNINGSKNODDEN, BORTELID. ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L12 2010/148 Kari Røynlid UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 15/16 Teknisk utval

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2016/1946 Løpenr.: 17355/2016 Arkivkode: Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Sakshandsamar: Lotte Næss Reguleringsplanar for Vierli del

Detaljer

1. GONGS HANDSAMING OG UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN OG HØYRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR H2 OG H3, HOVDEN AUST

1. GONGS HANDSAMING OG UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN OG HØYRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR H2 OG H3, HOVDEN AUST «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» 2015/236-12 Hanne Heieraas Evju 07.04.2017 1. GONGS HANDSAMING OG UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN OG HØYRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR H2 OG H3, HOVDEN

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LUSSAND, G/BNR 132/2

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LUSSAND, G/BNR 132/2 ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no PLANFØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LUSSAND, G/BNR 132/2 PLANID.. GRANVIN HERAD DATO FOR SISTE REVISJON AV FØRESEGNENE:

Detaljer