Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune Høringsutkast, februar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017. Høringsutkast, februar 2013"

Transkript

1 Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune Høringsutkast, februar 2013

2 Innhold Kap. 1. Innledning s Hvorfor arbeide med klima og energi? s Nasjonale klima- og energimål s Klimaarbeid i vår region s Klimaplanlegging i vår kommune s Kommunens handlingsrom s Måleenheter i planen s Kvoter og opprinnelsesgarantier s. 6 Kap. 2. Status og utvikling s Hvordan har vi arbeidet med klima og energi? s Utslipp av klimagasser og forbruk av energi s Hvordan blir framtiden? s. 11 Kap. 3. Mål og tiltak s Areal og transport s. 13 Konsentrert by- og tettstedsutvikling s. 13 Endrede reisevaner Få flere til å sykle / gå s. 14 Mer restriktiv parkering s. 16 Bompenger s. 16 Tilrettelegging for ladbare biler s Avfall s. 20 Deponi og metanutslipp s. 20 Avfall brukt i energiproduksjon s. 20 Kildesortering til material- og energigjenvinning s. 21 Klimaeffekt for ulike avfallsfraksjoner s Stasjonær energi i kommunale bygg s Vann og avløp s Landbruk s. 32 Jordbruk s. 32 Skogbruk s Kjøring i kommunal tjeneste s Utdanning s Kunnskapsbygging s. 41 Kap. 4. Hvordan jobber kommunen med klima? s Hvordan følger vi opp tiltakene og effekten av disse? s Utredning av effekt av tiltak s. 44 Vedlegg: - Mål, tiltak, ansvar og indikatorer fra Klima- og energiplan Oversikt over tiltak fra Klima- og energiplan Klimaindikatorer i Fredrikstad kommune - Retningslinjer for Fredrikstad kommunes klimafond - Klimabelastning for avfallsbehandling (Notat fra Østfoldforskning) - Beregnet effekt av økt sykkelandel (Notat fra Civitas) - Bygg koblet til fjernvarme / Oversikt over varmepumper Klima- og energiplan

3 Forord Fredrikstad kommune rullerer sin klima- og energiplan for andre gang. De to foregående planene fokuserte på å gi et bilde av forbruk av energi og utslipp av klimagasser i Fredrikstad-samfunnet. Den siste av disse planene, fra 2007, satte i tillegg fokus på det kommunale handlingsrommet knyttet til klima- og energiarbeid. Denne planen har måttet bli annerledes: Statistisk Sentralbyrå gir ikke lenger ut energi- og klimagasstatistikk på kommunenivå. Vi har derfor ikke hatt tilgang på gode tall som sier noe om utslippene fra alle kilder i Fredrikstad. Vi har derfor rendyrket grepet fra Klima- og energiplanen fra 2007 og utelukkende fokusert på det kommunale handlingsrommet. Hovedintensjonen med planen er å definere mål knyttet til de områdene der vi som kommune har handlingsrom, samt foreslå klima- og energisparetiltak. Tiltakene som presenteres i planen er foreslått og utredet av kommunens fagfolk, noen ganger i samarbeid med konsulenter. Tiltak skal følges opp i det kontinuerlige klima- og energiarbeidet som følger etter at denne planen er vedtatt, og prioriteringer må skje i plan- og budsjettarbeidet. Kommunens nyetablerte klimafond gir gode muligheter for iverksetting av offensive tiltak i egen organisasjon. To viktige aspekter ved klimautfordringene har ikke blitt behandlet i denne planen: Klimatilpasning: Klimatilpasningsarbeidet er viktig og omfattende og skal gjøres som en egen plan. Fredrikstad har allerede en klimatilpasningsanalyse, og denne skal rulleres i 2013/2014. Indirekte utslipp knyttet til forbruk: De indirekte utslippene knyttet til vårt forbruk er store og betydningsfulle i klimasammenheng. Metodisk er de imidlertid vanskelige å måle fordi utslippene ofte finner sted andre steder i verden og i en kompleks produksjons- og transportsammenheng. Vi har derfor ikke kunnet gi en oversikt over de indirekte utslippene verken for Fredrikstad-samfunnet eller for Fredrikstad kommune som organisasjon med de ressursene vi har til rådighet. En tverrfaglig prosjektgruppe med representanter fra seksjonene Regulering og teknisk drift, Utdanning og oppvekst og Miljø og samfunnsutvikling har ledet arbeidet med planen. I tillegg har åtte arbeidsgrupper som tilsvarer avsnittene i kapittel 3 arbeidet for å definere mål og tiltak. Klima- og energiplan

4 1. Innledning 1.1 Hvorfor jobbe med klima og energi? Klimaendring er et komplekst tema. FN opprettet derfor FNs klimapanel i 1988 for å sikre en objektiv kilde til informasjon om årsakene til klimaendring, de potensielle miljømessige, sosiale og økonomiske konsekvensene av klimaendringer og mulighetene for å tilpasse seg og begrense dem. Hovedkonklusjonene fra FNs klimapanel er at kloden blir varmere, at dette er menneskeskapt og at vi så langt bare har sett begynnelsen på klimaendringene. Fig 1.1: Global middeltemperatur for perioden (Avvik fra normalperioden ) Kilde: National Oceanic and Atmospheric Administration, 2012 / Klimaendringer vil i framtiden bl.a. føre til at arter forsvinner, mennesker vil rammes av flom og mangle drikkevann. Dette vil igjen ha effekter på helse og matforsyning, se figur 1.2. Side 1

5 Fig 1.2: Mulige konsekvenser av klimaendringer. Kilde: UNEP, GRID Arendal, 2009 / Utslipp av klimagasser er tett knyttet til samfunnsutviklingen. Hvor mye mennesker påvirker klimaet avhenger av flere faktorer, som størrelse på verdens befolkning, hvordan varer blir produsert og forbrukt, forbruk av energi samt transport av mennesker og varer. Globalt ser vi en økning i utslippene på ca. 3 % årlig, men denne veksten er svært ulikt fordelt for ulike regioner - se figur 1.3. Skal klimaproblemet begrenses tilstrekkelig må de globale utslippene reduseres med prosent innen Dette vil kreve endringer i både produksjons-, energi- og forbruksmønsteret vårt. Fig 1.3: Figuren illustrerer den globale veksten i utslipp av CO 2 fordelt på regioner fra 1990 til Kilde: World Resources Institute / CA.IT, 2012 / miljøstatus.no Side 2

6 Regnet per innbygger ligger de norske CO 2 -utslippene på samme nivå som gjennomsnittet for landene i Vest-Europa. De norske utslippene per innbygger er under halvparten av utslippene i USA, men betydelig høyere enn gjennomsnittet for utviklingslandene. Fig 1.4: Figuren viser CO 2 -utslipp per innbygger i noen utvalgt land. Tallene er fra Kilde: Verdensbanken / Cicero. Kommunene er viktige aktører for å redusere Norges utslipp av klimagasser og for å legge om energibruken. Kommunen som forvalter av lovverk, planlegger, driftsorganisasjon, kunnskapsformidler og pådriver har muligheter for å ivareta og utforme rammebetingelser mot et mer bærekraftig lokalsamfunn med reduserte klimagassutslipp. Det anslås at om lag 20 % av de nasjonale klimagassutslippene er knyttet til kommunale virkemidler og tiltak (St. meld. nr. 34, ). Alle kommuner er derfor pålagt å drive kommunal klima- og energiplanlegging, jf. statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene. 1.2 Nasjonale klimamål Norge har i St. melding nr. 21 ( ) Norsk klimapolitikk og gjennom klimaforliket satt seg mål for å begrense Norges utslipp av klimagasser. Klimaforliket er den avtalen som ble inngått mellom regjeringspartiene og deler av opposisjonen på Stortinget under behandlingen av klimameldingen. I tråd med klimaforliket har den norske klimapolitikken følgende overordnede mål: Redusere utslippene frem til 2020: Norge skal fram til 2020 påta seg en forpliktelse om å kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 % av Norges utslipp i Gjennom Klimameldingen og klimaforliket er det slått fast at det er realistisk å ha et mål om å redusere utslippene i Norge med millioner tonn CO 2 -ekvivalentar i forhold til referansebanen slik den er presentert i nasjonalbudsjettet for 2007, når skog er inkludert i tråd med eksisterende regelverk under Kyotoprotokollen. Karbonnøytralitet senest i 2030: Som en del av en global og ambisiøs klimaavtale der også andre industriland tar på seg store forpliktelser, skal Norge ha et forpliktende mål om karbonnøytralitet senest i Det innebærer at Norge skal sørge for utslippsreduksjoner tilsvarende norske utslipp i Side 3

7 1.3 Klimaarbeid i vår region Fylkesplanen har følgende mål for klima og energi: Østfold skal være klimagassnøytralt innen 2030, og innen 2020 skal klimagassutslipp ligge 20 % under 2005-nivå. Minimum 50 % skal tas gjennom lokale tiltak. Innen 2012 skal det oppnås en reduksjon i klimagassutslippene på 10 % i forhold til 2005-nivå. En rekke strategier er foreslått for å nå klima- og energimålet. Fylkesplanens arealstrategi bygger på areal- og transportprinsipper med fortetting og transformasjon som virkemiddel. Dette er en videreføring av Areal- og transportplan for Nedre Glomma. Målet i arealplanleggingen er å gi redusert transportbehov og mer miljøvennlig transport, og dermed redusert energibehov og reduserte klimagassutslipp. I Nedre Glomma har kommunene inngått en avtale om arealregnskap basert på fylkesplanen. Det er inngått en femårig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma. Partene er Østfold fylkeskommune, Statens Vegvesen og Sarpsborg og Fredrikstad kommuner. Målsettingen er å utvikle Nedre Glomma som en attraktiv, konkurransedyktig og bærekraftig region basert på virkemidler inne areal- og transportsektoren. Dette innebærer blant annet å tilrettelegge for, og utvikle, et mer miljøvennlig transportsystem. Det jobbes med en bypakke i Nedre Glomma som tar for seg et helhetlig transportsystem og finansieringsløsning. Parallelt har Østfold fylkeskommune søkt Samferdselsdepartementet om en belønningsavtale basert på klimaforliket. En eventuell avtale vil gjøre at vi kan gjennomføre tiltak tidligere enn dersom vi må vente på realisering av bypakka. I 2012 ble Klima Østfold 2012 opprettet. Dette er et nettverk som består av 17 av fylkets kommuner, Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold. Deltakerkommunene skal samarbeide på en måte som styrker partenes vedtatte klimapolitikk innenfor tema som kan gi synergieffekter. Et nytt forskningsprosjekt (KlimaReg) finansiert av Oslofjordfondet skal i løpet av de neste tre årene styrke data- og metodegrunnlag og utvikle bedre verktøy for kommunale og regionale energi- og klimaplaner. Østfold fylkeskommune er prosjekteier med Fredrikstad kommune, NHO Østfold, Energiforum Østfold og flere private selskaper som partnere. Det faglige arbeidet ivaretas av Østfoldforskning i samarbeid med Universitetet for Miljø og Biovitenskap og NCE Smart. 1.4 Klimaplanlegging i vår kommune Fredrikstad kommune var tidlig ute med å lage klima- og energiplan. Allerede i 2001 var den første planen ferdig. Denne ble så rullert i Etter den tid har kunnskapen om klimaendringene ytterligere blitt bedre og vi har også etablert en bedre forståelse av hvilke tiltak som er effektive. CIVITAS har på oppdrag fra KS utarbeidet nyttige veiledere og verktøy i klimaarbeidet, og vår deltakelse i Framtidens Byer, et samarbeid mellom staten og landets 13 største byer der målet er å redusere klimagassutslippene, har gitt oss bedre kompetanse på ulike klimaspørsmål. Det er ikke bare klima- og energiplanen som har betydning for klimaarbeidet. Av de med størst betydning nevnes: Side 4

8 Kommuneplanens samfunnsdel ( ) Kommuneplanens arealdel ( ) Den til enhver tid gjeldende handlingsplan for kommunen Sykkelhovedplanen (2009) Handlingsprogrammet for Framtidens Byer Bypakke Nedre Glomma En eventuell fremtidig belønningsordning Dessuten finnes nasjonal lovgivning som gir oss føringer knyttet til klima- og energi. Her er Plan- og bygningsloven særlig viktig. 1.5 Kommunens handlingsrom Denne planen fokuserer på de områdene der kommunen har handlingsrom til å gjennomføre tiltak knyttet til klima og energi: Areal og transport Kommunen er en viktig tilrettelegger av miljøvennlige transportmåter for innbyggerne: Arealplanlegging er et virkemiddel som gir kommunen mulighet til å redusere transportomfang ved å lokalisere boliger, handel og arbeidsplasser på en slik måte at transportarbeidet blir minst mulig. For Fredrikstad sin del betyr dette innenfor definerte lokalsentra, tettstedet (jf. fylkesplan for Østfold) og ikke minst innenfor byområdet. Arealutvikling er et langsiktig virkemiddel i klimasammenheng, og gevinstene blir større og lettere å oppnå om regionen som helhet er koordinert i forhold til dette. Kommunen kan ta initiativ til å utarbeide og vedta bypakke for å fremme miljøvennlige transportformer. Kommunen er også ansvarlig for kommunale veier og er utbygger av gang- og sykkelveier langs kommunale veier. Parkeringspolitikk er et virkemiddel som kommunen kan benytte for å begrense privatbilismen. Kommunen utfører selv en betydelig mengde transportarbeid gjennom de ulike tjenestene vi leverer, særlig innen helse og tekniske tjenester. Avfall Kommunen har et overordnet ansvar for håndtering av husholdningsavfall: Kommunen samler inn restavfall og tilbyr ordninger for kildesortering til befolkningen. Videre kan kommunen sikre muligheter for å levere gjenstander til ombruk på gjenvinningsstasjonen på FREVAR. I Fredrikstad løses disse oppgavene i et samspill mellom kommunenes renovasjonsavdeling og det kommunale foretaket FREVAR. Kommunen er selv en betydelig avfallsprodusent gjennom driften av egne virksomheter. Stasjonær energi Fredrikstad kommune har stor mulighet til å påvirke til redusert energibruk og omlegging til fornybare og klimaeffektive energiressurser i bygg gjennom flere ulike roller: Kommunen eier nesten kvadratmeter og drifter et omfattende vann og avløpssystem. Kommunen eier kommunal grunn. Kommunen er utbygger for nye bygg til offentlige formål. Kommunen er myndighet og premissleverandør i arealplan og byggesaker. Side 5

9 Landbruk Kommunen har oppgaver knyttet til forvaltning, veiledning og næringsutvikling i landbruket. Kommunene har også ansvar for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Kommunen er selv en aktør innen landbruket: Kommunen eier og drifter selv ca. 10 % av skogen og ca. 5 % av jorda. Kunnskapsbygging og holdningsskapende arbeid Kommunen er gjennom ansvar og drift av grunnskoler og barnehager en viktig kunnskapsleverandør. Kommunen kan også velge å ta rollen som kunnskapsbygger overfor befolkningen for å bygge legitimitet for en offensiv miljøpolitikk. Partnerskap Kommunen er ofte del av et partnerskap i ulike prosesser. Her kan kommunen påvirke gjennom å spille inn relevante klima- og energiaspekter i tråd med vedtatt politikk. Et eksempel på dette er mulighetsstudien for FMV-området. Kommunens som arbeidsgiver Fredrikstad kommune er en stor arbeidsgiver og sysselsetter ca årsverk fordelt på ca ansatte. Vi har som arbeidsgiver stor innflytelse når det gjelder å tilrettelegge for klimavennlig atferd blant arbeidstakerne samt å bidra til kunnskapsbygging knyttet til klima. 1.6 Måleenheter i planen I denne planen brukes to måleenheter: CO 2 for klimagassutslipp fra fossile energibærere og kwh for strøm. Strømforbruket regnes ikke om til CO 2 fordi det finnes mange og sprikende omregningsfaktorer: De laveste faktorene opererer med tilnærmet 0 g CO 2 /kwh fordi nesten all kraft som produseres i Norge er fornybar. De høyeste omregningsfaktorene nærmer seg 600 g CO 2 /kwh ut fra en tanke om at vi befinner oss i et europeisk kraftmarked og at vi ved å spare en kwh i Norge reduserer en kwh kullkraft i et annet land. NVE bruker omregningsfaktoren 307 g CO 2 /kwh når de oppgir sin varedeklarasjon for strøm. Dette tallet reflekterer ikke CO 2 -utslippet knyttet til norsk produksjon av kraft, men er et tall for sammenhengen mellom kraft og CO 2 -utslipp når vi tar hensyn til eksport og import av kraft og at andre land kjøper opprinnelsesgarantier fra Norge. Valg av omregningsfaktor vil gi store konsekvenser for hva man kan bruke CO 2 -tall som er omregnet fra kwh til: Dersom man velger en høy omregningsfaktor for strøm kan man få forbrenning av olje i en lokal oljekjele til å bli mer klimavennlig enn å varme opp bygget med strøm. De ulike omregningsfaktorene er nyttige til ulike formål og kan brukes på en meningsfylt måte når de settes inn i en konkret sammenheng. I denne planen forsøker vi imidlertid å oppgi et så objektivt bilde som mulig av situasjonen i Fredrikstad kommune, og velger derfor å oppgi den enheten for strøm som er mest objektiv; kwh. Når vi i andre sammenhenger skal beregne klimaeffekten av for eksempel konkrete enøk- eller energiomleggingstiltak vil vi fra gang til gang vurdere hva som er den riktigste omregningsfaktoren. 1.7 Kvoter og opprinnelsesgarantier Fredrikstad kommune kjøper per januar 2013 verken klimakvoter eller opprinnelsesgarantier for kommunalt strømforbruk. Side 6

10 KLIMAKVOTER En klimakvote er en rett til utslipp av klimagasser. Hver klimakvote tilsvarer utslipp av ett tonn CO 2. Den internasjonale klimaavtalen fra Kyoto begrenser Norges og andre industrilands adgang til å slippe ut klimagasser. Det norske kvotesystemet omfatter utslipp fra blant annet offshoreinstallasjoner, store fjernvarmeanlegg og industrien. Hvert år må disse virksomhetene levere inn klimakvoter tilsvarende sitt utslipp av klimagasser. De totale utslippene av klimagasser fra virksomheter i kvotesystemet kan ikke være høyere enn antall klimakvoter tilgjengelig. En kommune er ikke kvotepliktig, men kan velge å kjøpe frivillige kvoter. Kjøp av frivillige klimakvoter fører til at utslippsrettigheter blir tatt ut av sirkulasjon og slettet. Dermed blir mulighetene for at andre kan ha dette utslippet, for eksempel en bedrift, tilsvarende redusert. Det blir dermed færre utslippsrettigheter i omløp, og utslippene av klimagasser går ned. Norge er tilsluttet EUs kvotemarked. I Norge kan vi derfor kjøpe klimakvoter fra EU-land (EUA-kvote). I tillegg kan vi kjøpe klimakvoter fra prosjekter som begrenser utslippene av klimagasser i utviklingsland (CER-kvote). Prisene på disse kvotene er per februar 2013 ca. kr 55,- for en EUA kvote og ca. kr 25,- for en CER-kvote kjøpt gjennom Klima- og forurensningsdirektoratet. Begge kvotetypene er FN-godkjente. FN har et omfattende system for å sikre at slike prosjekter faktisk begrenser utslippene av klimagasser. Blant annet må det dokumenteres at prosjektet ikke ville blitt gjennomført uten salg av klimakvoter. Klimakvotene blir først utstedt når prosjektet har gitt målbare, reelle utslippsreduksjoner. Dersom man eksempelvis skulle kjøpe kvoter som tilsvarer utslippet fra Fredrikstad kommunes maskin- og bilpark ville dette med kvoteprisene per februar 2013 koste kr ,- dersom man kjøper EUA-kvoter. (Disse antas å ha en større reel klimaeffekt enn en CER-kvote.) Dersom man skulle kompensert for utslippene knyttet til forbruket av fyringsolje ville dette koste ca. kr ,-. Denne planen foreslår ikke kjøp av klimakvoter som en del av klimastrategien. Hovedfokuset i planen er å gjennomføre reelle tiltak for å redusere egne utslipp. Kjøp av klimakvoter er ingen motsetning til dette, og kan fint supplere arbeidet med konkrete reduksjoner i egen organisasjon dersom Fredrikstad kommune på sikt ønsker å jobbe mot for eksempel klimanøytralitet. OPPRINNELSESGARANTIER FOR STRØM En opprinnelsesgaranti er et verdipapir som fungerer som et bevis på at elektrisk kraft er produsert med fornybare energikilder. Eksempler på dette er vannkraft og vindkraft. I Norge utstedes opprinnelsesgarantiene av Statnett på forespørsel fra kraftprodusenter. Hensikten med opprinnelsesgarantiene er å øke produksjonen av fornybar energi. Hvert år offentliggjør NVE en nasjonal varedeklarasjon for elektrisitet. Den viser den gjennomsnittlige miksen av kilder for elektrisitet forbrukt i Norge i året som gikk. I 2011 ble det i Norge utstedt 114,6 millioner opprinnelsesgarantier, noe som tilsvarer 114,6 TWh. Det ble eksportert opprinnelsesgarantier tilsvarende 98,1 TWh og importert 8,3 TWh. Ettersom kunder i andre land kjøper opprinnelsesgarantier fra norske kraftleverandører, og Norge importerer vesentlig mindre kraft med opprinnelsesgarantier fra utlandet, kan man hevde at det norske strømforbruket blir tilsvarende mindre fornybart: NVEs varedeklarasjon for strøm brukt i Norge i 2011 gir et CO 2 utslipp på 307 g/kwh. Side 7

11 Fig 1.5: Varedeklarasjon for strøm brukt i Norge i Utslipp av CO2 knyttet til denne miksen er 307 g CO2 / kwh. Dette reflekterer ikke CO2 utslippet knyttet til norsk produksjon av kraft, men er et tall for sammenhengen mellom kraft og CO2-utslipp som gir mening innenfor ordningene med varedeklarasjoner og opprinnelsesgarantier. Kilde NVE. Det er omdiskutert hvorvidt det er riktig å bruke kjøp av opprinnelsesgarantier i et klimaregnskap som et tiltak for å gjøre regnestykket knyttet til energiforbruket mer klimavennlig. Videre argumenterer skeptikerne av ordningen med at ordningen så langt ikke har bidradd til økt fornybar andel av energiproduksjonen, og at det man i realiteten gjør, er å skyve kostnader over på miljøbevisste forbrukere. Vi har ikke gjort kjøp av opprinnelsesgarantier til en del av klimastrategien til Fredrikstad kommune. Hovedfokuset i planen er å gjennomføre reelle enøk-tiltak for å redusere eget energiforbruk. Kjøp av opprinnelsesgarantier er ingen motsetning til dette, og kan fint supplere arbeidet med konkrete reduksjoner i egen organisasjon dersom Fredrikstad kommune på sikt ønsker å jobbe mot for eksempel klimanøytralitet. Dette vil imidlertid ha en relativt høy kostnad: Kjøp av strøm med opprinnelsesgaranti for alle kommunale bygg vil kunne koste mellom kr ,- og ,-. Et unntak i forhold til strategien i avsnittet over er knyttet til bruk av elbiler i egen drift: For å unngå diskusjoner om klimaeffekten knyttet til å gå over fra fossilt drevne biler til elbiler velger vi å kjøpe opprinnelsesgarantier for all strøm som brukes av elbiler i kommunal tjeneste etter hvert som disse kjøpes inn. Dette kan løses på en av to måter: Fredrikstad kommune blir medlem i Norsk Elbilforening som på vegne av sine medlemmer kjøper strøm med opprinnelsesgaranti. Dette vil koste fra kr 1 000,- til kr 3 000,- årlig avhengig av type medlemskap. Fredrikstad kommune kjøper strøm med opprinnelsesgaranti fra sin strømleverandør. Påslaget er ca. 1 øre per kwh. For en elbil med en kjørelengde på km (= kwh per år) vil dette koste kr 20,- årlig per bil. Side 8

12 2. Status og utvikling 2.1 Hvordan har vi arbeidet med klima og energi? Etter oppstart av planarbeidet har det blitt klart at SSB ikke lenger gir ut klima- og energistatistikk på kommunenivå. Metodegrunnlaget for fremskaffing av slike tall var ifølge SSB selv for dårlig, og de fraråder dermed også å bruke tall fra den gamle tidsserien som beslutningsgrunnlag. Vi har dermed ikke tilgang på gode tall som sier noe om det totale forbruket av energi og de totale utslippene av klimagasser i Fredrikstad som geografisk område. Vi har derfor gått bort fra å lage et geografisk klimagassregnskap for Fredrikstad. I stedet fokuserer vi på definere mål og foreslå tiltak for å spare energi / redusere utslipp av klimagasser - se kap.3. Som en del av planarbeidet har det blitt gjennomført en prosess i organisasjonen for å fremskaffe flere og bedre tall knyttet til klimaindikatorer i Fredrikstad kommune som organisasjon og samfunn. På sikt får vi dermed et bedre grunnlag for å følge utviklingen i Fredrikstad basert på tall vi selv kan fremskaffe. (Se vedlegget «Klimaindikatorer i Fredrikstad kommune».) I vedlegget «Oversikt over tiltak fra Klima- og energiplan 2007» gis en kortfattet oppsummering av hva som har skjedd i forhold til tiltakene som ble vedtatt i forrige plan. Det har også vært gjennomført viktige klimatiltak som ikke var definert i forrige plan. Vi vil særlig trekke frem følgende områder hvor vi har oppnådd resultater i klima- og energiarbeidet de siste årene: Østfold fylkeskommune har som det første fylket i landet vedtatt en langsiktig arealstrategi for hver av de fire regionene i fylket. I Nedre Glomma har partene, basert på fylkesplanen, inngått en avtale om et regionalt arealregnskap som regulerer fordelingen av framtidige utbyggingsarealer over tid og mellom kommunene. Arealregnskapet følges opp i kommuneplanens arealdel. I Fredrikstad er det blant annet satt som mål at 90 % av all ny boligbygging skal skje innenfor tettstedsgrensa, og av dette, 50 % innenfor byområdet. Rammene til sykkelarbeidet har vært økende, og selv om det tar tid å ferdigstille sykkelveier, så har kommunene kommet godt i gang. I perioden ble det bygget 15 km gang- og sykkelvei i Fredrikstad. Kommunen har investert store beløp innen vann og avløp for å tette drikkevannsrør og separere vann- og avløpsnettet. Dette har primært en klimatilpasningseffekt, men sparer samtidig store mengder strøm. Kommunen er godt i gang med utfasing av oljefyrer. Beslutningen knyttet til nærvarmeanlegget på Manstad er et eksempel på en klimavennlig energikonvertering. Pilotprosjekt flerbrukshall Lisleby med 50 % reduksjon av CO 2 i oppføring og drift er vedtatt. Erfaringer herfra vil gi oss verdifull kunnskap når andre kommunale bygg skal prosjekteres og bygges. Plastsortering for husstandene er innført. Side 9

13 2.2 Utslipp av klimagasser og forbruk av energi Som nevnt i kap. 2.1 mangler vi presise tall for klimagassutslippene i Fredrikstadsamfunnet: Vi kjenner ikke den nøyaktige totale mengden CO 2 og vi vet ikke med sikkerhet hvordan utslippene fordeler seg fra de ulike kildene i samfunnet. Basert på SSB siste publiserte kommunestatistikk for klimagassutslippene i Fredrikstad fra 2009 anslår vi likevel at utslippene fordeler seg på følgende måte: Industri og bergverk Energiforsyning Øvrig oppvarming Jordbruk Andre prosessutstlipp Vegtrafikk Annen mobil forbrenning Fig 2.1: Anslag over fordelingen av klimagassutslipp fra ulike kilder i Fredrikstad fra Kilde: SSB/Statistikkdatabanken. Tallene er i tusen tonn CO 2. Total mengde er tonn CO 2. Det utarbeides lokale energiutredninger for alle kommuner i Norge, jf. Forskrift om energiutredninger. Disse skal oppdateres minst annet hvert år. Utredningen gir informasjon om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området, og gjennom økt kunnskap skal utredningen bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet. Det er områdekonsesjonæren, det vil si nettselskapet som har konsesjon til å levere strøm i den aktuelle kommunen, som har ansvar for å oppdatere utredningen. I Fredrikstad er det Fredrikstad EnergiNett AS og Fortum som er ansvarlig for den lokale energiutredningen. Den lokale energiutredningen fra 2011 leverer presise tall for strøm- og fjernvarmeforbruket til kunder i Fredrikstad. Disse to energibærerne dekker ca. 2/3 av det totale forbruket. Tallene for de andre energibærerne stammer fra de tidligere nevnte SSB-tallene og er derfor av variabel kvalitet og relevans. Med de forbehold som er tatt i forhold til tallenes kvalitet fordeler det stasjonære energiforbruket i Fredrikstad seg slik på de ulike energibærerne: Elektrisitet Gass 1169 Biobrensel Avfall Petroleumsprodukter Fig 2.2: Stasjonært energiforbruk i Fredrikstad i 2009 i GWh. Side 10

14 Fordeler vi forbruket på de ulike sektorene ser bildet slik ut: 0,40% 0,90% Husholdninger 35,70% 45,90% Tjenestyting Industri 20% Primærnæring Fritidsboliger Fig 2.3: Energiforbruk i Fredrikstad i 2009 fordelt på sektorer. I følge den lokale energiutredningen fra 2011 hadde husholdningene i Fredrikstad et forbruk på kwh per husholdning. Tilsvarende snitt for Norge var kwh per husholdning. Forbrukstallene stammer fra Trenden er at forbruket har holdt seg noenlunde stabilt etter Forbruket av petroleumsprodukter har blitt redusert, forbruket av strøm har holdt seg noenlunde konstant, mens forbruket av fjernvarme har økt. 2.3 Hvordan blir framtiden? Energi Figur 2.4 viser utviklingen i energiforbruk i Fredrikstad i perioden (temperaturkorrigert) fordelt på energibærere, og prognose for forventet utvikling fram mot Det er en økning i bruk av avfall til fjernvarmeproduksjon, og dette er forventet å erstatte en god del av oljeforbruket. Øvrig oljeforbruk forventes også redusert, og forbruket konvertert til elektrisitet eller biobrensel. Modellen tar ikke høyde for det fremtidige forbudet mot bruk av olje til oppvarming. Tar vi dette med i betraktning er det sannsynlig at oljeforbruket reduseres mer enn det kurven viser. Som følge av TEK10, og etter hvert passivhusstandard, er det forventet en betydelig effektivisering av energiforbruket. (Modellen tar kun høyde for TEK 10, ikke passivhusstandard.) På grunn av befolkningsveksten forventes likevel en forbruksøkning, totalt på 130 GWh fra 2009 til GWh Historisk Prognose Elektrisitet Petroleum Gass Biobrensel Spillvarme Avfall Figur 2.4: Utviklingen i energiforbruk i Fredrikstad i perioden fordelt på energibærere og prognose for forventet utvikling fram mot Side 11

15 Figur 2.5 viser utviklingen i energiforbruk i Fredrikstad i perioden (temperaturkorrigert) fordelt på brukergrupper, og prognose for forventet utvikling fram mot Det er lagt inn at befolkningsøkning fører til økt forbruk innen tjenesteytende næringer og husholdninger, men det er ikke lagt inn endringer i industriaktivitet og primærnæringen. GWh Historisk Prognose Husholdninger - Fjernvarme til husholdninger Tjenesteytende Fjernvarme til tjenesteytende Primærnæring Fritidsbolig Industri Figur 2.5: Utviklingen i energiforbruk i Fredrikstad i perioden fordelt på brukergrupper og prognose for forventet utvikling fram mot Nasjonal klimapolitikk På nasjonalt nivå forventes en stigning i klimagassutslippene fram til ca Etter dette forventes en reduksjon slik at man i 2030 omtrent befinner seg på dagens utslippsnivå. Framskrivningene er basert på vedtatt nasjonal politikk og gir anslag for utslippene ved en videreføring av dagens virkemiddelbruk (Nasjonalbudsjettet 2011). Fig 2.5: Utslipp av klimagasser i Norge fra 1990 til 2010 med framskriving til Kilde: Finansdepartementet, KLIF og SSB 2012 / miljøstatus.no. Det er ikke mulig å lage en tilsvarende graf som indikerer utviklingen av klimagasser i Fredrikstad på grunn av manglende tallmateriale. Side 12

16 3. Mål og tiltak I dette kapittelet beskriver vi status for de viktigste klima- og energiområdene hvor kommunen har handlingsrom. Til hvert tema foreslås kommunens målsetting samt konkrete tiltak som vil bidra til at vi nærmer oss målet. En oppsummering av mål og tiltak finnes også som et vedlegg til planen. 3.1 Areal og transport MER KONSENTRERT BY- OG TETTSTEDSUTVIKLING Fredrikstad kommune har siden kommunesammenslåingen i 1994 jobbet målrettet for en mer konsentrert by- og tettstedsutvikling. Fylkesplan for Østfold, med vedtak i fylkestinget i 2009 og endelig godkjenning i Statsråd september 2011, skisserer Arealstrategi for Østfold. Et viktig grep i fylkesplanens arealstrategi er å se regionalt på de arealressursene vi har, slik at kommunene oppnår en samordning og ser ut over egne kommunegrenser når det planlegges. Kommunene i Nedre Glomma har derfor gjennomført arealregnskap som sier noe om behov og rekkefølge for utbygging av de ulike arealene i Nedre Glomma. Dette arbeidet har blitt fulgt opp gjennom kommuneplanens arealdel Som oppfølging av kommunedelplan for Fredrikstad byområde og Fylkesplan for Østfold skisserer boligbyggeprogrammet i arealdelen en utvikling på boligsiden som tilsier at minst 50 % av framtidig boligbygging skal skje innenfor byområdet, 40 % innenfor tettstedet (jf. Fylkesplanen) og resterende 10 % som vedlikeholdende boligbygging innenfor definerte lokalsentre. Østfold fylkeskommune, Statens Vegvesen Region Øst, Fredrikstad og Sarpsborg kommune har en femårig samarbeidsavtale om felles areal- og transportutvikling ( ). Hensikten med avalen er å sikre helhetlig og koordinert virkemiddelbruk hos partene på disse områdene. Som en del av denne avtalen skal det våren 2013 gjøres en handels- og lokaliseringsanalyse for Nedre Glomma, nettopp for å se på hva som er riktig lokalisering med hensyn til transportreduksjon, nettopp av arbeidsplasser og handelsfunksjoner. Dersom gjennomsnittlig reiselengde med bil skal reduseres, må befolkningen reise sjeldnere, kortere og velge andre transportmidler enn bil på en større andel av reisene. Byutvikling som fortetting vil vanligvis bidra til at reiselengdene blir kortere og bilandelene lavere enn om utviklingen skjer som byspredning (Tennøy, 2011, «Tett fremfor spredt arealutvikling og «riktig lokalisering» bidrar til gjennomsnittlig kortere avstander mellom målpunkter. Dette bidrar til at flere kan og vil sykle eller gå, og til at områdene kan betjenes mer effektivt med kollektive transportmidler.» (Tennøy, 2011, Side 13

17 1.1 Mål - Mer konsentrert by- og tettstedsutvikling: Minst 50 % av framtidig boligbygging skal skje innenfor byområdet. 40 % innenfor tettstedet. (Jf. Fylkesplanen) 10 % som vedlikeholdende boligbygging innenfor definerte lokalsentre. (Målene er i tråd med kommuneplanens arealdel ) I denne planen defineres ikke tiltak knyttet til denne målsettingen fordi tiltakene allerede ligger i arealdelen. Gjennomsnittlig resultat fra perioden er: 22 % av total boligbygging er innenfor byområdet 65 % av total boligbygging er innenfor tettstedet 13 % av total boligbygging er vedlikeholdende boligbygging i omlandet ENDREDE REISEVANER FÅ FLERE TIL Å GÅ/SYKLE Sammenhengende sykkelveinett av høy standard forbedrer syklistenes sikkerhet, trygghet og fremkommelighet. Slik tilrettelegging kan fremme sykkelbruken på daglige reiser og til rekreasjon og bidra til å begrense bilbruken. En rapport fra Transportøkonomisk institutt konkluderer med at den samfunnsøkonomiske nytten av et sammenhengende gangsykkelveinett i norske byer trolig er fire-fem ganger større enn kostnadene og har høyere lønnsomhet enn de fleste veiprosjekt (Sælensminde, 2011). Den største effekten i forhold til klimagassutslipp fåes ved kombinasjon av tiltak, både restriktive og tilretteleggende, enten i form av tiltak for sykkel, gange eller kollektiv. Gjennom femårig samarbeidsavtale for areal- og transport i Nedre Glomma jobber kommunen med denne samordningen av tiltak. Nedre Glomma Sykkelby, som består av Sarpsborg og Fredrikstad kommune, Østfold fylkeskommune og Statens Vegvesen, har satt som mål å doble andelen sykkelreiser på kort sikt (fire år). Både fysisk tilrettelegging og holdningsskapende arbeid skal bidra til å nå målet. Fredrikstad kommune har etablert en intern koordineringsgruppe for sykkelarbeidet som skal sørge for at vedtatte planer blir realisert. Kommunen har også etablert Fredrikstad sykkelforum for å styrke arbeidet med sykkel gjennom et samarbeid med viktige lokale aktører. Gjennom satsingsområdet Bedre bymiljø i Framtidens byer ( ) arbeides det med lokal forankring av Nasjonal gåstrategi (2012). Strategien har to hovedmål: Det skal være attraktivt å gå for alle og flere skal gå mer. Dagens sykkelandel i Fredrikstad er 5,3 %. Sykkelandelen ligger over 5,3 % i avstander opp til 5 km. Høyest er den for reiser mellom 1 og 2 km. På avstander over 8 km faller sykkelandelen under gjennomsnittet. RVU 2006 for Nedre Glomma viser at 24 % av alle bilreiser var under 2 km og 55 % under 5 km. Klima og topografi tatt i betraktning, har regionen et stort potensial for sykkelbruk. Sykkelhovedplanen (2009) skisserer over 20 sykkelhovedruter i et hovednett og foreslår en prioritert rekkefølge for utbygging av ruter, hvor ruter nærmest sentrum prioriteres. Målet satt i planen er 16 % sykkelandel. Dette forutsetter en betydelig endring av befolkningens Side 14

18 reisevaner. Det arbeides med å få etablert flere tellepunkter for sykkel i Nedre Glomma, dette vil gi bedre grunnlag for å vurdere effekt av tiltak. Per i dag har vi et tellepunkt på fv109 (Steffensjordet) som viser 50 % økning i ÅDT fra I november 2012 vedtok Bystyret gratis ferge som ledd i arbeidet med bedre tilrettelegging for gående og syklende. Vedtaket omfatter gratis ferge mellom Gamlebyen og sentrum, mellom Gressvik og Gamlebyen og mellom Lisleby og Sellebakk. Fergen er en del av hovedsykkelnettet. Klimaeffekten er vanskelig å beregne i antall tonn, men tellinger i januar 2013 viser en økning på 40 % flere reisende med Gamlebyfergen i forhold til januar Byfergen har hatt en økning i antall reisende på hele 80 % i januar 2013 sammenlignet med samme periode i Mål Endrete reisevaner % av alle reiser skal gjøres med sykkel, jf. hovedsykkeplanen. 1.3 En økt andel av Fredrikstad kommunes ansatte reiser klimavennlig til og fra jobb. Tiltak: Fullføre tiltak i tråd med anbefalingene i sykkelhovedplanen Beskrivelse: Kostnad: Klimaeffekt: * millioner kr (2006-tall). Fullføre tiltak i tråd med anbefalingene i vedtatt sykkelhovedplan. Gitt at vi i 2023 når et mål om 16 % sykkelandel mot dagens 5,3 vil besparelsen være: tonn CO 2 - ekvivalenter totalt for perioden Effekten forutsetter en kombinasjon med restriktive tiltak. * I tillegg til klimaeffekten har tiltaket effekt på lokal luftforurensning, støy og folkehelse. Om beregningen av tiltakets klimaeffekt: Det forutsettes en lineær økning i sykkelandelen fra dagens i 2014 til oppnådd mål i Civitas og Numerika har utviklet en modell for beregning av virkninger på klimagassreduksjon ved overføring av bilreiser til sykkel og gange. (Se vedlegg). Modellen forutsetter samme fordeling av sykkelandeler på de ulike avstandsbåndene som i dag, men på et høyere nivå. Grunnlagsdata er ellers hentet fra nasjonal RVU Modellen forutsetter at alle utslippsreduksjoner fra bil- og kollektivreiser overføres til sykkelreiser. Underliggende veitrafikkvekst drives i modellen kun av fremskrevet befolkningsvekst. Det er ikke forutsatt endringer i antall daglige reiser per person eller reiselengde. Side 15

19 1.3.1 Utarbeide en mobilitetsplan for Fredrikstad kommune som organisasjon Beskrivelse: Kostnad: Klimaeffekt: * Foreløpig usikkert hva dette vil koste. Kostnad knytter seg til to faser: - Prosesskostnad knyttet til utarbeidelse av en mobilitetsplan - Gjennomføring En mobilitetsplan drøfter vår organisasjons potensial og mål for endring av ansattes reisevaner til og fra arbeid, samt hvilke tiltak som bør og kan iverksettes. Gjennom en eventuell avtale om belønningsmidler vil kommunen forplikte seg til å redusere transportveksten, blant annet gjennom å se på hvordan det kan tilrettelegges bedre for at egne ansatte reiser mer miljøvennlig. Klimaeffekten er for tidlig å kvantifisere. Den avhenger av hvor stor andel av arbeidsreisene som endres fra bil til sykkel, gange eller kollektiv. MER RESTRIKTIV PARKERING En mer restriktiv parkeringspolitikk må ses i sammenheng med kollektivbetjening og tilgjengeligheten til fots og med sykkel. Dette har igjen sammenheng med arealbruken og lokalisering av bosted og arbeidsplass. Det er også vesentlig at det gjøres i samarbeid med regionen for øvrig. Det skal i 2013/14 gjennom samarbeidsavtalen for areal- og transport i Nedre Glomma gjøres en felles parkeringsutredning for regionen. Det vil derfor ikke bli foreslått konkrete mål og tiltak i denne klima- og energiplanen. Bilbruken kan påvirkes ved å begrense antall parkingsplasser som tilbys, hvor plassene lokaliseres i forhold til aktuelle reisemål, hvem som kan benytte plassene og parkeringens varighet. Slik styring av tilbudet kan enklest skje i forbindelse med kommunens behandling av nye utbyggingsprosjekter gjennom bestemmelser med hjemmel i Plan- og bygningsloven (Usterud Hansen, 2011, Begrensning av parkeringstilbudet kan blant annet skje gjennom: Boligsoneparkering og maksimumsparkering ved bolig i nyregulerte områder. Maksimumsnormer for parkering ved arbeidsplassen i nyregulerte områder. Redusere antall langtidsplasser i sentrum for å redusere bruk av bil til arbeidsreiser. BOMPENGER Bompenger har som formål å finansiere veiprosjekter. I tillegg vil en helhetlig bomring kunne føre til endret reisemiddelfordeling. Tiltaket vil dermed kunne føre til økt etterspørsel etter kollektivtjenester og et godt utarbeidet sykkelveinett. Fredrikstad har et vedtak om bompenger for å finansiere en bypakke fra Statens vegvesen gjør nå nødvendige utredninger slik at bystyrene og fylkestinget kan bli forelagt sak om bompengefinansiering av bypakke i Nedre Glomma våren I Fredrikstad vil bompengeinnkreving tidligst starte opp i 2016/17. I forbindelse med arbeidet som Statens vegvesen gjør, vil det i løpet av våren 2013 bli gjort effektberegninger av ulike alternativer. Side 16

20 TILRETTELEGGING FOR LADBARE BILER Satsning på elbil, og andre ladbare biler som plug-in-hybrider, er et klimatiltak som erstatter fossile energibærere med fornybar strøm. Dersom en elbil erstatter en ny, fossilt drevet bil med gjennomsnittlig drivstofforbruk og en kjørelengde på km årlig, reduseres CO 2 utslippene med ca. 2,5 tonn årlig per bil, forutsatt at det kjøpes opprinnelsesgarantier for strømforbruket. Staten har bidratt med store økonomiske incitament for å øke andelen elbiler på norske veier. Dette har skjedd samtidig som bilbransjen har lansert nye, og vesentlig bedre, modeller enn de som var på markedet for kun kort tid siden. Dette har ført til en enorm vekst i salgstallene: I 2011 var det registrert 3891 ladbare biler i Norge, mens tallet for 2012 økte til I Fredrikstad har antallet ladbare biler doblet seg fra september 2011 til september I Fredrikstad finnes det få offentlig tilgjengelige ladepunkter, og foreløpig ingen mulighet for hurtiglading. Sistnevnte er imidlertid i prosess og både Fredrikstad kommune, Østfold Fylkeskommune og Transnova har bevilget midler til delfinansiering. Lademuligheter utenfor hjemmet er viktig for å gi eiere av elbiler tilstrekkelig sikkerhet for en bilbruk mest mulig lik vanlige biler. Det vil si at man i tillegg til den daglige kjørelengden må kunne etterfylle strøm for å rekke lenger før man er tilbake til basen. Kommunen har et relativt stort handlingsrom for å stimulere til at innbyggere og næringsliv velger elbil fremfor en fossilt drevet bil gjennom å tilrettelegge for lademuligheter. Kommunen kan også selv kjøpe slike kjøretøy i egen drift og tilrettelegge for at ansatte kan kjøre ladbar bil til og fra jobb, samt på tjenesteoppdrag. (Se flere mål og tiltak om sistnevnte i kap 3.6 Kommunale kjøretøy.) Mål Ladeinfrastruktur og tilrettelegging for ladbare biler Fredrikstad kommune skal bidra til å øke andelen elbiler i Fredrikstad gjennom å etablere infrastruktur for lading: Arbeidsgiver og byggeier: 1.4 Bedre lademuligheter for ladbare biler ved eksisterende og nye kommunale bygg: Både arbeidsplasser og besøksbygg. Planmyndighet: 1.5 Bruke kommunens rolle som planmyndighet til å stimulere til etablering av ladeinfrastruktur ved alle nye områder for bebyggelse og anlegg. Tilrettelegge for befolkning, besøkende og næringsliv i Fredrikstad: 1.6 Bedre tilgangen til ladeinfrastruktur ved noen kommunale parkeringsplasser. Antallet ladestasjoner skal økes frem mot 2020 i tråd med utviklingen av behovet. 1.7 Bidra til mulighet for hjemmelading for den delen av befolkningen som ikke bor i enebolig. Kommunen etablerer en støtteordning til formålet. Alle ladepunkter som Fredrikstad kommune etablerer, eller støtter økonomisk, skal være fremtidsrettet med tanke på sikkerhet og funksjonalitet. Plug-in-hybrider skal ha samme tilgang til ladeinfrastruktur som elbiler. Side 17

Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017. Vedtatt av Bystyret 6. juni 2013

Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017. Vedtatt av Bystyret 6. juni 2013 Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017 Vedtatt av Bystyret 6. juni 2013 Innhold Kap. 1. Innledning s. 1 1.1 Hvorfor arbeide med klima og energi? s. 1 1.2 Nasjonale klima- og energimål s.

Detaljer

Nittedal kommune

Nittedal kommune Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-2020 Kortversjon 1 Klima- og energiplan Hva er det? Kontinuerlig vekst i befolkningen, boligutbygging og pendling gir en gradvis økt miljøbelastning på våre

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017. Vedtatt 30. august 2012

Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017. Vedtatt 30. august 2012 Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017 Vedtatt 30. august 2012 Innledning og status Global oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp er den største miljøutfordringen

Detaljer

Klima- og energiplan 2013-2017 - Behandling av høringsinnspill og vedtak av endelig plan

Klima- og energiplan 2013-2017 - Behandling av høringsinnspill og vedtak av endelig plan Saksnr.: 2012/7322 Dokumentnr.: 28 Løpenr.: 69984/2013 Klassering: 143 Saksbehandler: Grete Rasmussen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 30.05.2013 74/13 Bystyret 06.06.2013 43/13

Detaljer

Hvilke temaer og utfordringer vil vi prioritere Ved Trude Movig/ Klima- og miljørådgiver. Frokostmøte Vestfold klima- og energiforum

Hvilke temaer og utfordringer vil vi prioritere Ved Trude Movig/ Klima- og miljørådgiver. Frokostmøte Vestfold klima- og energiforum Hvilke temaer og utfordringer vil vi prioritere Ved Trude Movig/ Klima- og miljørådgiver Frokostmøte Vestfold klima- og energiforum 03.05.16 Klima og energiplanlegging i Tidlig ute: Klima og energiplan

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Høringsuttalelse - avvikling av lokale energiutredninger

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Høringsuttalelse - avvikling av lokale energiutredninger Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 11.06.2014 Sak: 131/14 Tittel: Saksprotokoll: Høringsuttalelse - avvikling av lokale energiutredninger Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/18374 VEDTAK: 1. Formannskapet

Detaljer

Statistisk sentralbyrå utarbeider indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet Framtidens byer.

Statistisk sentralbyrå utarbeider indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet Framtidens byer. HVORDAN ER MILJØUTVIKLINGEN I FRAMTIDENS BYER? Statistisk sentralbyrå utarbeider indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet Framtidens byer. Figur 1.1. Fremtidens

Detaljer

Kommunenes rolle i energi-, miljø-, og klimapolitikken. Energi 2009,17. november 2009

Kommunenes rolle i energi-, miljø-, og klimapolitikken. Energi 2009,17. november 2009 Kommunenes rolle i energi-, miljø-, og klimapolitikken Energi 2009,17. november 2009 Sigrun Vågeng, KS Framtidig klimautvikling + 3.6-4.0 ºC med dagens utslipp + 3 ºC: Uopprettelige endringer nb! + 2 ºC

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

10. mars 2009. Norge på klimakur. Ellen Hambro. Statens forurensningstilsyn (SFT)

10. mars 2009. Norge på klimakur. Ellen Hambro. Statens forurensningstilsyn (SFT) 10. mars 2009 Norge på klimakur Ellen Hambro 13.03.2009 Side 1 SFTs roller Regjeringen Miljøverndepartementet overvåke og informere om miljøtilstanden utøve myndighet og føre tilsyn styre og veilede fylkesmennenes

Detaljer

Lokal energiutredning

Lokal energiutredning Lokal energiutredning Presentasjon 25. januar 2005 Midsund kommune 1 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS Lokal energiutredning Gjennomgang lokal energiutredning for Midsund kommune

Detaljer

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan energi og klima. Høringsutkast

Planprogram. Kommunedelplan energi og klima. Høringsutkast Planprogram Kommunedelplan energi og klima Høringsutkast 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Formålet med planarbeidet... 3 2.1 Avgrensninger i planarbeidet... 3 3. Rammer og føringer for planarbeidet... 3

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Sammendrag «Norge som energinasjon kan og skal gå foran. Næringslivet skal bidra aktivt til å løse klimautfordringene.» Tid for handling

Detaljer

Kommunedelplan for klima og energi 2017-2029 Forslag til planprogram 25.01.2016 Vestby kommune

Kommunedelplan for klima og energi 2017-2029 Forslag til planprogram 25.01.2016 Vestby kommune Kommunedelplan for klima og energi 2017-2029 Forslag til planprogram 25.01.2016 Vestby kommune 1 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 2. Formål... 3 3. Rammer og føringer... 3 3.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Beskrivelse av prosjektet Østfold fylkeskommune satser på biogass når nye avtaler om busstrafikk startet i Nedre Glomma 1. juli 2013. Avtalen er en viktig satsing

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Fremtiden er elektrisk. Bergen 19.oktober 2009 Eva Solvi

Fremtiden er elektrisk. Bergen 19.oktober 2009 Eva Solvi Fremtiden er elektrisk Bergen 19.oktober 2009 Eva Solvi Vegtransporten er ansvarlig for en stor andel av klimautslippene Fra 1990 til 2005 økte CO2-utslippene fra vegtransporten med over 25 prosent Utslippene

Detaljer

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms 11/14 TROMS FYLKESKOMMUNE Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms OVERORDNET SAMMENDRAG FRA PROSJEKT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW

Detaljer

KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober

KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober Finn Roar Bruun leder for Naturviterne 5200 medlemmer Klimapolitikk: Intensivert forskning på ulike typer fornybar energi Avfall er en ressurs for

Detaljer

Klima og energiplanlegging i Sandefjord kommune

Klima og energiplanlegging i Sandefjord kommune Klima og energiplanlegging i Sandefjord kommune Bakgrunn og historikk ENØK plan Energiplan Klimaplan 1999 2005: Plan for reduksjon i kommunale bygg. Mål 6 % energisparing, oppnådd besparelse 6,2 %. Det

Detaljer

Vestby kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA 2010-2014

Vestby kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA 2010-2014 Vestby kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA 2010-2014 Rådmannens forslag 20.11.2009 I følge FNs klimapanel er det menneskeskapte utslipp av klimagasser som er hovedårsaken til de globale klimaendringene

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI Vestby kommune KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2010-2014 Egengodkjent i kommunestyret 21.6.2010 Innledning I følge FNs klimapanel er det menneskeskapte utslipp av klimagasser som er hovedårsaken til

Detaljer

Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer

Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer Katrine Erikstad, miljøkoordinator 08.01.09 12.01.2009 1 Klimaplanarbeid Nordland fylkeskommunes rolle og planer Utfordringer for Nordland - Klimameldingen

Detaljer

Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi

Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi Innhold Utfordringene Kort om Transnova Status kjøretøypark, transportarbeid Muligheter Virkemidler Konklusjoner

Detaljer

Nasjonale føringer i klimapolitikken

Nasjonale føringer i klimapolitikken h 1979 2 Kilde: NASA 2005 3 Kilde: NASA Farlige klimaendringer - 2 graders målm Nasjonale føringer i klimapolitikken Kilde: Miljøverndepartementet 4 Skipsfart bør med i global klimaavtale Nasjonale føringer

Detaljer

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06. Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning eller samspill Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.2010 Østfoldforskning AS Forskningsinstitutt

Detaljer

Høringsuttalelse. Hvaler kommune. Klima- og energiplan

Høringsuttalelse. Hvaler kommune. Klima- og energiplan Saksnr.: 2013/10942 Løpenr.: 39004/2015 Klassering: 144 Saksbehandler: Kari Ottestad Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 04.06.2015 Høringsuttalelse. Hvaler kommune.

Detaljer

Utfordringer med innsamling av avfall

Utfordringer med innsamling av avfall Oslo kommune Renovasjonsetaten Utfordringer med innsamling av avfall E2014 Sektorseminar ressursutnyttelse 28.08.2014 Overingeniør Ingunn Dale Samset Presentasjon Renovasjonsetatens tjenesteproduksjon

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Hvordan er miljøutviklingen i Framtidens byer for utvalgte indikatorer?

Hvordan er miljøutviklingen i Framtidens byer for utvalgte indikatorer? Framtidens byer 2010 3. november 2010 Hvordan er miljøutviklingen i Framtidens byer for utvalgte indikatorer? Utdrag fra rapporten Byer og miljø, Framtidens byer, utarbeidet av Statistisk sentralbyrå på

Detaljer

El-biler og infrastruktur. EBL 10. september 2009 Eva Solvi

El-biler og infrastruktur. EBL 10. september 2009 Eva Solvi El-biler og infrastruktur EBL 10. september 2009 Eva Solvi Vegtransporten er ansvarlig for en stor andel av klimautslippene Fra 1990 til 2005 økte CO2-utslippene fra vegtransporten med over 25 prosent

Detaljer

Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune. Byråd Lisbeth Iversen

Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune. Byråd Lisbeth Iversen Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune Byråd Lisbeth Iversen Ny klima- og energihandlingsplan for Bergen Status Langsiktige strategier og mål Temaområdene: - Mobil energibruk, transport, areal

Detaljer

Klima- og energihensyn i saksbehandlingen

Klima- og energihensyn i saksbehandlingen Klima- og energihensyn i saksbehandlingen Signy R. Overbye Meldal, 19. april 2012 Utgangspunkt Hva er problemet og hvordan kan vi bidra til å løse det? Fakta Kartlagte og beregnede klimaendringer med og

Detaljer

GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015

GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 KOMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Grønn strategi har følgende satsinger: 1. Bergen skal ha en bærekraftig vekst som ivaretar klima og miljøhensyn 2.

Detaljer

Klima- og energiplan for Ålesund kommune. 1. Utfordringene 2. Planprosess og tiltak 3. Nordisk klimaerklæring

Klima- og energiplan for Ålesund kommune. 1. Utfordringene 2. Planprosess og tiltak 3. Nordisk klimaerklæring Klima- og energiplan for Ålesund kommune 1. Utfordringene 2. Planprosess og tiltak 3. Nordisk klimaerklæring Bakgrunn MIK (Miljøvern i kommunene) Fredrikstaderklæringen Opprettelse av tverrpolitisk Lokal

Detaljer

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje 1 Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje Knut Einar Rosendahl Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå og CREE (Oslo Centre of Research on Environmentally friendly Energy) Energiseminar ved UMB,

Detaljer

Planprogram. Klima og energiplan 2011-2023 Andebu kommune

Planprogram. Klima og energiplan 2011-2023 Andebu kommune Andebu kommune «Soa_Navn» Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: «Sbr_Navn» «Sbr_Tlf» «Sas_ArkivSakID»/«Sdo_DokID» «Sas_ArkivID» «Sdo_AMReferanse» Dato: «Sdo_DokDato» Vedtatt Planprogram

Detaljer

Faktavedlegg. Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi. Utslipp av klimagasser

Faktavedlegg. Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi. Utslipp av klimagasser 1 Faktavedlegg Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi Utslipp av klimagasser Figur 1 Samlet utslipp av klimagasser fra Vestfold SSB sluttet å levere slik statistikk på fylkesnivå

Detaljer

VISSTE DU AT...? B. Utslipp av klimagasser. Med og uten opptak av CO2 i skog

VISSTE DU AT...? B. Utslipp av klimagasser. Med og uten opptak av CO2 i skog FAKTAHEFTE Klimagassutslippene har ligget stabilt i 10 år Klimagassutslippene i Norge var i 2010 på 53,7 mill. tonn CO 2 -ekvivalenter ekvivalenter. * Dette er 8 prosent høyere enn i 1990. De siste 10

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelse om klima- og energitiltak i kommunene i Hedmark

Resultater fra spørreundersøkelse om klima- og energitiltak i kommunene i Hedmark FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen --- Resultater fra spørreundersøkelse om klima- og energitiltak i kommunene i Hedmark Saksnr.: 12/1262 Dato: 29.01.2013 Ola Gillund Innledning Det har lenge vært

Detaljer

Bergen kommune sin klimapolitikk i dag og dei kommande åra. Elisabeth Sørheim Klimaseksjonen

Bergen kommune sin klimapolitikk i dag og dei kommande åra. Elisabeth Sørheim Klimaseksjonen Bergen kommune sin klimapolitikk i dag og dei kommande åra Elisabeth Sørheim Klimaseksjonen GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 Kommuneplanen legger føringer Kommuneplanens samfunnsdelen

Detaljer

UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019.

UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019. UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019. Samfunnsområde 5 Energi og Miljø 5.1 Energi og miljø Kommunene har en stadig mer sentral rolle i energipolitikken, både som bygningseiere og

Detaljer

FNs klimapanels femte hovedrapport DEL 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser

FNs klimapanels femte hovedrapport DEL 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser Foto: Señor Hans, Flickr FNs klimapanels femte hovedrapport DEL 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser Dette faktaarket oppsummerer de viktigste funnene fra del 3 i FNs klimapanels

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvordan sikre materialgjenvinning? Generelle virkemidler Generelle virkemidler krever et lukket norsk

Detaljer

Areal + transport = sant

Areal + transport = sant Areal + transport = sant Wilhelm Torheim Miljøverndepartementet Samordnet areal- og transportplanlegging er bærekraftig planlegging Bevisførsel Praksis Politikk 2 1 Retningslinjer fra 1993 Utbyggingsmønster

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN ENERGI OG KLIMA ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN ENERGI OG KLIMA ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN ENERGI OG KLIMA ETNEDAL KOMMUNE Utkast datert 21.12.2012 0 Innhold 1 Innledning og bakgrunn for planarbeidet En energi- og klimaplan for kommunen skal beskrive forhold og

Detaljer

Handlingsplan 2012 Klima Østfold

Handlingsplan 2012 Klima Østfold Handlingsplan 2012 Klima Østfold Handlingsplan Klima Østfold 2012 og fremover Samarbeidsavtalen og Handlingsplanen regulerer samlet virksomheten til Klima Østfold. 1. Bakgrunn Samarbeidsmodell Klimarådet

Detaljer

Lørenskog kommune. Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen:

Lørenskog kommune. Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen: Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen: Lørenskog skal være en trivelig og trygg kommune å leve og bo i, med godt fellesskap, der innbyggerne tar medansvar for hverandre

Detaljer

Mandat for Transnova

Mandat for Transnova Mandat for Transnova - revidert av Samferdselsdepartementet mars 2013 1. Formål Transnova skal bidra til å redusere CO2-utslippene fra transportsektoren slik at Norge når sine mål for utslippsreduksjoner

Detaljer

Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar

Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar Klimautfordringene omfatter oss alle Paris-avtalen: Alle forvaltningsnivåer skal med : All levels

Detaljer

Plan og utvikling. Reguleringsavdeling. Byggesaksavdeling. Plan og utvikling. Plan og utvikling. Prosjektgrupper.

Plan og utvikling. Reguleringsavdeling. Byggesaksavdeling. Plan og utvikling. Plan og utvikling. Prosjektgrupper. DEL 3: TILTAK Foreslåtte tiltak er delt opp i følgende hovedtema: 1. TRANSPORT OG AREALPLANLEGGING 2. ENERGIBRUK 3. FORBRUK OG AVFALL 4. LANDBRUK OG BIOENERGI 5. HOLDNINGER, INFORMASJON Tiltakene er delt

Detaljer

Lokal energiutredning for Songdalen kommune

Lokal energiutredning for Songdalen kommune Lokal energiutredning for Songdalen kommune 16/5-2012 Steinar Eskeland, Agder Energi Nett Gunn Spikkeland Hansen, Rejlers Lokal energiutredning (LEU), målsetting Forskrifter: Forskrift om energiutredninger.

Detaljer

Globale utslipp av klimagasser

Globale utslipp av klimagasser Globale utslipp av klimagasser Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/klima/globale-utslipp-klimagasser/ Side 1 / 5 Globale utslipp av klimagasser Publisert 30.10.2015 av Miljødirektoratet

Detaljer

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy.

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.

Detaljer

Kommunedelplan for klima og energi 2017-2029. Fastsatt av formannskapet 9.5.2016 Vestby kommune

Kommunedelplan for klima og energi 2017-2029. Fastsatt av formannskapet 9.5.2016 Vestby kommune Kommunedelplan for klima og energi 2017-2029 Fastsatt av formannskapet 9.5.2016 Vestby kommune 1 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 2. Formål... 3 3. Rammer og føringer... 3 3.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Krødsherad kommune - Energi-og klimaplan (vedlegg 2) Mål, tiltak og aktiviteter (Vedtatt 250310 - sak 21/10) Tiltaksområde

Krødsherad kommune - Energi-og klimaplan (vedlegg 2) Mål, tiltak og aktiviteter (Vedtatt 250310 - sak 21/10) Tiltaksområde Krødsherad kommune - Energi-og klimaplan (vedlegg 2) Mål, tiltak og aktiviteter (Vedtatt 250310 - sak 21/10) sområde Holdningsskapende arbeid Legge til rette og arbeide for øke kunnskapen og endring av

Detaljer

Storbyer i utakt med Klimameldingen

Storbyer i utakt med Klimameldingen Biltrafikken skal reduseres kraftig, men: Storbyer i utakt med Klimameldingen Av Bård Norheim og Katrine Kjørstad Norheim er daglig leder i Urbanet Analyse og medlem av MD s faglige råd for bypolitikk.

Detaljer

Energi og klimaplan i Sørum

Energi og klimaplan i Sørum Energi og klimaplan i Sørum ROAF hvordan energi og klima vurderes i avfallsbehandlingen ROAF Romerike Avfallsforedling IKS ROAF-direktør Øivind Brevik september 2010 Ansvarlig avfallshåndtering for klima,

Detaljer

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft satser på bioenergi Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft AS Nord-Norges største energikonsern Eiere med fokus på langsiktig verdiskaping (60% Troms fylkeskommune, 40% Tromsø Kommune)

Detaljer

Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold

Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold Prosjekt utført for KS Grønne Energikommuner av Transportøkonomisk institutt ved Tanja Loftsgarden, Petter Christiansen, Jan Usterud Hanssen og Arvid Strand Innhold

Detaljer

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario:

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Oppgave 1. Strømforbruk: I Trøndelag er det spesielt viktig å redusere strømforbruket i kalde perioder midtvinters,

Detaljer

Samferdsel 2010 ITS OG FRAMKOMMELIGHET. Støtte til bærekraftige transportløsninger. Eva Solvi

Samferdsel 2010 ITS OG FRAMKOMMELIGHET. Støtte til bærekraftige transportløsninger. Eva Solvi Samferdsel 2010 ITS OG FRAMKOMMELIGHET Støtte til bærekraftige transportløsninger Eva Solvi Innhold Bakgrunn Mål og satsingsområder Transnova og ITS Prosjektstøtte så langt Planer BAKGRUNN Vegtransporten

Detaljer

Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må Fra: Postmottak Sendt: 11. september 2015 08:33 Til: VFK-FADM-FIRMAPOST Kopi: Postmottak BYR - Byrådsavdelingene; Silja Bjerke Vestre; Kristin Antonsen Brenna; Arild Pettersen;

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SANDEFJORD KOMMUNE. Saksbehandler: Ole Jakob Hansen Arkiv: K22 Arkivsaksnr.: 07/1887-25 INNSTILLING/BEHANDLING:

SAKSFRAMLEGG SANDEFJORD KOMMUNE. Saksbehandler: Ole Jakob Hansen Arkiv: K22 Arkivsaksnr.: 07/1887-25 INNSTILLING/BEHANDLING: SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Jakob Hansen Arkiv: K22 Arkivsaksnr.: 07/1887-25 INNSTILLING/BEHANDLING: TILTAK FOR REDUKSJON AV KLIMAGASSUTSLIPP I SANDEFJORD ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Klima- og energiplan Akershus

Klima- og energiplan Akershus Klima- og energiplan Akershus Lars Salvesen Leder av hovedutvalg for samferdsel og miljø Akershus fylkeskommune Seminar Den gylne middelvei Hvam VGS 22. september 2010 Landbruket er vår fremtid! Avhengige

Detaljer

Samarbeidsavtalen og Handlingsplanen regulerer samlet virksomheten til Klima Østfold

Samarbeidsavtalen og Handlingsplanen regulerer samlet virksomheten til Klima Østfold Handlingsplan 2013 Samarbeidsmodell Klimarådet kommunenes ordførere og fylkesordfører, samt representant for Fylkesmannen. Under Klimarådet etableres faggrupper etter interesse/behov for den enkelte kommune/region.

Detaljer

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Stavanger 11.-12.mai 2011 1 Sterkere statlige krav til samordning og helhet Samordning

Detaljer

Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx

Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx Kommunedelplan klima og energi 2014-2025 Forslag til planprogram Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx 2 Innhold 1. Bakgrunn og formål med planen... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 5 2. Rammer og føringer...

Detaljer

Hvordan kan vi som veiforvaltere bidra til bedre miljø og klima

Hvordan kan vi som veiforvaltere bidra til bedre miljø og klima Hvordan kan vi som veiforvaltere bidra til bedre miljø og klima Klima- og energiplanlegging I Bodø kommune Eirik Sivertsen, leder av planutvalget og bystyrets komite for plan-, nærings- og miljøsaker Bystyrets

Detaljer

Klima- og energiarbeidet i Trøndelag

Klima- og energiarbeidet i Trøndelag Vedlegg TRAU-sak 20-2014 AU-møte 8.12.2014 Klima- og energiarbeidet i Trøndelag Klima og energi er to prioriterte områder i felles regional planstrategi 2012-2015 for Trøndelag. Alle parter i Trøndelagsrådets

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Bergen en klimasmart by

Bergen en klimasmart by Bergen en klimasmart by GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 1. Grønn strategi for Bergen Kommuneplanen legger føringer sterk forankring i samfunnsdelen der hovedmålet Grønn har

Detaljer

Ellen Hambro, SFT 13. Januar 2010. Norge må på klimakur. Statens forurensningstilsyn (SFT)

Ellen Hambro, SFT 13. Januar 2010. Norge må på klimakur. Statens forurensningstilsyn (SFT) Ellen Hambro, SFT 13. Januar 2010 Norge må på klimakur 15.01.2010 Side 1 Statens forurensningstilsyn (SFT) Klimaendringene menneskehetens største utfordring for å unngå de farligste endringene globale

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI RENNESØY KOMMUNE PLANPROGRAM Høringsfrist: 30.04.2011 SAMMENDRAG Rennesøy kommune skal utvikle en kommunedelplan for klima og energi, - med sentrale mål og planer for

Detaljer

HØRING: REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND

HØRING: REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND HØRING: REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND Illustrasjon: Selfors barneskole, 3.trinn ET KLIMAVENNLIG NORDLAND Klimaendringer er en av de største utfordringene verden står overfor. Nordlandssamfunnet

Detaljer

Nasjonal klimapolitikk og forventninger til kommunal og regional klima- og energiplanlegging

Nasjonal klimapolitikk og forventninger til kommunal og regional klima- og energiplanlegging Nasjonal klimapolitikk og forventninger til kommunal og regional klima- og energiplanlegging Bente Anfinnsen Seniorrådgiver i seksjon for energi- og transport Klima- og forurensningsdirektoratet Regional

Detaljer

Sak 2 EUs klima og energirammeverk frem mot 2030- Europapolitisk forum 3. november 2014

Sak 2 EUs klima og energirammeverk frem mot 2030- Europapolitisk forum 3. november 2014 Sak 2 EUs klima- og energirammeverk frem mot 2030. Norske innspill og posisjoner, EØS EFTA forumets uttalelser til rammeverket, europeiske samarbeidsorganisasjoners uttalelser, KGs innspill til diskusjonen

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

Gjennomgående perspektiver i regional planlegging og planstrategiarbeid: Klima v/hans Fløystad, Aust-Agder fylkeskommune.

Gjennomgående perspektiver i regional planlegging og planstrategiarbeid: Klima v/hans Fløystad, Aust-Agder fylkeskommune. Gjennomgående perspektiver i regional planlegging og planstrategiarbeid: Klima v/hans Fløystad, Aust-Agder fylkeskommune. Regionale utviklingstrekk, utfordringer og muligheter Hva har vi av planer? Hva

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for teknikk og miljø 03.09.2009 053/09 Bystyret 16.09.2009 101/09

Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for teknikk og miljø 03.09.2009 053/09 Bystyret 16.09.2009 101/09 Side 1 av 7 Tønsberg kommune JournalpostID 09/20401 Saksbehandler: Kjell Thu, telefon: Bydrift Klima- og energiplan 2010-2020 - 2. gangsbehandling. Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for teknikk og miljø

Detaljer

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13.

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. november 2012 Agenda Dagens reisevaner og markedsandeler for kollektivtransporten Hvordan

Detaljer

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Andreas Dalen 16-12-11 Oslo : Norges hovedstad 650 000 innbyggere, vokser med 2 % per år 330 000 husholdninger 65 % bor i flerbolighus, 53 % av husholdningene

Detaljer

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Handling lokalt resultater nasjonalt Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Avfall Norge Interesseorganisasjon for avfallsbransjen Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges befolkning gjennom medlemmene (kommuner

Detaljer

Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak

Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak vestfold energiforum 8.november 2007 Heidi Juhler, www.fjernvarme.no Politiske målsetninger Utslippsreduksjoner ift Kyoto-avtalen og EUs fornybardirektiv Delmål:

Detaljer

Hvorfor er mer kompakte byer og tettsteder aktuelt? Om behovet for gode by- og tettstedsmiljø

Hvorfor er mer kompakte byer og tettsteder aktuelt? Om behovet for gode by- og tettstedsmiljø Hvorfor er mer kompakte byer og tettsteder aktuelt? Om behovet for gode by- og tettstedsmiljø Seniorrådgiver Øyvind Aarvig Miljøverndepartementet Kursdagene 2012 NTNU - Byomforming Hvordan planlegger vi

Detaljer

1. BAKGRUNN FOR UTARBEIDELSE AV ENERGI OG KLIMAPLAN

1. BAKGRUNN FOR UTARBEIDELSE AV ENERGI OG KLIMAPLAN 1 1. BAKGRUNN FOR UTARBEIDELSE AV ENERGI OG KLIMAPLAN 1.1. Planprogram formål og innhold Dette forslaget til planprogram er en prosjektplan for å lage energi og klimaplan for Sørum kommune. Programmet

Detaljer

Energimøte Levanger kommune 2011.02.09

Energimøte Levanger kommune 2011.02.09 Energimøte Levanger kommune 2011.02.09 NTE Nett AS NTE Nett AS er et heleid datterselskap i NTE. Nettselskapet er ansvarlig for strømnettet i Nord- Trøndelag. Nettselskapet har 100 ansatte. Forskrift

Detaljer

Klimaarbeidet. Utfordringer lokalt. Utarbeiding og oppfølging av klima- og energiplan. Signy R. Overbye Miljøvernkonferansen 2014, FMST

Klimaarbeidet. Utfordringer lokalt. Utarbeiding og oppfølging av klima- og energiplan. Signy R. Overbye Miljøvernkonferansen 2014, FMST Klimaarbeidet Utfordringer lokalt Utarbeiding og oppfølging av klima- og energiplan Signy R. Overbye Miljøvernkonferansen 2014, FMST Klima i endring Hvordan blir klimaproblemet forstått? Utfordringer

Detaljer

Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan. Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål

Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan. Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål Energistrategi i Sandnes Historikk Miljøplan 1995 Egne mål og tiltak Miljøplan

Detaljer

Klimasats støtte til lokale klimatiltak. Marit Hepsø, Miljødirektoratet. Klimakonferanse Rogaland 18. jan. 2017

Klimasats støtte til lokale klimatiltak. Marit Hepsø, Miljødirektoratet. Klimakonferanse Rogaland 18. jan. 2017 Klimasats støtte til lokale klimatiltak Marit Hepsø, Miljødirektoratet. Klimakonferanse Rogaland 18. jan. 2017 Nyhetsklipp: Stavanger Aftenblad og Yr.no/NRK Kommuner og fylker sentrale klimaaktører Betydelige

Detaljer

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost.

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost. Saknr. 12/1190-7 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at det kjøpes en elbil til

Detaljer

Miljø. MATERIAL EN1 Materialforbruk Enhet 2012 2011 2010

Miljø. MATERIAL EN1 Materialforbruk Enhet 2012 2011 2010 Miljø. BKKs CO2-avtrykk domineres av utslipp fra fjernvarmeanlegget og Kollsnes kogenereringsverk i Øygarden, der spillgass fra LNG-produksjon blir til kraft og varme. Samlet slippes årlig rundt 30 000

Detaljer

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Brutto energiforbruk utvalgte land (SSB 2009) Totalt Per person Verden er fossil (80+ %) - Norge er et unntak! Fornybarandel av forbruk - EU 2010 (%)

Detaljer