Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME"

Transkript

1 Halvårsrapport 2009 STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME

2 Innhold Styrets melding... 3 Erklæring... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling Konsernets sammendratte inntekter og kostnader innregnet mot egenkapitalen Endringer i konsernets egenkapital Noter til halvårsregnskapet

3 Styrets melding Lyse er et norsk industrikonsern innenfor energi og telekommunikasjon. Virksomheten omfatter produksjon og salg av energi- og telekomprodukter, samt bygging, drift og vedlikehold av infrastruktur.kundene tilbys energiproduktene strøm, varme og naturgass. Telekomproduktene og tjenestene er superbredbåndet Altibox med internett, digital-tv, telefoni samt alarm og mobiltelefoni. Lyse eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland. Selskapets eiere legger til grunn et langsiktig, industrielt perspektiv for utviklingen av konsernet. Lønnsomhet og langsiktig stabil avkastning fra virksomheten prioriteres høyt. Halvårsresultat I første halvår hadde konsernet et resultat etter skatt på 349 millioner kroner mot -134 millioner kroner året før. Det bedrede perioderesultatet skyldes hovedsakelig at fjorårsresultatet var påvirket av betydelige negative urealiserte verdiendringer på kraftkontrakter. Korrigert for urealiserte verdiendringer på finansielle kraftkontrakter ble halvårsresultatet før skatt 691 millioner kroner, noe som er 51 millioner kroner bedre enn tilsvarende resultat for fjoråret. Konsernets driftsinntekter ble på millioner kroner mot millioner kroner første halvår Forretningsområdet energi stod for millioner kroner av de samlede driftsinntektene, mens konsernets nettvirksomhet hadde driftsinntekter på 423 millioner kroner. For forretningsområdet telekommunikasjon ble driftsinntektene på 441 millioner kroner, noe som er en økning på 104 millioner kroner. Avkastning og driftsresultat Konsernets driftsresultat første halvår 2009 er på millioner kroner. Tilsvarende var driftsresultatet 286 millioner kroner første halvår i fjor. Korrigert for urealiserte verdiendringer på finansielle kraftkontrakter ble halvårets driftsresultat for konsernet på 932 millioner kroner. Sammenlignbart resultat for fjoråret var 826 millioner kroner og underliggende drift for konsernet er således bedret med 106 millioner kroner. Driftsresultatet fra konsernets energivirksomhet før urealiserte verdiendringer på finansielle kraftkontrakter ble på 841 millioner kroner. Tilsvarende resultat for første halvår i fjor var på 817 millioner kroner.normalt med nedbør, men et lavt forbruk på grunn av fallende etterspørsel etter kraft fra industrien og fall i råvarepriser medførte fallende kraftpriser gjennom hele vinteren. Gjennomsnittlig spotpris i Norden 1. halvår 2009 ble 32,2 øre/kwh, noe som er 3,3 øre/kwh høyere enn tilsvarende periode i Lyse produserte 3,3 TWh første halvår 2009, noe som er en reduksjon på 0,5 TWh sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Magasinsituasjonen ved utgangen av første halvår var som normal. Driftsresultat fra gass- og varmeproduktene ble 5 millioner kroner første halvår, mot 19 millioner kroner året før. Markedsutviklingen har vært tilfredsstillende, og årets nysalg i tilknytning til eksisterende infrastruktur har gitt gode resultater. Totalt ble det levert 310,9 GWh med varme og kjøling første halvår, noe som er 41 GWh høyere enn for tilsvarende periode i fjor. Oppnådde priser første halvår 2009 er noe svakere enn for fjoråret, primært som følge av prisfallet på alternative energibærere. Naturgass er tatt i bruk innen flere nye områder, blant annet innen transportsektoren. Tidlig i juni ble det åpnet et biogassanlegg i Randaberg kommune som skal levere 30 GWh klimanøytral biogass årlig til Lyses gassnett. Produksjon av biogassen skjer i tilknytning til sentral-renseanlegget for avløp for Nord-Jæren og medfører betydelige reduksjoner i klimautslipp. 3

4 Styrets melding Driftsresultat fra konsernets overføringsvirksomhet (elnett) ble 91 millioner kroner mot 22 millioner kroner året før. Første halvår i fjor ble det akkumulert en mindreinntekt på 77 millioner kroner som ikke inntektsføres etter IFRS. Resultatet fra underliggende drift er derfor noe svekket som følge av økte avbruddskostnader og et fallende rentenivå. Det lave rentenivået reduserer forretningsområdets inntektsramme som fastsatt av NVE. Avkastning på nettkapitalen etter norske regnskapsprinsipper var på 6,9 % mot 10,5 % første halvår i fjor. Driftsresultatet fra konsernets telekommunikasjonsvirksomhet ble på -21 millioner kroner mot 21 millioner kroner året før. I løpet av første halvår har televirksomheten styrket sin posisjon i markedet ved kjøp av Viken Fibernett AS i Oslo og kjøp av en eierandel på 34% i Skagerak Fibernett AS og Ringerrike og Hadeland bredbånd AS. Selskapene televirksomheten har investert i, er i en investeringsfase med negative resultater og kontantstrøm. Lyses resultatandel i disse selskapene forklarer i stor grad forretningsområdets svekkede resultat sammenlignet med fjoråret. Oppkjøpene er gjennomført for å legge til rette for videre ekspansjon av televirksomheten. Etterspørselen etter virksomhetsområdets produkter er god selv om konkurransen mellom tilbyderne av teletjenester er merkbart tilspisset. I tillegg til leveranser i eget hjemmemarked, hadde Lyse ved utgangen av juni 2009 inngått avtale med 36 partnere utenfor eget område om leveranse av bredbåndtjenester. Det var aktive kunder på bredbåndsløsningen til Altibox ved utgangen av første halvår og ordrereserven var tilfredsstillende. Driftsresultatet fra utbygging, drift og vedlikehold ble 2 millioner kroner mot -6 millioner kroner i fjor. Selskapet Lyse Infra ivaretar utbyggings- og driftsoppgaver for andre selskaper i Lyse konsernet og konkurrerer ellers om oppdrag i markedet. Omsetningen første halvår ble på 445 millioner kroner hvorav 73 millioner kroner var omsetning mot eksterne kunder. Selskapet ordrereserve er langsiktig og gir en stabil beskjeftigelse av ansatte. Forretningsområdet har i første halvår startet en prosess for å identifisere tiltak, herunder vurdere organiseringen av virksomheten, for å ta ut identifisert effektivitetspotensiale. Driftsresultatet fra marked og kundestøtte ble 10 millioner kroner, noe som er en bedring på 7 millioner kroner sammenlignet med fjoråret. Forretningsområdet marked og kundestøtte omfatter tjenester som leveres av Lyse AS. Dette er primært markedsføring, salg og kundekontakt på vegne av andre selskaper i konsernet. Videre ivaretar forretningsområdet også måling, fakturering og innfordring på vegne av selskapene i Lyse konsernet. Andelen av ekstern omsetning er økende og utgjør per første halvår 16 % av selskapets totale omsetning. Finansposter og skatter Netto finanskostnader var i første halvår 2009 på 241 millioner kroner mot 186 millioner kroner året før. Renter på ansvarlig lån til konsernets eiere utgjorde 70 millioner kroner mot 128 millioner kroner i Rentenivået har vært fallende gjennom første halvår, men rentesikring og en økning i rentebærende gjeld øker finanskostnadene sammenlignet med fjoråret. Av konsernets rentebærende gjeld på millioner kroner er millioner kroner rentesikret ved rentebytteavtaler og fastrentelån med gjenværende løpetid på fra 1,5 til 9,5 år. For å redusere konsernets refinansieringsrisiko er løpetiden på konsernets låneportefølje økt i perioden ved at korte sertifikatlån er refinansiert med obligasjonslån med løpetid på mellom 3 og 10 år. Ved utgangen av første halvår utgjorde sertifikatlån med løpetid på ett år eller mindre millioner kroner av en samlet låneportefølje på millioner kroner. Brutto innlån i perioden beløper seg til millioner kroner hvorav obligasjonslån utgjorde 48% av innlånsbeløpet. Konsernet anvender sikringsbokføring etter IFRS på rente og valutaterminer. Urealiserte verdiendringer resultatføres ikke, men justeres mot konsernets egenkapital. Ved utgangen av første halvår var urealiserte verdiendringer i rente og valutaterminer på hhv 19 og 357 millioner kroner før skatt. Skattekostnadene utgjorde 452 millioner kroner i 1. halvår. Tilsvarende tall for fjoråret var 234 millioner kroner. Resultat pr aksje første halvår ble kr 346 mot kroner -133 i samme periode i fjor. Konsernregnskapet er utarbeidet under forutsetning om videre drift. Kontantstrøm og kapitalstruktur Den operasjonelle virksomheten ga en kontantstrøm på 363 millioner kroner, mot 502 millioner kroner i samme periode i fjor. Netto likviditetsendring første halvår var negativ på grunn av betydelige investeringer. Konsernets likviditetsreserve inkludert ubenyttede trekkrammer fra åpne sertifikat- og obligasjonslån var på millioner kroner ved utgangen av perioden. Investeringene i varige driftsmidler og aksjer første halvår 2009 var 805 millioner kroner mot 430 millioner kroner samme periode i fjor. Investeringer tilknyttet energi utgjør 178 millioner kroner, mens investeringene i konsernets televirksomhet inkludert aksjekjøp var på 436 millioner kroner første halvår Innenfor nettvirksomheten ble det investert 124 millioner kroner. Lyse har en rentebærende gjeld på millioner kroner ved utgangen av første halvår. Av dette utgjør ansvarlige eierlån millioner kroner. Ved inngangen til 2009 var rentebærende gjeld millioner kroner slik at rentebærende gjeld er økt med 742 millioner kroner i perioden. Økningen i rentebærende gjeld må sees i sammenheng med de betydelige investeringene som er gjennomført i televirksomheten. Rentebærende 4

5 Styrets melding gjeldsgrad var 44 %, mot 39 % ved utgangen av forrige år. Konsernets totalkapital var på 16 mrd. kroner og egenkapitalandelen var 23 %. Inklusiv ansvarlige lån er egenkapitalandelen 42 %. Egenkapitalavkastningen før urealiserte verdiendringer var i første halvår 8 %, tilsvarende avkastning for samme periode i fjor var også 8 %. Helse, miljø og sikkerhet Sykefraværet første halvår var 4,69 % for konsernet mot 3,77 % første halvår Det har ikke vært noen skader som førte til sykefravær, noe som gir 0 i H-verdi. Driftsstabilitet Med unntak av et omfattende strømbrudd i Sandnes i mars der KILE-kostnaden (kompensasjon for ikke-levert energi) beløp seg til 6,5 MNOK, har driftsstabiliteten innenfor både energi og telekommunikasjon vært tilfredsstillende første halvår. Utsiktene framover Styret arbeider etter en overordnet målsetting om å kombinere de to forretningsområdene energi og telekommunikasjon ved å utnytte Lyses fibernett til å kunne tilby kundene effektiv og enkel energistyring det vil spare energi og kutte effekttopper. Styret vil i samarbeid med eierne fortsette arbeidet med å finne gode samarbeidsløsninger knyttet til energiog klimaplanlegging, og forsere arbeidet med å realisere kraftoverføringskabler til utlandet. I første halvår har IVAR (Interkommunalt vann-, avløpsog renovasjonsverk) og Lyse på basis etablert selskapet Hå Biopark AS som skal planlegge etablering av biogassanlegg i Hå kommune, basert på husdyrgjødsel. Det knytter seg fortsatt stor usikkerhet til utviklingen i kraftprisen, og finanskrisen har bidratt til å øke usikkerheten. Lyse arbeider med en selskapsmessig oppsplitting av Lyse Tele AS der henholdsvis infrastrukturvirksomhet og innholdsløsning/teknologi vil bli skilt ut i egne selskaper. Dette vil skje i løpet av 2. halvår Lyse Tele AS vil fra 1. september 2009 skifte navn til Altibox AS. Det er etablert egen virksomhet i Danmark, og Lyse har overtatt aksjemajoriteten i Viken Fibernett, Oslo. Det forventes en fortsatt sterk konkurranse i telemarkedene. Styret vil fortsette arbeidet med å oppnå forutsigbare og ikkediskriminerende rammevilkår noe som er en nødvendig forutsetning for rask og kostnadseffektiv utbygging av høyhastighets fiberaksessnett. Lyse er engasjert i bygging av to større energianlegg. Gjennom selskapet Skangass AS eier Lyse 50 prosent av LNGanlegget som bygges i Sola kommune. I løpet av første halvår har arbeidet med tank og prosessanlegg pågått for fullt og anlegget skal i tråd med tidsplanen stå ferdig i Gjennom selskapet Jørpeland Kraft AS eier Lyse 67 prosent av Jøssang kraftverk som bygges i fjell i Strand kommune. Dette anlegget skal også ferdigstilles i Stavanger 27. august 2009 Styret i Lyse Energi AS 5

6 Erklæring Erklæring Vi erklærer etter beste overbevisning at regnskapet for perioden 1. januar til 30. juni 2009 er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også at styrets melding gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risikoog usikkerhetsfaktorer konsernet står overfor. Stavanger 27. august

7 Resultatregnskap Resultatregnskap LYSE KONSERNET Salgsinntekter Energikjøp og varekostnad Lønnskostnad og andre personalkostnader Avskrivninger og nedskrivninger Andre tap / (gevinster) - netto Resultatandel tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet Konsesjonsavgifter og eiendomsskatt Andre driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Resultat før skattekostnad Overskuddsskatt Grunnrenteskatt Skattekostnad Periodens resultat Tilordnet: Aksjonærer Minoriteter

8 Balanse Balanse LYSE KONSERNET EIENDELER Anleggsmidler Fallrettigheter Andre immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Utsatt skattefordel grunnrente Varige driftsmidler Investeringer i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Derivater Andre fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Kundefordringer og andre fordringer Derivater Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

9 Balanse Balanse LYSE KONSERNET EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Selskapskapital Overkursfond Opptjent egenkapital Annen egenkapital ikke resultatført Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer Minoritetsandel Sum egenkapital Gjeld Lån Utsatt skatt Utsatt skatt grunnrente Pensjonsforpliktelser Derivater Avsetninger Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Lån Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Betalbar skatt Derivater Avsetninger Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

10 Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstilling LYSE KONSERNET Netto kontantstrømmer fra driften Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetaling kjøp av aksjer i datterselskap Utbetalinger ved kjøp av aksjer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet Utbetalinger ved lån til tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet Utbetaling/innbetaling netto andre investeringer Netto kontantstrømmer brukt til investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak av lån Nedbetaling rentebærende gjeld Utbytte betalt til selskapets aksjonærer Netto kontantstrømmer brukt til finansieringsaktiviteter Endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter per 1. januar Endring i kontanter oppkjøp datterselskap Likviditetsbeholdning ved periodens slutt

11 Egenkapital Konsernets sammendratte inntekter og kostnader innregnet mot egenkapitalen LYSE KONSERNET Periodens resultat Verdiendring finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Kontantstrømsikring Valutaomregningsdifferanser Sum andre inntekter og kostnader Konsernets sammendratte inntekter og kostnader innregnet mot egenkapital

12 Egenkapital Endringer i konsernets egenkapital Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærerer Sum Minoritets interesser Sum egenkapital Aksjekapital og overkurs Annen egenkapital ikke resultatført Opptjent egenkapital Egenkapital 31. desember Sammendratte inntekter og kostnader innregnet mot egenkapital Utbytte Andre endringer ført direkte mot egenkapital Egenkapital 30. juni Egenkapital 31. desember Sammendratte inntekter og kostnader innregnet mot egenkapital Utbytte Oppkjøp datterselskap Andre endringer ført direkte mot egenkapital Egenkapital 30. juni

13 Noter til halvårsregnskapet Regnskapsprinsipper Konsernregnskapet for første halvår 2009 er utarbeidet i henhold til regnskapsprinsippene i IFRS (International Financial Reporting Standard). Delårsregnskapet avlegges i henhold til IAS 34. Halvårsregnskapet gir ikke informasjon i samme omfang som et årsregnskap og må derfor sees i sammenheng med konsernets årsregnskap for Anvendte regnskapsprinsipper i halvårsregnskapet er de samme som beskrevet i note 2 i konsernets årsregnskap for Delårsrapporten har ikke vært gjenstand for revisjon. Andre tap / (gevinster) - netto Netto tap / (gevinster) til virkelig verdi over resultatet: Opsjoner Finansielle kraftkontrakter - holdt for handelsformål Valutaderivater - holdt for handelsformål Langsiktige finansielle kraftkontrakter Andre tap / (gevinster) netto klassifisert som drift Rentebærende gjeld Lyse konsernet utstedet nye ogbligasjonslån og nye sertifikatlån til en verdi av henholdsvis millioner kroner og millioner kroner første halvår Låneopptakene er i hovedsak benyttet til refinansiering av låneforfall samt investeringer i telesektoren. Utbetalt utbytte Utbetalt utbytte i 2009 var 358 millioner kroner. 13

14 Noter Informasjon om forretningsområder Informasjon om forretningsområder er basert på Lyse konsernets interne styrings- og rapporteringsstruktur. Det er gjennomført enkelte organisatoriske endringer i konsernet første halvår 2009 (se også note for foretaksintegrasjon). Forretningsområdet kraft er erstattet av forretningsområdet energi som i tillegg til kraftproduksjon, krafthandel/trading og sluttbrukersalg, også inkluderer forretningsområdene naturgass, fjernvarme og kjøling. Forretningsområdet overføring rapporteres tilsvarende som pr Forretningsområdet omfatter distribusjon av kraft og er regulert av Norges Vassdrags- og Energidirektorat. Forretningsområdet telekommunikasjon, som tilbyr produkter og tjenester innenfor bredbånd og telefoni, samt forvaltning av fibernettet, er utvidet med alarm- og IKT tjenester. IKT tjenester ble tidligere rapportert under konsernfunksjoner. Forretningsområdet utbygging og drift av infrastruktur er erstattet av forretningsområdet utbygging, drift og vedlikehold. Forretningsområdet leverer tjenester innenfor utbygging, drift og vedlikehold av infrastruktur. Forretningsområdet servicetjenester og marked er erstattet av forretningsområdet marked og kundestøtte. Forretningsområdet leverer tjenester innen blant annet salg, markesføring, kundeservice og avregningstjenester. Under konsernfunksjoner rapporteres konserntjenester som økonomi-, personal-, og andre felles tjenester. Konsernets virksomhet drives for det vesentligste i område rundt Sør - Rogaland, og har derfor ingen utskillbare geografiske segmenter. Transaksjoner og overføringer mellom konsernets forretningsområder skjer til ordinære forretningsmessige betingelser. Ingen ekstern enkelt kunde bidrar med mer enn ti prosent av foretakets driftsinntekter. Sammenligningstall er omarbeidet. Avstemming driftsresultat mot konsernresultat for perioden Millioner kroner Driftsresultat Finansinntekt Finanskostnader Skattekostnad Periodens resultat 349 (134) Resultat Millioner kroner Energi Utbygging, drift og vedlikehold Marked og kundestøtte Overføring Telekommunikasjon Konsernfunksjoner Konsern Brutto inntekter fra forretningsområdet Salg mellom forretningsområdene Inntekter fra eksterne kunder Driftsresultat Brutto segmentinntekter Salg mellom segmenter Inntekter fra eksterne kunder Driftsresultat

15 Noter Segmentinformasjon fortsetter Totale eiendeler Millioner kroner Energi Utbygging, drift og vedlikehold Marked og kundestøtte Overføring Telekommunikasjon Konsernfunksjoner Øvrige konsern posteringer Konsern 30. juni desember juni Foretaksintegrasjon 1. mai 2009 kjøpte Lyse konsernet seg opp til en eierandel på 89 % i Viken Fibernett AS. Før dette oppkjøpet eide Lyse 23 % av aksjene i selskapet. Viken Fibernett AS eier videre 62 % av aksjene i Østfold Fibernett AS. Viken Fibernett AS har hovedkontor i Oslo, mens Østfold Fibernett AS har hovedkontor i Fredrikstad. Selskapene har inngått partneravtaler med Lyse Tele AS og tilbyr Altibox konseptet til kunder hovedsaklig i Oslo, Akershus og Østfold. Lyses kontantvederlag ved kjøp av 89 % av aksjene var 226 mill. De oppkjøpte selskapene hadde en omsetning på 22 mill og et negativt resultat etter skatt på 16 mill i perioden fra 1. mai til 30. juni. I perioden 1. januar til 30. april oppnådde selskapene en omsetning på 36 mill og et negativt resultat etter skatt på 16 mill. Beregning av anskaffelseskost for 89 % av aksjene i Viken Fibernett AS. Kontantvederlag Gevinst ved utvanning * Oppkjøpskostnader 473 Samlet anskaffelseskost Virkelig verdi av netto oppkjøpte eiendeler (se under) Goodwill * Gevinst ved utvanning representerer urealisert gevinst da Lyse ble utvannet gjennom en emisjon i Viken Fibernett AS i Goodwill er knyttet til forventet fremtidig inntjening og vekst og henføres til segmentet for telekommunikasjon. 15

16 Noter Foretaksintegrasjon fortsetter Eiendeler og gjeld ved oppkjøpet er foreløpig fastsatt som følger: Bokført verdi Virkelig verdi justering Virkelig Verdi Utsatt skattefordel Eksisterende goodwill Eksisterende immaterielle eiendeler Merkevarenavn Kunderelasjoner Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Call opsjon Varebeholdning Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd Avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Netto identifiserte eiendeler Ervervet andel herav 89,3% (Tabellen over er basert på konsernet Viken Fibernett AS). Kontantstrømeffekt ved oppkjøp av selskapene Kontantvederlag Oppkjøpskostnader -473 Kontanter og kontantekvivalenter i oppkjøpte selskaper Total kontantstrømeffekt Utover investeringen i Viken Fibernett AS, har Lyse i tillegg gjort følgende investeringer innen telesegmentet i løpet av første halvår 2009: Selskap Eierandel Tidspunkt Kostpris Klassifisering Skagerak Fibernett AS 34 % Tilknyttet foretak Dalane Breiband AS 31 % Tilknyttet foretak Hadeland og Ringerike Bredbånd AS 34 % Tilknyttet foretak 16

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2009 4

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2009 4 Årsrapport Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning forretningsåret 7 Resultatregnskap 14 Balanse 15 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

Likviditet Likviditetsreserve ( 9 ) Mill. kr. 3 047 2 372 1 620 1 412 1 324 Kontantstrøm fra driften ( 10 ) Mill. kr. 1 095 1 449 648 1 461 845

Likviditet Likviditetsreserve ( 9 ) Mill. kr. 3 047 2 372 1 620 1 412 1 324 Kontantstrøm fra driften ( 10 ) Mill. kr. 1 095 1 449 648 1 461 845 ÅRSRAPPORT Bystyret 14.09.10 sak 104/10 vedlegg 3 Nøkkeltall for Lyse 2008 2007 2006 2005* Drift Driftsinntekter Mill. kr. 4 273 4 395 3 310 3 545 2 780 Driftsresultat Mill. kr. 1 637 2 445 1 201 1 752

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 1 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Halvårsberetning... 3 Viktigste hendelser aktivt arbeid for effektiv drift... 3 Redegjørelse for halvårsregnskapet...

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

2011 EB.NO - TLF. 03101

2011 EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2011 Følg byggingen av Embretsfoss 4, et av de største fornybare energiprosjektene som gjennomføres i Norge i dag. Scan QR-coden og du kan se siste film. EB.NO - TLF. 03101 Bildet er tatt av

Detaljer

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse Årsrapport 2010 Vi sprer energi og skaper fornyelse Innhold Viktige hendelser................................ 4 Hovedtall........................................ 5 Dette er EB......................................

Detaljer

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2014 EB.NO - TLF. 03101 INNHOLD Hovedtall 5 Årsberetning 12 Regnskap konsern Resultat 22 Balanse 23 Kontantstrømoppstilling 24 Egenkapitaloppstilling konsern 25 Noter 26 Regnskap Energiselskapet

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet årsrapport 2009 Selskapets formål Innhold Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Noter Statkraft AS konsern

Noter Statkraft AS konsern STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Noter Statkraft AS konsern Oversikt over noter til konsern regnskapet Generelt Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Generell informasjon og sammendrag av vesentlige regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38.

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38. Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 Innhold Hovedtall 3 Skagerak Energi året 2001 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap 11 Balanse 12 13 Kontantstrøm 14 Regnskapsprinsipper 15 Noter 20 Revisjonsberetning 37 Et nytt

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012 II TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 Innhold Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde Energi... 4 Forretningsområde Nett... 4 Forretningsområde Marked...

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31 Årsrapport 2009 INNHOLD Styret 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 regnskapsprinsipper 14 Noter 15 3 Revisors beretning 25 Adm. direktørs kommentarer 26

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2008 VOKKS

Årsrapport 2008 VOKKS Årsrapport 2008 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer