SiTel Studentsamskipnaden i Telemark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SiTel Studentsamskipnaden i Telemark"

Transkript

1 SiTel Studentsamskipnaden i Telemark Bolig- og ordensreglement m/bilag 1 og 2 for Studentboligene ved Studentsamskipnaden i Telemark 1. Innledning 1. Dette reglement omhandler boliger eiet og drevet av Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel), og regulerer forhold som ikke er omtalt i leieavtalen. Reglementet er et tillegg til leieavtalen. 2. Brann, sikkerhet 1. Leietaker plikter å gjøre seg kjent med Branninstruks og Rømningsplan. Leietaker skal opptre aktsomt i sin omgang med ild, varmekilder, kokeplater mv slik at det ikke oppstår fare for brann eller brannutrykning. 2. Rømningsveier (trapper og korridorer) skal alltid være frie for hinder i tilfelle brann. Det er forbudt å sperre branndører (dører som er merket med utgang eller nødutgang) eller la disse stå i åpen stilling. Vaktmester kan uten varsel fjerne gjenstander som er til hinder for frie rømningsveier. 3. Leietaker er selv ansvarlig for å skifte batteri i røykvarsler og ellers påse at den er i forskriftsmessig stand. Leietaker må umiddelbart melde fra til utleier ved mistanke om feil på røykvarsler. 4. Leietaker må ikke oppbevare gjenstander som kan utgjøre noen risiko for andre, verken i bolig, fellesområder, utearealer eller bod. Utleier vil uten forvarsel fjerne slike gjenstander. 5. Dersom leietakers opptreden medfører unødig brannutrykning, for eksempel i forbindelse med matlagning, er leietaker erstatningsansvarlig for utleiers utgifter i denne forbindelse. Jf husleielovens 5-8. Demontering av brannvarsler er strengt forbudt og er å regne som brudd på leiekontrakten. Beboer må også betale for medgått tid å utbedre feil i anleggene som følge av slik demontering. 3. Røyking 1. Alle rom (hybler, leiligheter og fellesrom) på studentboligene er røykfrie. Leietaker er ansvarlig for at røykeforbudet overholdes. Leietaker er også ansvarlig for at dette forbudet overholdes av besøkende. Røykeforbudet gjelder i alle rom. Det er heller ikke tillatt å røyke i vinduskarmer eller på balkongen. 2. Brudd på denne regel blir behandlet som alle andre brudd på ordensreglene, jmf 15 i leiekontrakten. Røyker kan bli gjort erstatningsansvarlig for eventuelle skader, vask eller oppussing som må gjennomføres etter røyking. 4. Renhold 1. Enhver leietaker er ansvarlig for renhold og orden i sin egen bolig. 2. Koking på hybelen er ikke tillatt. 3. Felleskjøkkenet med eventuelle fellesrom vaskes minst 1 gang i uken av de som har adgang til å benytte dette. Søppel skal tømmes daglig. Hver leietaker må sørge for å holde kjøleskapet rent og ryddig. Fellesskapene må holdes rene og ryddige. 4. Forgang, dusj/toalett og felleskjøkken vaskes minst 1 gang i uken. 5. I de tilfeller der det er flere brukere av fellesrom som kjøkken, dusj/toalett o.a. settes det opp vaskeliste. Hver av leietakerne skal følge lister for rengjøring og rydding. 6. SiTels driftstjeneste vil gjennom året gjennomføre inspeksjoner av felleskjøkken og andre fellesarealer med faste intervaller etter nærmere kunngjøring. Dersom SiTel, etter gitt varsel, ikke finner renhold og rydding tilfredsstillende vil SiTel foreta utbedringer for beboernes regning, jfr. kontraktens bilag 1. Etter flere advarsler kan det få følger for leieforholdet. 7. Beboere har en felles plikt til å varsle SiTel ved manglende renhold.

2 8. Fellesrom som vaskes av SiTel, så som vaskeri, fellesstuer og lignende er leietaker, sammen med øvrige beboere, ansvarlige for å holde ryddige og i orden etter oppsatte regler. Slike rom vil kunne bli stengt av dersom rydding og renslighet ikke overholdes. 5. Boder 1. Boder må holdes ryddige. 2. SiTel kan organisere dugnad / opprydding av boder når dette finnes hensiktsmessig eller påkrevd. Dette gjelder ikke boder som er en del av boligen. 6. Søppelhåndtering 1. Alt søppel skal pakkes forsvarlig inn før det plasseres på de anviste steder. For øvrig skal bestemmelser om bruk av søppelcontainere/kildesortering o.l. følges. 2. Uten foregående varsel til leietaker har utleier, for leietakers regning, rett til å tilintetgjøre illeluktende gjenstander og gjenstander som kan representere en fare for eiendommen eller andre. 7. Bruk av boligen og fellesarealene 1. Leietakerne plikter å respektere hverandres natte- og arbeidsro. Etter kl søndag-torsdag og kl fredag-lørdag, og frem til kl , skal det være ro i boligen, samt på eiendommen for øvrig. Leietaker er også ansvarlig for sine besøkendes opptreden. Utleier eller utleiers representant kan, når det finnes nødvendig, kreve at besøkende skal forlate boligen og eiendommen. Dette gjelder særlig personer som er påvirket av rusmiddel eller på annen måte er til sjenanse. Ved bråk og ordensforstyrrelser på studentboligene kan vaktselskap rekvireres. Regningen belastes den/de studenter som er ansvarlig for bråket. 2. I forbindelse med planlagte arrangementer som samler et stort antall deltakere, kan Studentsamskipnaden nekte leietakerne å invitere gjester både på dagtid og til overnatting. 3. Dersom en leietaker tilkaller en av Studentsamskipnadens ansatte utover vanlig arbeidstid, skal leietakeren betale et gebyr som går frem av bilag 1 til kontrakten. Unntak gjelder hensynet til ro og orden, og for å avverge større skader og lignende. 4. Av sikkerhetsmessige hensyn må leietakere som vil ha overnattingsbesøk, få dette godkjent og registrert hos SiTel. Overnatting tillates uansett kun for 10 ti dager pr. semester og max to 2 personer samtidig. 5. Utleier kan til enhver tid kontrollere at de som bor i boligene faktisk er kontraktsinnehavere. 6. Sykdom eller fravær utover 14 dager skal meldes administrasjonen. 7. Det er ikke tillatt å riste eller banke klær, tepper og annet tøy ut av vindu, balkong eller veranda. Det er ikke tillatt å grille på balkong/veranda. 8. Tørking og lufting av tøy må ikke foregå i fellesareal eller rømningsvei, eller på en slik måte at det er til sjenanse for beboerne. 9. Det er ikke tillatt å bore i veggene. Ved opphenging av bilder o.l. skal det benyttes kroker som henges på bildelist. Dette gjelder også fellesrom, trapperom o.l. Oppslag, meddelelser o.l. må bare settes opp på oppslagstavler. 10. Det er kun tillatt å medbringe vaskemaskin/oppvaskmaskin eller lignende utstyr i boliger tilrettelagt for dette. 11. Tillatelse til å fjerne/bytte inventar kan gis av SiTel i særlige tilfeller. 12. Alt "medbrakt" elektrisk utstyr tilkobles på eget ansvar. Leietager er ansvarlig for alle problemer og eventuelle skader som har skyld i bruk av eller feil ved leietakerens eget utstyr. 13. Tillatelse til å anbringe private paraboler/antenner kan gis av SiTel i særlige tilfeller. 14. Ventilasjon: Avtrekksåpninger skal holdes åpne og må ikke tettes med tøy eller liknende. Dette kan medføre fuktighet, mugg og bygningsmessige skader. Ventilasjonsanlegget skal aldri slåes av. 15. Vinduer i fellesareal skal holdes lukket når fellesrommet ikke er i bruk. 16. Inngangsdører skal alltid holdes låst. Leietakerne må aldri gi ukjente personer adgang til fellesarealer.

3 17. Leietaker skal sammen med sine medleietakere holde uteområdene ryddige. 18. Oppslag, plakater, meldinger og lignende må bare settes opp på oppslagstavlene. Ski, kjelker, sykler og lignende må bare settes på anvist plass, og skal ikke stå inne i boligens fellesarealer. 19. Ved tap av nøkkel skal det betales erstatning som Studentsamskipnaden fastsetter. Jfr. bilag 1 til kontrakten. 20. Brudd på norsk lov gir grunnlag for å heve kontrakten. 8. Fjerning av eiendeler og skrot 1. SiTel kan pålegge beboere å fjerne private eiendeler (bilvrak, søppel m.m.) som leietaker har satt fra seg på SiTels eiendom. Etterkommer ikke beboerne pålegget, vil eiendelene bli fjernet for eiers regning. 9 SiTels ansvar for beboernes eiendeler 1. Leietaker er ansvarlig for forsikring av private eiendeler. 2. SiTel har intet ansvar for private eiendeler som beboer oppbevarer i studentboligen, med mindre tap av eller skade på disse skyldes forsømmelser fra SiTel eller fra noen som handler på vegne av SiTel. 3. Studentsamskipnaden kan uten varsel kassere gods som gir vond lukt, råtner eller er til fare for huset eller annet lagret gods. 10. Dataoppkobling 1. Hver enkelt bruker er selv ansvarlig for all aktivitet hun/han foretar seg på nettverket. Misbruk vil bli straffet med advarsler eller utestenging fra nettverket avhengig av misbrukes art. 2. Boligens dataoppkobling mot HiT er ment som et supplement til studiet. Bruk av denne forbindelsen på annen måte eller i et annet omfang som hindrer for andres bruk vil medføre at rettighetene bortfalle. 11. Parkering 1. Sykler og barnevogner må kun plasseres på de steder som er anvist av utleier til dette bruk. 2. Biler, motorsykler og mopeder skal plasseres på anviste plasser. 3. Det er ikke tillatt å koble motorvarmer o.l. til noe strømuttak i studenthuset med mindre det er et uttak for dette og tillatelse er innhentet. 12. Utleiers adgang til boligen, inspeksjoner og vedlikeholdsarbeider 1. Dersom en beboer melder en skade/feil/mangel, gir leieren samtidig SiTel, eller den SiTel bemyndiger, adgang til boligen inntil skaden er utbedret. Utbedringen skal skje innenfor en rimelig tidsramme. 2. Inspeksjoner og vedlikeholdsarbeider skal normalt varsles på forhånd. Varselet vil bli gitt via e-post, SMS eller manuell varsling. 3. Inspeksjoner som ikke krever varsel på forhånd: a. Inspeksjoner ved mistanke om fare for liv og helse. b. Inspeksjoner ved mistanke om alvorlige brudd på leiekontrakt og reglement. c. Inspeksjoner ved mistanke om alvorlige forhold eller mangler som krever akutt utbedring. 13. Tillitsvalgt 1. Husvert kan bli trukket inn når det gjelder håndhevelsen av reglementet.

4 14. Sommertiden 1. I den tiden det blir drevet utleie til andre enn studenter (sommerutleie), har bare den som står ansvarlig for sommerutleien eller den han gir fullmakt, rett og plikt til å sørge for ro og orden og treffe nødvendige tiltak. 2. I det samme tidsrom har direktøren eller den han gir fullmakt, rett til å bytte om rom. 15. Erstatningsplikt 1. Leietaker vil kunne holdes økonomisk ansvarlig for skader som følge av brudd på kontraktbestemmelsene. Ikrafttredelse Dette reglementet trer i kraft

5 STUDENTSAMSKIPNADEN I TELEMARK, BILAG 1 TIL ORDENSREGLEMENTET Informasjon om fremgangsmåten når du oppdager feil/mangler/skader på studentboligene, utvaskingsrutiner ved utflytting m.v. 1. I følge leieavtalens 11.7 skal hver skade/mangel som studentene blir oppmerksomme på, meldes til vaktmester, som vil rette/sørge for å få rettet feilen. Med mindre det er nødvendig for å hindre store tap, må studentene ikke gjøre ting som kan medføre kostnader for Samskipnaden, uten at dette på forhånd er klarert med vaktmester/samskipnaden. Studentene må f.eks. ikke selv engasjere håndverker til å utbedre feil/mangler, eller gjøre storreint på hyblene og sende regning på arbeidet til Samskipnaden. Er boligen ved innflytting ikke slik du mener den bør være, skal dette meldes skriftlig til vaktmester så fort som mulig, jfr. leiekontraktens Vi ber studentene merke seg de rutinene som gjelder ved utflytting, spesielt når det gjelder vask av hybler og fellesareal. Vi viser til regelen i leiekontraktens 16.4 om å melde fra til vaktmester før fraflytting, slik at rommet kan bli inspisert og nøkler tilbakelevert. Ingen skal flytte fra hyblene før dette har skjedd. Når det gjelder vask av fellesareal, er det studentenes eget ansvar å finne frem til fornuftige rutiner, ved at hver student tar sin del av fellesarealet. Slik unngår man at den siste som flytter fra en avdeling blir alene med hele utvaskingen. BILAG 2 TIL ORDENSREGLEMENTET, retningslinjer for betaling av husleie og purring. 1. Husleien skal betales innen den 15. i hver måned, jfr. husleieavtalens 7, 2. ledd. Faktura for hver måned sendes fra Studentsamskipnaden. 2. Ved for sen betaling av husleien skal det betales et purregebyr, jfr. husleiekontraktens bilag Det følger av ovenstående at betaling av husleie etter den 15. i hver måned er for sein betaling, og medfører purring og ileggelse av purregebyr. Av praktiske årsaker, og på grunn av administrative rutiner, blir det aldri sendt purring før tidligst den 1. i neste måned. Dette betyr ikke at forfallsdatoen er endret, den er fortsatt den 15. Hvis det alt har gått ut purrebrev, vil en konsekvens av dette derfor være at purregebyret skal betales selv om husleien f.eks. er betalt den 25. eller 29. i måneden, og kanskje før purrebrevet er mottatt. Fra husleien er betalt, og til Samskipnaden får melding om betalingen, tar det nemlig fra 4 til 6 dager, da betalingen blir formidlet av Bankenes Betalingssentral (BBS). I mellomtida kan altså purring være sendt. I alle tilfelle er betaling etter den 15. i hver måned for sen betaling som medfører purregebyr. 4. Det er engasjert eget firma til oppdraget med all inkasso for Samskipnaden. Vi ber deg derfor merke deg at Samskipnaden sender kravet til inkassofirmaet 14 dager etter purre-/inkassovarsel. Etter det har Samskipnaden ikke mer med kravet å gjøre, og det er dette firmaet du da må forholde deg til, også når det gjelder nye omkostninger som påløper som ledd i den videre innkreving av husleien. MERK DEG DERFOR AT DU KAN SPARE MYE BRY OG PENGER VED Å BETALE HUSLEIEN INNEN FORFALL. 5. Studentsamskipnaden har anledning til å gi kortvarige utsettelser med betaling av husleien i spesielle tilfeller. Der dette er avtalt med oss blir det selvsagt ikke sendt purring på forsinket betaling.

Tollbodgata Studentboliger. Informasjonsmappe

Tollbodgata Studentboliger. Informasjonsmappe Tollbodgata Studentboliger Informasjonsmappe Studentsamskipnaden i Vestfold SIV er en velferdsorganisasjon for studenter i Vestfold. Studentboliger er et av våre velferdstilbud og vi har 474 studentboliger

Detaljer

Ollebakken Studentboliger. Informasjonsmappe

Ollebakken Studentboliger. Informasjonsmappe Ollebakken Studentboliger Informasjonsmappe Studentsamskipnaden i Vestfold SIV er en velferdsorganisasjon for studenter i Vestfold. Studentboliger er et av våre velferdstilbud og vi har 474 studentboliger

Detaljer

Husordensregler. Beboere i leiligheten. Husleieloven, kap.2. Kabel TV og internett. Kontaktinformasjon. Reklamasjonsskjema. Beboer/postkasseskjema

Husordensregler. Beboere i leiligheten. Husleieloven, kap.2. Kabel TV og internett. Kontaktinformasjon. Reklamasjonsskjema. Beboer/postkasseskjema Side 3 Om oss Side 4 Husordensregler Side 6 Brannsikkerhet Side 9 Inneklima Side 10 Beboere i leiligheten Side 11 Reklamasjon Side 12 Husleieloven, kap.2 Side 14 Forsikring Side 15 Fellesvaskeri Side 16

Detaljer

Bilag 2 Orientering til leietakere i Alta, Hammerfest og Tromsø

Bilag 2 Orientering til leietakere i Alta, Hammerfest og Tromsø Bilag 2 Orientering til leietakere i Alta, Hammerfest og Tromsø Generelle bestemmelser ved leieforholdet Du har fått tilbud om bolig i den studentboligen som står nevnt i leiekontraktens 1. Leiekontrakt

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS

BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS Heretter for oppdatering av denne Brukerveiledning se vår hjemmeside; www.trondheim.klpeiendom.no Innholdsfortegnelse Side 1. Kort om KLP Eiendom og KLP Eiendom

Detaljer

Bofellesskap for enslige flyktninger. Kommuner og asylmottak. Informasjonshefte om bofellesskap for flyktninger til kommuner og asylmottak

Bofellesskap for enslige flyktninger. Kommuner og asylmottak. Informasjonshefte om bofellesskap for flyktninger til kommuner og asylmottak Kommuner og asylmottak Bofellesskap for enslige flyktninger Informasjonshefte om bofellesskap for flyktninger til kommuner og asylmottak Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Innholdsfortegnelse Del 1:

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro. 1 LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.no Leietaker : Arbeidsgiver : Tlf. : Personnr. : 1 Leieforholdet

Detaljer

Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015

Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015 Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015 1. Innflytting betaling Alle som ønsker å bo i studentboligen, må fylle ut eget søknadsskjema og undertegne kontrakt. Ved prioritering

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT. for utleie av. kommunale bygg og. møtelokaler

NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT. for utleie av. kommunale bygg og. møtelokaler NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT for utleie av kommunale bygg og møtelokaler Milepelen kulturhus, Administrasjonsbygget, Mo bosenter, skolene i Nord-Odal, Prestberget klubbhus, Nord-Odal idrettshall Vedtatt

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014 Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert 25. august 2014 Innhold Velkommen... 3 Kontaktinformasjon og hvem du kontakter... 3 Sameiemøtet,

Detaljer

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven Viktig informasjon: Denne brosjyren gjelder kun for husleiekontrakter inngått før 01.09.09. For leieforhold inngått etter 01.09.09, ta kontakt med Juss-Buss. Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss

Detaljer

Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer

Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer Hva må det søkes om godkjenning til? Hvem kan søke om å få gjøre forandringer? Hvordan går du fram med en søknad? Hvem skal dekke kostnadene?

Detaljer

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD Husordensregler Eierseksjonssameiet Hagebyen 2... 1 1. Generelt... 2 2. Ro og orden... 2 3. Bruk av leiligheten... 3 4. Balkonger og Terrasser...

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 16.2.71 med senere endringer vedtatt på generalforsamling 30.5.71, 12.5.76, 12.5.77, 12.5.87, 27.5.93,

Detaljer

VELKOMMEN SOM LEIETAKER!

VELKOMMEN SOM LEIETAKER! VELKOMMEN SOM LEIETAKER! Praktiske opplysninger Rengjøring Dersom du har noe å bemerke til rengjøringen ved innflytting, ber vi om at du tar kontakt med oss omgående, slik at vi kan få rettet opp dette.

Detaljer

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN VEDTEKTER for Sameiet Sinsentoppen II fastsatt på konstituerende sameiermøte 13.september

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

Å bo i Fredrikstad. Informasjon til leietakere i Fredrikstad kommunes boliger

Å bo i Fredrikstad. Informasjon til leietakere i Fredrikstad kommunes boliger Å bo i Fredrikstad Informasjon til leietakere i Fredrikstad kommunes boliger tlf. 69 30 60 00 www.fredrikstad.kommune.no Innhold Velkommen som leietaker i Fredrikstad kommune 3 Innflytting 4 Strøm og innbofosikring

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG. Husorden skal sikre oss ro, orden og trivsel i hjemmene og på lagets fellesområder.

HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG. Husorden skal sikre oss ro, orden og trivsel i hjemmene og på lagets fellesområder. HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG Vedtatt av styret i august 2009, sist endret på ordinær generalforsamling 04.05.11. HUSORDENSREGLER Hver enkelt borettshaver og leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene

Detaljer

O R D E N S R E G L E R GRØNLANDSHAGEN Innhold

O R D E N S R E G L E R GRØNLANDSHAGEN Innhold O R D E N S R E G L E R GRØNLANDSHAGEN Innhold 1. Generelt Formål Plikter og håndheving 2. Ny seksjonseier/leietaker Salg/utleie Skilting 3. Flytting & Transport Flytting, heisbruk og tralleutlån Parkering

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Innholdsfortegnelse: Informasjon om styret 4 Generell informasjon om borettslaget 6 Bakgrunn 6 Histoie 6

Detaljer

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten. Teksten i boksene utgjør kontraktsteksten. Fyll ut de stiplede linjene. Ved uthevet skrift, stryk det som

Detaljer

HUSORDENSREGLEMENT FOR A/L BRYN BORETTSLAG II

HUSORDENSREGLEMENT FOR A/L BRYN BORETTSLAG II HUSORDENSREGLEMENT FOR A/L BRYN BORETTSLAG II Borettslagets styre er tillagt ansvaret for Husordensreglementet jfr. Borettslaglovens 5-11 pkt. 4. Husordensreglementet har sitt utspring i de vedtatte vedtekter

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert tirsdag, 7.

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert tirsdag, 7. Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert tirsdag, 7. april 2009 Innhold Velkommen... 3 Sameiemøtet... 3 Forretningsfører... 3 Web-sider...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

for 1. utg. mars 2009

for 1. utg. mars 2009 1 for 1. utg. mars 2009 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler,

Detaljer