4 BYGNINGER OG INVENTAR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4 BYGNINGER OG INVENTAR"

Transkript

1 BOTILBUDSREGLEMENT 1 INNLEDNING Tvedestrand og Åmli videregående skole driver internat og seks hybelbygg med plass til rundt 74 beboere. Internat og hybelbyggene er et lite samfunn som har sine lover og regler for at samværet skal bli trygt og godt for alle. Beboere og ansatte ved botilbudet forplikter seg til å samarbeide for å skape trivsel og gode arbeidsforhold. I dette reglement kalles heretter beboer for leietaker, mens Tvedestrand og Åmli videregående skole betegnes med utleier. 2 ORGANISASJON Aust-Agder fylkeskommune eier internat og hybelbyggene ved Tvedestrand og Åmli videregående skole, og kan endre husleie- og kostpriser. Det er tilsyn av leietakerne (internatvaktordning) fra kl om kvelden frem til kl dagen etter. Ved avdeling Åmli er det noe mindre tilsyn. Skolens kantinepersonale ved avdeling Holt serverer mat til fastsatte tider. Kontorpersonale ved skolen er også delaktig i driften ved internatet. Skolens driftsleder/vaktmestere foretar nødvendig vedlikehold og tilsyn med internatets bygninger. Skolens renholdere foretar daglig rengjøring av alle fellesarealer, med unntak av hybelbyggene. Endringer i reglement kan foretas av skoleutvalget, som er styringsorgan for internatet, eller av fylkesutvalget som er øverste styringsorgan for hybelbygget. 3 INSPEKSJON Som utleiers ansvarshavende regnes rektor, assisterende rektor, administrasjonsleder, renholdsleder, internatvakt og vaktmester. Disse har rett og plikt til å inspisere leietakers hybler og oppholdsrom. Inspeksjon av hybel foretas av skolens personell, og kan foregå til ulike tider av døgnet. Ved fare for personskade eller skade på bygninger/materiell, har utleier plikt til å foreta umiddelbar inspeksjon av nødvendige rom/fellesrom. Pålegg eller melding som blir gitt av ansvarshavende, skal straks etterkommes. 4 BYGNINGER OG INVENTAR Inventaroversikt/kontrollskjema skal gjennomgås av utleier og leietaker ved inn- og utflytting. Leietaker plikter å være forsiktige med skolens bygninger og inventar. Spiker, kroker og liknende må ikke festes i veggene. Skal det henges opp plakater, bilder eller liknende, kan spiker slås inn på oversiden av maleri-listen på veggen. Dersom leietaker merker mangler eller skader ved noen av internatets/hybelbyggenes eiendeler, skal dette straks meldes til utleier. Skolen plikter snarest å utbedre feil og mangler. Leietaker er ansvarlig for de skader de påfører bygninger, utstyr og inventar. Tap eller skade av internatets eiendeler skal erstattes. Mangelfull erstatning av internatets/hybelbyggenes eiendeler medfører trekk i depositum.

2 Mangelfull melding til utleier om skade eller mulig skade på bygning kan medføre trekk i depositum. Leietaker har et spesielt ansvar for ettersyn i den etasje/bygg han/hun bor i. 5 ORDEN OG RENHOLD Eleven plikter å holde sitt rom i orden, dvs. vaske og rydde minst en gang i uken. De som bor på hybelbyggene må følge sin renholds turnus og fellesrommene skal vaskes minst en gang i uken. Rommene skal alltid være ryddet og rengjort før helger og ferier. Rominnredningen må ikke endres uten særskilt avtale med internatleder. Før rommet forlates skal det være ryddet. Det er ikke tillatt å flytte møbler, kjøleskap og liknende fra fellesrom inn på eget rom. Leietaker holder selv sengetøy (dyne, laken, putetrekk og dynetrekk). Arbeidsklær som brukes under praksis ute/i stallen, henges igjen i garderobeskap i kjelleren på internatet eller i boden på hybelhusene. Større ekstramøblement, elektriske apparater og innretninger som leietaker ønsker å ha på rommet sitt må avklares med utleier før det medbringes. Leietaker som benytter elevkjøkken skal vaske opp og rydde på plass det utstyret som er benyttet. Søppel skal daglig tømmes og plasseres på tilvist plass. Utleier setter opp ordensmannsliste. Ordensmannen skal rydde fellesrom og utearealet ved internatet. Ordensmannens plikter er gjeldende alle dager i uka. Papir og annet avfall skal plasseres i tilviste containere på utsiden av internatbygningene og ved inngangen til hybelbyggene. 6 RO OG HVILE For å fungere i skole og arbeid, trenger alle ro og hvile. Det skal være stille på internatet og hybelbyggene mellom kl. 16:00 18:00 slik at lekser og skolearbeid kan skje uten forstyrrelser. Musikkinstrumenter, stereoanlegg m.v. må derfor ikke brukes slik at det forstyrrer andre (gjelder hele døgnet). Brudd på dette kan medføre innskrenkning i retten til å ha slikt utstyr på hybelen. Leietaker plikter å opptre slik at andre leietakere som driver studiearbeid, ikke forstyrres. Uten særskilt tillatelse fra ansvarshavende, er det ikke tillatt å ha besøk på elev rom eller fellesrom etter kl Leietakere som tar imot gjester utenfra på rommet sitt, er ansvarlig for deres framferd. Kun utenforstående som er gjester til noen på internatet/hybelbygg har adgang. Dersom det ønskes overnattingsgjester, må dette søkes om og godkjennes av internatleder senest 2 dager på forhånd. Lørdager og søndager og i skoleferier er internat og hybelbygg stengt. Elever kan, dersom de har stallvakt eller fjøsvakt, søke om å være på internatet/hybelbyggene i helgene. Leietaker bør være inne kl og det skal være ro på rommene/internatet kl

3 7 BRANN OG RØYKING Leietaker plikter å være forsiktige med brannfarlige ting. Leietaker plikter å gjøre seg kjent med branninstruksen og følge denne. Det er forbudt å utløse brannalarm uten grunn. Dersom dette gjøres, må den/de skyldige betale alle utgifter ved utrykning. Forholdet blir politianmeldt. Det er ikke tillatt å røyke eller snuse i skoletiden eller på skolens eiendom. 8 BORTREISE FRA INTERNATET Leietaker som reiser bort fra internatet eller hybelbyggene på hverdager, skal gi beskjed om dette i kantina eller til internatvaktene. Ytterdører skal være låst hele tiden. 9 RUSMIDLER Det er strengt forbudt å bruke, omsette eller oppbevare rusmidler på skolens område. Ved mistanke om rusmisbruk, blir rektor varslet omgående. Ved gjentakelser varsles politiet. Mistanke om omsetning og bruk av stoff på skolenes område blir politianmeldt. Det henvises for øvrig til skolens tiltaksplan for en rusfri skole. Nytelse eller oppbevaring av rusmidler kan medføre direkte utkastelse fra internat/hybelbygg. 10 OPPBEVARING AV VERDISAKER PÅ EGETANSVAR Oppbevaring av penger eller verdisaker skjer på eget ansvar. Leietaker må selv ordne med forsikring av alle private eiendeler. Leietaker må lukke vindu og låse dører når rommet forlates. 11 SYKDOM Ved sykdom må eleven melde fra til kontoret. Det må også meldes fra dersom eleven reiser hjem pga. sykdom. Er eleven syk utover 3 dager må eleven reise hjem. Skolen fører tilsyn med om leietaker blir syk og er behjelpelig med å få tak i legebistand og det som ellers er nødvendig. Prosedyre ved uhell/alvorlig sykdom på kveldstid; 1. Ved alvorlig skade ring 113 og få en ambulanse 2. Ved mindre alvorlig skade må eleven kjøres på legevakten. Internatvakt må ikke forlate skolens område. Hvis foresatte bor i nærheten må de kontaktes og kjøre eleven på legevakten. 3. Hvis ikke foreldre kan kjøre til legevakten, må det rekvireres taxi i elevens navn. Drosjesentralen i Tvedestrand Trenger eleven følge så kan en kamerat/med elev følge. Hvis det ikke er noen som kan følge må internatansvarlig kontaktes. 4. Når eleven er tatt hånd om av legepersonell må pårørende kontaktes hvis de ikke er kontaktet underveis. Ved alvorlig uhell må skolens ledelse ved rektor ( ) og internatansvarlig ( / ) informeres av internatvakten.

4 5. Ved alle uhell sender internatvakten en mail til internatansvarlig (Anne Margrethe Aanestad) i etterkant og gir en kort redegjørelse av hva som har skjedd. 12 UTFLYTTING Ved leieforholdets opphør skal utleier og leietaker i fellesskap inspisere hybelen. Hybelen skal da være tømt for personlige effekter og grundig rengjort, det vil si at tak, vegger og inventar skal vaskes ned. Utleier kan foreta trekk i depositum ved manglende nedvask. Inventaroversikt/kontrollskjema skal gjennomgås sammen med utleier. Utleier har ikke noe ansvar for etterlatte personlige effekter/eiendeler som ikke er medbrakt ved utflytting eller hentet senest 14 dager etter utflytting. 13 VÅPEN Det er ikke tillatt å oppbevare våpen, våpenlignende gjenstander, ammunisjon eller eksplosjonsfarlige gjenstander, gasser eller væsker på internat og hybelbyggene. 14 DYREHOLD Det er ikke tillatt å ha kjæledyr/dyr av noen slag på internatet og hybelbyggene. Unntak gjelder kun akvariefisk. Elever har mulighet for å ha sine hester med seg og må søke om stallplass i god tid før skolestart. Det er strengt forbudt å ha katt med på skolens område og det er heller ikke lov til å ha gjester på besøk som har med seg katt. 15 UØNSKET OPPFØRSEL Det er kun elever som følger skoleruta og møter forberedt til timene som har rett til å få plass ved botilbudet. Ved mer enn 5 dagers fravær uten gyldig grunn, mister eleven plassen ved botilbudet. Viser en elev en oppførsel som ikke er akseptabel; f.eks mobbing/trakassering av medelever eller stadig kommer i konflikt med andre elever eller ansatte vil en miste plassen ved botilbudet etter tre advarsler. 16 PLIKT TIL Å FØLGE REGLEMENTET - REAKSJONER Leietaker har plikt til å rette seg etter dette reglement. Førstegangs brudd på reglementet medfører normalt en skriftlig advarsel. Ved brudd på ordensreglementet for tredje gang, eller ved alvorlige førstegangsbrudd, har utleier anledning til å si opp leieforholdet uten oppsigelsestid. Det må da betales en måneds leie fra oppsigelsestidspunktet. Elever som er bortvist fra undervisningen i kortere eller lengre perioder, er samtidig å betrakte som bortvist fra internat/hybelhus i samme tidsrom

5 17 LEIEKONTRAKT OG REGLEMENT ER FORSTÅTT OG GODTATT Leiekontrakt underskrives og leveres internatleder umiddelbart ved innflytting. Leiekontrakten opphører under alle omstendigheter ved skoleårets slutt. Underskriften gjelder også som kvittering på at botilbudsreglementet er forstått og godtatt. Det tas forbehold om godkjenning av skoleutvalget om endringer av botilbudsreglementet.

Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015

Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015 Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015 1. Innflytting betaling Alle som ønsker å bo i studentboligen, må fylle ut eget søknadsskjema og undertegne kontrakt. Ved prioritering

Detaljer

SiTel Studentsamskipnaden i Telemark

SiTel Studentsamskipnaden i Telemark SiTel Studentsamskipnaden i Telemark Bolig- og ordensreglement m/bilag 1 og 2 for Studentboligene ved Studentsamskipnaden i Telemark 1. Innledning 1. Dette reglement omhandler boliger eiet og drevet av

Detaljer

Reglement for utleie av kommunale eiendommer.

Reglement for utleie av kommunale eiendommer. Reglement for utleie av kommunale eiendommer. 1. Utleiereglementet gjelder a) for samtlige kommunale eiendommer, så vel innendørs som utendørs b) all form for utleie ut over kommunal virksomhet c) alle

Detaljer

Tollbodgata Studentboliger. Informasjonsmappe

Tollbodgata Studentboliger. Informasjonsmappe Tollbodgata Studentboliger Informasjonsmappe Studentsamskipnaden i Vestfold SIV er en velferdsorganisasjon for studenter i Vestfold. Studentboliger er et av våre velferdstilbud og vi har 474 studentboliger

Detaljer

Ollebakken Studentboliger. Informasjonsmappe

Ollebakken Studentboliger. Informasjonsmappe Ollebakken Studentboliger Informasjonsmappe Studentsamskipnaden i Vestfold SIV er en velferdsorganisasjon for studenter i Vestfold. Studentboliger er et av våre velferdstilbud og vi har 474 studentboliger

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT. for utleie av. kommunale bygg og. møtelokaler

NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT. for utleie av. kommunale bygg og. møtelokaler NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT for utleie av kommunale bygg og møtelokaler Milepelen kulturhus, Administrasjonsbygget, Mo bosenter, skolene i Nord-Odal, Prestberget klubbhus, Nord-Odal idrettshall Vedtatt

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS

BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS Heretter for oppdatering av denne Brukerveiledning se vår hjemmeside; www.trondheim.klpeiendom.no Innholdsfortegnelse Side 1. Kort om KLP Eiendom og KLP Eiendom

Detaljer

Elevhåndbok 2015-16 1

Elevhåndbok 2015-16 1 Elevhåndbok 2015-16 1 Danning s 3 Rutiner s 4 Rutiner v reising s 7 Konsekvenser ved regelbrudd s 8 Permisjonssøknad s 9 Retningslinjer for Elevrådet s 10 Egenmelding,Spesielle hendelser Forsikringer s

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981 (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

HUSORDENSREGLER for RABBEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER for RABBEN BORETTSLAG 1 HUSORDENSREGLER for RABBEN BORETTSLAG Org.nr 948776812 Sist endret på ordinær generalforsamling 13.05.2015 Innledning Disse husordensreglene ble vedtatt på generalforsamlingen19. mai 1960 og er en del

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG 1. INDRE ORDEN HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981. (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling

Detaljer

Velkommen til KVS-BYGLAND

Velkommen til KVS-BYGLAND Velkommen til KVS-BYGLAND Elevhefte skoleåret 2014/2015. Innhold: Dagsrytme s. 2 Oversikt over personalet s. 3 Skolerute s. 3 Skolereglement s. 5 Internatreglement s. 8 Branninstruks s. 11 Diverse info

Detaljer

HUSORDENS- REGLER Sist endret 19. november 2012

HUSORDENS- REGLER Sist endret 19. november 2012 HUSORDENS- REGLER Sist endret 19. november 2012 1. Hvem disse husordensregler gjelder for 2. Støyende arbeid, musikkøvelser etc. 3. Lufting på balkong etc. 4. Fotballsparking, støyende lek etc. 5. Antenner,

Detaljer

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER Generelt: Kontraktskriver skal være over 18 år, og vedkomme er ved underskrift av leiekontrakt ansvarlig for at brukere(trenere, instruktører

Detaljer

HJERTELIG VELKOMMEN TIL DROTTNINGBORG!

HJERTELIG VELKOMMEN TIL DROTTNINGBORG! INFO-GUIDE 2014/2015 Generell informasjon om skolen Innhold HJERTELIG VELKOMMEN TIL DROTTNINGBORG!... 3 1 Målsetting... 4 2 Dagsrytmen... 4 3 Tilbud og aktiviteter på kveldstid... 4 4 Verd å merke seg...

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert høsten 2011. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt

Detaljer

Velkommen til KVS-BYGLAND

Velkommen til KVS-BYGLAND Velkommen til KVS-BYGLAND Elevhefte skoleåret 2013/2014. Innhold: Dagsrytme s. 2 Oversikt over personalet s. 3 Skolerute s. 3 Skolereglement s. 5 Internatreglement s. 8 Branninstruks s. 11 Styring av skolen

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert august 2014. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel ved Lambertseter videregående skole

Forskrift om reglement for orden og oppførsel ved Lambertseter videregående skole Forskrift om reglement for orden og oppførsel ved Lambertseter videregående skole Forskriften er vedtatt av driftsstyret ved Lambertseter videregående skole 21.01.2013 med hjemmel i lov 17.07.1998 nr 61

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

UTLEIEREGLEMENT FOR BODIN BAD

UTLEIEREGLEMENT FOR BODIN BAD UTLEIEREGLEMENT FOR BODIN BAD Gjeldende fra 1.8.2009 1.8.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING / BAKGRUNN... 3 2. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 2.1 Virkeområde.... 3 2.2 Ikrafttreden... 3 3. ÅPNINGSTID/DISPOSISJONSRETT...

Detaljer

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN VEDTEKTER for Sameiet Sinsentoppen II fastsatt på konstituerende sameiermøte 13.september

Detaljer

VELKOMMEN. Elevhefte for skoleåret 2013-2014. Telefon til skolen: 38 33 06 00. Telefon til tilsyn/nattevakt: 90 60 99 55

VELKOMMEN. Elevhefte for skoleåret 2013-2014. Telefon til skolen: 38 33 06 00. Telefon til tilsyn/nattevakt: 90 60 99 55 VELKOMMEN Elevhefte for skoleåret 2013-2014 Telefon til skolen: 38 33 06 00 Telefon til tilsyn/nattevakt: 90 60 99 55 Skolens hjemmeside: www.kvs.no Skolens e-plattform: https://fronter.com/kvs E-post:

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

Elevenes rettigheter og plikter

Elevenes rettigheter og plikter Vedlegg 12 Ordensreglement for Kristen Friskole Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov 4. juli 2003 nr. 84: 3 9 og 3-10. Elevenes rettigheter og plikter 1. Holdninger Alle elevene i skolen må

Detaljer

HÅNDBOK FOR BEBOERE I LØVÅSEN BORETTSLAG

HÅNDBOK FOR BEBOERE I LØVÅSEN BORETTSLAG 1 FORORD Denne håndboken erstatter alle andre rundskriv om husordensregler og viktige opplysninger for eiere i LØVÅSEN BORETTSLAG. Meningen er å samle alt på et sted, bortsett fra kalenderen som angir

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

H U S O R D E N S R E G L E R

H U S O R D E N S R E G L E R H U S O R D E N S R E G L E R for SLÅTTEVANGEN BORETTSLAG Husordensregler vedtatt på generalforsamlingen, siste rettelse 24. mai 2011 H U S O R D E N S R E G L E R for SLÅTTEVANGEN BORETTSLAG 1 Siste endring

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE Revidert høsten 2010. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.HJEMMEL...3 2.VIRKEOMRÅDE...3

Detaljer

1. De som har fast plass på Solviken foregående sesong, mottar brev med innbetalingsblanketter i januar.

1. De som har fast plass på Solviken foregående sesong, mottar brev med innbetalingsblanketter i januar. Leietager plikter seg til å sette seg inn i Solvikens betalingsrutiner, retningslinjer og ordensregler. Ved overtredelser på noen av disse reglene kan leietaker bortvises etter vedtak i styret. 1. De som

Detaljer