HOVEDPLAN VEG Del 2 Vegobjekt + div

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDPLAN VEG Del 2 Vegobjekt + div"

Transkript

1 HOVEDPLAN VEG Del 2 Vegobjekt + div Hammerfest kommune Havnevegen bru ViaNova Trondheim AS Januar 2008 Revidert september 2008

2 Hovedplan veg Del 2 Hammerfest kommune Innhold Sammendrag Innledning Bruer Vegbelysning Skilt Drenering/sluker Vegrekkverk Fortaukantstein Busskur Rørkulverter Rassikring Forskjønning Bevegelseshemmede Tverrfall Sommervedlikehold Vintervedlikehold Vedlegg Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Objektregistrering. Detaljer Bruer. Bilder, skisser og tilstandsvurdering. Rassikring Lotre. Bilder og kart 2

3 Hovedplan veg Del 2 Hammerfest kommune Sammendrag Hovedplan del 2 tar hovedsakelig for seg registrering av vegobjekt. Alle vegobjekt i del 2 blir registrert med plassering (veg/hp/km) samt tilstand og kostnadsberegninger. er beskrevet med et tall fra 0 til 5, hvor 5 er best. I tillegg til registrering av vegobjekt er det også gjort andre vurderinger. Sammendrag av vegobjektregistreringer: *1000 kr Objekt Enhet Mengde Totalverdi Etterslep Vegkapital % Etterslep Bruer stk % Veglys- stk % Veglys-armatur stk % Skiltplate stk % Skilt stk % Sluk stk % Rekkverk m % Kantstein m % Leskur stk % Stikkrenner *) stk % Sum % Vegkapital= Totalverdi - Etterslep Totalverdi tilsvarer gjenanskaffelsverdi som er kostnad for å bygge tilsvarende vegobjekt i dag. Etterslep er verdireduksjon pga manglende vedlikehold. *) mengde, totalverdi og etterslep på stikkrenner er antatt Vegobjekt Hammerfest Totalverdi Etterslep Vegkapital Bruer Veglys- Veglys-armatur Skiltplate Skilt Sluk Rekkverk Kantstein Leskur Stikkrenner *) 3

4 Hovedplan veg Del 2 Hammerfest kommune 1 Innledning Hovedplan del 1 tar i hovedsak for seg vegoverbygningen, mens del 2 tar hovedsakelig for seg registrering av følgende vegobjekt: o Bruer o Vegbelysning o Skilt o Drenering/sluker o Vegrekkverk o Fortaukantstein o Busskur o Rørkulverter/stikkrenner Alle vegobjekt i del 2 blir registrert med plassering (veg/hp/km) samt tilstand og kostnadsberegninger. er beskrevet med et tall fra 0 til 5, hvor 5 er best. I tillegg til registrering av vegobjekt er det gjort vurdering av følgende: o Rassikring i Lotre o Forskjønning av vegområder o Tilrettelegging for bevegelseshemmede o Tverrfall o Sommervedlikehold o Vintervedlikehold 2 Bruer Bruer er registrert med plassering (Veg/Hp/Km) og tilstand. Det er foretatt en enkel tilstandsvurdering med eventuelt forslag til vedlikehold og reparasjon. Hver bru er er registrert med en gjennomsnittlig tilstand. Det er tatt bilder av hver bru. I tillegg er det skisser av noen bruer. Det er registrert følgende bruer: o Værbotn bru 1 o Værbotn bru 2 o Lotre bru o Båtsfjord bru o Straumen bru o Mebotn bru o Vassbukta bru o Rossmollgata bru o Havneveien bru o Lysverkbrua Bruene, totalt 10 stk, har en beregnet gjenanskaffelsesverdi på 14,0 mill kr. Etterslepet er beregnet til 4,7 mill kr. Dvs at vegkapital for bruer er 9,3 mill kr. De eldste bruene er i generelt dårlig forfatning, og bærer preg av manglende vedlikehold. Vassbukta bru blir bygd ny i Det bør settes av ca 0,2 mill kr hvert år til vedlikehold. 4

5 Hovedplan veg Del 2 Hammerfest kommune 3 Vegbelysning Vegbelysning (veglys) er registrert med plassering (Veg/Hp/Km/Side), tilstand og type. Det er registrert 1721 veglysr og 1730 armatur. Det er foretatt en tilstandsvurdering av hhv og armatur. Veglys er i normalt god tilstand, med et etterslep på 15 %. Stolper av tre har dårligere tilstand enn stålr. Veglys har en beregnet gjenanskaffelsesverdi på 20,1 mill kr. Etterslepet er beregnet til 3,1 mill kr. Dvs at vegkapital for veglys er 17,0 mill kr. Det bør settes av ca 0,7 mill kr hvert år til vedlikehold. Behov for ny vegbelysning: Nesten alle kommunale veger i Hammerfest kommune har vegbelysning. Med unntak av veger på Sørøya og Seiland, og kortere strekninger, er det funnet følgende veger som mangler vegbelysning: o Kv Brenneriveien (377 m). Mulig nok lys fra industribygg? o Kv Torskefjordveien (181 m) 4 Skilt Skilt er registrert med plassering (Veg/Hp/Km/Side), tilstand og skiltnummer. Det er registrert 544 skilt og 314 skiltr. Det er foretatt en tilstandsvurdering av hhv skiltplate og skilt. Vegskilt er i meget god tilstand, med et etterslep på 7 %. Skilt har en beregnet gjenanskaffelsesverdi på 2,1 mill kr. Etterslepet er beregnet til 0,1 mill kr. Dvs at vegkapital for skilt er 2,0 mill kr. Det bør settes av ca 0,1 mill kr hvert år til vedlikehold. Behov for nyskilting: Ut i fra vegbilder er det ikke funnet behov for nyskilting. Vikepliktskilt mot forkjørsveg er ikke synlig på bilder, og derfor ikke vurdert, men det er meget viktig at dette er i orden. 5 Drenering/sluker Sluker er registrert med plassering (Veg/Hp/Km/Side) og type. Det er registrert 315 sluk. Kun sluk som er synlig fra bil er registrert, dvs at sluk som er tildekt av gress, parkerte biler etc ikke er med. Det er imidlertid antatt at det 254 sluk i tillegg, dvs totalt 569 sluk. på disse er antatt. 5

6 Hovedplan veg Del 2 Hammerfest kommune Det er ikke foretatt en tilstandsvurdering, men det er registrert type sluk. Det er inndelt i 300 mm rund, 300 mm firkant og 650 mm rund. De minste slukene er stort sett eldst, og dårligst tilstand. er antatt etter type sluk. Sluk har en beregnet gjenanskaffelsesverdi på 14,8 mill kr. Etterslepet er beregnet til 5,4 mill kr. Dvs at vegkapital for sluk er 9,4 mill kr. Det er antatt at totalt etterslep er ca 36 %. Det bør settes av ca 0,4 mill kr hvert år til vedlikehold. 6 Vegrekkverk Rekkverk er registrert med plassering (Veg/Hp/Km/Side), tilstand og type. Det er registrert 8132 meter med rekkverk, hvorav 4311 meter er stål og 3821 meter er betong. Det er foretatt en tilstandsvurdering av rekkverk. Rekkverk er i dårlig tilstand, med et etterslep på 37 %. Spesielt er rekkverk av betong i dårlig forfatning. Rekkverk har en beregnet gjenanskaffelsesverdi på 8,2 mill kr. Etterslepet er beregnet til 3,0 mill kr. Dvs at vegkapital for rekkverk er 5,2 mill kr. Det bør settes av ca 0,3 mill kr hvert år til vedlikehold. I tillegg bør det settes av midler til utskifting av dårlig rekkverk, for å redusere etterslepet. Behov for nytt rekkverk: Vi har vurdert at det er behov for 1656 meter med nytt rekkverk (se vedlegg). Hvis man skal følge krav i rekkverksnormaler er nok behovet langt større, men på noen av vegene er det liten trafikk. Det er ikke vurdert eventuelle ulemper med rekkverk i forhold til vinterdrift. 7 Fortaukantstein Kantstein er registrert med plassering (Veg/Hp/Km/Side) og type. Det er registrert meter med kantstein, hvorav 1325 meter er granitt og resten er betong. Det er ikke foretatt en tilstandsvurdering, men det er registrert type kantstein. Det er inndelt i betong, spikma, granitt og plasstøpt. er antatt etter type. Kantstein er i meget dårlig tilstand, med et etterslep på 39 %. Spesielt er kantstein av betong mye skadd, mest på grunn av brøyting eller høvling. Kantstein har en beregnet gjenanskaffelsesverdi på 8,3 mill kr. Etterslepet er beregnet til 3,3 mill kr. Dvs at vegkapital for kantstein er 5,0 mill kr. Det bør settes av ca 0,4 mill kr hvert år til vedlikehold. I tillegg bør det settes av midler til utskifting av dårlig kantstein, for å redusere etterslepet. 6

7 Hovedplan veg Del 2 Hammerfest kommune 8 Busskur Busskur (Leskur) er registrert med plassering (Veg/Hp/Km/Side), tilstand og type. Det er registrert 19 leskur, hvorav 16 er i betong og 3 er i tremateriale. Det er foretatt en tilstandsvurdering av leskur, både vedlikeholdsmessig og konstruksmessig. Leskur er i mindre god tilstand, med et etterslep på 29 %. Vedlikeholdet er også mindre godt, spesielt med tagging. Leskur har en beregnet gjenanskaffelsesverdi på 0,54 mill kr. Etterslepet er beregnet til 0,16 mill kr. Dvs at vegkapital for leskur er 0,38 mill kr. Det bør settes av ca 0,02 mill kr hvert år til vedlikehold. I tillegg bør det settes av midler til utskifting av leskur, for å redusere etterslepet. 9 Rørkulverter Det er ikke foretatt registrering av rørkulverter. Data er basert på opplysninger fra kommunen. 10 Rassikring Det er foretatt en vurdering av rassikring av kommunal veg i Lotre på Sørøya. Området består av en fjellskjæring på om lag 150 m med høyde på opp mot 20 m der det forekommer utfall av stein. Det er en lite trafikkert veg og det er ikke større summer tilgjengelig for sikring. Fjellet er oppsprukket og det er åpenbart at det vil være et vedvarende problem med nedfall. Fjellskjæringene er uten grøft. Alle nedfall skjer ut i vegbanen. Tiltak, trinnvis oppbygging etter tilgjengelige midler: Trinn 1: Rensk og spredt bolting. Dette vil redusere problemene, men ikke eliminere. Etter hvert vil forvitring føre skjæringa tilbake til dagens tilstand. Trinn 2: Opphenging av steinsprangnett over deler av skjæringsveggen for å hundre fallende blokk i å nå vegen. Nettet vil kreve noe vedlikehold og tømming. Andre tiltak i form av økning av grøftebredde ved utvidelse av vegen er mulig, men det er kostnadskrevende og neppe aktuelt her. Kostnader (eks mva): Svært vanskelig å anta noe med stor sikkerhet, men antar at: Trinn 1: Lokalt firma: kr Trinn 2: kr Det er også et stort problem at det samler seg opp store snømengder som gjør at vegen blir stengt til langt utpå våren. Et tiltak for å redusere snømengden, kan være å sette opp snøskjermer av tre på toppen av fjellskjæringen. 7

8 Hovedplan veg Del 2 Hammerfest kommune 11 Forskjønning De fleste kommunale veger i Hammerfest bærer preg av manglende vedlikehold av sideareal. Dette gjelder både kantklipp, grøfterensk og kantrensk. Mange av vegkantene og fyllingene består av grove steinmaterialer, som gir uryddig vekst av ugress og uønskede planter/trær. Vegarealet er ikke tydelig markert, noe som medfører at biler parkerer på sidene og ødelegger asfaltkant og eventuell grøft. Dette ser ikke pent ut, og det medfører at vannavrenningen blir dårlig. Av en total veglengde på ca 120 km er det antatt at ca 25 % av veglengden, dvs ca løpemeter bør grøfterenskes. Det er antatt at den samme mengden bør kantrenskes. Det anbefales at grøfter og vegskråninger dekkes til med jord og at det tilsåes med gressfrø. Deretter er det viktig at gresset klippes jevnlig for å hindre at ugress og trær vokser topp. Dette gjelder spesielt for de mest trafikkerte vegene, som f.eks kommunale samleveger (12,3 km ) og hovedveger (11,3 km). 12 Bevegelseshemmede Det er vurdert behov for tilrettelegging for bevegelseshemmede i forbindelse med fortau og gangveger. Norges Handikap Forbund (NHF) har laget et hefte som heter Tilgjengelige bygg og uteområder. De har vist til følgende punkter i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, samt utdyping i veileder for teknisk forskrift, når det gjelder uteareal og adkomstveg: o Tilgjengelige og brukbare utearealer for alle o Atkomstvei fram til inngangen uten hinder og utstikkende skilt o Trinnfri og mest mulig horisontal atkomstvei o Stigning på gangveier maks 1:20, unntaksvis maks 1:12 på kort strekning o Horisontalt hvileplan for hver 0,6 m stigning o Bredde minst 1,4 m for kort vei o Bredde 1,8 m for lang vei (over 12 m) eller møteplasser pr 12 m o Hele veibredden bør kunne holdes fri for snø og is o Kant ikke høyere enn 20 mm ved overgang mellom fortau og gangfelt o Tverrfall 3 %, tosidig, for å kjøre en rullestol stabilt (Vegnormalen) o God belysning NHF har foreslått følgende kvalitetskrav: o Alltid trinnfrie gangveier o Minst mulig stigning. Brattere enn 1:20 er ikke brukbart for rullestolbrukere. o Følge Vegnormalens anvisning for gang- og sykkelveier. Horisontale hvileplan og maks stigning: - 1:50 på strekning over 50 m 8

9 Hovedplan veg Del 2 Hammerfest kommune - 1:40 på strekning 0-50 m - 1:20 på strekning 0-10 m o Bredde minst 1,8 m o Kant 20 mm ved overgang mellom fortau og gangfelt. Dette er akseptabelt for rullestolbrukere og gir tilstrekkelig markeringskant for synshemmede. o Tosidig tverrfall, maks 2 % o Fast, jevnt veidekke. Ikke brostein. o Vannrett repos ved stigningens begynnelse og slutt Fortau finnes langs 30 av de kommunale vegene. Nedsenkning av kantstein i forbindelse med kryss og gangfelt er stort sett bra. På nye anlegg er dette i orden. På gammel kantstein er det ofte redusert vishøyde pga asfaltering av kjørevegen. For bevegelseshemmede er det et problem at dekketilstand på mange av fortauene er meget dårlig, samt at bredden er for liten. Fortau ved Rørvikveien og Sykehusveien har dårlig grusdekke. I forbindelse med bevegelseshemmede er det ikke gjort noen registreringer av gangveger. 13 Tverrfall Det var ønskelig å vurdere hvilke strekninger som har behov for oppretting, endring av tverrfall, for å fjerne ulemper med utilsiktet vannavrenning mot bebyggelse. Dette er imidlertid vanskelig å vurdere når det ikke er mye nedbør. Det anbefales at kommunen oppfordrer grunneiere til å melde i fra om slike problemer, og deretter vurderer hvilke steder som bør prioriteres og hvilke tiltak som må settes i verk. Her må man vurdere ulempe for grunneiere i forhold til kostnad for å fjerne ulempen. 14 Sommervedlikehold Sommervedlikehold av kommunale veger TJENESTENS INNHOLD I Hammerfest kommune har vi riksveger, fylkesveger, kommunale veger og private veger. Denne tjenestebeskrivelsen gjelder kommunale veger. Det kommunale vegnettet fordeler vi slik: Hovedveger Boligveger Gang- og sykkelveger/fortau Parkeringsplasser HVA DU KAN FORVENTE AV OSS Vegetasjon langs vegene kuttes normalt en gang hvert år. Støvdemping av grusveger utføres normalt en gang hvert år, fortrinnsvis på våren. Gatesluk tømmes, stikkrenner renses og grøfting foretas etter oppsatte rutiner og ved behov. 9

10 Hovedplan veg Del 2 Hammerfest kommune Alle sentrumsområder er feid innen 17. mai hvert år. Veger i boligområder er feid innen St Hans. Hull i vegbanen lappes/repareres så fort som praktisk mulig (gjelder hull som etter vårt skjønn representerer en fare for trafikantene). Slitasje på prioriterte veger reasfalteres/repareres. Jevnlig rutinemessig ettersyn av veglys. Mørke lamper byttes. Reparasjoner utføres på prioriterte områder. Gangfelt og øvrig trafikkmerking foretas en gang årlig ved behov. Trafikkskilt har årlig rutinemessig ettersyn og skiltene skiftes ved behov. HVA VI FORVENTER AV DEG At du ferdes i trafikken i samsvar med trafikkreglene og at du ferdes hensynsfullt, aktsomt og varsomt slik at ikke fare oppstår. At du ikke lar busker, trær eller kratt vokse ut over eiendomsgrensen, slik at sikt og framkommelighet for trafikantene og vegvedlikeholdet hindres. At du soper/spyler sand, grus ned av fortau og ned i vegkanten i forbindelse med at kommunen har den årlige soperunden. At sand og grus eller annet ikke blir sopt/spylt ned i gateslukene eller avløpskummer.. 15 Vintervedlikehold Vintervedlikehold av kommunale veger TJENESTENS INNHOLD I Hammerfest kommune har vi riksveger, fylkesveger, kommunale veger og private veger. Denne tjenestebeskrivelsen gjelder kommunale veger. Det kommunale vegnettet fordeler vi slik: Hovedveger Boligveger Gang- og sykkelveger/fortau Parkeringsplasser Hovedveger og gang- og sykkelveger blir prioritert først. HVA DU KAN FORVENTE AV OSS At vi normalt har brøytet hovedveger, boligveger, gang- og sykkelveger og prioriterte fortau innen kl på hverdager, kl på lørdager og kl på søndager og helligdager. At veger og gater skal være fremkommelige for fotgjengere og vinterutrustede kjøretøy. At enkelte fortau ikke blir brøytet, for eksempel der veger er ekstra brede eller at det er brøytet fortau på andre siden, eller der det ikke er plass til brøyteredskap. At vi har strødd bakker/vegkryss/svinger ved behov, slik at normalt vinterutrustede kjøretøy kommer trygt fram. At vi holder kasser med strøsand som "hjelp til selvhjelp" på vanskelige steder. At det normalt ikke strøs på rette, flate vegstrekninger. 10

11 Hovedplan veg Del 2 Hammerfest kommune At det ikke blir strødd mens det foregår brøyting. Ved helt unormale værforhold vil kommunens målsetting kunne fravikes for å omfordele på ressursene. Kommunen kan heller ikke påta seg erstatningsansvar utover det som fremgår av vegtrafikklovgivningen og alminnelig rettspraksis.. HVA VI FORVENTER AV DEG At du ferdes i trafikken i samsvar med trafikkreglene og at du ferdes hensynsfullt, aktsomt og varsomt slik at ikke fare oppstår. At du selv fjerner snø fra brøyting som blir lagt inn i privat avkjørsel. At du ikke legger snø på offentlig veg eller fortau. At du fjerner all vegetasjon på egen grunn som henger ut i kjørebane, fortau eller lignende og som dermed er farlig for trafikksikkerheten og til hinder for brøytemannskapene og andre trafikanter. At du ikke fjerner brøytepinner. At du flytter kjøretøy som er til hinder for vintervedlikeholdet. 11

12 Vedlegg 1 Objektregistrering svurdering og vurdering av behov for vedlikehold/reparasjon. - Sammendrag - Bruer - Vegbelysning - Skilt - Drenering/sluker - Vegrekkverk - Fortaukantstein - Busskur

13 Sammendrag Registrering av vegobjekt - sammendrag Hammerfest kommune *1000 kr Objekt Enhet Mengde Totalverdi Etterslep Vegkapital % Etterslep Bruer stk % Veglys- stk % Veglys-armatur stk % Skiltplate stk % Skilt stk % Sluk stk % Rekkverk m % Kantstein m % Leskur stk % Stikkrenner *) stk % Sum % Vegkapital= Totalverdi - Etterslep Totalverdi tilsvarer gjenanskaffelsverdi som er kostnad for å bygge tilsvarende vegobjekt i dag. Etterslep er verdireduksjon pga manglende vedlikehold. *) mengde, totalverdi og etterslep på stikkrenner er antatt Vegobjekt Hammerfest Totalverdi Etterslep Vegkapital Bruer Veglys- Veglys-armatur Skiltplate Skilt Sluk Rekkverk Kantstein Leskur Stikkrenner *) Side 1 av 3

14 Bruer Sammendrag Kostnad Totalverdi Etterslep Enhet Mengde pr enhet (1000 kr) (1000 kr) Værbotn bru 1 areal Værbotn bru 2 areal Lotre bru areal Båtsfjord bru areal Straumen bru areal Mebotn bru areal Vassbukta bru areal Rossmollgata bru areal Havneveien bru areal Lysverkbrua areal Sum Veglys kommunale veger Mengde fordelt etter tilstand Enhet Mengde Stolpe av stål stk Stolpe av tre stk Sum r stk Armatur stk Kostnad Totalverdi Kostnad fordelt etter tilstand (1000 kr) Etterslep pr enhet (1000 kr) (1000 kr) Stolpe av stål Stolpe av tre Sum r Armatur Sum kabelkostnader vil beløpe seg til kr 300,- pr lm grøft Skilt Mengde fordelt etter tilstand Enhet Mengde Skiltplate stk Skilt stk Kostnad Totalverdi Kostnad fordelt etter tilstand (1000 kr) Etterslep pr enhet (1000 kr) (1000 kr) Skiltplate Skilt Sum Sluk (antatt mengde 300 mm) Mengde fordelt etter tilstand (antatt) Type Enhet Mengde mm rund stk mm firkant stk mm rund stk Sum Side 2 av 3

15 Sammendrag Kostnad Totalverdi Kostnad fordelt etter tilstand (1000 kr) Etterslep pr enhet (1000 kr) (1000 kr) 300mm rund mm firkant mm rund Sum Det er beregnet også utskifting av rør ned til hovedrøret Rekkverk Mengde fordelt etter tilstand Type Enhet Mengde Stål m Betong m Sum m Kostnad Totalverdi Kostnad fordelt etter tilstand (1000 kr) Etterslep pr enhet (1000 kr) (1000 kr) Stål Betong Sum Kantstein Mengde fordelt etter tilstand (antatt) Type Enhet Mengde Betong m Spikma m Granitt m Plasstøpt m Sum Kostnad Totalverdi Kostnad fordelt etter tilstand (1000 kr) Etterslep pr enhet (1000 kr) (1000 kr) Betong Spikma Granitt Plasstøpt Sum Leskur Mengde fordelt etter tilstand Type Enhet Mengde Betong stk Tre stk Kostnad Totalverdi Kostnad fordelt etter tilstand (1000 kr) Etterslep pr enhet (1000 kr) (1000 kr) Betong Tre Sum Side 3 av 3

16 Registrering av vegobjekt Bruer Objekt: Kommune: Bruer Hammerfest Dato: Vegnr Hp Meter Vegnavn Brunavn Type Bygge- år Lengde (m) Bredde (m) Langstrand-Sandøybotn Værbotn bru 1 Betong ,0 4, Langstrand-Sandøybotn Værbotn bru 2 Betong ,0 4, Langstrand-Sandøybotn Lotre bru Tre/stål ,0 4, Langstrand-Sandøybotn Båtsfjord bru Tre/stål ,0 4, Langstrand-Sandøybotn Straumen bru Tre/stål ,0 4, Langstrand-Sandøybotn Mebotn bru Betong ,0 4, Vassbukta (Fra Fv 114) Vassbukta bru Tre ,5 3, Rossmollgata Rossmollgata bru Betong ,0 9, Havneveien Havneveien bru Betong ,0 10, Storvannsveien Lysverkbrua Betong ,0 8,0 4 Kommentar Side 1 av 1

17 Registrering av vegobjekt Veglys Objekt: Kommune: Veglys Hammerfest Dato: Vegnr Hp Meter Vegnavn Side armatur Moloveien h 5 5 Stål Moloveien h 5 5 Stål Moloveien h 5 5 Stål Moloveien h 5 5 Stål Moloveien h 5 5 Stål Moloveien h 5 5 Stål Moloveien h 5 5 Stål Moloveien h 5 5 Stål Moloveien h 5 5 Stål Moloveien h 5 5 Stål Moloveien h 5 5 Stål Moloveien h 5 5 Stål Moloveien h 5 5 Stål Moloveien h 5 5 Stål Moloveien h 5 5 Stål Moloveien v 5 5 Stål Akkarfjord-Gamvik h 4 4 Tre Akkarfjord-Gamvik h 4 4 Tre Akkarfjord-Gamvik h 4 4 Tre Akkarfjord-Gamvik h 4 4 Tre Type Kommentar Side 1 av 61

18 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Akkarfjord-Gamvik h 4 4 Tre Akkarfjord-Gamvik h 4 4 Tre Akkarfjord-Gamvik h 4 4 Tre Akkarfjord-Gamvik v 4 4 Tre Akkarfjord-Gamvik h 4 4 Tre Akkarfjord-Gamvik v 4 4 Tre Akkarfjord skole v 4 4 Tre Akkarfjord skole v 4 4 Tre Hellefjord-Skarvfjordhamn v 4 4 Tre Hellefjord-Skarvfjordhamn v 4 4 Tre Hellefjord-Skarvfjordhamn v 4 4 Tre Hellefjord-Skarvfjordhamn v 4 4 Tre Hellefjord-Skarvfjordhamn v 4 4 Tre Hellefjord-Skarvfjordhamn h 4 4 Tre Hellefjord-Skarvfjordhamn v 4 4 Tre Hellefjord-Skarvfjordhamn v 4 4 Tre Hellefjord-Skarvfjordhamn v 4 4 Tre Hellefjord-Skarvfjordhamn v 4 4 Tre Hellefjord-Skarvfjordhamn v 4 4 Tre Hellefjord-Skarvfjordhamn v 4 4 Tre Hellefjord-Skarvfjordhamn v 4 4 Tre Skarvfjordhavn-Sæter v 4 4 Tre Skarvfjordhavn-Sæter v 4 4 Tre Skarvfjordhavn-Sæter v 4 4 Tre Skarvfjordhavn-Sæter h 4 4 Tre Skarvfjordhavn-Sæter h 4 4 Tre Skarvfjordhavn-Sæter h 4 4 Tre Skarvfjordhavn-Sæter v 4 4 Tre Skarvfjordhavn-Sæter h 4 4 Tre Type Kommentar Side 2 av 61

19 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Skarvfjordhavn-Sæter h 4 4 Tre Skarvfjordhavn-Sæter h 4 4 Tre Skarvfjordhavn-Sæter h 4 4 Tre Skarvfjordhavn-Sæter h 4 4 Tre Skarvfjordhavn-Sæter h 4 4 Tre Skarvfjordhavn-Sæter h 4 4 Tre Skarvfjordhavn-Sæter h 4 4 Tre Skarvfjordhavn-Sæter h 4 4 Tre Skarvfjordhavn-Sæter h 4 4 Tre Skarvfjordhavn-Sæter h 4 4 Tre Skarvfjordhavn-Sæter h 4 4 Tre Skarvfjordhavn-Sæter h 4 4 Tre Skarvfjordhavn-Sæter h 4 4 Tre Skarvfjordhavn-Sæter h 4 4 Tre Båtsfjord v 4 4 Tre Båtsfjord v 4 4 Tre Båtsfjord v 4 4 Tre Båtsfjord v 4 4 Tre Båtsfjord v 4 4 Tre Båtsfjord v 4 4 Tre Båtsfjord v 4 4 Tre Båtsfjord h 4 4 Tre Båtsfjord h 4 4 Tre Båtsfjord h 4 4 Tre Båtsfjord h 4 4 Tre Båtsfjord h 4 4 Tre Båtsfjord h 4 4 Tre Båtsfjord h 4 4 Tre Båtsfjord h 4 4 Tre Type Kommentar Side 3 av 61

20 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Kårhamn v 4 4 Tre Kårhamn h 4 4 Tre Kårhamn h 4 4 Tre Kårhamn h 4 4 Tre Kårhamn h 4 4 Tre Kårhamn h 4 4 Tre Kårhamn h 4 4 Tre Kårhamn h 4 4 Tre Kårhamn h 4 4 Tre Kårhamn h 4 4 Tre Kårhamn h 4 4 Tre Kårhamn h 4 4 Tre Kårhamn h 4 4 Tre Kårhamn h 4 4 Tre Kårhamn h 4 4 Tre Kårhamn h 4 4 Tre Kårhamn h 4 4 Tre Kårhamn h 4 4 Tre Kårhamn h 4 4 Tre Kårhamn h 4 4 Tre Kårhamn h 4 4 Tre Kårhamn h 4 4 Tre Kårhamn h 4 4 Tre Kårhamn h 4 4 Tre Kårhamn h 4 4 Tre Kårhamn h 4 4 Tre Kårhamn h 4 4 Tre Kårhamn h 4 4 Tre Kårhamn v 4 4 Tre Type Kommentar Side 4 av 61

21 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Type Kommentar Kårhamn h 4 4 Tre Kårhamn h 4 4 Tre Kårhamn h 4 4 Tre Kårhamn h 4 4 Tre Kårhamn h 4 4 Tre Kårhamn h 4 4 Tre Kårhamn h 4 4 Tre Kårhamn h 4 4 Tre Kårhamn h 4 4 Tre Hønseby skole v 4 5 Tre Hønseby skole v 4 5 Tre Hønseby skole v 3 4 Tre Hønseby skole v 4 5 Tre Hønseby skole v 2 3 Tre Hønseby skole v 4 4 Tre Hønseby skole v 4 4 Tre Hønseby skole v 4 5 Tre Hønseby skole v 4 4 Tre Hønseby skole v 4 5 Tre Hønseby skole v 4 3 Tre Batteriet v 4 5 Stål Skeiv Batteriet v 3 3 Stål Batteriet v 3 3 Stål Batteriet v 3 3 Stål Bekkeveien h 3 5 Tre Bekkeveien h 3 5 Tre Bekkeveien h 3 5 Tre Berlevågveien h 4 5 Stål Berlevågveien h 4 4 Stål Side 5 av 61

22 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Type Kommentar Berlevågveien h 4 4 Stål Berlevågveien h 4 5 Stål Berlevågveien h 4 5 Stål Berlevågveien h 4 5 Stål Berlevågveien h 4 4 Stål Bjørklia h 3 5 Tre Bjørklia h 3 5 Tre Bjørklia h 3 5 Tre Blinken v 4 5 Stål Blinken v 5 3 Stål Blinken v 5 5 Stål Blinken v 5 5 Stål Blinken h 4 3 Stål Blinken h 4 3 Stål Blinken h 4 3 Stål Blinken h 4 3 Stål Blinken h 4 3 Stål Blinken h 3 5 Stål Skeiv Blinken h 4 3 Stål Blinken h 4 3 Stål Blinken h 4 3 Stål Blåbærlia h 4 5 Stål Blåbærlia h 4 3 Stål Blåbærlia h 3 5 Stål Blåsenborg v 3 3 Tre Blåsenborg v 4 3 Tre Blåsenborg v 4 5 Tre Breilia v 3 3 Stål Breilia v 3 5 Stål Side 6 av 61

23 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Breilia v 3 3 Tre Breilia v 2 3 Tre Breilia v 3 3 Tre Breilia v 3 3 Tre Breilia v 3 3 Tre Breilia v 3 3 Tre Breilia v 3 3 Tre Breilia v 3 3 Tre Breilia h 3 4 Tre Breilia h 4 3 Tre Breilia h 3 3 Tre Breilia h 3 3 Tre Breilia h 3 3 Tre Breilia h 3 3 Tre Breilia h 3 3 Tre Breilia h 3 3 Tre Breilia h 3 3 Tre Breilia v 4 3 Tre Breilia v 3 3 Tre Breilia v 3 3 Tre Breilia v 4 5 Tre Galeasveien v 5 5 Stål Galeasveien v 5 3 Stål Galeasveien v 5 5 Stål Galeasveien v 5 3 Stål Galeasveien v 5 3 Stål Galeasveien v 5 5 Stål Galeasveien v 5 5 Stål Galeasveien v 5 5 Stål Type Kommentar Side 7 av 61

24 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Galeasveien h 5 5 Stål Båtsfjordveien v 4 3 Stål Båtsfjordveien v 4 3 Stål Båtsfjordveien v 5 5 Stål Corn Moes Gate h 5 4 Stål Corn Moes Gate h 5 4 Stål Corn Moes Gate h 5 4 Stål Corn Moes Gate h 5 5 Stål Corn Moes Gate h 5 4 Stål Corn Moes Gate h 5 5 Stål Corn Moes Gate h 5 4 Stål Corn Moes Gate v 5 5 Stål Erik Eriksens Vei v 5 3 Stål Erik Eriksens Vei v 5 3 Stål Erik Eriksens Vei v 5 5 Stål Erik Eriksens Vei v 5 5 Stål Erik Eriksens Vei v 5 3 Stål Erik Eriksens Vei v 5 3 Stål Erik Eriksens Vei v 5 3 Stål Erik Eriksens Vei v 5 4 Stål Erik Eriksens Vei v 5 3 Stål Erik Eriksens Vei v 5 5 Stål Finnmarksveien v 3 3 Stål Finnmarksveien v 5 5 Stål Finnmarksveien v 5 5 Stål Finnmarksveien v 3 3 Stål Finnmarksveien v 5 4 Stål Finnmarksveien v 5 5 Stål Finnmarksveien v 3 5 Stål Type Kommentar Side 8 av 61

25 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Finnmarksveien v 5 5 Stål Finnmarksveien v 3 3 Stål Finnmarksveien v 5 5 Stål Finnmarksveien v 4 4 Stål Finnmarksveien v 2 3 Stål Finnmarksveien v 5 5 Stål Finnmarksveien v 4 3 Stål Finnmarksveien v 4 3 Stål Finnmarksveien v 4 3 Stål Finnmarksveien v 4 5 Stål Finnmarksveien v 4 3 Stål Finnmarksveien v 5 5 Stål Finnmarksveien v 2 3 Stål Finnmarksveien v 5 5 Stål Finnmarksveien v 5 5 Stål Finnmarksveien v 5 5 Stål Finnmarksveien v 5 5 Stål Finnmarksveien v 5 3 Stål Finnmarksveien v 4 3 Stål Finnmarksveien v 4 5 Stål Finnmarksveien v 4 5 Stål Finnmarksveien v 4 5 Stål Finnmarksveien v 4 3 Stål Finnmarksveien v 5 5 Stål Finnmarksveien v 4 3 Stål Finnmarksveien v 4 3 Stål Finnmarksveien v 4 3 Stål Finnmarksveien v 4 3 Stål Finnmarksveien v 4 3 Stål Type Kommentar Side 9 av 61

26 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Finnmarksveien v 4 5 Stål Finnmarksveien v 4 5 Stål Finnmarksveien v 5 5 Stål Finnmarksveien v 5 5 Stål Finnmarksveien v 5 5 Stål Finnmarksveien v 4 3 Stål Finnmarksveien v 4 3 Stål Finnmarksveien v 4 5 Stål Finnmarksveien v 3 5 Stål Finnmarksveien v 4 5 Stål Finnmarksveien v 4 5 Stål Finnmarksveien v 4 5 Stål Finnmarksveien v 4 5 Stål Finnmarksveien v 5 5 Stål Finnmarksveien v 3 5 Stål Finnmarksveien v 3 5 Stål Finnmarksveien v 4 3 Stål Finnmarksveien v 4 4 Stål Finnmarksveien v 5 5 Stål Finnmarksveien v 5 5 Stål Finnmarksveien v 5 3 Stål Finnmarksveien h 5 5 Stål Finnmarksveien h 5 5 Stål Finnmarksveien h 5 5 Stål Finnmarksveien h 5 5 Stål Finnmarksveien h 5 5 Stål Finnmarksveien h 5 5 Stål Finnmarksveien h 5 5 Stål Finnmarksveien h 5 5 Stål Type Kommentar Side 10 av 61

27 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Finnmarksveien h 5 5 Stål Finnmarksveien h 5 5 Stål Finnmarksveien h 5 5 Stål Finnmarksveien h 5 5 Stål Finnmarksveien h 5 5 Stål Finnmarksveien h 5 5 Stål Finnmarksveien h 5 5 Stål Finnmarksveien h 5 5 Stål Finnmarksveien h 5 5 Stål Fiskerigata h 5 3 Stål Fiskerigata h 5 4 Stål Fiskerigata h 5 3 Stål Fjellgata h 3 5 Tre Fjellgata h 2 5 Tre Fjellgata h 3 4 Tre Fjellgata h 3 4 Tre Fjellgata h 3 5 Tre Fjellgata h 3 4 Tre Fjellgata h 3 4 Tre Fjellgata h 3 5 Tre Fjellgata h 2 5 Tre Fjellgata h 3 5 Tre Fjellgata h 5 5 Stål Fjellgata h 5 5 Stål Fjellgata h 5 5 Stål Fjellgata h 3 4 Tre Fjellgata h 3 5 Tre Fjellgata h 3 3 Stål Forsølveien h 5 5 Stål Type Kommentar Side 11 av 61

28 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Forsølveien h 4 5 Stål Forsølveien h 4 5 Stål Forsølveien h 4 5 Stål Forsølveien h 4 5 Stål Forsølveien h 5 5 Stål Forsølveien h 4 3 Stål Forsølveien h 4 5 Stål Forsølveien h 4 5 Stål Forsølveien h 4 5 Stål Forsølveien v 5 5 Stål Forsølveien v 4 5 Stål Forsølveien v 5 5 Stål Forsølveien v 4 4 Stål Forsølveien v 4 4 Stål Forsølveien v 4 4 Stål Forsølveien v 4 5 Stål Forsølveien v 4 4 Stål Forsølveien v 5 5 Stål Forsølveien v 5 5 Stål Forsølveien v 5 5 Stål Forsølveien v 5 5 Stål Forsølveien h 3 3 Tre Forsølveien h 5 5 Tre Forsølveien h 3 5 Tre Forsølveien h 5 3 Stål Freidigveien h 4 5 Stål Freidigveien h 4 5 Stål Freidigveien h 4 5 Stål Freidigveien h 5 4 Stål Type Kommentar Side 12 av 61

29 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Freidigveien h 4 4 Stål Freidigveien h 5 5 Stål Freidigveien h 4 5 Stål Freidigveien h 4 5 Stål Freidigveien h 4 5 Stål Freidigveien h 4 5 Stål Freidigveien h 3 3 Stål Freidigveien h 4 4 Stål Gammelveien v 4 5 Tre Gammelveien h 3 5 Tre Gammelveien h 3 5 Tre Gammelveien h 3 5 Tre Gammelveien h 3 3 Tre Gammelveien h 3 3 Tre Gnistveien h 4 5 Stål Gnistveien h 4 4 Stål Gnistveien h 5 4 Stål Gnistveien h 5 4 Stål Gnistveien h 5 5 Stål Gnistveien h 4 5 Stål Gnistveien h 5 5 Stål Gnistveien h 4 4 Stål Gnistveien v 3 5 Tre Gnistveien v 3 3 Tre Gratishaugen h 5 4 Stål Gratishaugen h 4 5 Stål Gratishaugen h 4 4 Stål Gratishaugen h 4 5 Stål Gratishaugen h 4 3 Stål Type Kommentar Side 13 av 61

30 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Hamran h 3 5 Tre Henrik Mansikas Vei v 5 4 Stål Henrik Mansikas Vei h 5 3 Stål Henrik Mansikas Vei h 5 5 Stål Henrik Mansikas Vei h 5 5 Stål Henrik Mansikas Vei h 5 5 Stål Henrik Mansikas Vei h 5 4 Stål Henrik Mansikas Vei h 5 4 Stål Henrik Mansikas Vei h 5 5 Stål Henrik Mansikas Vei h 5 3 Stål Henrik Mansikas Vei h 5 3 Stål Henrik Mansikas Vei h 5 5 Stål Hyggeveien v 3 4 Tre Høyden v 5 5 Stål Høyden v 4 4 Stål Høyden v 3 3 Stål Høyden v 4 4 Stål Høyden v 4 3 Stål Høyden v 3 5 Stål Høyden v 4 3 Stål Høyden v 4 5 Stål Høyden v 4 3 Stål Høyden v 4 5 Stål Høyden v 4 5 Stål Høyden v 4 5 Stål Høyden v 4 3 Stål Høyden v 4 4 Stål Høyden v 4 3 Stål Høyden v 5 3 Stål Type Kommentar Side 14 av 61

31 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Høyden h 4 3 Stål Høyden h 5 5 Stål Høyden h 4 3 Stål Idrettsveien v 3 3 Tre Idrettsveien h 3 5 Stål Idrettsveien v 3 3 Tre Idrettsveien v 3 3 Tre Idrettsveien v 3 5 Tre Idrettsveien h 3 4 Tre Idrettsveien v 3 3 Tre Idrettsveien h 3 5 Tre Idrettsveien h 3 5 Tre Idrettsveien h 3 5 Tre Idrettsveien h 3 5 Tre Idrettsveien h 3 5 Tre Idrettsveien h 3 5 Tre Idrettsveien v 3 5 Tre Idrettsveien v 3 5 Tre Idrettsveien v 3 5 Tre Idrettsveien v 3 5 Tre Idrettsveien v 3 5 Tre Idrettsveien v 3 5 Tre Idrettsveien v 3 5 Tre Idrettsveien v 3 5 Tre Idrettsveien v 3 5 Tre Idrettsveien v 3 5 Tre Idrettsveien h 3 5 Tre Idrettsveien v 5 4 Stål Idrettsveien v 5 4 Stål Type Kommentar Side 15 av 61

32 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Idrettsveien v 4 5 Stål Idrettsveien v 4 5 Tre Idrettsveien v 3 3 Tre Industrigata v 5 5 Stål Industrigata v 5 5 Stål Industrigata v 5 5 Stål Industrigata v 5 5 Stål Industrigata v 5 5 Stål Ishavsgata h 3 5 Tre Ishavsgata h 3 5 Tre Ishavsgata h 3 5 Tre Johan Alexandersens Vei v 5 5 Stål Johan Alexandersens Vei v 5 5 Stål Johan Alexandersens Vei v 5 3 Stål Johan Alexandersens Vei v 5 5 Stål Johan Alexandersens Vei v 5 4 Stål Johan Altmanns Vei v 5 3 Stål Johan Altmanns Vei v 5 3 Stål Johan Altmanns Vei v 5 3 Stål Johan Altmanns Vei v 5 3 Stål Johan Altmanns Vei v 5 3 Stål Johan Altmanns Vei v 5 3 Stål Johan Altmanns Vei v 5 5 Stål Johan Altmanns Vei h 5 5 Stål Joseph Lommijærvis Vei v 5 3 Stål Joseph Lommijærvis Vei v 5 3 Stål Joseph Lommijærvis Vei v 5 3 Stål Joseph Lommijærvis Vei v 5 3 Stål Jupiters Vei v 5 5 Stål Type Kommentar Side 16 av 61

33 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Jupiters Vei v 5 3 Stål Jupiters Vei v 5 3 Stål Jupiters Vei v 5 3 Stål Jupiters Vei v 5 3 Stål Jupiters Vei v 5 3 Stål Kabelveien v 4 4 Stål Kabelveien v 4 5 Stål Kabelveien v 4 5 Stål Kabelveien v 3 3 Stål Kabelveien v 4 3 Stål Kabelveien v 4 4 Stål Kabelveien v 5 5 Stål Kabelveien v 3 5 Tre Kirkenesveien h 4 5 Stål Kirkenesveien h 4 5 Stål Kirkenesveien h 4 5 Stål Kirkenesveien h 4 5 Stål Kirkenesveien h 4 4 Stål Kirkenesveien h 5 4 Stål Kirkenesveien h 4 3 Stål Kløverveien v 3 3 Tre Kløverveien v 3 3 Tre Knausen v 5 4 Tre Knausen v 4 5 Tre Krutthusgata h 3 4 Tre Krutthusgata h 3 5 Tre Krutthusgata h 3 5 Tre Krutthusgata h 3 5 Tre Krutthusgata h 3 4 Tre Type Kommentar Side 17 av 61

34 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Krutthusgata v 3 4 Tre Krutthusgata h 4 4 Tre Krutthusgata h 4 4 Tre Krutthusgata h 2 4 Tre Krutthusgata h 2 4 Tre Krutthusgata h 2 4 Tre Krutthusgata h 2 4 Tre Krutthusgata h 2 4 Tre Kvalfjordveien v 3 4 Stål Kvalfjordveien v 3 4 Stål Kvalfjordveien v 4 4 Stål Kvalfjordveien v 4 4 Stål Kvalfjordveien v 4 4 Stål Kvalfjordveien v 4 4 Stål Kvalfjordveien v 4 5 Stål Kvalfjordveien v 5 4 Stål Kvalfjordveien v 4 5 Stål Kvalfjordveien v 4 5 Stål Kvalfjordveien v 5 5 Stål Kvalfjordveien v 4 5 Stål Kvalfjordveien v 5 5 Stål Kvalfjordveien v 5 5 Stål Kvalfjordveien v 5 5 Stål Kvalfjordveien v 4 5 Tre Kvaløygata h 4 5 Tre Kvaløygata h 3 3 Tre Kvaløygata h 3 3 Tre Kvaløygata h 3 3 Tre Lilleveien v 5 5 Stål Type Kommentar Side 18 av 61

35 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Lilleveien v 4 5 Stål Lyngbakken v 4 5 Tre Lyngbakken v 3 3 Tre Lyngbakken v 3 4 Tre Lyngbakken v 3 3 Tre Lyngbakken v 3 3 Tre Marsveien h 5 3 Stål Marsveien h 5 3 Stål Marsveien h 5 3 Stål Meland h 5 5 Stål Meland h 5 5 Stål Meland h 5 5 Stål Meland h 5 5 Stål Meland h 5 5 Stål Meland h 5 5 Stål Meland h 5 5 Stål Meland h 5 5 Stål Meland h 5 5 Stål Melandsgata h 3 5 Tre Melandsgata v 3 5 Tre Melandsgata v 3 5 Tre Melandsgata v 3 5 Tre Melandsgata v 2 4 Tre Melkøyveien v 5 5 Stål Melkøyveien v 5 4 Stål Melkøyveien h 5 5 Stål Melkøyveien h 4 5 Stål Melkøyveien h 5 5 Stål Melkøyveien h 4 5 Stål Type Kommentar Side 19 av 61

36 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Meridiangata v 3 5 Tre Meridiangata v 3 5 Tre Meridiangata v 3 5 Tre Meridiangata h 3 5 Tre Meridiangata h 4 5 Tre Mercurs Vei v 5 5 Stål Mercurs Vei v 5 4 Stål Mercurs Vei v 5 4 Stål Mercurs Vei v 5 4 Stål Mercurs Vei v 5 5 Stål Mian v 3 4 Tre Mian v 3 4 Tre Mian h 4 5 Tre Mian h 3 5 Tre Moreneveien h 3 4 Tre Moreneveien h 4 4 Tre Moreneveien h 3 4 Tre Moreneveien h 3 5 Tre Moreneveien h 3 4 Tre Moreneveien h 4 4 Tre Moreneveien h 3 5 Tre Moreneveien h 4 4 Tre Moreneveien h 4 4 Tre Moreneveien h 3 4 Tre Moreneveien h 4 4 Tre Moreneveien h 3 4 Tre Mylingen h 4 3 Stål Mylingen h 4 3 Stål Mylingen h 4 4 Stål Type Kommentar Side 20 av 61

37 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Mylingen h 4 4 Stål Mylingen h 4 3 Stål Mylingen h 4 3 Stål Mylingen v 5 5 Stål Mylingen h 3 5 Tre Måneveien h 5 3 Stål Måneveien h 5 5 Stål Måneveien h 5 3 Stål Måneveien h 5 3 Stål Måneveien h 5 3 Stål Måneveien h 5 3 Stål Måneveien h 5 3 Stål Måneveien h 5 3 Stål Måneveien h 5 4 Stål Måneveien h 5 4 Stål Måneveien h 5 4 Stål Måneveien h 5 4 Stål Måneveien h 5 4 Stål Måneveien h 5 4 Stål Måneveien h 5 4 Stål Måneveien h 5 5 Stål Måsøyveien h 4 5 Stål Måsøyveien h 4 5 Stål Måsøyveien h 4 5 Stål Måsøyveien h 5 5 Stål Nedre Hauen v 4 5 Stål Nedre Hauen v 4 4 Stål Nedre Hauen h 3 5 Tre Nedre Hauen h 3 5 Tre Type Kommentar Side 21 av 61

38 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Nedre Hauen h 3 5 Tre Nedre Hauen h 5 4 Stål Nedre Hauen h 5 5 Stål Nedre Hauen h 5 4 Stål Nedre Myrvei h 5 5 Stål Nedre Myrvei h 5 5 Stål Nedre Myrvei h 5 5 Stål Nedre Myrvei h 5 5 Stål Nedre Myrvei h 5 5 Stål Nedre Myrvei h 5 5 Stål Nedre Myrvei h 5 4 Stål Nedre Myrvei h 5 4 Stål Nedre Myrvei h 5 4 Stål Nedre Rairo h 5 4 Stål Nedre Rairo h 4 5 Stål Nedre Rairo h 4 4 Stål Nedre Rairo h 5 5 Stål Nedre Rairo h 4 4 Stål Nedre Rairo h 4 5 Stål Nedre Rairo h 4 5 Stål Nedre Rairo h 4 5 Stål Nedre Rairo h 4 4 Stål Nedre Rairo h 2 5 Tre Nedre Rairo v 2 5 Tre Nedre Rairo h 3 5 Tre Nedre Rairo h 3 5 Tre Nedre Rairo h 2 5 Tre Nedre Rairo h 2 5 Tre Nedre Rairo h 5 5 Stål Type Kommentar Side 22 av 61

39 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Neptunveien h 5 4 Stål Neptunveien h 5 4 Stål Neptunveien h 5 5 Stål Neptunveien h 5 3 Stål Neptunveien h 5 3 Stål Neptunveien h 5 3 Stål Neptunveien h 5 5 Stål Neptunveien h 5 3 Stål Neptunveien h 5 5 Stål Neptunveien h 5 5 Stål Neptunveien h 5 3 Stål Neptunveien h 5 5 Stål Neptunveien h 5 3 Stål Neptunveien h 5 5 Stål Neptunveien h 5 3 Stål Nils Fredrik Rønbecks Vei v 5 5 Stål Nils Fredrik Rønbecks Vei v 5 3 Stål Nils Fredrik Rønbecks Vei v 5 3 Stål Nils Fredrik Rønbecks Vei v 5 3 Stål Nils Fredrik Rønbecks Vei h 5 3 Stål Nordlysveien v 5 3 Stål Nordlysveien v 5 3 Stål Nordlysveien v 5 3 Stål Nordlysveien v 5 3 Stål Nordlysveien v 5 3 Stål Nordlysveien v 5 5 Stål Nordlysveien v 5 5 Stål Nordlysveien v 5 5 Stål Nordlysveien v 5 3 Stål Type Kommentar Side 23 av 61

40 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Type Kommentar Nordlysveien v 5 3 Stål Nordlysveien v 4 3 Stål Nordlysveien v 5 3 Stål Nordlysveien h 5 3 Stål Nordlysveien h 5 3 Stål Nordlysveien h 4 3 Stål Nordlysveien h 5 5 Stål Nordlysveien h 5 3 Stål Nordlysveien h 5 3 Stål Nordlysveien v 5 3 Stål Nordlysveien v 5 3 Stål Nordlysveien v 5 5 Stål Nordlysveien v 5 3 Stål Nybakken h 3 5 Stål Nybakken h 3 3 Stål Nybakken h 3 5 Stål Nybakken h 2 3 Stål Skjev Nybakken h 2 5 Tre Nybakken h 3 5 Tre Nybakken h 3 2 Tre Orions Vei v 5 4 Stål Orions Vei h 5 4 Stål Orions Vei h 5 4 Stål Orions Vei h 5 4 Stål Orions Vei h 5 4 Stål Orions Vei h 5 5 Stål Orions Vei h 5 5 Stål Orions Vei h 5 3 Stål Orions Vei h 5 3 Stål Side 24 av 61

41 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Orions Vei h 5 3 Stål Orions Vei h 5 3 Stål Orions Vei h 5 3 Stål Orions Vei h 5 5 Stål Orions Vei h 5 3 Stål Orions Vei v 5 3 Stål Orions Vei v 5 3 Stål Parkgata h 3 5 Stål Parkgata h 3 5 Stål Parkgata h 3 3 Stål Parkgata h 5 4 Stål Parkgata h 5 5 Stål Parkgata h 5 4 Stål Parkgata h 5 3 Stål Parkgata h 3 4 Tre Parkgata h 3 4 Tre Radarveien h 4 5 Tre Radarveien h 3 5 Tre Radarveien h 3 5 Tre Radarveien h 3 5 Tre Radarveien h 3 5 Tre Radarveien h 3 5 Tre Radarveien h 3 5 Tre Radarveien h 3 5 Tre Rairo v 5 5 Stål Rairo h 3 5 Tre Rairo h 3 5 Tre Rairo h 3 5 Tre Rairo h 3 5 Tre Type Kommentar Side 25 av 61

42 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Type Kommentar Rairo h 3 5 Tre Rairo h 1 5 Tre Råtten Rairo v 3 3 Tre Rairo v 5 5 Stål Rairo v 5 5 Stål Reinlia v 3 3 Tre Reinlia v 3 5 Tre Reinlia v 3 5 Tre Releveien h 3 5 Tre Releveien h 3 5 Tre Releveien h 3 5 Tre Releveien h * 5 Tre Releveien h 3 5 Tre Releveien h 3 5 Tre Releveien h 5 4 Stål Releveien h 5 4 Stål Repslagerveien v 5 5 Stål Repslagerveien v 4 3 Stål Repslagerveien v 5 3 Stål Rossmollgata h 3 5 Tre Rossmollgata h 3 4 Tre Rossmollgata h 3 4 Tre Rossmollgata h 3 4 Tre Rossmollgata v 5 5 Stål Rossmollgata v 5 5 Stål Rossmollgata v 5 4 Stål Rossmollgata v 5 5 Stål Rossmollgata v 5 3 Stål Rossmollgata v 5 5 Stål Side 26 av 61

43 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Rossmollgata v 5 5 Stål Rossmollgata v 5 5 Stål Rossmollgata v 5 5 Stål Rossmollgata v 5 4 Stål Rossmollgata v 5 5 Stål Rossmollgata h 5 5 Stål Rossmollgata h 5 4 Stål Rossmollgata h 5 5 Stål Rossmollgata h 5 4 Stål Rossmollgata h 5 5 Stål Rossmollgata h 5 5 Stål Rossmollgata h 5 5 Stål Rossmollgata h 5 5 Stål Rossmollgata h 5 5 Stål Rossmollgata h 5 5 Stål Rossmollgata h 5 5 Stål Rossmollgata h 5 5 Stål Rossmollgata h 5 5 Stål Rossmollgata h 5 5 Stål Rossmollgata h 5 5 Stål Rossmollgata h 5 5 Stål Rossmollgata h 5 5 Stål Rossmollgata h 5 5 Stål Rossmollgata h 5 5 Stål Rossmollgata h 5 5 Stål Rossmollgata h 5 5 Stål Rossmollgata h 5 5 Stål Rossmollgata h 5 5 Stål Rossmollgata h 5 5 Stål Type Kommentar Side 27 av 61

44 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Bjørkåsen h 5 5 Stål Bjørkåsen h 5 5 Stål Bjørkåsen h 5 5 Stål Bjørkåsen h 5 5 Stål Bjørkåsen h 5 5 Stål Bjørkåsen h 5 5 Stål Bjørkåsen h 5 5 Stål Bjørkåsen h 5 5 Stål Bjørkåsen h 5 5 Stål Bjørkåsen h 5 5 Stål Bjørkåsen h 5 5 Stål Blomsterveien v 4 4 Tre Blomsterveien v 5 4 Tre Blomsterveien v 4 4 Tre Blomsterveien v 4 4 Tre Blomsterveien v 4 4 Tre Blomsterveien v 3 4 Tre Blomsterveien h 3 4 Tre Blomsterveien h 5 4 Tre Breidablikk v 4 4 Tre Breidablikk v 4 4 Tre Breidablikk v 4 4 Tre Breidablikk v 4 4 Tre Breidablikk v 5 5 Stål Breidablikk v 5 5 Stål Breidablikk v 5 5 Stål Breidablikk v 4 4 Tre Breidablikk v 4 4 Tre Breidablikk v 4 4 Tre Type Kommentar Side 28 av 61

45 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Breidablikk v 4 4 Tre Breidablikk v 4 4 Tre Breidablikk v 4 4 Tre Breidablikk v 4 4 Stål Breidablikk v 4 4 Stål Breidablikk h 3 4 Tre Breidablikk h 3 4 Tre Buen v 3 2 Tre Buen v 3 2 Tre Dalveien v 5 5 Stål Dalveien v 4 4 Stål Dalveien v 4 4 Stål Dalveien v 4 4 Stål Dalveien v 4 4 Stål Dalveien v 4 4 Stål Dalveien v 4 4 Stål Dalveien v 4 4 Stål Dalveien v 4 4 Stål Dalveien v 4 4 Stål Dalveien v 4 4 Stål Dalveien v 4 4 Stål Dalveien v 4 4 Stål Dalveien v 4 4 Stål Dalveien v 4 4 Stål Dalveien v 4 4 Stål Dalveien v 4 4 Stål Dalveien v 4 4 Stål Dalveien v 4 4 Stål Dalveien v 4 4 Stål Type Kommentar Side 29 av 61

46 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Dalveien v 4 4 Stål Elveoset h 4 4 Stål Elveoset h 4 4 Stål Elveoset h 4 4 Stål Elveoset v 4 4 Stål Elveoset v 4 4 Stål Elveveien h 3 2 Tre Elveveien h 3 3 Tre Elveveien h 3 2 Tre Granittveien v 5 5 Stål Granittveien v 5 5 Stål Granittveien v 5 5 Stål Havneveien v 4 4 Stål Havneveien v 4 4 Stål Havneveien v 4 4 Stål Havneveien v 4 4 Stål Havneveien v 4 4 Stål Havneveien v 3 4 Stål Havneveien v 4 4 Stål Havneveien v 5 5 Stål Havneveien v 4 4 Stål Havneveien v 4 4 Stål Havneveien v 4 4 Stål Havneveien v 4 4 Stål Havneveien v 4 4 Stål Havneveien v 4 4 Stål Havneveien v 5 5 Stål Havneveien v 4 4 Stål Havneveien v 5 5 Stål Type Kommentar Side 30 av 61

47 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Type Kommentar Havneveien v 4 4 Stål Havneveien v 4 4 Stål Havneveien v 4 4 Stål Havneveien v 4 4 Stål Havneveien v 4 4 Stål Havneveien h 4 4 Stål Havneveien h 4 4 Stål Havneveien h 4 4 Stål Havneveien h 4 4 Stål Isveien v 4 4 Tre Isveien v 4 4 Tre Isveien v 4 4 Tre Isveien v 4 4 Tre Isveien v 4 4 Tre Isveien h 4 4 Stål Isveien h 4 4 Stål Isveien h 4 4 Stål Krøkebærveien v 3 3 Tre Krøkebærveien v 4 4 Tre Krøkebærveien h 3 4 Tre Krøkebærveien v 4 4 Stål Krøkebærveien v 4 5 Stål Krøkebærveien v 4 2 Stål Mangler glass Krøkebærveien v 4 4 Stål Krøkebærveien v 5 5 Stål Krøkebærveien v 5 5 Stål Krøkebærveien v 5 5 Stål Krøkebærveien v 5 5 Stål Krøkebærveien v 5 5 Stål Side 31 av 61

48 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Krøkebærveien h 5 5 Stål Krøkebærveien h 5 5 Stål Krøkebærveien h 5 5 Stål Krøkebærveien h 5 5 Stål Krøkebærveien h 5 5 Stål Krøkebærveien v 5 5 Stål Krøkebærveien v 5 5 Stål Krøkebærveien v 5 5 Stål Krøkebærveien v 5 5 Stål Krøkebærveien v 5 5 Stål Krøkebærveien v 5 5 Stål Krøkebærveien v 5 5 Stål Krøkebærveien v 5 5 Stål Krøkebærveien v 5 5 Stål Krøkebærveien v 5 5 Stål Krøkebærveien v 5 5 Stål Krøkebærveien h 5 5 Stål Krøkebærveien h 5 5 Stål Krøkebærveien h 5 5 Stål Krøkebærveien h 5 5 Stål Krøkebærveien h 5 5 Stål Krøkebærveien h 5 5 Stål Krøkebærveien h 5 5 Stål Krøkebærveien h 5 5 Stål Kvartsveien v 4 4 Stål Kvartsveien v 4 4 Stål Kvartsveien v 5 5 Stål Kvartsveien v 5 5 Stål Lagerveien h 4 4 Stål Type Kommentar Side 32 av 61

49 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Type Kommentar Lagerveien h 4 4 Stål Lagerveien h 4 4 Stål Lagerveien h 4 4 Stål Lakseveien v 4 4 Stål Lakseveien v 4 5 Stål Lakseveien v 4 4 Stål Lakseveien v 4 4 Stål Langbuktveien h 3 3 Tre Langbuktveien h 3 3 Tre Langbuktveien h 3 5 Tre Langbuktveien h 3 5 Tre Langbuktveien h 3 5 Tre Langbuktveien h 3 5 Tre Langbuktveien h 3 5 Tre Langbuktveien h 3 5 Tre Langbuktveien h 3 5 Tre Langbuktveien h 3 5 Tre Langbuktveien h 3 5 Tre Langbuktveien h 3 5 Tre Langbuktveien h 3 5 Tre Langbuktveien h 3 5 Tre Langbuktveien h 3 5 Tre Langbuktveien h 3 5 Tre Langbuktveien h 3 3 Tre Langbuktveien h 3 3 Tre Langbuktveien h 3 5 Tre Laugslettveien v 5 5 Stål Laugslettveien v 5 4 Stål Laugslettveien v 2 0 Stål Mangler armatur Side 33 av 61

50 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Laugslettveien v 4 4 Stål Laugslettveien v 4 4 Stål Laugslettveien v 4 4 Stål Laugslettveien v 4 4 Stål Laugslettveien v 4 4 Stål Laugslettveien v 4 4 Stål Laugslettveien v 4 4 Stål Laugslettveien v 5 5 Stål Laugslettveien v 5 5 Stål Markveien v 4 4 Stål Markveien v 5 5 Stål Markveien v 5 5 Stål Markveien v 5 4 Stål Markveien v 5 5 Stål Markveien v 5 5 Stål Markveien v 5 4 Stål Marmorveien v 5 5 Stål Marmorveien v 5 5 Stål Marmorveien v 5 5 Stål Marmorveien v 5 5 Stål Mellomveien h 2 5 Tre Mellomveien h 3 5 Tre Mellomveien h 3 5 Tre Mellomveien v 5 4 Stål Mellomveien v 5 4 Stål Mellomveien v 5 5 Stål Mellomveien v 5 4 Stål Mellomveien v 5 5 Stål Mellomveien v 5 5 Stål Type Kommentar Side 34 av 61

51 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Mellomveien v 5 4 Stål Mellomveien h 5 5 Stål Mellomveien h 5 5 Stål Mellomveien h 5 5 Stål Mellomveien v 5 4 Stål Mellomveien v 5 4 Stål Mellomveien v 5 4 Stål Mellomveien v 5 5 Stål Mellomveien v 5 4 Stål Mellomveien v 5 4 Stål Milveien v 3 5 Tre Milveien v 3 5 Tre Milveien v 3 5 Tre Milveien v 3 5 Tre Myrveien h 4 4 Stål Myrveien h 5 4 Stål Myrveien v 5 4 Stål Myrveien v 5 4 Stål Myrveien v 5 4 Stål Myrveien v 5 4 Stål Myrveien v 5 4 Stål Myrveien v 5 4 Stål Myrveien v 5 4 Stål Myrveien v 5 4 Stål Myrveien v 5 5 Stål Nedreveien h 4 3 Stål Nedreveien h 5 3 Stål Nedreveien h 4 3 Stål Nedreveien h 5 3 Stål Type Kommentar Side 35 av 61

52 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Nedreveien h 5 4 Stål Nedreveien h 5 5 Stål Nedreveien h 5 5 Stål Nedreveien h 5 2 Stål Nedreveien h 4 4 Stål Nedreveien h 5 3 Stål Nedreveien h 5 2 Stål Nedreveien h 5 5 Stål Nedreveien h 5 2 Stål Nedreveien h 5 2 Stål Nedreveien h 5 3 Stål Nedreveien v 4 5 Tre Platået v 5 2 Stål Platået v 5 5 Stål Platået v 5 3 Stål Platået v 5 2 Stål Platået v 5 2 Stål Platået v 5 2 Stål Platået v 4 2 Stål Platået v 5 2 Stål Platået v 5 5 Stål Platået v 5 5 Stål Ringveien v 3 4 Tre Ringveien v 3 4 Tre Ringveien v 3 3 Tre Ringveien v 3 3 Tre Ringveien v 3 2 Tre Ringveien v 3 3 Tre Ringveien v 3 3 Tre Type Kommentar Side 36 av 61

53 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Rundveien v 1 4 Tre Rundveien v 4 4 Tre Rundveien h 4 4 Tre Rundveien v 4 4 Tre Rundveien v 4 4 Tre Rypklubbveien v 3 4 Stål Rypklubbveien h 5 5 Stål Rypklubbveien h 5 5 Stål Rypklubbveien h 5 5 Stål Rypklubbveien h 5 4 Stål Rypklubbveien h 5 4 Stål Rypklubbveien h 5 4 Stål Rypklubbveien h 5 4 Stål Rypklubbveien h 5 4 Stål Rypklubbveien h 5 5 Stål Rypklubbveien h 5 5 Stål Rypklubbveien h 5 4 Stål Rypklubbveien h 5 4 Stål Rypklubbveien h 5 5 Stål Rypklubbveien h 5 4 Stål Rypklubbveien h 5 4 Stål Rypklubbveien h 5 4 Stål Rødsildreveien v 3 5 Tre Rødsildreveien v 4 4 Tre Rødsildreveien v 5 4 Tre Rødsildreveien v 5 4 Tre Rødsildreveien v 5 5 Tre Rødsildreveien v 5 5 Tre Rødsildreveien v 5 5 Tre Type Kommentar Side 37 av 61

54 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Rødsildreveien v 5 5 Tre Rødsildreveien v 5 4 Tre Rødsildreveien v 5 4 Tre Rødsildreveien v 5 4 Tre Rødsildreveien v 5 4 Tre Rødsildreveien v 5 5 Tre Rødsildreveien v 5 4 Tre Rødsildreveien v 5 4 Tre Rødsildreveien v 5 5 Tre Rødsildreveien v 5 4 Tre Rørvikbakken v 4 3 Stål Rørvikbakken v 4 2 Stål Rørvikbakken v 5 5 Stål Rørvikbakken v 5 5 Stål Rørvikbakken v 5 3 Stål Rørvikbakken v 5 2 Stål Rørvikneset h 5 5 Stål Rørvikneset h 5 5 Stål Rørvikneset h 5 5 Stål Rørvikneset h 5 4 Stål Rørvikneset h 5 5 Stål Rørvikneset h 5 5 Stål Rørvikneset h 5 5 Stål Rørvikneset h 5 5 Stål Rørviksletta h 5 3 Stål Rørviksletta h 5 2 Stål Rørviksletta h 5 4 Stål Rørviksletta h 5 2 Stål Rørvikvannet h 5 2 Stål Type Kommentar Side 38 av 61

55 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Rørvikvannet h 5 5 Stål Rørvikvannet h 5 5 Stål Rørvikvannet h 5 5 Stål Rørvikvannet h 5 2 Stål Rørvikvannet v 5 5 Stål Rørvikveien v 4 3 Stål Rørvikveien v 4 5 Stål Rørvikveien v 4 5 Stål Rørvikveien v 4 5 Stål Rørvikveien v 4 4 Stål Rørvikveien v 4 3 Stål Rørvikveien v 3 5 Stål Rørvikveien v 4 4 Stål Rørvikveien v 4 4 Stål Rørvikveien v 4 5 Stål Rørvikveien v 4 5 Stål Rørvikveien h 5 4 Stål Rørvikveien h 5 5 Stål Rørvikveien h 5 5 Stål Rørvikveien h 5 5 Stål Rørvikveien h 5 5 Stål Rørvikveien v 4 5 Stål Rørvikveien v 4 5 Stål Rørvikveien v 4 5 Stål Rørvikveien v 4 5 Stål Røsslyngveien h 5 4 Stål Røsslyngveien h 5 4 Stål Røsslyngveien h 5 4 Stål Røsslyngveien h 5 4 Stål Type Kommentar Side 39 av 61

56 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Røsslyngveien h 5 4 Stål Røsslyngveien h 5 4 Stål Røsslyngveien h 5 4 Stål Røyeveien v 4 4 Stål Røyeveien v 4 4 Stål Røyeveien v 4 4 Stål Røyeveien v 4 4 Stål Sandbuktveien v 3 2 Tre Sandbuktveien v 3 3 Tre Sandbuktveien v 3 2 Tre Sandbuktveien v 3 2 Tre Sandbuktveien v 3 5 Tre Sandbuktveien v 3 5 Tre Sandbuktveien v 3 3 Tre Sandbuktveien v 3 5 Tre Sandbuktveien v 3 5 Tre Sandbuktveien h 3 5 Tre Sandbuktveien h 3 3 Tre Sandbuktveien h 3 5 Tre Skoleveien h 3 5 Tre Skoleveien h 4 5 Tre Skoleveien h 4 5 Tre Skoleveien h 4 5 Tre Skoleveien h 4 5 Tre Skoleveien h 3 5 Tre Skoleveien h 4 5 Tre Skoleveien h 4 5 Tre Solbakken v 5 4 Stål Solbakken v 5 5 Stål Type Kommentar Side 40 av 61

57 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Solbakken v 5 5 Stål Solbakken v 5 5 Stål Solbakken v 5 4 Stål Solbakken v 5 5 Stål Solbakken v 5 5 Stål Solbakken v 5 5 Stål Solbakken v 5 4 Stål Solbakken v 5 5 Stål Stien v 5 4 Stål Stien h 5 4 Stål Stien h 5 4 Stål Stien h 5 4 Stål Strandveien v 5 2 Stål Strandveien v 5 2 Stål Strandveien v 5 2 Stål Strandveien v 5 2 Stål Strandveien v 5 2 Stål Strandveien v 5 4 Stål Strandveien v 5 3 Stål Strandveien v 5 4 Stål Strandveien v 5 4 Stål Strandveien v 5 4 Stål Svarthammeren v 3 5 Stål Svarthammeren v 4 5 Stål Svarthammeren v 3 4 Stål Svarthammeren v 4 4 Stål Svarthammeren v 4 3 Stål Svarthammeren v 4 4 Stål Svarthammeren v 4 5 Stål Type Kommentar Side 41 av 61

58 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Type Kommentar Svarthammeren v 3 5 Tre Svarthammeren v 3 5 Tre Svarthammeren v 2 2 Tre Svarthammeren v 2 2 Tre Svarthammeren v 2 2 Tre Svarthammeren v 3 5 Tre Svarthammeren v 3 5 Tre Svingen v 5 4 Stål Skjev Svingen h 5 4 Stål Svingen h 5 4 Stål Svingen h 5 3 Stål Svingen h 5 3 Stål Svingen v 5 3 Stål Svingen h 3 4 Tre Tverrfjellveien h 4 4 Stål Tverrfjellveien h 4 4 Stål Tverrfjellveien h 4 4 Stål Tverrfjellveien h 4 4 Stål Veita h 3 5 Tre Veita h 3 5 Tre Veita h 3 5 Tre Veita h 3 5 Tre Veita h 3 5 Tre Veita h 3 5 Tre Vinkelen v 3 3 Stål Vinkelen v 3 4 Stål Ørretveien v 4 4 Stål Ørretveien v 4 4 Stål Ørretveien v 4 4 Stål Side 42 av 61

59 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Øvre Stornes h 4 5 Stål Øvre Stornes h 5 5 Stål Øvre Stornes h 4 4 Stål Øvre Stornes h 5 5 Stål Øvre Stornes h 5 4 Stål Øvre Stornes h 5 5 Stål Øvre Stornes h 4 4 Stål Øvre Stornes h 5 4 Stål Øvre Stornes v 5 5 Stål Øvre Stornes v 5 5 Stål Øvre Stornes v 5 5 Stål Rådhusplassen h 4 3 Stål Rådhusplassen h 5 5 Stål Rådhusplassen h 3 5 Stål Rådhusplassen h 3 3 Stål Salheimsveien h 4 5 Stål Salheimsveien h 4 5 Stål Salheimsveien h 4 4 Stål Salheimsveien h 5 5 Stål Salheimsveien h 4 5 Stål Salheimsveien h 5 5 Stål Salheimsveien h 4 5 Stål Salheimsveien h 4 5 Stål Salheimsveien h 4 3 Stål Salheimsveien h 4 5 Stål Salheimsveien h 5 5 Stål Salsgata h 3 3 Tre Salsgata h 3 4 Tre Salsgata h 3 5 Tre Type Kommentar Side 43 av 61

60 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Salsgata h 3 5 Tre Salsgata h 3 5 Tre Salsgata h 3 4 Tre Salsgata h 3 4 Tre Salsgata h 5 5 Stål Salsgata h 5 5 Stål Salsgata h 3 5 Tre Salsgata h 3 5 Tre Salsgata h 3 4 Tre Salsgata h 3 4 Tre Saturns Vei v 5 4 Stål Saturns Vei v 5 4 Stål Saturns Vei v 5 4 Stål Saturns Vei v 5 4 Stål Saturns Vei v 5 4 Stål Saturns Vei v 5 4 Stål Saturns Vei v 5 5 Stål Seilmakerveien h 5 5 Stål Seilmakerveien h 5 5 Stål Siriusveien h 5 3 Stål Siriusveien h 5 4 Stål Siriusveien h 5 3 Stål Siriusveien h 3 3 Stål Siriusveien h 5 3 Stål Siriusveien h 5 3 Stål Siriusveien h 5 3 Stål Siriusveien v 5 3 Stål Siriusveien v 5 4 Stål Siriusveien v 5 4 Stål Type Kommentar Side 44 av 61

61 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Type Kommentar Siriusveien v 5 4 Stål Siriusveien v 5 4 Stål Siriusveien v 5 4 Stål Siriusveien v 5 4 Stål Sjøgata v 3 5 Stål Sjøgata v 3 5 Stål Sjøgata v 3 5 Stål Sjøgata v 3 5 Stål Skaidiveien h 5 5 Stål Skaidiveien v 4 4 Stål Skaidiveien v 4 4 Stål Skaidiveien v 4 4 Stål Skaidiveien v 5 0 Stål Mangler armatur Skaidiveien v 4 4 Stål Skaidiveien h 5 5 Stål Skaidiveien v 3 3 Stål Skaidiveien v 3 5 Stål Skaidiveien v 3 3 Stål Skaidiveien v 3 5 Stål Skaidiveien v 3 5 Stål Skaidiveien v 3 3 Stål Skaidiveien v 5 5 Stål Skaidiveien v 4 3 Stål Skaidiveien v 3 3 Stål Skaidiveien v 5 5 Stål Skaidiveien v 3 5 Stål Skjev Skaidiveien v 4 5 Stål Skaidiveien v 4 5 Stål Skaidiveien v 3 5 Stål Side 45 av 61

62 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Skaidiveien h 4 4 Stål Skaidiveien h 4 4 Stål Skippergata h 5 4 Tre Skippergata h 5 4 Tre Skippergata h 5 4 Tre Skippergata h 5 4 Tre Skippergata h 5 4 Tre Skippergata h 5 4 Tre Skippergata h 5 4 Tre Skippergata h 5 4 Tre Skippergata h 5 4 Tre Skippergata h 5 4 Tre Skiveien v 3 5 Tre Skiveien v 3 5 Tre Skiveien h 3 5 Tre Skiveien v 3 3 Tre Skiveien v 3 5 Tre Skiveien v 3 3 Tre Skiveien v 3 4 Tre Skiveien v 3 4 Tre Skiveien v 3 5 Tre Skiveien v 3 5 Tre Skytterveien v 3 5 Tre Skytterveien v 2 2 Tre Skytterveien v 3 3 Tre Skytterveien v 3 3 Tre Skytterveien v 3 3 Tre Skytterveien v 3 3 Tre Skytterveien v 3 3 Tre Type Kommentar Side 46 av 61

63 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Skytterveien v 3 5 Tre Skytterveien v 3 3 Tre Skytterveien v 3 5 Tre Skytterveien h 4 3 Stål Skytterveien h 4 4 Stål Solveien h 5 5 Stål Solveien h 5 5 Stål Solveien h 5 3 Stål Solveien h 5 3 Stål Solveien h 5 3 Stål Solveien v 5 4 Stål Solveien v 5 5 Stål Solveien v 5 3 Stål Solveien v 5 4 Stål Solveien v 5 3 Stål Solveien v 5 3 Stål Solveien v 5 5 Stål Solveien v 5 3 Stål Solveien v 5 3 Stål Solveien v 5 5 Stål Solveien v 5 5 Stål Stikkveien v 3 3 Tre Stikkveien v 4 4 Tre Stikkveien v 3 5 Tre Stikkveien v 3 4 Tre Stikkveien v 3 5 Tre Stikkveien v 3 5 Tre Stjerneveien v 5 4 Stål Stjerneveien v 5 4 Stål Type Kommentar Side 47 av 61

64 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Stjerneveien v 5 3 Stål Stjerneveien v 5 4 Stål Stjerneveien v 5 4 Stål Stjerneveien v 5 5 Stål Stjerneveien v 5 4 Stål Stjerneveien h 5 5 Stål Stjerneveien h 5 3 Stål Stjerneveien h 5 4 Stål Stjerneveien h 5 4 Stål Stjerneveien h 5 3 Stål Stjerneveien h 5 5 Stål Stjerneveien h 5 5 Stål Stjerneveien h 5 5 Stål Storfjellveien h 3 3 Tre Storfjellveien h 3 3 Tre Storfjellveien h 3 3 Tre Storfjellveien h 3 3 Tre Storfjellveien h 3 3 Tre Storfjellveien v 3 5 Tre Storfjellveien v 3 5 Tre Storfjellveien v 3 5 Tre Storfjellveien v 3 5 Tre Storfjellveien h 3 5 Tre Storfjellveien h 3 5 Tre Storfjellveien h 3 5 Tre Storfjellveien v 5 3 Stål Storfjellveien h 5 3 Stål Storgata v 3 5 Stål Storgata v 5 5 Stål Type Kommentar Side 48 av 61

65 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Type Kommentar Storgata v 5 5 Stål Storgata v 5 5 Stål Storgata v 5 5 Stål Storgata v 3 5 Stål Storgata v 3 5 Stål Storgata v 3 4 Stål Storgata h 5 5 Stål Storgata h 5 5 Stål Storgata v 5 4 Stål Storvannsveien h 3 5 Tre Storvannsveien h 3 5 Tre Storvannsveien h 3 5 Tre Storvannsveien v 3 5 Tre Storvannsveien v 3 5 Tre Storvannsveien v 5 5 Stål Storvannsveien v 5 5 Stål Storvannsveien v 5 5 Stål Storvannsveien v 5 5 Stål Storvannsveien v 5 5 Stål Storvannsveien v 5 5 Stål Storvannsveien v 4 5 Stål Storvannsveien v 2 5 Stål Skjev Storvannsveien v 4 5 Stål Storvannsveien v 4 5 Stål Storvannsveien v 2 5 Stål Skjev Storvannsveien v 2 5 Stål Skjev Storvannsveien v 3 5 Stål Storvannsveien v 3 5 Stål Storvannsveien v 3 3 Stål Side 49 av 61

66 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Type Kommentar Storvannsveien v 5 5 Stål Storvannsveien v 4 5 Stål Storvannsveien v 4 5 Stål Storvannsveien v 4 5 Stål Storvannsveien v 4 5 Tre Storvannsveien v 3 5 Tre Storvannsveien v 3 5 Tre Storvannsveien v 3 5 Tre Storvannsveien v 3 5 Tre Storvannsveien v 3 5 Tre Storvannsveien v 3 5 Tre Storvannsveien v 3 3 Tre Storvannsveien v 3 5 Tre Storvannsveien v 3 5 Tre Storvannsveien h 3 5 Tre Storvannsveien h 3 5 Tre Storvannsveien h 3 5 Tre Storvannsveien h 4 5 Tre Storvannsveien h 4 5 Tre Storvannsveien v 3 2 Stål Mangler glass Storvannsveien v 4 5 Stål Storvannsveien v 4 5 Stål Storvannsveien v 5 5 Stål Storvannsveien v 4 5 Stål Storvannsveien v 3 4 Tre Storvannsveien v 4 4 Tre Storvannsveien v 4 4 Tre Storvannsveien v 3 4 Tre Storvannsveien v 3 4 Tre Side 50 av 61

67 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Storvannsveien h 3 4 Tre Storvannsveien v 4 4 Stål Storvannsveien v 4 4 Stål Storvannsveien v 4 3 Stål Storvannsveien v 4 4 Stål Storvikveien h 5 5 Stål Storvikveien h 5 3 Stål Storvikveien h 5 3 Stål Storvikveien v 5 3 Stål Storvikveien v 5 5 Stål Storvikveien v 5 5 Stål Sukkertoppen v 5 5 Stål Sukkertoppen v 4 3 Stål Sukkertoppen v 5 5 Stål Sukkertoppen v 3 3 Stål Sukkertoppen v 4 3 Stål Sukkertoppen v 4 3 Stål Sukkertoppen v 4 3 Stål Sukkertoppen v 4 3 Stål Sukkertoppen v 4 3 Stål Sukkertoppen v 2 3 Stål Sukkertoppen v 3 3 Stål Sukkertoppen v 4 3 Stål Sukkertoppen h 4 5 Stål Sukkertoppen v 5 4 Stål Sukkertoppen v 4 4 Stål Sukkertoppen v 4 5 Stål Svaldbargata v 3 4 Tre Svaldbargata v 4 3 Tre Type Kommentar Side 51 av 61

68 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Svaldbargata v 4 5 Tre Svaldbargata v 3 4 Tre Svaldbargata v 3 4 Tre Sætergamveien h 3 5 Tre Sætergamveien v 3 5 Tre Sætergamveien v 3 4 Tre Sætergamveien v 3 5 Tre Sætergamveien v 3 4 Tre Sætergamveien v 3 5 Tre Tunnelbakken v 3 5 Tre Tunnelbakken v 3 5 Tre Tunnelbakken v 3 5 Tre Tunnelbakken v 3 5 Tre Turistveien v 5 4 Stål Turistveien v 4 5 Stål Turistveien v 4 4 Stål Turistveien v 5 4 Stål Turistveien v 4 4 Stål Turistveien v 4 4 Stål Turistveien v 4 4 Stål Turistveien v 4 4 Stål Turistveien v 4 4 Stål Turistveien v 3 4 Stål Turistveien v 3 4 Stål Turistveien v 3 3 Stål Turistveien v 3 3 Stål Turistveien v 3 3 Stål Turistveien v 4 3 Stål Turistveien v 3 3 Stål Type Kommentar Side 52 av 61

69 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Turistveien h 4 4 Stål Turistveien h 4 4 Stål Turistveien h 4 4 Stål Turistveien h 4 4 Stål Turistveien h 4 4 Stål Turistveien v 3 5 Stål Tåkeheimen h 3 4 Tre Tåkeheimen h 3 4 Tre Tåkeheimen h 3 4 Tre Tåkeheimen h 3 4 Tre Tåkeheimen h 3 5 Tre Tåkeheimen h 3 4 Tre Tåkeheimen h 3 4 Tre Tåkeheimen h 3 4 Tre Tåkeheimen v 3 5 Tre Tåkeheimen v 3 5 Tre Tåkeheimen v 3 5 Tre Tåkeheimen v 4 5 Tre Tåkeheimen v 4 5 Tre Uranusveien v 5 5 Stål Uranusveien v 5 5 Stål Uranusveien v 5 5 Stål Uranusveien v 5 5 Stål Uranusveien v 5 3 Stål Uranusveien v 5 3 Stål Uranusveien v 4 5 Stål Uranusveien v 5 3 Stål Uranusveien v 5 5 Stål Uranusveien v 5 3 Stål Type Kommentar Side 53 av 61

70 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Type Kommentar Uranusveien v 5 4 Stål Vadsøveien h 4 5 Stål Vadsøveien h 4 5 Stål Vadsøveien h 3 4 Stål Vadsøveien h 4 5 Stål Vadsøveien h 4 4 Stål Vardøveien h 5 0 Stål Mangler armatur Vardøveien h 4 4 Stål Vardøveien h 4 4 Stål Vardøveien v 4 4 Tre Vardøveien v 3 5 Tre Vardøveien v 3 3 Tre Vardøveien h 5 5 Stål Vardøveien v 3 5 Tre Vardøveien v 5 5 Stål Vardøveien v 5 5 Stål Vassfaret v 4 3 Stål Vassfaret v 3 5 Tre Vassfaret v 3 5 Tre Vegaveien h 5 5 Stål Vegaveien h 5 5 Stål Vegaveien h 5 3 Stål Vegaveien h 5 3 Stål Vegaveien h 5 2 Stål Vegaveien h 5 5 Stål Vegaveien h 5 5 Stål Vegaveien h 5 3 Stål Vegaveien h 5 3 Stål Venusveien h 5 3 Stål Side 54 av 61

71 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Venusveien h 5 5 Stål Venusveien h 5 3 Stål Vidjeveien v 3 3 Tre Vidjeveien v 3 3 Tre Vidjeveien h 3 5 Tre Vidjeveien h 3 3 Tre Vidjeveien h 3 3 Tre Vidjeveien v 3 3 Tre Vidjeveien h 3 3 Tre Vidjeveien h 3 3 Tre Vinterbakken v 4 3 Tre Vinterbakken v 4 3 Tre Vinterbakken v 4 3 Tre William Johansens Vei v 5 4 Stål William Johansens Vei v 5 4 Stål William Johansens Vei v 5 4 Stål William Johansens Vei v 5 4 Stål Øvre Hauen v 4 3 Tre Øvre Molla h 3 4 Tre Øvre Molla h 3 4 Tre Øvre Molla h 3 4 Tre Øvre Molla h 3 5 Tre Øvre Molla h 3 5 Tre Øvre Molla h 3 5 Tre Øvre Molla h 3 5 Tre Øvre Molla h 3 3 Tre Øvre Molla h 3 5 Tre Øvreveien h 5 5 Stål Øvreveien h 5 5 Stål Type Kommentar Side 55 av 61

72 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Type Kommentar Øvreveien h 5 5 Stål Øvreveien h 5 5 Stål Øvreveien h 5 4 Stål Øvreveien h 5 4 Stål Øvreveien h 5 4 Stål Øvreveien h 4 3 Stål Øvreveien h 5 5 Stål Øvreveien h 4 5 Stål Øvreveien h 4 3 Stål Øvreveien h 4 5 Stål Øvreveien h 4 4 Stål Øvreveien h 4 4 Stål Øvreveien h 4 3 Stål Øvreveien h 4 5 Stål 20 m fra enden Stadionveien h 4 4 Stål Stadionveien h 4 4 Stål Stadionveien h 4 4 Stål Stadionveien h 5 4 Stål Stadionveien h 5 4 Stål Stadionveien h 5 5 Stål Stadionveien h 5 5 Stål Stadionveien h 5 4 Stål Stadionveien h 5 4 Stål Hvalrossveien v 5 4 Stål Hvalrossveien v 4 4 Stål Hvalrossveien v 5 5 Stål Hvalrossveien v 5 5 Stål Hvalrossveien v 5 4 Stål Hvalrossveien v 5 4 Stål Side 56 av 61

73 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Hvalrossveien v 5 4 Stål Hvalrossveien v 5 4 Stål Hvalrossveien v 5 4 Stål Hvalrossveien v 5 4 Stål Hvalrossveien v 5 5 Stål Hvalrossveien v 5 5 Stål Hvalrossveien h 5 4 Stål Hvalrossveien h 5 4 Stål Hvalrossveien h 5 4 Stål Hvalrossveien h 5 4 Stål Hvalrossveien h 5 4 Stål Hvalrossveien h 5 4 Stål Hvalrossveien v 4 4 Stål Isbjørnveien v 5 4 Stål Isbjørnveien v 5 5 Stål Isbjørnveien v 5 4 Stål Isbjørnveien v 5 4 Stål Isbjørnveien v 5 4 Stål Isbjørnveien v 5 5 Stål Isbjørnveien v 5 5 Stål Isbjørnveien v 5 4 Stål Isbjørnveien v 5 4 Stål Isbjørnveien v 5 4 Stål Isbjørnveien v 5 4 Stål Isbjørnveien v 5 4 Stål Isbjørnveien v 5 4 Stål Isbjørnveien v 5 5 Stål Isbjørnveien v 5 4 Stål Kobbeveien h 5 4 Stål Type Kommentar Side 57 av 61

74 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Tromsveien v 5 5 Stål Tromsveien v 5 5 Stål Tromsveien v 5 5 Stål Tromsveien v 4 3 Stål Tromsveien v 4 3 Stål Skolebakken v 4 5 Stål Skolebakken v 5 5 Stål Skolebakken v 5 5 Stål Skolebakken v 4 5 Stål Skolebakken h 3 5 Tre Skolebakken v 5 5 Stål Storelvbakken v 3 2 Tre Storelvbakken v 3 5 Tre Lysverkveien h 4 5 Tre Sykehusveien v 5 3 Stål Sykehusveien v 5 5 Stål Sykehusveien v 5 4 Stål Sykehusveien v 4 5 Stål Sykehusveien h 4 5 Stål Sykehusveien v 5 5 Stål Sykehusveien v * 5 Stål Sykehusveien v 3 5 Stål Sykehusveien v * 5 Stål Sykehusveien v 5 5 Stål Sykehusveien v * 5 Stål Sykehusveien h 5 5 Stål Sykehusveien h 5 5 Stål Sykehusveien h 5 5 Stål Sykehusveien h 5 5 Stål Type Kommentar Side 58 av 61

75 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Type Kommentar Sykehusveien h 5 5 Stål Sykehusveien h * 5 Stål Sykehusveien h 5 5 Stål Sykehusveien h * 5 Stål Sykehusveien v 3 3 Stål Sykehusveien v 2 5 Stål Sykehusveien h 5 5 Stål Kransvikveien v 5 5 Stål Kransvikveien v 5 5 Stål Kransvikveien v 5 5 Stål Kransvikveien v 5 5 Stål Kransvikveien v 5 5 Stål Kransvikveien v 5 5 Stål Russedamsveien v 4 3 Tre Russedamsveien v 3 3 Tre Rundlia v 3 5 Tre Rundlia v 4 5 Tre Rundlia v 3 4 Tre Rundlia h 4 5 Tre Rundlia h 5 5 Stål Rundlia h 4 4 Stål Mellomgata h 3 3 Stål Slettnesveien v 5 Vegg Slettnesveien v 5 Vegg Slettnesveien h 5 Vegg Tømmervikveien v 4 4 Stål Bekkeli v 5 5 Stål Bekkeli v 5 5 Stål Bekkeli v 5 5 Stål Side 59 av 61

76 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Bekkeli v 5 5 Stål Bekkeli v 5 5 Stål Bekkeli h 5 5 Stål Bekkeli h 5 5 Stål Bekkeli h 5 5 Stål Bekkeli h 5 5 Stål Bekkeli h 5 5 Stål Bekkeli h 5 5 Stål Bekkeli h 5 5 Stål Bekkeli h 5 5 Stål Bekkeli h 5 5 Stål Seljevikveien v 4 4 Stål Seljevikveien v 4 4 Stål Seljevikveien v 4 4 Stål Shellveien v 5 4 Stål Leirviktråkket h 4 3 Tre Storsvingen h 5 5 Stål Storsvingen h 5 5 Stål Storsvingen h 5 5 Stål Storsvingen h 5 5 Stål Storsvingen h 5 5 Stål Storsvingen h 5 5 Stål Bakken v 2 5 Tre Bakken h 2 5 Tre Bakken h 2 5 Tre Bakken h 3 5 Tre Bakken h 3 5 Tre Bakken h 4 5 Tre Radiovegen v 5 5 Stål Type Kommentar Side 60 av 61

77 Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Veglys armatur Radiovegen v 5 5 Stål Radiovegen v 5 5 Stål Radiovegen v 5 5 Stål Radiovegen v 5 5 Stål Radiovegen v 5 5 Stål Radiovegen v 5 5 Stål Radiovegen v 5 5 Stål Radiovegen v 5 5 Stål Type Kommentar Side 61 av 61

78 Registrering av vegobjekt Skilt Objekt: Kommune: Skiltplate + Hammerfest Dato: Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Skilt nr Skilt navn skilt Moloveien h 516 Gangfelt Moloveien v 516 Gangfelt Moloveien h 372 Parkering forbudt Moloveien v 372 Parkering forbudt Moloveien v 372 Parkering forbudt Moloveien h 372 Parkering forbudt Moloveien v 372 Parkering forbudt Moloveien h 372 Parkering forbudt Akkardfjordveien h Forbudt for motorvogn Berlevågveien h 366 Fartsgrensesone Berlevågveien h 368 Slutt på fartsgrensesone Berlevågveien v 366 Fartsgrensesone Berlevågveien v 368 Slutt på fartsgrensesone Breilia h 142 Barn Breilia v 372 Parkering forbudt Breilia v Envegskjøring (horisontal) Breilia v 372 Parkering forbudt Breilia v 372 Parkering forbudt Breilia h 372 Parkering forbudt Breilia h 372 Parkering forbudt Breilia v 372 Parkering forbudt Breilia v 372 Parkering forbudt Breilia v 372 Parkering forbudt 5 5 Kommentar Side 1 av 18

79 Skilt Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Skilt nr Skilt navn skilt Breilia v 372 Parkering forbudt Breilia h 302 Innkjøring forbudt Breilia v 302 Innkjøring forbudt Brenneriveien h 516 Gangfelt Brenneriveien v 516 Gangfelt Galeasveien h 366 Fartsgrensesone Galeasveien h 368 Slutt på fartsgrensesone Galeasveien v 366 Fartsgrensesone Galeasveien v 368 Slutt på fartsgrensesone Corn Moes Gate h 372 Parkering forbudt Corn Moes Gate h 372 Parkering forbudt Corn Moes Gate h 372 Parkering forbudt Finnmarksveien h 372 Parkering forbudt Finnmarksveien v 124 Farlig vegkryss Finnmarksveien h 516 Gangfelt Finnmarksveien h 516 Gangfelt Finnmarksveien v 516 Gangfelt Finnmarksveien v 516 Gangfelt Finnmarksveien h 516 Gangfelt Finnmarksveien h 516 Gangfelt Finnmarksveien v 516 Gangfelt Finnmarksveien v 516 Gangfelt Finnmarksveien h 516 Gangfelt Finnmarksveien h 516 Gangfelt Finnmarksveien v 516 Gangfelt Finnmarksveien v 516 Gangfelt Finnmarksveien h 142 Barn Finnmarksveien h 516 Gangfelt Finnmarksveien h 516 Gangfelt Finnmarksveien v 516 Gangfelt Finnmarksveien v 516 Gangfelt Finnmarksveien v Fartsgrense (50 km/t) 3 4 Kommentar Side 2 av 18

80 Skilt Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Skilt nr Skilt navn skilt Fiskerigata h 527 Blindveg Fjellgata h Envegskjøring (horisontal) Fjellgata v Envegskjøring (horisontal) Fjellgata v 302 Innkjøring forbudt Forsølveien h 516 Gangfelt Forsølveien v 516 Gangfelt Forsølveien h 372 Parkering forbudt Forsølveien h 372 Parkering forbudt Forsølveien h 210 Forkjørskryss Forsølveien v 372 Parkering forbudt Forsølveien 372 Parkering forbudt Forsølveien h 516 Gangfelt Forsølveien v 372 Parkering forbudt Forsølveien v 372 Parkering forbudt Forsølveien v 516 Gangfelt Forsølveien h 372 Parkering forbudt Forsølveien h 372 Parkering forbudt Forsølveien h Svingeforbud til venstre Forsølveien v 372 Parkering forbudt Forsølveien v 372 Parkering forbudt Forsølveien v 372 Parkering forbudt Forsølveien v 372 Parkering forbudt Forsølveien v 372 Parkering forbudt Forsølveien v 372 Parkering forbudt Forsølveien h 372 Parkering forbudt Forsølveien v 372 Parkering forbudt Forsølveien h 366 Fartsgrensesone Forsølveien h 368 Slutt på fartsgrensesone Forsølveien v 366 Fartsgrensesone Forsølveien v 368 Slutt på fartsgrensesone Forsølveien h 516 Gangfelt Forsølveien h 516 Gangfelt 5 Kommentar Side 3 av 18

81 Skilt Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Skilt nr Skilt navn skilt Forsølveien v 516 Gangfelt Forsølveien v 516 Gangfelt Forsølveien h 527 Blindveg Gnistveien h 366 Fartsgrensesone Gnistveien h 368 Slutt på fartsgrensesone Gnistveien v 366 Fartsgrensesone Gnistveien v 368 Slutt på fartsgrensesone Henrik Mansikas Vei h 516 Gangfelt Henrik Mansikas Vei h 516 Gangfelt Henrik Mansikas Vei v 516 Gangfelt Henrik Mansikas Vei v 516 Gangfelt Idrettsveien h 516 Gangfelt Idrettsveien h 372 Parkering forbudt Idrettsveien h 372 Parkering forbudt Idrettsveien h 516 Gangfelt Idrettsveien v 516 Gangfelt Idrettsveien v 372 Parkering forbudt Idrettsveien h 516 Gangfelt Idrettsveien v 516 Gangfelt Idrettsveien h 366 Fartsgrensesone Idrettsveien h 368 Slutt på fartsgrensesone Idrettsveien v 366 Fartsgrensesone Idrettsveien v 368 Slutt på fartsgrensesone Idrettsveien h 516 Gangfelt Idrettsveien h 516 Gangfelt Idrettsveien v 516 Gangfelt Idrettsveien v 516 Gangfelt Idrettsveien h 516 Gangfelt Idrettsveien h 516 Gangfelt Idrettsveien v 516 Gangfelt Idrettsveien v 516 Gangfelt Idrettsveien v Envegskjøring (horisontal) 5 5 Kommentar Side 4 av 18

82 Skilt Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Skilt nr Skilt navn skilt Idrettsveien h 302 Innkjøring forbudt Idrettsveien v 302 Innkjøring forbudt Industrigata h 372 Parkering forbudt Industrigata h 372 Parkering forbudt Industrigata v 372 Parkering forbudt Industrigata v 372 Parkering forbudt Ishavsgata h Envegskjøring (horisontal) Ishavsgata v Envegskjøring (horisontal) Ishavsgata h Fartsgrense (30 km/t) Ishavsgata v Fartsgrense (30 km/t) Kirkenesveien h 366 Fartsgrensesone Kirkenesveien h 368 Slutt på fartsgrensesone Kirkenesveien v 366 Fartsgrensesone Kirkenesveien v 368 Slutt på fartsgrensesone Kløverveien h 372 Parkering forbudt Krutthusgata h 372 Parkering forbudt Krutthusgata h 372 Parkering forbudt Krutthusgata h 372 Parkering forbudt Krutthusgata h 366 Fartsgrensesone Krutthusgata h 368 Slutt på fartsgrensesone Krutthusgata v 366 Fartsgrensesone Krutthusgata v 368 Slutt på fartsgrensesone Krutthusgata h Forbudt for motorvogn Kvalfjordveien h 366 Fartsgrensesone Kvalfjordveien h 368 Slutt på fartsgrensesone Kvalfjordveien v 366 Fartsgrensesone Kvalfjordveien v 368 Slutt på fartsgrensesone Kvalfjordveien v 372 Parkering forbudt Kvalfjordveien v 372 Parkering forbudt Kvaløygata h 527 Blindveg Kvaløygata h 302 Innkjøring forbudt Lilleveien v 372 Parkering forbudt 5 Kommentar Side 5 av 18

83 Skilt Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Skilt nr Skilt navn skilt Melandsgata h 302 Innkjøring forbudt Melandsgata v 302 Innkjøring forbudt Melandsgata h Slutt på særskilt fartsgrense ( Melandsgata v Slutt på særskilt fartsgrense ( Melkøyveien h 366 Fartsgrensesone Melkøyveien h 368 Slutt på fartsgrensesone Melkøyveien v 366 Fartsgrensesone Melkøyveien v 368 Slutt på fartsgrensesone Mercurs Vei h 516 Gangfelt Mercurs Vei h 516 Gangfelt Mercurs Vei v 516 Gangfelt Mercurs Vei v 516 Gangfelt Mian h Forbudt for motorvogn Moreneveien h Envegskjøring (vertikal) Moreneveien v Envegskjøring (horisontal) Moreneveien h 372 Parkering forbudt Moreneveien h 142 Barn Moreneveien h 302 Innkjøring forbudt Moreneveien v 302 Innkjøring forbudt Mylingen h Forbudt for motorvogn Mylingen h Envegskjøring (horisontal) Mylingen v Envegskjøring (vertikal) Mylingen h 366 Fartsgrensesone Mylingen h 368 Slutt på fartsgrensesone Mylingen v 366 Fartsgrensesone Mylingen v 368 Slutt på fartsgrensesone Mylingen h 142 Barn Mylingen h 302 Innkjøring forbudt Mylingen v 302 Innkjøring forbudt Mylingen h 148 Møtende trafikk Måneveien h 516 Gangfelt Måneveien h 516 Gangfelt 5 Kommentar Side 6 av 18

84 Skilt Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Skilt nr Skilt navn skilt Kommentar Måneveien v 516 Gangfelt Måneveien v 516 Gangfelt Nedre Hauen h 366 Fartsgrensesone Nedre Hauen h 368 Slutt på fartsgrensesone Nedre Hauen v 372 Parkering forbudt Nedre Hauen v 372 Parkering forbudt Nedre Myrvei v Forbudt for motorvogn Nedre Rairo h 366 Fartsgrensesone Nedre Rairo h 368 Slutt på fartsgrensesone Nedre Rairo v 366 Fartsgrensesone Nedre Rairo v 368 Slutt på fartsgrensesone Neptunveien h 516 Gangfelt Neptunveien h 516 Gangfelt Neptunveien v 516 Gangfelt Neptunveien v 516 Gangfelt Nordlysveien h 516 Gangfelt Nordlysveien h 516 Gangfelt Nordlysveien v 516 Gangfelt Nordlysveien v 516 Gangfelt Nybakken h 366 Fartsgrensesone Nybakken h 368 Slutt på fartsgrensesone Nybakken v 366 Fartsgrensesone Nybakken v 368 Slutt på fartsgrensesone Nybakken v 372 Parkering forbudt Nybakken h 372 Parkering forbudt Nybakken h 372 Parkering forbudt Nybakken h 516 Gangfelt Nybakken v 516 Gangfelt Nybakken v 372 Parkering forbudt Orions Vei h 516 Gangfelt 3 5 Skilt/ tatt ned Orions Vei h 516 Gangfelt Orions Vei v 516 Gangfelt 5 5 Side 7 av 18

85 Skilt Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Skilt nr Skilt navn skilt Orions Vei v 516 Gangfelt Orions Vei h 516 Gangfelt Orions Vei h 516 Gangfelt Orions Vei v 516 Gangfelt Orions Vei v 516 Gangfelt Parkgata v 372 Parkering forbudt Parkgata v 372 Parkering forbudt Parkgata h 366 Fartsgrensesone Parkgata h 368 Slutt på fartsgrensesone Parkgata v 366 Fartsgrensesone Parkgata v 368 Slutt på fartsgrensesone Parkgata v 372 Parkering forbudt Parkgata h 372 Parkering forbudt Rairo h Envegskjøring (horisontal) Rairo v Envegskjøring (horisontal) Rairo v 302 Innkjøring forbudt Rossmollgata h 527 Blindveg Rossmollgata v 516 Gangfelt Rossmollgata v 516 Gangfelt Rossmollgata h 516 Gangfelt Rossmollgata h 516 Gangfelt Rossmollgata h Forbudt for motorvogn Rossmollgata h 366 Fartsgrensesone Rossmollgata h 368 Slutt på fartsgrensesone Rossmollgata v 366 Fartsgrensesone Rossmollgata v 368 Slutt på fartsgrensesone Rossmollgata h 372 Parkering forbudt Rossmollgata v Forbudt for motorvogn Rossmollgata h 366 Fartsgrensesone Rossmollgata v 366 Fartsgrensesone Rossmollgata v 368 Slutt på fartsgrensesone Rossmollgata h 372 Parkering forbudt 5 Kommentar Side 8 av 18

86 Skilt Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Skilt nr Skilt navn skilt Rossmollgata h 372 Parkering forbudt Rossmollgata v 372 Parkering forbudt Rossmollgata h 372 Parkering forbudt Rossmollgata v 372 Parkering forbudt Blomsterveien h 362 Fartsgrense Blomsterveien h Blindveg Breidablikk h 362 Fartsgrense Breidablikk v 362 Fartsgrense Breidablikk h 368 Slutt på fartsgrensesone Breidablikk v 368 Slutt på fartsgrensesone Breidablikk h 372 Parkering forbudt Breidablikk v 372 Parkering forbudt Breidablikk h 372 Parkering forbudt Breidablikk v 372 Parkering forbudt Breidablikk h 372 Parkering forbudt Breidablikk v 372 Parkering forbudt Breidablikk h 372 Parkering forbudt Breidablikk v 142 Barn Breidablikk v 372 Parkering forbudt Dalveien h 362 Fartsgrense Dalveien v 362 Fartsgrense Dalveien h 368 Slutt på fartsgrensesone Dalveien v 368 Slutt på fartsgrensesone Elveoset h 362 Fartsgrense Elveoset v 362 Fartsgrense Elveoset h 368 Slutt på fartsgrensesone Elveoset v 368 Slutt på fartsgrensesone Elveoset h Blindveg Elveoset h Blindveg Elveveien h 362 Fartsgrense Elveveien h Blindveg Havneveien h 362 Fartsgrense 4 4 Kommentar Side 9 av 18

87 Skilt Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Skilt nr Skilt navn skilt Havneveien v 362 Fartsgrense Havneveien h 362 Fartsgrense Havneveien v 362 Fartsgrense Havneveien h 522 Gang- og sykkelveg Havneveien v 522 Gang- og sykkelveg Havneveien h 522 Gang- og sykkelveg Havneveien v 522 Gang- og sykkelveg Krøkebærveien h 516 Gangfelt Krøkebærveien h 516 Gangfelt Krøkebærveien v 516 Gangfelt Krøkebærveien v 516 Gangfelt Lakseveien h Blindveg Langbuktveien h Fartsgrense (50 km/t) Markveien h Fartsgrense (30 km/t) Markveien h 527 Blindveg Mellomveien h 366 Fartsgrensesone Mellomveien v 366 Fartsgrensesone Mellomveien h 368 Slutt på fartsgrensesone Mellomveien v 368 Slutt på fartsgrensesone Milveien h 362 Fartsgrense Milveien h Forbudt for alle kjøretøy Milveien v Forbudt for alle kjøretøy Myrveien h Fartsgrense (30 km/t) Myrveien v Fartsgrense (30 km/t) Platået h 527 Blindveg Ringveien h 516 Gangfelt Ringveien h 516 Gangfelt Ringveien v 516 Gangfelt Ringveien v 516 Gangfelt Rundveien h 366 Fartsgrensesone Rundveien v 366 Fartsgrensesone Rundveien h 368 Slutt på fartsgrensesone 5 Kommentar Side 10 av 18

88 Skilt Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Skilt nr Skilt navn skilt Kommentar Rundveien v 368 Slutt på fartsgrensesone Rypklubbveien v Fartsgrense (50 km/t) Rødsildreveien h 527 Blindveg Rørvikbakken h 366 Fartsgrensesone Rørvikbakken v 366 Fartsgrensesone Rørvikbakken h 368 Slutt på fartsgrensesone Rørvikbakken v 368 Slutt på fartsgrensesone Rørvikneset h 527 Blindveg Rørvikvannet h 527 Blindveg Rørvikveien h 366 Fartsgrensesone Rørvikveien v 366 Fartsgrensesone Rørvikveien h 368 Slutt på fartsgrensesone Rørvikveien v 368 Slutt på fartsgrensesone Rørvikveien h 522 Gang- og sykkelveg Rørvikveien h 522 Gang- og sykkelveg Rørvikveien h 527 Blindveg Rørvikveien h Forbudt for motorvogn 5 Mangler skilt Rørvikveien v Forbudt for motorvogn Røsslyngveien h 527 Blindveg Røyeveien h Blindveg Sandbuktveien h 516 Gangfelt Sandbuktveien h 516 Gangfelt Sandbuktveien v 516 Gangfelt Sandbuktveien v 516 Gangfelt Sandbuktveien h 527 Blindveg Solbakken h 366 Fartsgrensesone Solbakken h 368 Slutt på fartsgrensesone Solbakken v 366 Fartsgrensesone Solbakken v 368 Slutt på fartsgrensesone Stien h 366 Fartsgrensesone Stien v 366 Fartsgrensesone Stien h 368 Slutt på fartsgrensesone 5 Side 11 av 18

89 Skilt Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Skilt nr Skilt navn skilt Stien v 368 Slutt på fartsgrensesone Stien h 527 Blindveg Svingen h Fartsgrense (30 km/t) Ørretveien h Blindveg Rådhusplassen h 302 Innkjøring forbudt Rådhusplassen v 302 Innkjøring forbudt Salheimsveien h 366 Fartsgrensesone Salheimsveien h 368 Slutt på fartsgrensesone Salheimsveien v 366 Fartsgrensesone Salheimsveien v 368 Slutt på fartsgrensesone Salheimsveien h 372 Parkering forbudt Salsgata v 372 Parkering forbudt Salsgata h 372 Parkering forbudt Salsgata v 372 Parkering forbudt Salsgata h 516 Gangfelt Salsgata v 516 Gangfelt Salsgata v 372 Parkering forbudt Salsgata v 372 Parkering forbudt Siriusveien h 516 Gangfelt Siriusveien h 516 Gangfelt Siriusveien v 516 Gangfelt Siriusveien v 516 Gangfelt Sjøgata h 372 Parkering forbudt Sjøgata h Envegskjøring (horisontal) Sjøgata v Envegskjøring (horisontal) Skaidiveien h Forbudt for motorvogn Skaidiveien h 516 Gangfelt Skaidiveien h 516 Gangfelt Skaidiveien v 516 Gangfelt Skaidiveien v 516 Gangfelt Skaidiveien h 142 Barn Skaidiveien h 516 Gangfelt 5 Kommentar Side 12 av 18

90 Skilt Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Skilt nr Skilt navn skilt Kommentar Skaidiveien h 516 Gangfelt Skaidiveien v 516 Gangfelt Skaidiveien v 516 Gangfelt Skaidiveien h 516 Gangfelt Skaidiveien h 516 Gangfelt Skaidiveien v 516 Gangfelt Skaidiveien v 516 Gangfelt Skaidiveien h 366 Fartsgrensesone Skaidiveien h 368 Slutt på fartsgrensesone Skaidiveien v 366 Fartsgrensesone Skaidiveien v 368 Slutt på fartsgrensesone Skiveien v Forbudt for motorvogn 4 2 Skjev Skiveien v 372 Parkering forbudt Skiveien v 372 Parkering forbudt Skiveien v 372 Parkering forbudt Skytterveien h 372 Parkering forbudt Skytterveien h 366 Fartsgrensesone Skytterveien h 368 Slutt på fartsgrensesone Skytterveien v 366 Fartsgrensesone Skytterveien v 368 Slutt på fartsgrensesone Solveien h 516 Gangfelt Solveien h 516 Gangfelt Solveien v 516 Gangfelt Solveien v 516 Gangfelt Storgata h Parkeringssone Storgata h Slutt på parkeringssone Storgata v Parkeringssone Storgata v Slutt på parkeringssone Storgata v 372 Parkering forbudt Storgata h Envegskjøring (horisontal) Storgata v Envegskjøring (horisontal) Storgata v 372 Parkering forbudt 4 Side 13 av 18

91 Skilt Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Skilt nr Skilt navn skilt Storgata h 302 Innkjøring forbudt Storgata v 302 Innkjøring forbudt Storgata h 372 Parkering forbudt Storgata h 366 Fartsgrensesone Storgata h 368 Slutt på fartsgrensesone Storgata v 366 Fartsgrensesone Storgata v 368 Slutt på fartsgrensesone Storgata h 372 Parkering forbudt Storgata v 372 Parkering forbudt Storgata v 372 Parkering forbudt Storvannsveien h 516 Gangfelt Storvannsveien v 516 Gangfelt Storvannsveien h 366 Fartsgrensesone Storvannsveien h 368 Slutt på fartsgrensesone Storvannsveien v 366 Fartsgrensesone Storvannsveien v 368 Slutt på fartsgrensesone Storvannsveien v 372 Parkering forbudt Storvannsveien v 372 Parkering forbudt Storvannsveien h Fartsgrense (30 km/t) Storvannsveien v Fartsgrense (30 km/t) Sætergamveien h 366 Fartsgrensesone Sætergamveien h 368 Slutt på fartsgrensesone Sætergamveien v 366 Fartsgrensesone Sætergamveien v 368 Slutt på fartsgrensesone Sørøygata v Parkeringssone Sørøygata v Slutt på parkeringssone Tunnelbakken h 516 Gangfelt Tunnelbakken v 516 Gangfelt Tunnelbakken h 366 Fartsgrensesone Tunnelbakken h 368 Slutt på fartsgrensesone Tunnelbakken v 366 Fartsgrensesone Tunnelbakken v 368 Slutt på fartsgrensesone 5 Kommentar Side 14 av 18

92 Skilt Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Skilt nr Skilt navn skilt Turistveien h 516 Gangfelt Turistveien v 516 Gangfelt Turistveien v 142 Barn Turistveien h 366 Fartsgrensesone Turistveien h 368 Slutt på fartsgrensesone Turistveien v 366 Fartsgrensesone Turistveien v 368 Slutt på fartsgrensesone Uranusveien h 516 Gangfelt Uranusveien h 516 Gangfelt Uranusveien v 516 Gangfelt Uranusveien v 516 Gangfelt Vadsøveien h 366 Fartsgrensesone Vadsøveien h 368 Slutt på fartsgrensesone Vadsøveien v 366 Fartsgrensesone Vadsøveien v 368 Slutt på fartsgrensesone Vardøveien h Fartsgrense (30 km/t) Vardøveien h Slutt på særskilt fartsgrense ( Vardøveien v Slutt på særskilt fartsgrense ( Vardøveien v Fartsgrense (30 km/t) William Johansens Vei h 527 Blindveg Øvre Hauen h 366 Fartsgrensesone Øvre Hauen v 366 Fartsgrensesone Øvre Hauen h 368 Slutt på fartsgrensesone Øvre Hauen v 368 Slutt på fartsgrensesone Øvreveien v 527 Blindveg Hvalrossveien h 527 Blindveg Isbjørnveien h 366 Fartsgrensesone Isbjørnveien h 368 Slutt på fartsgrensesone Isbjørnveien v 366 Fartsgrensesone Isbjørnveien v 368 Slutt på fartsgrensesone Isbjørnveien v 527 Blindveg Kobbeveien h 527 Blindveg 4 Kommentar Side 15 av 18

93 Skilt Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Skilt nr Skilt navn skilt Kobbeveien 527 Blindveg Kobbeveien 527 Blindveg Kobbeveien 527 Blindveg Tromsveien h 366 Fartsgrensesone Tromsveien h 368 Slutt på fartsgrensesone Tromsveien v 366 Fartsgrensesone Tromsveien v 368 Slutt på fartsgrensesone Tromsveien h 366 Fartsgrensesone Tromsveien h 368 Slutt på fartsgrensesone Tromsveien v 366 Fartsgrensesone Tromsveien v 368 Slutt på fartsgrensesone Fjellbakken h 366 Fartsgrensesone Fjellbakken h 368 Slutt på fartsgrensesone Fjellbakken v 366 Fartsgrensesone Fjellbakken v 368 Slutt på fartsgrensesone Fjellbakken h 302 Innkjøring forbudt Skolebakken v 516 Gangfelt Skolebakken h 366 Fartsgrensesone Skolebakken h 368 Slutt på fartsgrensesone Skolebakken v 366 Fartsgrensesone Skolebakken v 368 Slutt på fartsgrensesone Skolebakken v 372 Parkering forbudt Skolebakken v 372 Parkering forbudt Skolebakken h 372 Parkering forbudt Skolebakken h 372 Parkering forbudt Skolebakken v 372 Parkering forbudt Skolebakken v 372 Parkering forbudt Skolebakken h 142 Barn 5 5 Skjev Storelvbakken h 372 Parkering forbudt Storelvbakken h 366 Fartsgrensesone Storelvbakken h 368 Slutt på fartsgrensesone Storelvbakken h 372 Parkering forbudt 4 5 Kommentar Side 16 av 18

94 Skilt Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Skilt nr Skilt navn skilt Storelvbakken h 372 Parkering forbudt Storelvbakken h 142 Barn Storelvbakken h 142 Barn Storelvbakken h Svingeforbud til høyre Sykehusveien v 202 Vikeplikt Sykehusveien h 302 Innkjøring forbudt Sykehusveien h 302 Innkjøring forbudt Sykehusveien v 302 Innkjøring forbudt Sykehusveien h Envegskjøring (horisontal) Sykehusveien h Envegskjøring (horisontal) Sykehusveien v Envegskjøring (horisontal) Sykehusveien h 302 Innkjøring forbudt Sykehusveien v 302 Innkjøring forbudt Kransvikveien v 210 Forkjørskryss Kransvikveien h 372 Parkering forbudt Kransvikveien h 104 Bratt bakke Lavamoloen h 302 Innkjøring forbudt Lavamoloen v 302 Innkjøring forbudt Lavamoloen h 372 Parkering forbudt Lavamoloen v 372 Parkering forbudt Russedamsveien h Forbudt for motorvogn Russedamsveien v Forbudt for motorvogn Russedamsveien h 366 Fartsgrensesone Russedamsveien h 368 Slutt på fartsgrensesone Russedamsveien v 366 Fartsgrensesone Russedamsveien v 368 Slutt på fartsgrensesone Rundlia v 302 Innkjøring forbudt Mellomgata h 372 Parkering forbudt Mellomgata v 372 Parkering forbudt Mellomgata v 372 Parkering forbudt Mellomgata h 372 Parkering forbudt Mellomgata v 372 Parkering forbudt 5 5 Kommentar Side 17 av 18

95 Skilt Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Skilt nr Skilt navn skilt Mellomgata v 372 Parkering forbudt Mellomgata v 372 Parkering forbudt Mellomgata v Forbudt for motorsykkel og m Mellomgata h 372 Parkering forbudt Mellomgata v 372 Parkering forbudt Tømmervikveien h 527 Blindveg Seljevikveien h 366 Fartsgrensesone Seljevikveien h 368 Slutt på fartsgrensesone Seljevikveien v 366 Fartsgrensesone Seljevikveien v 368 Slutt på fartsgrensesone 5 Kommentar Side 18 av 18

96 Sluk Registrering av vegobjekt Objekt: Sluk 1= 300 mm rund Kommune: Hammerfest 2= 300*300 firkant 3= 650 mm rund Dato: Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Rist type Berlevågveien v Berlevågveien h Blinken v Breilia v Breilia v Breilia v Breilia h Breilia v Breilia v Breilia v Breilia v Breilia v Breilia v Brenneriveien h Corn Moes Gate h Corn Moes Gate h Corn Moes Gate h Corn Moes Gate h Corn Moes Gate h Corn Moes Gate h Corn Moes Gate v Erik Eriksens Vei h Erik Eriksens Vei v Erik Eriksens Vei v Erik Eriksens Vei v Erik Eriksens Vei h Finnmarksveien v Finnmarksveien h Finnmarksveien h Finnmarksveien v Finnmarksveien h Finnmarksveien h Finnmarksveien h Fjellgata h Fjellgata v 1 Kommentar Side 1 av 8

97 Sluk Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Rist type Kommentar Fjellgata v Forsølveien h Forsølveien v Forsølveien h Forsølveien v Forsølveien h Forsølveien v Forsølveien h Forsølveien h Freidigveien h Gammelveien v Gammelveien v Gnistveien h Gnistveien h Gnistveien h Gnistveien h Gnistveien h Gnistveien h Hamnegata h Hamnegata h Hamnegata v Henrik Mansikas Vei v Hyggeveien v Høyden v Høyden v Idrettsveien v Idrettsveien h Idrettsveien v Idrettsveien v Idrettsveien v Idrettsveien h Idrettsveien v Idrettsveien h Idrettsveien v Idrettsveien h Idrettsveien h Idrettsveien v Idrettsveien h Idrettsveien h Idrettsveien v Idrettsveien v Idrettsveien v 3 Kjeftsluk Industrigata v Industrigata v 3 Side 2 av 8

98 Sluk Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Rist type Johan Alexandersens Vei h Johan Alexandersens Vei v Johan Alexandersens Vei h Johan Altmanns Vei h Joseph Lommijærvis Vei v Joseph Lommijærvis Vei v Jupiters Vei v Kabelveien v Kabelveien v Kvaløygata h Kvaløygata h Kvaløygata h Lyngbakken v Mian h Moreneveien v Moreneveien h Moreneveien v Moreneveien v Moreneveien v Moreneveien h Moreneveien v Moreneveien v Moreneveien v Moreneveien h Moreneveien v Moreneveien v Moreneveien h Moreneveien v Moreneveien v Måneveien v Måneveien v Måneveien h Måneveien h Måneveien v Måneveien h Nedre Hauen v Nedre Myrvei v Nedre Rairo h Nedre Rairo h Nedre Rairo h Nedre Rairo h Nedre Rairo h Neptunveien v Neptunveien v 1 Kommentar Side 3 av 8

99 Sluk Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Rist type Nils Fredrik Rønbecks Vei v Nybakken v Nybakken v Nybakken v Nybakken v Nybakken v Nybakken v Orions Vei h Parkgata h Parkgata h Parkgata v Parkgata h Parkgata h Parkgata v Parkgata h Parkgata v Parkgata h Parkgata v Parkgata h Parkgata v Parkgata v Rairo v Rairo h Rairo h Rairo h Reinlia v Risvågveien h Risvågveien h Rossmollgata h Rossmollgata h Rossmollgata h Rossmollgata h Rossmollgata v Rossmollgata v Rossmollgata h Rossmollgata h Rossmollgata v Rossmollgata h Rossmollgata v Rossmollgata v Rossmollgata h Rossmollgata h Rossmollgata h Rossmollgata h 3 Kommentar Side 4 av 8

100 Sluk Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Rist type Rossmollgata h Bjørkåsen h Isveien v Krøkebærveien v Krøkebærveien v Krøkebærveien v Krøkebærveien v Krøkebærveien h Krøkebærveien v Krøkebærveien h Krøkebærveien h Krøkebærveien h Krøkebærveien h Krøkebærveien h Krøkebærveien v Krøkebærveien v Krøkebærveien v Krøkebærveien h Laugslettveien h Markveien h Markveien v Mellomveien h Mellomveien v Mellomveien h Mellomveien v Rødsildreveien v Rørvikveien v Røsslyngveien m Ørretveien m Rådhusplassen v Rådhusplassen v Rådhusplassen v Salsgata h Salsgata v Salsgata h Salsgata h Salsgata h Salsgata v Salsgata v Salsgata v Salsgata v Salsgata v Salsgata v Salsgata v 2 Kommentar Side 5 av 8

101 Sluk Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Rist type Kommentar Siriusveien h Siriusveien v Siriusveien h Siriusveien v Sjøgata h Sjøgata v Sjøgata h Sjøgata v Sjøgata h Sjøgata v Sjøgata h Sjøgata v Skaidiveien v Skiveien h Skytterveien h Skytterveien h Skytterveien h Solveien h Solveien h Solveien v Solveien v Stikkveien h 1 Gjengrodd Stikkveien h Stikkveien h Stjerneveien v Stjerneveien v Stjerneveien v Stjerneveien h Stjerneveien h Stjerneveien h Storfjellveien v Storfjellveien v Storfjellveien h Storgata h Storgata v Storgata h Storgata v Storgata h Storgata v Storgata h Storgata v Storgata h Storgata v Storgata h 3 Side 6 av 8

102 Sluk Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Rist type Storgata v Storgata v Storvannsveien v Storvannsveien v Storvannsveien v Storvannsveien v Storvannsveien v Storvannsveien v Storvannsveien v Storvannsveien h Sukkertoppen v Svaldbargata h Sætergamveien v Turistveien v Turistveien v Uranusveien h Uranusveien v Uranusveien h Uranusveien h Vardøveien v Vardøveien v Vegaveien v Vidjeveien v Vinterbakken v William Johansens Vei h William Johansens Vei v Øvre Molla v Øvreveien h Øvreveien h Stadionveien h Hvalrossveien v Hvalrossveien v Hvalrossveien v Isbjørnveien v Tromsveien h Tromsveien v Tromsveien v Fjellbakken v Skolebakken v Skolebakken v Storelvbakken h Sykehusveien h Sykehusveien v Sykehusveien v 1 Kommentar Side 7 av 8

103 Sluk Vegnr Hp Meter Vegnavn Side Rist type Sykehusveien h Sykehusveien h Sykehusveien h Sykehusveien h Sykehusveien h Sykehusveien h Sykehusveien h Sykehusveien v Kransvikveien v Kransvikveien v Rundlia h Mellomgata h Mellomgata h Mellomgata h Mellomgata h Mellomgata h 1 Kommentar Side 8 av 8

104 Registrering av vegobjekt Rekkverk Objekt: Kommune: Rekkverk Hammerfest Dato: Vegnr Hp Meter fra Meter til Lengde (m) Vegnavn Side Type rekkverk Type Moloveien h 5 Stål Tre Moloveien v 5 Stål Tre Hellefjord-Skarvfjordhamn v 3 Betong Hellefjord-Skarvfjordhamn v 3 Betong Hellefjord-Skarvfjordhamn v 5 Stål Tre Hellefjord-Skarvfjordhamn v 3 Betong Langstrand-Sandøybotn v 2 Betong Langstrand-Sandøybotn v 3 Betong Langstrand-Sandøybotn v 3 Betong Langstrand-Sandøybotn v 2 Betong Langstrand-Sandøybotn v 2 Betong Langstrand-Sandøybotn v 2 Betong Langstrand-Sandøybotn v 3 Betong Langstrand-Sandøybotn v 2 Betong Langstrand-Sandøybotn h 3 Betong Langstrand-Sandøybotn v 2 Betong Langstrand-Sandøybotn v 2 Betong Langstrand-Sandøybotn h 3 Betong Langstrand-Sandøybotn h 3 Betong Langstrand-Sandøybotn v 3 Betong Kommentar Side 1 av 4

105 Vegnr Hp Meter fra Meter til Rekkverk Lengde (m) Vegnavn Side Type rekkverk Type Kommentar Breilia h 5 Betong Stålrekkverk og gitter p Krutthusgata h 3 Betong Kvalfjordveien h 5 Stål Tre Kvaløygata v 4 Stål På betong Meland v 5 Stål Tre Rossmollgata v 5 Stål Tre Rossmollgata v 5 Betong Rossmollgata v 5 Stål Tre Bjørkåsen v 3 Stål Tre Blomsterveien h 2 Stål Tre Breidablikk h 3 Stål Stål Havneveien h 2 Stål Tre Havneveien h 3 Stål Tre Krøkebærveien h 3 Stål Tre Krøkebærveien h 4 Stål Stål Krøkebærveien h 2 Stål Tre Krøkebærveien h 5 Stål Tre Laugslettveien h 4 Stål Tre Mellomveien h 4 Stål Tre Mellomveien h 5 Stål Tre Mellomveien h 4 Stål Tre Nedreveien v 4 Stål Tre Nedreveien v 3 Stål Tre Platået h 3 Stål Tre Rørvikbakken h 2 Stål Tre Rørvikneset v 3 Stål Tre Solbakken h 3 Stål Tre Solbakken h 5 Stål Stål Svarthammeren h 4 Stål Tre Side 2 av 4

106 Vegnr Hp Meter fra Meter til Rekkverk Lengde (m) Vegnavn Side Type rekkverk Type Vinkelen h 4 Stål Tre Øvre Stornes v 2 Stål Tre Skolebakken h 3 Betong Storelvbakken v 1 Stål Tre Tømmervikveien h 4 Betong Bekkeli h 4 Stål Tre Shellveien h 2 Stål Tre Shellveien v 4 Stål Tre Leirviktråkket h 4 Betong Kommentar Side 3 av 4

107 Vegnr Hp Meter fra Meter til Rekkverk Lengde (m) Vegnavn Side Type rekkverk Type Kommentar Hellefjord-Skarvfjordhamn v Mangler Krutthusgata h Mangler Dalveien h Mangler over bru Dalveien v Mangler over bru Elveveien v Mangler Elveveien h Mangler Milveien h Mangler Nedreveien v Mangler Storvannsveien h Mangler Side 4 av 4

108 Registrering av vegobjekt Kantstein Objekt: Kantstein 1= Betongstein Kommune: Hammerfest 2= Spikma 3= Granitt Dato: = Plasstøpt Vegnr Hp Meter fra Meter til Lengde (m) Vegnavn Side Type Moloveien v Blinken v Blinken v Breilia v Brenneriveien h Brenneriveien v Corn Moes Gate h Corn Moes Gate h Corn Moes Gate h Finnmarksveien v Finnmarksveien v Finnmarksveien h Forsølveien h Forsølveien v Forsølveien h Forsølveien v Gnistveien v Gnistveien h Hamnegata v Idrettsveien h 1 3 Bruksområde kommentar Side 1 av 4

109 Vegnr Hp Meter fra Meter til Kantstein Lengde (m) Vegnavn Side Type Idrettsveien v Idrettsveien v Idrettsveien h Moreneveien v Nybakken h Nybakken v Parkgata h Parkgata v Parkgata h Parkgata v Rossmollgata h Rossmollgata v Rossmollgata v Rossmollgata v Rossmollgata v Breidablikk v Krøkebærveien v Rørvikveien v Rørvikveien v Rådhusplassen h Rådhusplassen v Rådhusplassen v Salsgata v Sjøgata h Sjøgata v Sjøgata h Sjøgata v Skaidiveien v Skippergata v 1 3 Bruksområde kommentar Side 2 av 4

110 Vegnr Hp Meter fra Meter til Kantstein Lengde (m) Vegnavn Side Type Storfjellveien h Storfjellveien v Storgata h Storgata v Storgata h Storgata v Storgata h Storgata h Storgata v Storgata h Storgata h Storgata h Storgata h Storgata v Storgata v Storvannsveien v Storvannsveien v Storvannsveien v Storvannsveien v Storvannsveien v Storvannsveien v Storvannsveien v Storvannsveien v Storvannsveien v Storvannsveien h Sørøygata h Sørøygata v Sørøygata h Tromsveien v 4 3 Bruksområde kommentar Side 3 av 4

111 Vegnr Hp Meter fra Meter til Kantstein Lengde (m) Vegnavn Side Type Skolebakken h Skolebakken v Skolebakken v Storelvbakken h Sykehusveien h Sykehusveien v 1 2 Bruksområde kommentar Side 4 av 4

112 Registrering av vegobjekt Leskur Objekt: Kommune: Leskur Hammerfest Dato: Vegnr Hp Meter Vegnavn Side vedlikehold konstruksjon Blinken h 3 4 Betong Finnmarksveien h 3 4 Betong Finnmarksveien h 3 3 Betong Finnmarksveien h 4 3 Betong Finnmarksveien h 4 4 Betong Finnmarksveien h 3 4 Betong Finnmarksveien h 4 3 Betong Gnistveien h 3 3 Betong Dalveien v 5 4 Tre Havneveien v 3 3 Betong Rypklubbveien h 4 4 Betong Sandbuktveien v 4 4 Betong Skaidiveien v 4 3 Betong Storvannsveien v 3 4 Betong Storvannsveien v 3 3 Tre Storvannsveien v 3 3 Tre Turistveien v 4 4 Betong Turistveien h 3 4 Betong Turistveien v 2 3 Betong Type materiale Kommentar Side 1 av 1

113 Vedlegg 2 Bruer svurdering og vurdering av behov for vedlikehold/reparasjon. - Havnevegen bru - Vassbukta bru - Lysverksbrua - Rossmollgate bru - Båtsfjord bru - Lotre bru - Mebotn bru - Straumen bru - Værbotn bru

114 SKJEMA FOR BRUINSPEKSJON Hammerfest kommune Brunavn: Værbotn bru nr 1, Sørøya Inspisert dato: Inspisert av: Jensen/Faksdal Byggeår: Ca 1950? Vegbru G/S-bru Veg/Hp/Km: Kv 4/1/2.700 Akse 1 mot Akse... mot Bru over: Elv Totallengde ca 6 m Bredde ca 4,0 m Føringsbredde ca 3,5 m Antall spenn: 2 Spennvidder: ca 5 m Bæresystem Overbygning Betong Stål Tre Stein Pilar / Søyle Betong Stål Tre Stein Slitelag Betong Asfalt Tre Annet Fundament Løsmasser Peler Fjell Annet Konstruksjonsdel Skadegrad B V T M Skadebeskrivelse / -type / - omfang Grunnen Landkar Undergraving landkar. Pilar Tårn Forankring Buefundament Overbygning Skadet armeringsoverdekning. Dårlig støpeskjøt. Brudekke Slitelag Lager Fuger Rekkverk Mangler rekkverk. Kun ca 30 cm betongkant Vannavløp MERKNAD

115 Værbotn bru 1

116 SKJEMA FOR BRUINSPEKSJON Hammerfest kommune Brunavn: Værbotn bru nr 2, Sørøya Inspisert dato: Inspisert av: Jensen/Faksdal Byggeår: Ca 1950? Vegbru G/S-bru Veg/Hp/Km: Kv 4/1/2.750 Akse 1 mot Akse... mot Bru over: Elv Totallengde ca 6 m Bredde ca 4,0 m Føringsbredde ca 3,5 m Antall spenn: 2 Spennvidder: ca 5 m Bæresystem Overbygning Betong Stål Tre Stein Pilar / Søyle Betong Stål Tre Stein Slitelag Betong Asfalt Tre Annet Fundament Løsmasser Peler Fjell Annet Konstruksjonsdel Skadegrad B V T M Skadebeskrivelse / -type / - omfang Grunnen Landkar Pilar Tårn Forankring Buefundament Overbygning Høytrykkspyles Brudekke Slitelag Lager Fuger Rekkverk Mangler rekkverk. Kun ca 30 cm betongkant Vannavløp MERKNAD

117 Værbotn bru 2

118 SKJEMA FOR BRUINSPEKSJON Hammerfest kommune Brunavn: Lotre bru, Sørøya Inspisert dato: Inspisert av: Jensen/Faksdal Byggeår: Ca 1950? Vegbru G/S-bru Veg/Hp/Km: Kv 4/1/5.670 Akse 1 mot Akse... mot Bru over: Elv Totallengde ca 8 m Bredde ca 4,0 m Føringsbredde ca 3,5 m Antall spenn: 2 Spennvidder: ca 6 m Bæresystem Overbygning Betong Stål Tre Stein Pilar / Søyle Betong Stål Tre Stein Slitelag Betong Asfalt Tre Annet Fundament Løsmasser Peler Fjell Annet Konstruksjonsdel Skadegrad B V T M Skadebeskrivelse / -type / - omfang Grunnen Landkar Pilar Tårn Forankring Buefundament Overbygning Skadet overflatebehandling på stålbjelker. Brudekke Slitelag Lager Fuger Rekkverk 2 Svakt rekkverk Vannavløp MERKNAD

119 Lotre bru

120 SKJEMA FOR BRUINSPEKSJON Hammerfest kommune Brunavn: Båtsfjord bru, Sørøya Inspisert dato: Inspisert av: Jensen/Faksdal Byggeår: Ca 1950? Vegbru G/S-bru Veg/Hp/Km: Kv 4/1/ Akse 1 mot Akse... mot Bru over: Elv Totallengde ca 10 m Bredde ca 4,0 m Føringsbredde ca 3,5 m Antall spenn: 2 Spennvidder: ca 8 m Bæresystem Overbygning Betong Stål Tre Stein Pilar / Søyle Betong Stål Tre Stein Slitelag Betong Asfalt Tre Annet Fundament Løsmasser Peler Fjell Annet Konstruksjonsdel Skadegrad B V T M Skadebeskrivelse / -type / - omfang Grunnen Landkar Pilar Tårn Forankring Buefundament Overbygning 2 Bjelker bør overflatebehandles 2 Korrosjon på stålbjelker Brudekke Slitelag Lager Fuger Rekkverk 2 Svakt feste Vannavløp MERKNAD

121 Båtsfjord bru

122 SKJEMA FOR BRUINSPEKSJON Hammerfest kommune Brunavn: Straumen bru, Sørøya Inspisert dato: Inspisert av: Jensen/Faksdal Byggeår: Ca 1950? Vegbru G/S-bru Veg/Hp/Km: Kv 4/1/ Akse 1 mot Akse... mot Bru over: Elv Totallengde ca 12 m Bredde ca 4,0 m Føringsbredde ca 3,5 m Antall spenn: 2 Spennvidder: ca 8 m Bæresystem Overbygning Betong Stål Tre Stein Pilar / Søyle Betong Stål Tre Stein Slitelag Betong Asfalt Tre Annet Fundament Løsmasser Peler Fjell Annet Konstruksjonsdel Skadegrad B V T M Skadebeskrivelse / -type / - omfang Grunnen Landkar Bør høytrykkspyles. Pilar Tårn Forankring Buefundament Overbygning 2 Skadet overflatebehandling. Bør overflatebehandles. 2 Korrosjon på stålbjelker. Sjekkes for grovtæring. Brudekke Slitelag Lager Fuger Rekkverk Vannavløp 2 Mosegrodd. Råte? Svake r og skråstøtter. Bør skiftes til impregnert tremateriale. MERKNAD

123 Straumen bru

124 Straumen bru

125 SKJEMA FOR BRUINSPEKSJON Hammerfest kommune Brunavn: Mebotn bru, Sørøya Inspisert dato: Inspisert av: Jensen/Faksdal Byggeår: Ca 1950? Vegbru G/S-bru Veg/Hp/Km: Kv 4/1/ Akse 1 mot Akse... mot Bru over: Elv Totallengde ca 8 m Bredde ca 4,0 m Føringsbredde ca 3,0 m Antall spenn: 2 Spennvidder: ca 5 m Bæresystem Overbygning Betong Stål Tre Stein Pilar / Søyle Betong Stål Tre Stein Slitelag Betong Asfalt Tre Annet Fundament Løsmasser Peler Fjell Annet Konstruksjonsdel Skadegrad B V T M Skadebeskrivelse / -type / - omfang Grunnen Landkar Pilar Tårn Forankring Buefundament Overbygning Brudekke Mosegrodd. Synlig armering under dekke. Kalkutfelling under betongplate. Utett plate? Slitelag Lager Fuger Rekkverk Svakt rekkverk. Korrodert Vannavløp MERKNAD

126 Mebotn bru

127 SKJEMA FOR BRUINSPEKSJON Hammerfest kommune Brunavn: Vassbukta bru, Seiland Inspisert dato: Inspisert av Byggeår: Ca 1950? Vegbru G/S-bru Veg/Hp/Km: Kv 7 Akse 1 mot Akse... mot Bru over: Elv Totallengde 17,5 m Bredde 3,5 m Føringsbredde ca 3,0 m Antall spenn: 4 Spennvidder: 4,5/7,5/3,5/2,0 m Bæresystem Overbygning Betong Stål Tre Stein Pilar / Søyle Betong Stål Tre Stein Slitelag Betong Asfalt Tre Annet Fundament Løsmasser Peler Fjell Annet Konstruksjonsdel Skadegrad B V T M Skadebeskrivelse / -type / - omfang Grunnen Landkar Pilar Tårn Forankring Buefundament Vanskelig å vurdere tilstand på treverk. Knekte tverrbjelker og r. Repareres snarest. Skrå r har liten bæreevne. Overbygning Brudekke Slitelag Lager Fuger Rekkverk Svakt. Mangler avslutning på en ende. Vannavløp MERKNAD

128

129 Vassbukta bru

130 Vassbukta bru

131 SKJEMA FOR BRUINSPEKSJON Hammerfest kommune Brunavn: Rossmollgata Inspisert dato: Inspisert av: Faksdal Byggeår: Ca 1950? Vegbru G/S-bru Veg/Hp/Km: Kv Akse 1 mot Akse... mot Bru over: Elv Totallengde 9,0 m Bredde 9,3 m Føringsbredde ca 9 m Antall spenn: 2 Spennvidder: 5,5 m Bæresystem Overbygning Betong Stål Tre Stein Pilar / Søyle Betong Stål Tre Stein Slitelag Betong Asfalt Tre Annet Fundament Løsmasser Peler Fjell Annet Konstruksjonsdel Skadegrad B V T M Skadebeskrivelse / -type / - omfang Grunnen Landkar Begynnende undergraving på det ene landkaret. Begge landkar bør høytrykkspyles på frontvegg. Pilar Tårn Forankring Buefundament Overbygning Brudekke Slitelag Lager Fuger Rekkverk Veldig svakt rekkverk Vannavløp MERKNAD

132

133 Rossmollgata bru

134 SKJEMA FOR BRUINSPEKSJON Hammerfest kommune Brunavn: Havnevegen bru Inspisert dato: Inspisert av: Faksdal Byggeår: Ca 1985 Vegbru G/S-bru Veg/Hp/Km: Kv 5090/1/ Akse 1 mot Akse... mot Bru over: Elv Totallengde 20 m Bredde 10,0 m Føringsbredde ca 7,5 m Antall spenn: 2 Spennvidder: 10 m Bæresystem Overbygning Betong Stål Tre Stein Pilar / Søyle Betong Stål Tre Stein Slitelag Betong Asfalt Tre Annet Fundament Løsmasser Peler Fjell Annet Konstruksjonsdel Skadegrad B V T M Skadebeskrivelse / -type / - omfang Grunnen Landkar 2 Noe avskalling, skadet armeringsoverdekning. Meisles opp, rengjøres og flikkes. Pilar Tårn Forankring Buefundament Overbygning Brudekke Slitelag Lager Fuger Rekkverk Vannavløp MERKNAD Bør rengjøres for gress og annen vekst!

135

136 Havnevegen bru

137 SKJEMA FOR BRUINSPEKSJON Hammerfest kommune Brunavn: Lysverkbrua, Storvannet Inspisert dato: Inspisert av: Faksdal Byggeår: Ca 1950? Vegbru G/S-bru Veg/Hp/Km: Kv Akse 1 mot Akse... mot Bru over: Elv Totallengde 25 m Bredde 8,0 m Føringsbredde 7,5 m Antall spenn: 4 Spennvidder: 5,5/7,0/7,0/5,5 m Bæresystem Overbygning Betong Stål Tre Stein Pilar / Søyle Betong Stål Tre Stein Slitelag Betong Asfalt Tre Annet Fundament Løsmasser Peler Fjell Annet Konstruksjonsdel Skadegrad B V T M Skadebeskrivelse / -type / - omfang Grunnen Landkar Pilar Forskaling rundt fundament bør fjernes. Tårn Forankring Buefundament Overbygning Brudekke Slitelag Lager Fuger Rekkverk Vannavløp MERKNAD Ingen skader av betydning. Fortau burde vært opphøyd for å sikre fotgjengere.

138

139 Lysverkbrua

140 Lysverkbrua

141 Vedlegg 3 Rassikring Bilder og kart fra rasfarlig område ved Lotre, Sørøya

142 Lotre - rassikring

143 Rassikring Kv 4 Lotre Målestokk = 1:5000

SKATTELISTE - OFFENTLIG GODKJENNING

SKATTELISTE - OFFENTLIG GODKJENNING SKATTELISTE - OFFENTLIG GODKJENNING Adresse Eiendom Takst Bunnfradrag grunnlag promille skatt Strømsnes 15-5 15 / 5 / 0 / 0 1 003 000 1 300 000 0 2 0 Akkarfjord 15-7 15 / 7 / 0 / 0 1 414 000 650 000 764

Detaljer

utregnet eiendomsskatt Vedtatt takst 2014: SKATTE- SATS

utregnet eiendomsskatt Vedtatt takst 2014: SKATTE- SATS EIENDOMMENS ADRESSE GNR BNR FNR SNR FINNMARKSEIENDOMMEN, DEL AV STRØMSNESHALVØYA CA 200.000 M2 15 1 0 0 20 000 000 7 prom 140 000 takst i takst ELVEOSET 1 15 19-119 0 0 1 896 000 7 prom 13 272 LEIRVIKBAKKEN

Detaljer

Gebyrregulativ husleie

Gebyrregulativ husleie Gebyrregulativ husleie Generell info Pr disponerer Hammerfest Eiendom 6 boenheter fordelt på trygde-, omsorgs-, innvandrer-, gjennomgangs- og sosiale boliger. Tildeling av boenheter utføres av «Boligtildelingsutvalget»

Detaljer

GNR BNR FNR SNR ADRESSE: EIER: TYPE EIENDOM: 0 0 0 0 HAMMERFEST KOMMUNE 2 200 M KAILENGDE TILS 15 2 0 0 HAMMERFEST KOMMUNE GRUNNEIENDOM 15 3 0 0

GNR BNR FNR SNR ADRESSE: EIER: TYPE EIENDOM: 0 0 0 0 HAMMERFEST KOMMUNE 2 200 M KAILENGDE TILS 15 2 0 0 HAMMERFEST KOMMUNE GRUNNEIENDOM 15 3 0 0 0 0 0 0 HAMMERFEST KOMMUNE 2 200 M KAILENGDE TILS 15 2 0 0 HAMMERFEST KOMMUNE GRUNNEIENDOM 15 3 0 0 HAMMERFEST KOMMUNE GRUNNEIENDOM 15 6 0 0 HAMMERFEST KOMMUNE GRUNNEIENDOM 15 41 0 0 HAMMERFEST KOMMUNE

Detaljer

Universell utforming av bussholdeplasser i Hammerfest

Universell utforming av bussholdeplasser i Hammerfest Universell utforming av bussholdeplasser i Hammerfest VISTA Utredning AS Mai 2013 2 Forord Hammerfest kommunestyre har i møte 10.02.2011 vedtatt at det skal utarbeides en kollektivplan for Hammerfest.

Detaljer

FORSKRIFT OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR KJØRETØY PÅ FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER I FINNMARK FYLKE.

FORSKRIFT OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR KJØRETØY PÅ FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER I FINNMARK FYLKE. FORSKRIFT OM TILLTTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR KJØRETØY PÅ FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER I FINNMRK FYLKE. Fastsatt av Statens vegvesen, regionvegkontoret, Region nord med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni

Detaljer

Registrering av vegobjekt - sammendrag Stord kommune

Registrering av vegobjekt - sammendrag Stord kommune Objektregistrering Stord kommune Registrering av vegobjekt - sammendrag Stord kommune *1000 kr Objekt Enhet Mengde Totalverdi Etterslep Vegkapital % Etterslep Bruer stk 0 0 0 0 - stk 1 868 15 381 2 421

Detaljer

STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE

STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE Finnmark fylke Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i Nordland fylke inneholder opplysninger om vegens tillatte bruksklasse

Detaljer

FISKERMANNTALLET 2017

FISKERMANNTALLET 2017 FISKERMANNTALLET 2017 Kommune: 2004 HAMMERFEST FØDSNR NAVN GATEADRESSE PONR POSTSTED BLAD ====== ============================== ============================= ===== ============== ==== 290849 AMUNDSEN TORMUND

Detaljer

Vegliste 2014 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Roger Ellingsen / Statens vegvesen

Vegliste 2014 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Roger Ellingsen / Statens vegvesen liste 2014 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Finnmark Gratis Foto: Roger Ellingsen / Statens vegvesen STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE Finnmark fylke Innledning liste for fylkes-

Detaljer

Vegliste 2015 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste 2015 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Jarle Wæhler liste 2015 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Finnmark Gratis Foto: Jarle Wæhler STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE Finnmark fylke Innledning liste for fylkes- og kommunale veger

Detaljer

Annonsebilag 17. desember Uke nr 50 Årgang Se flere eiendommer på eiendomsmegler1.no

Annonsebilag 17. desember Uke nr 50 Årgang Se flere eiendommer på eiendomsmegler1.no Annonsebilag 17. desember 2016 Uke nr 50 Årgang 2017 Se flere eiendommer på eiendomsmegler1.no Vi takker kjøpere og selgere for tillitten i 2016 som - Den foretrukne eiendomsmegleren i Hammerfest Vi ønsker

Detaljer

STYRER, RÅD OG UTVALG HAMMERFEST KOMMUNE FOR

STYRER, RÅD OG UTVALG HAMMERFEST KOMMUNE FOR Oversikt over Styrer, råd og utvalg i Hammerfest Kommune 2011 2015 1 STYRER, RÅD OG UTVALG I HAMMERFEST KOMMUNE FOR PERIODEN 2011-2015 à jour den 14.01.15 Oversikt over Styrer, råd og utvalg i Hammerfest

Detaljer

Hovedplan for kommunale veger. Kommunevegdagene Sarpsborg Ivar Faksdal Safe Control Road

Hovedplan for kommunale veger. Kommunevegdagene Sarpsborg Ivar Faksdal Safe Control Road Hovedplan for kommunale veger Kommunevegdagene Sarpsborg 2017-05-31 Ivar Faksdal Safe Control Road Innhold Kommunale veger generelt Hvorfor lage en hovedplan veg Forberedelser Grunnlag Innhold i hovedplan

Detaljer

Registrering av vegobjekt - sammendrag Nannestad kommune

Registrering av vegobjekt - sammendrag Nannestad kommune Objektregistrering - Nannestad kommune Registrering av vegobjekt - sammendrag Nannestad kommune *1000 kr Objekt Enhet Mengde Totalverdi Etterslep Vegkapital % Etterslep Bruer stk 0 0 0 0 Veglys- stk 0

Detaljer

Kristine Jørstad Bock Varaordfører Svanhild Moen formannskapssekretær

Kristine Jørstad Bock Varaordfører Svanhild Moen formannskapssekretær Hammerfest kommune Møteprotokoll 1/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 15.01.2004 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Varaordfører Kristine Jørstad

Detaljer

STYRER, RÅD OG UTVALG HAMMERFEST KOMMUNE FOR

STYRER, RÅD OG UTVALG HAMMERFEST KOMMUNE FOR Oversikt over Styrer, råd og utvalg i Hammerfest Kommune 2015 2019 1 STYRER, RÅD OG UTVALG I HAMMERFEST KOMMUNE FOR PERIODEN 2015-2019 Under utarbeidelse Oversikt over Styrer, råd og utvalg i Hammerfest

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.02.04 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 1/04

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.02.04 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 1/04 Hammerfest kommune Møteprotokoll 1/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.02.04 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Fung. ordfører Kristine Jørstad Bock, Berit

Detaljer

Prioritering og prosjektering av sikringstiltak

Prioritering og prosjektering av sikringstiltak 2012 Kommunalteknisk prosjekt og drift Prioritering og prosjektering av sikringstiltak Svein Gamst 03.02.2012 1 Sammendrag Tidligere målsetninger, prioriteringskriterier og metoder for håndtering av skred-risiko

Detaljer

STYRER, RÅD OG UTVALG HAMMERFEST KOMMUNE FOR

STYRER, RÅD OG UTVALG HAMMERFEST KOMMUNE FOR Oversikt over Styrer, råd og utvalg i Hammerfest Kommune 2015 2019 1 STYRER, RÅD OG UTVALG I HAMMERFEST KOMMUNE FOR PERIODEN 2015-2019 Ajourført 30.01.17 Oversikt over Styrer, råd og utvalg i Hammerfest

Detaljer

STYRER, RÅD OG UTVALG HAMMERFEST KOMMUNE FOR

STYRER, RÅD OG UTVALG HAMMERFEST KOMMUNE FOR Oversikt over Styrer, råd og utvalg i Hammerfest Kommune 2015 2019 1 STYRER, RÅD OG UTVALG I HAMMERFEST KOMMUNE FOR PERIODEN 2015-2019 Ajourført 17.03.17 Oversikt over Styrer, råd og utvalg i Hammerfest

Detaljer

STYRER, RÅD OG UTVALG HAMMERFEST KOMMUNE FOR

STYRER, RÅD OG UTVALG HAMMERFEST KOMMUNE FOR Oversikt over Styrer, råd og utvalg i Hammerfest Kommune 2015 2019 1 STYRER, RÅD OG UTVALG I HAMMERFEST KOMMUNE FOR PERIODEN 2015-2019 Under utarbeidelse Oversikt over Styrer, råd og utvalg i Hammerfest

Detaljer

STYRER, RÅD OG UTVALG HAMMERFEST KOMMUNE FOR

STYRER, RÅD OG UTVALG HAMMERFEST KOMMUNE FOR Oversikt over Styrer, råd og utvalg i Hammerfest Kommune 2015 2019 1 STYRER, RÅD OG UTVALG I HAMMERFEST KOMMUNE FOR PERIODEN 2015-2019 Ajourført 04.01.18 Oversikt over Styrer, råd og utvalg i Hammerfest

Detaljer

VEGTEKNOLOGI TRONDHEIM APRIL 2013 FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER IVAR FAKSDAL

VEGTEKNOLOGI TRONDHEIM APRIL 2013 FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER IVAR FAKSDAL VEGTEKNOLOGI TRONDHEIM APRIL 2013 FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER IVAR FAKSDAL INNHOLD Hva er en kommunal veg? Metoder (grunnlag) for utførelse av forvaltning, drift og vedlikehold

Detaljer

Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon

Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon Struktur på kravspesifikasjon: I Kortfattet prosessbeskrivelse Håndbok 111, del 3 II Standard for drift og vedlikehold Riksveger, håndbok 111, del 1 og fylkesveger

Detaljer

Status boenheter som disponeres av tjenestene 29. september 2011.

Status boenheter som disponeres av tjenestene 29. september 2011. Vedlegg 1 Status boenheter som disponeres av tjenestene 29. september 2011. Boligenhet Turistveien 72 Rus og Psykiatri 7 boenheter og herav 1 personalbase Merknader: Ny bolig. 3 leiligheter har ikke rullestolrampe.

Detaljer

TS-inspeksjon fv. 564 Salhusvegen. Høyest prioriterte tiltak

TS-inspeksjon fv. 564 Salhusvegen. Høyest prioriterte tiltak Pkt. nr. Tiltak Rekkverk (N2) settes opp sammenhengende fra avkjørselen ved ca. km,55 og frem til km 2,0 hvor det nedføres over 2 m før "portal". På begynnelsen ved avkjørselen fjernes 7 betongrekverket

Detaljer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter 1. november 2016 Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Hva er

Detaljer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter mars 2017 Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Hva er drift og

Detaljer

Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025

Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025 Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025 Målselv kommune 2 Innhold H OV E D P L A N VEG 2015-2 0 2 5... 1 1. FORORD... 4 2. SAMMENDRAG... 5 2.1 Situasjonsbeskrivelse... 5 2.2 Utfordringer... 5 3. STATUS...

Detaljer

Universell utforming og ny HB 111 Standard for drift og vedlikehold av veger

Universell utforming og ny HB 111 Standard for drift og vedlikehold av veger Universell utforming og ny HB 111 Standard for drift og vedlikehold av veger Fagkonferanse om drift og vedlikehold av universell utforming på veger og uteområder Trondheim 30. oktober 2012 Jon Berg, Byggherreseksjonen

Detaljer

Fareskilt Barn. Fareskiltet er slitt og har for dårlig refleks. Fareskiltet skiftes ut med strl. MS, kl. 2 refleks.

Fareskilt Barn. Fareskiltet er slitt og har for dårlig refleks. Fareskiltet skiftes ut med strl. MS, kl. 2 refleks. Pkt. 2 Rv 241 Hp 01 ca. km 0,170 Prioritet: Fareskilt Barn Fareskiltet er slitt og har for dårlig refleks. Fareskiltet skiftes ut med strl. MS, kl. 2 refleks. Høy MED KILOMETRERINGEN (nordgående kjøreretning):

Detaljer

Hovedplan veg og bruk av NVDB. Kommunevegdagene Tromsø, 20.5.2015

Hovedplan veg og bruk av NVDB. Kommunevegdagene Tromsø, 20.5.2015 Hovedplan veg og bruk av NVDB Kommunevegdagene Tromsø, 20.5.2015 Anbefaling Statusrapport av det eksisterende kommunale vegnettet Fakta, mengder og tilstand Økonomiske behov: Drift Vedlikehold Utskifting

Detaljer

Støykartlegging F-lov-Hammerfest

Støykartlegging F-lov-Hammerfest Kilde Akustikk AS Rapport 5402-1 Støykartlegging F-lov-Hammerfest 2010 Befaringsbilde Fuglenesveien 63. for Statens vegvesen Region nord mai 10 Rapport 5402-1 12 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk

Detaljer

Offentlig journal. Refusjon for folkevalgt i Hammerfest kommune. Tapt arbeidsfortjeneste - folkevalgte 2008/2036-18 4748/2009 17.04.2009 12.10.

Offentlig journal. Refusjon for folkevalgt i Hammerfest kommune. Tapt arbeidsfortjeneste - folkevalgte 2008/2036-18 4748/2009 17.04.2009 12.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,, Status: J,A 25.11.2010 Refusjon for folkevalgt i Hammerfest kommune Tapt arbeidsfortjeneste - folkevalgte 2008/2036-18 4748/2009 17.04.2009

Detaljer

Vedlikehold av grusveger. Vedlikehold av grusveger. Vedlikehold av grusveger Grusvegnettet i Norge

Vedlikehold av grusveger. Vedlikehold av grusveger. Vedlikehold av grusveger Grusvegnettet i Norge Kurs i drift og vedlikehold 19.nov. 2015, Thon hotell Prinsen, Trondheim Jan Erik Dahlhaug/I.Horvli Statens vegvesen Region midt Grusvegnettet i Norge Vegtilstand Krav til grusveger Klimatilpassning Utfordringer

Detaljer

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord Agenda! Trafkkulykker tilknyttet vegarbeid og analyse av 33 dødsulykker med sykelister! Vegtrafikkloven krav til

Detaljer

Vedlikehold av grusveger

Vedlikehold av grusveger Vedlikehold av grusveger Kurs i drift og vedlikehold Scandic Nidelven Trondheim, 2.november 2016 Jan Erik Dahlhaug/I.Horvli Statens vegvesen Region midt Vedlikehold av grusveger Grusvegnettet i Norge Vegtilstand

Detaljer

Kurs i vinterdrift. Kapittel F: Metoder og utførelse. Brøyting Kap E 1

Kurs i vinterdrift. Kapittel F: Metoder og utførelse. Brøyting Kap E 1 Kurs i vinterdrift Kapittel F: Metoder og utførelse Brøyting 1 Metoder og utførelse 2 Innhold i presentasjon Generelt om drift av vegnettet Planlegging Brøyting Andre vinterarbeider Høvling Opprydning

Detaljer

VINTERVEDLIKEHOLD OG DRIFT AV KOMMUNALE VEGER OG PLASSER

VINTERVEDLIKEHOLD OG DRIFT AV KOMMUNALE VEGER OG PLASSER VINTERVEDLIKEHOLD OG DRIFT AV KOMMUNALE VEGER OG PLASSER Definisjon på kommunale veger og plasser: Veg Busslommer med og uten leskur Gang- og sykkelveg (gangbane) Fortau Parkeringsplasser Snuplasser Andre

Detaljer

VINTERVEDLIKEHOLD OG DRIFT AV KOMMUNALE VEGER OG PLASSER

VINTERVEDLIKEHOLD OG DRIFT AV KOMMUNALE VEGER OG PLASSER VINTERVEDLIKEHOLD OG DRIFT AV KOMMUNALE VEGER OG PLASSER Definisjon på kommunale veger og plasser: Veg Busslommer med og uten leskur Gang- og sykkelveg (gangbane) Fortau Snuplasser Andre plasser (eksempel

Detaljer

Forslag til Plan for lekeplasser, uteområder og ballplasser

Forslag til Plan for lekeplasser, uteområder og ballplasser Forslag til Plan for lekeplasser, uteområder og ballplasser 2012 2015 [Skriv inn tekst] Side 1 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Styringsdokumenter... 3 1.3 Mandat... 5 2 Situasjonsbeskrivelse...

Detaljer

Utfordringer knyttet til drift/vedlikehold i byer

Utfordringer knyttet til drift/vedlikehold i byer Sykkelbynettverket: Nettverksamling Region midt Steinkjer 17.-18.april 2012 Utfordringer knyttet til drift/vedlikehold i byer Terje Lindland Trondheim bydrift Typer sykkelanlegg Blandet trafikk (boliggate

Detaljer

Tiltak etter trafikksikkerhetsinspeksjon

Tiltak etter trafikksikkerhetsinspeksjon Tiltak etter trafikksikkerhetsinspeksjon Produksjonsgrunnlag Stenfelt - Ski Fv. 152 hp 7 km 0,000 (Ski) hp 7 km 5,500 (Stenfelt) Ski kommune Totalt 13 punkter med tiltak 4 punkter retning MED kilometrering

Detaljer

Klipp hekk og busker! - Tenk trafikksikkerhet i ditt lokalmiljø

Klipp hekk og busker! - Tenk trafikksikkerhet i ditt lokalmiljø Klipp hekk og busker! - Tenk trafikksikkerhet i ditt lokalmiljø God sikt trafikksikkert lokalmiljø Du som eier eller er bruker av en eiendom er ansvarlig for at vegetasjonen ikke skaper trafikkfarlige

Detaljer

Dok.dato: 23.03.2010. Endelig referat fra forhandlingsmøte 23. mars 2010 - tilbakemeldinger ifm. byggeoppdrag i AKS - foajeen. Dok.dato: 26.03.

Dok.dato: 23.03.2010. Endelig referat fra forhandlingsmøte 23. mars 2010 - tilbakemeldinger ifm. byggeoppdrag i AKS - foajeen. Dok.dato: 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.8.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.09.2010 Oppsigelse av tomteleieavtale Tomt - Finnmark Mur & Puss AS 2010/1091-1 4215/2010 23.03.2010 Finnmark Mur

Detaljer

UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10)

UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10) UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10) Jevn stigning og samme høyde på opptrinn. Håndlist på begge sider og i hele trappeløpet. Avsluttes etter første og siste trinn med Obs: markering av hvert trappetrinn i hht

Detaljer

Viser til tidligere innsigelser fra oss i 2013 og 2015 (se vedlegg) Saken er for oss uforandret og innløsning av bolig er for oss eneste alternativ.

Viser til tidligere innsigelser fra oss i 2013 og 2015 (se vedlegg) Saken er for oss uforandret og innløsning av bolig er for oss eneste alternativ. file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/255893_fix.html Side 1 av 1 07.01.2016 Prøver igjenn!! Mvh einar Juliussen Fra: Einar Juliussen Sendt: 29. desember 2015 08:47 Til: 'postmottak@hammerfestkommune.no'

Detaljer

Befaringsrapport Store Kvalfjord, Stjernøya, Alta kommune Hvem: Odd-Arne Mikkelsen, NVE og Leif Reidar Johansen, Alta kommune Når: 1.10.

Befaringsrapport Store Kvalfjord, Stjernøya, Alta kommune Hvem: Odd-Arne Mikkelsen, NVE og Leif Reidar Johansen, Alta kommune Når: 1.10. Befaringsrapport Store Kvalfjord, Stjernøya, Alta kommune Hvem: Odd-Arne Mikkelsen, NVE og Leif Reidar Johansen, Alta kommune Når: 1.10.2014 Bakgrunn: NVE fikk i desember 2013 henvendelse fra Alta kommune

Detaljer

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Dette vedlegget tar for seg ulykkesutviklingen i Sørum kommune for de 4 siste årene og forrige planperiode. Det gis

Detaljer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter 10. mars 2015 Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Hva er drift

Detaljer

34 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m. (post 23)

34 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m. (post 23) 7.4 Vedlikehold av riksvegene Statens vegvesen Region sør vil gjennomføre en samlet plan for å stoppe videre forfall i vegkapitalen (etterslep), og ta igjen noe av dagens etterslep. Innenfor post 23 (drift

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt Samlekontrakt kollektiv Kristiansand Statens vegvesen

KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt Samlekontrakt kollektiv Kristiansand Statens vegvesen KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER Prosjekt Samlekontrakt kollektiv Kristiansand 2014 Statens vegvesen TEGNINGSLISTE Prosjekt: Samlekontrakt kollektiv Kristiansand 2014 Ajour pr. 20.12.2013 Tegn nr.

Detaljer

10 råd for universell utforming av turveger. - en praktisk tilnærming sett fra en landskapsarkitekt / vegplanlegger

10 råd for universell utforming av turveger. - en praktisk tilnærming sett fra en landskapsarkitekt / vegplanlegger 10 råd for universell utforming av turveger - en praktisk tilnærming sett fra en landskapsarkitekt / vegplanlegger Elin Katrine Nilssen Temadag på Notodden 26.03.2014 En sammenligning Telemark Sogn og

Detaljer

STYRER, RÅD OG UTVALG HAMMERFEST KOMMUNE FOR

STYRER, RÅD OG UTVALG HAMMERFEST KOMMUNE FOR Oversikt over Styrer, råd og utvalg i Hammerfest Kommune 2007-2011 1 STYRER, RÅD OG UTVALG I HAMMERFEST KOMMUNE FOR PERIODEN 2007-2011 (inkl. oversikt over permisjon, fritak og nyvalg) (ajourført 10.08.2011)

Detaljer

Eikelandsmyrane 17,januar Retningsliner for vintervedlikehald i Time kommune

Eikelandsmyrane 17,januar Retningsliner for vintervedlikehald i Time kommune Eikelandsmyrane 17,januar 2010 Retningsliner for vintervedlikehald i Time kommune Juni 2010 1 7 VINTERDRIFT Veibanen, fortau og gang- og sykkelveier skal være framkommelig for kjøretøy og gående som er

Detaljer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter 5. april 2016 Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Hva er drift

Detaljer

Statens vegvesen D2-ID1821a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-ID1821a Generell inspeksjon 2015-05-01

Statens vegvesen D2-ID1821a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-ID1821a Generell inspeksjon 2015-05-01 Statens vegvesen D2-ID1821a - 1 D2-ID1821a Generell inspeksjon Innhold 1 Generelt... 1 2 Prosesser, objekter og avvik... 2 1 Generelt Generell inspeksjon, kap. D1, prosess 18.21, skal omfatte prosesser

Detaljer

Hammerfest kommune. Framgangsmåte ved prioritering og prosjektering av sikringstiltak. Prioriteringsplan oppdatert pr

Hammerfest kommune. Framgangsmåte ved prioritering og prosjektering av sikringstiltak. Prioriteringsplan oppdatert pr Hammerfest kommune Framgangsmåte ved prioritering og prosjektering av sikringstiltak. Prioriteringsplan oppdatert pr. 20.12.2011 20110980-00-1-R 17. januar 2012 Rev.: 01, 28. februar 2012 Prosjekt Prosjekt:

Detaljer

Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17. Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer. Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09.

Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17. Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer. Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09. Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17 Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09.2005 1. Grunnlag for fartsgrensesystemet I dette rundskrivet presenteres

Detaljer

Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei

Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei Vei, natur og idrett Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei Klipp hekk og busker - tenk trafikksikkerhet! Har du tenkt på at hekken og buskene dine kan være en dødsfelle?

Detaljer

Statens vegvesen D2-ID1821a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-ID1821a Generell inspeksjon 2014-06-11

Statens vegvesen D2-ID1821a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-ID1821a Generell inspeksjon 2014-06-11 Statens vegvesen D2-ID1821a - 1 D2-ID1821a Generell inspeksjon Innhold 1 Generelt... 1 2 Prosesser, objekter og avvik... 2 1 Generelt Generell inspeksjon, kap. D1, prosess 18.21, skal omfatte prosesser

Detaljer

Hovedplan vei 2011-2021

Hovedplan vei 2011-2021 Hovedplan vei 2011-2021 Utarbeidet av: Veiteknisk institutt 12.04.2011 2 Innholdsfortegnelse side Forord/ formål 5 1. Sammendrag 6 2. Øvrige styringsdokumenter og økonomiske begreper 7 3. Beskrivelse av

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Driftskontrakter Oppland. Samferdselskomiteen 26. September 2012 Anita Brenden Moshagen Seksjonsleder Drift

Driftskontrakter Oppland. Samferdselskomiteen 26. September 2012 Anita Brenden Moshagen Seksjonsleder Drift Driftskontrakter Oppland Samferdselskomiteen 26. September 2012 Anita Brenden Moshagen Seksjonsleder Drift Driftsseksjonen Kontrakter I Oppland er det seks driftskontrakter med funksjonsansvar: KONTRAKT

Detaljer

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i Vedlegg 2 fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende vedlegg.

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i Vedlegg 2 fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende vedlegg. Forskrift av 1. januar 2014 Endringer Forslag forskrift av 1. juli 2017 Vedlegg 2 til Forskrift for kommunal renovasjon, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner, Oppland. Vedlegg 2 til Forskrift for kommunal

Detaljer

DEL I hp sone ÅDT < 5000

DEL I hp sone ÅDT < 5000 Del I [70] DEL I hp 05 70-sone ÅDT < 5000 H1 Avkjørsler Km Side Beskrivelse 6,465 høyre Boligavkjørsel/busslomme flyter sammen Skille avkjørsel og busslomme 6,470 venstre Driftavkjørsel/busslomme flyter

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4060 Belysningspunkt (ID=87) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: En eller flere lysarmatur på lysmast, etc lokalisert

Detaljer

Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt.

Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt. Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt. Ny gang- og sykkelvei er foreslått lagt på østsiden av RV 455, fra P0 til P1800. Stedvis

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Håndbok HB 111 Standard for drift og vedlikehold Krav til gang- og sykkel- anlegg, sommer og vinter 30. mai 2012 i Alta Jon Berg, Byggherreseksjonen,

Detaljer

Bærum kommune. Drift- og vedlikeholdsstandard for kommunale veier, Hovedprosess 9 -Vinterarbeider

Bærum kommune. Drift- og vedlikeholdsstandard for kommunale veier, Hovedprosess 9 -Vinterarbeider Vedlegg 1 Bærum kommune. Drift- og vedlikeholdsstandard for kommunale veier, Hovedprosess 9 -Vinterarbeider 92 Brøyting 92.1 Snøbrøyting på gater og veier Prosessen omfatter brøyting av gater, gang og

Detaljer

Utfordringer sett fra utfører siden

Utfordringer sett fra utfører siden Trondheim bydrift Utfordringer sett fra utfører siden Foto: Carl-Erik Eriksson Status i dag. Drifter et utvalg kommunale gang/sykkelveger etter GsA standard. Drifter på refusjonskontrakt for SVV riks/fylkesveger

Detaljer

Avkjørselstillatelse fra Fv 890 til eiendommen Gnr. 36, Bnr. 40 i Tana kommune.

Avkjørselstillatelse fra Fv 890 til eiendommen Gnr. 36, Bnr. 40 i Tana kommune. Statens vegvesen Øystein Dahl Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Jan Inge Johansen / 78941695 16/108373-1 07.07.2016 Avkjørselstillatelse fra

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE STRATEGIPLAN HANDLINGSPLAN 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Bakgrunn.4 1.2 Plandokument..4 1.3 Deltakere.4 1.4 Kostnader og finansiering...5

Detaljer

Håndbok 111 / R610 Standard for drift og vedlikehold

Håndbok 111 / R610 Standard for drift og vedlikehold Håndbok 111 / R610 Standard for drift og vedlikehold Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter 10. mars 2015 Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Innhold i presentasjon

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema med betingelser

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema med betingelser Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3071 Trafikkdeler (ID=172) Datakatalog versjon: 2.05-743 Sist endret: 2015-12-21 Definisjon: Fysisk skille mellom trafikkstrømmer (1). Kommentar:

Detaljer

NA-Rundskriv 05/17: Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder

NA-Rundskriv 05/17: Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder NA-Rundskriv 05/17: Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Gry H Johansen Statens vegvesen, Vegdirektoratet 3. oktober 2007, Steinkjer NA-Rundskriv 05/17 NA-Rundskriv 05/17 kom 19. september 2005.

Detaljer

Sykkelbynettverket 2014 Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger

Sykkelbynettverket 2014 Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger 2014-11-07 Sykkelbynettverket 2014 Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger Byggherre region sør Kjetil Nergaard Byggherreseksjon Region sør Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger Ny HB R610 av 2014

Detaljer

Vi legger til grunn flg tverrsnitt for kjøreveg (figur D.2) - og g/s-veg (figur C.52) - se kopi av 2 sider fra håndbok 017:

Vi legger til grunn flg tverrsnitt for kjøreveg (figur D.2) - og g/s-veg (figur C.52) - se kopi av 2 sider fra håndbok 017: Tverrsnitt Rv 834 med g/s-veg file://n:\teknisk\komtek\prosjekt\09-9608_hovedvannverk Nordsida\Planleggin... Page 1 of 1 08.07.2010 Hei - viser til møter! Husker ikke hva vi avtalte angående tilbakemelding

Detaljer

RAPPORT VEG VURDERING AV TRAFIKK OG VEGFORHOLD LANGS FV102/103 FRA VOLL OG PRIVAT VEG FRA UNDLI TIL PLANOMRÅDET I DJUPVIKA

RAPPORT VEG VURDERING AV TRAFIKK OG VEGFORHOLD LANGS FV102/103 FRA VOLL OG PRIVAT VEG FRA UNDLI TIL PLANOMRÅDET I DJUPVIKA AUGUST 2012 WETO EIENDOM NORGE AS RAPPORT VEG VURDERING AV TRAFIKK OG VEGFORHOLD LANGS FV102/103 FRA VOLL OG PRIVAT VEG FRA UNDLI TIL PLANOMRÅDET I DJUPVIKA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

Krav og anbefalinger til universell utforming av gågate, fortau og gang/sykkelveg i tettbygde områder/by

Krav og anbefalinger til universell utforming av gågate, fortau og gang/sykkelveg i tettbygde områder/by Krav og anbefalinger til universell utforming av gågate, fortau og gang/sykkelveg i tettbygde områder/by Kommunevegdagene 2011 Ingrid R. Øvsteng, Statens vegvesen, Vegdirektoratet 23.mai 2011 Vi har ulike

Detaljer

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14))

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Nr. Sted Kostnad Kommentar (Plan og Bygg) 1 Sammenhengende G/S på Tofte-(130 meter gangvei etableres

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER ENDRINGER

HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER ENDRINGER Saknr. 10/5555-3 Ark.nr. Q13 Saksbehandler: Brede Kristen Myhre HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER 2010-2013 - ENDRINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet er enig i vegvesenets vurdering og

Detaljer

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Røsslyngvegen Trafikkvurdering Oppdragsnummer: Oppdragsgiver: Versjon: Dato: søndag 16.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Hb111/R610 Vedlikehodsstandarden

Hb111/R610 Vedlikehodsstandarden Håndbok 111 / R610 Standard for drift og vedlikehold Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter 17. november 2015 Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Innhold i presentasjon

Detaljer

TS-inspeksjon med NMCU på fv 24 i Hedmark

TS-inspeksjon med NMCU på fv 24 i Hedmark TS-inspeksjon med NMCU på fv 24 i Hedmark Region øst Resssursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:5.oktober 2012 Innhold 1.Innledning... 2 1.1 Definisjoner... 3 2 GJENNOMFØRING AV INSPEKSJONEN...

Detaljer

Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v.

Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v. 1 Forord Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v. Reglene gjelder på all offentlig veg- og gategrunn

Detaljer

TS-tiltak i by, del 01 Stokke

TS-tiltak i by, del 01 Stokke TYPE PLAN ARBEIDSTEGNING Tekniske tegninger TS-tiltak i by, del 01 Stokke Stokke kommune TEKNISKE DATA Tiltak: Type tiltak: Kartprojeksjon: Prosjektnr: Prof-nr: Vegtype: Punkttiltak langs Fv 303, 557 og

Detaljer

Ved snøvær skal brøyting settes i gang og fullføres i henhold til verdiene nedenfor: Seneste igangsetting før snødybden når: Våt snø (cm)

Ved snøvær skal brøyting settes i gang og fullføres i henhold til verdiene nedenfor: Seneste igangsetting før snødybden når: Våt snø (cm) Standardkrav Generelt: Leverandøren skal før brøytesesongen begynner gjøre seg kjent med roden og andre forhold som har betydning for utførelsen. Eks. kummer, sluker, stikkrenner, motorvarmersøyler, kantstein,

Detaljer

Barnebursdagstesten. Takler krysset transport til barnebursdag? Kake og gave på bagasjebrettet Stresset far eller mor 7 åring på egen sykkel

Barnebursdagstesten. Takler krysset transport til barnebursdag? Kake og gave på bagasjebrettet Stresset far eller mor 7 åring på egen sykkel Kryss Barnebursdagstesten Takler krysset transport til barnebursdag? Kake og gave på bagasjebrettet Stresset far eller mor 7 åring på egen sykkel Kvalitet dynamisk rangering -Sikkerhet - Trygghet - Sammenheng

Detaljer

Drift og vedlikehold i Ålesund kommune. Helene Vorren, fagleder for veg og park drift

Drift og vedlikehold i Ålesund kommune. Helene Vorren, fagleder for veg og park drift Drift og vedlikehold i Ålesund kommune Helene Vorren, fagleder for veg og park drift Innhald Organisasjon Oppgåver Utfordringar Status Kva bruker vi ressursane til Organisering Virksomhet for veg, anlegg

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets.

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. (i Gran Kommune) Forord: Grymyr skolekrets er tidligere prioritert mht. sykkel og gangsti fra fortrinnsvis Stadum til Fjordvang. Prioritering antas begrunnet

Detaljer

NOTAT 8A) Den 21. i Nord- august Massene havnet på. Side 1 av 7. Oppdrag: Statens vegvesen Dato: D/V. Planfase:

NOTAT 8A) Den 21. i Nord- august Massene havnet på. Side 1 av 7. Oppdrag: Statens vegvesen Dato: D/V. Planfase: Statens vegvesen NOTAT Til: NT Drifts- og utbyggingsseksjonen v/ Torbjørn Holstad Kopi: Jo Bernt Brønstad, Per Olav Bergg Oppdrag: Fv. 763 Sveddet, steinskred. Dok. nr. i Sveis: : 2012154989-01 Oppdragsgiver:

Detaljer

Forslag til rullering og revisjon av vegplan , med tilhørende prioriteringer

Forslag til rullering og revisjon av vegplan , med tilhørende prioriteringer Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2015/1307-2 Saksbehandler: Martin Lysberg Saksframlegg Forslag til rullering og revisjon av vegplan 2016-2019, med

Detaljer

VURDERING AV UTEOMRÅDET FOR URANIENBORG BARNEHAGE

VURDERING AV UTEOMRÅDET FOR URANIENBORG BARNEHAGE Prosjekt Oslo/634808.1 13 A-125156 DEL 3: VURDERING AV UTEOMRÅDET FOR URANIENBORG BARNEHAGE ADRESSE G.NR./B.NR. RAPPORT DATO Uranienborgveien 22b/22d 213/424 07.02.2014 2/5 1. BAKGRUNN 1.1 Formål I forbindelse

Detaljer

STANDARD FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEIER

STANDARD FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEIER DOK. B GILDESKÅL KOMMUNE STANDARD FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEIER 15.09.2017 FORORD Standard for drift og vedlikehold av kommunale veier er utarbeidet som grunnlag for de avtaler som inngås

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: avd.ing anlegg Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 13/ NEDSKILTING AV AKSELTRYKK PÅ KOMMUNALE VEGER

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: avd.ing anlegg Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 13/ NEDSKILTING AV AKSELTRYKK PÅ KOMMUNALE VEGER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: avd.ing anlegg Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 13/1466-9 NEDSKILTING AV AKSELTRYKK PÅ KOMMUNALE VEGER Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: 13/1466-1, vedl.1 Hovedplan

Detaljer