FELLES FRAMTID FELLES MÅL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FELLES FRAMTID FELLES MÅL"

Transkript

1 FELLES FRAMTID FELLES MÅL Et debattopplegg om framtidens profesjon framtidig organisering

2 Innledning Yrkesmilitære tilhører én profesjon og har én arbeidsgiver, men er organisert i flere fagforbund. Langt de fleste er medlem av BFO og NOF: to tradisjonsrike organisasjoner av samme størrelse, som i all hovedsak er omforent om For svarets utvikling og profesjonens framtid. BFO og NOF har i senere år stått sammen om flere saker av stor betydning for alle medlemmene og fått gjennomslag. Gode erfaringer la grunnlaget for en samarbeids avtale i 2009, og en på gående prosess for å se på mulighetene for å gå sammen i ett, nytt forbund. En uttalt målsetting er at dette skal styrke og bedre mulighetene til å påvirke både forsvars- og samfunnsutviklingen for i sin tur å bedre vilkårene for medlemmene. Prosessen har foregått en tid, og det er utarbeidet en rapport som har vurdert om én organisasjon er bedre enn to, så vel som oppheng i en hovedorganisasjon. Rapporten danner noe av grunn laget for dette debattheftet og kan lastes ned fra organisasjonenes hjemmesider. Heftet er en del av prosessen, og dermed en del av bevisstgjøringen om og diskusjon av helt sentrale spørsmål i et langsiktig perspektiv. Ett av forholdene som må håndteres, og som rapporten har gått grundig inn i, er spørsmålet om et framtidig forbunds tilslutning til en hovedorganisasjon. Styrings gruppen, dvs. leder og nestleder i BFO og NOF, har i så måte erkjent at «Med utgangspunkt i den enkelte organisasjons nå værende medlemskap i hovedorganisasjon måtte NOF å være villige til å vurdere utmelding av LO og BFO måtte være villige til å vurdere inngang i LO.» Vi har to sterke forbund, Befalets fellesorganisasjon (BFO) og Norges offisersforbund (NOF). De er likeverdige i størrelse, med ulik historie og forskjellig tilslutning til en hovedorganisasjon. Begge organiserer bredt, og er åpne for alt befal, alle offiserer. Begge stiller seg bak målet: Ett forbund i framtida. Men de har noe ulikt utgangspunkt ved inngangen til prosessen: «BFO skal søke å gjennomføre sammenslåing med NOF i løpet av perioden » Kongressvedtak, BFO (2011) «Norges Offisersforbunds mål er én organisasjon for alt befal i Forsvaret.» Landsmøtevedtak, NOF (2010) Arbeidsgruppa, med lik deltakelse fra BFO og NOF, hadde følgende end-state som referanse: «Et ufravikelig krav må være at en sammenslåing skal tjene og styrke det nye forbundet i sin helhet, samt styrke og bedre mulighetene til å påvirke både Forsvars- og samfunnsutviklingen, nettopp i den hensikt å bedre vilkårene for våre medlemmer.»

3 Intensjon Med én profesjon og én arbeidsgiver har vi en felles framtid. Vi har felles utfordringer og muligheter. De to store forbundene BFO og NOF har derfor definert et felles mål: Det beste for medlemmene gjennom styrket samarbeid og mulig sammenslåing. Forsvaret er blitt mindre; antall ansatte er blitt færre. Innsatsforsvaret er en realitet. Forsvaret er mer profesjonalisert; yrkesmilitære må framstå som en profesjon. Vi trenger styrket bevissthet om hva det innebærer, og forståelse for hva utviklingen av Forsvaret betyr for profesjonen: for oss og for samfunnet. Framfor alt trenger vi å diskutere hva utviklingen og utfordringene krever av organisering og tilhørighet for å forsvare våre rettigheter og fremme våre interesser. Intensjonen med dette heftet er å få med lemmene med på et framtidsrettet ordskifte. Spørsmålene er mange svarene ikke åpenbare. Målet er i sikte: Vi har utviklet et tett samarbeid som har gitt resultater. Det er langt mer som forener enn som skiller. Dét ble både bekreftet og forsterket på vår felles lederkonferanse i mars Vi står ved et veiskille: Veien videre avhenger av medlemmenes vilje, av synet på hvordan resultatene best skapes. Eivind Solberg Leder, BFO Egil André Aas Forbundsleder, NOF 3

4 Problemstilling 1 PROFESJONEN Som befal og offiserer tilhører vi en felles, militær profesjon. Som sådan har vi utfordringer som forener mer enn ulikheter som skiller. Én utfordring er å utvikle profesjonens identitet; en annen å fremme felles interesser. Offiserer og befal har en felles, grunnleggende profesjonsutdanning, og vi har tatt et profesjonsvalg: Vi har valgt en militær løpebane og vi er alle ansatt i Forsvaret. Knapt noen yrkesgruppe har mer til felles, har større muligheter til å påvirke sin egen framtid. Oppdraget forener, men oppgavene skiller: Mer enn noen gang kreves økt profesjonalisering av Forsvaret og spesialisering av de ansatte. Vi representer mange fag, men har i tillegg det militærfaglige som felles overbygning. Vi er en del av Norges militærmakt. Vilkårene både for yrket vårt og dermed for oss selv som befal og offiserer er i stadig endring, og under press. Vi må derfor påvirke rammevilkårene, både innad i Forsvaret og utad i samfunnet. SPØRSMÅL: Den militære profesjon er spesiell. Det stilles krav og forventninger langt ut over det som er vanlig for norske arbeidstakere. Det bidrar til å definere profesjonen og skape en felles plattform, en identitet. 1 Hva skaper den militære profesjon og hva slags grunnlag gir dette for å påvirke vilkårene for og sikre rettighetene til yrkesmilitære? 2 Hvordan oppleves profesjonen og dens posisjon i samfunnet i dag og hvordan kan den tenkes å være i 2024? 3 Hvem må påvirkes for å sikre en utvikling som styrker Forsvarets rammer, samt forståelsen av at bruken av militærmakt, og dermed oss? 4 Hvordan skal vi skape resultater for medlemmene gjennom å utvikle profesjonen og styrke dens posisjon? STIKKORD: Soldatyrket Offisersanseelsen Lederskap Belastning Beordring Forsvarsvilje Samfunnsinvesteringer 4

5 Gjør dette oss til mer enn «statsansatte»? Hvilke andre yrkesgrupper har krav på seg om å være villig til å ofre livet hjemme og ute? Én profesjon felles interesser! 5

6 Problemstilling 2 organisering Vi tilhører én profesjon, men er organisert i flere forbund. Felles utfordringer krever debatt om framtidas organisering. Vi har to sterke forbund, Befalets felles organisasjon (BFO) og Norges offisersforbund (NOF). De er likeverdige i størrelse, med ulik historie og forskjellig tilslutning til en hovedorganisasjon. Begge organiserer bredt, og er åpne for alt befal, alle offiserer. Den på mange måter mest krevende utfordringen på veien mot en eventuell etablering av ett nytt forbund med utspring i BFO og NOF, er spørsmålet om hvilken hovedorganisasjon forbundet skal slutte seg til. BFO er i dag medlem av YS, NOF av LO og Unio er et tredje alternativ arbeidsgruppa har vurdert. Arbeidsgruppas rapport drøfter flere potensielt utfordrende områder ved å gå fra to til ett forbund hvor gevinsten (jf. end-state) ikke er opplagt. Til disse hører kultur, nettverk, risiko for tap av medlemmer, juridisk støtte, forsikring, arbeidsgivers holdning, representasjon i medhold av HA/TA og HTA. SPØRSMÅL: Forsvaret er radikalt endret. Innsatsforsvaret er en realitet og strukturutviklingen har fått følger for befal og offiserer. Disse er i dag hovedsakelig organisert i to dominerende forbund og står overfor spørsmålet om ett nytt og større er bedre enn dagens to. 1 Hva er de vesentligste styrker og svakheter knyttet til modellen ett stort forbund vs. to mindre? 2 Hvor relevante hvor viktige er utfordringene knyttet til en sammenslåing, som arbeidsgruppen påpeker i sin rapport? 3 Hvordan skal et profesjonsforbund som favner så vidt ivareta kjerneoppgavene som rettigheter og vilkår både ift det yrkesmessige og aldersmessige; gradsmessig og lønnsmessig? 4 Hva må forventes av et forbund som både skal ivareta a) deg som enkeltmedlem og b) oss som gruppe, dvs. vår profesjon? STIKKORD 6 Organisering Fagforening Politikk Interesser Integritet Fordeler Resultater

7 Medlemstap: Ved en sammenslåing til en ny stor befalsorganisasjon kan vi risikere at medlemmene velger å organisere seg andre steder. I tillegg til mulig nedgang i antall medlemmer er det fare for etablering av allianser og overgang til konkurrerende organisasjoner. Det er vanskelig å anslå omfanget av et slikt medlemstap. På sikt kan en sammenslått organisasjon ha et potensiale for vekst. (Utdrag fra Arbeidsgruppas rapport) Sersjant Praktiker Faglært LØNNSTRINN 100 Ett forbund for alle yrkesmilitære må favne vidt med mange grupper, men med felles kjerne LØNNSTRINN 30 Akademiker General Teoretiker Felles framtid felles forbund? 7

8 Problemstilling 3 PÅVIRKNINGSKRAFTEN Som ansatte i en samfunnsinstitusjon og som medlemmer av et fagforbund skal vi påvirke utviklingen: Av samfunnet og Forsvaret; framtiden til profesjonen og arbeidsplassene. Et fagforbund skal først og fremst kjempe for medlemmenes interesser. Det skjer i flere dimensjoner, på ulike områder: Rammene må påvirkes, rettighetene forsvares. Vi må engasjere oss i samfunnsdebatten, forhandle med Forsvaret og påvirke beslutningstakere. Samfunnspåvirkning og faglige rettigheter henger sammen. Påvirkning skjer gjennom flere kanaler og på ulike nivåer. Det er flere strategier og modeller for å øve innflytelse. Én er gjennom dagens modell med to sterke organisasjoner som har påvirkningskraft gjennom to hovedorganisasjoner. En annen er gjennom ett profesjonsforbund som legger premissene og øver påvirkning gjennom å være et dominerende forbund. SPØRSMÅL: Forbundet skal påvirke samfunnsforhold. For å ivareta medlemmenes interesser må både rammene for Forsvaret i samfunnet og medlemmene i Forsvaret påvirkes, dvs. utad i samfunnet og innad i etaten. 1 Hvor viktig vil påvirkning av samfunnsutviklingen være for profesjonen og medlemmene i åra som kommer? 2 I hvilken grad har forbundet felles interesser med etaten (som arbeidsgiver og motpart) i å fremme Forsvarets utvikling? 3 Hvordan kan en best øve påvirkning på a) samfunnet og b) Forsvaret: Gjennom ett stort forbund eller gjennom to mindre? STIKKORD: Rammevilkår Beslutningstakere Samfunnsaktør Påvirkningskanaler Politikkområder Kjernesaker 8

9 Nettverk: Etablering av et samlet profesjonsforbund gir et tydeligere nettverk, og vil være mer representativt. Ut fordringen vil være tap av «et sett» kontaktpunkter, nye konkurrerende allianser og etablering av et helt nytt nettverk. Det er en risiko i forhold til å miste det formelle fagligpolitiske nettverket i LO ved en eventuell sammenslåing. SAMFUNNET FORSVARET Organiserte yrkesmilitære går inn i et forbund og tjenestegjør i Forsvaret. Forsvaret er en del av samfunnet. Det samme er forbundet. YS har en modell hvor forbundene øver påvirkning direkte gjennom eget forbund. (Delkonklusjon fra Arbeidsgruppas rapport) FORBUNDET HO Forbundet må påvirke forsvarsutviklingen både direkte og indirekte ved å bidra til å sikre rammevilkårene gjennom samfunnspåvirkning. Felles utfordringer én stemme? 9

10 Problemstilling 4 HOVEDORGANISASJON En faglig hovedorganisasjon er en av de viktigste kanalene for å øve påvirkning og å ivareta medlemmenes interesser. Fellesskapet gir tyngde og styrke og muligheter på flere områder. Nær sagt alle fagforbund er tilsluttet en hovedorganisasjon (HO) som LO, Unio og YS. Dette styres dels av lovverk; samtidig gir tilslutningen til et større fellesskap medlemmene ekstra styrke. HO ene har ulike modeller for organisering og innsats. De har forskjellig historie og følger ulike strategier. Det er ikke enkelt å vurdere hvilken HO som best tjener profesjonens interesser og ens egne interesser. Da må en rekke faktorer tas med, og en må vurdere både betydningen av samfunnsmessig påvirkning i stort og gjennomslagskraft overfor arbeidsgiver. Arbeidsgruppas rapporten har vurdert de tre hovedorganisasjonene LO, YS og Unio som aktuelle for et nytt forbund og drøfter styrker og svakheter ved disse. SPØRSMÅL: Profesjonen bør tydeliggjøres, organiseringen styrkes, påvirkningen forsterkes. Tilslutning til en faglig hovedorganisasjon er ett middel for å øve påvirkning og fremme interesser men modellene er flere. 1 Også for et sterkt profesjonsforbund er det viktig å søke allierte og inngå i allianser; hvor finnes disse? 2 Hvilken verdi har tilslutning til en hovedorganisasjon for et profesjonsforbund; eller bør en så spesiell gruppe være uavhengig? 3 Hva er de viktigste fordelene/ulempene ved de tre aktuelle HO (dvs. LO, YS, Unio)? 4 Hvilke muligheter og begrensninger ligger i at profesjonen er representert i én vs. flere hovedorganisasjoner? STIKKORD: Størrelse Ideologi Synlighet Støtteapparat Påvirkningsstyrke Medlemsfordeler 10

11 Samfunnspåvirkning: LO har en betydelig større påvirkning på samfunns- og forsvarsutviklingen i forhold til YS og Unio. Utfordringen ligger i de sakene hvor et forbunds interesser kommer i konflikt med valg av profil i et helhetlig perspektiv. Arbeidsgruppen er delt med tanke på om hvorvidt samfunnspolitiske interesser som norm går foran rene forsvarsrelaterte interesser eller om de av og til kan gå foran. (Delkonklusjon fra Arbeidsgruppas rapport) Å være en liten del av en stor organisasjon som har stor innflytelse i kraft av sin størrelse? Hva er best? Å være en stor og synlig del av en mindre organisasjon med mindre kraft til å påvirke? Å stå alene være uavhengig? Én posisjon hvilken modell? 11

12 Problemstilling 5 mulighetene Faglig organisering handler om å gå sammen stå sammen for felles rettigheter og krav. Organisering gir styrke: til å påvirke, til å fremme profesjonens og medlemmenes interesser. Flertallet av norske befal og offiserer er organisert i forskjellige forbund. De to største, BFO og NOF, har utviklet et tett samarbeid som gitt gode resultater. Samarbeid har gitt ekstra kraft økt gjennomslagskraft. Samarbeidet skal styrkes ytterligere men hvordan, og hvor langt? Den pågående prosessen handler om å styrke samarbeidet og hvis hensiktsmessig, og med åpenbar verdi (jmf End-state) gå sammen i ett nytt, sterkt profesjonsforbund. Men den dreier seg også om å skape bevissthet rundt profesjonen i egne rekker og i omgivelsene. Hvilke muligheter og usikkerheter ligger i samarbeid i framtida? SPØRSMÅL: Endringene i forsvarsstrukturen så vel som organisasjonslivet har vært omfattende de siste tiårene. Debatten om en samling av BFO og NOF i ett profesjonsforbund må ha de lange linjers perspektiv. 1 Profesjonen: Hva vil være viktig for vårt yrke i framtiden og hvilken rolle kan et samlet profesjonsforbund spille i så måte? 2 Organisering: Hva er de største konsekvensene ved å gå fra to til ett forbund? 3 Påvirkningskraften: På hvilke områder er det viktig at et nytt forbund har påvirkningskraft? 4 Hovedorganisasjon: Hvilke forhold bør et nytt forbund vektlegge ved valg av hovedorganisasjon? 5 Valget: Bør dagens to forbund samles i et nytt forbund? Og hvilke forutsetninger bør stilles? STIKKORD: Samarbeid Framtidsperspektiv Organisasjonsmodell Samling Gjennomslagskraft Strategi 12

13 Ett forbund og én stemme på én akse?... eller to forbund med to stemmer på to akser? Det strategiske valget 13

14 Invitasjon Debattheftet er ett av grunnlagene for en intensiv diskusjon om framtidens organisering blant BFOs og NOFs medlemmer, høsten Tilbakemeldinger fra medlemmene er avgjørende for den videre samarbeidsprosess. Debatten vil skje i flere fora, i flere kanaler: Du er invitert til å involvere deg i diskusjonen gjennom egen organisasjon så vel som i de felles tiltak som igangsettes: Diskusjonsweb: Du er invitert til å dele dine synspunkter i et eget, felles diskusjonsforum på web. Det er lagt opp med de samme problemstillingene som er løftet fram i dette heftet. Forbundene skal ivareta medlemmenes interesser. Vi inviterer deg til å dele dine meninger om hvordan dette best kan ivaretas. Benytt muligheten! Egil André Aas Vi oppfordrer i felleskap medlemmene til å ta en aktiv del i debatten. Du er med på å forme framtiden og diskutere mulighetene for deg selv, din egen arbeidsplass og for framtidens organisasjon. Eivind Solberg 14

15 Involvering Deltakelse fra medlemmene er sentralt i den pågående prosessen. Det grunnleggende premiss for hele eksersisen er at valgt organisasjonsmodell skal fremme medlemmenes interesser på kort og lang sikt, faglig og politisk. BFO og NOF er begge demokratiske medlemsorganisasjoner som er til for medlemmene og hvor det er medlemmenes vilje som gjelder. Gjennom debattopplegget, med kraftsamling i september oktober 2012, er samtlige medlemmer direkte invitert til å involvere seg i framtidens organisering. Det kan gjøres gjennom lokallag og lokale tillitsvalgte, ved å delta i debatten lokalt eller også ved å sende synspunkter direkte på epost. Informasjon: Prosessen har inkludert en gjennomgang av sentrale problemstillinger knyttet til mulig sammenslåing, sammenfattet i en egen rapport. Det er en i hovedsak problematiserende utredning, med utspring i nåsituasjonen og ett grunnlag for en diskusjon av muligheter for framtida. På organisasjonenes hjemmesider, samt på den felles debattweben, er de mest sentrale dokumenter lagt ut som bakgrunn og referanse for diskusjonen, inkl. samarbeidsavtalen og arbeidsgruppens utredning: Debattheftet er utgitt av BFO og NOF, september Layout: Børre Gammelsrud Trykk: KD Grafisk Produksjon AS

16 FELLES FRAMTID ALLES ANSVAR Framtidens forsvar er morgendagens arbeidsplass. Militærmakten utvikles etter lange planhorisonter. Forsvaret (om-)organiseres for å følge utviklingen. Det er samfunnets ansvar å sørge for et solid forsvar. Det er Forsvarets ansvar å sikre gode arbeidsforhold. Det er forbundenes ansvar å påvirke rammevilkårene. Som ansatte i Forsvaret er det vårt ansvar å utvikle vår felles profesjonsidentitet å påvirke vår framtidige arbeidssituasjon

PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO

PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO Oslo 5 juni 2012 Øystein O Hansen NOF Jo Arne Bråten BFO Jan Smidt BFO Bjørn Tore Woll NOF

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER. Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor

EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER. Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor ORGANISERING AV EIERSKAP OG DRIFT AV MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER Utarbeidet av Øystein

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra 14 prosesser, hvorav 7 endte i sammenslåing og 7 ikke endte i sammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE FORBUNDET FOR LEDELSE OG TEKNIKK OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE ~ med mulighet til å påvirke eller bare skummelt? ~ Temautredning Dato: 08.12.2004 Saksbehandler: FJ FORORD OG BAKGRUNN Temaet virksomhetsoverdragelse

Detaljer

KOL. Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Perspektivplan 2015-2018

KOL. Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Perspektivplan 2015-2018 KOL Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Perspektivplan 2015-2018 organisasjonen for den profesjonelle offiser og langtidsutdannede i Forsvaret www.kol.no Bilde: Per Front, kilde: Forsvarets mediasenter

Detaljer

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan gjennomføre

Detaljer

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Trepartssamarbeid. Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren VEILEDER

Trepartssamarbeid. Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren VEILEDER Trepartssamarbeid omtanke solidaritet samhold VEILEDER Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren Forord Med røtter tilbake til den første

Detaljer

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12 Innhold Sammendrag 3 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mandat og presisering av problemstillinger... 5 1.3 Metode, datagrunnlag og metodiske begrensninger... 6 2 Beskrivelse av KRÅD... 7 2.1 Om bakgrunn,

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Hvor går veien? Strategi-notat for NLH Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Norges Landsforbund av Homøopraktikere, Postboks 1593, 4093 Stavanger Tlf: 51563038, E-mail: john@org-nlh.com,

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer