FELLES FRAMTID FELLES MÅL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FELLES FRAMTID FELLES MÅL"

Transkript

1 FELLES FRAMTID FELLES MÅL Et debattopplegg om framtidens profesjon framtidig organisering

2 Innledning Yrkesmilitære tilhører én profesjon og har én arbeidsgiver, men er organisert i flere fagforbund. Langt de fleste er medlem av BFO og NOF: to tradisjonsrike organisasjoner av samme størrelse, som i all hovedsak er omforent om For svarets utvikling og profesjonens framtid. BFO og NOF har i senere år stått sammen om flere saker av stor betydning for alle medlemmene og fått gjennomslag. Gode erfaringer la grunnlaget for en samarbeids avtale i 2009, og en på gående prosess for å se på mulighetene for å gå sammen i ett, nytt forbund. En uttalt målsetting er at dette skal styrke og bedre mulighetene til å påvirke både forsvars- og samfunnsutviklingen for i sin tur å bedre vilkårene for medlemmene. Prosessen har foregått en tid, og det er utarbeidet en rapport som har vurdert om én organisasjon er bedre enn to, så vel som oppheng i en hovedorganisasjon. Rapporten danner noe av grunn laget for dette debattheftet og kan lastes ned fra organisasjonenes hjemmesider. Heftet er en del av prosessen, og dermed en del av bevisstgjøringen om og diskusjon av helt sentrale spørsmål i et langsiktig perspektiv. Ett av forholdene som må håndteres, og som rapporten har gått grundig inn i, er spørsmålet om et framtidig forbunds tilslutning til en hovedorganisasjon. Styrings gruppen, dvs. leder og nestleder i BFO og NOF, har i så måte erkjent at «Med utgangspunkt i den enkelte organisasjons nå værende medlemskap i hovedorganisasjon måtte NOF å være villige til å vurdere utmelding av LO og BFO måtte være villige til å vurdere inngang i LO.» Vi har to sterke forbund, Befalets fellesorganisasjon (BFO) og Norges offisersforbund (NOF). De er likeverdige i størrelse, med ulik historie og forskjellig tilslutning til en hovedorganisasjon. Begge organiserer bredt, og er åpne for alt befal, alle offiserer. Begge stiller seg bak målet: Ett forbund i framtida. Men de har noe ulikt utgangspunkt ved inngangen til prosessen: «BFO skal søke å gjennomføre sammenslåing med NOF i løpet av perioden » Kongressvedtak, BFO (2011) «Norges Offisersforbunds mål er én organisasjon for alt befal i Forsvaret.» Landsmøtevedtak, NOF (2010) Arbeidsgruppa, med lik deltakelse fra BFO og NOF, hadde følgende end-state som referanse: «Et ufravikelig krav må være at en sammenslåing skal tjene og styrke det nye forbundet i sin helhet, samt styrke og bedre mulighetene til å påvirke både Forsvars- og samfunnsutviklingen, nettopp i den hensikt å bedre vilkårene for våre medlemmer.»

3 Intensjon Med én profesjon og én arbeidsgiver har vi en felles framtid. Vi har felles utfordringer og muligheter. De to store forbundene BFO og NOF har derfor definert et felles mål: Det beste for medlemmene gjennom styrket samarbeid og mulig sammenslåing. Forsvaret er blitt mindre; antall ansatte er blitt færre. Innsatsforsvaret er en realitet. Forsvaret er mer profesjonalisert; yrkesmilitære må framstå som en profesjon. Vi trenger styrket bevissthet om hva det innebærer, og forståelse for hva utviklingen av Forsvaret betyr for profesjonen: for oss og for samfunnet. Framfor alt trenger vi å diskutere hva utviklingen og utfordringene krever av organisering og tilhørighet for å forsvare våre rettigheter og fremme våre interesser. Intensjonen med dette heftet er å få med lemmene med på et framtidsrettet ordskifte. Spørsmålene er mange svarene ikke åpenbare. Målet er i sikte: Vi har utviklet et tett samarbeid som har gitt resultater. Det er langt mer som forener enn som skiller. Dét ble både bekreftet og forsterket på vår felles lederkonferanse i mars Vi står ved et veiskille: Veien videre avhenger av medlemmenes vilje, av synet på hvordan resultatene best skapes. Eivind Solberg Leder, BFO Egil André Aas Forbundsleder, NOF 3

4 Problemstilling 1 PROFESJONEN Som befal og offiserer tilhører vi en felles, militær profesjon. Som sådan har vi utfordringer som forener mer enn ulikheter som skiller. Én utfordring er å utvikle profesjonens identitet; en annen å fremme felles interesser. Offiserer og befal har en felles, grunnleggende profesjonsutdanning, og vi har tatt et profesjonsvalg: Vi har valgt en militær løpebane og vi er alle ansatt i Forsvaret. Knapt noen yrkesgruppe har mer til felles, har større muligheter til å påvirke sin egen framtid. Oppdraget forener, men oppgavene skiller: Mer enn noen gang kreves økt profesjonalisering av Forsvaret og spesialisering av de ansatte. Vi representer mange fag, men har i tillegg det militærfaglige som felles overbygning. Vi er en del av Norges militærmakt. Vilkårene både for yrket vårt og dermed for oss selv som befal og offiserer er i stadig endring, og under press. Vi må derfor påvirke rammevilkårene, både innad i Forsvaret og utad i samfunnet. SPØRSMÅL: Den militære profesjon er spesiell. Det stilles krav og forventninger langt ut over det som er vanlig for norske arbeidstakere. Det bidrar til å definere profesjonen og skape en felles plattform, en identitet. 1 Hva skaper den militære profesjon og hva slags grunnlag gir dette for å påvirke vilkårene for og sikre rettighetene til yrkesmilitære? 2 Hvordan oppleves profesjonen og dens posisjon i samfunnet i dag og hvordan kan den tenkes å være i 2024? 3 Hvem må påvirkes for å sikre en utvikling som styrker Forsvarets rammer, samt forståelsen av at bruken av militærmakt, og dermed oss? 4 Hvordan skal vi skape resultater for medlemmene gjennom å utvikle profesjonen og styrke dens posisjon? STIKKORD: Soldatyrket Offisersanseelsen Lederskap Belastning Beordring Forsvarsvilje Samfunnsinvesteringer 4

5 Gjør dette oss til mer enn «statsansatte»? Hvilke andre yrkesgrupper har krav på seg om å være villig til å ofre livet hjemme og ute? Én profesjon felles interesser! 5

6 Problemstilling 2 organisering Vi tilhører én profesjon, men er organisert i flere forbund. Felles utfordringer krever debatt om framtidas organisering. Vi har to sterke forbund, Befalets felles organisasjon (BFO) og Norges offisersforbund (NOF). De er likeverdige i størrelse, med ulik historie og forskjellig tilslutning til en hovedorganisasjon. Begge organiserer bredt, og er åpne for alt befal, alle offiserer. Den på mange måter mest krevende utfordringen på veien mot en eventuell etablering av ett nytt forbund med utspring i BFO og NOF, er spørsmålet om hvilken hovedorganisasjon forbundet skal slutte seg til. BFO er i dag medlem av YS, NOF av LO og Unio er et tredje alternativ arbeidsgruppa har vurdert. Arbeidsgruppas rapport drøfter flere potensielt utfordrende områder ved å gå fra to til ett forbund hvor gevinsten (jf. end-state) ikke er opplagt. Til disse hører kultur, nettverk, risiko for tap av medlemmer, juridisk støtte, forsikring, arbeidsgivers holdning, representasjon i medhold av HA/TA og HTA. SPØRSMÅL: Forsvaret er radikalt endret. Innsatsforsvaret er en realitet og strukturutviklingen har fått følger for befal og offiserer. Disse er i dag hovedsakelig organisert i to dominerende forbund og står overfor spørsmålet om ett nytt og større er bedre enn dagens to. 1 Hva er de vesentligste styrker og svakheter knyttet til modellen ett stort forbund vs. to mindre? 2 Hvor relevante hvor viktige er utfordringene knyttet til en sammenslåing, som arbeidsgruppen påpeker i sin rapport? 3 Hvordan skal et profesjonsforbund som favner så vidt ivareta kjerneoppgavene som rettigheter og vilkår både ift det yrkesmessige og aldersmessige; gradsmessig og lønnsmessig? 4 Hva må forventes av et forbund som både skal ivareta a) deg som enkeltmedlem og b) oss som gruppe, dvs. vår profesjon? STIKKORD 6 Organisering Fagforening Politikk Interesser Integritet Fordeler Resultater

7 Medlemstap: Ved en sammenslåing til en ny stor befalsorganisasjon kan vi risikere at medlemmene velger å organisere seg andre steder. I tillegg til mulig nedgang i antall medlemmer er det fare for etablering av allianser og overgang til konkurrerende organisasjoner. Det er vanskelig å anslå omfanget av et slikt medlemstap. På sikt kan en sammenslått organisasjon ha et potensiale for vekst. (Utdrag fra Arbeidsgruppas rapport) Sersjant Praktiker Faglært LØNNSTRINN 100 Ett forbund for alle yrkesmilitære må favne vidt med mange grupper, men med felles kjerne LØNNSTRINN 30 Akademiker General Teoretiker Felles framtid felles forbund? 7

8 Problemstilling 3 PÅVIRKNINGSKRAFTEN Som ansatte i en samfunnsinstitusjon og som medlemmer av et fagforbund skal vi påvirke utviklingen: Av samfunnet og Forsvaret; framtiden til profesjonen og arbeidsplassene. Et fagforbund skal først og fremst kjempe for medlemmenes interesser. Det skjer i flere dimensjoner, på ulike områder: Rammene må påvirkes, rettighetene forsvares. Vi må engasjere oss i samfunnsdebatten, forhandle med Forsvaret og påvirke beslutningstakere. Samfunnspåvirkning og faglige rettigheter henger sammen. Påvirkning skjer gjennom flere kanaler og på ulike nivåer. Det er flere strategier og modeller for å øve innflytelse. Én er gjennom dagens modell med to sterke organisasjoner som har påvirkningskraft gjennom to hovedorganisasjoner. En annen er gjennom ett profesjonsforbund som legger premissene og øver påvirkning gjennom å være et dominerende forbund. SPØRSMÅL: Forbundet skal påvirke samfunnsforhold. For å ivareta medlemmenes interesser må både rammene for Forsvaret i samfunnet og medlemmene i Forsvaret påvirkes, dvs. utad i samfunnet og innad i etaten. 1 Hvor viktig vil påvirkning av samfunnsutviklingen være for profesjonen og medlemmene i åra som kommer? 2 I hvilken grad har forbundet felles interesser med etaten (som arbeidsgiver og motpart) i å fremme Forsvarets utvikling? 3 Hvordan kan en best øve påvirkning på a) samfunnet og b) Forsvaret: Gjennom ett stort forbund eller gjennom to mindre? STIKKORD: Rammevilkår Beslutningstakere Samfunnsaktør Påvirkningskanaler Politikkområder Kjernesaker 8

9 Nettverk: Etablering av et samlet profesjonsforbund gir et tydeligere nettverk, og vil være mer representativt. Ut fordringen vil være tap av «et sett» kontaktpunkter, nye konkurrerende allianser og etablering av et helt nytt nettverk. Det er en risiko i forhold til å miste det formelle fagligpolitiske nettverket i LO ved en eventuell sammenslåing. SAMFUNNET FORSVARET Organiserte yrkesmilitære går inn i et forbund og tjenestegjør i Forsvaret. Forsvaret er en del av samfunnet. Det samme er forbundet. YS har en modell hvor forbundene øver påvirkning direkte gjennom eget forbund. (Delkonklusjon fra Arbeidsgruppas rapport) FORBUNDET HO Forbundet må påvirke forsvarsutviklingen både direkte og indirekte ved å bidra til å sikre rammevilkårene gjennom samfunnspåvirkning. Felles utfordringer én stemme? 9

10 Problemstilling 4 HOVEDORGANISASJON En faglig hovedorganisasjon er en av de viktigste kanalene for å øve påvirkning og å ivareta medlemmenes interesser. Fellesskapet gir tyngde og styrke og muligheter på flere områder. Nær sagt alle fagforbund er tilsluttet en hovedorganisasjon (HO) som LO, Unio og YS. Dette styres dels av lovverk; samtidig gir tilslutningen til et større fellesskap medlemmene ekstra styrke. HO ene har ulike modeller for organisering og innsats. De har forskjellig historie og følger ulike strategier. Det er ikke enkelt å vurdere hvilken HO som best tjener profesjonens interesser og ens egne interesser. Da må en rekke faktorer tas med, og en må vurdere både betydningen av samfunnsmessig påvirkning i stort og gjennomslagskraft overfor arbeidsgiver. Arbeidsgruppas rapporten har vurdert de tre hovedorganisasjonene LO, YS og Unio som aktuelle for et nytt forbund og drøfter styrker og svakheter ved disse. SPØRSMÅL: Profesjonen bør tydeliggjøres, organiseringen styrkes, påvirkningen forsterkes. Tilslutning til en faglig hovedorganisasjon er ett middel for å øve påvirkning og fremme interesser men modellene er flere. 1 Også for et sterkt profesjonsforbund er det viktig å søke allierte og inngå i allianser; hvor finnes disse? 2 Hvilken verdi har tilslutning til en hovedorganisasjon for et profesjonsforbund; eller bør en så spesiell gruppe være uavhengig? 3 Hva er de viktigste fordelene/ulempene ved de tre aktuelle HO (dvs. LO, YS, Unio)? 4 Hvilke muligheter og begrensninger ligger i at profesjonen er representert i én vs. flere hovedorganisasjoner? STIKKORD: Størrelse Ideologi Synlighet Støtteapparat Påvirkningsstyrke Medlemsfordeler 10

11 Samfunnspåvirkning: LO har en betydelig større påvirkning på samfunns- og forsvarsutviklingen i forhold til YS og Unio. Utfordringen ligger i de sakene hvor et forbunds interesser kommer i konflikt med valg av profil i et helhetlig perspektiv. Arbeidsgruppen er delt med tanke på om hvorvidt samfunnspolitiske interesser som norm går foran rene forsvarsrelaterte interesser eller om de av og til kan gå foran. (Delkonklusjon fra Arbeidsgruppas rapport) Å være en liten del av en stor organisasjon som har stor innflytelse i kraft av sin størrelse? Hva er best? Å være en stor og synlig del av en mindre organisasjon med mindre kraft til å påvirke? Å stå alene være uavhengig? Én posisjon hvilken modell? 11

12 Problemstilling 5 mulighetene Faglig organisering handler om å gå sammen stå sammen for felles rettigheter og krav. Organisering gir styrke: til å påvirke, til å fremme profesjonens og medlemmenes interesser. Flertallet av norske befal og offiserer er organisert i forskjellige forbund. De to største, BFO og NOF, har utviklet et tett samarbeid som gitt gode resultater. Samarbeid har gitt ekstra kraft økt gjennomslagskraft. Samarbeidet skal styrkes ytterligere men hvordan, og hvor langt? Den pågående prosessen handler om å styrke samarbeidet og hvis hensiktsmessig, og med åpenbar verdi (jmf End-state) gå sammen i ett nytt, sterkt profesjonsforbund. Men den dreier seg også om å skape bevissthet rundt profesjonen i egne rekker og i omgivelsene. Hvilke muligheter og usikkerheter ligger i samarbeid i framtida? SPØRSMÅL: Endringene i forsvarsstrukturen så vel som organisasjonslivet har vært omfattende de siste tiårene. Debatten om en samling av BFO og NOF i ett profesjonsforbund må ha de lange linjers perspektiv. 1 Profesjonen: Hva vil være viktig for vårt yrke i framtiden og hvilken rolle kan et samlet profesjonsforbund spille i så måte? 2 Organisering: Hva er de største konsekvensene ved å gå fra to til ett forbund? 3 Påvirkningskraften: På hvilke områder er det viktig at et nytt forbund har påvirkningskraft? 4 Hovedorganisasjon: Hvilke forhold bør et nytt forbund vektlegge ved valg av hovedorganisasjon? 5 Valget: Bør dagens to forbund samles i et nytt forbund? Og hvilke forutsetninger bør stilles? STIKKORD: Samarbeid Framtidsperspektiv Organisasjonsmodell Samling Gjennomslagskraft Strategi 12

13 Ett forbund og én stemme på én akse?... eller to forbund med to stemmer på to akser? Det strategiske valget 13

14 Invitasjon Debattheftet er ett av grunnlagene for en intensiv diskusjon om framtidens organisering blant BFOs og NOFs medlemmer, høsten Tilbakemeldinger fra medlemmene er avgjørende for den videre samarbeidsprosess. Debatten vil skje i flere fora, i flere kanaler: Du er invitert til å involvere deg i diskusjonen gjennom egen organisasjon så vel som i de felles tiltak som igangsettes: Diskusjonsweb: Du er invitert til å dele dine synspunkter i et eget, felles diskusjonsforum på web. Det er lagt opp med de samme problemstillingene som er løftet fram i dette heftet. Forbundene skal ivareta medlemmenes interesser. Vi inviterer deg til å dele dine meninger om hvordan dette best kan ivaretas. Benytt muligheten! Egil André Aas Vi oppfordrer i felleskap medlemmene til å ta en aktiv del i debatten. Du er med på å forme framtiden og diskutere mulighetene for deg selv, din egen arbeidsplass og for framtidens organisasjon. Eivind Solberg 14

15 Involvering Deltakelse fra medlemmene er sentralt i den pågående prosessen. Det grunnleggende premiss for hele eksersisen er at valgt organisasjonsmodell skal fremme medlemmenes interesser på kort og lang sikt, faglig og politisk. BFO og NOF er begge demokratiske medlemsorganisasjoner som er til for medlemmene og hvor det er medlemmenes vilje som gjelder. Gjennom debattopplegget, med kraftsamling i september oktober 2012, er samtlige medlemmer direkte invitert til å involvere seg i framtidens organisering. Det kan gjøres gjennom lokallag og lokale tillitsvalgte, ved å delta i debatten lokalt eller også ved å sende synspunkter direkte på epost. Informasjon: Prosessen har inkludert en gjennomgang av sentrale problemstillinger knyttet til mulig sammenslåing, sammenfattet i en egen rapport. Det er en i hovedsak problematiserende utredning, med utspring i nåsituasjonen og ett grunnlag for en diskusjon av muligheter for framtida. På organisasjonenes hjemmesider, samt på den felles debattweben, er de mest sentrale dokumenter lagt ut som bakgrunn og referanse for diskusjonen, inkl. samarbeidsavtalen og arbeidsgruppens utredning: Debattheftet er utgitt av BFO og NOF, september Layout: Børre Gammelsrud Trykk: KD Grafisk Produksjon AS

16 FELLES FRAMTID ALLES ANSVAR Framtidens forsvar er morgendagens arbeidsplass. Militærmakten utvikles etter lange planhorisonter. Forsvaret (om-)organiseres for å følge utviklingen. Det er samfunnets ansvar å sørge for et solid forsvar. Det er Forsvarets ansvar å sikre gode arbeidsforhold. Det er forbundenes ansvar å påvirke rammevilkårene. Som ansatte i Forsvaret er det vårt ansvar å utvikle vår felles profesjonsidentitet å påvirke vår framtidige arbeidssituasjon

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse

DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse 2 DNMF DSO DNMF DSO 3 Fagforeningen som utgjør en forskjell Hva er en fagforening? Et sted du får billige forsikringer og flotte vervepremier? Eller er det

Detaljer

PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO

PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO Oslo 5 juni 2012 Øystein O Hansen NOF Jo Arne Bråten BFO Jan Smidt BFO Bjørn Tore Woll NOF

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 1 Sak 8 Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret 8.1 Organisasjonsutvikling FO 2015 2019 Forslag 8.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller

Detaljer

«Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.»

«Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.» Handlingsplan 2016 «Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.» (Vilde Adolfsen, skribent i Psykobloggen) Visjon Mental Helses

Detaljer

Organisasjons- og evalueringsprosjektet. Fagforeningens evaluering

Organisasjons- og evalueringsprosjektet. Fagforeningens evaluering Organisasjons- og evalueringsprosjektet Fagforeningens evaluering Rundskriv 11/08 Organisasjons- og evalueringsprosjektet i landsmøteperioden 2005 2009 Fase B Evalueringsfasen EVALUERINGSPROSJEKT Organisasjons-

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi 2013 2016 Vedtatt av Forskerforbundets Hovedstyre 13.12.2012 1. FORSKERFORBUNDETS LØNNSPOLITISKE STRATEGI (LPS) Hovedfokus for Forskerforbundet fram mot 2016 er

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Januar 2014. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2014. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2014 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning...4 Visjon...4 Forbundets virksomhet...5 PF som organisasjon...6 Langsiktig plan for perioden 2014-2016...7 Lønns- og arbeidsvilkår...7

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 Bakside omslag (foran) Velkommen Uke 7 er en felles samling for nye tillitsvalgte fra ulike bedrifter og landsdeler. Gjennom forelesninger,

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet

DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet 2 DNMF TIL UNIO I 2014 DNMF TIL UNIO I 2014 3 En prosess hvor profesjon er viktig Styret i DNMF har vedtatt å søke om medlemskap i Unio. Unio er den riktige

Detaljer

og NAV reformen Bergen oktober 2008

og NAV reformen Bergen oktober 2008 Tjenestemannsorganisasjoner og NAV reformen Dag Runar Jacobsen Bergen oktober 2008 Hensikt Analysere tjenestemannsorganisasjonenes j rolle og betydning for reformens forløp og utfall og, reformens virkning

Detaljer

Landsmøte Innledning til egen organisasjon.

Landsmøte Innledning til egen organisasjon. Odd Haldgeir Larsen 12.11.2013 Landsmøte 2013. Innledning til egen organisasjon. Dirigenter, Landsmøte. Vi har nå kommet til debatten om vår egen organisasjon. Jeg vil med en gang vise til debatten vi

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

Sak 8.3: Andre innsendte forslag fra avdelingene, råd og utvalg

Sak 8.3: Andre innsendte forslag fra avdelingene, råd og utvalg Sak 8.3: Andre innsendte forslag fra avdelingene, råd og utvalg 1 Sak 8.3 Andre innsendte forslag fra avdelingene, råd og utvalg Forslag 8.301 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyrets innstiller for kongressen:

Detaljer

BARNS DEMOKRATISKE DELTAKELSE I BARNEHAGEN: FORDRING OG UTFORDRING

BARNS DEMOKRATISKE DELTAKELSE I BARNEHAGEN: FORDRING OG UTFORDRING BARNS DEMOKRATISKE DELTAKELSE I BARNEHAGEN: FORDRING OG UTFORDRING Funn og diskusjoner i en doktoravhandling om vilkår for å realisere retten til medvirkning i samsvar med intensjonene Et radikalt prosjekt

Detaljer

Organisasjonsgrader med vekt på organisering blant arbeidstakere med høyere utdanning

Organisasjonsgrader med vekt på organisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Organisasjonsgrader med vekt på organisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Innledning for NTL Forskningsinstitutter 1 Tema for innledningen Organisasjonsgraden innen NTLs områder Dvs. staten,

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Internett: www.pf.no Bankkonto: 1600 42 58790 Sak

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

BFO-SKOLEN. Kurskatalog 2013. Befalets Fellesorganisasjon

BFO-SKOLEN. Kurskatalog 2013. Befalets Fellesorganisasjon BFO-SKOLEN Kurskatalog 2013 Befalets Fellesorganisasjon KURS OG KOMPETANSE Utdanning og kompetanseutvikling for tillitsvalgte og medlemmer har alltid vært et viktig satsingsområde for BFO. BFO-skolens

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Til NSF-medlemmer i tariffområdet Virke, Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har

Detaljer

Fagdag politisk verksted Innspill fra gruppene: Hva forventer du av Samfunnsviterne?

Fagdag politisk verksted Innspill fra gruppene: Hva forventer du av Samfunnsviterne? Fagdag politisk verksted Innspill fra gruppene: Hva forventer du av Samfunnsviterne? Anne Solheim (hovedstyret) Irene Brønlund Opseth (hovedstyret) Torun Høgvold Enstad (sekr.) Arbeidsgruppe fra hovedstyret

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Rekruttering og organisasjonsutvikling

Rekruttering og organisasjonsutvikling kunnskap gir vekst Rekruttering og organisasjonsutvikling Hvorfor snakker vi om rekruttering? Organisasjonsutvikling Forbundets målsettinger i et langt perspektiv Organisasjonsutvikling Et realistisk mål

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Organisasjonskultur Finansforbundets kulturprosjekt. Pål Adrian Hellman og Runar Wilhelm Henriksen

Organisasjonskultur Finansforbundets kulturprosjekt. Pål Adrian Hellman og Runar Wilhelm Henriksen Organisasjonskultur Finansforbundets kulturprosjekt Pål Adrian Hellman og Runar Wilhelm Henriksen 13.11.2015 Forbundsstyrets beslutning STRATEGISK PLAN 2014 2022 For å realisere målene i Strategisk Plan

Detaljer

Framtidens ledelse i norske kommuner Torstein Nesheim

Framtidens ledelse i norske kommuner Torstein Nesheim FoU Framtidens ledelse i norske kommuner Torstein Nesheim Sammendrag Formål og problemstillinger I denne rapporten går vi inn på sentrale problemstillinger ved ledelse i kommunal sektor. Hovedformålet

Detaljer

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra kurs for nye tillitsvalgte 2017

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra kurs for nye tillitsvalgte 2017 NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra kurs for nye tillitsvalgte 2017 Velkommen til felles kurs for nye tillitsvalgte i Finansforbundet. Del kunnskap! Gjennom forelesninger, presentasjoner, diskusjoner

Detaljer

Lønninger og arbeidsvilkår

Lønninger og arbeidsvilkår Klubb for og av våre medlemmer Velkommen Lønninger og arbeidsvilkår Stå sammen En god arbeidsgiver Velkommen til IE-klubben i ESS Vi vil at du skal ha det bra på jobb. At du skal ha ei god lønn å leve

Detaljer

STRATEGI FOR FRIVILLIGHET NORGE

STRATEGI FOR FRIVILLIGHET NORGE STRATEGI FOR FRIVILLIGHET NORGE 2014-2018 1 2 STRATEGI FOR FRIVILLIGHET NORGE 2014-2018 Frivillighet Norges organisasjon er et verktøy for å realisere de politiske målene medlemmene har vedtatt at Frivillighet

Detaljer

Farmasiforbundet Strategiplan

Farmasiforbundet Strategiplan Farmasiforbundet Strategiplan 2016 2018 1 Innhold: Innhold:...2 DEL I...3 Visjon, faglig- og politisk profil og strategiske mål...3 1. Rekruttering og kompetanseutvikling...3 2. Evne til påvirkning/premissleverandør...4

Detaljer

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 10.A Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi FORSLAG FRA FORBUNDETS ADMINISTRASJON 1 Innhold Overordnet målsetting... 3 Forholdet til egne

Detaljer

ORGANISASJONSUTVIKLING

ORGANISASJONSUTVIKLING GRUPPE: DISKUSJONSSAK: ORGANISASJONSUTVIKLING Diskusjonsnotat for organisasjonsutvikling Innledning: Parat er i dag en etablert samleorganisasjon med medlemmer i alle sektorer av norsk arbeidsliv. Antall

Detaljer

Vedlegg 8 MEDLEMSREKRUTTERING. Kopi av lysarkene som Ragnhild Elster brukte i sin innledning.

Vedlegg 8 MEDLEMSREKRUTTERING. Kopi av lysarkene som Ragnhild Elster brukte i sin innledning. Vedlegg 8 MEDLEMSREKRUTTERING Kopi av lysarkene som Ragnhild Elster brukte i sin innledning. Forskerforbundets medlemsutvikling 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000

Detaljer

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Spekter Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon p rofesjonsorganisasjon Summing Hva forbinder du med fagforeningsbevissthet? Utdanningsforbundet profesjonell Utdanningsforbundet er Norges tredje største

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK FORORD Uloba har hatt en eventyrlig vekst de siste 20 årene. Vi har hatt stor suksess i å fronte kampen for likestilling og likeverd, og det er nå på tide for oss å fokusere enda

Detaljer

Skoleleder. i Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.no

Skoleleder. i Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.no Skoleleder i Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no Kjære skoleleder Utdanningsforbundet ønsker å være en best mulig fagforening for deg som skoleleder. Med 147.000 medlemmer er vi den desidert

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 Kommunestyret behandlet saken den 10.02.2015, saksnr. 11/15 Behandling: Vedtak: Hansen (SV) stilte følgende spørsmål til ordfører: «Karmøy støtter sine

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3. www.utdanningsforbundet.no

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3. www.utdanningsforbundet.no Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 www.utdanningsforbundet.no Lærerprofesjonens etiske plattform I perioden 2010 2012 arbeidet Utdanningsforbundet for å utvikle et felles uttrykk for lærerprofesjonens

Detaljer

Innledning på møte om kommunereformen

Innledning på møte om kommunereformen Innledning på møte om kommunereformen 06.09.16 Velkommen til dette møtet som arrangeres som et ledd i at vi arbeider med tilrådning overfor departementet i forbindelse med kommunereformen. Sigbjørn annonserte

Detaljer

Strategisk plan 2013-2015

Strategisk plan 2013-2015 Strategisk plan 2013-2015 1 Målstruktur for Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Generelt Det strategiske arbeidet i ThsF skal ta utgangspunkt i målstrukturen (se over) som viser sammenhengen mellom visjon,

Detaljer

ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE

ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 LM-SAK 6.4/15 ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE 6.4.1 Sentralstyrets innstilling til vedtak: Organisasjonen

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS HVORFOR BLI MEDLEM? Hvorfor bli medlem? - Lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hvorfor bli medlem Kaffekurset er et kort kurs, der potensielle

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Vi er der for deg! Handel og Kontor i Norge (HK) har tariffavtale og organiserer ansatte innen luftfarts- og reiselivsbransjen.

Detaljer

- Konflikter på arbeidsplassen m.v. Er praksis i dag god nok? Kan denne typen saker ivaretas lokalt, eller må forbundet sentralt inn?

- Konflikter på arbeidsplassen m.v. Er praksis i dag god nok? Kan denne typen saker ivaretas lokalt, eller må forbundet sentralt inn? Ledere - intervjuguide - Bakgrunn: hvor lenge medlem, hvor lenge ledermedlem, hva er den største forskjellen på å være ordinært medlem og ledermedlem? Andre ledere organisert i Utdanningsforbundet? - Hvilken

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Forankring av det internasjonale arbeidet Visjon og prinsipper Grunnlaget for Utdanningsforbundets arbeid finner vi i formålsparagrafen: Utdanningsforbundet

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll arb En organisasjon for eidsfolk Det vil si at vi kjemper for ei skikkelig lønn å leve av, og at vi skal ha det bra på jobb. Det klarer man ikke alene. Eirik

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM Årstad videregående skole er en skole med stolte fagtradisjoner. Vi legger vekt på at elevene utvikler høy faglig kompetanse og dermed et solid fundament for framtida. Sosial samhandling

Detaljer

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Møte i kompetansenettverket i Vestfold 18. mai 2017 18.05.2017 1 Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen Lærelyst Meld. St. 21 2016-20177

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Hovedsatsningsområder

Hovedsatsningsområder Hovedsatsningsområder 2013-2015 1 Målstruktur Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Hovedmål 1. Evne til påvirkning/premissleverandør 1.1. Politisk arbeid ThsF skal etablere og opprettholde samarbeid med

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD ARBEIDSBOK FOR VURDERING AV STATUS OG MULIGHETER KOMMUNE: Januar 2015 TEMA 1: Demokratisk arena Reformens mål: Styrket lokaldemokrati Hva er status i egen kommune? Hva kunne

Detaljer

Kundefokus Respekt for hverandre Arbeidsglede Samfunnsansvar

Kundefokus Respekt for hverandre Arbeidsglede Samfunnsansvar Kundefokus Respekt for hverandre Arbeidsglede Samfunnsansvar Vi har en felles målsetting! Durapart AS sin visjon/ langsiktige mål er å være førstevalget for alle som vil tilbake til arbeidslivet, og våre

Detaljer

Fagforeningsbevissthet. Velkommen til nye Atg Sommer 2010

Fagforeningsbevissthet. Velkommen til nye Atg Sommer 2010 Fagforeningsbevissthet Velkommen til nye Atg Sommer 2010 Klok som en gås? s2 Formasjonsflygning s3 Hvordan være klok som en gås? Hvert vingeslag i en gåseformasjon skaper en oppdrift for fuglen som flyr

Detaljer

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker KURS ATV-VGO 15.-16.3.2011 Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø E-post og sikkerhet Seniortiltak Medlemstall og verving Medlemsundersøkelsen Ny e-postløsning

Detaljer

Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark. Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark

Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark. Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverdi og mestring Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling,

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

ET RÅDSLAG OM STRATEGI

ET RÅDSLAG OM STRATEGI ET RÅDSLAG OM 1 INNLEDNING i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har siden september 2016 jobbet med ny strategi. Dette arbeidet har vært utfordrende og engasjerende! Det er alltid vanskelig å se inn i

Detaljer

Styrer. i Utdanningsforbundet.

Styrer. i Utdanningsforbundet. Styrer i Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no Kjære styrer Vi ønsker å være en best mulig fagforening for deg som barnehageleder og for barnehagesektoren. Med 147.000 medlemmer er Utdanningsforbundet

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Strategi Amnesty International i Norge

Strategi Amnesty International i Norge Strategi 2017-2019 Amnesty International i Norge «Økt gjennomslag fordi flere tar brudd på menneskerettighetene personlig og blir med i Amnesty International» Innledning Amnesty International i Norges

Detaljer

Velkommen som uføre- og pensjonisttillitsvalgt i Fagforbundet

Velkommen som uføre- og pensjonisttillitsvalgt i Fagforbundet Velkommen som uføre- og pensjonisttillitsvalgt i Fagforbundet Hvordan drive pensjonistarbeid lokalt Informasjon, råd og veiledning Deltakere fra landskonferansen for pensjonister 2015 omtanke solidaritet

Detaljer

Profesjonsetikk - fra vedtak til virkelighet Lederens rolle og betydning

Profesjonsetikk - fra vedtak til virkelighet Lederens rolle og betydning Profesjonsetikk - fra vedtak til virkelighet Lederens rolle og betydning Ledersamling UDF Østfold Laholmen / Strømstad 10-11.oktober 2013 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem / leder av Sentralt lederråd Vedtak

Detaljer

MEDBESTEMMELSE OG ROLLEN SOM TILLITSVALGT PÅ ARBEIDSPLASSEN

MEDBESTEMMELSE OG ROLLEN SOM TILLITSVALGT PÅ ARBEIDSPLASSEN MEDBESTEMMELSE OG ROLLEN SOM TILLITSVALGT PÅ ARBEIDSPLASSEN Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen 2010 Ved HT Arild Reigstad MEDBESTEMMELSE OG DEMOKRATI Medbestemmelse

Detaljer

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Postadresse: JOBBING UTEN MOBBING, Postboks 386, 1502 Moss. Besøksadresse Lillestrøm: Torvet 5. Telefon 69 24 03 30. Telefax: 63 89 26 31. www.jobbingutenmobbing.no

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Tjenestemannsorganisasjoner og NAV reformen: begrensninger, muligheter og dilemmaer. Dag Runar Jacobsen Brukerforum

Tjenestemannsorganisasjoner og NAV reformen: begrensninger, muligheter og dilemmaer. Dag Runar Jacobsen Brukerforum Tjenestemannsorganisasjoner og NAV reformen: begrensninger, muligheter og dilemmaer Dag Runar Jacobsen Brukerforum 4.12.2008 Hensikt Analysere tjenestemannsorganisasjonenes rolle og betydning for reformens

Detaljer

Utdanningsprogram BFO-skolen. Utdanningstilbudet første halvår 2015

Utdanningsprogram BFO-skolen. Utdanningstilbudet første halvår 2015 Utdanningsprogram BFO-skolen Utdanningstilbudet første halvår 2015 BFO-skolen en skole for befal og tillitsvalgte BFO-skolen har ansvaret for BFOs utdanningsprogram. Alle utdanninger er spesielt rettet

Detaljer

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner.

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Definisjoner Yrkesskade: Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Fornying og styrking av NF

Fornying og styrking av NF Til lokallagsleder i NF og evt. andre NF tillitsvalgte Vær snill å kopiere til: rektor/ledelse leder i personalråd, lærerråd eller tilsvarende organ Distriktslag av NF Programnemnda 26.04.2012 Vår ref.:

Detaljer

Tariffpolitisk plattform for Parat i staten

Tariffpolitisk plattform for Parat i staten Tariffpolitisk plattform for Parat i staten Parat er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon, som gjennom YS-stat vil arbeide for å styrke og bedre lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte i

Detaljer