Ny plattform for regional forskingsinnsats

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny plattform for regional forskingsinnsats"

Transkript

1 Ny plattform for regional forskingsinnsats Jone Engelsvold, Regionalavdelinga

2 Fylkeskommunen Fylkeskommunen er tillagt ei forsterka rolle som regionale utviklingsaktør. (st. meld 12 ( )

3 Kva skal til?

4 Primærfokus næring Næringsklynge Marknad Bedrift Kunde

5 RIS Regionale innovasjonssystem Utdanning Forsking Ny kunnskap Innovasjon Fysisk infrastruktur Regulering Virkemidlar Næringsklynge Bedrift Marknad Kunde Off org Interesseorg Finans Behov geographic concentration of interconnected businesses, suppliers, and associated institutions in a particular field «en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier.

6 Forsking = bruke pengar for å få fram ny kunnskap Innovasjon = bruke ny kunnskap for å få fram pengar Professor i innovasjon ved NTNU Sjur Dagestad)

7 Regionale innovasjonssystem - forsking Utdanning Forsking Ny kunnskap Innovasjon Fysisk infrastruktur Regulering Virkemidlar Næringsklynge Bedrift Marknad Kunde Off org Interesseorg Finans Behov

8 RUP - Regionale innovasjonssystem Utdanning Forsking Ny kunnskap Innovasjon Fysisk infrastruktur Regulering Virkemidlar Næringsklynge Bedrift Marknad Kunde Off org Interesseorg Finans Behov

9 Systemtenking.

10 Forsking - Innovasjon Forskning gir opphav til nye ideer, organisasjonsformer og teknologiske løsninger som kan bidra til økt innovasjon i næringslivet og i offentlig sektor. Forskning er også et redskap for å gjøre innovative ideer om til konkrete løsninger. For at ny kunnskap skal føre til innovasjon må den tas i bruk i privat eller offentlig sektor. Virksomheters samspill med forskningsmiljøer er viktig. Dette skjer direkte gjennom kommersialisering av forskningsresultater og indirekte gjennom næringslivets rekruttering av kandidater og forskere, oppdragsforsking, kunnskapsformidling og kompetanseutvikling. St.meld. nr. 7 ( ) Et nyskapende og bærekraftig Norge

11 I dette bildet har fylkeskommunen fått ansvar for nye regionale forskings- og utviklingsinitiativ Dette er særleg to program:

12 VRI ( Virkemidlar for regional FoU og innovasjon ) Skal fremje kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping gjennom auka samhandling mellom bedrifter (næringslivet) og FoU institusjonar Kompetansemekling, HiB Personmobilitet, HiB Dialog og brei medverknad, IRIS Følgeforsking - SNF.og;

13 Regionale forskingsfond Som har formell basis i St. meld nr. 12 ( ) Regionale fortrinn regional framtid og påfølgjande Innst. S nr. 166 ( ) frå Stortinget. Regionale Forskingsfond er med andre ord del av (Region) Forvaltningsreforma

14 For å holde orden på dette har vi laget: Regional forskingsstrategi Hordaland Vedtatt i fylkestinget 10 mars Gir mål og retning i arbeidet med forsking som reiskap i regional utvikling Gir mange konkrete prioriteringar og prosjektforslag for å nå dit vi vil /forskingsstrategi

15 Eg skal snakke om: 1. Regional forskingsstrategi 2. Regionale forskingsfond

16 Regional forskingsstrategi Hordaland med fleire funksjonar: 1.Skape auka forståing for den regionale forskingsinnsatsen, - eige kapittel om forskingsfylket H 2.Vere styringsgrunnlag for fylkeskommunen i spørsmål om regional forsking Regionalt forskingsfond/andre. 3.Gi føringar for samarbeidet mellom regionale utviklingsaktørar og FoU- miljøa og gje viktige innspel i utforminga av Regionalt Utviklingsprogram.

17 Regionalt forskingsfond Vestlandet Felles politisk bestilling Handlings plan Utlysing Søknads behandling Forskings prosjekt VRI VRI VRI Forskings strategi Rogaland Både mot fond og andre virkemidlar Forskings strategi Hordaland Om forsking i fylket Utfordringar Tematisk prioritering. Struktur og samarbeid Forskings strategi Sogn og Fjordane Både mot fond og andre virkemidlar

18 Hovudmål (1): Auka forskingsinnsats innan prioriterte næringar og særleg utvalde offentlege utviklingsoppgåver. Strategi (1) Bruke regionale forskingsfond, VRI programmet og andre ressursar i det regionale verkemiddelapparatet som verktøy for å stimulere til meir forsking og utvikling med regional relevans. Energi- og maritim næring Mat, grøn og marin næring Reiseliv, utvikling av NCE- satsinga Næringsutvikling og omstilling Riktig kompetanse Samfunnstrygging og beredskap Regionalt ansvar for folkehelse Lokalsamfunnsutvikling og fornying av of-fentleg sektor Transport og kommunikasjon Kultur Areal, miljø og klimaforsking

19 Hovudmål (2): Eit styrka samarbeid mellom forskingsmiljøa og næringsliv/offentleg sektor i Hordaland Strategi (2) Arbeide for strukturelle endringar, program og prosjekt som kan stimulere komplementært verdifulle relasjonar mellom forskingsmiljøa og bedrifter/offentlege verksemder i Hordaland. 8 konkrete tiltak å arbeide med

20 Styrke instituttsektoren i Hordaland med mål om minst fire nye forskingsinstitutt i Hordaland med basisløyving frå Forskingsrådet i perioden

21 Få tre nye norske ekspertsenter (NCE) eller klyngeutviklingsprosjekt (ARENA- prosjekt) samt tre nye Senter for forskingsdriven innovasjon (SFI) eller Forskingssenter for miljøvenleg energi (FME) til Hordaland i perioden

22 Styrke forskingskompetansen til høgskolane i fylket og medverke til at høgskolane kan utøve ansvaret sitt for å nytte forskingsresultat gjennom utdanning av eigne kandidatar og gjennom direkte samarbeid med samfunns- og næringslivet

23 Vidareutvikle dei regionale innovasjonssystema mellom anna ved å arbeide for å etablere ei maritim forskingsklynge i Hordaland, eit kompetansesenter for drift og vedlikehald innan maritim/energifeltet og ei styrking av den teknisk høgare utdanninga i Bergen.

24 Auke Universitetet i Bergen si deltaking i regionalt nærings- og samfunnsliv med utgangspunkt i universitet sin nyleg vedtekne Handlingsplan for samarbeidet mellom UiB og omverda

25 Fylkeskommunen vil gjerne samarbeide med alle gode krefter om desse utfordringane!! /forskingsstrategi

26 Kva så med Regionalt forskingsfond Vestlandet? Vestlandet

27 6 milliardar i fondsavsetning Vedtatt i Statsbudsjettet for 2009

28 Med slik økonomi i 2010 Nord Norge Midtnorge Innlandet Hovedstaden Agder Oslofjorden Vestlandet NFR adm NFR IKT system NFR til fordeling til samarbeid SUM

29 Viktigaste styringsdokument Bestillingsbrevet Felles sak i fylkestinga oktober 2010 Fire hovudtema: 1. Energi og maritim sektor 2. Bærekraftig matproduksjon grøn og marin sektor 3. Reiseliv (i samarbeid med NCE) 4. Offentlege utviklingsoppgåver på Vestlandet Regionalt arbeid med næringsutvikling/omstilling Riktig kompetanse Klimatilpassing og samfunnsberedskap Regionalt ansvar for folkehelse Fornying av offentleg sektor; (M.a. Tenesteproduksjon, IKT, Kommunikasjon, Integrering) Forslag til prioritering av problemstillingar Forslag til prioritering av søknadstypar

30 Styre for Regionalt forskingsfond ROGALAND 1. Tom Tvedt Fylkesordførar - styreleiar 2. Bente Nyland Oljedirektør i OD 1 vara Frank Blaker Procom venture AS 2 vara Marta Ulvund Norges Veterinærhøgskule HORDALAND 1 Torill S Nyborg Fylkesordførar 2 Anders Haugland Direktør BTO 1 vara Solveig Holm Leiar i Connect Vest 2 vara Steinar Nesse Rådmann i Fjell kommune SOGN OG FJORDANE 1 Nils R Sandal, Fylkesordførar 2 Trine Lerum Hjellaug Lerum fabrikker 1 vara Steinar Dvergsdal Gardbrukar, tillitsverv landbruket 2 vara Charlotte Hartvigsen Lem Sjølvstendig næringsdrivande STATEN 1 Martha Bakkevik Adm dir. Deepwell Prof II ved HSH 2 Olav Breck Director R & D, Marine Harvest Norway AS (Bergen) 1 vara Asle Lygre Partner i Idevekst Energi AS, 2 vara Anne Siri Høyland Leiar NCE Culinology, Hordaland vertsfylkeskommune etter Kommuneloven 28 c - administrative og juridiske ansvaret for forskingsfondet Jone Engelsvold sekretariatsleiar + desentralisert modell

31 Styret skal særleg ha ansvar for: OVERORDNET HANDLINGSPLAN UTLYSING SØKNADSBEHANDLING

32 Handlingsplan Regionalt forskingsfond Vestlandet 2010 A Bærekraftig matproduksjon grøn og marin sektor. Forprosjekt innan fleire deltema. Forskingsmidlar til a) Dyrefor, dyresjukdom, plantesjukdom og b) Råvarekvalitet og produksjonsprosess.

33 Handlingsplan Regionalt forskingsfond Vestlandet 2010: B Energi og maritim sektor. Forprosjekt innan fleire deltema. Forskingsmidlar til a) Energieffektivisering b) Teknologi for marin miljøovervaking c) Offshore wind.

34 Handlingsplan Regionalt forskingsfond Vestlandet 2010: C Offentlege utviklingsprosjekt. Forprosjekt innan fleire deltema. Forskingsmildar innan a) Offentleg regionalt arbeid med næringsutvikling og omstilling b) Regional verknad av store offentlege reformer c) Ny kunnskap om lokal/regional integrering av minoritetsgruppe i Vestnorske lokalsamfunn..

35 Arbeider for: Planlagt utlysing 2010 info distribuert nå Informasjonsmøte 16 april påmeldt Utlysing 21 april Søknadsfrist 2 juni Styrebehandling 28 september

36 Søknadsprosess: Fondssekretariatet Vurderer relevans i høve til utlysing Ikkje relevant - innstiller avslag Styret vedtek avslag eller tilsegn Søknad Ekspertpanel Forskingsfagleg vurdering Innstiller avslag eller tilsegn Fondssekretariatet Vurdere alle sider ved søknaden. Styre vedtek Utlysing - info Handlingsplan - budsjett

37 Kommer nettside: Søknader skal registrerast på eiga nettside kopla til Noregs forskingsråd

38 RIS Regionale innovasjonssystem Utdanning Forsking Ny kunnskap Innovasjon Fysisk infrastruktur Regulering Virkemidlar Næringsklynge Bedrift Marknad Kunde Off org Interesseorg Finans Behov geographic concentration of interconnected businesses, suppliers, and associated institutions in a particular field «en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier.

39 OPPSUMMERT: Fylkeskommunen ny regional rolle forsking har blitt eit nytt ansbarsområde VRI & Regionale forskingsfond Regional forskingsstrategi vårt dokument for å realisere viktige ambisjonar i arbeidet med å utvikle dei regionale innovasjonssystema i Hordaland Dette må vi samarbeide om!

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no Strategi for internasjonalt arbeid Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no 1 Innhald side Det internasjonale fylket 3 Mandat og iverksetting - internasjonal strategi 3 Geopolitisk avgrensing 4 Møre

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/2003 Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane -virkemiddel og analyse av to etableringar Thor André

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslaget frå... 7 1 Hovudprioriteringar...

Detaljer

Regional utvikling (REGUT)

Regional utvikling (REGUT) Sluttrapport Regional utvikling (REGUT) September 2004 Forskingsprogrammet Regional utvikling (REGUT) Programstyret sin sluttrapport (Behandlet av Norges forskningsråd, Divisjonsstyret for store satsingar,

Detaljer

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam Ål kommune Foto: Heidi Oskam Strategisk Næringsplan 2013-2016 Foto: Heidi Oskam Vedteken i kommunestyret 15.11.2012 Innhald 1. Næringskommunen i Ål 1.1 Strategisk næringsplan 3 1.2 Kva er strategisk næringsplanlegging

Detaljer

Handlingsprogram 2010-2011. Forslag til. Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1 av 37

Handlingsprogram 2010-2011. Forslag til. Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1 av 37 Klimaplan for Hordaland (2010-2020) Forslag til Handlingsprogram 2010-2011 1 av 37 Innleiing Dette er første generasjons handlingsprogram til Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1. Handlingsprogrammet

Detaljer

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE Hallingdal NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE 2014-2018 2014 U t k a s t f o r h ø y r i n g r e v i d e r t 2 2. 0 4 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMANDRAG... 3 1.1 ORGANISERING AV ARBEIDET... 3 1.2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Evne til å sjå det moglege gir felles framgang

Evne til å sjå det moglege gir felles framgang Evne til å sjå det moglege gir felles framgang Årsmelding 2009 1 Kartill.: Ellen Jepson Fylkesvåpenet for Rogaland blei godkjent i kongeleg resolusjon 11. Januar 1974. Korsmotivet er inspirert av steinkorset

Detaljer

Oppstart av FOU aktivitet i Landskapsparker i Hordaland

Oppstart av FOU aktivitet i Landskapsparker i Hordaland Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 21/06 Oppstart av FOU aktivitet i Landskapsparker i Hordaland Eivind Brendehaug VF Notat Notat tittel Oppstart

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1100 1161. Inntektskapittel: 4100 4150, 5545, 5571, 5651, 5652

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1100 1161. Inntektskapittel: 4100 4150, 5545, 5571, 5651, 5652 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5545, 5571, 5651, 5652 Innhald Del I Innleiande del... 1 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon

Detaljer

Kunnskap for ei betre verd. NTNU internasjonalt framifrå

Kunnskap for ei betre verd. NTNU internasjonalt framifrå Kunnskap for ei betre verd Foto: Geir Mogen Strategi Strategi 2011 2020 for Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet NTNU Vedteken av styret for NTNU 30. mars 2011 NTNU internasjonalt framifrå Innhold

Detaljer

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING OPPSUMMERT PROSJEKTINFO

STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING OPPSUMMERT PROSJEKTINFO f - STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING Namn på prosjektet c -r i Prosjektnamn: Kompetansesenteret for avansert maskinering, KAM. Namn som permanent organisasjon: Kompetansesenteret for CNC

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Finansieringsordningar Marin sektor. Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel

Finansieringsordningar Marin sektor. Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel Finansieringsordningar Marin sektor Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel INNHALD 1.0 INNLEIING 5 1.1 Mal for opplysningar om finansieringskjelde 6 1.2 Skjematisk oversikt

Detaljer

Handlingsprogram 2014. for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima

Handlingsprogram 2014. for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima Handlingsprogram 2014 for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima Side 1 av 35 Innhold INNLEDNING 3 1. INNOVASJON OG INNOVASJONSSTRUKTUR..

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Strategier for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Sluttrapport Vestlandsforsking-rapport nr. 12/2011

Strategier for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Sluttrapport Vestlandsforsking-rapport nr. 12/2011 Strategier for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Sluttrapport Vestlandsforsking-rapport nr. 12/2011 Erik W Jakobsen, Johannes Idsø, Ingjerd Skogseid Vestlandsforsking rapport Tittel Strategier

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 18. juni 2009 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 18. juni 2009:

Detaljer

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Høyringsutkast Juni 2015 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utgangspunktet... 4 3. Organisering av arbeidet... 5 4. Analyse status og utviklingstrekk...

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652 Innhald Del I Kap. 1138 Støtte til organisasjonar m.m.... 93 Innleiande del...

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram Marine næringar Havbruk. 24-06MA Frisk torsk

Regionalt utviklingsprogram Marine næringar Havbruk. 24-06MA Frisk torsk 2006 Saksnummer: 200602172 Havbruk 24-06MA Frisk torsk Betre kunnskap, rutinar og behandling for å redusere sjukdomsproblemet og medisinbruk for torsk i oppdrett, med nasjonalt fokus. Kontakt: Jørgen Borte

Detaljer