Bjoahalvøya hjoiteviltv^d 201H

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bjoahalvøya hjoiteviltv^d 201H"

Transkript

1 Bjoahalvøya hjoiteviltv^d 201H F e l l i n g s l ø y v e i f e l t :...n r.... e r t i l d e l t : o g o m f a t t a r f y l j a n d e h j o r t e d y r : la lt D y r e s l a g / k l a s s e F e l l i n g s d a t o / t i d s p u n k t J e g e r s i g n a t u r. l d r e k o l l e ( r )...Y n g r e k o l l e ( r )... l d r e h a n d y r / * Y n g r e h a n d y r K a l v ( a r ). R å d y r A l l e r å d y r f. o. m s e p t e m b e r t. o. m. 2. d e s e m b e r H j o r t e j a k t a e r t r å U l. U y t o. m J e g e r a n s v a r : B j o a h a l v ø y a h j o r t e v i l t v a l d l e g g v e k t p å e m b æ r e k r a f t i g h j o r t e b e s t a n d o g e m j a k t p r a k s i s s o m s t ø t t a r d e t t e. S o m g r u n n e i g a r e l l e r m e d e r v e r v a j a k t l ø y v e f o r v e n - t a r v i a t d u e r d i t t a n s v a r b e v i s s t. K a l v f ø r k o l l e. F e i l s k y t i n g s k a l r a p p o r t e r a s t, i k k j e k a m u f l e r a s t. D e t t e s k j e m a s k a l l y l j e j e g e r / j a k t a n s v a r l e g u n d e r j a k t a o g u t t y l l a s t v e d t e l l i n g. V e d a v s l u t t a j a k t s k a l s k j e m a l e v e r a s t f e l t a n s v a r l e g f o r a r k i v e r i n g. S t y r e t. v e n t. M e r k n a d e r.

2 STT HJORT M I L J Ø D I R K T O R A T T Kommune Kommunenr. År V/ ^ Ilb O Instruks for utfylling av skjema og veileder for k aldersbestemmelse av skutt hjort leser du på baksiden! r Valdnr. Navn vald AL Jaktfeltnr. Navn på jaktfelt S T T D Y R I A N T A L L (Skutte dyr tas med) S K U T T D Y R I A N T A L L 2 fo O Q ~0 ' L _. ro C ' U. ' ' i ro ; ' ^ ^ A ( i o5 Å 1 5 i < s c Oin < J S ZD in V) 5. CO Zi -Q o 2 o UJ V - ; 2 < 4 - > C cu I? D l / i r o c c r o 2: - S c c D ro ^ Q Q. L. 0 ( 0 2 o i - o r o ^ Q, 2 2 o n c o o o r o i S! 0, :i 2 - S - Sum Sette elg ^ Okse Ku Kalv Ukjent Sum Antall Sum Sette rovdyr'^ ^ ^ørn Jerv Gaupe Ulv 1Antall Navn på kontaktperson for slgema: Telefon: A. A 5 - o Skjemaet skal summeres og sendes kommunen innen 14 dager etter jakttidas slutt. Sett hjort kan også leveres på som et elektronisk innleveringsalternativ.

3 STT HJORT M I L J Ø D I R K T O R A T T Skjemaet sett hjort gir oss viktige opplysninger om utviklingen i hjortebestanden. Dette er verdifulle bidrag for å oppnå kunnskap om den lokale hjortebestanden. Du og ditt jaktlags observasjoner er viktige i dette arbeidet. Vær derfor nøye med å fylle ut sett hjort-skjemaet hver dag, også de dagene jaktlaget jakter uten å se hjort. Viktige punkter ved utfylling: Sett hjort på innmark skal føres på egen linje som en egen jaktøkt. Husk å krysse av i kolonnen «innmark». I kolonnen "jaktform" skilles det grovt på ulike jaktform er ved bruk av tallkoder: 1 =alle former for drivjakt, 2=smygjakt/posfering. I kolonnen "antall f mer laget jaktet" føres antall timer jaktlaget faktisk brukte til observasjon. Dersom 4 jegere har jaktet 16 timer, skal det føres 6 tim er i rubrikken "antall tim er laget jaktet" og 4 i rubrikken "antall jegere". Med spissbukk menes bukker som har én gevirstang uten forgreininger på hver side. Alle observasjoner skal føres. Sees samme hjort med sikkerhet flere ganger i løpet av en dag, skal hjorten(e) føres kun én gang per dag. Hvis samme dyr sees flere dager, føres hjorten(e) hver dag de sees. Bare direkte observasjoner av sette dyr skal tas med og bare observasjoner gjort under ordinære jaktdager. Valdansvarlig må bidra til at jaktlaget fyller ut skjema hver dag. Sette elg Registrering av sett elg gir forvaltningen en bedre oversikt over elgens utbredelse og bestandsstørrelse i områder hvor arten er nylig etablert eller opptrer i lav tetthet. get sett elg-skjema bør benyttes i områder hvor også elg jaktes under hjortejakta. * Her føres totalt antall elg som ble sett under hjortejakta. Bare direkte synsobservasjoner tas med. Sette rovdyr Bestandene av de store rovdyrene har i det siste økt i en del områder. I forvaltningen av både hjortevilt og rovdyr vil det være viktig å få økt kunnskap om bestandene av gaupe, jerv, bjørn og ulv. ** Her føres totalt antall rovdyr som ble sett under hjortejakta. Bare direkte synsobservasjoner tas med. Aldersbestemmelse av skutt hjort Dette skjema kan ikke brukes for andre hjortedyr. Ca. 1 / 2 år Hjorten har første høsten etter at den er født 4 kinntenner I hver kjevehalvdel. Den. kinntannen forfra er på dette alderstrinn -delt (a,b,c). Ca. 1 V2 år Hjorten har andre høsten etter at den er født 5 kinntenner underkjeven. Den. tannen forfra er fremdeles -delt (a,b,c). Ca. 2 V i år Når hjorten er 2 V2 år, har den fått 6 kinntenner. Den. tannen forfra er nå ny og 2-delt (a,b). De tre forreste tenner er nye og uten slitasje. Tannsettet er nå fullt utviklet. Ca. V2 år Når hjorten er V2 år og eldre, blir aldersbestemmelsen skjønnsmessig. Slitasjen på tennene er avhengig av tennenes hardhet og de næringsforhold hjorten lever under. For en V 2 åring er de første kinntenner ubetydelig slitt. ldre enn V 2 år ldre dyr (16 år og eldre) kan aldersbestemmes ved sliping av tennene - som gjør at man får frem vekstsoner i tennene - på tilsvarende måte som årringer hos trær.

4 x ic ih j 0 r Sett hjort Vindafjord kommune 1160 Slaktevektskjem a Valdnamn: Jaktfelt: J l. '^Nr. Felte dyr Dato: > To c (0 > (0 0 jj: Si (A (0 q. (0 0 ( 5 in _fl) o Sl 0) D u J2 0 0) 0 LU Vekt Merknad 1 SUM - Dette skjemaet høyrer med til sett hjort registreringa. Ber om at de er så nøyaktig som mogeleg ved veging av dyra. Kontroller vekta! Side_

5 Avtale om ettersøkshund FyH-trt-9l^m oothnodor>for: Saman med kopi av kvittering for betalt avgift til Sporhundsentralen er dette dokumentasjon på at valdet har avtale om ettersøkshund i følgje 2 i forskriftene om "Utøvelse av jakt, felling og fangst - april Det må abonnerast på alle løyva i valdet, Kommune: Valdnr: Valdnavn: Valdleiar: Løyver elg: Løyver hjort: Løyver rådyj Sum lø ^ r : er 90,- (72,- + mva) pr. løyve. NB! Dette er kun gyldig som dokumentasjon på avtale om ettersøkshund saman med kopi av kvittering på ovennevnte beløp betalt til Sporhundsentralen/ Hjorteviltutvalget, kontonr Hugs at jeger under jakt er pliktig til å ha med dokumentasjon på godkjent ettersøksavtale på lik linje som våpenkort og jegeravgiftskort. Vakttelefonar: V I 7 6 S 1 7 (Vindafjord, tne, Sauda, Suldal) (Karmøy, Haugesund, Sveio, Tysvær, Bokn) F å r d u i k k j e k o n t a k t m e d n u m m e r e t f o r d i n k o m m u n e, r i n g e r d u b e r r r e d e t a n d r e n u m m e r e t. t t e r s ø k s e k v i p a s j e s k a f f a r v i d e g u a n s e t t n å r o g k o r d u m å t t e t r e n g e d e t. Postadresse: Det Interkommunale Hjorteviltutvalet Landbrukets hus 5580 Ølen t t e r s ø k S p o r h u n d s e n t r a l e n

6 D e t e r t i l e i k v a r t i d m e l l o m t i o g f e m t e n e k v i p a s j a r t i l k n y t t a S p o r h u n d s e n t r a l e n. V e d å b r u k e s p o r h u n d - s e n t r a l e n f a r e i n m a n g e f o r d e l a r : A l l t i d t i l g a n g t i l e k v i p a s j e. T i l d a g s d a t o h a r v i e n n o i k k j e f e i l a i å f a h u n d o g f ø r a r p å p l a s s i n n a n f i r e t i m e r e t t e r j e g e r e n h a r r i n g t. r f a r n e h u n d a r. S j ø l v o m d e t o m t r e n t k v a r t å r k j e m n y e h u n d a r i n n i S p o r h u n d s e n t r a l e n, v i l v i b r u k e e i n h u n d n r. 2 d e r s o m e i n h a r d e n m i n s t e t v i l o m a t f ø r s t e h u n d h a r g j o r t g o d n o k j o b b. I t i l l e g g v e r t h u n d a n e M e r k s t a d e n d e t b l e i s k o t e f r å. V e d s k o t i f o t ( d y r e t h a l t a r ), r i n g e t t e r s ø k s h u n d m e d e i n g o n g. V e d t r e f f i s k j e l l e t e t e l l e s ( s k a l l e, r y g g t a g g ; d y r e t r a m l a r r e t t n e d, m e n r e i s e r s e g i g j e n e t t e r n o k r e s e k u n d e l l e r m i n u t t ), r i n g e t t e r s ø k s h u n d m e d e i n g o n g. D e n m e s t r ø y n d e j e g e r e n f ø r e t e k e i f o r s i k t i g s k o t p l a s s u n d e r s ø k j i n g. I k k j e t r a k k r u n d t m e i r e n n n ø d v e n d i g, o g v e r r o l e g. M e r k k o r d y r e t s t o d. V i s s e i n f i n n t e i k n p å t r e f f i l u n g e r e g i o n e n, d v s. l y s t M e d a n e i n v e n t a r p å e t t e r s ø k s e k v i p a s j e n e r d e t e i t p a r t i n g e i n k a n g j e r e : K o n t a k t n a b o v a l d, o g f o r t e l a t e i t e t t e r s ø k s n a r t s k a l s t a r t a. D e t t e b å d e a v t r y g g l e i k s å r s a k a r, o g a t d e i o f t e v i l k u n n e h j e l p e t i l m e d å p o s t e e l l e r i a l l e f a l l v e r e m e r k s a m e p å s k a d a d y r. F å i d e g m a t o g d r i k k e. i t e t t e r s ø k k a n g å o v e r f l e i r e t i m a r, o g e i n t r e n g p å f y l l a v m a t o g d r i k k e d e r s o m e i n h a r v o r e p å j a k t h e i l e d a g e n. t r e n a j e v n l e g, o g m a n g e g å r o g s å k o n k u r r a n s a r. M h a r b å d e v i l t s p o r - o g j a k t c h a m p i o n a t j f r å f l e i r e n o r d i s k e l a n d b l a n t h u n d a n e v å r e u t a n a t d e t e r e b l o d o g l u n g e f r a g m e n t, k a n m a n f ø l g j e b l o d s p o r e t m. D e t s a m e g j e l d e r m ø r k t b l o d o g l e v e r f r a g m e n t. F i n n e i n i k k e d y r e t i n n a n d e n n e g a r a n t i f o r n o k o i d e n n e s a m a n h e n g. V a r i a s j o n b l a n t h u n d a n e. I o m r å d e t s o m v e r t d e k k a e r d e t i d a g l ø y v e r p å b å d e e l g, h j o r t o g r å d y r. I t i l l e g g e r d e t f o r s k j e l l i g e e g e n s k a p a r m a n t r e n g i e i n h u n d s o m s k a l p r ø v e å s t i l l e e i t d y r p å t r e b e i n, s a m m e n l i k n a m e d å f i n n e r e t t e s p o r e t i e n f l o k k p å 1 5 h j o r t a r. r f a r n e e t t e r s ø k s j e g e r a n e. D e i h a r t r e n i n g o g e r f a r i n g i a r b e i d e t, b å d e p å s k o t s t a d e n o g u n d e r v e g s i s p o r e t. a v s t a n d e n, s å r i n g e t t e r e t t e r s ø k s h u n d. V e d v o m / t a r m t r e f f ( v o m i n n h o l d m e d k a r a k t e r i s t i s k l u k t ), r i n g e r e i n e t t e r e t t e r s ø k s h u n d o g t a r e i k o p p k a f f i o g e l l e s l i v e t m e d r o. D å s t a r t a r e t t e r s ø k s e k v i p a s j e n t i d l e g a s t - 4 t i m e r e t t e r p å s k y t i n g. V e d a n d r e f u n n e l l e r i k k j e n o k o f u n n i d e t h e l e t a t t, e l l e r o m d u b e r r e e r i t v i l, r i n g v a k t t e l e f o n e n o g b l i e n i g e o m k o r l e i s d e t e r b e s t å f o r t s e t t e. A l d r i b r u k e i n h u n d s o m i k k j e e r t r e n t o g g o d k j e n t. t t e r s ø k s j e g e r e n v i l d å p r ø v e å d a n n e s e g e i t b i l e t e p å k v a s o m h a r s k j e d d. D e t e r t o k j e l d e r f o r i n f o r m a s j o n h e r : I n f o r m a s j o n f r å j e g e r e n F u n n p å s k o t s t a d e n. D e t v i l b l i s t i l t m a n g e s p ø r s m å l, s v a r æ r l e g p å d e s s e. t t e r s ø k s j e g e r e n h a n d s a m a r d e s s e o p p l y s n i n g a n e f o r t r u l e g. U t i f r å d e t t e b i l e t e t b l i r e t t e r s ø k j e t l a g t o p p. N o k r e g o n g e r v i l e i n a t d e t s k a l v e r e e i n s k y t t a r m e d, a n d r e g o n g e r e r d e t b e s t å p l a s s e r e a l t t i l g j e n g e l e g p e r s o n e l l p å p o s t a r. S i t d u p å p o s t o g d e t s k a d a d y r e t k j e m, v e r % s i k k e r p å a t k o r k j e h u n d e f ø r a r e l l e r h u n d e r i s k o t l i n j a. D e r s o m d u h ø y r e r h u n d e n e r d e n s a n n s y n l e g v i s s l e p t o g n æ r d y r e t. D e n n e e r m i n, i k k j e p r ø v d e g. D e r s o m p l i k t i g e t t e r s ø k f ø r s t e d a g e n e r u t a n r e s u l t a t, s k a l j e g e r e l l e r j a k t l a g u t a n o p p h a l d u n d e r r e t t e j a k t r e t t s h a v a r o g k o m m u n e e l l e r p o l i t i m 5 m d e. V i l t n e m n d e n e / k o m m u n a n e k a n t r e f f a s t p å f ø l g j a n d e Når du skyt t e l e f o n n u m m e r : K a r m ø y : , H a u g e s u n d : , L e g g m e r k e t i l k o r d y r e t s t å r. B o k n : , T y s v æ r : , S t å r d y r e t i r o? S t å r d y r e t m e d b r e d s i d a t i l? S j å e t t e r s k u d d r e a k s j o n. { n O k o f t er -det étfr_ fordel med Aé sor V i n d a Q o r d : , S u l d a l : , S v e i o : , S a u d a : t n e : , L e g g m e r k j e t i l f l u k t r e t n i n g.

7 J A K T A Vedlagt følgjer fellingsløyve for hjort og/eller rådyr for jaktsesongen 2014 samt skjema for registrering av Sett hjort- observasjoner og siaktevekter. I tillegg finn de ein folder frå Sporhundsentralen med råd om korleis ein skal forhalde seg ved eventuell skadeskyting og behov for ettersøk. Vi ber om at valdleiaren bringer informasjon og skjema vidare til jaktrettshavarane i valdet. Tildelte løyve 2014: Hjort: 966 løyve, derav 598 med bestandsplan og 68 utan plan. Rådyr: 187 løyve. I tillegg har 5 vald kvotefri avskyting etter 2. Løyva utan plan vert tildelt i følgjande kategoriar: Kalv (1/2 år), vaksne hodyr (1 Vz år og eldre), spissbukk og vaksne hanndyr (2 V z år og eldre). Det vert generelt oppmoda om at dei beste produksjonsdyra vert spart. Jakttider: Jakttida for hjort er frå t.o.m Generell jakttid rådyr: Bukkejakta startar Feliinqsavqift: Fellingsavgifta for hjort vert kr. 280 for vaksne dyr og kr. 170 for kalv også i Bestandsplanområde for hjort: Det vart i 2012 vedtatt ny forskrift om forvaltning av hjortevilt. Den nye forskrifta opnar for at to eller fleire vald kan inngå forpliktande samarbeid om å etablere bestandsplanområde for hjort, samtidig som dei enkelte valda beheld sine grunnleggende rettar som vald. Det teljande arealet må vere minst 20 ganger minstearealet, dvs. minst dekar, for å få godkjent ein bestandsplan. Ta kontakt med kommunen om de ønskjermeir informasjon om dette (Gitte P. Halvorsen, ). Intern fordeling av løyve i valdet: Det er stadig tilfeller av at jegerar ikkje hugser heilt sikkert kva dei har løyve til å felle. For å redusere risikoen for feilskyting - gi melding til jaktrettshavarane om den interne fordelinga av løyva skrifteleg kvar år, så jegerane kan ha stadfestinga med seg under jakta. Aldersbestemminq av hodvr: Det kan av og til vere vanskeleg sånn utan vidare å avgjere om ei kolle er ei stor 1 V z - åring eller ei lita vaksen kolle. Denne opplysninga er likevel svært viktig for å gi ein indikasjon på m. a. helsetilstand, andel eldre dyr i bestanden, m.v. in vil oppmode om at de nyttår tannskjemaet for aldersbestemming i slike tilfelle.

8 Sett hiort. slaktevekter: Resultata frå Sett Hjort- registreringane kan gi eit bilete på samansettinga av bestanden og trendar i utviklinga av stammen. Informasjonen som kan trekkast ut av Sett Hjort og vårteljinga er viktig som grunnlag for framtidige forvaltningsplaner. Talet innleverte skjema etter jakta er stigande, men kan framleis bli større. Vilt- og fiskeutvalet oppmodar alle jaktlag til å nytte Sett Hjort- skjemaet aktivt og fylle ut sette og felte dyr kvar gong de har vore ute på jakt - oaså når de ikkie har observert dvr. Hugs og tal jegerar og tal timar de har jakta. Slaktevektdata må diverre ennå førast på tilleggsskjema. For å avdekke utviklinga av storleiken på dyra. ønskjer kommunen opplysninger om slaktevekter frå felte hjort i heile kommunen. in del vektdata kjem inn med Sett hjortskjemaa. Jo større del av dei felte dyra ein har data for, jo sikrare vert likevel resultata. Me vil derfor oppmoda alle valda om å sende informasjon om slaktevektene for dei felte dyra i valdet, sjølv om de ikkje skulle ha fått fylt ut Sett hjort-skjemaet. Det er då viktig at det vert nytta vekt, ikkje rusing. Sett hjort- data og slaktevekter frå er tilgjengelege i hjorteviltregisteret på Dette er eit nettbasert verktøy for registrering av data om hjortevilt og til bruk i forvaltninga. Registeret har og ei innsynsløysing (utan passord), der ein kan hente ut t.d. ulike rapportar eller opplysninger om fallvilt. Dei fleste påkjørslene er kartfesta, slik at ein kan sjå på kartløysinga kor påkjørslene skjer. Som vanleg vil det bli trekt ut 5 premiar blant dei som sender inn rett utfylt skjema etter jakta. Skjema må sendast Vilt- og fiskeutvalet, Teknisk bygg, 5585 Sandeid, innan 10 dagar etter jaktslutt. Skjemaa kan gjerne sendast i lag med fellingsrapporten. Premien i fjor var boka "Fulltreff - slik unngår du skadeskyting av Tore Andestad. Takk til alle som har levert inn skjema til nå! Registrering av flått og hiortelusflue på hjortevilt: I eit forsøk på å kartlegge utbreiing, tettleik og spredning av flått og hjortelusflue har Veterinærinstituttet, seksjon for vilthelse, oppretta nettstaden der jegerar sjølve kan registrere forekomst på felt hjortevilt. Slik kan ein få meir kunnskap m.a. om sjukdom på menneske og dyr og samanhengen mellom belastning av flått og hjortelusflue på tilvekst og kalvetal hjå hjortevilt. Fleire har nytta høvet til dette og resultata frå vår region ligg greit tilgjengeleg på sida. Obs! Registrering av 0 funn erjjæ interessant som registrering av funn. ^ Det interkommunale hiorteviltutvalet: Regional forvaltningsplan for hiort tter høyring blant medlemskommunane vedtok Det interkommunale hjorteviltutvalet regional forvaltningsplan for hjort for Planen inneheld både kortsiktige og langsiktige mål. it overordna mål er å auke kroppsvekta/ slaktevekta til gjennomsnittet for landet. Det er og mål om å redusere skadeomfanget knytt til skog og jord og færre trafikkdrepne hjort. Vindafjord kommune har slutta seg til måla i planen. 01. juli 2014 Vilt- og fiskeutvalet

Velkommen til hjortakveld

Velkommen til hjortakveld Velkommen til hjortakveld Måndag 1. september Uggdal, Tysnes Opning: Velkomen til Hjortakveld! Hjortejakta 27: Oppsummering, resultat m.m. Hjortejakta 28: Avskytingsprofil, målsetjingar m.m. Forvaltningsplan

Detaljer

20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015. Forslag til forskriftsendring - heving av minsteareal i daa for hjort

20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015. Forslag til forskriftsendring - heving av minsteareal i daa for hjort Vågå kommune Arkivsak: 2012/162-39 Arkiv: Saksbehandlar: Laila Nersveen Utv.saksnr Utval Møtedato 20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015 Forslag til forskriftsendring - heving

Detaljer

OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA

OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA I BALESTRAND 2011-2013 Ei nasjonal omlegging av forvaltning av vilt- og fiskeressursane har pågått dei siste åra. Den langsiktige målsettinga er at innan 2006 skal

Detaljer

JAKTRETTSHAVERE JAKTLAG - ELG- OG HJORTEJEGERE I NORDRE LAND.

JAKTRETTSHAVERE JAKTLAG - ELG- OG HJORTEJEGERE I NORDRE LAND. VALDANSVARLIGE JAKTLAGSLEDERE JAKTRETTSHAVERE JAKTLAG - ELG- OG HJORTEJEGERE I NORDRE LAND. ELGAVSKYTING HØSTEN 2013: Valdene er med bakgrunn i godkjente bestandsplaner tildelt fem-årige fellingstillatelser

Detaljer

SKODJE HJORTEVILTVALD

SKODJE HJORTEVILTVALD SKODJE HJORTEVILTVALD BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILT ÅR 2011-2015. Del 1: Innledning Del2: Grunnopplysninger for jaktfelta i Skodje Hjorteviltvald Del 3: Målsettinger for bestandsplanen Del 4 :Hjorten i Skodje

Detaljer

INFORMASJON JAKT 2009

INFORMASJON JAKT 2009 Tresfjord 06.09.2009 INFORMASJON JAKT 2009 Utdrag av de viktigste regler for jakt frå Tresfjord Storviltvald 2009 Jaktperioden er 10.september til 23.desember 2009. Ekstra kvote for dyr med lav slaktevekt,

Detaljer

Hjorterapport for Etne kommune

Hjorterapport for Etne kommune Hjorterapport for Etne kommune Alle foto: Roar Bævre Data frå Hjorteviltregisteret av Naturdata AS Tema Info frå kommunen Bestandstorleik Avskyting Jakttrykk Produktivitet Kjønnssamansetjing Slaktevekter

Detaljer

Til jaktlaga i Flora kommune

Til jaktlaga i Flora kommune Til jaktlaga i Flora kommune Oppsummering av jakta i 2011 Av ei tildeling på tilsaman 894 dyr vart det felt 679 dyr som gjev ein fellingsprosent på 76 %. Dette var ein liten oppgong frå året før då det

Detaljer

Hjorteforvaltning i Jølster. Finn Olav Myhren

Hjorteforvaltning i Jølster. Finn Olav Myhren Hjorteforvaltning i Jølster Finn Olav Myhren Om Jølster Ca 3000 innbyggere Viktigste næringen er landbruk. 11 millioner liter melk. 8 9000 sau på beite 196 000 dekar tellendeareal. Årlig kvote på ca500

Detaljer

JAKTPERM FOR HJORTEVILTJAKT, ÅSE-VØLLESTAD SKOGEN AS. Forord

JAKTPERM FOR HJORTEVILTJAKT, ÅSE-VØLLESTAD SKOGEN AS. Forord JAKTPERM FOR HJORTEVILTJAKT, ÅSE-VØLLESTAD SKOGEN AS. Forord Jegerne er de som utøver den praktiske delen av viltforvaltningen. For at jakta skal foregå i lovlige former og at jegeren skal ha best utbytte

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 08/1132-1 Arkiv: K1-

Deres ref.: Vår ref.: 08/1132-1 Arkiv: K1- RAUMA KOMMUNE Åndalsnes 12.06.2008 Alf Gunnar Sæbø 6386 MÅNDALEN Deres ref.: Vår ref.: 08/1132-1 Arkiv: K1- STORVILTJAKTA 2008 I sak i kommunestyret 20.05.2005 ble disse valgt som medlemmer med personlige

Detaljer

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Viltnemnd innkalles til møte på Rådhuset 03.05.2016 kl. 19:30-00:00 Vararepresentanter

Detaljer

BESTANDSPLAN. ovreguddal.storvald.com

BESTANDSPLAN. ovreguddal.storvald.com BESTANDSPLAN Øvre Guddal Storvald 2011 2013 Innhaldsliste: Del 1: Innleiing...3 Planområde...3 Areal...3 Medlemmar...3 Planperiode...4 Hovudmål og delmål...4 Del 2: Status og vurderingar...5 Hjorteviltstammens

Detaljer

Informasjonsmøte før jakta 2019

Informasjonsmøte før jakta 2019 Informasjonsmøte før jakta 2019 Dalsøyra 22. august 2019 Halvor L. Brosvik Konsulent vilt, skog- og jordbruk, Gulen kommune Agenda: 1. Forvaltningsplan for hjort, Gulen kommune 2019 2023. 2. Minsteareal

Detaljer

Elektronisk registrering av sett hjort og slaktevekter

Elektronisk registrering av sett hjort og slaktevekter Elektronisk registrering av sett hjort og slaktevekter Det er no opna for elektronisk registrering av sett hjort og felte dyr med slaktevekter gjennom www.settogskutt.no (På smarttelefon: app frå Norges

Detaljer

Øvre Sunndal Hjorteviltlag

Øvre Sunndal Hjorteviltlag Øvre Sunndal Hjorteviltlag Forvaltningsplan (bestandsplan) Utkast 30.03.2007 Innhold: FORVALTNINGSPLAN... 3 HVILKE EIENDOMMER AVTALEN OMFATTER:... 3 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL... 3 MÅL FOR HJORT... 3 MÅL

Detaljer

Namn MØTEPROTOKOLL. Utval: Møtestad: Dato: Tid: NESTL MEDL MEDL. Stilline Landbrukssjef. Kristin Wadsten

Namn MØTEPROTOKOLL. Utval: Møtestad: Dato: Tid: NESTL MEDL MEDL. Stilline Landbrukssjef. Kristin Wadsten I tsande KOMMUNE 68 Larsnes îlf.7o 67 Fax 7 67 sande. kom mune@sande-m r.komm une. no r ryvrv.sande-m r. kom m une.no T MØTEPROTOKOLL Utval: Møtestad: Dato: Tid: N aturforvaltningsnemnda Kantina, Sande

Detaljer

Retningslinjer, målsetjing for hjorteforvaltning i Norddal kommune.

Retningslinjer, målsetjing for hjorteforvaltning i Norddal kommune. Retningslinjer, målsetjing for hjorteforvaltning 2014-2018 i Norddal kommune. Innleiing. Vedtekne i viltnemnda 30/4.2014 I samband med ny forskrift om hjorteforvalting FOR-2012-02-10-134 3 må kommunen

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 Vedtatt på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 18.04.2013 Vedtatt av Alvdal kommune Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Side 3 Side 4 Side

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: torsdag, Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: torsdag, Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: torsdag, 28.6.2012 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandssituasjon... 4 4. Målsetning for planperioden...

Detaljer

Retningsliner og målsetjing for hjorteforvaltning i Stranda kommune.

Retningsliner og målsetjing for hjorteforvaltning i Stranda kommune. Retningsliner og målsetjing for hjorteforvaltning 2014-2018 i Stranda kommune. Innleiing. Vedteken i viltnemnda 25/4-2017. I samband med ny forskrift om hjorteforvalting FOR-2016-01-08-12 3 må kommunen

Detaljer

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Fet og Sørum (øst) (1 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 1 Elgregionråd

Detaljer

Resultater fra storviltjakta 2018 Averøy kommune

Resultater fra storviltjakta 2018 Averøy kommune Resultater fra storviltjakta 2018 Averøy kommune Foto: Dag Bjerkestrand Rapport fra jakta på hjort og rådyr i Averøy kommune 2018 Utarbeidet av skogbrukssjef/miljøvernleder Dag Bjerkestrand 23.01.2019

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (6 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 6. februar 2015 Elgregionråd

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst Jakta i år 2010 samt årene 2001 2010 Baserer seg på nøkkeltall fra: es (3 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald) Elgregionråd Øst es 3 vald 1 Elgregionråd Øst 2 fylker

Detaljer

Framtidas hjorteforvaltning

Framtidas hjorteforvaltning Norsk Hjortesenter: Framtidas hjorteforvaltning Framtidas hjorteforvaltning Stein Joar Hegland FoU-leiar Norsk Hjortesenter Norsk Hjortesenter Norsk Hjortesenter: Framtidas hjorteforvaltning Kompetansesenter

Detaljer

Informasjon om hjorteviltjakta i Rennebu 2019

Informasjon om hjorteviltjakta i Rennebu 2019 Informasjon om hjorteviltjakta i Rennebu 2019 Ny bestandsplan tildeling og avskytingsprofil Det er utarbeidet ny bestandsplan for elg, hjort, rådyr og bever som gjelder for årene 2019 2021 som er godkjent

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR HJORT

BESTANDSPLAN FOR HJORT BESTANDSPLAN FOR HJORT INSTEDALEN STORVALD 1 INNHALDSLISTE DEL 1 INNLEIING 1.1 Planområde.3 1.2 Planperiode.3 1.3 Hovudmål og delmål...3 DEL 2 STATUS OG VURDERINGAR 2.1 Hjorteviltstammas utbreisle og trekkforhold...3

Detaljer

Statistikk etter hjorteviltjakta Hemne

Statistikk etter hjorteviltjakta Hemne Statistikk etter hjorteviltjakta 5 - Hemne Oppsett av fellingsresultatene ut over det som rapp orteres inn til Statistisk Sentralbyrå. Det som rapporteres inn til SSB er totaltallene fra hele kommunen,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING TID: 13.05.2008 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Planområde fremgår av kart datert vedlagt denne driftsplan.

Planområde fremgår av kart datert vedlagt denne driftsplan. Innholdsfortegnelse Bestandsplanområde Planperiode Formål og målsetting Virkemidler Forvaltningsprinsipp- fordeling kjønn og alder Næringsutnyttelse Tiltak i planperioden Jaktleders ansvar Oppsyn/kontroll

Detaljer

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr 2010-2012 Bilde finn et høvelig bilde. Område: VARGHIET SKOGER A/S 1 BESTANDSPLAN MED AVSKYTNINGSAVTALER. Innhold: side Forside 1 Innhold, definisjoner

Detaljer

Elgprosjektet i ValHal, Hol og Ål

Elgprosjektet i ValHal, Hol og Ål Til vald, jaktfelt og elgjegere Deres ref: Vår ref: Sted: Dato: Trondheim 22.05.2014 Elgprosjektet i ValHal, Hol og Ål I forbindelse med prosjektet Merkeprosjekt elg i Valdres og Hallingdal elgregion (ValHal)

Detaljer

Aurland fjellstyre Møtedato: 3.11.15 Stad: Fjordsenteret

Aurland fjellstyre Møtedato: 3.11.15 Stad: Fjordsenteret SAKSUTGREIING Aurland fjellstyre Møtedato: 3.11.15 Stad: Fjordsenteret Sak 33/15. Oppsummering av reinsjakta i år Saksopplysning/vurdering Fellingsstatistikk og oppsynsrapport frå jakta i Nordfjella ligg

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune

Elgforvaltning i Steigen kommune Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Værnes 1.11.2012 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Kunnskap, bestandsplaner, målsettinger, prosess,

Detaljer

Veiledning til

Veiledning til Veiledning til www.settogskutt.no Sett elg, sett hjort, felte villrein, felte rådyr samt slaktevekter og andre opplysninger kan registreres digitalt på www.settogskutt.no. Du kan registrere fra mobil,

Detaljer

REGLER STORVILTJAKT I HJFF. Elgjakt i HJFF 2018

REGLER STORVILTJAKT I HJFF. Elgjakt i HJFF 2018 Elgjakt i HJFF 2018 Informasjon fra Storviltutvalget : 1. Jakttider 2. Priser 3. Kvoter 4. Hodevisning og vektkontroll 5. Reaksjoner ved feilskyting 6. Rapportering om skadeskyting 7. Rapportering av skutt

Detaljer

BRUKARRETTLEIING FOR ELEKTRONISK SKJEMA SØKNAD OM STATSTILSKOT TIL POLITISKE PARTI... 2 GENERELLE OPPLYSNINGAR LES DETTE FØRST...

BRUKARRETTLEIING FOR ELEKTRONISK SKJEMA SØKNAD OM STATSTILSKOT TIL POLITISKE PARTI... 2 GENERELLE OPPLYSNINGAR LES DETTE FØRST... BRUKARRETTLEIING FOR ELEKTRONISK SKJEMA SØKNAD OM STATSTILSKOT TIL POLITISKE PARTI... 2 GENERELLE OPPLYSNINGAR LES DETTE FØRST... 2 KVEN KAN SØKJE/BRUKE DET ELEKTRONISKE SØKNADSSKJEMAET?... 3 STARTSIDE...

Detaljer

Denne presentasjonen er lagt til rette av

Denne presentasjonen er lagt til rette av Denne presentasjonen er lagt til rette av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 fax. 74 33 53 Sett hjort i 17 21 Sett hjort-metoden er eit hjelpemiddel for å oppnå ei kunnskapsbasert hjorteforvalting.

Detaljer

Introduksjon til bruk "Min side" for jeger

Introduksjon til bruk Min side for jeger Sett og skutt ny løsning for jakta 2019 Hjorteviltregisteret har lansert en ny side for jegere. På "Min side" kan jeger nå registrere felte hjortevilt, sett elg og hjort, slaktevekter, skrantesjuke-prøver

Detaljer

Trøgstad kommune Viltnemnd

Trøgstad kommune Viltnemnd INNKALLING/SAKSLISTE TIL VILTNEMNDSMØTE Tidspunkt: 19. mars 2013 kl. 18.30 Sted: Skjønnhaug, Trøgstad kommunehus Deltakere: Ellers møter: Ta med: Torbjørn Tveter, Henning Holtet, Kjetil Risebråthe, Jon

Detaljer

For jaktlaget:... Med jaktleder:... Kvote elg: 61 dyr fordelt på 9 felt. Jakttid elg: og Jakttid hjort: Felt:...

For jaktlaget:... Med jaktleder:... Kvote elg: 61 dyr fordelt på 9 felt. Jakttid elg: og Jakttid hjort: Felt:... JAKTAVTALE FOR ELG og HJORTEJAKT 2018 For jaktlaget:... Med jaktleder:... Kvote elg: 61 dyr fordelt på 9 felt. Jakttid elg: 25.09-01.10 og 10.10 23.12. Jakttid hjort: 01.09-23.12. Felt:... Hovedformålet

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 24.04.2014 Vår Ref... ES-4376/14 Arkiv... K46 Saksnr... 14/695 Deres Ref... SAK 01/2014 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2013 Kommunen

Detaljer

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen Målsettinger for hjorteviltforvaltningen 2012-2015 Målsettinger for hjorteviltforvaltningen...1 Rammer for viltforvaltningen...1 Organisering av Storviltområder/bestandsplanområder:...2 Bestandsplanen

Detaljer

Midtre Haram Storvald SA

Midtre Haram Storvald SA Midtre Haram Storvald SA Hugseliste for jakta 2019 (01sept-23des) Lagre desse nummer før jakta startar: Vakttelefon storvaldet: 97437483 (Telefonen taklar dårleg MMS) Anders Leine: 95062408 Vakttelefon

Detaljer

Vedtatt på årsmøtet 2008 og supplert av styret Godkjent av Rauma viltnemnd

Vedtatt på årsmøtet 2008 og supplert av styret Godkjent av Rauma viltnemnd Vedtatt på årsmøtet 2008 og supplert av styret Godkjent av Rauma viltnemnd 11.6.08 Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset Innhold: 1 Bakgrunn... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Detaljer

Hjortedata frå Etne kommune

Hjortedata frå Etne kommune Hjortedata frå Etne kommune 1999-13 Sett hjort, jaktstatistikk, slaktevekter og fallvilt Foto: Annbjørg Bue Hjorteviltregisteret Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no) er ein nasjonal database

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 36/15 Næring og miljøutvalet 11.06.2015

SAKSFRAMLEGG. 36/15 Næring og miljøutvalet 11.06.2015 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2015/510 Løpenr. 5483/2015 Klassering K46 Sakshandsamar: Kolbjørn Snekvik, Landbrukskontoret Utvalsaksnr Utval Møtedato 36/15 Næring og miljøutvalet 11.06.2015

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT - 2017-2019 AVTALEPARTER: Bamble Kommune Rørholt Bestandsplanområde. BESTANDSPLANPERIODE: Bestandsplanen er utarbeidet for perioden 2017-2019 Skal være sendt kommunen innen

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD

LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD Mellom (senere kalt utleier) V/ leder Adresse: Tlf nr: Og Navn Tlf nr: Adresse:.. Som ansvarlig for jaktlaget (senere kalt leier) er inngått

Detaljer

Elgvaldsmøte Tynset utmarksråd

Elgvaldsmøte Tynset utmarksråd Elgvaldsmøte Tynset utmarksråd 29.05.2019 Sett elg data Sett kalv pr. ku og andel kalv pr. kalvku Brydalen Tildelt ekstradyr (1 stk kolle fallvilt) Grønnfjellia-Haveren: tildelte 4 i utgangs. Felte 1

Detaljer

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset 1 MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015 Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset I Bakgrunn Bakgrunnen for denne planen er dels de foregående planene for Mittetdalen viltiag, dels

Detaljer

REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND

REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: Mandag 18.01.2016 Tid: 19:30-22:00 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 1/16 2/16 Tittel REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND 18.01.2016 STORVILTJAKT

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Lille Møtesal Møtedato: 11.06.2008 Tid: 1600 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Bestandsplan og avskytingsplan for hjort, elg og rådyr

Bestandsplan og avskytingsplan for hjort, elg og rådyr Bestandsplan og avskytingsplan for hjort, elg og rådyr Felles bestandsplan for bestandsplanområdet Nordsida, Framsida, Vestsida og Rånes-Kvernes storvald gjeldende for årene 2012, 2013 og 2014. Denne bestandsplanen

Detaljer

Introduksjon til bruk "Min side" for jeger

Introduksjon til bruk Min side for jeger Sett og skutt ny løsning for jakta 2019 Hjorteviltregisteret har lansert en ny side for jegere. På "Min side" kan jeger nå registrere felte hjortevilt, sett elg og hjort, slaktevekter, skrantesjuke-prøver

Detaljer

Aldersfordeling på felte hjort i Bremanger kommune 1991 til 2014

Aldersfordeling på felte hjort i Bremanger kommune 1991 til 2014 Vedlegg grafar, tabellar og bildar K unnskapsgrunnlaget Figuren viser alderen på i alt 43 542 dyr felt i Flora, Bremanger og Stryn frå 1991 til 2014. Dette representerer ein så stor del av d ei felte dyra

Detaljer

Elgrapport for Oppdal kommune

Elgrapport for Oppdal kommune Elgrapport for Oppdal kommune Tema Data fra Hjorteviltregisteret bearbeidet og tilrettelagt av Naturdata AS Informasjon fra kommunen Bestandsstørrelse Avskyting Jakttrykk Kjønnssammensetning Slaktevekter

Detaljer

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Orientering om jakt, fiske m.m. Forsand JFF 2015

Orientering om jakt, fiske m.m. Forsand JFF 2015 Orientering om jakt, fiske m.m. Forsand JFF 2015 Jakt på hjortedyr: 1. Kolabygda: I området Oanes Meling 2 vald, Erevik nord og Erevik sør. Hjorte- og rådyrvald med fellingsløyve på 7 rådyr og 2 hjortar

Detaljer

Forvaltningsmål for hjortebestanden i Bremanger kommune 2013-2016

Forvaltningsmål for hjortebestanden i Bremanger kommune 2013-2016 Forvaltningsmål for hjortebestanden i Bremanger kommune 2013-2016 Vedteken av kommunestyret 26.04.2013, KST-sak 022/13 Framsidefoto: Narve Botnen Alle foto inni heftet er tekne av Bjørn H. Marthinussen.

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR HJORT

BESTANDSPLAN FOR HJORT BESTANDSPLAN FOR HJORT Manglar foto MIDTRE NAUSTDAL STORVALD 2011-2013 1 INNHALDSLISTE DEL 1 INNLEIING 1.1 Planområde..3 1.2 Planperiode..3 1.3 Hovudmål og delmål...3 DEL 2 STATUS OG VURDERINGAR 2.1 Hjorteviltstammas

Detaljer

Midtre Haram Storvald

Midtre Haram Storvald Midtre Haram Storvald Hugseliste for jakta 2018. Lagre desse nummer før jakta startar: Vakttelefon storvaldet: 97437483 (Telefonen taklar dårleg MMS) Anders Leine: 95062408 Vakttelefon ettersøk: 48218398

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Elgregionråd Øst. Data under og etter jakta i 2013 med kommentarer. Utviklingen i perioden Hva er spesielt i 2013?

Elgregionråd Øst. Data under og etter jakta i 2013 med kommentarer. Utviklingen i perioden Hva er spesielt i 2013? Elgregionråd Øst Data under og etter jakta i 2013 med kommentarer Utviklingen i perioden 2004 2013 Hva er spesielt i 2013? Samlet status 20. januar 2014 Elgregionråd Øst (ERRØ) 1 1 Elgregionråd Øst (ERRØ)

Detaljer

Overordna forvaltningsplan for hjorteviltforvaltninga i Vinje kommune

Overordna forvaltningsplan for hjorteviltforvaltninga i Vinje kommune Overordna forvaltningsplan for hjorteviltforvaltninga i Vinje kommune 2012 2014 Foto: Halvor Loftsgarden Vedtak i PLM, den 02.05.12, sak 12/44 - Side 1 - INNHALD Rammer for viltforvaltninga s. 3 Lov om

Detaljer

Dokument: 1. Brev frå Øvrebygda Storvald. Ang. fastsetjing av areal for tildeling av hjorteløyve, datert 29.08.08

Dokument: 1. Brev frå Øvrebygda Storvald. Ang. fastsetjing av areal for tildeling av hjorteløyve, datert 29.08.08 04/09 Oppstart av prosess - endring av minsteareal for tildeling av fellingsløyve på hjort i Fitjar kommune Sakshandsamar: Turid Verdal og Ole Kristian Trondsen Dokument: 1. Brev frå Øvrebygda Storvald.

Detaljer

Jaktprat i Dalane Knut Slettebak

Jaktprat i Dalane Knut Slettebak Jaktprat i Dalane 12.4.2012 Knut Slettebak Viltforvalter Rogaland fylkeskommune Forvaltningsreformen Arbeidsdeling mellom Rogaland fylkeskommune(fk) og Fylkesmannen i Rogaland(FM) FK: Jaktbare arter. FM:

Detaljer

Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Lerviklandet, Rodal og Engdal utmarkslag

Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Lerviklandet, Rodal og Engdal utmarkslag Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Lerviklandet, Rodal og Engdal utmarkslag Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom,

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

SAK 03/2018 FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2018

SAK 03/2018 FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2018 Dato... 07.06.2018 Vår Ref... ES-5908/18 Arkiv... K46 Saksnr... 18/743 Deres Ref... SAK 03/2018 FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2018 Forslag til vedtak: Med hjemmel i forskrift om forvaltning

Detaljer

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Dato: Torsdag 06.03.2014 kl 20:00 Stad: Guddal Skule Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent utan merknader Sak 2: Val av 2 personar til å skrive

Detaljer

Eresfjord og Vistdal Statsallmenning

Eresfjord og Vistdal Statsallmenning Eresfjord og Vistdal Statsallmenning Nesset Fjellstyre Nesset Fjellstyre administrerer bruksretter og herligheter (lunnende) i Eresfjord og Vistdal Statsallmenning (EVS). Statskog SF er hjemmelshaver og

Detaljer

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Dato: Torsdag 16.03.2017 kl 20:00 Stad: Guddal Skule Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Gjere ei justering i rekkefølgja på saker. Vi handsamar klage

Detaljer

Innhold jaktfeltsmappe Bruksanvisning viltrapporten (kun til nye jaktlag) 5. Etter jaktleders ansvar skal permen inneholde:

Innhold jaktfeltsmappe Bruksanvisning viltrapporten (kun til nye jaktlag) 5. Etter jaktleders ansvar skal permen inneholde: Innhold jaktfeltsmappe 2019 1. Instruks for elg/hjortejegere 2019 2. Veierutiner 3. Ny instruks sett-elg rapportering 4. Bruksanvisning viltrapporten (kun til nye jaktlag) 5. Etter jaktleders ansvar skal

Detaljer

Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Baserer seg på følgende nøkkeltall: Sør-Odal kommune I 2013 hele kommunen -- I årene 2004 2013 (3 til 5 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald / jaktfelt)

Detaljer

Oppsynsrapport for villreinjakta i Setesdal-Ryfylke, Setesdal Austhei og Våmur-Roan villreinområde 2010

Oppsynsrapport for villreinjakta i Setesdal-Ryfylke, Setesdal Austhei og Våmur-Roan villreinområde 2010 Oppsynsrapport for villreinjakta i Setesdal-Ryfylke, Setesdal Austhei og Våmur-Roan villreinområde 2010 Foto: Reidar Johan Sandal Føreord Dette er den niande oppsynsrapporten frå SNO for villreinjakta

Detaljer

Resultater fra storviltjakta 2015 Averøy kommune

Resultater fra storviltjakta 2015 Averøy kommune Resultater fra storviltjakta 05 Averøy kommune Foto: Dag Bjerkestrand Tallmateriale fra jakta på hjort, rådyr og elg i Averøy kommune 05 Rapport utarbeidet av skogbrukssjef/miljøvernleder Dag Bjerkestrand

Detaljer

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr 2009-2012 1 foto Tor I Sundseth foto Tor I Sundseth VARGHIET SKOGER AS BESTANDSPLAN MED AVSKYTNINGSAVTALER. Innhold: side Forside 1 Innhold, definisjoner

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

38/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning /15 Kommunestyret

38/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning /15 Kommunestyret Vågå kommune Arkivsak: 2012/162-46 Arkiv: Saksbehandlar: Laila Nersveen Utv.saksnr Utval Møtedato 38/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 04.09.2015 80/15 Kommunestyret 27.10.2015 Endring

Detaljer

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGS- OG FORVALTNINGSUTVALGET Møtested: Møterom 3. etasje Møtedato: 13.05.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 07 40 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Søknad. Sogndal kommune Plan og næring Pb. 153. 6851 Sogndal. Barsnes 17.2.2015. Barsnes Jaktsameige Leiar Frode Andreas Hågvar Barsnes 6856 Sogndal

Søknad. Sogndal kommune Plan og næring Pb. 153. 6851 Sogndal. Barsnes 17.2.2015. Barsnes Jaktsameige Leiar Frode Andreas Hågvar Barsnes 6856 Sogndal Sogndal kommune Plan og næring Pb. 153 6851 Sogndal Barsnes 17.2.2015 Barsnes Jaktsameige Leiar Frode Andreas Hågvar Barsnes 6856 Sogndal Søknad Barsnes Jaktsameige ved Leiar Frode Andreas Hågvar søkjer

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2013 samt årene 2004 2013 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (7 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald / jaktfelt) 23. januar 2014 Elgregionråd

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2008 INNHOLD Side 2 Innledning 3 Oppsummering 4 Elgfellinger 2008 5-6 Elgfellinger 1955-2008 7-13 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 14-26 Elgfellinger,

Detaljer

Mål og retningslinjer for det jaktbare viltet (viltforvaltningen) i Kongsvinger kommune

Mål og retningslinjer for det jaktbare viltet (viltforvaltningen) i Kongsvinger kommune KONGSVINGER KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Mål og retningslinjer for det jaktbare viltet (viltforvaltningen) i Kongsvinger kommune Foto av Per Rudi Vedtatt i Utvalg for teknikk 15. november 2005 STRATEGIDOKUMENT...1

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja BESTANDSPLAN FOR ELG 2016-2019 LEIRFJORD ØST Administrasjonssjefens innstilling: Søknad

Detaljer

Jaktorganisering - hjorteviltforskrift

Jaktorganisering - hjorteviltforskrift Jaktorganisering - hjorteviltforskrift Viltfaglig møte - Bamble 30.09.2013 Ole B. Bårnes Telemark fylkeskommune Alle tegninger: Oscar Jansen (Viltforvaltning, Storaas & Punsvik) Bilder: Ole B. Bårnes Bestandsvurdering

Detaljer

Leiekontrakt for hjorteviltjakt

Leiekontrakt for hjorteviltjakt Leiekontrakt for hjorteviltjakt Dette er eksempel på kontrakt mellom et jaktlag (leietaker) og grunneier, utmarkslag eller sameie (utleier). I pkt. 5. er det satt opp to alternative prissystemer. Det anbefales

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 INNHOLD Side 2 Innledning 3 Oppsummering 4 Elgfellinger 2009 5-6 Elgfellinger 1955-2009 7-13 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 14-26 Elgfellinger,

Detaljer

GRUNNEIERSTYRT HJORTEVILTFORVALTNING I TRONDHEIM KOMMUNE AV ARNOLD HAMSTAD. Foto Arnold Hamstad

GRUNNEIERSTYRT HJORTEVILTFORVALTNING I TRONDHEIM KOMMUNE AV ARNOLD HAMSTAD. Foto Arnold Hamstad GRUNNEIERSTYRT HJORTEVILTFORVALTNING I TRONDHEIM KOMMUNE AV ARNOLD HAMSTAD Foto Arnold Hamstad UTGANGSPUNKTET FOR GRUNNEIERNES ENGASJEMENT I HJORTEVILTFORVALTNINGEN ER NEDFELT I VILTLOVEN Foto Arnold Hamstad

Detaljer

Sammenstilling av data etter jakt året 2017 / - 18 Hemne kommune. Fellingsstatistikk ELG. Kjell Sve rre Strøm,

Sammenstilling av data etter jakt året 2017 / - 18 Hemne kommune. Fellingsstatistikk ELG. Kjell Sve rre Strøm, Sammenstilling av data etter jakt året 2017 / - 18 Hemne kommune Noe av denne statistikken kan også hentes ut fra: www.hjorteviltregisteret.no og SSB. Resultatene av kjeveanalysene mhp alder og vektutvikling

Detaljer

Indre - Mittet Sletfjerding - Grovanes Dale Staurset. Sist endra av årsmøtet 2006 (side 6, 7, 8 og 9) Mittet, 7. februar 2005 Trond Dahle

Indre - Mittet Sletfjerding - Grovanes Dale Staurset. Sist endra av årsmøtet 2006 (side 6, 7, 8 og 9) Mittet, 7. februar 2005 Trond Dahle Jaktfeltene: Ytre - Mittet Indre - Mittet Sletfjerding - Grovanes Dale Staurset Sist endra av årsmøtet 2006 (side 6, 7, 8 og 9) Mittet, 7. februar 2005 Trond Dahle Innhold: Side 3: Side 4: Side 5: Bakgrunn

Detaljer

DRIFTSPLAN FOR HJORT I ØYSTRE SLIDRE DRIFTSPLANOMRÅDE

DRIFTSPLAN FOR HJORT I ØYSTRE SLIDRE DRIFTSPLANOMRÅDE DRIFTSPLAN FOR HJORT I ØYSTRE SLIDRE DRIFTSPLANOMRÅDE 2017-2019. Planområdet: Jaktfelt Tellende areal Minsteareal hjort i dekar Kolstad-Melby-Liekren 19 672 Juviken sameige 2 953 Hovi-Bolstad 14 599 Sk.bu

Detaljer

KORLEIS LAGE BETRE BESTANDSPLANAR?

KORLEIS LAGE BETRE BESTANDSPLANAR? KORLEIS LAGE BETRE BESTANDSPLANAR? I DAG Basert på bestandsplanane som er godkjente i Hareid, Herøy og Ulstein: Prega av å vere utforma under lovverk av 1989 Enkelte problem med omgrepa Kan verte betre

Detaljer

Utvalg: Viltnemnda Møtested: 4 etg. Landbrukskontoret, Rådhuset i Levanger Dato: Tid: 14:00

Utvalg: Viltnemnda Møtested: 4 etg. Landbrukskontoret, Rådhuset i Levanger Dato: Tid: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtested: 4 etg. Landbrukskontoret, Rådhuset i Levanger Dato: 15.02.2018 Tid: 14:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Kommunale målsettingar for hjorteviltforvalting i Seljord kommune

Kommunale målsettingar for hjorteviltforvalting i Seljord kommune Kommunale målsettingar for hjorteviltforvalting i Seljord kommune 219 221 Foto: Torunn Raftevold Rue Vedteke av plan, miljø og teknisk utval i Seljord kommune den 12.6.219 i sak 17/19 1 Innhald 1. Definisjonar...

Detaljer

Statistikk etter hjorteviltjakta Hemne

Statistikk etter hjorteviltjakta Hemne Statistikk etter hjorteviltjakta 6 - Hemne Oppsett av fellingsresultatene ut over det som rapp orteres inn til Statistisk Sentralbyrå. Det som rapporteres inn til SSB er totaltallene fra hele kommunen,

Detaljer