RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE"

Transkript

1 RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009

2 INNHOLD Side 2 Innledning 3 Oppsummering 4 Elgfellinger Elgfellinger Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller Elgfellinger, diagrammer Sett elg, diagrammer 43 Tildelt og felt elg Slaktevekter 53 Avgang elg utenom jakt Hjort Rådyr Merknader til enkelte plansjer INNLEDNING Steinkjer kommune har alle historiske tall inn i tabeller på regneark. Dette gir grunnlag for diagrammer der en kan kombinere forskjellige parametere. Dette gir også et enkelt grunnlag for påbygging for senere år. I denne rapporten er de viktigste sammenstillingene vist i en rekke grafer, fordelt på tildelingsområdenivå. De endelige resultatene fra HINT sin aldersbestemmelse og reproduksjonsundersøkelse legges ut på kommunens hjemmeside så snart disse er ferdige. Detaljerte resultater fra dette arbeidet er allerede utlevert direkte til de enkelte tildelingsområdene. Alle de sentrale tallene som skal være med som grunnlag for videre forvaltningsgrep blir på denne måten gjort tilgjengelig for alle som skal inn i prosessene, på et så tidlig tidspunkt som mulig. Fra 2005 er alle tildelinger av elg og hjort gitt i henhold til avskytingsavtaler. Først gjeldende for 2 år og senere for 3 år var det siste året på en 3-årig avskytingsavtale. Samlet tildeling for avtaleperioden var på elg. Dette gir et snitt på 840 elg pr år. Dette var en reduksjon på 95 elg pr år fra siste år i forrige avtaleperiode. Den tiltenkte bestandsreduksjonen til nivå ble vurdert til å være gjennomført. Det ble tildelt 147 hjort for avtaleperioden. Alle tildelingsområdene har kvotefri jakt på rådyr i henhold til godkjente bestandsplaner. Hjortevilt i Steinkjer

3 OPPSUMMERING AV JAKTA 2009 Årets avskytning ble stort sett i samsvar med planene. Etter 4 år med høy avskyting fra 2003 til 2006, for å senke stammen, ble tildelingen redusert med målsetting om en utflating på dette nye nivået. Fellingen i 2007 til 2009 ble på 693, 714 og 704 elg. Det virker som at vi nå har en stabil bestand på et ønsket nivå. Sammensetningen av uttaket er fint kommunen sett under ett, med en del lokale variasjoner på de forskjellige parametrene. Sett-elg i sum for hele kommunen gikk litt ned, det gjorde også antall jegerdagsverk og sett-elg pr. dagsverk ble derved stabilt. Felt av sette (jakttrykket) var stabilt fra året før, med en liten økning i jakttrykket på okser og en liten nedgang på kalver. Hanndyrandelen av uttaket gikk igjen litt ned til 54 % av alle, men ble på 61 % av voksne. Uttaket av eldre ku ble på betryggende 11,4 %. Kalveuttaket ble på 51 % og ungdyruttaket ble på 73 %. Sett ku pr. okse er fortsatt under 3 for alle områder unntatt Ogndal. Det er en liten oppgang i fødselsrate (sett kalv pr. kalveku) og i sett kalv pr. ku. Andel ku med kalv av sette kyr gikk også litt opp. Dette var siste året på en 3-årig avskytingsavtale mellom kommunen og tildelingsområdene. Det ble i avtaleperioden skutt 2111 elg. Av dette var 51 % kalv, 75 % ungdyr, 10 % eldre ku, 9 % kviger og det ble en kjønnsfordeling i uttaket på 57 % okser av alle og 61 % okser av eldre dyr. Ser en på tildelingsområdenivå så er det uttaket av eldre okser i forhold til totalt uttak av eldre dyr som svikter i forhold til avtalene. Uttaket av eldre okser ble for stort spesielt i Ogndal, Stod og Kvam. Slaktevektene på kalv og 1½ - åringer er stabile. Det er vanskelig å se noen faretruende langsiktige signaler så langt. Unntaket er Kvam der alle slaktevekter er urovekkende lave. Utvikling og tendenser i de kommunale talla avspeiler seg i noe mindre målestokk i de forskjellige tildelingsområdene. Men med god lokal styring vurderes dette til å være under god kontroll i hele kommunen. For detaljbetraktninger for øvrig vises til vedlagte tabeller og grafer der tildelingsområdene er sammenstilte. HINT-undersøkelsen av alder og fruktbarhet gir oss mye ny kunnskap og viser at vi har en svært produktiv elgstamme i Steinkjer. Ser en denne sammen med sett-elg, fellingsstatistikk, vektutvikling og lokal vurdering av beiteutviklingen så har vi et godt grunnlag for å ta de rette grepene i elgforvaltningen framover. Det legges fra kommunens side til rette for at beslutningene skal skje i størst mulig grad ute i tildelingsområdene. Det ble felt 8 hjort. Dette er en fortsatt nedgang fra årene før. Sett-hjort under elgjakta er ført i egen statistikk for de 5 siste år. Denne viser også en nedgang fra de årene da de ble sett mest. Situasjonen preges fortsatt av tilfeldige fellinger og en spredt og uoversiktlig bestand. Rådyrbestanden har fått en markert nedgang. Årsaken er sammensatt. Siste vinter ble svært lang, med snø fra først i november. Predasjon fra en stor revebestand og ikke minst en gaupebestand som vurderes til å være stor i Steinkjer er nok i tillegg av stor betydning. For elgen har vi greid å stabilisere trafikkdrepte dyr på et forholdsvis lavt nivå, sett i forhold til sammenlignbare kommuner. Dette må nok i stor grad tilskrives en forholdsvis stor innsats med vegetasjonsrydding langs veier og jernbane. Steinkjer, januar Tor-Arne Bade Viltansvarlig Steinkjer kommune Hjortevilt i Steinkjer

4 Elgfellinger i Steinkjer kommune 2009 Vald Vald- Sum Kalv 1,5 år 2,5 år nr. navn ant. elg Okse Ku Okse Ku Okse Ku 1 Sparbu % % % % 12 9 % 12 9 % 2 Ogndal % % % 13 6 % % % 3 Stod % % % 7 10 % % % 4 Egge % 8 19 % % 3 7 % 5 12 % 4 10 % 5 Beitstad % % % 9 7 % % % 6 Kvam % % % 8 8 % % % Sum % % % 57 8 % % % Hjortevilt i Steinkjer

5 Felt elg - Steinkjer kommune Antall felt elg pr. år Hjortevilt i Steinkjer

6 Felt elg etter alder og kjønn Antall felt elg Ku eldre Ku 1,5 år Kukalv Okse eldre Okse 1,5 år Oksekalv Hjortevilt i Steinkjer

7 År Steinkjer kommune totalt, historikk for elgjakta Sett elg Prosentandel sett pr. kategori Sett elg - indekser Felte dyr i antall jegere sok sk-k s1kk s2kk sklv sukj stot %oks %k-k %1kk %2kk %klv kpkk kpk kpo akmk spd % 18 % 12 % 11 % 35 % 1,50 0,83 2,65 56 % 0, % 18 % 13 % 10 % 33 % 1,44 0,80 2,73 56 % 0, % 18 % 13 % 11 % 35 % 1,46 0,84 2,91 57 % 1, % 22 % 12 % 9 % 31 % 1,44 0,71 2,78 50 % 0, % 22 % 13 % 10 % 32 % 1,42 0,72 2,93 50 % 0, % 25 % 13 % 9 % 32 % 1,40 0,67 3,37 48 % 1, % 22 % 15 % 10 % 34 % 1,40 0,73 3,58 52 % 0, % 24 % 15 % 9 % 32 % 1,37 0,67 3,76 49 % 1, % 28 % 16 % 6 % 29 % 1,31 0,58 3,92 44 % 0, % 23 % 15 % 8 % 32 % 1,37 0,69 3,39 51 % 0, % 24 % 15 % 8 % 31 % 1,35 0,66 3,06 49 % 0, % 21 % 15 % 9 % 33 % 1,39 0,74 2,92 53 % 0, % 21 % 14 % 9 % 33 % 1,39 0,74 2,97 53 % 0, % 23 % 14 % 9 % 32 % 1,39 0,70 3,28 51 % 0, % 21 % 14 % 9 % 32 % 1,40 0,74 2,84 53 % 0, % 22 % 14 % 9 % 31 % 1,37 0,71 3,06 52 % 0, % 21 % 16 % 8 % 31 % 1,33 0,69 2,71 52 % 0, % 21 % 14 % 9 % 33 % 1,39 0,74 2,92 53 % 0, % 23 % 14 % 8 % 29 % 1,35 0,66 2,72 48 % 0, % 20 % 15 % 9 % 33 % 1,37 0,75 2,89 55 % 0, Okse kalv Ku kalv Okse 1½ år Ku 1½ år Okse eldre Ku eldre Sum felt sk-k = Sett ku uten kalv %k-k =% sett ku uten kalv av alle sette kpk = Sett kalv pr. ku s1kk = Sett ku med 1 kalv %1kk = % sett ku med 1 kalv av alle sette kpo = Sett ku pr. okse s2kk = Sett ku med 2 kalv %2kk = % sett ku med 2 kalver av av alle sette akmk = Andel kyr med kalv sklv = Sett kalv i alt %klv = % sett kalv av alle sette spd = Sett elg pr. dag pr. elgjeger sukj = Sett ukjent stot = Sett totalt Hjortevilt i Steinkjer

8 År Sparbu tildelingsområde, historikk for elgjakta jegere sok Sett elg Prosentandel sett pr. kategori Sett elg - indekser Felte dyr i antall skk s1kk s2kk sklv sukj stot %oks %k-k %1kk %2kk %klv kpkk kpk kpo akmk spd % 12 % 11 % 15 % 42 % 1,63 1,12 2,69 68 % 0, % 17 % 13 % 13 % 40 % 1,52 0,92 3,21 61 % 0, % 15 % 13 % 12 % 39 % 1,50 0,94 2,63 63 % 1, % 18 % 13 % 12 % 37 % 1,49 0,86 2,85 58 % 0, % 17 % 13 % 12 % 37 % 1,49 0,88 2,47 59 % 0, % 23 % 14 % 10 % 34 % 1,42 0,71 3,22 50 % 1, % 17 % 16 % 11 % 39 % 1,42 0,88 3,01 62 % 0, % 20 % 13 % 12 % 37 % 1,48 0,82 3,10 56 % 1, % 27 % 16 % 7 % 31 % 1,31 0,61 3,91 47 % 0, % 17 % 15 % 12 % 39 % 1,46 0,89 3,44 61 % 0, % 20 % 13 % 12 % 36 % 1,47 0,81 2,85 55 % 0, % 18 % 14 % 12 % 39 % 1,47 0,88 3,04 60 % 0, % 21 % 14 % 12 % 36 % 1,44 0,79 3,41 55 % 0, % 21 % 14 % 11 % 36 % 1,43 0,78 3,12 54 % 0, % 20 % 15 % 10 % 35 % 1,43 0,78 2,51 55 % 0, % 21 % 16 % 9 % 35 % 1,36 0,75 3,04 55 % 0, % 18 % 15 % 10 % 35 % 1,42 0,83 2,40 58 % 1, % 21 % 16 % 9 % 34 % 1,37 0,74 2,98 54 % 1, % 19 % 14 % 10 % 34 % 1,40 0,79 2,67 55 % 1, % 21 % 17 % 9 % 34 % 1,35 0,73 3,05 55 % 1, sk-k = Sett ku uten kalv %k-k =% sett ku uten kalv av alle sette kpk = Sett kalv pr. ku s1kk = Sett ku med 1 kalv %1kk = % sett ku med 1 kalv av alle sette kpo = Sett ku pr. okse s2kk = Sett ku med 2 kalv %2kk = % sett ku med 2 kalver av av alle sette akmk = Andel kyr med kalv sklv = Sett kalv i alt %klv = % sett kalv av alle sette spd = Sett elg pr. dag pr. elgjeger sukj stot = Sett ukjent = Sett totalt Okse kalv Ku kalv Okse 1½ år Ku 1½ år Okse eldre Ku eldre Sum felt Hjortevilt i Steinkjer

9 År Ogndal tildelingsområde, historikk for elgjakta Sett elg Prosentandel sett pr. kategori Sett elg - indekser Felte dyr i antall jegere sok sk-k s1kk s2kk sklv sukj stot %oks %k-k %1kk %2kk %klv kpkk kpk kpo akmk spd % 18 % 13 % 10 % 32 % 1,43 0,79 2,83 55 % 0, % 19 % 14 % 10 % 33 % 1,38 0,77 2,63 56 % 0, % 18 % 11 % 12 % 36 % 1,55 0,87 3,06 56 % 0, % 20 % 13 % 10 % 33 % 1,47 0,77 2,73 52 % 0, % 22 % 13 % 10 % 32 % 1,42 0,73 3,26 52 % 0, % 29 % 13 % 8 % 30 % 1,39 0,59 3,82 42 % 0, % 28 % 16 % 8 % 32 % 1,32 0,61 4,21 47 % 0, % 28 % 15 % 8 % 31 % 1,33 0,61 4,19 46 % 0, % 30 % 15 % 7 % 30 % 1,32 0,57 5,10 43 % 0, % 23 % 15 % 7 % 30 % 1,34 0,65 2,88 49 % 0, % 23 % 14 % 9 % 31 % 1,38 0,69 3,04 50 % 0, % 25 % 15 % 8 % 31 % 1,37 0,65 3,78 48 % 0, % 20 % 14 % 8 % 32 % 1,38 0,73 2,85 53 % 0, % 25 % 15 % 9 % 32 % 1,34 0,65 3,64 49 % 0, % 22 % 16 % 8 % 32 % 1,36 0,70 3,14 52 % 0, % 22 % 14 % 10 % 34 % 1,37 0,73 3,97 53 % 0, % 25 % 16 % 8 % 32 % 1,35 0,66 3,75 49 % 0, % 22 % 14 % 10 % 34 % 1,41 0,74 3,98 53 % 0, % 26 % 14 % 7 % 28 % 1,33 0,59 3,27 45 % 0, % 21 % 15 % 10 % 35 % 1,40 0,75 4,41 54 % 0, sk-k = Sett ku uten kalv %k-k =% sett ku uten kalv av alle sette kpk = Sett kalv pr. ku s1kk = Sett ku med 1 kalv %1kk = % sett ku med 1 kalv av alle sette kpo = Sett ku pr. okse s2kk = Sett ku med 2 kalv %2kk = % sett ku med 2 kalver av av alle sette akmk = Andel kyr med kalv sklv = Sett kalv i alt %klv = % sett kalv av alle sette spd = Sett elg pr. dag pr. elgjeger sukj stot = Sett ukjent = Sett totalt Okse kalv Ku kalv Okse 1½ år Ku 1½ år Okse eldre Ku eldre Sum felt Hjortevilt i Steinkjer

10 År Stod tildelingsområde, historikk for elgjakta Sett elg Prosentandel sett pr. kategori Sett elg - indekser Felte dyr i antall jegere sok sk-k s1kk s2kk sklv sukj stot %oks %k-k %1kk %2kk %klv kpkk kpk kpo akmk spd % 17 % 10 % 14 % 39 % 1,61 0,94 2,77 58 % 0, % 10 % 12 % 12 % 37 % 1,49 1,05 3,22 71 % 0, % 19 % 12 % 11 % 34 % 1,49 0,81 2,75 55 % 0, % 17 % 9 % 11 % 32 % 1,60 0,86 2,24 54 % 0, % 21 % 11 % 9 % 30 % 1,46 0,72 2,32 50 % 1, % 14 % 13 % 14 % 40 % 1,52 1,00 3,15 66 % 1, % 12 % 8 % 18 % 45 % 1,69 1,15 3,72 68 % 1, % 18 % 15 % 11 % 37 % 1,43 0,85 3,36 60 % 1, % 25 % 14 % 9 % 31 % 1,39 0,65 4,00 47 % 1, % 19 % 15 % 10 % 35 % 1,42 0,81 3,92 57 % 0, % 20 % 13 % 10 % 34 % 1,47 0,78 2,86 53 % 0, % 14 % 12 % 11 % 34 % 1,46 0,92 2,51 63 % 1, % 17 % 13 % 12 % 38 % 1,51 0,89 3,23 59 % 1, % 14 % 12 % 12 % 37 % 1,52 0,98 2,60 64 % 1, % 14 % 13 % 12 % 37 % 1,50 0,95 3,10 63 % 0, % 19 % 13 % 9 % 31 % 1,41 0,75 3,05 53 % 0, % 19 % 17 % 9 % 32 % 1,23 0,71 3,80 58 % 0, % 19 % 12 % 11 % 34 % 1,48 0,81 3,19 55 % 0, % 26 % 10 % 8 % 27 % 1,45 0,62 2,45 41 % 0, % 20 % 11 % 10 % 32 % 1,46 0,80 2,51 52 % 0, sk-k = Sett ku uten kalv %k-k =% sett ku uten kalv av alle sette kpk = Sett kalv pr. ku s1kk = Sett ku med 1 kalv %1kk = % sett ku med 1 kalv av alle sette kpo = Sett ku pr. okse s2kk = Sett ku med 2 kalv %2kk = % sett ku med 2 kalver av av alle sette akmk = Andel kyr med kalv sklv = Sett kalv i alt %klv = % sett kalv av alle sette spd = Sett elg pr. dag pr. elgjeger sukj stot = Sett ukjent = Sett totalt Okse kalv Ku kalv Okse 1½ år Ku 1½ år Okse eldre Ku eldre Sum felt Hjortevilt i Steinkjer

11 År Egge tildelingsområde, historikk for elgjakta Sett elg Prosentandel sett pr. kategori Sett elg - indekser Felte dyr i antall jegere sok sk-k s1kk s2kk sklv sukj stot %oks %k-k %1kk %2kk %klv kpkk kpk kpo akmk spd % 21 % 16 % 7 % 32 % 1,34 0,71 2,66 53 % 0, % 20 % 11 % 11 % 34 % 1,51 0,79 3,28 52 % 0, % 18 % 17 % 9 % 35 % 1,36 0,81 3,96 59 % 1, % 21 % 13 % 8 % 30 % 1,43 0,72 2,62 50 % 0, % 24 % 11 % 6 % 23 % 1,36 0,57 1,57 42 % 0, % 21 % 13 % 10 % 33 % 1,43 0,76 3,63 53 % 1, % 27 % 15 % 6 % 26 % 1,27 0,55 3,28 43 % 0, % 32 % 12 % 6 % 23 % 1,33 0,46 3,23 35 % 1, % 33 % 13 % 5 % 24 % 1,29 0,46 3,84 36 % 0, % 28 % 12 % 9 % 29 % 1,42 0,60 4,59 42 % 0, % 27 % 13 % 7 % 28 % 1,36 0,59 3,60 43 % 0, % 24 % 13 % 8 % 30 % 1,41 0,66 2,88 47 % 0, % 20 % 13 % 10 % 33 % 1,43 0,76 2,70 54 % 0, % 26 % 11 % 10 % 31 % 1,48 0,66 3,19 45 % 0, % 26 % 14 % 8 % 32 % 1,39 0,65 4,28 47 % 0, % 20 % 12 % 8 % 29 % 1,47 0,73 2,31 50 % 0, % 23 % 15 % 8 % 30 % 1,31 0,66 2,26 50 % 0, % 21 % 12 % 7 % 27 % 1,36 0,66 1,89 48 % 0, % 21 % 13 % 10 % 33 % 1,44 0,74 2,73 52 % 0, % 20 % 16 % 7 % 31 % 1,29 0,72 2,29 53 % 0, sk-k = Sett ku uten kalv %k-k =% sett ku uten kalv av alle sette kpk = Sett kalv pr. ku s1kk = Sett ku med 1 kalv %1kk = % sett ku med 1 kalv av alle sette kpo = Sett ku pr. okse s2kk = Sett ku med 2 kalv %2kk = % sett ku med 2 kalver av av alle sette akmk = Andel kyr med kalv sklv = Sett kalv i alt %klv = % sett kalv av alle sette spd = Sett elg pr. dag pr. elgjeger sukj = Sett ukjent stot = Sett totalt Okse kalv Ku kalv Okse 1½ år Ku 1½ år Okse eldre Ku eldre Sum felt Hjortevilt i Steinkjer

12 År Beitstad tildelingsområde, historikk for elgjakta Sett elg Prosentandel sett pr. kategori Sett elg - indekser Felte dyr i antall jegere sok sk-k s1kk s2kk sklv sukj stot %oks %k-k %1kk %2kk %klv kpkk kpk kpo akmk spd % 19 % 13 % 10 % 33 % 1,43 0,79 2,59 55 % 1, % 19 % 13 % 9 % 32 % 1,44 0,77 3,15 54 % 0, % 16 % 13 % 12 % 38 % 1,49 0,91 3,49 61 % 1, % 26 % 12 % 8 % 29 % 1,42 0,62 3,16 44 % 1, % 22 % 13 % 10 % 33 % 1,44 0,73 3,31 51 % 0, % 29 % 14 % 6 % 27 % 1,32 0,55 4,10 41 % 1, % 25 % 16 % 7 % 30 % 1,31 0,64 4,01 49 % 1, % 26 % 16 % 7 % 31 % 1,32 0,62 4,95 47 % 1, % 28 % 16 % 5 % 28 % 1,27 0,55 4,34 43 % 0, % 29 % 17 % 6 % 29 % 1,26 0,56 5,24 44 % 0, % 26 % 15 % 7 % 30 % 1,33 0,62 3,90 46 % 0, % 21 % 13 % 9 % 32 % 1,41 0,73 2,88 52 % 0, % 22 % 14 % 9 % 31 % 1,36 0,70 2,76 51 % 0, % 21 % 15 % 8 % 31 % 1,37 0,71 3,15 52 % 0, % 19 % 13 % 10 % 33 % 1,44 0,79 2,55 55 % 1, % 22 % 15 % 8 % 31 % 1,38 0,70 3,01 51 % 0, % 20 % 16 % 7 % 30 % 1,32 0,71 2,51 54 % 0, % 18 % 13 % 10 % 33 % 1,42 0,81 2,43 55 % 0, % 21 % 14 % 9 % 32 % 1,38 0,73 2,82 52 % 0, % 14 % 15 % 9 % 33 % 1,36 0,85 1,95 62 % 0, sk-k = Sett ku uten kalv %k-k =% sett ku uten kalv av alle sette kpk = Sett kalv pr. ku s1kk = Sett ku med 1 kalv %1kk = % sett ku med 1 kalv av alle sette kpo = Sett ku pr. okse s2kk = Sett ku med 2 kalv %2kk = % sett ku med 2 kalver av av alle sette akmk = Andel kyr med kalv sklv = Sett kalv i alt %klv = % sett kalv av alle sette spd = Sett elg pr. dag pr. elgjeger sukj stot = Sett ukjent = Sett totalt Okse kalv Ku kalv Okse 1½ år Ku 1½ år Okse eldre Ku eldre Sum felt Hjortevilt i Steinkjer

13 År Kvam tildelingsområde, historikk for elgjakta Sett elg Prosentandel sett pr. kategori Sett elg - indekser Felte dyr i antall jegere sok sk-k s1kk s2kk sklv sukj stot %oks %k-k %1kk %2kk %klv kpkk kpk kpo akmk spd % 24 % 11 % 9 % 29 % 1,47 0,66 2,46 45 % 0, % 23 % 13 % 7 % 26 % 1,34 0,62 1,92 46 % 0, % 23 % 16 % 6 % 28 % 1,28 0,62 2,40 49 % 1, % 25 % 14 % 6 % 25 % 1,29 0,57 2,65 44 % 0, % 29 % 16 % 7 % 30 % 1,31 0,57 4,11 44 % 0, % 30 % 14 % 6 % 25 % 1,28 0,51 2,69 39 % 1, % 29 % 15 % 5 % 26 % 1,27 0,53 3,16 41 % 0, % 27 % 15 % 6 % 28 % 1,29 0,58 3,55 45 % 0, % 25 % 16 % 6 % 28 % 1,28 0,59 2,78 46 % 0, % 22 % 14 % 7 % 27 % 1,32 0,63 2,36 48 % 1, % 28 % 19 % 3 % 24 % 1,08 0,48 2,67 44 % 0, % 21 % 18 % 5 % 28 % 1,23 0,64 2,21 52 % 0, % 22 % 17 % 6 % 30 % 1,28 0,65 2,82 51 % 0, % 28 % 15 % 6 % 26 % 1,29 0,54 3,77 42 % 0, % 25 % 16 % 5 % 27 % 1,29 0,59 2,75 45 % 0, % 24 % 14 % 7 % 26 % 1,30 0,60 2,49 46 % 0, % 23 % 16 % 4 % 23 % 1,19 0,55 2,09 46 % 0, % 21 % 16 % 6 % 28 % 1,27 0,65 2,52 51 % 0, % 25 % 16 % 3 % 23 % 1,17 0,53 2,07 44 % 0, % 21 % 16 % 6 % 28 % 1,28 0,65 2,43 51 % 0, sk-k = Sett ku uten kalv %k-k =% sett ku uten kalv av alle sette kpk = Sett kalv pr. ku s1kk = Sett ku med 1 kalv %1kk = % sett ku med 1 kalv av alle sette kpo = Sett ku pr. okse s2kk = Sett ku med 2 kalv %2kk = % sett ku med 2 kalver av av alle sette akmk = Andel kyr med kalv sklv = Sett kalv i alt %klv = % sett kalv av alle sette spd = Sett elg pr. dag pr. elgjeger sukj stot = Sett ukjent = Sett totalt Okse kalv Ku kalv Okse 1½ år Ku 1½ år Okse eldre Ku eldre Sum felt Hjortevilt i Steinkjer

14 Antall felt elg pr. år Antall Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

15 Areal pr. felt elg Dekar Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

16 Hodyrandel i jaktuttaket 70 % 65 % 60 % 55 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % Hodyrandel av felt elg Hjortevilt i Steinkjer

17 Felt andel hodyr pr. år 70 % 65 % 60 % 55 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

18 Andel felt elg etter alder og kjønn 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Ku eldre Ku 1,5 år Kukalv Okse eldre Okse 1,5 år Oksekalv Hjortevilt i Steinkjer

19 Felt andel kalv pr. år 70 % 65 % 60 % 55 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

20 Felt andel ungdyr pr. år 90 % 85 % 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % 55 % 50 % 45 % 40 % Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

21 Felt andel 1,5 års okse pr. år 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

22 Felt andel 1,5 års ku pr. år 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

23 Felt andel eldre okse pr. år 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

24 Felt andel eldre kyr pr. år 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

25 Andel felte okser av alle voksne og andel felte oksekalver 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Andel okser av voksne Andel oksekalv av kalv Hjortevilt i Steinkjer

26 Andel felte okser av alle voksne 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

27 Sett elg ,10 Antall jegerdager og antall observasjoner ,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 Antall sett elg pr. dag pr. jeger Antall jegerdager Sett elg totalt Sett elg pr. dag pr. jeger 0,30 Hjortevilt i Steinkjer

28 Sett elg pr. dag og antall felt elg 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, Antall felt elg Antall sett pr. dag pr. jeger Felt elg Sett elg pr. dag pr. jeger Hjortevilt i Steinkjer

29 Sett elg pr. dag pr. jeger 1,6 1,4 1,2 1 Antall 0,8 0,6 0,4 0, Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

30 Sett ku pr. okse 4,50 4,00 Antall kyr sett pr. okse 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Sett ku pr. okse Hjortevilt i Steinkjer

31 Sett ku pr. okse Antall Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

32 Sett kalv pr. ku og pr. kalveku 1, ,70 Antall sett kalv pr. ku/kalveku 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0, Antall felte dyr 0,50 0, Sett kalv pr. kalveku Sett kalv pr. ku Felte dyr Hjortevilt i Steinkjer

33 Sett kalv pr. ku 1,4 1,2 1 Antall 0,8 0,6 0,4 0, Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

34 Sett kalv pr. kalveku 1,80 1,60 Antall 1,40 1,20 1, Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

35 Andel ku med kalv av sette kyr 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Andel ku med kalv Hjortevilt i Steinkjer

36 Andel sett elg pr. kategori (unntatt ukjente) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Okser Ku uten kalv Ku med en kalv Ku med to kalver Kalv Hjortevilt i Steinkjer

37 Antall sett elg pr. kategori og felt elg totalt Okse Ku uten kalv Ku med en kalv Ku med to kalver Kalv Felte dyr Hjortevilt i Steinkjer Antall observsjoner og fellinger

38 Felt av sett elg (jakttrykk) 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Alle dyr Okser Kalver Kyr Hjortevilt i Steinkjer

39 Sett ku pr. okse og felte av sette okser Sett ku pr. okse 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % Felte av sette okser 0, % Sett ku pr. okse Felte av sette okser Hjortevilt i Steinkjer

40 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Andel felt av sett og antall felt elg Andel felt av sett Antall felt elg Felt elg av sett Felt elg Hjortevilt i Steinkjer

41 Sett elg pr. kategori og felt elg 40 % % Andel sett elg pr. kategori 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % Antall felt elg 5 % % Felt elg Okser Ku uten kalv Ku med en kalv Ku med to kalver Kalv 0 Hjortevilt i Steinkjer

42 Felt elg pr. km 2 - sett kalv pr. ku 0,90 0,80 0,70 0,60 Antall 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0, Felt elg pr. km2 Sett kalv pr. ku Hjortevilt i Steinkjer

43 Tildelt og felt elg Felt elg Tildelt elg Hjortevilt i Steinkjer Antall

44 Slaktevekt elgkalv Kg slaktevekt Oksekalv Kukalv Poly. (Oksekalv) Poly. (Kukalv) Hjortevilt i Steinkjer

45 Slaktevekt oksekalv Kg slaktevekt Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

46 Slaktevekt kukalv Kg slaktevekt Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

47 Slaktevekt elg 1,5 år Kg slaktevekt Okse 1,5 år Ku 1,5 år Poly. (Okse 1,5 år) Poly. (Ku 1,5 år) Hjortevilt i Steinkjer

48 Slaktevekt 1,5 års okse Kg slaktevekt Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

49 Slaktevekt 1,5 års ku Kg slaktevekt Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

50 Slaktevekt elg 2,5 år og eldre Kg slaktevekt Okse 2,5 år og eldre Poly. (Okse 2,5 år og eldre) Ku 2,5 år og eldre Poly. (Ku 2,5 år og eldre) Hjortevilt i Steinkjer

51 Slaktevekt eldre okse Kg slaktevekt Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

52 Slaktevekt eldre ku Kg slaktevekt Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

53 Avgang av elg utenom ordinær jakt 80 Antall elg Fra 15. mars i oppgitt år til 15. mars året etter Ulovlig felt Påkjørt av bil Påkjørt av tog Andre årsaker Antall eldre ku, uavhengig av årsak Hjortevilt i Steinkjer

54 Hjortefellinger i Steinkjer kommune 2009 Vald Vald- Kalv 1,5 år 2,5 år Sum nr. navn Hann Hunn Bukk Kolle Bukk Kolle ant. Hjort 1 Sparbu 0 2 Ogndal 0 3 Stod Egge 0 5 Beitstad Kvam 1 1 Sum ,5 % 0,0 % 12,5 % 25,0 % 37,5 % 12,5 % Hjortevilt i Steinkjer

55 Felt hjort etter alder og kjønn Antall felt hjort Kolle eldre Kolle 1,5 år Kalv hunn Bukk eldre Bukk 1,5 år Kalv hann Hjortevilt i Steinkjer

56 Sett hjort i Steinkjer kommune 2009 Vald Valdnr. navn Spissbukk Eldre bukk Kolle Kalv Ukjent Sum 1 Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Sum Hjortevilt i Steinkjer

57 Sett hjort under elgjakta 120 0,02 Antall observasjoner ,01 Antall sett hjort pr. dag pr. jeger ,00 Sett totalt Sett pr. dag pr. jeger Hjortevilt i Steinkjer

58 Rådyrfellinger i Steinkjer kommune 2009 Vald Vald- Kje Voksen nr. navn Sum Hann Hunn Bukk Geit 1 Sparbu % % % % 2 Ogndal % % % % 3 Stod % 3 16 % 9 47 % 3 16 % 4 Egge % 3 23 % 5 38 % 1 8 % 5 Beitstad % 8 16 % % % 6 Kvam % 2 14 % 8 57 % 3 21 % Sum % % % % Hjortevilt i Steinkjer

59 Felte rådyr etter alder og kjønn 450 Antall felte rådyr Geit Kje hunn Bukk Kje hann Hjortevilt i Steinkjer

60 Avgang av rådyr utenom ordinær jakt Antall rådyr Fra 15. mars i oppgitt år til 15. mars i året etter Ulovlig felt Påkjørt av bil Påkjørt av tog Andre årsaker Antall geiter, uavhengig av årsak Hjortevilt i Steinkjer

61 GENERELLE FORKLARINGER / HJELPEMOMENTER TIL TOLKING AV TABELLER OG DIAGRAMMER I hovedsak hentet fra veilederen Sett elg i bestandsplanbasert elgforvaltning, Norges skogeierforbund Sett-elg-verdier kan ikke uten videre sammenlignes mellom forskjellige områder. Man bør også legge liten vekt på verdier i enkeltår, det er endringene (trendene) over flere år som kan tillegges vekt. Sett per dag viser et gjennomsnitt av hvor mange elg hver elgjeger ser per dag. Indeksen tar ikke hensyn til antall timer jaktet. Har jaktuttaket økt mye de senere år og sett pr. dag fortsatt øker, kan svaret være at det historiske jaktuttaket har ligget under årlig tilvekst og at uttaket ikke holder tritt med tilvekstøkningen. Sett ku per okse er forholdet mellom observerte kyr og okser man får ved å dele antall sette kyr på antall sette okser. Det blir hevdet at endringer i indeksen over tid avspeiler en riktig trend for kjønns-sammensetningen i bestanden. Det må tas hensyn til endringer i avskytingsregler, som fredning av eldre okser i første del av jakta. Dette vil medføre flere observasjoner før felling i forhold til tidligere praksis. Sett kalv per ku regnes ut ved å dele antall observerte kalver (inkludert enslige kalver) på antall observerte kyr (inklusive kviger) Hvis Kalv pr. ku øker eller minker, er det et tegn på at bestandens evne til å produsere kalv blir bedre eller dårligere. Sett kalv per kalveku er et mål på hvor stor andel av observerte kyr med kalv som er sett med tvillingkalver (tvillingrate). Verdien får man ved å dele antall observerte kyr med tvillinger på summen av alle kyr med kalv. Verdien 1 legges til for å synliggjøre at alle kyrne har minst en kalv. Verdien kan være er et godt mål på hvor stor andel eldre og store kyr en har i bestanden. Andel ku med kalv av sette kyr er forholdet mellom antall observerte kyr med kalv og antall observerte kyr (inklusive kviger). Finner en nedgang i tvillingrate, nedgang i andel kyr med kalv og nedgang i slaktevekter på kalv og kviger, er dette en klar indikasjon på at stammens størrelse er årsak til en kvalitetsforringelse. Samlet vurdering av sett kalv per ku og sett kalv per kalveku: En høy avskyting av kalv i forhold til ku fører til at det registreres for lav kalveproduksjon i sett elg. Dette blir forsterket hvis det skytes flere dyr enn tilveksten. I en slik situasjon vil det ofte bli størst negativ effekt på kalv pr. ku. Kalv pr. kalveku vil bli mindre påvirket dersom en vanligvis skyter omtrent like stor andel enkeltkalver og tvillinger som det forekommer i bestanden. Tvillingraten blir i så fall lite endret av jakta. Hjortevilt i Steinkjer

62 Felt av sett er et mål på hvor stor andel av observert elg som felles. Verdien uttrykkes som prosentandel felte av sette dyr. Samlet vurdering av sett ku per okse og felte av sette okser Bedres ku pr. okse (forholdstallet blir mindre) samtidig som felt av sett okse går ned er det en indikasjon på at jegerne faktisk sparer på oksene. I motsatt fall taler mye for at bestanden er i vekst. Det må tas hensyn til endringer i avskytingsregler, som fredning av eldre okser i første del av jakta. Samlet vurdering av andel felte hanndyr og andel sette okser Sammenligningen kan gi en uavhengig kontroll av holdbarheten i sett elg pr. dag. Resonnementet forutsetter at kjønnsfordeling av felt kalv er representativ for kjønnsfordeling i rekrutteringen. Samlet vurdering av andel felte hanndyr, andel felte okser av kalv og andel sette okser Har %-hanndyruttak i en periode ligget godt over %-andel felte okser av kalv i samme periode er det logisk å forvente en kraftig reduksjon av andel okser i sett elg. Er effekten liten kan det indikere at stammen er i vekst. Reduseres okseandelen styrker det en konklusjon om at uttaket er større enn tilveksten Slaktevekter Slaktevektdata gir mulighet til å påvise eventuelle langsiktige tetthetsavhengige effekter. Kalvevekter er best egnet til dette, da mulighetene for feil aldersbestemmelse er minst på denne gruppen. Heller ikke her skal man legge for stor vekt på enkeltår, da spesielle klimatiske forhold et enkelt år kan virke inn. Hjortevilt i Steinkjer

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Perioden 2006-2013, kilde www.hjorteviltregisteret.no Fellingsresultat i 2013 : 233 av 249 tildelt, en fellingsprosent på 93,6 %. Gjeldende kommunal målsetting for

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no SETT-ELG RAPPORT 2013 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter www.hjorteviltregisteret.no Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Resultater og vurderinger... 4 2.1 Jaktinnsats... 4

Detaljer

Elgrapport for Oppdal kommune

Elgrapport for Oppdal kommune Elgrapport for Oppdal kommune Tema Data fra Hjorteviltregisteret bearbeidet og tilrettelagt av Naturdata AS Informasjon fra kommunen Bestandsstørrelse Avskyting Jakttrykk Kjønnssammensetning Slaktevekter

Detaljer

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en bestandsvurdering for elg i 20 kommuner i Nord-Trøndelag, og kommer med tilrådninger for videre forvaltning.

Detaljer

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Resultater fra storviltjakta 2015 Averøy kommune

Resultater fra storviltjakta 2015 Averøy kommune Resultater fra storviltjakta 05 Averøy kommune Foto: Dag Bjerkestrand Tallmateriale fra jakta på hjort, rådyr og elg i Averøy kommune 05 Rapport utarbeidet av skogbrukssjef/miljøvernleder Dag Bjerkestrand

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune

Elgforvaltning i Steigen kommune Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Værnes 1.11.2012 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Kunnskap, bestandsplaner, målsettinger, prosess,

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2013/3149-3 Saksbehandler: Stian Almestad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Bestandsplan for elg og hjort 2013-2015 Skjelstadmark

Detaljer

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Fet og Sørum (øst) (1 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 1 Elgregionråd

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1996 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1996 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Revsnes Hotell Bygland, 05.03.2015. v/magnus Stenbrenden

Revsnes Hotell Bygland, 05.03.2015. v/magnus Stenbrenden Revsnes Hotell Bygland, 5.3.215 v/magnus Stenbrenden Presentasjon av årets rapport -siste års fellingstall og statistikk -konklusjoner og vurderinger Kort presentasjon av: Nina Rapport 143, «Sett elg-

Detaljer

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen Østskogen Storvald Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen (Tvillingku, 12. august 2011. Foto: Svein J. Pettersens viltkamera) Styret i Østskogen Storvald,

Detaljer

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I STEINKJER Tor Kvam, Stig Tronstad, Arve Karlsen og Håvard Okkenhaug

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I STEINKJER Tor Kvam, Stig Tronstad, Arve Karlsen og Håvard Okkenhaug ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I STEINKJER 213 Tor Kvam, Stig Tronstad, Arve Karlsen og Håvard Okkenhaug MATERIALE Steinkjer 213 Det er i alt mottatt og behandlet materiale fra 853 elger

Detaljer

STORVILT. Kløverstukveld

STORVILT. Kløverstukveld STORVILT STATISTIKK 2011. Kløverstukveld 20.02.2012 VÅRTELLING - HJORT 2011. Vårtelling av hjort i 2011 ble utført: 6. April (6. april i 2010) 13. April (20. april i 2010) 27. April (27. april i 2010)

Detaljer

Den produktiv elgstammen

Den produktiv elgstammen Den produktiv elgstammen lokal forvaltning med driftsplanbasert uttak hvilken kjønns- og aldersmessig sammensetning gir størst avkastning? Foto: Jan Thomassen Åshild Ønvik Pedersen Institutt for biologi

Detaljer

Øvre Sunndal Hjorteviltlag

Øvre Sunndal Hjorteviltlag Øvre Sunndal Hjorteviltlag Forvaltningsplan (bestandsplan) Utkast 30.03.2007 Innhold: FORVALTNINGSPLAN... 3 HVILKE EIENDOMMER AVTALEN OMFATTER:... 3 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL... 3 MÅL FOR HJORT... 3 MÅL

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen

Elgforvaltning i Steigen Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Fauske 18.2.212 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Bodø

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Bodø Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Bodø 24.11.2011 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

Strand Hotell Fevik, 03.04.2013. v/magnus Stenbrenden

Strand Hotell Fevik, 03.04.2013. v/magnus Stenbrenden Strand Hotell Fevik, 03.04.2013 v/magnus Stenbrenden Gjennomføring Elg -Fellingstall - «Sett elg» data og bestandskondisjon Hjort -Fellingstall - «Sett hjort» data og bestandskondisjon Påkjørsler, «flått

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 24.04.2014 Vår Ref... ES-4376/14 Arkiv... K46 Saksnr... 14/695 Deres Ref... SAK 01/2014 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2013 Kommunen

Detaljer

Elgrapport for Oppdal kommune

Elgrapport for Oppdal kommune Elgrapport for Oppdal kommune Alle foto: Oppdal kommune 2000-2014 Data fra bearbeidet og tilrettelagt av Naturdata AS Tema Informasjon fra kommunen Bestandsstørrelse Avskyting Produktivitet Jakttrykk Kjønnssammensetning

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

BESTANDSPLAN ELG 2015-19

BESTANDSPLAN ELG 2015-19 BESTANDSPLAN ELG 2015-19 Foto: Arnold Hamstad TRONDHEIM STORVILTVALD FORORD Bestandsplanen for årene 2015-19 er den 3. femårsplanen for elg som Trondheim Viltråd har utarbeidet etter at prinsippene om

Detaljer

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune BESTANDSPLAN 2009-2011 ETTESTAD i Drangedal kommune INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND... 4 3.1 GENERELL SITUASJON... 4 3.2 LOKAL BESTANDSUTVIKLING...

Detaljer

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2010 2012 Mai 2010 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 MINSTEAREAL ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar. Ny forskrift

Detaljer

Målsetting for hjorteviltforvaltningen

Målsetting for hjorteviltforvaltningen !!Eksempel!! Målsetting for hjorteviltforvaltningen Fauske kommune 2014 2018 Forslag til mal Vedtatt dato Malen er utarbeidet av Salten Viltforvaltningsråd (SaV) i samarbeid med Prosjekt Utmark. 1 Innledning

Detaljer

JAKT STATISTIKK 2015, mm. Kløverstukveld

JAKT STATISTIKK 2015, mm. Kløverstukveld JAKT STATISTIKK 2015, mm. Kløverstukveld 22.02.2016 VILTNEMND FOR VALPERIODE 2015-2019: Medlemmar: Varamedlemmar: 1 Ragnar Halle, leiar 1 Ståle Ansnes 2 Turid Sættem Eggen 2 Kristian Mossing 3 Rita Aarnes

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2012. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen

SETT-ELG RAPPORT 2012. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen SETT-ELG RAPPORT 2012 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen Innhold 1. Innledning... 3 2. Resultater... 5 2.1 Jaktinnsats... 5 2.2 Bestandsstørrelse...

Detaljer

Avskytningen av hjort i Rogaland Hvor går veien? Erling L. Meisingset Norsk Institutt for Bioøkonomi

Avskytningen av hjort i Rogaland Hvor går veien? Erling L. Meisingset Norsk Institutt for Bioøkonomi Avskytningen av hjort i Rogaland Hvor går veien? Erling L. Meisingset Norsk Institutt for Bioøkonomi Litt om dagens tema: Utviklingstrekk for avskytningen av hjort Hva avgjør bestandenes utvikling? Utfordringer

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø 9.11.2011 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

Avskytningsmodell. Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv. Beitekvalitet

Avskytningsmodell. Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv. Beitekvalitet Avskytningsmodell Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv Beitekvalitet fordi man mente dette ga størst stabilitet i framtidig elgtetthet gjennom stor andel produktive kyr i skogen få ungdyr å skyte

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja BESTANDSPLAN FOR ELG 2016-2019 LEIRFJORD ØST Administrasjonssjefens innstilling: Søknad

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbåsen

Detaljer

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandssituasjon... 4 4. Målsetning for planperioden...

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014.

BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014. BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014. 1 INNHOLD 1.0 BESTANDPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE.... 3 2.0 PLANPERIODE.... 3 3.0 FORUTSETNINGER BESTANDEN.... 3 3.1 GENERELL SITUASJON....

Detaljer

1.0 Driftsplanområdets avgrensning og størrelse.

1.0 Driftsplanområdets avgrensning og størrelse. 1.0 Driftsplanområdets avgrensning og størrelse. Driftsplanområdet omfatter Risør viltlag med jaktområdene: Hope/Sandnes/Fie, Dalsvann/Svart, Gjernes/Hødnebø/Husaas, Akland/Lindland Viltlaget består av

Detaljer

BESTANDSVURDERING AV ELG OG

BESTANDSVURDERING AV ELG OG Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en bestandsvurdering for elg i 20 kommuner i Nord-Trøndelag, og kommer med tilrådninger for videre forvaltning.

Detaljer

JAKT STATISTIKK 2013. Kløverstukveld 24.02.2014

JAKT STATISTIKK 2013. Kløverstukveld 24.02.2014 JAKT STATISTIKK 2013. Kløverstukveld 24.02.2014 VÅRTELLING - HJORT 2013 Vårtelling av hjort i 2013 ble utført: 16. April (29. mars i 2012) Kl. 21.00-23.00 30. April (19. april i 2012) Kl. 21.00-23.00.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/922-7 Saksbehandler: Ole Edvard Silderen,Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 fax. 74 33 53 Sett hjort i 14 28 Sett hjort-metoden er et hjelpemiddel for å oppnå en kunnskapsbasert hjorteforvaltning.

Detaljer

fordi man mente dette gav størst stabilitet i framtidig elgtetthet gjennom stor andel produktive kyr i skogen

fordi man mente dette gav størst stabilitet i framtidig elgtetthet gjennom stor andel produktive kyr i skogen Avskytningsmodell Tradisjonelt stort uttak av kalv fordi man mente dette gav størst stabilitet i framtidig elgtetthet gjennom stor andel produktive kyr i skogen få ungdyr å skyte kjøttfylde jegeres motvilje

Detaljer

Viltsamling Vest-Agder. v / Morten Meland

Viltsamling Vest-Agder. v / Morten Meland Viltsamling Vest-Agder v / Morten Meland Kvinesdal 3. mars 2016 Om Faun 4 Fagområder: Viltforvaltning Fiske- og vassdragsforvaltning Naturkartlegging og utredning Utvikling av utmarksnæring 9 fast ansatte

Detaljer

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset 1 MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015 Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset I Bakgrunn Bakgrunnen for denne planen er dels de foregående planene for Mittetdalen viltiag, dels

Detaljer

Elgforvaltning i ulveområder. Strategi Handling

Elgforvaltning i ulveområder. Strategi Handling Elgforvaltning i ulveområder Strategi Handling Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold Utmarksavdelingen Havass Skog SA Viken Skog SA Akershus Grunneierlag Østfold Utmarkslag Østfold Bondelag Akershus

Detaljer

Sett elg og sett hjort Kan vi gjøre det bedre?

Sett elg og sett hjort Kan vi gjøre det bedre? Sett elg og sett hjort Kan vi gjøre det bedre? E. J. Solberg, V. Veiberg & C. Rolandsen Sett elg og sett hjort: Bærebjelkene i norsk elg- og hjorteforvaltningen Landsdekkende Stort materiale Involverer

Detaljer

Status for elgens kondisjon og tanker om videre utvikling og forvaltning. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune

Status for elgens kondisjon og tanker om videre utvikling og forvaltning. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune Status for elgens kondisjon og tanker om videre utvikling og forvaltning Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune 30.1.2016 Elgbestandens utvikling i Norge og Agder Antall felt elg i Vest-Agder 1994:

Detaljer

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I STEINKJER Tor Kvam, Stig Tronstad, Paul Andersson og Håvard Okkenhaug

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I STEINKJER Tor Kvam, Stig Tronstad, Paul Andersson og Håvard Okkenhaug ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I STEINKJER 25 Tor Kvam, Stig Tronstad, Paul Andersson og Håvard Okkenhaug BÆREKRAFTIG FORVALTNING = Størst mulig uttak balansert mot minst mulig skogskade,

Detaljer

Bestandsvurdering av elg og hjort i Nord-Trøndelag 2016

Bestandsvurdering av elg og hjort i Nord-Trøndelag 2016 Bestandsvurdering av elg og hjort i Nord-Trøndelag 2016 Ane Johansen Tangvik Bodil Haukø Erling J. Solberg 1 Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet

Detaljer

SETT ELG Narvik kommune Jaktstatistikk, irregulær avgang og slaktevekter

SETT ELG Narvik kommune Jaktstatistikk, irregulær avgang og slaktevekter SETT ELG Narvik kommune 1987 8 Jaktstatistikk, irregulær avgang og slaktevekter Jegernes innsats gjennom registrering og rapportering av Sett elg er svært viktig for å beskrive tilstand og utvikling i

Detaljer

sett elg Inderøy kommune Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: Et produkt fra Naturdata as

sett elg Inderøy kommune Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret:  Et produkt fra Naturdata as sett elg kommune 1997-211 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Foto: Gunnar Winther Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Jegernes innsats gjennom registrering og rapportering av sett elg er svært

Detaljer

Samarbeid i hjorteviltforvaltningen

Samarbeid i hjorteviltforvaltningen Samarbeid i hjorteviltforvaltningen - erfaringer fra Nord-Trøndelag Rune Hedegart Rådgiver klima og miljø Avdeling for kultur og regional utvikling Nord Trøndelag fylkeskommune Bodø 17.11.214 Jeg kommer

Detaljer

SAKSFREMLEGG - HURUM Sak nr. 19/2014. Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 19/2014 Natur- og landbruksnemnda i Hurum 01.12.

SAKSFREMLEGG - HURUM Sak nr. 19/2014. Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 19/2014 Natur- og landbruksnemnda i Hurum 01.12. SAKSFREMLEGG - HURUM Sak nr. 19/2014 Saksmappe nr: 2013/3354 Arkiv: K46 Saksbehandler: Håkon Bergø Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 19/2014 Natur- og landbruksnemnda i Hurum 01.12.2014 Kommunale

Detaljer

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Viltnemnd innkalles til møte på Rådhuset 03.05.2016 kl. 19:30-00:00 Vararepresentanter

Detaljer

Hjorteviltforvaltningen på Hadeland. Utdrag fra aldersregistrering og bestandsvurdering 2008.

Hjorteviltforvaltningen på Hadeland. Utdrag fra aldersregistrering og bestandsvurdering 2008. Hjorteviltforvaltningen på Hadeland. Elg (Alces alces) http://no.wikipedia.org/wiki/elg I tillegg til sin egenverdi som art, et flott innslag i naturen og derfor viktig for friluftslivet, så betyr elgen

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Viltsamling Aust-Agder. v / Morten Meland

Viltsamling Aust-Agder. v / Morten Meland Viltsamling Aust-Agder v / Morten Meland Kristiansand 2. mars 2016 Om Faun 4 Fagområder: Viltforvaltning Fiske- og vassdragsforvaltning Naturkartlegging og utredning Utvikling av utmarksnæring 9 fast ansatte

Detaljer

Elg og hjort i Vest-Agder 2016. Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur

Elg og hjort i Vest-Agder 2016. Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 005-2016 Oppdragsgiver: Vest-Agder fylkeskommune Elg og hjort i Vest-Agder 2016 Morten Meland & Ole Roer -vi jobber med natur Forord Faun Naturforvaltning AS takker Vest-Agder fylkeskommune

Detaljer

sett elg Nord-Trøndelag fylke 1997-2011 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Et produkt fra Naturdata as

sett elg Nord-Trøndelag fylke 1997-2011 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Et produkt fra Naturdata as sett elg Nord-Trøndelag fylke 17-21 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Elgjegerens drøm; høst i de nordtrønderske skogene! Foto: Steinar Johansen Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Jegernes

Detaljer

sett elg Tolga kommune Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: Et produkt fra Naturdata as

sett elg Tolga kommune Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret:  Et produkt fra Naturdata as sett elg Tolga kommune 1996-21 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Jegernes innsats gjennom registrering og rapportering av sett elg er svært viktig for å beskrive

Detaljer

Elgdata fra Stjørdal kommune

Elgdata fra Stjørdal kommune Elgdata fra Stjørdal kommune 1999 213 Sett elg, jaktstatistikk, slaktevekter og fallvilt Foto: Børge Wahl Hjorteviltregisteret Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no) er en nasjonal database

Detaljer

MÅL OG RETNINGSLINJER

MÅL OG RETNINGSLINJER MÅL OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV HJORTEVILT I OPPDAL 2016-2021 Oppdal kommune 2016 (vedtak 16/125) 2 Forord Forskrift om forvaltning av hjortevilt (Hjorteviltforskriften) 3 sier at kommunen skal

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG PORSANGER BESTANDSPLANOMRÅDE PERIODEN 2015-18

BESTANDSPLAN FOR ELG PORSANGER BESTANDSPLANOMRÅDE PERIODEN 2015-18 BESTANDSPLAN FOR ELG PORSANGER BESTANDSPLANOMRÅDE PERIODEN 2015-18 Bestandsplan for Porsanger bestandsplanområde 1.0. Grunnlag 1.1. Avgrensning Bestandsplanen omfatter Porsanger bestandsplanområde, som

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

"FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018".

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018. "FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018". Vedtatt i plan- og miljøstyret 10.01.2014. Kommunens rolle i viltforvaltningen: Ivareta viltinteressene som en viktig del av det biologiske mangfoldet

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK FAKTAGRUNNLAG -RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE

HØGSKOLEN I HEDMARK FAKTAGRUNNLAG -RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE HØGSKOLEN I HEDMARK FAKTAGRUNNLAG -RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE INNHOLD Faktagrunnlag...2 Hjorteviltbestandene...2 Arealbruk...6 Skogskader...8 Trafikkpåkjørsler...9 1

Detaljer

Kommunal målsetting for elgforvaltning. (Høringsutkast)

Kommunal målsetting for elgforvaltning. (Høringsutkast) Kommunal målsetting for elgforvaltning. (Høringsutkast) Bardu kommune forvaltningsområde. Kommunal målsetting for elgforvaltning 2013-2015. Side 1 Innhold Bakgrunn... 3 Historikk... 3 Organisering... 4

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2014 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2014 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 24 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Oslo Kommune Akershus Fylkeskommune Oslo Kommune UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD

Detaljer

Rosfjord Strandhotell, Lyngdal v/magnus Stenbrenden

Rosfjord Strandhotell, Lyngdal v/magnus Stenbrenden Rosfjord Strandhotell, Lyngdal 01.04.2014 v/magnus Stenbrenden Gjennomføring Elg -Fellingstall - «Sett elg» data og bestandskondisjon Hjort -Fellingstall - «Sett hjort» data og bestandskondisjon Påkjørsler,

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG

BESTANDSPLAN FOR ELG BESTANDSPLAN FOR ELG VALD 015 STORVANN SYD og VALD 09 SANDTORG-HAUKEBØ-ÅRBOGEN og VALD 07-ELGVALD OLDRA-FORHAMN-ROGLA (SØNDRE HARSTAD DRIFTSPLANOMRÅDE) PERIODEN 2015 2019 (5 ÅR) VIDEREFØRING AV BESTANDSPLANER

Detaljer

Variasjon i bestandskondisjon i norske elgbestander

Variasjon i bestandskondisjon i norske elgbestander Variasjon i bestandskondisjon i norske elgbestander Dagens bestandstetthet - hvor mye elg har vi? Litt generell teori Geografisk variasjon i bestandskondisjon vekter, reproduksjonsrater, naturlig dødelighet

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2013 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2013 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 23 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Oslo Kommune Akershus Fylkeskommune Oslo Kommune UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD

Detaljer

Målsetting for hjorteviltforvaltningen Harstad kommune 2015-2019

Målsetting for hjorteviltforvaltningen Harstad kommune 2015-2019 Målsetting for hjorteviltforvaltningen Harstad kommune 05-09 Bilde tatt av Øystein Kanstad Målsettinger utarbeidet av: TIL RETTIGHETSHAVERE AV ELGJAKT Innhold: Målsetting for hjorteviltforvaltningen...

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2012 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2012 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 22 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Oslo Kommune Akershus Fylkeskommune Oslo Kommune UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD

Detaljer

1995: Grunneierlaget stiftet 25. februar Årsmøte 1.4 med fortsettelse 6.5 Kilopris elgkjøtt fastsatt til 35 kroner kiloet 1996: Bevilget 5.

1995: Grunneierlaget stiftet 25. februar Årsmøte 1.4 med fortsettelse 6.5 Kilopris elgkjøtt fastsatt til 35 kroner kiloet 1996: Bevilget 5. Tidslinje i grunneierlaget 1995: Grunneierlaget stiftet 25. februar Årsmøte 1.4 med fortsettelse 6.5 Kilopris elgkjøtt fastsatt til 35 kroner kiloet 1996: Bevilget 5.000 kroner til kirkeorgel Innført jaktkort

Detaljer

Faun rapport 005-2015 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2014

Faun rapport 005-2015 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2014 Faun rapport 005-2015 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2014 Oppdragsgivere: Søndre Land kommune, Søndre Land Viltlag, Fluberg Vest driftsplanområde og Fluberg Øst

Detaljer

Elgrapport for Nord-Trøndelag fylke

Elgrapport for Nord-Trøndelag fylke Elgrapport for Nord-Trøndelag fylke - Foto: Rune Hedegart Data fra bearbeidet og tilrettelagt av Naturdata AS Tema Informasjon fra fylkeskommunen Bestandsstørrelse Avskyting Produktivitet Jakttrykk Kjønnssammensetning

Detaljer

Målsetting for elgforvaltningen

Målsetting for elgforvaltningen Målsetting for elgforvaltningen Vefsn kommune 14 17 Foto: Ivar Rystad Vedtatt av Vefsn kommunestyre dato Vefsn kommune. Servicetorg: 75 10 10 00, Epost: post@vefsn.kommune.no Side 1 Innledning Forskrift

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 Vedtatt på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 18.04.2013 Vedtatt av Alvdal kommune Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Side 3 Side 4 Side

Detaljer

Utarbeidet av: Grong Utmarksråd

Utarbeidet av: Grong Utmarksråd Utarbeidet av: Grong Utmarksråd Bestandsplan for elg, Grong storvald hjortevilt 2007-2009 1 Bestandsplan for elg! Avtaleparter: Kommune: Vald: Grong kommune Grong storvald hjortevilt Bestandsplanperiode:

Detaljer

Elgdata fra Nord-Trøndelag fylke

Elgdata fra Nord-Trøndelag fylke Elgdata fra Nord-Trøndelag fylke 1998-212 Sett elg, jaktstatistikk, slaktevekter og fallvilt Foto: Steinar Johansen Hjorteviltregisteret Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no) er en nasjonal

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Forvaltningsutvalget 36/ Averøy kommunestyre 24/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Forvaltningsutvalget 36/ Averøy kommunestyre 24/ Averøy kommune Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2009/195-4 Saksbehandler: Dag Bjerkestrand Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Forvaltningsutvalget 36/2009 31.03.2009 Averøy kommunestyre 24/2009 18.05.2009

Detaljer

SAKSFREMLEGG - RØYKEN Sak nr. 6/2014. Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 6/2014 Naturforvaltningsnemnda i Røyken 23.09.2014

SAKSFREMLEGG - RØYKEN Sak nr. 6/2014. Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 6/2014 Naturforvaltningsnemnda i Røyken 23.09.2014 SAKSFREMLEGG - RØYKEN Sak nr. 6/2014 Saksmappe nr: 2013/3354 Arkiv: K46 Saksbehandler: Håkon Bergø Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 6/2014 Naturforvaltningsnemnda i Røyken 23.09.2014 Kommunale

Detaljer

Bestandsplan for elg. Elgregion Mjøsa-Glomma Åmot Utmarksråd Egil H. Wedul

Bestandsplan for elg. Elgregion Mjøsa-Glomma Åmot Utmarksråd Egil H. Wedul Bestandsplan for elg Elgregion Mjøsa-Glomma 2013-2017 24.05.2013 Åmot Utmarksråd Egil H. Wedul 0. INNLEDNING... 2 1. ELGREGIONEN... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. PLANFORUTSETNINGER... 3 4. OVERORDNEDE MÅL I

Detaljer

Bestandsplan for hjortevilt Rindal Storviltforvaltning

Bestandsplan for hjortevilt Rindal Storviltforvaltning Bestandsplan for hjortevilt Rindal Storviltforvaltning 2016-2018 1 Innhold Forord... 4 Målsettinger... 5 Kommunale mål... 5 Kommunale mål elg... 5 Kommunale mål hjort... 5 Kommunale mål rådyr... 5 Kommunale

Detaljer

Hjorteforvaltning i Jølster. Finn Olav Myhren

Hjorteforvaltning i Jølster. Finn Olav Myhren Hjorteforvaltning i Jølster Finn Olav Myhren Om Jølster Ca 3000 innbyggere Viktigste næringen er landbruk. 11 millioner liter melk. 8 9000 sau på beite 196 000 dekar tellendeareal. Årlig kvote på ca500

Detaljer

JAKT STATISTIKK 2012. Kløverstukveld 18.02.2013

JAKT STATISTIKK 2012. Kløverstukveld 18.02.2013 JAKT STATISTIKK 2012. Kløverstukveld 18.02.2013 VÅRTELLING - HJORT 2012. Vårtelling av hjort i 2012 ble utført: 29. Mars (6. april i 2011) Kl. 21.00-23.00 19. April (13. april i 2011) Kl. 21.00-23.00.

Detaljer

Driftsplan Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2013-2015 April 2013 1 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

Plan for forvaltning av elg i Leirfjord

Plan for forvaltning av elg i Leirfjord Plan for forvaltning av elg i Leirfjord 2012-2019 Kommunal plan for forvaltning av elg i Leirfjord Bakgrunn 11.02.2011 sendte Nordland Fylkeskommune ved Fylkesråd for kultur og miljø, Marit Tennfjord,

Detaljer

sett elg Malvik kommune 1996-2010 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Et produkt fra Naturdata as

sett elg Malvik kommune 1996-2010 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Et produkt fra Naturdata as sett elg Malvik kommune 1996-2 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Malvikvollmyra fra Jervfjellet - Foto: Stian Almestad Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Jegernes innsats gjennom registrering

Detaljer

Elgdata fra Namsos kommune

Elgdata fra Namsos kommune Elgdata fra Namsos kommune 1998-212 Sett elg, jaktstatistikk, slaktevekter og fallvilt Foto: Tor Aursand Hjorteviltregisteret Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no) er en nasjonal database

Detaljer

Elgbestanden i Sørli tildelingsområde. jaktåret 2015

Elgbestanden i Sørli tildelingsområde. jaktåret 2015 Sørli tildelingsområde Elgbestanden i Sørli tildelingsområde jaktåret 2015 Tord Åberg Innledning Formålet med denne rapporten er å gi grunneiere og elgjegere i Sørli tildelingsområde et bedre beslutningsgrunnlag

Detaljer

MÅL OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV: HJORTEVILT. Orkdal, Meldal, Rennebu, Rindal

MÅL OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV: HJORTEVILT. Orkdal, Meldal, Rennebu, Rindal MÅL OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV: HJORTEVILT Orkdal, Meldal, Rennebu, Rindal 2013-2018 2 FORORD I ny Forskrift om forvaltning av hjortevilt (Hjorteviltforskriften) skal kommunen vedta målsettinger

Detaljer

SETT ELG Midt-Troms Jaktstatistikk, irregulær avgang og slaktevekter

SETT ELG Midt-Troms Jaktstatistikk, irregulær avgang og slaktevekter SETT ELG Midt-Troms 1985 26 Jaktstatistikk, irregulær avgang og slaktevekter Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy Balsfjord og Lenvik fastland Foto: Werner Hansen Jegernes innsats gjennom registrering

Detaljer

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I SNÅSA 2006. Tor Kvam, Stig Tronstad, Paul Andersson og Håvard Okkenhaug

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I SNÅSA 2006. Tor Kvam, Stig Tronstad, Paul Andersson og Håvard Okkenhaug ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I SNÅSA 6 Tor Kvam, Stig Tronstad, Paul Andersson og Håvard Okkenhaug BÆREKRAFTIG FORVALTNING = Størst mulig uttak balansert mot minst mulig skogskade, trafikkskade

Detaljer

GRUNNEIERSTYRT HJORTEVILTFORVALTNING I TRONDHEIM KOMMUNE AV ARNOLD HAMSTAD. Foto Arnold Hamstad

GRUNNEIERSTYRT HJORTEVILTFORVALTNING I TRONDHEIM KOMMUNE AV ARNOLD HAMSTAD. Foto Arnold Hamstad GRUNNEIERSTYRT HJORTEVILTFORVALTNING I TRONDHEIM KOMMUNE AV ARNOLD HAMSTAD Foto Arnold Hamstad UTGANGSPUNKTET FOR GRUNNEIERNES ENGASJEMENT I HJORTEVILTFORVALTNINGEN ER NEDFELT I VILTLOVEN Foto Arnold Hamstad

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole Nordahl

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole Nordahl Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltutvalget Møtested: Rom 1, Kommunehuset Dato: 17.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG I HEMNE KOMMUNE

BESTANDSPLAN FOR ELG I HEMNE KOMMUNE BESTANDSPLAN FOR ELG I HEMNE KOMMUNE Avtaleparter Kommune: Hemne kommune Vald: Dpo 1 Hollamarka og Roberget Dpo 2 Vinje Storviltområde Dpo 3 Driftsplanområde Vest Dpo 4 Hellandsjøen og omegn Bestandsplanperiode:

Detaljer