RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE"

Transkript

1 RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2008

2 INNHOLD Side 2 Innledning 3 Oppsummering 4 Elgfellinger Elgfellinger Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller Elgfellinger, diagrammer Sett elg, diagrammer 43 Tildelt og felt elg Slaktevekter 53 Avgang elg utenom jakt Hjort Rådyr Merknader til enkelte plansjer INNLEDNING Steinkjer kommune har fått lagt alle historiske tall inn i tabeller på regneark. Dette gir grunnlag for diagrammer der en kan kombinere forskjellige parametere. Dette gir også et enkelt grunnlag for påbygging for senere år. I denne rapporten er de viktigste sammenstillingene vist i en rekke grafer. Resultatene fra HINT sin aldersbestemmelse og reproduksjonsundersøkelse i hovedtall legges ut på kommunens hjemmeside så snart disse er ferdige. Mer detaljerte resultater fra dette arbeidet utleveres direkte til de enkelte tildelingsområdene. Alle de sentrale tallene som skal være med som grunnlag for videre forvaltningsgrep blir på denne måten gjort tilgjengelig for alle som skal inn i prosessene, på et så tidlig tidspunkt som mulig. Fra 2005 ble alle tildelinger av elg og hjort gitt i henhold til avskytingsavtaler gjeldende for 2 år. Samlet elgtildeling for 2005 og 2006 var på dyr. En snitt pr år på 935 dyr. Dette var en oppgang på 45 dyr pr år sammenlignet med var det første året på en ny 3-årig avskytingsavtale. Samlet tildeling for avtaleperioden er på elg. Dette gir et snitt på 840 elg pr år. Det vil si en reduksjon på 95 elg pr år fra foregående år. Den tiltenkte bestandsreduksjonen til nivå ble vurdert til å være gjennomført. Det er tildelt 147 hjort for avtaleperioden. Alle tildelingsområdene har kvotefri jakt på rådyr i henhold til godkjente bestandsplaner. Hjortevilt i Steinkjer

3 OPPSUMMERING AV JAKTA 2008 Årets avskytning ble stort sett i samsvar med planene. Etter 4 år med høy avskyting fra 2003 til 2006, for å senke stammen, ble tildelingen redusert med målsetting om en utflating på dette nivået. Det virker som at vi nå har en stabil bestand på dette nivået. Fellingen i 2008 gikk litt opp fra 693 til 714 elg. En liten oppgang i alle tildelingsområder, unntatt Kvam, som fikk en liten reduksjon. Sammensetningen av uttaket er fint, så med god lokal styring er dette under god kontroll i hele kommunen. Antall jegerdagsverk gikk noe opp i sum for hele kommunen. Sett-elg totalt gikk også opp, mens sett-elg pr. dagsverk gikk litt ned. Felt av sette (jakttrykket) var stabilt fra året før. Hanndyrandelen av uttaket økte igjen litt til 58,5 %. Uttaket av eldre ku ble på betryggende 10 %. Kalveuttaket ble på akkurat 50 % og ungdyruttaket ble på 75 %. Sett ku pr. okse er fortsatt under 3 for alle områder unntatt Ogndal. Det er en liten nedgang i fødselsrate (sett kalv pr. kalveku) og i sett kalv pr. ku. Andel ku med kalv av sette kyr gikk også litt ned. Det rapporteres om lite kalv og voksne kyr uten kalv i starten av jakta på enkelte jaktfelter. Det ble også skutt en del svært små 1 ½ -årige okser (Delvis felt som kvige ). Slaktevektene på kalv og 1½ - åringer er stabile. Forsommeren var spesielt varm og tørr som de to foregående år (egentlig en dårlig elgsommer?), så det er vanskelig å se noen faretruende langsiktige signaler så langt. Unntaket er Kvam der alle slaktevekter er urovekkende lave. Utvikling og tendenser i de kommunale talla avspeiler seg i noe mindre målestokk i de forskjellige tildelingsområdene. Det er god lokal forvaltning i alle tildelingsområdene og stort sett stabilitet i situasjonen. For detaljbetraktninger for øvrig vises til vedlagte tabeller og grafer der tildelingsområdene er sammenstilte. HINT-undersøkelsen av alder og fruktbarhet gir oss mye ny kunnskap. Ser en denne sammen med sett-elg, fellingsstatistikk, vektutvikling og lokal vurdering av beiteutviklingen så har vi et godt grunnlag for å ta de rette grepene i elgforvaltningen framover. Det legges fra kommunens side til rette for at beslutningene skal skje i størst mulig grad ute i tildelingsområdene. Det ble felt 11 hjort. Dette er en nedgang fra året før, men på snittet fra de siste årene. Sett-hjort under elgjakta er ført i egen statistikk for de 4 siste år. Denne viser en nedgang fra de 3 foregående år. Situasjonen preges fortsatt av tilfeldige fellinger og en spredt og uoversiktlig bestand. Rådyrbestanden er fortsatt stabil på et høgt nivå. Med unntak ev Egge, der det ble en markert nedgang, så er fellingstallene svært like med året før. For rådyr er antall trafikkdrepte dyr sterkt sammenfallende med bestandsnivået. For elgen har vi greid å stabilisere trafikkdrepte dyr på et forholdsvis lavt nivå. Dette må nok i stor grad tilskrives en forholdsvis stor innsats med vegetasjonsrydding langs veier og jernbane. Også dette året er at det er funnet flere elger dokumentert drept av bjørn og dessverre også noen som resultat av mislykket ettersøk. Steinkjer, januar Tor-Arne Bade Viltansvarlig Steinkjer kommune Hjortevilt i Steinkjer

4 Elgfellinger i Steinkjer kommune 2008 Vald Vald- Sum Kalv 1,5 år 2,5 år nr. navn ant. elg Okse Ku Okse Ku Okse Ku 1 Sparbu % % % 11 9 % % 6 5 % 2 Ogndal % % % 18 8 % % 12 6 % 3 Stod % % % 6 9 % % 3 5 % 4 Egge % % 5 10 % 6 12 % 6 12 % 7 14 % 5 Beitstad % % % % % % 6 Kvam % % % % % % Sum % % % % % % Hjortevilt i Steinkjer

5 Felt elg - Steinkjer kommune Antall felt elg pr. år Hjortevilt i Steinkjer

6 Felt elg etter alder og kjønn Antall felt elg Ku eldre Ku 1,5 år Kukalv Okse eldre Okse 1,5 år Oksekalv Hjortevilt i Steinkjer

7 År Steinkjer kommune totalt, historikk for elgjakta Sett elg Prosentandel sett pr. kategori Sett elg - indekser Felte dyr i antall jegere sok sk-k s1kk s2kk sklv sukj stot %oks %k-k %1kk %2kk %klv kpkk kpk kpo akmk spd % 18 % 12 % 11 % 35 % 1,50 0,83 2,65 56 % 0, % 18 % 13 % 10 % 33 % 1,44 0,80 2,73 56 % 0, % 18 % 13 % 11 % 35 % 1,46 0,84 2,91 57 % 1, % 22 % 12 % 9 % 31 % 1,44 0,71 2,78 50 % 0, % 22 % 13 % 10 % 32 % 1,42 0,72 2,93 50 % 0, % 25 % 13 % 9 % 32 % 1,40 0,67 3,37 48 % 1, % 22 % 15 % 10 % 34 % 1,40 0,73 3,58 52 % 0, % 24 % 15 % 9 % 32 % 1,37 0,67 3,76 49 % 1, % 28 % 16 % 6 % 29 % 1,31 0,58 3,92 44 % 0, % 23 % 15 % 8 % 32 % 1,37 0,69 3,39 51 % 0, % 24 % 15 % 8 % 31 % 1,35 0,66 3,06 49 % 0, % 21 % 15 % 9 % 33 % 1,39 0,74 2,92 53 % 0, % 21 % 14 % 9 % 33 % 1,39 0,74 2,97 53 % 0, % 23 % 14 % 9 % 32 % 1,39 0,70 3,28 51 % 0, % 21 % 14 % 9 % 32 % 1,40 0,74 2,84 53 % 0, % 22 % 14 % 9 % 31 % 1,37 0,71 3,06 52 % 0, % 21 % 16 % 8 % 31 % 1,33 0,69 2,71 52 % 0, % 21 % 14 % 9 % 33 % 1,39 0,74 2,92 53 % 0, % 23 % 14 % 8 % 29 % 1,35 0,66 2,72 48 % 0, sk-k = Sett ku uten kalv %k-k =% sett ku uten kalv av alle sette kpk = Sett kalv pr. ku s1kk = Sett ku med 1 kalv %1kk = % sett ku med 1 kalv av alle sette kpo = Sett ku pr. okse s2kk = Sett ku med 2 kalv %2kk = % sett ku med 2 kalver av av alle sette akmk = Andel kyr med kalv sklv = Sett kalv i alt %klv = % sett kalv av alle sette spd = Sett elg pr. dag pr. elgjeger sukj stot = Sett ukjent = Sett totalt Okse kalv Ku kalv Okse 1½ år Ku 1½ år Okse eldre Ku eldre Sum felt Hjortevilt i Steinkjer

8 År Sparbu tildelingsområde, historikk for elgjakta jegere sok Sett elg Prosentandel sett pr. kategori Sett elg - indekser Felte dyr i antall skk s1kk s2kk sklv sukj stot %oks %k-k %1kk %2kk %klv kpkk kpk kpo akmk spd % 12 % 11 % 15 % 42 % 1,63 1,12 2,69 68 % 0, % 17 % 13 % 13 % 40 % 1,52 0,92 3,21 61 % 0, % 15 % 13 % 12 % 39 % 1,50 0,94 2,63 63 % 1, % 18 % 13 % 12 % 37 % 1,49 0,86 2,85 58 % 0, % 17 % 13 % 12 % 37 % 1,49 0,88 2,47 59 % 0, % 23 % 14 % 10 % 34 % 1,42 0,71 3,22 50 % 1, % 17 % 16 % 11 % 39 % 1,42 0,88 3,01 62 % 0, % 20 % 13 % 12 % 37 % 1,48 0,82 3,10 56 % 1, % 27 % 16 % 7 % 31 % 1,31 0,61 3,91 47 % 0, % 17 % 15 % 12 % 39 % 1,46 0,89 3,44 61 % 0, % 20 % 13 % 12 % 36 % 1,47 0,81 2,85 55 % 0, % 18 % 14 % 12 % 39 % 1,47 0,88 3,04 60 % 0, % 21 % 14 % 12 % 36 % 1,44 0,79 3,41 55 % 0, % 21 % 14 % 11 % 36 % 1,43 0,78 3,12 54 % 0, % 20 % 15 % 10 % 35 % 1,43 0,78 2,51 55 % 0, % 21 % 16 % 9 % 35 % 1,36 0,75 3,04 55 % 0, % 18 % 15 % 10 % 35 % 1,42 0,83 2,40 58 % 1, % 21 % 16 % 9 % 34 % 1,37 0,74 2,98 54 % 1, % 19 % 14 % 10 % 34 % 1,40 0,79 2,67 55 % 1, sk-k = Sett ku uten kalv %k-k =% sett ku uten kalv av alle sette kpk = Sett kalv pr. ku s1kk = Sett ku med 1 kalv %1kk = % sett ku med 1 kalv av alle sette kpo = Sett ku pr. okse s2kk = Sett ku med 2 kalv %2kk = % sett ku med 2 kalver av av alle sette akmk = Andel kyr med kalv sklv = Sett kalv i alt %klv = % sett kalv av alle sette spd = Sett elg pr. dag pr. elgjeger sukj stot = Sett ukjent = Sett totalt Okse kalv Ku kalv Okse 1½ år Ku 1½ år Okse eldre Ku eldre Sum felt Hjortevilt i Steinkjer

9 År Ogndal tildelingsområde, historikk for elgjakta Sett elg Prosentandel sett pr. kategori Sett elg - indekser Felte dyr i antall jegere sok sk-k s1kk s2kk sklv sukj stot %oks %k-k %1kk %2kk %klv kpkk kpk kpo akmk spd % 18 % 13 % 10 % 32 % 1,43 0,79 2,83 55 % 0, % 19 % 14 % 10 % 33 % 1,38 0,77 2,63 56 % 0, % 18 % 11 % 12 % 36 % 1,55 0,87 3,06 56 % 0, % 20 % 13 % 10 % 33 % 1,47 0,77 2,73 52 % 0, % 22 % 13 % 10 % 32 % 1,42 0,73 3,26 52 % 0, % 29 % 13 % 8 % 30 % 1,39 0,59 3,82 42 % 0, % 28 % 16 % 8 % 32 % 1,32 0,61 4,21 47 % 0, % 28 % 15 % 8 % 31 % 1,33 0,61 4,19 46 % 0, % 30 % 15 % 7 % 30 % 1,32 0,57 5,10 43 % 0, % 23 % 15 % 7 % 30 % 1,34 0,65 2,88 49 % 0, % 23 % 14 % 9 % 31 % 1,38 0,69 3,04 50 % 0, % 25 % 15 % 8 % 31 % 1,37 0,65 3,78 48 % 0, % 20 % 14 % 8 % 32 % 1,38 0,73 2,85 53 % 0, % 25 % 15 % 9 % 32 % 1,34 0,65 3,64 49 % 0, % 22 % 16 % 8 % 32 % 1,36 0,70 3,14 52 % 0, % 22 % 14 % 10 % 34 % 1,37 0,73 3,97 53 % 0, % 25 % 16 % 8 % 32 % 1,35 0,66 3,75 49 % 0, % 22 % 14 % 10 % 34 % 1,41 0,74 3,98 53 % 0, % 26 % 14 % 7 % 28 % 1,33 0,59 3,27 45 % 0, sk-k = Sett ku uten kalv %k-k =% sett ku uten kalv av alle sette kpk = Sett kalv pr. ku s1kk = Sett ku med 1 kalv %1kk = % sett ku med 1 kalv av alle sette kpo = Sett ku pr. okse s2kk = Sett ku med 2 kalv %2kk = % sett ku med 2 kalver av av alle sette akmk = Andel kyr med kalv sklv = Sett kalv i alt %klv = % sett kalv av alle sette spd = Sett elg pr. dag pr. elgjeger sukj stot = Sett ukjent = Sett totalt Okse kalv Ku kalv Okse 1½ år Ku 1½ år Okse eldre Ku eldre Sum felt Hjortevilt i Steinkjer

10 År Stod tildelingsområde, historikk for elgjakta Sett elg Prosentandel sett pr. kategori Sett elg - indekser Felte dyr i antall jegere sok sk-k s1kk s2kk sklv sukj stot %oks %k-k %1kk %2kk %klv kpkk kpk kpo akmk spd % 17 % 10 % 14 % 39 % 1,61 0,94 2,77 58 % 0, % 10 % 12 % 12 % 37 % 1,49 1,05 3,22 71 % 0, % 19 % 12 % 11 % 34 % 1,49 0,81 2,75 55 % 0, % 17 % 9 % 11 % 32 % 1,60 0,86 2,24 54 % 0, % 21 % 11 % 9 % 30 % 1,46 0,72 2,32 50 % 1, % 14 % 13 % 14 % 40 % 1,52 1,00 3,15 66 % 1, % 12 % 8 % 18 % 45 % 1,69 1,15 3,72 68 % 1, % 18 % 15 % 11 % 37 % 1,43 0,85 3,36 60 % 1, % 25 % 14 % 9 % 31 % 1,39 0,65 4,00 47 % 1, % 19 % 15 % 10 % 35 % 1,42 0,81 3,92 57 % 0, % 20 % 13 % 10 % 34 % 1,47 0,78 2,86 53 % 0, % 14 % 12 % 11 % 34 % 1,46 0,92 2,51 63 % 1, % 17 % 13 % 12 % 38 % 1,51 0,89 3,23 59 % 1, % 14 % 12 % 12 % 37 % 1,52 0,98 2,60 64 % 1, % 14 % 13 % 12 % 37 % 1,50 0,95 3,10 63 % 0, % 19 % 13 % 9 % 31 % 1,41 0,75 3,05 53 % 0, % 19 % 17 % 9 % 32 % 1,23 0,71 3,80 58 % 0, % 19 % 12 % 11 % 34 % 1,48 0,81 3,19 55 % 0, % 26 % 10 % 8 % 27 % 1,45 0,62 2,45 41 % 0, sk-k = Sett ku uten kalv %k-k =% sett ku uten kalv av alle sette kpk = Sett kalv pr. ku s1kk = Sett ku med 1 kalv %1kk = % sett ku med 1 kalv av alle sette kpo = Sett ku pr. okse s2kk = Sett ku med 2 kalv %2kk = % sett ku med 2 kalver av av alle sette akmk = Andel kyr med kalv sklv = Sett kalv i alt %klv = % sett kalv av alle sette spd = Sett elg pr. dag pr. elgjeger sukj stot = Sett ukjent = Sett totalt Okse kalv Ku kalv Okse 1½ år Ku 1½ år Okse eldre Ku eldre Sum felt Hjortevilt i Steinkjer

11 År Egge tildelingsområde, historikk for elgjakta Sett elg Prosentandel sett pr. kategori Sett elg - indekser Felte dyr i antall jegere sok sk-k s1kk s2kk sklv sukj stot %oks %k-k %1kk %2kk %klv kpkk kpk kpo akmk spd % 21 % 16 % 7 % 32 % 1,34 0,71 2,66 53 % 0, % 20 % 11 % 11 % 34 % 1,51 0,79 3,28 52 % 0, % 18 % 17 % 9 % 35 % 1,36 0,81 3,96 59 % 1, % 21 % 13 % 8 % 30 % 1,43 0,72 2,62 50 % 0, % 24 % 11 % 6 % 23 % 1,36 0,57 1,57 42 % 0, % 21 % 13 % 10 % 33 % 1,43 0,76 3,63 53 % 1, % 27 % 15 % 6 % 26 % 1,27 0,55 3,28 43 % 0, % 32 % 12 % 6 % 23 % 1,33 0,46 3,23 35 % 1, % 33 % 13 % 5 % 24 % 1,29 0,46 3,84 36 % 0, % 28 % 12 % 9 % 29 % 1,42 0,60 4,59 42 % 0, % 27 % 13 % 7 % 28 % 1,36 0,59 3,60 43 % 0, % 24 % 13 % 8 % 30 % 1,41 0,66 2,88 47 % 0, % 20 % 13 % 10 % 33 % 1,43 0,76 2,70 54 % 0, % 26 % 11 % 10 % 31 % 1,48 0,66 3,19 45 % 0, % 26 % 14 % 8 % 32 % 1,39 0,65 4,28 47 % 0, % 20 % 12 % 8 % 29 % 1,47 0,73 2,31 50 % 0, % 23 % 15 % 8 % 30 % 1,31 0,66 2,26 50 % 0, % 21 % 12 % 7 % 27 % 1,36 0,66 1,89 48 % 0, % 21 % 13 % 10 % 33 % 1,44 0,74 2,73 52 % 0, sk-k = Sett ku uten kalv %k-k =% sett ku uten kalv av alle sette kpk = Sett kalv pr. ku s1kk = Sett ku med 1 kalv %1kk = % sett ku med 1 kalv av alle sette kpo = Sett ku pr. okse s2kk = Sett ku med 2 kalv %2kk = % sett ku med 2 kalver av av alle sette akmk = Andel kyr med kalv sklv = Sett kalv i alt %klv = % sett kalv av alle sette spd = Sett elg pr. dag pr. elgjeger sukj = Sett ukjent stot = Sett totalt Okse kalv Ku kalv Okse 1½ år Ku 1½ år Okse eldre Ku eldre Sum felt Hjortevilt i Steinkjer

12 År Beitstad tildelingsområde, historikk for elgjakta Sett elg Prosentandel sett pr. kategori Sett elg - indekser Felte dyr i antall jegere sok sk-k s1kk s2kk sklv sukj stot %oks %k-k %1kk %2kk %klv kpkk kpk kpo akmk spd % 19 % 13 % 10 % 33 % 1,43 0,79 2,59 55 % 1, % 19 % 13 % 9 % 32 % 1,44 0,77 3,15 54 % 0, % 16 % 13 % 12 % 38 % 1,49 0,91 3,49 61 % 1, % 26 % 12 % 8 % 29 % 1,42 0,62 3,16 44 % 1, % 22 % 13 % 10 % 33 % 1,44 0,73 3,31 51 % 0, % 29 % 14 % 6 % 27 % 1,32 0,55 4,10 41 % 1, % 25 % 16 % 7 % 30 % 1,31 0,64 4,01 49 % 1, % 26 % 16 % 7 % 31 % 1,32 0,62 4,95 47 % 1, % 28 % 16 % 5 % 28 % 1,27 0,55 4,34 43 % 0, % 29 % 17 % 6 % 29 % 1,26 0,56 5,24 44 % 0, % 26 % 15 % 7 % 30 % 1,33 0,62 3,90 46 % 0, % 21 % 13 % 9 % 32 % 1,41 0,73 2,88 52 % 0, % 22 % 14 % 9 % 31 % 1,36 0,70 2,76 51 % 0, % 21 % 15 % 8 % 31 % 1,37 0,71 3,15 52 % 0, % 19 % 13 % 10 % 33 % 1,44 0,79 2,55 55 % 1, % 22 % 15 % 8 % 31 % 1,38 0,70 3,01 51 % 0, % 20 % 16 % 7 % 30 % 1,32 0,71 2,51 54 % 0, % 18 % 13 % 10 % 33 % 1,42 0,81 2,43 55 % 0, % 21 % 14 % 9 % 32 % 1,38 0,73 2,82 52 % 0, sk-k = Sett ku uten kalv %k-k =% sett ku uten kalv av alle sette kpk = Sett kalv pr. ku s1kk = Sett ku med 1 kalv %1kk = % sett ku med 1 kalv av alle sette kpo = Sett ku pr. okse s2kk = Sett ku med 2 kalv %2kk = % sett ku med 2 kalver av av alle sette akmk = Andel kyr med kalv sklv = Sett kalv i alt %klv = % sett kalv av alle sette spd = Sett elg pr. dag pr. elgjeger sukj stot = Sett ukjent = Sett totalt Okse kalv Ku kalv Okse 1½ år Ku 1½ år Okse eldre Ku eldre Sum felt Hjortevilt i Steinkjer

13 År Kvam tildelingsområde, historikk for elgjakta Sett elg Prosentandel sett pr. kategori Sett elg - indekser Felte dyr i antall jegere sok sk-k s1kk s2kk sklv sukj stot %oks %k-k %1kk %2kk %klv kpkk kpk kpo akmk spd % 24 % 11 % 9 % 29 % 1,47 0,66 2,46 45 % 0, % 23 % 13 % 7 % 26 % 1,34 0,62 1,92 46 % 0, % 23 % 16 % 6 % 28 % 1,28 0,62 2,40 49 % 1, % 25 % 14 % 6 % 25 % 1,29 0,57 2,65 44 % 0, % 29 % 16 % 7 % 30 % 1,31 0,57 4,11 44 % 0, % 30 % 14 % 6 % 25 % 1,28 0,51 2,69 39 % 1, % 29 % 15 % 5 % 26 % 1,27 0,53 3,16 41 % 0, % 27 % 15 % 6 % 28 % 1,29 0,58 3,55 45 % 0, % 25 % 16 % 6 % 28 % 1,28 0,59 2,78 46 % 0, % 22 % 14 % 7 % 27 % 1,32 0,63 2,36 48 % 1, % 28 % 19 % 3 % 24 % 1,08 0,48 2,67 44 % 0, % 21 % 18 % 5 % 28 % 1,23 0,64 2,21 52 % 0, % 22 % 17 % 6 % 30 % 1,28 0,65 2,82 51 % 0, % 28 % 15 % 6 % 26 % 1,29 0,54 3,77 42 % 0, % 25 % 16 % 5 % 27 % 1,29 0,59 2,75 45 % 0, % 24 % 14 % 7 % 26 % 1,30 0,60 2,49 46 % 0, % 23 % 16 % 4 % 23 % 1,19 0,55 2,09 46 % 0, % 21 % 16 % 6 % 28 % 1,27 0,65 2,52 51 % 0, % 25 % 16 % 3 % 23 % 1,17 0,53 2,07 44 % 0, sk-k = Sett ku uten kalv %k-k =% sett ku uten kalv av alle sette kpk = Sett kalv pr. ku s1kk = Sett ku med 1 kalv %1kk = % sett ku med 1 kalv av alle sette kpo = Sett ku pr. okse s2kk = Sett ku med 2 kalv %2kk = % sett ku med 2 kalver av av alle sette akmk = Andel kyr med kalv sklv = Sett kalv i alt %klv = % sett kalv av alle sette spd = Sett elg pr. dag pr. elgjeger sukj stot = Sett ukjent = Sett totalt Okse kalv Ku kalv Okse 1½ år Ku 1½ år Okse eldre Ku eldre Sum felt Hjortevilt i Steinkjer

14 Antall felt elg pr. år Antall Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

15 Areal pr. felt elg Dekar Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

16 Felt andel hodyr pr. år 70 % 65 % 60 % 55 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % Hjortevilt i Steinkjer

17 Felt andel hodyr pr. år 70 % 65 % 60 % 55 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

18 Andel felt elg etter alder og kjønn 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Ku eldre Ku 1,5 år Kukalv Okse eldre Okse 1,5 år Oksekalv Hjortevilt i Steinkjer

19 Felt andel kalv pr. år 70 % 65 % 60 % 55 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

20 Felt andel ungdyr pr. år 90 % 85 % 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % 55 % 50 % 45 % 40 % Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

21 Felt andel 1,5 års okse pr. år 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

22 Felt andel 1,5 års ku pr. år 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

23 Felt andel eldre okse pr. år 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

24 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Felt andel eldre kyr pr. år Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

25 Andel felte okser av alle voksne og andel felte oksekalver 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Andel okser av voksne Andel oksekalv av kalv Hjortevilt i Steinkjer

26 Andel felte okser av alle voksne 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

27 Sett elg ,10 Antall jegerdager og antall observasjoner ,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 Antall sett elg pr. dag pr. jeger Antall jegerdager Sett elg totalt Sett elg pr. dag pr. jeger 0,30 Hjortevilt i Steinkjer

28 Sett elg pr. dag og antall felt elg 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, Antall felt elg Antall sett pr. dag pr. jeger Felt elg Sett elg pr. dag pr. jeger Hjortevilt i Steinkjer

29 Sett elg pr. dag pr. jeger 1,6 1,4 1,2 1 Antall 0,8 0,6 0,4 0, Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

30 Sett ku pr. okse 4,50 4,00 Antall kyr sett pr. okse 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Sett ku pr. okse Hjortevilt i Steinkjer

31 Sett ku pr. okse Antall Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

32 Sett kalv pr. ku og pr. kalveku 1, ,70 Antall sett kalv pr. ku/kalveku 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0, Antall felte dyr 0,50 0, Sett kalv pr. kalveku Sett kalv pr. ku Felte dyr Hjortevilt i Steinkjer

33 Sett kalv pr. ku 1,4 1,2 1 Antall 0,8 0,6 0,4 0, Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

34 Sett kalv pr. kalveku 1,80 1,60 Antall 1,40 1,20 1, Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

35 Andel ku med kalv av sette kyr 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Andel ku med kalv Hjortevilt i Steinkjer

36 Andel sett elg pr. kategori (unntatt ukjente) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Okser Ku uten kalv Ku med en kalv Ku med to kalver Kalv Hjortevilt i Steinkjer

37 Sett elg pr. kategori og felt elg totalt Antall observsjoner og fellinger Okse Ku uten kalv Ku med en kalv Ku med to kalver Kalv Felte dyr Hjortevilt i Steinkjer

38 Felt av sett elg (jakttrykk) 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Alle dyr Okser Kalver Kyr Hjortevilt i Steinkjer

39 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Sett ku pr. okse og felte av sette okser 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Sett ku pr. okse Felte av sette okser Sett ku pr. okse Felte av sette okser Hjortevilt i Steinkjer

40 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Andel felt av sett og antall felt elg Andel felt av sett Antall felt elg Felt elg av sett Felt elg Hjortevilt i Steinkjer

41 Sett elg pr. kategori og felt elg 40 % % Andel sett elg pr. kategori 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % Antall felt elg 5 % % Felt elg Okser Ku uten kalv Ku med en kalv Ku med to kalver Kalv 0 Hjortevilt i Steinkjer

42 Felt elg pr. km 2 - sett kalv pr. ku 0,90 0,80 0,70 0,60 Antall 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0, Felt elg pr. km2 Sett kalv pr. ku Hjortevilt i Steinkjer

43 Tildelt og felt elg Felt elg Tildelt elg Hjortevilt i Steinkjer Antall

44 Slaktevekt elgkalv Kg slaktevekt Oksekalv Kukalv Poly. (Oksekalv) Poly. (Kukalv) Hjortevilt i Steinkjer

45 Slaktevekt oksekalv Kg slaktevekt Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

46 Slaktevekt kukalv Kg slaktevekt Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

47 Slaktevekt elg 1,5 år Kg slaktevekt Okse 1,5 år Ku 1,5 år Poly. (Okse 1,5 år) Poly. (Ku 1,5 år) Hjortevilt i Steinkjer

48 Slaktevekt 1,5 års okse Kg slaktevekt Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

49 Slaktevekt 1,5 års ku Kg slaktevekt Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

50 Slaktevekt elg 2,5 år og eldre Kg slaktevekt Okse 2,5 år og eldre Poly. (Okse 2,5 år og eldre) Ku 2,5 år og eldre Poly. (Ku 2,5 år og eldre) Hjortevilt i Steinkjer

51 Slaktevekt eldre okse Kg slaktevekt Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

52 Slaktevekt eldre ku Kg slaktevekt Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Hjortevilt i Steinkjer

53 Avgang av elg utenom ordinær jakt 80 Antall elg Fra 15. mars i oppgitt år til 15. mars året etter. Siste år er foreløpige tall fram til januar måned Ulovlig felt Påkjørt av bil Påkjørt av tog Andre årsaker Antall eldre ku, uavhengig av årsak Hjortevilt i Steinkjer

54 Hjortefellinger i Steinkjer kommune 2008 Vald Vald- Kalv 1,5 år 2,5 år Sum nr. navn Hann Hunn Bukk Kolle Bukk Kolle ant. Hjort 1 Sparbu 0 2 Ogndal Stod Egge 0 5 Beitstad Kvam Sum ,0 % 0,0 % 9,1 % 36,4 % 27,3 % 27,3 % Hjortevilt i Steinkjer

55 Felt hjort etter alder og kjønn Antall felt hjort Kolle eldre Kolle 1,5 år Kalv hunn Bukk eldre Bukk 1,5 år Kalv hann Hjortevilt i Steinkjer

56 Sett hjort under elgjakta 2008 Vald Valdnr. navn Spissbukk Eldre bukk Kolle Kalv Ukjent Sum 1 Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Sum Hjortevilt i Steinkjer

57 Sett hjort under elgjakta 120 0,02 Antall observasjoner ,01 Antall sett hjort pr. dag pr. jeger ,00 Sett totalt Sett pr. dag pr. jeger Hjortevilt i Steinkjer

58 Rådyrfellinger i Steinkjer kommune 2008 Vald Vald- Kje Kje Voksen Voksen nr. navn Hann Hunn Bukk Geit Sum 1 Sparbu Ogndal Stod Egge Beitstad Kvam Sum ,1 % 20,6 % 35,0 % 20,3 % Hjortevilt i Steinkjer

59 Felte rådyr etter alder og kjønn 450 Antall felte rådyr Geit Kje hunn Bukk Kje hann Hjortevilt i Steinkjer

60 Avgang av rådyr utenom ordinær jakt Antall rådyr Fra 15. mars i oppgitt år til 15. mars i året etter. Siste år er foreløpige tall fram til januar måned. 28 Påkjørt av bil Påkjørt av tog Andre årsaker Antall geiter, uavhengig av årsak Hjortevilt i Steinkjer

61 GENERELLE FORKLARINGER / HJELPEMOMENTER TIL TOLKING AV TABELLER OG DIAGRAMMER I hovedsak hentet fra veilederen Sett elg i bestandsplanbasert elgforvaltning, Norges skogeierforbund Sett-elg-verdier kan ikke uten videre sammenlignes mellom forskjellige områder. Man bør også legge liten vekt på verdier i enkeltår, det er endringene (trendene) over flere år som kan tillegges vekt. Sett per dag viser et gjennomsnitt av hvor mange elg hver elgjeger ser per dag. Indeksen tar ikke hensyn til antall timer jaktet. Har jaktuttaket økt mye de senere år og sett pr. dag fortsatt øker, kan svaret være at det historiske jaktuttaket har ligget under årlig tilvekst og at uttaket ikke holder tritt med tilvekstøkningen. Sett ku per okse er forholdet mellom observerte kyr og okser man får ved å dele antall sette kyr på antall sette okser. Det blir hevdet at endringer i indeksen over tid avspeiler en riktig trend for kjønns-sammensetningen i bestanden. Det må tas hensyn til endringer i avskytingsregler, som fredning av eldre okser i første del av jakta. Dette vil medføre flere observasjoner før felling i forhold til tidligere praksis. Sett kalv per ku regnes ut ved å dele antall observerte kalver (inkludert enslige kalver) på antall observerte kyr (inklusive kviger) Hvis Kalv pr. ku øker eller minker, er det et tegn på at bestandens evne til å produsere kalv blir bedre eller dårligere. Sett kalv per kalveku er et mål på hvor stor andel av observerte kyr med kalv som er sett med tvillingkalver (tvillingrate). Verdien får man ved å dele antall observerte kyr med tvillinger på summen av alle kyr med kalv. Verdien 1 legges til for å synliggjøre at alle kyrne har minst en kalv. Verdien kan være er et godt mål på hvor stor andel eldre og store kyr en har i bestanden. Andel ku med kalv av sette kyr er forholdet mellom antall observerte kyr med kalv og antall observerte kyr (inklusive kviger). Finner en nedgang i tvillingrate, nedgang i andel kyr med kalv og nedgang i slaktevekter på kalv og kviger, er dette en klar indikasjon på at stammens størrelse er årsak til en kvalitetsforringelse. Samlet vurdering av sett kalv per ku og sett kalv per kalveku: En høy avskyting av kalv i forhold til ku fører til at det registreres for lav kalveproduksjon i sett elg. Dette blir forsterket hvis det skytes flere dyr enn tilveksten. I en slik situasjon vil det ofte bli størst negativ effekt på kalv pr. ku. Kalv pr. kalveku vil bli mindre påvirket dersom en vanligvis skyter omtrent like stor andel enkeltkalver og tvillinger som det forekommer i bestanden. Tvillingraten blir i så fall lite endret av jakta. Hjortevilt i Steinkjer

62 Felt av sett er et mål på hvor stor andel av observert elg som felles. Verdien uttrykkes som prosentandel felte av sette dyr. Samlet vurdering av sett ku per okse og felte av sette okser Bedres ku pr. okse (forholdstallet blir mindre) samtidig som felt av sett okse går ned er det en indikasjon på at jegerne faktisk sparer på oksene. I motsatt fall taler mye for at bestanden er i vekst. Det må tas hensyn til endringer i avskytingsregler, som fredning av eldre okser i første del av jakta. Samlet vurdering av andel felte hanndyr og andel sette okser Sammenligningen kan gi en uavhengig kontroll av holdbarheten i sett elg pr. dag. Resonnementet forutsetter at kjønnsfordeling av felt kalv er representativ for kjønnsfordeling i rekrutteringen. Samlet vurdering av andel felte hanndyr, andel felte okser av kalv og andel sette okser Har %-hanndyruttak i en periode ligget godt over %-andel felte okser av kalv i samme periode er det logisk å forvente en kraftig reduksjon av andel okser i sett elg. Er effekten liten kan det indikere at stammen er i vekst. Reduseres okseandelen styrker det en konklusjon om at uttaket er større enn tilveksten Slaktevekter Slaktevektdata gir mulighet til å påvise eventuelle langsiktige tetthetsavhengige effekter. Kalvevekter er best egnet til dette, da mulighetene for feil aldersbestemmelse er minst på denne gruppen. Heller ikke her skal man legge for stor vekt på enkeltår, da spesielle klimatiske forhold et enkelt år kan virke inn. Hjortevilt i Steinkjer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 INNHOLD Side 2 Innledning 3 Oppsummering 4 Elgfellinger 2009 5-6 Elgfellinger 1955-2009 7-13 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 14-26 Elgfellinger,

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2007 INNHOLD Side 2 Innledning 3-4 Oppsummering 5-6 Elgfellinger 1955-2007 7-14 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 15-27 Elgfellinger, diagrammer 28-43

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 INNLEDNING Steinkjer kommune har alle historiske tall inn i tabeller på regneark. Dette gir grunnlag for diagrammer der en kan kombinere forskjellige

Detaljer

Felt elg - Steinkjer kommune

Felt elg - Steinkjer kommune Felt elg - Steinkjer kommune 1000 900 800 700 Antall felt elg pr. år 600 500 400 300 200 100 0 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Steinkjer kommune 1 Andel felt kalv - Steinkjer kommune

Detaljer

HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2011

HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2011 HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2011 1 Elgfellinger i Steinkjer kommune 2011 Vald Vald- Sum Kalv 1,5 år 2,5 år nr. navn ant. elg Okse Ku Okse Ku Okse Ku 1 Sparbu 130 41 32 % 36 28 % 12 9 % 16 12 %

Detaljer

Hjorteviltjakta i Steinkjer kommune 2013

Hjorteviltjakta i Steinkjer kommune 2013 Hjorteviltjakta i Steinkjer kommune 2013 Elgfellinger i Steinkjer kommune 2013 Vald Vald- Sum Kalv 1,5 år 2,5 år nr. navn ant. elg Okse Ku Okse Ku Okse Ku 1 Sparbu 146 44 30 % 39 27 % 21 14 % 16 11 % 17

Detaljer

RAPPORT FRA ELGJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA ELGJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA ELGJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2003 1 INNLEDNING Det etterlengtede elgforvaltningsprogrammet som er under utvikling i Røyrvik er enda ikke oppe og går. Dessuten tyder alt på at når den tid kommer

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no SETT-ELG RAPPORT 2013 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter www.hjorteviltregisteret.no Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Resultater og vurderinger... 4 2.1 Jaktinnsats... 4

Detaljer

Hjorteviltrapport 2017

Hjorteviltrapport 2017 Hjorteviltrapport 2017 Foto: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 1 2 Innhold Elg... 3 Avskyting... 3 Bestandsutvikling... 4 Hjort... 5 Rådyr... 5 Skrantesyke... 6 Fallvilt... 6 Rapportering... 6

Detaljer

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Perioden 2006-2013, kilde www.hjorteviltregisteret.no Fellingsresultat i 2013 : 233 av 249 tildelt, en fellingsprosent på 93,6 %. Gjeldende kommunal målsetting for

Detaljer

Sammenstilling av data etter jakt året 2017 / - 18 Hemne kommune. Fellingsstatistikk ELG. Kjell Sve rre Strøm,

Sammenstilling av data etter jakt året 2017 / - 18 Hemne kommune. Fellingsstatistikk ELG. Kjell Sve rre Strøm, Sammenstilling av data etter jakt året 2017 / - 18 Hemne kommune Noe av denne statistikken kan også hentes ut fra: www.hjorteviltregisteret.no og SSB. Resultatene av kjeveanalysene mhp alder og vektutvikling

Detaljer

1. Øvre Romerike Elgregion ØRE

1. Øvre Romerike Elgregion ØRE 1. Øvre Romerike Elgregion ØRE 1.1 Områdebeskrivelse Området er avgrenset av E6 i øst og Rv4 i vest, og inkludere de deler av Gran og Lunner kommuner i Oppland som er organisert i Øvre Romerike Elgregion

Detaljer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer Faun rapport 022- Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune Ole Roer Forord Foreliggende rapport presenterer bestandsvurderinger for elg i Sarpsborg etter jakta.

Detaljer

1. Region Follo. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Avskytingen

1. Region Follo. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Avskytingen Antall felte elg 1. Region Follo 1.1 Områdebeskrivelse Follo Omfatter bestandsplanområdet Follo Elgregion, som er valdene Ski Viltstell og Kråkstad Grunneierlag i Ski kommune, samt hele Vestby, Ås, Frogn,

Detaljer

Statistikk hjorteviltforvaltning Hemne

Statistikk hjorteviltforvaltning Hemne 15/122-4 K40 Statistikk hjorteviltforvaltning 2014 - Hemne (Oppsett av fellingsresultatene ut over det som rapporteres inn til Statistisk Sentralbyrå. Det som rapporteres inn til SSB er totaltallene fra

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1997 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i Midt-Troms 1985 2006 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden

Detaljer

Region Vest Nordmarka, Asker og Bærum

Region Vest Nordmarka, Asker og Bærum Antall felte elg Region Vest Nordmarka, Asker og Bærum 1.1 Områdebeskrivelse Området omfatter vestre del av Nittedal kommune, Oslo kommune nord for E6 samt hele Asker og Bærum. Region Vest er relativt

Detaljer

Trond Rian

Trond Rian Verdal kommune Sakspapir Hjorteviltjakta 2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Rian trond.rian@innherred-samkommune.no 74048552 Arkivref: 2008/12609 - /K46 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 fax. 74 33 53 Sett elg i 14 28 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1985 2006 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Resultater fra storviltjakta 2015 Averøy kommune

Resultater fra storviltjakta 2015 Averøy kommune Resultater fra storviltjakta 05 Averøy kommune Foto: Dag Bjerkestrand Tallmateriale fra jakta på hjort, rådyr og elg i Averøy kommune 05 Rapport utarbeidet av skogbrukssjef/miljøvernleder Dag Bjerkestrand

Detaljer

OPPSUMMERING AV ELG-HJORTEJAKTA I FLÅ Flå kommune april 2018

OPPSUMMERING AV ELG-HJORTEJAKTA I FLÅ Flå kommune april 2018 OPPSUMMERING AV ELG-HJORTEJAKTA I FLÅ 27 Flå kommune april 28 INNHOLD: INNLEDNING... AVSKYTING ELG... 2 BESTANDSKONDISJON ELG... 3 ELGTETTHET, KJØNNSFORHOLD... 6 HJORT... 8 INNLEDNING Elgavskytingen i

Detaljer

Statistikk etter hjorteviltjakta Hemne

Statistikk etter hjorteviltjakta Hemne Statistikk etter hjorteviltjakta 5 - Hemne Oppsett av fellingsresultatene ut over det som rapp orteres inn til Statistisk Sentralbyrå. Det som rapporteres inn til SSB er totaltallene fra hele kommunen,

Detaljer

Elgrapport for Oppdal kommune

Elgrapport for Oppdal kommune Elgrapport for Oppdal kommune Tema Data fra Hjorteviltregisteret bearbeidet og tilrettelagt av Naturdata AS Informasjon fra kommunen Bestandsstørrelse Avskyting Jakttrykk Kjønnssammensetning Slaktevekter

Detaljer

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en bestandsvurdering for elg i 20 kommuner i Nord-Trøndelag, og kommer med tilrådninger for videre forvaltning.

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune

Elgforvaltning i Steigen kommune Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Værnes 1.11.2012 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Kunnskap, bestandsplaner, målsettinger, prosess,

Detaljer

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Fet og Sørum (øst) (1 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 1 Elgregionråd

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1996 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1996 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Region Østmarka. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Avskytingen

Region Østmarka. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Avskytingen Antall felte elg Region Østmarka 1.1 Områdebeskrivelse Østmarka omfatter Østmarka Elgregion, som er hele Rælingen, Lørenskog, og Enebakk kommuner, samt deler av Oslo og Ski kommune. Tillegg omhandles valdene

Detaljer

Revsnes Hotell Bygland, 05.03.2015. v/magnus Stenbrenden

Revsnes Hotell Bygland, 05.03.2015. v/magnus Stenbrenden Revsnes Hotell Bygland, 5.3.215 v/magnus Stenbrenden Presentasjon av årets rapport -siste års fellingstall og statistikk -konklusjoner og vurderinger Kort presentasjon av: Nina Rapport 143, «Sett elg-

Detaljer

Utvalg: Viltnemnda Møtested: 4 etg. Landbrukskontoret, Rådhuset i Levanger Dato: Tid: 14:00

Utvalg: Viltnemnda Møtested: 4 etg. Landbrukskontoret, Rådhuset i Levanger Dato: Tid: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtested: 4 etg. Landbrukskontoret, Rådhuset i Levanger Dato: 15.02.2018 Tid: 14:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Elg i nord- trønderske kommuner 2013 (Hjorteviltregion 1)

Elg i nord- trønderske kommuner 2013 (Hjorteviltregion 1) Elg i nord- trønderske kommuner 2013 (Hjorteviltregion 1) En vurdering av elgbestandene i fylket ved Rune Hedegart Oddvar Hallås Tor Kvam Geir Modell Erling Solberg T. Kvam, HiNT 1 Gjennomsnittsvekter

Detaljer

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I STEINKJER Tor Kvam, Stig Tronstad, Arve Karlsen og Håvard Okkenhaug

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I STEINKJER Tor Kvam, Stig Tronstad, Arve Karlsen og Håvard Okkenhaug ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I STEINKJER 213 Tor Kvam, Stig Tronstad, Arve Karlsen og Håvard Okkenhaug MATERIALE Steinkjer 213 Det er i alt mottatt og behandlet materiale fra 853 elger

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (6 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 6. februar 2015 Elgregionråd

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2013/3149-3 Saksbehandler: Stian Almestad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Bestandsplan for elg og hjort 2013-2015 Skjelstadmark

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Bodø

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Bodø Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Bodø 24.11.2011 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen

Elgforvaltning i Steigen Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Fauske 18.2.212 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

Strand Hotell Fevik, 03.04.2013. v/magnus Stenbrenden

Strand Hotell Fevik, 03.04.2013. v/magnus Stenbrenden Strand Hotell Fevik, 03.04.2013 v/magnus Stenbrenden Gjennomføring Elg -Fellingstall - «Sett elg» data og bestandskondisjon Hjort -Fellingstall - «Sett hjort» data og bestandskondisjon Påkjørsler, «flått

Detaljer

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN 2012-2014 1. FORORD Denne 3-års planen er en forlengelse av driftsplanen, og de endringer som er gjort,

Detaljer

Rapport fra hjortejakta 2011 Sett- hjort og slaktedata

Rapport fra hjortejakta 2011 Sett- hjort og slaktedata Smøla Kommune Bygg og forvaltning Rapport fra hjortejakta 2011 Sett- hjort og slaktedata Skrevet av Andreas G. Leistad Januar 2012 Presentasjon av innsamlet data fra hjortejakta frem til 2011 vist i tabellform.

Detaljer

Elgrapport for Oppdal kommune

Elgrapport for Oppdal kommune Elgrapport for Oppdal kommune Alle foto: Oppdal kommune 2000-2014 Data fra bearbeidet og tilrettelagt av Naturdata AS Tema Informasjon fra kommunen Bestandsstørrelse Avskyting Produktivitet Jakttrykk Kjønnssammensetning

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 19/622-1 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 19/622-1 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 19/622-1 Klageadgang: Ja Tildeling elg 2019 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer

NESSET KOMMUNE KOMMUNAL VILTFORVALTNING

NESSET KOMMUNE KOMMUNAL VILTFORVALTNING NESSET KOMMUNE KOMMUNAL VILTFORVALTNING FELLINGSRESULTATER - 2012 - RÅDYR - ELG - HJORT Foto: Styrkar Wadsten Notat 25.01.2013 HJORT VALDSTRUKTUR Det er til sammen 22 vald i Nesset hvorav 8 vald med godkjent

Detaljer

Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Lerviklandet, Rodal og Engdal utmarkslag

Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Lerviklandet, Rodal og Engdal utmarkslag Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Lerviklandet, Rodal og Engdal utmarkslag Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom,

Detaljer

Den produktiv elgstammen

Den produktiv elgstammen Den produktiv elgstammen lokal forvaltning med driftsplanbasert uttak hvilken kjønns- og aldersmessig sammensetning gir størst avkastning? Foto: Jan Thomassen Åshild Ønvik Pedersen Institutt for biologi

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar,

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2012 samt årene 2003 2012 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (7 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald) Elgregionråd Øst Eidskog 7 vald 1 Elgregionråd

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø 9.11.2011 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

Ny målsetting om forvaltning av

Ny målsetting om forvaltning av Ny målsetting om forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune Med ny forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt i Averøy kommune Dagens program Hvorfor målsetting? Hva skal målsettingen brukes til Lovhjemler

Detaljer

Statistikk etter hjorteviltjakta Hemne

Statistikk etter hjorteviltjakta Hemne Statistikk etter hjorteviltjakta 6 - Hemne Oppsett av fellingsresultatene ut over det som rapp orteres inn til Statistisk Sentralbyrå. Det som rapporteres inn til SSB er totaltallene fra hele kommunen,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 18/273-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 18/273-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 18/273-6 Klageadgang: Ja Tildeling elg 2018 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Vald nr Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 1 126.868

Detaljer

Froland Viltlag. Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen

Froland Viltlag. Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen Froland Viltlag Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen 2015 2017 1. Planområde Planområdet omfatter følgende jaktlag: Jaktlag Areal Samhold 23 795 Jomås 24 047 Olsbu 16 070 Oland/Røysland

Detaljer

Øvre Sunndal Hjorteviltlag

Øvre Sunndal Hjorteviltlag Øvre Sunndal Hjorteviltlag Forvaltningsplan (bestandsplan) Utkast 30.03.2007 Innhold: FORVALTNINGSPLAN... 3 HVILKE EIENDOMMER AVTALEN OMFATTER:... 3 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL... 3 MÅL FOR HJORT... 3 MÅL

Detaljer

Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst Jakta i år 2010 samt årene 2001 2010 Baserer seg på nøkkeltall fra: es (3 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald) Elgregionråd Øst es 3 vald 1 Elgregionråd Øst 2 fylker

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Hjort Vald: Hellandsjøen og omegn, DPO 4

Kommune : Hemne Art: Hjort Vald: Hellandsjøen og omegn, DPO 4 Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Hjort Vald: Hellandsjøen og omegn, DPO 4 Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 94280 800

Detaljer

Bestandsvurdering. Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering. Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Baserer seg på følgende nøkkeltall: Sør-Odal kommune I 2012 hele kommunen -- I årene 2003 2012 (3 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald / jaktfelt) 4.

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

KOMMUNALE MÅLSETTINGER FOR FORVALTNING AV HJORTEVILT

KOMMUNALE MÅLSETTINGER FOR FORVALTNING AV HJORTEVILT DØNNA KOMMUNE Utvalg: UTMARKSNEMNDA Møtested: Dønnamann Møtedato: 25.02.2016 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning Arkivsak. Nr.: 2017/753-4 Saksbehandler: Bjørn Ingolf Bakkhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 06.06.2016 Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 MINSTEAREAL ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar. Ny forskrift

Detaljer

JAKT STATISTIKK Kløverstukveld

JAKT STATISTIKK Kløverstukveld JAKT STATISTIKK 2014. Kløverstukveld 02.03.2015 VÅRTELLING - HJORT 2014. Vårtelling av hjort i 2014 ble utført: 1. April (16. April i 2013) Kl. 21.00-23.00 8. April (30. April i 2013) Kl. 21.00-23.00.

Detaljer

BESTANDSVURDERING AV ELG OG

BESTANDSVURDERING AV ELG OG Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en bestandsvurdering for elg i 20 kommuner i Nord-Trøndelag, og kommer med tilrådninger for videre forvaltning.

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2012. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen

SETT-ELG RAPPORT 2012. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen SETT-ELG RAPPORT 2012 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen Innhold 1. Innledning... 3 2. Resultater... 5 2.1 Jaktinnsats... 5 2.2 Bestandsstørrelse...

Detaljer

STORVILT. Kløverstukveld

STORVILT. Kløverstukveld STORVILT STATISTIKK 2011. Kløverstukveld 20.02.2012 VÅRTELLING - HJORT 2011. Vårtelling av hjort i 2011 ble utført: 6. April (6. april i 2010) 13. April (20. april i 2010) 27. April (27. april i 2010)

Detaljer

STORVILT STATISTIKK Kløverstukveld

STORVILT STATISTIKK Kløverstukveld STORVILT STATISTIKK 2009. Kløverstukveld 08.02.2010 VÅRTELLING - HJORT 2009. Vårtelling av hjort i 2009 ble utført: 1. April 15. April 22. April Kl. 21.00-23.00. VÅRTELLING - HJORT 2009. Kjøre-rute: Sør-sida

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/ Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Høring

Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/ Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Høring Meråker kommune Arkiv: K40 Arkivsaksnr: 2017/177-37 Saksbehandler: Anne Marie Haneborg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/17 06.06.2017 Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning

Detaljer

Evt. forfall meldes til utvalgssekretær Arne Ramdal, tlf eller e-post:

Evt. forfall meldes til utvalgssekretær Arne Ramdal, tlf eller e-post: Levanger kommune Møteinnkalling Viltnemnda i Levanger. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: 15.06.2015 Tid: 09:30 Evt. forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbåsen

Detaljer

Resultater fra storviltjakta 2016 Averøy kommune

Resultater fra storviltjakta 2016 Averøy kommune Resultater fra storviltjakta 206 Averøy kommune Foto: Dag Bjerkestrand Rapport fra jakta på hjort, rådyr, elg og gaupe i Averøy kommune 206 Utarbeidet av skogbrukssjef/miljøvernleder Dag Bjerkestrand i

Detaljer

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandssituasjon... 4 4. Målsetning for planperioden...

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR. 2010, 2011 og 2012

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR. 2010, 2011 og 2012 PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2010, 2011 og 2012 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

Elgregionråd Øst. Data under og etter jakta i 2012 med kommentarer. Utviklingen i perioden Hva er spesielt i 2012?

Elgregionråd Øst. Data under og etter jakta i 2012 med kommentarer. Utviklingen i perioden Hva er spesielt i 2012? Elgregionråd Øst Data under og etter jakta i 2012 med kommentarer Utviklingen i perioden 2003 2012 Hva er spesielt i 2012? Samlet status 7. januar 2013 Elgregionråd Øst 1 1 Elgregionråd Øst 2 fylker 7

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM Viltnemnda i Askim Deres ref.: Vår ref.: Dato: 03/275-137/FA-K40/JGW 20.12.2012 PROTOKOLL FRA VILTNEMNDA I ASKIM 12.12.2012 Sted: Fossum gård. Tidspunkt: 18.00

Detaljer

HOV, Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES

HOV, Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES Viltnemnda i Søndre Land HOV, 02.03.2012 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES REFERAT FRA MØTE I VILTNEMNDA 1.3.2012 Følgende møtte: Tom Inge Jevnesveen, Kari Bjørlien, Lars

Detaljer

Avskytningsmodell. Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv. Beitekvalitet

Avskytningsmodell. Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv. Beitekvalitet Avskytningsmodell Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv Beitekvalitet fordi man mente dette ga størst stabilitet i framtidig elgtetthet gjennom stor andel produktive kyr i skogen få ungdyr å skyte

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter. Lierne kommune. Foto: Ann Cathrin Aasen

SETT-ELG RAPPORT Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter. Lierne kommune. Foto: Ann Cathrin Aasen SETT-ELG RAPPORT 2009 Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Ann Cathrin Aasen Lierne kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Resultater... 6 2.1 Jaktinnsats... 6 2.2 Bestandsstørrelse...

Detaljer

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen Østskogen Storvald Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen (Tvillingku, 12. august 2011. Foto: Svein J. Pettersens viltkamera) Styret i Østskogen Storvald,

Detaljer

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset 1 MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015 Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset I Bakgrunn Bakgrunnen for denne planen er dels de foregående planene for Mittetdalen viltiag, dels

Detaljer

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I STEINKJER Tor Kvam, Stig Tronstad, Paul Andersson og Håvard Okkenhaug

ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I STEINKJER Tor Kvam, Stig Tronstad, Paul Andersson og Håvard Okkenhaug ALDERS- OG REPRODUKSJONSANALYSE AV ELG SKUTT I STEINKJER 25 Tor Kvam, Stig Tronstad, Paul Andersson og Håvard Okkenhaug BÆREKRAFTIG FORVALTNING = Størst mulig uttak balansert mot minst mulig skogskade,

Detaljer

Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Baserer seg på følgende nøkkeltall: Sør-Odal kommune I 2013 hele kommunen -- I årene 2004 2013 (3 til 5 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald / jaktfelt)

Detaljer

Bestandsvurdering av elg og hjort i Nord-Trøndelag 2016

Bestandsvurdering av elg og hjort i Nord-Trøndelag 2016 Bestandsvurdering av elg og hjort i Nord-Trøndelag 2016 Ane Johansen Tangvik Bodil Haukø Erling J. Solberg 1 Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet

Detaljer

Grane kommune

Grane kommune sett elg Grane kommune 1995-29 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Foto: Are Halse Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Jegernes innsats gjennom registrering og rapportering av sett elg er svært

Detaljer

SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERFORENING

SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERFORENING SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN 2017 SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERFORENING 2 Til Jaktlagene i Sørskogbygda 26. desember 2017 Resultatet av årets jakt: ÅR OKSE KU UNGOKSE UNGKU OKSKALV

Detaljer

Årsrapport 2009 SOLLIA VILTSTELLOMRÅDE. En sammenstilling av årets begivenheter

Årsrapport 2009 SOLLIA VILTSTELLOMRÅDE. En sammenstilling av årets begivenheter srapport En sammenstilling av årets begivenheter Bilde: Småoksen som ble skutt av Midtlia jaktlag 27.september (foto: K. Ingdal) 1990 Jegerdøgn Styret i Styret i Sollia Viltstellområde har i bestått av

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2010 2012 Mai 2010 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

Elgforvaltning i Leirfjord kommune

Elgforvaltning i Leirfjord kommune Elgforvaltning i Leirfjord kommune Nesna Hemnes Dønna Leirfjord Alstahaug Vefsn ALTA Leirfjord Lerkendal Oslo Antall Elg i Leirfjord - Historikk Tildelte og felte elg i Leirfjord 1960-2017 160 140 120

Detaljer

VERRAN BESTANDSPLAN FOR ELG, HIORT

VERRAN BESTANDSPLAN FOR ELG, HIORT VERRAN BESTANDSPLANOMRÃDE BESTANDSPLAN FOR ELG, HIORT OG RÅDYR 2016-2020,i: i. innhold 1. Innledning.....3 2. Historikk..... 3 2.1. Oversikt over vald, samt fellingsstatistikk for elg..... 3 2.2. Sett

Detaljer

BESTANDSPLAN ELG 2015-19

BESTANDSPLAN ELG 2015-19 BESTANDSPLAN ELG 2015-19 Foto: Arnold Hamstad TRONDHEIM STORVILTVALD FORORD Bestandsplanen for årene 2015-19 er den 3. femårsplanen for elg som Trondheim Viltråd har utarbeidet etter at prinsippene om

Detaljer

Bestandsvurdering av elg og hjort i Hjartdal etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Bestandsvurdering av elg og hjort i Hjartdal etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 006-2014 Oppdragsgiver: Hjartdal kommune Bestandsvurdering av elg og hjort i Hjartdal etter jakta 2013 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord Vi vil takke Hjartdal kommune for oppdraget

Detaljer

JAKT STATISTIKK 2015, mm. Kløverstukveld

JAKT STATISTIKK 2015, mm. Kløverstukveld JAKT STATISTIKK 2015, mm. Kløverstukveld 22.02.2016 VILTNEMND FOR VALPERIODE 2015-2019: Medlemmar: Varamedlemmar: 1 Ragnar Halle, leiar 1 Ståle Ansnes 2 Turid Sættem Eggen 2 Kristian Mossing 3 Rita Aarnes

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR HJORT, ÅSE-VØLLESTAD SKOGEN

BESTANDSPLAN FOR HJORT, ÅSE-VØLLESTAD SKOGEN BESTANDSPLAN FOR HJORT, ÅSE-VØLLESTAD SKOGEN. 2012-2014 1 INNHOLD 1.0 BESTANDPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE.... 3 2.0 PLANPERIODE.... 3 3.0 FORUTSETNINGER BESTANDEN.... 3 3.1 GENERELL SITUASJON.... 3

Detaljer

REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND

REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: Mandag 18.01.2016 Tid: 19:30-22:00 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 1/16 2/16 Tittel REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND 18.01.2016 STORVILTJAKT

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 fax. 74 33 53 Sett hjort i 14 28 Sett hjort-metoden er et hjelpemiddel for å oppnå en kunnskapsbasert hjorteforvaltning.

Detaljer