JAKTPERM FOR HJORTEVILTJAKT, ÅSE-VØLLESTAD SKOGEN AS. Forord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JAKTPERM FOR HJORTEVILTJAKT, ÅSE-VØLLESTAD SKOGEN AS. Forord"

Transkript

1 JAKTPERM FOR HJORTEVILTJAKT, ÅSE-VØLLESTAD SKOGEN AS. Forord Jegerne er de som utøver den praktiske delen av viltforvaltningen. For at jakta skal foregå i lovlige former og at jegeren skal ha best utbytte både i form av vilt og rekreasjon, er det mange lover, forskrifter og ikke minst praktiske "uskrevne" regler som skal følges. Hjorteviltjakta er et lagspill. Derfor er det viktig at alle på laget innretter seg slik at jakta blir TRIVELIG, SIKKER, EFFEKTIV og LOVLIG. For å gjøre det enklere for de som leier hjorteviltjakt hos oss, har vi samlet de viktigste momentene om hjorteviltjakt i denne permen. Vi ønsker at jaktlaget v/jaktlederen da vil ha det nødvendige materiell samlet - og dermed ha mulighet til å lære og repetere sine forpliktelser i forbindelse med jakta. Jaktlags-permen er ingen lærebok, men en oppslagsbok/serviceperm med kun en samling av de viktigste elementene. Dagens forvaltning krever mer av både jegere og rettighetshavere. Derfor er det behov for at kunnskapsnivået om hjorteviltjakt og hjorteviltforvaltning er høyt, både hos jeger og rettighetshaver. Jaktleder er ansvarlig for oppbevaring av jaktlags-permen under jakta. Jaktlags-permen: skal overleveres til utleier etter at jaktperioden er slutt. I tillegg til jaktlags-perm vil også laget få låne kart over terrenget de leier med inntegnede grenser. Det er også inntegnet poster og drev retning på de mest vanlige drevene.

2 Innhold JAKTPERM FOR HJORTEVILTJAKT, ÅSE-VØLLESTAD SKOGEN AS. FORORD INNHOLD 1. KONTRAKT, BESTEMMELSER MV. 2. KRAV TIL RAPPORTERING 4. JAKTLEDERS PLIKTER GENERELT: PAROLE 5. LOVER, FORSKRIFTER OG RUNDSKRIV 6. SIKKER JAKT GENERELT 7. REGLER FOR HUMAN JAKTUTØVELSE 8. SKUDDSITUASJONEN DYRET KOMMER TIL POSTEN SKUDD MOT VILT ETTER SKUDD VED MANGLENDE VILTFALL 9. ETTERSØK FORFØLGINGSRETTEN OG -PLIKTEN 10. BEHANDLING AV FELTE DYR SLAKTEAVFALL TRANSPORT I TERRENGET KJØNNSORGAN OG KJEVER

3 1. Kontrakt, bestemmelser mv. Her skal følgende dokumenter inn: 2. Kontrakt 3. Ettersøksavtale ved behov. 4. Kart over jaktfeltet 5. Generelle bestemmelser 6. Lokale bestemmelser 7. Sanksjoner ved brudd på kontrakt. 8. Orienteringsskriv fra kommunal viltforvaltning. Sett vilt - skjema m/eks. på korrekt utfylling Merkelapper kjever og kjønnsorgan fra felte dyr

4 SETT HJORT Kommune Kommunenr. År Instruks for utfylling av skjema og veileder for aldersbestemmelse av skutt hjort leser du på baksiden! Valdnr. Navn på vald Jaktfeltnr. Navn på jaktfelt SETTE DYR I ANTALL (Skutte dyr tas med) SKUTTE DYR I ANTALL Dato (ddmm) Innmark Jaktform Antall jegere Antall timer laget jaktet Spissbukk Eldre bukk Kolle Alle kalver Ukjent Sum Hannkalv Hunnkalv Bukk 1 ½ år Kolle 1 ½ år Bukk 2 ½ år og eldre Kolle 2 ½ år og eldre Sum Sum Sum Sette elg* Okse Ku Kalv Ukjent Sum Antall Navn på kontaktperson for skjema: Sette rovdyr** Bjørn Jerv Gaupe Ulv Antall Telefon: 2013 Skjemaet skal summeres og sendes kommunen innen 14 dager etter jakttidas slutt. Sett hjort kan også leveres på som et elektronisk innleveringsalternativ.

5 SETT HJORT Skjemaet sett hjort gir oss viktige opplysninger om utviklingen i hjortebestanden. Dette er verdifulle bidrag for å oppnå kunnskap om den lokale hjortebestanden. Du og ditt jaktlags observasjoner er viktige i dette arbeidet. Vær derfor nøye med å fylle ut sett hjort-skjemaet hver dag, også de dagene jaktlaget jakter uten å se hjort. Viktige punkter ved utfylling: Sett hjort på innmark skal føres på egen linje som en egen jaktøkt. Husk å krysse av i kolonnen «innmark». I kolonnen jaktform skilles det grovt på ulike jaktformer ved bruk av tallkoder: 1=alle former for drivjakt, 2=smygjakt/postering. I kolonnen "antall timer laget jaktet" føres antall timer jaktlaget faktisk brukte til observasjon. Dersom 4 jegere har jaktet i 6 timer, skal det føres 6 timer i rubrikken antall timer laget jaktet og 4 i rubrikken antall jegere. Med spissbukk menes bukker som har én gevirstang uten forgreininger på hver side. Alle observasjoner skal føres. Sees samme hjort med sikkerhet flere ganger i løpet av en dag, skal hjorten(e) føres kun én gang per dag. Hvis samme dyr sees flere dager, føres hjorten(e) hver dag de sees. Bare direkte observasjoner av sette dyr skal tas med og bare observasjoner gjort under ordinære jaktdager. Valdansvarlig må bidra til at jaktlaget fyller ut skjema hver dag. Sette elg Registrering av sett elg gir forvaltningen en bedre oversikt over elgens utbredelse og bestandsstørrelse i områder hvor arten er nylig etablert eller opptrer i lav tetthet. Eget sett elg-skjema bør benyttes i områder hvor også elg jaktes under hjortejakta. * Her føres totalt antall elg som ble sett under hjortejakta. Bare direkte synsobservasjoner tas med. Sette rovdyr Bestandene av de store rovdyrene har i det siste økt i en del områder. I forvaltningen av både hjortevilt og rovdyr vil det være viktig å få økt kunnskap om bestandene av gaupe, jerv, bjørn og ulv. ** Her føres totalt antall rovdyr som ble sett under hjortejakta. Bare direkte synsobservasjoner tas med. Aldersbestemmelse av skutt hjort Dette skjema kan ikke brukes for andre hjortedyr. Ca. ½ år Hjorten har første høsten etter at den er født 4 kinntenner i hver kjevehalvdel. Den 3. kinntannen forfra er på dette alderstrinn 3-delt (a,b,c). Ca. 2 ½ år Når hjorten er 2 ½ år, har den fått 6 kinntenner. Den 3. tannen forfra er nå ny og 2-delt (a,b). De tre forreste tenner er nye og uten slitasje. Tannsettet er nå fullt utviklet Ca. 1 ½ år Hjorten har andre høsten etter at den er født 5 kinntenner underkjeven. Den 3. tannen forfra er fremdeles 3-delt (a,b,c). Ca. 3 ½ år Når hjorten er 3 ½ år og eldre, blir aldersbestemmelsen skjønnsmessig. Slitasjen på tennene er avhengig av tennenes hardhet og de næringsforhold hjorten lever under. For en 3 ½ åring er de 3 første kinntenner ubetydelig slitt. Eldre enn 3 ½ år Eldre dyr (3 ½ år og eldre) kan aldersbestemmes ved sliping av tennene - som gjør at man får frem vekstsoner i tennene - på tilsvarende måte som årringer hos trær.

6

7

8 2. Krav til rapportering Følgende skal leveres inn etter at jakta er avsluttet: 1. Sett vilt-skjema (riktig utfylt) 2. Kjever og kjønnsorgan med utfylte merkelapper 3. Jaktlags-perm etter avtale med kontaktperson. Frist for å levere dette er umiddelbart etter at jaktlaget har avsluttet jakta.

9 4. Jaktleders plikter Generelt: Jaktlederen har blant annet følgende plikter: 1. Inngå avtale om jakta med rettighetshaver og sørge for at jakta blir betalt som avtalt. 2. Kontrollere jaktlagets medlemmer m.h.t; a. Jegeravgift b. Skyteprøve c. Riktig våpen d. Godkjent ammunisjon 3. Ansvarlig for at laget har tilgang til godkjent ettersøkshund. 4. Gi jaktlagets medlemmer beskjed om fellingstillatelsene og om straffereaksjonene ved felling av feil dyr eller for mange dyr. - Orientere om rettighetshavernes jaktregler/bestemmelser. - Orientere om hvilke offentlige bestemmelser som gjelder (lover og forskrifter). 5. Gjennomgå sikkerhetsrutiner 6. Ha det siste ord (siste sjekk) av hvor postene plasseres, skuddsektor og gi beskjed til jager/hundefører. - Gi instrukser om hvordan en skal opptre/varsle før en forlater avtalt post. 7. Planlegge og iverksette evt. ettersøk. - Påse at dette utføres korrekt og at eventuell varsling til oppsyn/nabovald/rettighetshaver og viltforvaltning skjer korrekt. 8. Rapportere fellingsresultat etter avtalen med rettighetshaver. - Ansvaret for at "Sett vilt" skjema blir korrekt utfylt og innsendt på rett sted og til rett tid, og at kjever og kjønnsorgan blir levert til rett tid, sted og i riktig forfatning. Fylle ut fellingssted på kart lagt i jaktlags-permen. 9. Avtale med jaktlagets medlemmer hvem som er ansvarlig når jaktleder ikke er med på jakt. Parole Før jaktlaget blir sendt ut i terrenget, avholder jaktleder parole. Her diskuteres hvor det skal jaktes og hvilke dyr som kan felles. Det skal forøvrig gis opplysninger om vilt og annen aktivitet i området. Planen for jaktdagen mht. poster, bruk av hund/hundefører, signal ved nedlagt vilt og jaktmetode er også viktige tema som må gjennomgås. Det kan også være fornuftig å sette en sluttid for jakta, samt gjennomgå sikkerhetsrutiner

10 5. Lover, forskrifter og rundskriv Følgende lover, forskrifter mv. har stor betydning for utøvelsen av jakta og jaktlaget plikter å sette seg inn i disse: - Viltloven - Forskrift om utøvelse av jakt og fangst - Forvaltning av hjortevilt og bever. - Våpenloven (utsnitt) - Forskrift om jakt, fangst og fiske på statsallmenning. 6. Sikker jakt Generelt For å unngå skyteulykker under jakt, er det nødvendig at jegeren behandler våpenet med respekt. Ulykker skyldes i hovedsak feil ved våpenet, feil håndtering av våpenet eller uforsvarlig bruk av våpenet Det er en forutsetning at jegeren har god trening med riktig våpen og riktig ammunisjon før jakta. Da er jegeren kjent med våpenet, det er godt innskutt og han føler seg sikker på at våpen og ammunisjon er i orden. Dessuten må jegeren bedømme terreng, vegetasjon og værforhold i enhver situasjon slik at alle skudd er et sikkert og godt skudd. Trening på skytebane er en viktig del av jaktutøvelsen som ikke må nedprioriteres. Følgende moment er viktige og kan ikke gjentas for mange ganger. En god regel vil være å lese gjennom punktene en gang før jaktstart hver år. - Behandle alltid våpenet som om det er ladd. - Rør aldri andres våpen uten eierens tillatelse. - Rett aldri våpenet mot personer. - Våpenet må aldri være ladd - sluttstykket tilbake: - under transport i kjøretøy - innendørs - til og fra post - under pauser/på møteplasser - Bær alltid våpenet slik at du har kontroll over hvor munningen peker, selv om du skulle være uheldig å falle. - Husk å kontrollere at du alltid bruker ammunisjon som er tilpasset våpenet. - Ta ammunisjonen fra kammeret når du skal over gjerder, hoppe over bekker eller generelt ferdes i uveisomt terreng. - Avfyr skudd kun når du er 100 % sikker på hva du skyter på. - Ikke skyt når du er usikker på bakgrunnen eller skytefeltet er urent. - Behold sikringen på til du er klar til å skyte.

11 - Avfyr aldri skudd uten at du er sikker på at løp og mekanisme er fri for smuss eller fremmedlegemer. - Den enkelte post skal ha klart avgrenset skuddsektor - med god margin til andre poster - skyt aldri etter vilt utenfor anvist skuddsektor. - Posten må ikke forlates før jaget er over eller når alle er varslet for eventuell samling eller omorganisering. - Postene og jagerne må vite hvor de har hverandre, for å unngå at de kan skyte mot hverandre. - Varslingsrutiner/kommunikasjon mellom jegerne må være god og sikker. - Det må alltid være avklart hvem som skal gå på stålos og hvordan de andre jegerne skal opptre i slike situasjoner. 7. Regler for human jaktutøvelse En rekke regler kan hjelpe deg med å bidra til at jakta vil foregå på den mest mulig humane måten med færrest mulig lidelse for viltet. Ved alle skudd skal skytteren være sikker på at skuddet er dødelig. Dette sikres ved at man ikke skyter på for lange hold, på dyr i flukt og flokk, dyr i siluett eller uten rent skuddbilde. Hinda skal heller aldri skytes fra kalven. Det er også viktig kun å benytte ammunisjon som våpenet er innskutt med samt at det optimale treffområdet er godt synlig. Kontroller også om bakgrunnen gir fare for rikosjetter. Du er også pålagt gjennom dyrevernloven å gjøre alt du kan for å avlive skadet vilt.

12 8. Skuddsituasjonen Vedlagte brosjyre gir mange praktiske råd om skyting for storviltjegere. Les gjerne gjennom brosjyren for å se om det er noe tips du kan benytte for å forbedre dine skyteferdigheter. Dyret kommer til posten Når dyret kommer til posten er det mye som skal avgjøres på kort tid. For ferske jegere kan det være nyttig på forhånd å gå gjennom følgende punkter: 1. Behold roen og forbli sittende! 2. Skytteren skal straks ta stilling til: - er det rett dyr? - avstanden til dyret? - er bakgrunnen sikker? - hvilken retning og fart holder dyret? - hvor dyret gi gunstigste posisjon for skudd? - unngå skudd på løpende dyr - stopp den heller med plystring o.l. om nødvendig. - hvordan er skuddvinkelen? - husk omfanget av treffområdet og vitale organer. - dersom flere dyr kommer sammen, plukk ut riktig dyr. Det er slett moral å skyte kua fra kalven. Konsentrer deg om et dyr og skyt ikke på flere! - det er den gode skytter som unnlater å skyte i vanskelige situasjoner og dyret passere posten! Skudd mot vilt Følgende krav settes til plassering av skudd mot hjortevilt: - Skuddet skal avlive viltet øyeblikkelig - Skudd skal kun avfyres mot de deler av viltet hvor muligheten for skadeskyting er minst Konklusjon: Skudd mot hjortevilt skal alltid rettes mot hjerte-/lungeregionen Etter skudd - Rolig i dekning - Observasjon - Evt. nytt skudd

13 Ved manglende viltfall - Skuddklar i 5 min. - Merk posisjon og retning - Tilkalle jaktleder/jaktlag - Undersøk skuddplassen - Ikke ettersøk før 1-2 timer - Forbered og organiser ettersøk sjakten 9. Ettersøk Ved ethvert skudd på hjortevilt må et visst ettersøk foretas. Ofte vil dyret gå noen meter ( ) selv etter et dødelig skudd. Derfor skal et dyr som er skutt på anses som skadet inntil en er sikker på at skuddet var bom. Forfølgingsretten og -plikten I 34 i Lov om viltet står det - "Den som på lovlig grunn sårer hjortevilt, har rett til å følge og tilegne seg dyret også på grunn der en annen enn jegeren har jaktretten. Forfølgingsretten opphører ved utgangen av den dag da viltet kom inn på en annen grunn. Jegeren har bevisbyrden for lovlig forfølging. Jegeren skal snarest mulig gi grunneieren og viltnemda (hovedutvalg) melding om forfølging som nevnt i første ledd og om utfallet. Grunneieren har ikke rett til å jage eller fange vilt som forfølges på hans grunn etter reglene i første ledd. Han kan allikevel avlive dyret på forfølgerens vegne når hensyn til dyret tilsier det. Den som utøver forfølgingsrett etter første ledd må ikke løse skudd i andres hage eller gårdstun. jegeren plikter å erstatte skade som forfølging påfører andres eiendom". Dersom dyret blir borte etter den er skutt på, bør en vente ca. 10 min. Naboposter, jager og jaktleder må varsles,hva slags dyr og hvilke retning de tok. Varsling er viktig, slik at en unngår farlige situasjoner når en forlater posten e.l. Nå er det viktig å merke av stedet der en stod når en skjøt og der dyret var. Dette for å kunne sjekke spor på skuddstedet - blodspor, hår m.m. Dersom en er sikker på at det var et godt skudd, følger en på sporet m. Dersom en nå kommer på fallet er alt OK. Dersom en ikke ser eller hører noe til dyret etter ca. 200 m, går en tilbake til utgangspunktet. Nå må en vente 1-1 1/2 time, slik at dyret får tid til å roe seg og jaktlaget blir omorganisert for å jakte på dyret som er påskutt. Videre er det best at 2 mann går på sporet. En med hund. Viktig at en merker sporet (m/fargebånd) jevnlig, spesielt i tilfeller hunder tar åpent vær og går av sporet. STOL PÅ HUNDEN! Ved ettersøk er det viktig at en bruker god tid - gjør det riktig - i riktig rekkefølge!

14 1. Ettersøk på eget vald som ikke gir resultater dagen dyret er påskutt - gi beskjed til oppsyn/rettighetshaver/kommune. Om nødvendig skal ettersøket fortsette ut dagen etter at dyret er påskutt. Sørg for at aktuelle jaktlag på naboterreng blir orientert. Orienteringer til naboterreng bør gå gjennom oppsyn/rettighetshaver. 2. Ettersøk på nabovald - varsle oppsyn på eget vald, jaktlag og oppsyn på nabovald. Orientering til nabovald bør gå gjennom oppsyn/rettighetshaver. På annet vald gjelder forfølgingsretten bare ut den dagen dyret kom inn på valdet. Etter dette skal kommunen overta ettersøket. 3. Dersom ettersøket ikke gir resultater i løpet av dagen det er påskutt - sørg for at oppsyn, rettighetshaver og kommune får beskjed. DERSOM DET ER MISTANKE OM AT ET DYR ER SKADESKUTT OG EN IKKE FÅR TAK I DET - GI BESKJED TIL OPPSYN ELLER VILTORGAN. Et hvert skudd som ikke fører til viltfall skal medføre ettersøk. Planlegg ettersøket godt. En naturlig rekkefølge er ofte følgende: 1. Sportegn - Avtrykk etter klover - Hår og blodspor 2. Utplassering av poster 3. Ettersøk etter 1-2 timer med et ettersøkslag bestående av hundefører og skytter. 10. Behandling av felte dyr Slakteavfall Vom og tarmer kan vanligvis ligge utildekket der det blir tatt ut. Fugler, rev og mindre pattedyr vil som regel ordne opp i løpet av kort tid. Unngå at slakteavfall skaper forurensning. Legg det derfor ikke igjen i bekker, på dyrket mark eller liknende.

15 Transport i terrenget Her må en ta hensyn til dyret (skinnet) og terrenget. Dersom en ikke slakter (flår og parterer) dyret på fallplassen, bør ikke dyret slepes på dersom skader på skinnet skal unngås. Når en henter dyret i terrenget med elgtrekk e.l., bør en unngå bløte partier som gir kjøreskader. Vis hensyn til terrenget og gjør ditt for at slitasje på vegetasjon og terreng blir minst mulig. Bruk heller litt mere tid til planlegging av utkjøringsvei eller flytt dyret med håndmakt til det er på fast mark. All kjøring i utmark skal skje etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser. Spør oppsynet dersom du er i tvil. Utleier vil være behjelpelig med utkjøring vis mulig (gjelder større dyr), da det ikke er mobil dekning i store deler av terrenget kan det by på vise problemer å kontakte hverandre. Vis man kun tar ut vom, og legger dyr på en kjølig plass kan det ligge noen timer før det må transporteres ut. Leietaker må være stille med minst 2 mann i forbindelse med utkjøring av vilt. Kjønnsorgan og kjever Kjeve skal leveres inn fra alle felte dyr. Det er viktig at disse blir levert uskadde, til riktig tid og riktig forfatning. Kjever pakkes i papir - ikke plast (se brosjyre). Enkelte år krever forvaltningen innlevering av ovarie fra alle hunndyr, med unntak av kalv. Disse bør fryses snarest mulig (se brosjyre). Det er viktig at kjever (og ovarier) blir levert og i en slik forfatning at nødvendige undersøkelser kan bli foretatt. De er grunnlaget for riktig forvaltning av viltstammen. Merkelapper skal ligge lengst bak i denne permen. Behandling av skutt vilt Det finnes eget slakteri med kjøle på hovedgården, Vøllestad, leietakere kan bruke dette til flåing og henging av slakt. Kjølerommet holder en konstant temperatur og gir god kvalitet på slakt. Leietakere plikter til å rydde bort slakteavfall (skinn, hode, bein etc.) etter slakting og vaske slakteriet etter bruk.

Instruks til jaktlagene i Bardu kommune

Instruks til jaktlagene i Bardu kommune Instruks til jaktlagene i Bardu kommune Instruksen gjelder også for jaktlag i andre kommuner som er knyttet til bestandsplanområder som administreres fra Bardu kommune. Skjemaer og innsamlet biologisk

Detaljer

Bjoahalvøya hjoiteviltv^d 201H

Bjoahalvøya hjoiteviltv^d 201H Bjoahalvøya hjoiteviltv^d 201H F e l l i n g s l ø y v e i f e l t :...n r.... e r t i l d e l t : o g o m f a t t a r f y l j a n d e h j o r t e d y r : la lt D y r e s l a g / k l a s s e F e l l i

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD

LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD Mellom (senere kalt utleier) V/ leder Adresse: Tlf nr: Og Navn Tlf nr: Adresse:.. Som ansvarlig for jaktlaget (senere kalt leier) er inngått

Detaljer

Viktige forholdsregler

Viktige forholdsregler BLE DET BOM? Viktige forholdsregler Hvert år blir dyr skadeskutt under jakt, og noen blir påført store lidelser. Det er ikke realistisk å tro at skadeskyting av vilt kan unngås helt, men enhver jeger har

Detaljer

Leiekontrakt for hjorteviltjakt

Leiekontrakt for hjorteviltjakt Leiekontrakt for hjorteviltjakt Dette er eksempel på kontrakt mellom et jaktlag (leietaker) og grunneier, utmarkslag eller sameie (utleier). I pkt. 5. er det satt opp to alternative prissystemer. Det anbefales

Detaljer

JAKTRETTSHAVERE JAKTLAG - ELG- OG HJORTEJEGERE I NORDRE LAND.

JAKTRETTSHAVERE JAKTLAG - ELG- OG HJORTEJEGERE I NORDRE LAND. VALDANSVARLIGE JAKTLAGSLEDERE JAKTRETTSHAVERE JAKTLAG - ELG- OG HJORTEJEGERE I NORDRE LAND. ELGAVSKYTING HØSTEN 2013: Valdene er med bakgrunn i godkjente bestandsplaner tildelt fem-årige fellingstillatelser

Detaljer

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune I henhold til sak 8/13 viltnemda, sak 26/13 Komite for kommunal utvikling og sak 52/13 Kommunestyre ble det vedtatt: «Meråker kommune starter

Detaljer

4 Gi beskjed om hvem som skal ha den enkelte post, og når mannskapet kan forlate posten.

4 Gi beskjed om hvem som skal ha den enkelte post, og når mannskapet kan forlate posten. I kommentarer til forskrift om Forvaltning av hjortevilt (rundskriv 3/90) har direktoratet satt opp følgende punktliste som veiledning for jaktlederens oppgaver: 1. Påse ved fremmøte at samtlige deltakere

Detaljer

Regler/rutiner for Ettersøk.

Regler/rutiner for Ettersøk. Regler/rutiner for Ettersøk. Veiledningshefte for ettersøk, Lierne kommune Først en begrepsforklaring: Det er i denne sammenhengen snakk om to organiseringsnivå under jakta. 1. 1: Jaktfelt (også kalt jaktvald)

Detaljer

Eksamen 1. Spørsmål Du står like bak jaktkameraten idet to ryper letter. Er det forsvarlig av deg å skyte i en slik situasjon?

Eksamen 1. Spørsmål Du står like bak jaktkameraten idet to ryper letter. Er det forsvarlig av deg å skyte i en slik situasjon? Eksamen 1. Spørsmål Du står like bak jaktkameraten idet to ryper letter. Er det forsvarlig av deg å skyte i en slik situasjon? A. Ja B. Nei C. Ja, dersom jaktkameraten skyter først 2. Spørsmål Du er på

Detaljer

Raumaprosjektet 2009.

Raumaprosjektet 2009. Raumaprosjektet 29. Registrering av treffpunkt i slakt. Rapport nr 2 Mars 29 1 Bakgrunn for undersøkelsen. Rauma kommune, Åndalsnes og omeng jeger og fiskerforening og Møre og Romsdal NJFF samarbeider

Detaljer

Jakt på ulv. Eivind Lurås. NJFF og Jakt- og Fiskesenteret

Jakt på ulv. Eivind Lurås. NJFF og Jakt- og Fiskesenteret Jakt på ulv Eivind Lurås NJFF og Jakt- og Fiskesenteret November 2014 Skal snakke litt om Forberedelser/administrasjon Lovverk, instrukser, kontroll Organisering Sporing Jakt Trofeet Håndtering av presse/ikke

Detaljer

1. Spørsmål Disse jegerne er på vei til sitt jaktterreng. Bærer de våpnene på en forsvarlig måte?

1. Spørsmål Disse jegerne er på vei til sitt jaktterreng. Bærer de våpnene på en forsvarlig måte? Eksamen 2 1. Spørsmål Disse jegerne er på vei til sitt jaktterreng. Bærer de våpnene på en forsvarlig måte? A. ja B. nei C. nei, alle må bære det i reim over skuldra 2. Spørsmål Disse jegerne er på sjøfugljakt

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltning, Viltnemnda

RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltning, Viltnemnda RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltning, Viltnemnda Elgvaldene og jaktledere Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 11/1556-6 20609/11 K46 09.09.2011 HJORTEVILTJAKTEN 2011 - ADMINISTRATIVE ORDNINGER

Detaljer

Ettersøk. - avtaler, - bruk av lys og. - nye regler. Roar Lundby. Norges Jeger- & Fiskerforbund

Ettersøk. - avtaler, - bruk av lys og. - nye regler. Roar Lundby. Norges Jeger- & Fiskerforbund Ettersøk - avtaler, - bruk av lys og - nye regler. Roar Lundby Norges Jeger- & Fiskerforbund Hell, 6.november 2014 Avtaler Frykter at vi vil miste mange ettersøksekvipasjer etter 1.april 2016. Ønsker å

Detaljer

Øvre Sunndal Hjorteviltlag

Øvre Sunndal Hjorteviltlag Øvre Sunndal Hjorteviltlag Forvaltningsplan (bestandsplan) Utkast 30.03.2007 Innhold: FORVALTNINGSPLAN... 3 HVILKE EIENDOMMER AVTALEN OMFATTER:... 3 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL... 3 MÅL FOR HJORT... 3 MÅL

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Halden kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Halden kommune. Halden kommune Miljø og landbruk Høringsinstansene Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2013/1124-63 K40 Torbjørn Fosser, 23.09.2013 Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Halden

Detaljer

Studieplan for jegerprøvens obligatoriske kurs

Studieplan for jegerprøvens obligatoriske kurs Studieplan for jegerprøvens obligatoriske kurs Fastsatt av Miljødirektoratet 1. juli 2013 Innhold 1. Samling Jakt og holdninger 2. Samling Våpen og våpenlovgivningen 3. Samling Human og sikker jakt i praksis

Detaljer

INNHOLD. APPENDIX... 42 Sammendrag fra «Bedre jakt» undersøkelsene... 42 Rovviltskiver... 43 Sett elg... 44 Sett hjort... 46

INNHOLD. APPENDIX... 42 Sammendrag fra «Bedre jakt» undersøkelsene... 42 Rovviltskiver... 43 Sett elg... 44 Sett hjort... 46 JAKTLEDERS ANSVAR INNHOLD FORORD...3 INNLEDNING...4 JAKTLEDEREN...5 HUMAN OG SIKKER JAKT...7 NÅR UHELLET ER UTE - SKUDDPLASS OG ETTERSØK... 13 OPPGAVER FOR JAKTLEDER... 21 DEN PRAKTISKE JAKTA... 25 LOVER

Detaljer

VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2015

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2015 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2015 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). Kalv felt i veslelegerkvelven

Detaljer

NB NB! NB! Kl. 19.00 er alle utmarkslag i Stokke og Stokke og Sandefjord storvald invitert til oppsummeringsmøte etter hjorteviltjakten 2008

NB NB! NB! Kl. 19.00 er alle utmarkslag i Stokke og Stokke og Sandefjord storvald invitert til oppsummeringsmøte etter hjorteviltjakten 2008 STOKKE KOMMUNE VILTNEMNDA Møteinnkalling Møtested: Kantina i Rådhuset, 3. etg. Dato: 04.03.2009 Tidspunkt: 18.00 NB NB! Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 51 09, el. e-post: ingrid.knotten.haugberg@stokke.kommune.no

Detaljer

Studieplan for jegerprøvens obligatorisk kurs

Studieplan for jegerprøvens obligatorisk kurs Studieplan for jegerprøvens obligatorisk kurs Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 1. oktober 2012 Innhold 1. Samling Jakt og holdninger 2. Samling Våpen og våpenlovgivningen 3. Samling Human

Detaljer

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2009

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2009 RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2009 Oppsynsrapport - Rondane Sør Villreinutvalg - 2008 Innhold Innhold... 2 1. Organisering... 3 2. Mannskap... 3 3. Utført oppsyn...

Detaljer

Informasjon om posteringsjakt

Informasjon om posteringsjakt Informasjon om posteringsjakt Posteringsjakt, jakt som foregår ved at jegeren sitter på post i terrenget og venter der man erfaringsmessig vet viltet trekker forbi, f.eks. mellom hvile- og beiteplass.

Detaljer

Muligheter i dagens Hjorteviltregister

Muligheter i dagens Hjorteviltregister Muligheter i dagens Hjorteviltregister Foto: Synnøve Ingulfsvann Naturdatas viltkonferanse 7. november 2013 Ane Johansen Tangvik Disposisjon Hva er Hjorteviltregisteret Tilpasset forvaltning Sett og skutt

Detaljer

Elg-jaktlagets ettertanke

Elg-jaktlagets ettertanke Elg-jaktlagets ettertanke 7500 elg-skyttere vil dele sin erfaring med dere. Har dere noe å lære? Elg-jaktlagets ettertanke Hvor gode er dere? Ingen vet hvor god han er før han har sammenlignet seg med

Detaljer

Rovviltseminar 2012 (Miljøkriminalitet mot store rovdyr, kongeørn, egg)

Rovviltseminar 2012 (Miljøkriminalitet mot store rovdyr, kongeørn, egg) Rovviltseminar 2012 (Miljøkriminalitet mot store rovdyr, kongeørn, egg) Nils Roger Duna Politioverbetjent/miljøkoordinator Nord-Trøndelag politidistrikt Hva er miljøkriminalitet? Definisjon Omfatter alle

Detaljer

Generelle bestemmelser vedrørende elgjakt i statsallmenningene i Lierne

Generelle bestemmelser vedrørende elgjakt i statsallmenningene i Lierne Generelle bestemmelser vedrørende elgjakt i statsallmenningene i Lierne Vedtatt av Fjellstyrene i Lierne den 24.02.2014. 1 Tilbudstyper a) Fjellstyrene i Lierne har to tilbudstyper for elgjakt: 1. 4-årskontrakter

Detaljer

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Viltnemnd innkalles til møte på Rådhuset 03.05.2016 kl. 19:30-00:00 Vararepresentanter

Detaljer

REGIONALT FELLINGSSTYRET FOR ROVVILT I HAMAR REGIONEN. Arnfinn Lien, Leder RFS 08-10 Leder kommunalt fellingslag Løten Kommune 07-10

REGIONALT FELLINGSSTYRET FOR ROVVILT I HAMAR REGIONEN. Arnfinn Lien, Leder RFS 08-10 Leder kommunalt fellingslag Løten Kommune 07-10 REGIONALT FELLINGSSTYRET FOR ROVVILT I HAMAR REGIONEN Arnfinn Lien, Leder RFS 08-10 Leder kommunalt fellingslag Løten Kommune 07-10 REGIONALT FELLINGSSTYRE FOR ROVVILT I HAMAR REGIONEN Bakgrunn og organisering

Detaljer

Ettersøksundersøkelsen 2004

Ettersøksundersøkelsen 2004 Ettersøksundersøkelsen 2004 Bedre hjorteviltjakt 2004 En rapport bygget på kontakt med 343 ettersøkere og 450 ettersøk i Møre og Romsdal høsten 2004. Et samarbeid mellom Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2010

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2010 RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2010 Oppsynsrapport - Rondane Sør Villreinutvalg - 2008 Innhold Innhold... 2 1. Organisering... 3 2. Mannskap... 3 3. Utført oppsyn...

Detaljer

Velkommen til jegerprøvekurs 20. Arrangør:

Velkommen til jegerprøvekurs 20. Arrangør: Velkommen til jegerprøvekurs 20 Arrangør: Jegerprøveinstruktør Navn: Mobil: E-post: Informasjon 30 timer kurs: - Teori - Praktiske øvelser - Artskunnskap - Opplæring i fangst - Rifle- og hagleskyting -

Detaljer

Det søkes med dette om godkjenning av "ØVRE KJOSEN"bestandsplanområde for jakt på elg og hjort. 70 300 daa.

Det søkes med dette om godkjenning av ØVRE KJOSENbestandsplanområde for jakt på elg og hjort. 70 300 daa. SINGUSDALSTORVALD, LENSEGRAV LI ELGVALD. Til Drangedal kommune, Viltforvaltningen Drangedal 14.06.2012. Gudbrandsvei 7, 3750 DRANGEDAL. SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDSPLANOMRÅDE. Det søkes med dette

Detaljer

GRUNNEIERSTYRT HJORTEVILTFORVALTNING I TRONDHEIM KOMMUNE AV ARNOLD HAMSTAD. Foto Arnold Hamstad

GRUNNEIERSTYRT HJORTEVILTFORVALTNING I TRONDHEIM KOMMUNE AV ARNOLD HAMSTAD. Foto Arnold Hamstad GRUNNEIERSTYRT HJORTEVILTFORVALTNING I TRONDHEIM KOMMUNE AV ARNOLD HAMSTAD Foto Arnold Hamstad UTGANGSPUNKTET FOR GRUNNEIERNES ENGASJEMENT I HJORTEVILTFORVALTNINGEN ER NEDFELT I VILTLOVEN Foto Arnold Hamstad

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 08/1132-1 Arkiv: K1-

Deres ref.: Vår ref.: 08/1132-1 Arkiv: K1- RAUMA KOMMUNE Åndalsnes 12.06.2008 Alf Gunnar Sæbø 6386 MÅNDALEN Deres ref.: Vår ref.: 08/1132-1 Arkiv: K1- STORVILTJAKTA 2008 I sak i kommunestyret 20.05.2005 ble disse valgt som medlemmer med personlige

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). Storbukk felt i Hornflågan

Detaljer

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset 1 MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015 Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset I Bakgrunn Bakgrunnen for denne planen er dels de foregående planene for Mittetdalen viltiag, dels

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING TID: 13.05.2008 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

* Kartlegge viltresursene av de jaktbare arter og foreslå kvoter for hvert år /jaktperiode.

* Kartlegge viltresursene av de jaktbare arter og foreslå kvoter for hvert år /jaktperiode. Viltstell plan for Skrautvål sameie 1 ORGANISERING Jakten i Skrautvål sameie forvaltes av et jaktstyre på 3 medlemmer (sameiere) og 1 varamann, som velges på årsmøtet i sameiet for 3 år om gangen. Ett

Detaljer

VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE

VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE - 1 - VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE Innhold VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE... 1 1 ORGANISERING... 1 2 MÅLSETTING... 1 3 JAKTSTYRETS OPPGAVER... 1 4 JAKTPRODUKTER... 3 STORVILTJAKT... 3 SMÅVILTJAKT...

Detaljer

Resultat fra undersøkelsen: Bedre hjortejakt 2003.

Resultat fra undersøkelsen: Bedre hjortejakt 2003. Resultat fra undersøkelsen: Bedre hjortejakt 2003. Skytternes alder. Jegernes alder. Jegerne var mellom 16 og 83 år Gjennomsnittalder: 45 år. 50% av jegerne er mellom 35 og 55 år 21 av 2957 skudd ble løst

Detaljer

Vedtekter for Froland viltlag Vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Froland viltlag Vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Froland viltlag Vedtatt på årsmøtet 19.05.2015 1. Viltlaget Froland viltlag er en sammenslutning av jaktlag innenfor det området som fremgår av 3. 2. Formål og arbeidsfelt Viltlagets formål

Detaljer

BESTANDSPLAN ELG 2015-19

BESTANDSPLAN ELG 2015-19 BESTANDSPLAN ELG 2015-19 Foto: Arnold Hamstad TRONDHEIM STORVILTVALD FORORD Bestandsplanen for årene 2015-19 er den 3. femårsplanen for elg som Trondheim Viltråd har utarbeidet etter at prinsippene om

Detaljer

INSTRUKS for utføring av offentlige ettersøk i Averøy kommune

INSTRUKS for utføring av offentlige ettersøk i Averøy kommune INSTRUKS for utføring av offentlige ettersøk i Averøy kommune Foto: Dag Bjerkestrand Vedtatt av Forvaltingsutvalget i Averøy kommune i saken «Endring av avtaler ved offentlige ettersøk av skadd vilt» i

Detaljer

Bedre jakt på hjort, elg og villrein. Sluttrapport etter fire undersøkelser og 12.000 skudd mot hjortevilt.

Bedre jakt på hjort, elg og villrein. Sluttrapport etter fire undersøkelser og 12.000 skudd mot hjortevilt. Norges Jeger- og Fiskerforbund Direktoratet for naturforvaltning Bedre jakt på hjort, elg og villrein. Sluttrapport etter fire undersøkelser og 12.000 skudd mot hjortevilt. Undersøkelsene er gjort av NJFF

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: torsdag, Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: torsdag, Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: torsdag, 28.6.2012 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

HJORT, HJORTEJAKT OG BEITESKADER

HJORT, HJORTEJAKT OG BEITESKADER HJORT, HJORTEJAKT OG BEITESKADER GRUNNEIERUNDERSØKELSE Dette er en undersøkelse som tar sikte på å kartlegge noen sentrale tema vedrørende hjort, hjortejakt og beiteskader. Du er tilfeldig trukket ut som

Detaljer

Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst - høring.

Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst - høring. Miljødirektoratet Oslo, 10.14.14 Dok.id: Brevmal.doc Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst - høring. Miljødirektoratet har sendt på høring revisjon av forskrift 2002-03 -22-313 om

Detaljer

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 8. mars 2004 med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Lille Møtesal Møtedato: 11.06.2008 Tid: 1600 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

En rapport som bygger på 7500 førsteskudd mot elg høsten 2005 i fylkene Aust-Agder, Hedmark og Nord-Trøndelag.

En rapport som bygger på 7500 førsteskudd mot elg høsten 2005 i fylkene Aust-Agder, Hedmark og Nord-Trøndelag. Bedre Elgjakt 2005. En rapport som bygger på 7500 førsteskudd mot elg høsten 2005 i fylkene Aust-Agder, Hedmark og Nord-Trøndelag. Undersøkelsen er finansiert av Direktoratet for Naturforvaltning og gjennomført

Detaljer

Velkommen til samling 7. Jaktformer

Velkommen til samling 7. Jaktformer Velkommen til samling 7 Jaktformer Temaer samling 7 Jaktformer med og uten hund Ettersøk av skadd vilt Jaktformer med hund Bandhund Hunderaser Norsk elghund svart og grå Aktuelle arter Elg, villrein, hjort

Detaljer

Hjortejakt i halvmørket humant og effektivt Finn Olav Myhren

Hjortejakt i halvmørket humant og effektivt Finn Olav Myhren Hjortejakt i halvmørket humant og effektivt Finn Olav Myhren Jakt på innmark- viktig i SF 50 60% av hjorten som blir skutt i Sogn og Fjordane blir skutt på innmark. Dette tilsvarer 5-6000 hjort i året

Detaljer

Endringer i viltloven. Ved Arild Sørensen

Endringer i viltloven. Ved Arild Sørensen Endringer i viltloven Ved Arild Sørensen Miljødirektoratet Jakt og fangst Jakt og fangst er friluftsliv Friluftsliv er helse Ivaretakelse av naturmangfold Human jakt Verdiskaping Salg av jakt og fiske

Detaljer

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandssituasjon... 4 4. Målsetning for planperioden...

Detaljer

Raumaprosjektet 2009 Hvor gode er vi?

Raumaprosjektet 2009 Hvor gode er vi? Raumaprosjektet 2009 Hvor gode er vi? Hva kan vi lære av nitti jegeres prestasjoner fra skytebanen? Februar 2009 Raumaprosjektet februar 2009 1 Målsetting med undersøkelsen. Bedre jakt undersøkelsene har

Detaljer

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE VALDSTRUKTUR FOR JAKT PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR I TOLGA KOMMUNE

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE VALDSTRUKTUR FOR JAKT PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR I TOLGA KOMMUNE Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: 01.06.2015 Tid: 19:30-21:30 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 13/15 14/15 15/15 Tittel VALDSTRUKTUR FOR JAKT PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR I TOLGA KOMMUNE

Detaljer

INSTRUKS FOR FALLVILTARBEIDET I BÆRUM KOMMUNE

INSTRUKS FOR FALLVILTARBEIDET I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE NATUR OG IDRETT INSTRUKS FOR FALLVILTARBEIDET I BÆRUM KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR FALLVILTJEGERE I BÆRUM KOMMUNE. PRAKTISK GJENNOMFØRING AV ULIKE OPPGAVER KNYTTET TIL HÅNDTERING OG BEHANDLING

Detaljer

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE REFERATSAKER TOLGA VILTNEMND

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE REFERATSAKER TOLGA VILTNEMND Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: 10.03.2014 Tid: 19:30-22:00 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 1/14 2/14 3/14 4/14 5/14 6/14 Tittel REFERATSAKER TOLGA VILTNEMND 10.03.2014 STORVILTJAKT

Detaljer

"FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018".

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018. "FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018". Vedtatt i plan- og miljøstyret 10.01.2014. Kommunens rolle i viltforvaltningen: Ivareta viltinteressene som en viktig del av det biologiske mangfoldet

Detaljer

INNHOLD. Velkommen til jegerprøven... 13. Introduksjon... 17. Holdninger til jakt og jaktutøvelse... 25. Våpen og våpenlovgivning... 49.

INNHOLD. Velkommen til jegerprøven... 13. Introduksjon... 17. Holdninger til jakt og jaktutøvelse... 25. Våpen og våpenlovgivning... 49. INNHOLD Velkommen til jegerprøven... 13 Introduksjon... 17 Kapittel 1 Holdninger til jakt og jaktutøvelse... 25 Jakt og holdninger... 25 Jaktutøvelse slik at samfunnet kan akseptere den... 29 Regler for

Detaljer

Muligheter og begrensninger i den nye hjorteviltforskriften. Hva sier lovverket? Naturdatas viltkonferanse 2013

Muligheter og begrensninger i den nye hjorteviltforskriften. Hva sier lovverket? Naturdatas viltkonferanse 2013 Muligheter og begrensninger i den nye hjorteviltforskriften. Hva sier lovverket? Naturdatas viltkonferanse 2013 Uttak av hjortevilt flere regelverk Forbud mot uttak uten hjemmel, Naturmangfoldloven 15

Detaljer

OM BRUK AV NØDVERGERETTEN

OM BRUK AV NØDVERGERETTEN OM BRUK AV NØDVERGERETTEN NØDVERGEPARAGRAFEN: (LOV OM FORVALTNING AV NATURENS MANGFOLD av 19. juni 2009, 17) Alminnelige regler om annet uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk Smågnagere, krypdyr og lakse-

Detaljer

Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane

Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane Sak 9-14 Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane Økt satsing på ettersøk Formål Ettersøk av påskutt og trafikkskadd hjortevilt er en naturlig del av henholdsvis norsk jakt og viltforvaltning.

Detaljer

«Korleis legge til rette for næringsutvikling» Knut O. Førde, Friluftssenteret Nordfjord ved Firda vgs. www.hjortejakt.com

«Korleis legge til rette for næringsutvikling» Knut O. Førde, Friluftssenteret Nordfjord ved Firda vgs. www.hjortejakt.com «Korleis legge til rette for næringsutvikling» Knut O. Førde, Friluftssenteret Nordfjord ved Firda vgs. www.hjortejakt.com Sentrale moment : Kunnskap om hjort og hjortejakt Kvalitet og ærlighet i produktet

Detaljer

Høringsuttalelse forskrift om utøvelse av jakt og fangst.

Høringsuttalelse forskrift om utøvelse av jakt og fangst. Vår dato: Vår ref: 2011-11-24 B11177/97-141 Deres dato: Deres ref: 07.07.2011 2011/8483 ARE-FR-TST Til Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Høringsuttalelse forskrift

Detaljer

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2009

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2009 FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2009 Villreinjakta 2009 OMRÅDEBESKRIVELSE Forollhogna villreinområde har ifølge driftsplanen et tellende areal på 1.848.181 dekar. Området ligger i fylkene Sør-Trøndelag

Detaljer

SKODJE HJORTEVILTVALD

SKODJE HJORTEVILTVALD SKODJE HJORTEVILTVALD BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILT ÅR 2011-2015. Del 1: Innledning Del2: Grunnopplysninger for jaktfelta i Skodje Hjorteviltvald Del 3: Målsettinger for bestandsplanen Del 4 :Hjorten i Skodje

Detaljer

Målestokk Ekvidistanse GPS Du bedømmer ofte avstanden til å være for kort: I kraftig sollys og klarvær med snø, fordi gjenstander, dyr og mennesker ( objektet) kommer så tydelig fram mot bakgrunnen.

Detaljer

Velkommen til infokveld

Velkommen til infokveld Velkommen til infokveld Nøkkeltall fra elgjakta i 2010 Det ble felt 169 elger av en kvote på 181 (178 + 3 tilleggsdyr). Fellingsprosent 93,3 % Prosentvis fordeling etter biologisk alder Gj.snitt vekt Største

Detaljer

Regional viltforvaltning. Viltfaglig møte - Bamble Ole B. Bårnes Telemark fylkeskommune

Regional viltforvaltning. Viltfaglig møte - Bamble Ole B. Bårnes Telemark fylkeskommune Regional viltforvaltning Viltfaglig møte - Bamble 27.02.2012 Ole B. Bårnes Telemark fylkeskommune Tema: Fylkeskommunens rolle Overførte oppgaver jf. Forvaltningsreformen Lovverk Hjorteviltforskriften Øvrige

Detaljer

Forord s 3. Sammendrag s 4. Om gjennomføringen av undersøkelsen s 5. Del 1 Analyse av hvert spørsmål for seg s 7

Forord s 3. Sammendrag s 4. Om gjennomføringen av undersøkelsen s 5. Del 1 Analyse av hvert spørsmål for seg s 7 !"!" # $$$ % Innholdsfortegnelse Forord s 3 Sammendrag s 4 Om gjennomføringen av undersøkelsen s 5 Del 1 Analyse av hvert spørsmål for seg s 7 Del 2 Hvilke forhold påvirker antallet bom- og skadeskudd

Detaljer

Hjorteviltforvaltning på kryss og tvers. Kari Bjørneraas Naturdatas viltkonferanse 2012

Hjorteviltforvaltning på kryss og tvers. Kari Bjørneraas Naturdatas viltkonferanse 2012 Hjorteviltforvaltning på kryss og tvers Kari Bjørneraas På kryss og tvers i tid og rom Magnus Lagabøters landslov 1276 Forbud mot forfølgelsesjakt på ski etter elg Hver mann skulle øve seg i bueskyting

Detaljer

Høring på forslag til endring i forskrift 22.03.2002 nr 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst

Høring på forslag til endring i forskrift 22.03.2002 nr 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst Direktoratet for Naturforvaltning Namsos, 30. september 2011 Ansvarlig advokat: Bjørn Terje Smistad Vår ref. oppgis ved henvendelse: 11/01045 Deres ref.: 2011/8483 ARE-FR-TST Høring på forslag til endring

Detaljer

Norsk viltforvaltning. Lovgiving, normer og idealer.med hovedvekt på hjorteviltforvaltningen

Norsk viltforvaltning. Lovgiving, normer og idealer.med hovedvekt på hjorteviltforvaltningen Norsk viltforvaltning. Lovgiving, normer og idealer.med hovedvekt på hjorteviltforvaltningen Rollefordeling i viltforvaltningen Viltmyndighetene skal: Gi rammevilkår og tilrettelegge Informere Overvåke

Detaljer

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2013 Forord Rapporten er utgitt av Rondane Sør Villreinutvalg, og tar for seg oppsynsvirksomheten innenfor Rondane Sør Villreinområde 2013 For Villreinutvalget

Detaljer

Skyting og sikkerhet En trygg sport et felles ansvar

Skyting og sikkerhet En trygg sport et felles ansvar Skyting og sikkerhet En trygg sport et felles ansvar Vår sikkerhet ditt ansvar 1 Gå ut fra at ethvert våpen kan være ladd. Behandle det derfor alltid som om det er ladd. 2 Ta eller overta aldri et våpen,

Detaljer

Regional hjortekonferanse 2012. «Hjort i Vest»

Regional hjortekonferanse 2012. «Hjort i Vest» Regional hjortekonferanse 2012. «Hjort i Vest» «Korleis lukkast med å etablere hjortejakt som næring?» Knut O. Førde, www.hjortejakt.com Sentrale moment : Kunnskap om hjort og hjortejakt Kvalitet og ærlighet

Detaljer

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Bestandsplan og avskytingsplan for hjort, elg og rådyr

Bestandsplan og avskytingsplan for hjort, elg og rådyr Bestandsplan og avskytingsplan for hjort, elg og rådyr Felles bestandsplan for bestandsplanområdet Nordsida, Framsida, Vestsida og Rånes-Kvernes storvald gjeldende for årene 2012, 2013 og 2014. Denne bestandsplanen

Detaljer

Mål og retningslinjer for det jaktbare viltet (viltforvaltningen) i Kongsvinger kommune

Mål og retningslinjer for det jaktbare viltet (viltforvaltningen) i Kongsvinger kommune KONGSVINGER KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Mål og retningslinjer for det jaktbare viltet (viltforvaltningen) i Kongsvinger kommune Foto av Per Rudi Vedtatt i Utvalg for teknikk 15. november 2005 STRATEGIDOKUMENT...1

Detaljer

OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA

OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA I BALESTRAND 2011-2013 Ei nasjonal omlegging av forvaltning av vilt- og fiskeressursane har pågått dei siste åra. Den langsiktige målsettinga er at innan 2006 skal

Detaljer

Trøgstad kommune Viltnemnd

Trøgstad kommune Viltnemnd INNKALLING/SAKSLISTE TIL VILTNEMNDSMØTE Tidspunkt: 19. mars 2013 kl. 18.30 Sted: Skjønnhaug, Trøgstad kommunehus Deltakere: Ellers møter: Ta med: Torbjørn Tveter, Henning Holtet, Kjetil Risebråthe, Jon

Detaljer

Jaktbestemmelser/-instruks 2016/2017

Jaktbestemmelser/-instruks 2016/2017 Ski Jeger- og Fiskerforening Side 1 av 5 i Ski Jeger- og Fiskerforening har utarbeidet nye jaktbestemmelser for sesongen 2016/2017, godkjent av styret. Hvem kan søke om jakt Alle medlemmer av Ski Jeger-

Detaljer

Elgprosjektet i ValHal, Hol og Ål

Elgprosjektet i ValHal, Hol og Ål Til vald, jaktfelt og elgjegere Deres ref: Vår ref: Sted: Dato: Trondheim 22.05.2014 Elgprosjektet i ValHal, Hol og Ål I forbindelse med prosjektet Merkeprosjekt elg i Valdres og Hallingdal elgregion (ValHal)

Detaljer

Målsettinger for utviklingen av hjortevilt i Ås kommune. Saksbehandler: Morten Lysø Saksnr.: 14/02229-8

Målsettinger for utviklingen av hjortevilt i Ås kommune. Saksbehandler: Morten Lysø Saksnr.: 14/02229-8 Ås kommune Målsettinger for utviklingen av hjortevilt i Ås kommune Saksbehandler: Morten Lysø Saksnr.: 14/02229-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 19.08.2015 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Forvaltningsutvalget 36/ Averøy kommunestyre 24/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Forvaltningsutvalget 36/ Averøy kommunestyre 24/ Averøy kommune Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2009/195-4 Saksbehandler: Dag Bjerkestrand Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Forvaltningsutvalget 36/2009 31.03.2009 Averøy kommunestyre 24/2009 18.05.2009

Detaljer

DRIVJAKT. Vær kjapp og ta kontakt med oss!

DRIVJAKT. Vær kjapp og ta kontakt med oss! DRIVJAKT JANUAR 2014 JAKT I SLOVAKIA & POLEN Enjoy Hunting AS jaktreiser til Slovakia.& Polen. To kjente og kjære jaktdestinasjon i hjertet av Europa. w w w.e njoyh un t i ng.no 1 DRIVJAKT Bli med på en

Detaljer

Om hagleskyttere, rifleskyttere og kjappe rådyr

Om hagleskyttere, rifleskyttere og kjappe rådyr Bedre Rådyrjakt Underveisrapport fra 2013 Om hagleskyttere, rifleskyttere og kjappe rådyr Resultater fra jakta 2011, 2012 og 2013 NJFF i Møre og Romsdal samlet høsten 2011 og 2012 inn jegeres erfaring

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA 2008 I RONDANE NORD.

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA 2008 I RONDANE NORD. Rondane Nord Villreinområde består av villreinarealet til alle rettighetshaverne i kommunene Dovre, Folldal, Sel, Nord Fron og Sør Fron. Villreinområdet ble i 2005 godkjent som ett vald, der Villreinutvalget

Detaljer

Jaktbestemmelser/-instruks 2015/2016

Jaktbestemmelser/-instruks 2015/2016 Ski Jeger- og Fiskerforening Side 1 av 5 i Ski Jeger- og Fiskerforening har utarbeidet nye jaktbestemmelser for sesongen 2014/2015, godkjent av styret. Rett til jakt Et hvert medlem av Ski Jeger- og Fiskerforening

Detaljer

Informasjon og høringsdokument - Ettersøkshund - Jegerprøvegebyret

Informasjon og høringsdokument - Ettersøkshund - Jegerprøvegebyret Informasjon og høringsdokument - Ettersøkshund - Jegerprøvegebyret Miljødirektoratet har siden 2010 arbeidet med revisjon av regelverket for opplæring og godkjenning av ettersøksekvipasjer. Ved revisjon

Detaljer

Å R S M Ø T E VEST TORPA GRUNNEIERLAG SA. Klubbhuset Lundmoen Torsdag 19.februar 2015 kl 19,00. Årsmelding. Regnskap

Å R S M Ø T E VEST TORPA GRUNNEIERLAG SA. Klubbhuset Lundmoen Torsdag 19.februar 2015 kl 19,00. Årsmelding. Regnskap Å R S M Ø T E VEST TORPA GRUNNEIERLAG SA Klubbhuset Lundmoen Torsdag 19.februar 2015 kl 19,00 * Årsmelding Regnskap * 14 tagger skutt i Gjerlia 2014 (foto jaktlaget ) Egne notater! Saksliste 1. Godkjenning

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no SETT-ELG RAPPORT 2013 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter www.hjorteviltregisteret.no Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Resultater og vurderinger... 4 2.1 Jaktinnsats... 4

Detaljer

Elgrapport for Oppdal kommune

Elgrapport for Oppdal kommune Elgrapport for Oppdal kommune Tema Data fra Hjorteviltregisteret bearbeidet og tilrettelagt av Naturdata AS Informasjon fra kommunen Bestandsstørrelse Avskyting Jakttrykk Kjønnssammensetning Slaktevekter

Detaljer

/ Jakt pågår / jakt avsluttet

/ Jakt pågår / jakt avsluttet Menyer og funksjoner på side for Statistikk og rapportering Velge viltart og tidsperiode Oppgavemeny: Tilgjengelige funksjoner vil avhenge av hvilke tilganger man har fått som bruker. Velge enhet for visning

Detaljer

Bestandsplan for bever i Stangeskovene bevervald.

Bestandsplan for bever i Stangeskovene bevervald. Bestandsplan for bever i Stangeskovene bevervald. Bevervaldets avgrensing og størrelse Bevervaldet består av følgende eiendommer med vannlengde: Eiendom Kommune Gnr/bnr Vannlengde i meter. Takholtlia Nes

Detaljer