NB NB! NB! Kl er alle utmarkslag i Stokke og Stokke og Sandefjord storvald invitert til oppsummeringsmøte etter hjorteviltjakten 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NB NB! NB! Kl. 19.00 er alle utmarkslag i Stokke og Stokke og Sandefjord storvald invitert til oppsummeringsmøte etter hjorteviltjakten 2008"

Transkript

1 STOKKE KOMMUNE VILTNEMNDA Møteinnkalling Møtested: Kantina i Rådhuset, 3. etg. Dato: Tidspunkt: NB NB! Forfall meldes til møtesekretær på tlf , el. e-post: Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale NB! Kl er alle utmarkslag i Stokke og Stokke og Sandefjord storvald invitert til oppsummeringsmøte etter hjorteviltjakten 2008 Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 1/09 REFERATER/ORIENTERINGER 2 POLITISKE SAKER 1/09 NY INSTRUKS FOR FALLVILTJEGERE I STOKKE KOMMUNE 3 2/09 FORSLAG TIL AVTALE MELLOM STOKKE KOMMUNE OG DEN ENKELTE FALLVILTJEGER 7 3/09 EVENTUELT 9 Møteinnkallingen er lagt ut på Stokke bibliotek, opplysningstjenesten Stokke rådhus og på Stokke kommunes hjemmesider. Stokke, den 25. februar 2009 Roar Johansen leder sign. Ingrid Knotten Haugberg møtesekretær

2 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/425 Arkiv: 033 Saksbehandler: Ingrid Knotten Haugberg REFERATER/ORIENTERINGER Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/09 Viltnemnda Beholdning i viltfondet per Rapportering fra hjorteviltjakten Erfaringer fra Stokke utmarkslag i forbindelse med fri kvote for rådyr i jaktsesongen Side 2 av 10

3 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/418 Arkiv: 033 Saksbehandler: Ingrid Knotten Haugberg NY INSTRUKS FOR FALLVILTJEGERE I STOKKE KOMMUNE Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/09 Viltnemnda Viltnemndas forslag: Forslag til ny instruks for fallviltjegere i Stokke kommune, utarbeidet i samarbeid mellom leder i viltnemnda, sekretær i viltnemnda og to representanter fra fallviltjegerne, er gjennomgått og bearbeidet, og denne vedtas. Sammendrag: Viltnemnda vedtok i sak 10/08 at skogbrukssjefen skulle gjennomgå regelverket for fallviltjegere i Stokke kommune sammen med leder i viltnemnda. Forslag til ny instruks for fallviltjegerne i Stokke kommune er utarbeidet i samarbeid mellom leder i viltnemnda, skogbrukssjefen (sekretær i viltnemnda) og to representanter fra fallviltjegerne. Side 3 av 10

4 Saksutredning Vedlegg: Ingen. Forslag: INSTRUKS FOR FALLVILTJEGERE I STOKKE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ORGANISERING AV FALLVILTJEGERE OG PRAKTISK GJENNOMFØRING AV ULIKE OPPGAVER KNYTTET TIL HÅNDTERING OG BEHANDLING AV FALLVILT Definisjon: Fallviltjeger er et begrep som brukes på jeger som opptrer på vegne av kommune eller viltnemnd i forbindelse med skadet eller dødt hjortevilt og bever. Utrykning Melding om skadet eller dødt vilt kommer som regel til politiet, som videre tar kontakt med fallviltjegere ut fra gjeldende vaktliste. Fallviltjeger som blir kontaktet skal vurdere situasjonen og straks rykke ut ved behov. Dersom fallviltjeger som blir kontaktet av politiet ikke har anledning til å rykke ut selv, er han ansvarlig for å kontakte en annen fallviltjeger. Fallviltjegerne skal ha beredskap og være i stand til å rykke ut 24 timer i døgnet hele året. Fallviltjegerne må organisere seg slik at det ikke i mer enn 10 % av tilfellene tar mer enn én time fra melding om skadd/påkjørt vilt til fallviltjeger er på stedet. Fallviltjeger som blir kontaktet må selv vurdere om det ut fra praktiske eller sikkerhetsmessige hensyn er behov for å tilkalle flere fallviltjegere. Hendelser langs E18 Dersom vilt blir påkjørt på E18, må aktuell fallviltjeger avtale med politiet hvordan videre håndtering skal skje, slik at hensynet til både trafikksikkerheten og viltet blir ivaretatt. Hendelser langs jernbanen Dersom vilt blir påkjørt på jernbanen, må aktuell fallviltjeger avtale med jernbaneverket hvordan videre håndtering skal skje, slik at hensynet til både trafikksikkerheten og viltet blir ivaretatt. Avliving av vilt Fallviltjeger må i hvert enkelt tilfelle vurdere om skadet vilt er i en slik tilstand at avliving er nødvendig. Dersom det er tvil, må dyret observeres i bevegelse før avgjørelsen fattes. Under ettersøk av skadet vilt, kan ettersøkshund slippes dersom det skadede viltet beveger seg unna hundeføreren. I generell eller ekstraordinær båndtvangstid har fallviltjegeren meldeplikt om ettersøk der det er brukt løs hund. Løs ettersøkshund skal bære refleksvest som viser at vedkommende hund er ettersøkshund. Side 4 av 10

5 Fallviltjegere som utfører ettersøk på vegne av kommunen, kan benytte hjelpemidler som ikke er tillatt under ordinær jakt. Dette gjelder bruk av kunstig lys og motorkjøretøyer. Fallviltjegere som må avlive skadet vilt i tettbebyggelse, kan benytte kaliber 22 LR. Håndtering av dødt vilt Vilt som har verdi, skal straks vommes ut på stedet og ivaretas på forsvarlig måte. Fallviltjegere skal straks avgjøre om de ønsker å kjøpe storviltkjøtt til avtalt kilopris som godtgjørelse for arbeidet med utrykningen og fordele det mellom seg ut fra interne avtaler. Prisen fastsettes av viltnemnda og tas årlig opp til behandling for eventuelle justeringer. Inntekter fra kjøttet skal gå til viltfondet i Stokke kommune. Dersom fallviltjegerne ikke ønsker å ta kjøttet og hendelsen foregår i ordinær jakttid, skal det aktuelle jaktlaget i området kontaktes for å vurdere om dyret kan tilfalle kvoten for jaktlaget. Rådyr- og beverkjøtt som har verdi, kan fallviltjegerne vederlagsfritt overta. Ved hendelser som gjelder fredet vilt eller store rovdyr, skal det tas kontakt med kommunen for nærmere vurdering. Dødt vilt som er uten verdi, kan graves ned, legges ut som åte eller legges i dypfryser på Kastet miljøstasjon for destruering. Fallviltjeger har ansvar for det døde viltet som er avlivet eller har omkommet i hendelsen som fallviltjegeren har blitt utkalt til. Fallviltjegerne har ingen generell plikt til å ta hånd om, grave ned eller fjerne dødt vilt. Dersom dødt vilt ligger slik at det medfører helserisiko eller påvirker drikkevann, kan kommunen gi den ansvarlige pålegg om å fjerne kadaveret. Ansvarlig i denne sammenheng vil være grunneier, vannverkseier eller den som med forsett har bidratt til det døde viltets plassering. Kommunen kan kontaktes. Dersom kadaver ligger slik at det er til betydelig sjenanse for bosatte i umiddelbar nærhet eller i mye beferdede områder, er det naturlig at kommunen fjerner dette. Dette er renovasjonsarbeid og håndteres av teknisk etat. Fjerning av dødt vilt som ligger på vei er veimyndighetenes ansvar. Vegtrafikksentralen, tlf. 175, kan kontaktes ved funn av dødt vilt på Europa-, riks- fylkes- og kommunal vei. Normalt gjelder veimyndighetenes ansvar tre meter utenfor hvitstripen. I forhold til hjortevilt og bever, må imidlertid fallviltjegerne bruke skjønn for å avgjøre om det må rykkes ut. Dette både for å kunne ivareta det som kan ha verdi og for å kunne rapportere om irregulær avgang av vilt. Krav til ettersøk Vilt som er truffet ved påkjørsel og har beveget seg vekk fra åstedet, skal ettersøkes av fallviltjeger med godkjent ettersøkshund. Ettersøkets varighet må vurderes av fallviltjegeren i hvert enkelt tilfelle. Ettersøk av skadet vilt må foregå på en slik måte at viltet stresses minst mulig. Side 5 av 10

6 Ettersøk på eller langs E18 skal kun foregå etter avtale med politiet. Ettersøk på eller langs jernbanesporet skal kun skje etter avtale med jernbaneverket. Dyr som blir beskutt av fallviltjeger, men ikke faller, skal ettersøkes videre på samme måte som skadet vilt. Ettersøket skal vare ut dagen etter påskytingen. Fallviltjegeren må straks melde fra til politiet om slike hendelser. Innrapportering Fallviltjegere skal etter hver utrykning rapportere til viltansvarlig i kommunen (viltnemndas sekretær) om hvordan hendelsen er håndtert og hva som ble utfallet av hendelsen. I de tilfeller hvor fallviltjegere ble utkalt av politiet, skal også politiet ha tilbakemelding. Dette gjelder også dersom det etter vurdering ble bestemt å ikke rykke ut. Rapporteringen skal foregå så snart som mulig og senest første arbeidsdag etter at hendelsen fant sted. Fallviltjeger skal oppgi detaljer om stedet for ulykken og om dyrets art, kjønn og alder til kommunen ved sekretær i viltnemnda, slik at denne kan rapportere om irregulær avgang av vilt til Statistisk sentralbyrå. Ansvar og økonomi Alle som skal fungere som fallviltjegere i Stokke kommune må gjennom underskrift være bundet til Avtale om håndtering av fallvilt og ettersøk av skadet hjortevilt i Stokke kommune. Alle som skal fungere som fallviltjegere i Stokke kommune skal ha oversikt over, kjenne innholdet i og følge de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og regler for utøvelse av jakt og fangst og arbeid som fallviltjeger, inkludert regler for kjøttkontroll. I denne sammenheng er den mest sentrale loven Lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet, med tilhørende forskrifter og rundskriv. Stokke kommune skal utstede fallviltjegerbevis til den enkelte fallviltjeger, og dette skal alltid medbringes under utrykning. Kommunen skal videre sørge for at hver fallviltjeger får refleksvest og hodelykt. Alle fallviltjegere som opptrer på vegne av kommunen skal bære refleksvest. Stokke kommune skal i prinsipp dekke de utgiftene den enkelte fallviltjeger har i forbindelse med ettersøk og ivaretakelse av skadet vilt og fallvilt. Fallviltjegerne får godtgjørelse ut fra den til enhver tid gjeldende Avtale om håndtering av fallvilt og ettersøk av skadet hjortevilt i Stokke kommune, som er underskrevet av oppdragsgiver og oppdragstaker. Fallviltjegere vil ikke få godtgjørelse for utrykning til påkjørte rådyr og bevere i de tilfeller hvor kjøtt av verdi tilfalt jegeren. Fallviltjegere vil ikke få godtgjørelse for utrykning til vilt som er dødt og hvor dødsfallet ikke kan knyttes til en konkret hendelse/ulykke. Fallviltjegere vil ikke få godtgjørelse for utrykning til vilt som ikke er hjortevilt, bever, fredet vilt eller store rovdyr. Side 6 av 10

7 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/418 Arkiv: 033 Saksbehandler: Ingrid Knotten Haugberg FORSLAG TIL AVTALE MELLOM STOKKE KOMMUNE OG DEN ENKELTE FALLVILTJEGER Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/09 Viltnemnda Viltnemndas forslag: Forslag til avtale om håndtering av fallvilt og ettersøk av skadet hjortevilt og bever i Stokke kommune er gjennomgått og bearbeidet. Følgende retningslinjer og satser for godtgjørelse vedtas: Sammendrag: Viltnemnda vedtok i sak 9/08 at avtaler med nye fallviltjegere skulle behandles som en del av sak 10/08. Det innebærer at skogbrukssjefen sammen med viltnemndas leder ble gitt fullmakt til å gjennomgå regelverket og utarbeide et forslag til avtale mellom Stokke kommune og den enkelte fallviltjeger. Forslag til avtale om håndtering av fallvilt og ettersøk av skadet hjortevilt i Stokke kommune er utarbeidet i samarbeid mellom leder i viltnemnda, skogbrukssjefen (sekretær i viltnemnda) og to representanter fra fallviltjegerne. Side 7 av 10

8 Saksutredning Vedlegg: Ingen. Forslag: AVTALE OM HÅNDTERING AV FALLVILT OG ETTERSØK AV SKADET HJORTEVILT I STOKKE KOMMUNE 1. Avtaleparter Oppdragsgiver: Stokke kommune v /sekretær i viltnemnda Postboks STOKKE Tlf.: Oppdragstaker: Navn: Adresse: Postnr. og sted: Tlf. arbeid: Tlf. privat:. 2. Avtalens omfang Oppdragstaker skal sammen med de øvrige som utgjør fallviltjegerne i Stokke kommune ha det praktiske ansvaret for ettersøk av skadet hjortevilt og bever utenom ordinær jakt, samt håndtering av fallvilt av samme arter etter det ansvar som kommunen har etter viltloven Avtalens varighet Avtalen gjelder for en periode på 4 år med virkning fra. 20. Avtalen forlenges automatisk for 4 nye år om gangen dersom ikke en av partene sier den opp med 3 måneders frist. 4. Økonomi, forsikring, ansvar Fallviltjegerens arbeid med ettersøk, avliving og ivaretakelse av skadet vilt og fallvilt etter oppdrag av kommunen godtgjøres ved at oppdragstakeren vederlagsfritt kan overta rådyr- og beverkjøtt av verdi. Oppdragstakeren kan kjøpe elgkjøtt fra avlivet vilt til den kilopris som hvert år fastsettes av viltnemnda i Stokke kommune. Dokumentasjon for slaktets vekt skal fremlegges for oppdragsgiver. Side 8 av 10

9 Oppdragsgiver er uten ansvar for skader som under arbeidet er blitt påført oppdragstakers utstyr, personell som deltar i arbeidet eller skader som under arbeidet blir påført tredjeperson. Oppdragstaker er ansvarlig for å tegne de forsikringer som anses nødvendig, men får årlig godtgjørelse av kommunen til dekning av forsikring. Godtgjørelsens størrelse fastsettes hvert år av viltnemnda. 5. Oppdragstaker skal a) Ha ansvar for skadet eller dødt hjortevilt og bever i Stokke kommune. Avtalen gjelder ikke vilt som er skadeskutt ved ordinær jakt. b) Kjenne innholdet i og følge den til enhver tid gjeldende Instruks for fallviltjegere i Stokke kommune. c) Til enhver tid ha, eller ha tilgang på, hund som er godkjent for ettersøk av elg, hjort og rådyr. d) Ha oversikt over, kjenne innholdet i og følge de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og regler for utøvelse av jakt og fangst og arbeid som fallviltjeger, inkludert regler for kjøttkontroll. 6. Oppdragsgiver skal a) Informere om ordningen til politi/lensmann, jernbaneverket og vegtrafikksentralen og informere disse om hvem som er fallviltjegere i Stokke kommune. b) Rapportere om irregulær avgang til Statistisk sentralbyrå. c) Kjenne innholdet i og følge den til enhver tid gjeldende Instruks for fallviltjegere i Stokke kommune. d) Informere oppdragstaker ved endring av lover og forskrifter som har betydning for arbeidet. 7. Oppsigelse Ved mislighold kan begge parter med øyeblikkelig virkning si opp avtalen. Oppdragsgiver kan også si opp avtalen med kortere virkningstid enn 3 måneder dersom endringer av lover/forskrifter gjør dette nødvendig. 8. Avtalebrudd Ved brudd på lover, forskrifter og regler nevnt i punkt 5 d) i denne avtale, mister oppdragstaker umiddelbart retten til å opptre som fallviltjeger i Stokke kommune. Alvorlige brudd på bestemmelsene vil bli anmeldt. Side 9 av 10

10 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/424 Arkiv: 033 Saksbehandler: Ingrid Knotten Haugberg EVENTUELT Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/09 Viltnemnda Side 10 av 10

Viser til deres henvendelse angående viltforvaltning i Nannestad kommune. Her er noen svar på dine spørsmål.

Viser til deres henvendelse angående viltforvaltning i Nannestad kommune. Her er noen svar på dine spørsmål. Vedlegg - e-post fra Nannestad kommune Fra: Liv Dervo [mailto:liv.dervo@nannestad.kommune.no] Sendt: 1. juli 2015 14:56 Til: Eli Moe Emne: SV: Spørsmål om viltforvaltning Hei Viser til deres henvendelse

Detaljer

Utøvelse av jakt, felling og fangst

Utøvelse av jakt, felling og fangst Foto: Kjell-Erik Moseid / NN / Samfoto TE 1177 Layout: Guri Jermstad Trykk:? Rundskriv april 2006 Viltloven Utøvelse av jakt, felling og fangst 7485 Trondheim Telefon: 73 58 05 00 Telefaks: 73 58 05 01

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist:

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist: Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune Tilbudsfrist: Dato: 13. november 2014 Klokken:12:00 Anskaffelse: 14/00196 1 Innhold 1 GENERELL

Detaljer

STORVILTJAKT 2014 (ELG HJORT - RÅDYR) RELEVANT LOVVERK M.M. Nils Roger Duna Lensmann i Flatanger Nord-Trøndelag politidistrikt

STORVILTJAKT 2014 (ELG HJORT - RÅDYR) RELEVANT LOVVERK M.M. Nils Roger Duna Lensmann i Flatanger Nord-Trøndelag politidistrikt 1 Dato Utkast nr. Copyright 6.8.14 12 Kopiering kun tillatt etter avtale med STORVILTJAKT 2014 (ELG HJORT - RÅDYR) RELEVANT LOVVERK M.M. Nils Roger Duna Lensmann i Flatanger Nord-Trøndelag politidistrikt

Detaljer

VILT OG TRAFIKK HALLINGDAL

VILT OG TRAFIKK HALLINGDAL VILT OG TRAFIKK HALLINGDAL 2010-2013 PROSJEKTRAPPORT DESEMBER 2013 1 Tydelig budskap: Bjørn Nyhus (t.v.), Statens vegvesen; Jon Anders Hefte, Jernbaneverket og Jon Andreas Ask, Flå og Nes kommuner. 2 INNHOLD

Detaljer

Rundskriv februar 2013 Viltloven - utøvelse av jakt, felling og fangst

Rundskriv februar 2013 Viltloven - utøvelse av jakt, felling og fangst Rundskriv februar 2013 Viltloven - utøvelse av jakt, felling og fangst Innhold Innledning...3 Kapittel 1. Generelle bestemmelser...4 Kapittel 2. Aldersgrenser...8 Kapittel 3. Jegerprøven...11 Kapittel

Detaljer

INNHOLD. APPENDIX... 42 Sammendrag fra «Bedre jakt» undersøkelsene... 42 Rovviltskiver... 43 Sett elg... 44 Sett hjort... 46

INNHOLD. APPENDIX... 42 Sammendrag fra «Bedre jakt» undersøkelsene... 42 Rovviltskiver... 43 Sett elg... 44 Sett hjort... 46 JAKTLEDERS ANSVAR INNHOLD FORORD...3 INNLEDNING...4 JAKTLEDEREN...5 HUMAN OG SIKKER JAKT...7 NÅR UHELLET ER UTE - SKUDDPLASS OG ETTERSØK... 13 OPPGAVER FOR JAKTLEDER... 21 DEN PRAKTISKE JAKTA... 25 LOVER

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler

VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler M64-2013 VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler Utførende

Detaljer

Kontrakt mellom familiehjem og Barne-, ungdoms- og familieetaten ved region. Oppdragsgiver: Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) ved region.

Kontrakt mellom familiehjem og Barne-, ungdoms- og familieetaten ved region. Oppdragsgiver: Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) ved region. Standardkontrakt familiehjem Kontrakt mellom familiehjem og Barne-, ungdoms- og familieetaten ved region. 1 Parter Oppdragsgiver: Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) ved region. Oppdragstaker:

Detaljer

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Høringsfrist 31. mai 2015 For mer informasjon, se http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-2860 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Formål og

Detaljer

Instruks til jaktlagene i Bardu kommune

Instruks til jaktlagene i Bardu kommune Instruks til jaktlagene i Bardu kommune Instruksen gjelder også for jaktlag i andre kommuner som er knyttet til bestandsplanområder som administreres fra Bardu kommune. Skjemaer og innsamlet biologisk

Detaljer

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Avtale mellom barneverntjenesten i kommunen og statlige familie- og beredskapshjem 1. Om avtalen Denne avtalen regulerer forholdet mellom fosterforeldrene og barneverntjenesten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Informasjon og høringsdokument - Ettersøkshund - Jegerprøvegebyret

Informasjon og høringsdokument - Ettersøkshund - Jegerprøvegebyret Informasjon og høringsdokument - Ettersøkshund - Jegerprøvegebyret Miljødirektoratet har siden 2010 arbeidet med revisjon av regelverket for opplæring og godkjenning av ettersøksekvipasjer. Ved revisjon

Detaljer

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Rammer for forpaktning av vassdrag med anadrome fiskeslag Forpakter har ansvar for å forvalte utøvelsen av fisket og de biologiske

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Intern korrespondanse Saksnr.: 201435113-6 Saksbehandler: BJOL Emnekode: ESARK-45 Til: Fra: Bystyrets kontor Byrådsleder Dato: 9. mars 2015

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling. Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Møterom 3. etg Herredshuset Dato: 10.06.

Verdal kommune Møteinnkalling. Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Møterom 3. etg Herredshuset Dato: 10.06. Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Møterom 3. etg Herredshuset Dato: 10.06.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

JEGERENS LOVSAMLING MED NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

JEGERENS LOVSAMLING MED NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JEGERENS LOVSAMLING MED NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Innhold Innhold Forord.... 5 Naturmangfoldloven (Lov om forvaltning av naturens mangfold).... 6 Kapittel I. Formål og virkeområde mv.....6 Kapittel

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA BARNEHAGE Gjeldende fra 9. februar 2015. 1. BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV: Samvirkeforetaket Sola Barnehage SA

VEDTEKTER FOR SOLA BARNEHAGE Gjeldende fra 9. februar 2015. 1. BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV: Samvirkeforetaket Sola Barnehage SA VEDTEKTER FOR SOLA BARNEHAGE Gjeldende fra 9. februar 2015 1. BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV: Samvirkeforetaket Sola Barnehage SA 2. FORMÅL: Lagets formål er på best mulig måte å drive barnehage i Sola kommune

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 Eventuelle forfall meldes til tlf. 91582102 eller 90793885. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

Streikehåndbok YS Stat

Streikehåndbok YS Stat Streikehåndbok YS Stat Bilde fra streiken 2012 Streikehåndbok YS Stat - 2014 Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Lover og avtaler... 3 Hva slags typer streik har vi... 3 Streik... 3 Lockout... 3 Politisk

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015

STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015 19.5.2014 1 STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015 DEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 2 1. Formål og virkeområde 2 2. Definisjoner 2 3. Forholdet til utøvelse av systemansvaret og andre virkemidler

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383 Vernetjenesten Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Januar 1984 6. opplag. Endringer: Kommentaren til «Former for opplæring» på side 31 er

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer