Viser til deres henvendelse angående viltforvaltning i Nannestad kommune. Her er noen svar på dine spørsmål.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Viser til deres henvendelse angående viltforvaltning i Nannestad kommune. Her er noen svar på dine spørsmål."

Transkript

1 Vedlegg - e-post fra Nannestad kommune Fra: Liv Dervo Sendt: 1. juli :56 Til: Eli Moe Emne: SV: Spørsmål om viltforvaltning Hei Viser til deres henvendelse angående viltforvaltning i Nannestad kommune. Her er noen svar på dine spørsmål. - Nannestad kommune har ikke viltnemd. Det meste av viltforvaltningsoppgavene knyttet til hjortevilt og bever er delegert til administrasjonen. De viltforvaltningsoppgavene som må behandles politisk er organisert under plan- og utviklingsutvalget. Oppgaver som tas opp politisk er bl.a overordnete planer og bestandsplaner for elg. Vedtak om fellingstillatelser tas delegert. Min erfaring med dette som har ansvar for viltforvaltningsoppgavene er at vi sparer en stor arbeidsmengde knyttet til saksforberedelse. Ulempen er at jeg ikke har noe faglig organ å diskutere sakene med. I administrasjonen er vi imidlertid to som kjenner viltforvaltningen godt, noe som er en fordel når saker skal vurderes. - Vi har en fallviltgruppe på seks personer som er fast ansatt i kommunen. De og deres ettersøkshunder er forsikret av kommunen. I sommerhalvåret har de vakt alene i 14 dager. I vinterhalvåret er det to på vakt samtidig med en ukes vakt. Fallviltgruppa har fast vaktgodtgjørelse hver måned og får times betalt når de er ute på oppdrag. Timesatsene per 1. mai 2015 står under. Viltforvalter i kommunen organiserer vaktlister, lønnsutbetalinger og legger inn fallvilthendelser i Hjorteviltregisteret. Leder for teknisk forvaltning har personalansvaret for fallviltgruppa. Vi har god erfaring med denne organiseringen. Vedlagt følger instruks og vilkår for fallviltjegere. Død elg som er spiselig leveres slakteri, død elg som er for ødelagt hentes av Norsk Protein, Rådyr leveres jegere som trenger det til åtejakt. - Kommunen har eget skadefellingslag som skal ta seg av skadefelling av rovvilt. Gruppa har en leder og en sekretær. Kommunen har skrevet oppdragsavtale med medlemmene i skadefellingslaget, tot. 16 personer. Gruppa får betalt etter den godgjøringen som følger skadefellingstillatelsen. - Timesatser for fallviltjegerne: Sats 1: Årslønn/årstimetall=358800/1950=185,58 195,85 Sats 2 50 % tillegg hverdager og lør, søn ,65 Sats 3 100% tillegg Alle dager ,86 Med vennlig hilsen Liv Dervo

2 areal- og naturforvalter Tlf Nannestad kommune Teknisk, Forvaltning Teiealleen Nannestad Fra: Eli Moe Sendt: 25. juni :00 Til: Bjørn Erik Pedersen; Jonas Gjerstad, Skedsmo; Karoline Bredland, Asker; Knut Johanson; Lars Sandberg; Liv Dervo; Mads Olav, gjerdrum; Mari Ann Vinje; Ståle Glad-iversen; stian.sandbekkbraten, Aurskog-Høland; Stig Nordli; Tea Turtumøygaard; Tor Fodstad; Vebjørn Oppegaard Pollen, Sørum Emne: Spørsmål om viltforvaltning Frogn kommune skal evaluere vår organisering av viltforvaltning, ettersøksordning og satser for ulike godtgjørelser knyttet til dette. Vi har samlet inn info om hvordan dette er organisert i Follokommunene, men det hadde vært fint med et litt breiere grunnlag. Jeg har oppfattet det slik at du har ansvar innen viltforvaltning i din kommune. Fint om du har anledning til å svare på spørsmålene under - eller i alle fall noen av dem. Og gjerne så fort som mulig. Hvordan er viltforvaltningen organisert i din kommune; politisk og administrativt? Hvilke vedtak fattes politisk og hva er delegert til administrasjonen? Fungerer ordningen fint? Evt kommentarer? Hvor mye ressurser bruker dere til dette omtrent budsjettmidler/ stillings%.

3 Hvordan er håndtering av fallvilt og annet ettersøksarbeid organisert i din kommune? Vaktordning, valg/ oppnevning av personer til ettersøksgruppe el. Hva slags instruks eller rutine arbeider fallviltgruppa etter? Hvilke form for avtale er evt. inngått? Er forsikringsforhold avklart? Hvordan håndterer dere dødt hjortevilt? Send gjerne kopi av aktuelle dokumenter Hvilke godtgjøringer har dere for fallviltgruppa el. Timesatser, overtidsbetaling osv. Vakttillegg? Tillegg for klær/bil/våpen/ammo/hund? Andre forhold omring viltforvaltning i din kommune som du tenker kan være relevant for oss å kjenne til? Med vennlig hilsen Eli Moe Planlegger med miljøansvar, Enhet for samfunnsutvikling Besøksadresse: Rådhusveien 6 Drøbak Postadresse: Pb 10, 1441 Drøbak Tlf Dir Tenk miljø før du skriver ut denne e-posten. I henhold til arkivforskriften blir all e-post vurdert ført i kommunens offisielle arkiv med offentlige postlister

4 Tekst fra vedlegg til e-posten INSTRUKS FOR ANSATTE I FALLVILTGRUPPA Generelt: Fallviltgruppa er Nannestad Kommunes organ for å ivareta kommunens praktiske oppgaver med fallvilt. De som arbeider i fallviltgruppa betegnes som fallviltjegere. Ut over oppgaver med fallvilt vil fallviltgruppa nyttes til praktisk arbeid vedrørende skadegjørende vilt. Kun fallviltjegere ansatt i kommunen kan settes inn i denne typen oppdrag. Fallviltgruppa er en del av Nannestad Kommunes administrasjon og er en del av teknisk område. Viltansvarlig har det administrative ansvaret for fallviltgruppa. Virksomhetsleder for Forvaltning er nærmeste leder for fallviltgruppa. Instruksen omfatter ikke vilt som er skadeskutt ved lovlig jakt eller skadde rovdyr etter rovviltforskriftens 17. Fallviltjegerne må selv ha avtale med sin hovedarbeidsgiver om at de kan gjennomføre fallviltoppdrag i henhold til denne instruks. Avtalen må kunne etterspørres muntlig eller skriftlig fra Nannestad kommune. Krav til den enkelte ansatte: Den enkelte ansatte i fallviltgruppa må - Være bosatt i Nannestad kommune - Være tilgjengelig for oppdrag hele døgnet i vaktperioden - Disponere våpen for storvilt og avlegge skyteprøve for storvilt hvert år innen 1. mai. - Disponere bil, ha førerkort klasse B og personlig utstyr for oppdrag med fallvilt. - Ha tilgang til elgtrekk eller lignende for å dra hjortevilt. - Disponere eller ha tilgang til hund godkjent for ettersøk. - Være kjent med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og regler for utøvelse av jakt og fangst og arbeid som fallviltjeger. I vaktperioden må den ansatte være lett tilgjengelig for å ta oppdrag. Responstid fra melding om skadd/påkjørt vilt, eventuelt andre hendelser til fallviltjeger er på stedet skal være innenfor 1 time. Om fallviltjeger har annet arbeid eller oppgaver i vaktperioden som forhindrer en respons på 1 time skal den enkelte gjøre avtale med andre i fallviltgruppa om uttrykning. Fallviltarbeid: Den som har vakt rykker ut direkte på henvendelse fra publikum, lensmann/politi eller kommunen.

5 Det er gjennom denne instruks delegert til fallviltgruppa å ta de nødvendige avgjørelser under oppdrag. Fallviltjegeren har ansvar for å gjennomføre det praktiske arbeid ved ettersøk og avliving, og sørge for slakting og omsetning av fallvilt. Ved melding om hendelser skal følgende informasjon innhentes: Hvem (hvis vedkommende ikke vil presentere seg er dette OK.) Hva har skjedd, situasjonsbilde: hva slags vilt, dødt på stedet, skadd vilt fremdeles på stedet eller dratt til skogs osv. Hvor har det skjedd: Melder bør oppfordres til å vente til fallviltjeger kommer. Hvis melder ikke kan vente på skadestedet til fallviltgruppa kommer må stedet avmerkes godt av melder. Responstid: Fallviltjeger skal være på skadestedet i løpet av 1 time etter henvendelsen. På skadestedet: Situasjonen skal avklares så raskt som mulig, men uten at man utsetter seg selv eller andre for unødig risiko. Sikring av skadested først. Dette består av: o Signalvest på o Varsellys på / blinklys på taket Vurdere om det ut fra praktiske eller sikkerhetsmessige hensyn er behov for å tilkalle flere fallviltjegere eller andre. Eventuell ekstrahjelp tilkalles så raskt som mulig. Avliving av vilt og ettersøk: I hvert tilfelle skal fallviltjeger vurdere om skadet vilt er i en slik tilstand at avliving er nødvendig. Dersom de er tvil, må dyret observeres i bevegelse før avgjørelse fattes. Vilt som er truffet ved påkjørsel og har beveget seg vekk fra åstedet, skal ettersøkes av fallviltjeger med godkjent ettersøkshund. Fallviltjegere kan benytte ettersøkshund i generell og ekstraordinær båndtvangstid. Ettersøkets varighet må vurderes av fallviltjegeren i hvert enkelt tilfelle Ettersøk må foregå på en slik måte at viltet stresses minst mulig. Fallviltjegere kan benytte hjelpemidler som ikke er tillatt under ordinære jakt ved ettersøk. Dette gjelder bruk av kunstig lys og motorkjøretøyer Ettersøk langs E 16 og i nærheten av boligfelt bør meldes til politiet. Håndtering av dødt vilt: Fallviltjeger har ansvar for det døde viltet som er avlivet eller har omkommet i hendelsen som fallviltjegeren har blitt utkalt til. Fallviltjeger har ingen generell plikt til å ta hånd om, grave ned eller fjerne dødt vilt som ikke er knyttet til påkjørsler. I slike tilfeller må fallviltjeger vurdere om viltet bør fjernes og ta kontakt med kommunen om situasjonen tilsier at viltet bør fjernes. Dersom dødt vilt ligger slik at det medfører helserisiko, påvirker drikkevann eller

6 ligger slik at det er til betydelig sjenanse for bosatte i umiddelbar nærhet eller i mye beferdede områder bør kadaver fjernes. Vilt som har verdi skal straks vommes ut på stedet og ivaretas på forsvarlig måte. Viltet skal videre leveres til slaktemottak som har avtale med kommunen om mottak av fallvilt. Om hendelsen foregår i ordinær jakttid (elg- og hjortejakt), skal det aktuelle jaktlaget i området kontaktes for å vurdere om dyret kan tilfalle kvoten for jaktlaget Rådyr- og beverkjøtt som har verdi, kan fallviltjegerne vederlagsfritt overta. Dødt vilt som er uten verdi, kan graves ned, legges ut som åte eller gis bort til jegere som ønsker å bruke det til åte. Ved større vilt skal Norsk Protein kontaktes for destruksjon. Rapportering av hendelse: For hvert oppdrag skrives rapport og timer på fastlagte skjema. Rapport sendes månedsvis til viltansvarlig i kommunen. Den enkelte fallviltjeger kan selv innrapportere til hjorteviltregisteret ved avtale med kommunen Bruk av hund eller motoriserte hjelpemidler: Dersom det er påkrevd med ettersøkshund for å løse oppdraget på en forsvarlig måte dekkes utgifter til hund med 50 % av timelønn uten tillegg. Dersom det er nødvendig å bruke elgtrekk, firhjuling, traktor eller lignende for å få fram dødt vilt, så kompenseres dette med til enhver tid gjeldende sats. Det skal føres timer kun når maskinen er i drift. Skadegjørende vilt: I akutte tilfeller vedrørende skadegjørende vilt har fallviltgruppa myndighet til å ta avgjørelser direkte og rapportere dette umiddelbart etter oppdraget. Slike avgjørelser er begrenset til kommunens myndighetsområde etter rundskriv og viltlov. Andre henvendelser vedrørende skadegjørende vilt som krever kommunal avgjørelse skal formidles viltansvarlig. Utgifter til felling av skadegjørende vilt refunderes normalt ikke av viltfondet. Slike utgifter må i utgangspunktet dekkes av den skadelidte selv. Utgifter kommunen har ved slike henvendelser skal egentlig søkes dekket innen eget budsjett for viltforvaltning. Fallviltgruppa må derfor vise stor forsiktighet med å påta seg oppdrag som gir kommunen kostnader på dette felt.

7 Godtgjøringer og Nannestad kommunes ansvar: Godtgjøring gis i henhold til enhver tid gjeldende vilkår for fallviltjegerne (fastlønn, timelønn, kjøring, bruk av ettersøkshund, bruk av elgtrekk el) Kommunen skaffer til veie og betaler for: o Vakttelefon o Refleksvest for hver enkelt jeger o Bukse og jakke til fallviltarbeid, med kommunens logo Annet utstyr og bekledning anses som godtgjort gjennom den faste godtgjøringen i henhold til vilkår for fallviltjegerne.

8

9 Vilkår for fallviltjegere i Nannestad kommune Mellom Nannestad kommune og fallviltjegerne v/tillitsvalgt er det inngått følgende avtale om vilkår og godtgjøring for de som er ansatt i fallviltordningen. 1.1 Vilkår for stillingen Vilkår framgår av den til enhver tid gjeldende instruks for ansatte i fallviltgruppa. Fallviltgruppa består av 6 personer som har en vaktordning for å ivareta kommunens praktiske oppgaver med fallvilt. I sommerhalvåret (ca 15/4 til 15/11) er turnusen slik at man er på vakt i to uker med tolv uker rullering på turnusen. I vinterhalvåret ( ca 15/11 til 15/4) går to og to på vakt samtidig i en uke med tre uker rullering på turnusen. Hver stilling har i løpet av året ca 13 uker vakt. Stillingen som fallviltjeger anses som en bistilling, som ikke omfattes av Hovedtariffavtalen. 1.2 Vaktgodtgjøring Det gis følgende årlige faste godtgjøring for vakt, som deles på det antall personer som inngår i vaktordningen. Det legges til grunn HTA årslønn for fagarbeider med minimum 10 års ansiennitet årslønn på for tiden kr ,-. Årstimetallet settes til 2080 timer (årstimetallet for deltidsmannskaper) og den generelle beregningsfaktoren settes til 1:7. Punkt Tekst Godtgjøring i kroner 1 Vaktgodtgjøring 13 uker i året Lørdags- og søndagstillegg Kvelds- og nattillegg Helge- og høytidstillegg Sum totalt for en firedelt turnus (13*4 uker) Når vakten deles på seks personer, blir vaktgodtgjøringen etter dette kr ,- per person per år. 1.3 Timelønn ved oppdrag Ordinær timelønn ved oppdrag følger årslønn for fagarbeider med minimum 10 års ansiennitet årslønn på for tiden ,-. Fordelt på et årstimetall på 1950 blir dette per i dag ei timelønn på kr 185,60. Tillegg: - 50 % hverdager og helgedager % alle dager Godtgjøring for kjøring og bruk av hund og eget utstyr - Kjøregodtgjøring ved oppdrag etter statens satser - Godtgjøring for bruk av egen elgtrekk eller lignende 150 kr/t maskinen er i bruk - Godtgjøring for bruk av egen godkjent ettersøkshund 50 % av basis timelønn (per i dag 185,50

10 / 2 = kr 92,75). 1.5 Pensjonsforhold Avtale om lønn på timebasis, gir ikke rett til innmelding i KLP 1.6 Utbetaling Fast godtgjøring utbetales månedlig med 1/12. Lønn for oppdrag avregnes månedsvis. Timelister og fallviltrapporter leveres innen den 15. hver måned. 1.7 Sjukefravær Viser til punkt 1.1 i avtalen. Fallviltjegerne omfattes ikke av hovedtariffavtalen, og har dermed ikke rett til sykelønn ved sykmelding. 1.8 Forsikring - Hver enkelt fallviltjeger er gjennom ansettelse hos Nannestad kommune dekket under oppdrag. - Egne godkjente ettersøkshunder får betalt årlig forsikring for fallviltoppdrag gjennom Nannestad kommune. 1.9 Justering / Varighet Disse vilkårene gjelder fra og med og inntil videre. Fallviltjegerne gis skriftlig underretning når vilkårene skal gjennomgås og eventuelt justeres. Slik underretning gis med et varsel på tre måneder. Forslag til endringer i vilkårene drøftes med fallviltjegernes kontaktperson før endring iverksettes. Nannestad For Nannestad kommune For fallviltjegerne

Dette er mine vurderinger og ikke kommunens offisielle vurdering/uttalelse:

Dette er mine vurderinger og ikke kommunens offisielle vurdering/uttalelse: Vedlegg - e-post fra Aurskog-Høland kommune Fra: Stian Sandbekkbråten [mailto:stian.sandbekkbraten@ahk.no] Sendt: 25. juni 2015 13:54 Til: Eli Moe Emne: SV: Spørsmål om viltforvaltning Hvordan er viltforvaltningen

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist:

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist: Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune Tilbudsfrist: Dato: 13. november 2014 Klokken:12:00 Anskaffelse: 14/00196 1 Innhold 1 GENERELL

Detaljer

Utøvelse av jakt, felling og fangst

Utøvelse av jakt, felling og fangst Foto: Kjell-Erik Moseid / NN / Samfoto TE 1177 Layout: Guri Jermstad Trykk:? Rundskriv april 2006 Viltloven Utøvelse av jakt, felling og fangst 7485 Trondheim Telefon: 73 58 05 00 Telefaks: 73 58 05 01

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

INNHOLD. APPENDIX... 42 Sammendrag fra «Bedre jakt» undersøkelsene... 42 Rovviltskiver... 43 Sett elg... 44 Sett hjort... 46

INNHOLD. APPENDIX... 42 Sammendrag fra «Bedre jakt» undersøkelsene... 42 Rovviltskiver... 43 Sett elg... 44 Sett hjort... 46 JAKTLEDERS ANSVAR INNHOLD FORORD...3 INNLEDNING...4 JAKTLEDEREN...5 HUMAN OG SIKKER JAKT...7 NÅR UHELLET ER UTE - SKUDDPLASS OG ETTERSØK... 13 OPPGAVER FOR JAKTLEDER... 21 DEN PRAKTISKE JAKTA... 25 LOVER

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester

Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester 1. Innledning Les dette sammen med A-rundskriv nr. 2/2012 samt malen til konkurransegrunnlag. Konkurranselovgivningen og andre grupper Også

Detaljer

Rundskriv februar 2013 Viltloven - utøvelse av jakt, felling og fangst

Rundskriv februar 2013 Viltloven - utøvelse av jakt, felling og fangst Rundskriv februar 2013 Viltloven - utøvelse av jakt, felling og fangst Innhold Innledning...3 Kapittel 1. Generelle bestemmelser...4 Kapittel 2. Aldersgrenser...8 Kapittel 3. Jegerprøven...11 Kapittel

Detaljer

VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler

VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler M64-2013 VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler Utførende

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune. Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune. Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune November 2012 2 Innhold 1. Sammendrag... 5 2. Innledning... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Formål og problemstillinger...

Detaljer

STORVILTJAKT 2014 (ELG HJORT - RÅDYR) RELEVANT LOVVERK M.M. Nils Roger Duna Lensmann i Flatanger Nord-Trøndelag politidistrikt

STORVILTJAKT 2014 (ELG HJORT - RÅDYR) RELEVANT LOVVERK M.M. Nils Roger Duna Lensmann i Flatanger Nord-Trøndelag politidistrikt 1 Dato Utkast nr. Copyright 6.8.14 12 Kopiering kun tillatt etter avtale med STORVILTJAKT 2014 (ELG HJORT - RÅDYR) RELEVANT LOVVERK M.M. Nils Roger Duna Lensmann i Flatanger Nord-Trøndelag politidistrikt

Detaljer

Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet. Prosjektperiode 2012-2014

Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet. Prosjektperiode 2012-2014 Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet Prosjektperiode 2012-2014 15.01.2015 Innledning FKT-prosjektet er et fellesprosjekt for Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Instruks til jaktlagene i Bardu kommune

Instruks til jaktlagene i Bardu kommune Instruks til jaktlagene i Bardu kommune Instruksen gjelder også for jaktlag i andre kommuner som er knyttet til bestandsplanområder som administreres fra Bardu kommune. Skjemaer og innsamlet biologisk

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling. Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Møterom 3. etg Herredshuset Dato: 10.06.

Verdal kommune Møteinnkalling. Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Møterom 3. etg Herredshuset Dato: 10.06. Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Møterom 3. etg Herredshuset Dato: 10.06.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvar og oppgaver 5 3.1 Beredskapsplikt

Detaljer

Streikehåndbok YS Stat

Streikehåndbok YS Stat Streikehåndbok YS Stat Bilde fra streiken 2012 Streikehåndbok YS Stat - 2014 Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Lover og avtaler... 3 Hva slags typer streik har vi... 3 Streik... 3 Lockout... 3 Politisk

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Malvik kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Malvik kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Malvik kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til. Overhalla kommune. På vegne av vaktområdene

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til. Overhalla kommune. På vegne av vaktområdene KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av veterinærvakttjenester for levering til Overhalla kommune På vegne av vaktområdene Overhalla / Høylandet Namsos / Fosnes Anbud Veterinærvakt

Detaljer

VELKOMMEN SOM STØTTEKONTAKT I TILRETTELAGT FRITID. Kyllingsalat 80,- Club Sandwich 90,-

VELKOMMEN SOM STØTTEKONTAKT I TILRETTELAGT FRITID. Kyllingsalat 80,- Club Sandwich 90,- VELKOMMEN SOM STØTTEKONTAKT I TILRETTELAGT FRITID Omelett 70,- Kyllingsalat 80,- Club Sandwich 90,- Tilrettelagt Fritid i Drammen kommune Vi bistår barn, unge og voksne med ulike funksjonsvansker til

Detaljer

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND Innhold 1. Innledning... 3 2. Faktaopplysninger om kretsen... 4 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Kjøp av veterinærvakttjenester

Kjøp av veterinærvakttjenester Konkurransegrunnlag Tjenestekontrakt Tilbudskonkurranse Oppdragsgiver: Landbrukskontoret Avtaleperiode: 2014-2016 (2018) Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Innbydelse... 4 1.2 Om oppdragsgiver... 4 1.3 Orientering

Detaljer

Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse på jerv i Sør- Troms og nordre Nordland

Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse på jerv i Sør- Troms og nordre Nordland Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Andreas Vikan Røsæg 77642117 04.02.2014 2014/752-1 434.21 Deres dato Deres ref. Gratangen Kommune Årstein 9470 GRATANGEN Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R10 Møtetid: 17.30 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

Har du spørsmål angående jegeravgiftskortet? Ta kontakt med Jegerregisteret på tlf 75 00 79 99

Har du spørsmål angående jegeravgiftskortet? Ta kontakt med Jegerregisteret på tlf 75 00 79 99 Har du spørsmål angående jegeravgiftskortet? Ta kontakt med Jegerregisteret på tlf 75 00 79 99 Har du spørsmål til utfylling av rapportskjema? Ta kontakt med Statistisk sentralbyrå på tlf 62 88 56 00 Har

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til. (navn på oppdragsgiver)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til. (navn på oppdragsgiver) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av veterinærvakttjenester for levering til (navn på oppdragsgiver) Tilbudsfrist: Dato:.. Klokken: 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Samarbeid om sosial og barneverntjenesten

Samarbeid om sosial og barneverntjenesten SNILLFJORD KOMMUNE Samarbeid om sosial og barneverntjenesten i Hemne og Snillfjord Konsekvensanalyse 2 1. BAKGRUNN... 3 2. ERFARING FRA ANDRE PROSJEKT... 4 3. ALTERNATIVE MODELLER... 4 3.1 VALG AV MODELL...

Detaljer