Det søkes med dette om godkjenning av "ØVRE KJOSEN"bestandsplanområde for jakt på elg og hjort daa.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det søkes med dette om godkjenning av "ØVRE KJOSEN"bestandsplanområde for jakt på elg og hjort. 70 300 daa."

Transkript

1 SINGUSDALSTORVALD, LENSEGRAV LI ELGVALD. Til Drangedal kommune, Viltforvaltningen Drangedal Gudbrandsvei 7, 3750 DRANGEDAL. SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDSPLANOMRÅDE. Det søkes med dette om godkjenning av "ØVRE KJOSEN"bestandsplanområde for jakt på elg og hjort. (Hjortevilt forskriftenes 15.) Kart utsnitt som viser området vedlagt. I området inngår følgende elgvald med slikt tellende areal: SINGUSDALSTORVALD(vald nr.5) LENSEGRAV LI (vald nr. 13) Samlet areal for bestandsplanområdet: Areal: daa Areal: daa daa. Begge vald er tidligere godkjent av kommunens viltforvaltning og har fått tildelt fellingstillatelser etter 14, men vil nå ikke oppfylle gjeldende arealkrav (50 x minsteareal 2500 daa) for fellingstillatelser etter bestandsplan og søker om godkjenning av nytt bestandsplanområde som ovenfor etter 16 i Hjorteviltforskriften. Vedtekter /regler for bestandsplanområdet følger som vedlegg. Valda antar at innmelding godkjent av valdansvarlige er tilstrekkelig i det samarbeid gjennom bestandsplan er godkjent av jaktrettshaverne tidligere. Slike erklæringer følger som vedlegg. Søker for bestandsplanområdet: Fritjof Opsahl. Kjosen, 3750 DRANGEDAL. Robert Svein Kaasa Valdansvarlig Lensegrav-Li Elgvald Fritjofls Valdansvarlig Singusdal Storvald. Vedlegg: Innmeldingserklæring fra SingusdalStorvald (vald nr. 5) Innmeldingserklæring fra Lensegrav Li Elgvald (vald nr. 13) Regler for Øvre Kjosen Bestandsplanområde. Vedtekter for Øvre Kjosen Bestandsplanområde. Kart utsnitt.

2 INNMELDING BESTANDSPLANOMRÅDE Grunneiere/ jaktrettshaverei LENSEGRAV- LI elgvaldmelderseg med dette inn i ØVRE KJOSEN bestandsplanplanområde. Vi er kjentmed de rettigheterog pliktersomfremgårav planområdetsvedtekterog regler. Så lenge medlemskapetvarer har planområdetfullmakttil for våre eiendommerå søke om tildelingav elg og hjortfra kommunensviltforvaltning, fordelejaktkvoterog iverksettetiltaki henholdtil planområdetsvedtekterog reglerog vedtakfatte av medlemsmøterog styret i planområdet. Medlemskapeter bindendefor planperioden,må siesopp skriftliginnen31.3. sisteår i periodenog utmeldingenvil da gjelde fra planperiodensslutt. I særligetilfellerkan etter søknadet medlemsmøteinnvilgeutmeldingtidligere. Endringerved eiendommeneinnenvaldetmå meldesvaldansvarligog av denne til planområdet. Innmeldingengjelderfølgendeeiendommer: Navn :k!2.4'..2--,(3 r-c4,1,,,.... G.nr: y B.nr: Da totalareal Da tell. areal: Navn ( I G.nr: L l B.nr:J Da totalareal Da tell. areal: Navn u e.,4 G.nr: 1-1 B.nr: Da totalareal Da tell. areal: 5- Navn... G.nr: B.nr: I/-1 Da totalareal Da tell. areal: Navn. G.nr: B.nr: 13 Da totalareal Da. tell. areal: Underskrift Det oppgitte areal er i samsvar med arealet godkjent i valdets tidligere bestandsplaner. Valdansvarlig godkjenner etter fullmakt innmelding i ØVRE KJOSEN bestandsplanområde. Valdetssamlede : Da totalareal: 5-00 Da. tell. areal: (205-W Drangedal: i2 ;2) 1,2 Valdansvarlig

3 2111), SINGUSDALSTORVALD. Grunneiere / jaktrettshavere i SINGUSDAL STORVALD elgvald melder seg med dette inn i ØVRE KJOSEN bestandsplanplanområde. Vi er kjent med de rettigheter og plikter som fremgår av planområdets vedtekter og regler. Så lenge medlemskapet varer har planområdet fullmakt til for våre eiendommer å søke om tildeling av elg og hjort fra kommunens viltforvaltning, fordele jaktkvoter og iverksette tiltak i henhold til planområdets vedtekter og regler og vedtak av medlemsmøter og styret i planområdet. Medlemskapet er bindende for planperioden, må sies opp skriftlig innen siste år i perioden og utmeldingen vil da gj( fra planperiodens slutt. I særlige tilfeller kan etter søknad et medlemsmøte innvilge utmeiding tidligere. Endringer ved eiendommene innen valdet må meldes valdansvarlig og av denne til planområdet. Innmeldingen gjelder følgende eiendommer Eiendommene er innmeldt i Singusdal Storvald da dette ble opprettet. Innmeldingserkkæringer datert er da sendt viltforvaltningen i Drangedal og storvaldet godkjent ved vedtak i kom viltforvaltning Navn :...FRAM REIERSDAL... G.nr. 1 B.nr. 1 Da total areal Da tell. areal: Navn :...NORD REIERSDAL G.nr. 1 B. nr 10 Da total areal Da tell. areal: Navn :...SINGUSDAL G.nr. 2 B.nr. 1,2 Da total areal Da tell. areal: Navn :...TVEITA G.nr. 2 B.nr 10 Da total areal Da tell. areal: Navn :...OMLAND G.nr 3 B.nr. 1 Da total areal Da. tell. areal: Det oppgitte areal er i samsvar med arealet godkjent i valdets tidligere bestandsplaner. Valdansvarlig godkjenner etter fullmakt innmelding i ØVRE KJOSEN bestandsplanområde. Valdets samlede : Da total areal: Da. tell. areal: Drangedal : F "of psa I Valdansvarlig

4 * 1- ØVREKJOSENBESTANDSPLANOMRÅDE VEDTEKTER 1. Bestandsplanområde. Øvre Kjosen bestands planområde er et samarbeidsorgan for hjorteviltforvaltningen for grunneiere innenfor det området som framgår av 2. Det er de enkelte elgvaldene) som meldes inn i planområdet Hvert vald skal ha en valdansvarlig valgt av medlemmene. (Hjortevilt forskriftens 12.) 2: Planområdets avgrensing: Planområdet omfatter følgende pr godkjente elgvald: SINGUSDAL STORVALD LENSEGRAV LI - ELGVALD. Innmelding og utmelding. Innmelding skjer ved undertegning av innmeldingserklæring, enten av den enkelte grunneier eller, dersom valdansvarlig kan forplikte valdet, ved underskrift av denne. Det skal framgå av innmeldingserklæringen hvilke rettigheter og plikter medlemskapet omfatter for grunneierne og for valdet. Utmelding må skje skriftlig til styrets leder innen 31. desember i planperiodens siste år og gjelder fra planperiodens slutt. Eventuelt økonomisk mellomværende må være oppgjort. Utmeldte vald kan ikke gjøre krav på andel i eventuelle fond eller andre eiendeler planområdet måtte ha. Ved avvikling / oppløsning av planområdet deles eiendeler / verdier forholdsvis etter fordeling av siste års fellingskvoter. Etter samme forhold hefter elgvalda for eventuelle forpliktelser. Styret. Planområdet ledes av et styre på 2 medlemmer fra hvert vald, en av disse skal være valdansvarlig.. Styrets leder velges blant styremedlemmene og skal være planområdets kontakt mot viltforvaltningen. Styret velger selv blant sine medlemmer nestleder, kasserer og sekretær om det finner det hensiktsmessig. Styrets oppgaver er: Arbeide for en best mulig forvaltning av viltressursene i området på en god og framtidsrettet måte ved et godt samarbeid mellom grunneierne Få utarbeidet bestandsplan for elg og hjort, og få denne godkjent. Styret fører regnskap for midler planområdet får til disposisjon. Ivareta andre aktuelle forvaltningsoppgaver. Styret kan anmelde ulovlig jakt innen planområdet. Styret arrangerer medlemsmøte for drøfting av aktuelle spørsmål og oppgaver. Møtet holdes etter jaktårets slutt. Arbeidsår og forpliktelser. Arbeids- og regnskapsåret følger jaktåret. Laget forpliktes av styrets leder.

5 ØVREKJOSENBESTANDSPLANOMRÅDE REGLER FOR PLANOMRÅDET Pkt. 1 Forholdet mellom bestandsplanområdet og elgvalda. Valda er bundet av planområdets vedtekter og regler, og av vedtak fattet av styret i medhold av vedtektene. Innen det enkelte vald reguleres den praktiske gjennomføring avjakta i samsvar med lov og gjeldende forskrifter. Pkt. 2 Fordeling av planområdets fellingskvote mellom elgvalda. Hovedprinsippet er at kvoten skal fordeles etter tellende areal. Planområdet kan fravike hovedprinsippet og vedta en annen fordeling når en eller flere av følgende betingelser foreligger: Et vald ønsker mindre kvote enn arealet tilsier og et annet vald er villig til å overta kvoten. Et vald ikke har overholdt bestandsplanen med hensyn til kjønns - og aldersfordeling eller antall felte dyr. Et vald kan innenfor sitt område dokumentere betydelige skader på skog g / eller innmark. Pkt. 3 Reaksjoner ved feilfellinger. Valda er ansvarlige for at uttaket av elg blir i samsvar med bestandsplanen. Feil som ikke kan rettes opp innenfor rammene i planen eller disse regler (jfr. pkt. 5) må svares for av det vald som har forårsaket feilen. Felling av fiere dyr enn tildelt: Hvis det i et vald felles flere dyr enn tildelt skal valdansvarlig straks varsle lederen for planområdet Konsekvensene ved "overfelling" vil variere med hvor stor del av kvoten som er felt: Er planområdets kvote overskredet skal lederen i planområdet rapportere til kommunen. Dersom planområdets kvote ikke er fylt kan dyret overtas av et vald som ikke har full kvote, eventuell feil med hensyn til type dyr skal ikke belastes overtakende vald. Det vald som har feilfelt skal gjøre opp dyret forsvarlig og levere det til overtakende vald uten omkostninger for dette.. Felling av feil type dyr: Felling av feil type dyr skal, om mulig, korrigeres ved neste års avskyting. Pkt. 4 Påskutt / såret hjortevilt. Valda er ansvarlige for ettersøk og varsling ved påskutt eller såret hjortevilt i henhold til hjorteviltforskriftene. Valdansvarlig plikter å kunne dokumentere tilgang til godkjent ettersøkshund for valdet. Pkt. 5 Jaktsamarbeid. Valda kan bytte dyr og avtale vilkår for dette slik at uttaket blir i samsvar med bestandsplanen, Ingen kan jakte på andre valds områder uten at dette er avtalt. ( Slike avtaler skal være skiftlige og i samsvar med Hjorteviltforskriflenes 18 siste ledd.) Pkt. 6 Rapportering. Valda skal rapportere til planområdet : Alle dyr skal veies. Alder, kjønn, vekt og fellings nr. og fellings dato skal rapporteres. Sett elg skjema fellingsrapport - og andre oppgaver skal sendes ansvarlig for planområet innen to dager etter jakt slutt. Ved innsamling av organ iverksatt av viltmyndighetene skal styret informere valda og ha ansvaret for gjennomføringen innen planområdet Pkt. 8 Kontrollordninger. Planområdet kan fatte vedtak om kontrollordninger for felte dyr. V.forv.06 F.O

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Høringsfrist 31. mai 2015 For mer informasjon, se http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-2860 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Formål og

Detaljer

Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012. Ny hjorteviltforskrift. -En veileder til kommunene i Vest-Agder. -vi jobber med natur

Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012. Ny hjorteviltforskrift. -En veileder til kommunene i Vest-Agder. -vi jobber med natur Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012 Ny hjorteviltforskrift -En veileder til kommunene i Vest-Agder -vi jobber med natur Forord Den nye hjorteviltforskriften, «Forskrift om forvaltning

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 21.03.2013

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 21.03.2013 UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 21.03.2013 1. REISA ELVELAG Reisa elvelag, nedenfor kalt laget, er et organisert fellesskap mellom grunneiere/ rettighetshavere med fiskerett i Reisaelva innenfor

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818. Revidert 30.

Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818. Revidert 30. Innhold Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818 Revidert 30. juni 2009 1 Velforeningen... 1 1.1 Wessel Vel... 1 1.1.1 Omfang

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte på Skrautvål grendehus tirsdag 26. februar 2013. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll 3. Årsmelding

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagerts firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Jacob Aalls gate 29. Lagets forretningskontor er i Oslo kommune.

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/12 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Forsikringstakers opplysningsplikt...

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA Vedtatt av årsmøtet 17. april 2012 1 Firma Samvirkeforetakets navn er Glommen Skog SA. Glommen Skog SA er et andelslag for skogeiere. Glommen Skog SA har vekslende kapital

Detaljer

Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie

Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.12.2010 1. Navn Sameiets navn skal være Skøyenåsen Boligsameie. Adresse: Skøyenåsveien 9 A, B, C, D E og F, 0686 Oslo. 2. Eierforhold

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010.

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. VEDTEKTER for Sognsveien 66 Sameie Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. 1 Sameiets navn Sameiets navn er Sognsveien 66 Sameie. 2 Hva sameiet omfatter

Detaljer

VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF

VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF 1 Namn og heimel Føretaket sitt namn er Luster bad KF. Føretaket er oppretta med heimel i kommunelova kap. 11, jf vedlegg til vedtektene. 2 Lokalisering Forretningskontoret

Detaljer