Møtestad: Hareid rådhus Dato: torsdag, Tid:15:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtestad: Hareid rådhus Dato: torsdag, Tid:15:00"

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: torsdag, Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med , og til møtet vert halde. Side 1

2 OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivkode Politiske saker PS 63/12 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 64/12 Godkjenning av protokoll førre møte LUKKA MØTE Referatsaker RS 29/12 Søknad om startlån - ***** ***** ***** - delegert 2012/841 vedtak - Off.lova 13 jf. forv.lova 13 - Lovbestemt teieplikt RS 30/12 Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** delegert vedtak - Off.lova 13 jf. forv.lova 13 - Lovbestemt teieplikt 2012/733 RS 31/12 Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** - delegert vedtak - Off.lova 13 jf. forv.lova 13 - Lovbestemt teieplikt RS 32/12 Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Delegert vedtak - Off.lova 13 jf. forv.lova 13 - Lovbestemt teieplikt Politiske saker PS 65/12 Søknad om bustadtilskot ***** ***** ***** Off.lova 13 jf. forv.lova 13 - Lovbestemt teieplikt PS 66/12 Søknad om bustadtilskot - ***** ***** ***** Off.lova 13 jf. forv.lova 13 - Lovbestemt teieplikt PS 67/12 Søknad om bustadtilskot - ***** ***** Off.lova 13 jf. forv.lova 13 - Lovbestemt teieplikt OPE MØTE 2012/ / / / /1005 PS 68/12 Bruk av Sett-hjort skjema 2012/457 PS 69/12 Evaluering av ordninga med rapportering av felte 2012/457 dyr undervegs i jakta PS 70/12 Tildeling til valdet Håbakk /894 PS 71/12 Tildeling til valdet Hovledet /894 PS 72/12 Godkjenning av brev om grunngjeving og dispensasjon 2012/712 Hareid, Annika Brandal utvalsleiar Anne-Karete Mork utvalssekretær Side 2

3 Politiske saker Side 3

4 Politiske saker PS 64/12 Godkjenning av protokoll førre møte / Side 4

5 Referatsaker Side 5

6 Referatsaker Side 6

7 Politiske saker Side 7

8 Politiske saker Side 8

9 HAREID KOMMUNE Servicekontoret MELDING OM VEDTAK frå NÆRING OG MILJØUTVALET Saksnr Løpenr. Klassering Avd / sakshandsamar Dato 2007/ / SET/ PEN PS 30/09 TILDELING AV BUSTADTILSKOT - ENDRING AV GJELDANDE KRITERIUM Rådmannen si tilråding samrøystes vedteken. Vedtak: 1. Vi nyttar nemninga bustadtilskot både for utbetringstilskot og etableringstilskot. 2. Tilskotssummen for vidaretildeling vert samla. 3. Søknad på tilskot opptil kr ,- vert delegert til rådmannen. 4. Ved tilskot over kr ,-, vert det krav om tilbakebetaling ved sal av bustad innan 20 år. Dette vert det opplyst om i tilsagnsbrevet. Tilskotet vert avskrive med 5 % kvart år. 5. Tilskotet vert som hovudregel ikkje gitt til søkjarar som har bankinnskot utover kr ,-. Dersom søkjar har meir i eigenkapital/bankinnskot kan dette takast med som en del av finansieringa. 6. Det vert som hovudregel gitt 1 tilskot til same søkjar. 7. Bustadtilskot er strengt økonomisk behovsprøvd. Tilskotssumen som vert gitt, vert vurdert ut frå behovet til søkjar, antall søkjarar og tildelte midlar frå Husbanken. 8. Tilskotet vert i hovudsak gitt til søkjar med årsinntekt opptil kr ,-. Det må likevel gjerast ei vurdering av søkjarar som har årsinntekt over denne summen. Lånebelastning på bustaden kan vere så stor at søkjar enten ikkje får meir lån eller får vanskar med betaling ved opptak av nye lån. 9. Følgjande grupper er prioritert for tilskot: a. Bustadlause b. Rusmisbrukarar c. Flyktningar d. Funksjonshemma e. Andre vanskelegstilte Søkjaren sin tilstand, ved søknad grunna funksjonshemming, er av varig Hareid, 20. mai 2009 Rett utskrift: Pergunn Nordstrand Utvalsekretær Utskrift sendt: sakshandsamar for ekspedering Postadresse: Besøksadresse Rådhusplassen 5 Rådhusplassen 5 Telefon: Telefaks: Org. nr: Bankgiro: 6060 HAREID Rådhusplassen Side 9

10 HAREID KOMMUNE Servicekontoret Dersom informasjon om klagegang skal følge dokumentet klikk her, dersom ikkje ta vekk denne teksta. Postadresse: Besøksadresse Rådhusplassen 5 Rådhusplassen 5 Telefon: Telefaks: Org. nr: Bankgiro: 6060 HAREID Rådhusplassen Side 10

11 HAREID KOMMUNE Servicekontoret MELDING OM VEDTAK frå NÆRING OG MILJØUTVALET Saksnr Løpenr. Klassering Avd / sakshandsamar Dato 2007/ / SET/ PEN PS 30/09 TILDELING AV BUSTADTILSKOT - ENDRING AV GJELDANDE KRITERIUM Rådmannen si tilråding samrøystes vedteken. Vedtak: 1. Vi nyttar nemninga bustadtilskot både for utbetringstilskot og etableringstilskot. 2. Tilskotssummen for vidaretildeling vert samla. 3. Søknad på tilskot opptil kr ,- vert delegert til rådmannen. 4. Ved tilskot over kr ,-, vert det krav om tilbakebetaling ved sal av bustad innan 20 år. Dette vert det opplyst om i tilsagnsbrevet. Tilskotet vert avskrive med 5 % kvart år. 5. Tilskotet vert som hovudregel ikkje gitt til søkjarar som har bankinnskot utover kr ,-. Dersom søkjar har meir i eigenkapital/bankinnskot kan dette takast med som en del av finansieringa. 6. Det vert som hovudregel gitt 1 tilskot til same søkjar. 7. Bustadtilskot er strengt økonomisk behovsprøvd. Tilskotssumen som vert gitt, vert vurdert ut frå behovet til søkjar, antall søkjarar og tildelte midlar frå Husbanken. 8. Tilskotet vert i hovudsak gitt til søkjar med årsinntekt opptil kr ,-. Det må likevel gjerast ei vurdering av søkjarar som har årsinntekt over denne summen. Lånebelastning på bustaden kan vere så stor at søkjar enten ikkje får meir lån eller får vanskar med betaling ved opptak av nye lån. 9. Følgjande grupper er prioritert for tilskot: a. Bustadlause b. Rusmisbrukarar c. Flyktningar d. Funksjonshemma e. Andre vanskelegstilte Søkjaren sin tilstand, ved søknad grunna funksjonshemming, er av varig Hareid, 20. mai 2009 Rett utskrift: Pergunn Nordstrand Utvalsekretær Utskrift sendt: sakshandsamar for ekspedering Postadresse: Besøksadresse Rådhusplassen 5 Rådhusplassen 5 Telefon: Telefaks: Org. nr: Bankgiro: 6060 HAREID Rådhusplassen Side 11

12 HAREID KOMMUNE Servicekontoret Dersom informasjon om klagegang skal følge dokumentet klikk her, dersom ikkje ta vekk denne teksta. Postadresse: Besøksadresse Rådhusplassen 5 Rådhusplassen 5 Telefon: Telefaks: Org. nr: Bankgiro: 6060 HAREID Rådhusplassen Side 12

13 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2012/457 Løpenr. 6198/2012 Klassering K40 Sakshandsamar: Anne Kathrine Løberg, Landbrukskontoret Utvalsaksnr Utval Møtedato 68/12 Næring og miljøutvalet BRUK AV SETT-HJORT SKJEMA / 2012/457 Tilråding frå rådmannen: Næring- og miljøutvalet gjer om inkje vedtak i Vilt- og innlandsfiskenemnda i sak 09/2002 og sak 03/2005. Næring- og miljøutvalet pålegg valda i Hareid kommune å levere korrekt utfylt «Sett hjort skjema», med det mål å få til ei betre og meir kunnskapsbasert forvalting. Det skal gjelde følgjande rutinar: 1. Den jaktfeltansvarlege skal levere utfylte sett-hjort skjema til valdsansvarleg. Også frå jaktfelt der det ikkje har vore jakta skal skjemaet leverast, men her med påskrift om at jakt ikkje har funne stad. 2. Den valdsansvarlege skal levere valdet sine Sett hjort skjema til Søre Sunnmøre Landbrukskontor med same tidsfrist som for fellingsrapporten. 3. Opplysningane skal registrerast i Hjorteviltregisteret slik at dei vert tilgjengelege for alle. 4. Vald som har levert inn korrekt utfylte sett-hjort skjema frå alle jaktfelt får refundert 30 % av innbetalt fellingsavgift. Fellingsrapporten til valdet må også vere levert for å få denne refusjonen. 5. Ordninga skal vurderast etter 3 år, eller før om det viser seg naudsynt. Grunngjeving: For å styrke kunnskapen om hjortebestanden i kommunen skal det påleggast bruk av sett-hjort skjema. Ein betre kunnskap om dei lokale forholda vil vere til nytte for både for dei som jaktar og for forvaltinga. Side 13

14 Lovheimel: FOR Forskrift om forvaltning av hjortevilt FOR nr 537 Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for hjort og elg Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Utvalssak nr: Side: 2 av 5 Side 14

15 Vedlegg: Nr. Namn 1 Sett hjort skjema 2 Møtebok i sak nr 09/ Møtebok i sak nr 03/ Samandrag av saka: I sak 24/12 Orientering om hjortejakta 2011 vart det i saksutgreiinga konkludert med at det bør drøftast om ein skal gje pålegge om utfylling av Sett hjort skjema før jakta til hausten. I 2002 vart det gjort slikt vedtak i Vilt- og innlandsfiskenemnda i Hareid, sak 09/2002. Sett-hjort skjema vart innført som ei frivillig ordning på vald i Hareid kommune frå og med hausten Nemnda ser på dette som eit nyttig reiskap både for nemnda det einskilde valdet og oppfordrar valda til å nytte det. Det er ikkje gjort særskilde vedtak om Sett hjort skjema i etterkant av vedtaket i 2002, men i orienteringsbrev til valdsansvarlege den går det fram at «frå og med i år skal alle jegerar nytta Sett hjort skjema». Same ordlyden vart nytta i orienteringsbrevet i 2006, men i dei seinare åra har ein berre nytta ordlyden «hugs utfylling av Sett hjort skjema». I FOR Forskrift om forvaltning av hjortevilt sin 25 heiter det: Direktoratet for naturforvaltning, fylkesmannen, fylkeskommunen, kommunen og villreinnemnda kan hver for seg eller i fellesskap pålegge jegerne og/eller jaktrettshaverne å rapportere opplysninger om viltbestanden i sitt jaktfelt eller vald ved å registrere sett elg eller sett hjort, samle inn kjever, kjønnsorganer og lignende til analyse og bruk i forvaltningen. I rundskrivet til føreskrifta vert registrering av jegerane sine observasjonar under jakta skildra som eit av dei viktigaste bidraga til ei kunnskapsbasert og lokal forvalting. Slike opplysingar er gjev eit godt grunnlag for lokal forvalting fordi ein får ein peikepinn på kvar hjorten oppheld seg i jaktsesongen og korleis bestanden utviklar seg. Dette kan brukast til å få til eit meir bestandsbasert uttak av hjort, og kan gje valda eit verkty til å få til ei meir tilpassa uttak av dyr, sidan ein veit meir om kva areal som har mykje og lite dyr. Dette kan også vere relevant i forhold til å redusere beiteskader og førebyggje trafikkulykker. Slik det er i dag kjem opplysingane om hjortebestanden i hovudsak frå vårteljinga i regi av Søre Sunnmøre Hjorteviltutval. Denne gjev ein peikepinn på ei utvikling i bestanden over tid, men seier lite om korleis situasjonen er i det tidsrommet der jakta finn stad. Vidare seier tala frå vårteljinga berre noko om utviklinga for kommunen under eitt, og lite om utviklinga innan for kvart vald. Det kjem heller ikkje fram opplysingar rundt samansetjinga av bestanden med tanke på kjønn og alder under vårteljinga. Eit sett hjort skjema gjev opplysingar om kva måte jegeren jaktar på, om jakta føregår på ut- eller innmark, talet på jegerar, kor mange timar jegerane jaktar, kor Utvalssak nr: Side: 3 av 5 Side 15

16 mange og kva type dyr dei har sett og eventuelt skote. Ei ny linje på skjemaet fyllast ut kvar dag det vert jakta. Det må fyllast ut eit skjema frå kvart jaktfelt i kvart vald. Å levere inn sett-hjort skjema har så langt vore frivillig, og talet på leverte skjema og kvaliteten på utfyllinga av skjemaet har vore varierande. Skal sett-hjort observasjonar verte eit godt verkty og vere representative for utviklinga i kommunen, må skjemaa samlast inn frå alle vald i kommunen. Datamaterialet vil først ha stor verdi når slike opplysingar har vorte samla inn over fleire år. Det tek vanlegvis tid å få etablert nye rutine. Sett-hjort skjema vil også pålegge jegerar/jaktfeltleiar/valdsansvarleg noko ekstra arbeid og ansvar. For å stimulere jegerane til å ta på seg dette arbeidet kan det løyvast midlar frå det kommunale viltfondet. I føreskrift om kommunale viltfond heiter det at viltfondet kan nyttast til tilskot til tiltak som fremjar viltforvalting og styrkar kunnskapen om viltet (jmf 5). Fellingsavgifta er ein av inntektskjeldane til det kommunale viltfondet. I vedtak i sak 03/2005 i Vilt- og innlandsfiskenemnda vart det gjort slikt vedtak: Nemnda vedtek at alle vald som jaktar etter offentlege godkjend bestandsplan/ driftsplan, får eit tilskot til dekking av utgifter, tilsvarande 30% av innbetalt fellingsavgift for gjeldande år. Det vil vere nærliggande å knytte innlevering av Sett hjort skjema til ordninga om tilbakebetaling av fellingsavgift for vald med godkjend bestandsplan. For vald som eventuelt ikkje jaktar etter bestandsplan bør tilsvarande refusjonsordning nyttast for å stimulerer til levering av rett utfylt Sett hjort skjema. Vurdering og konklusjon: For å styrke kunnskapen om hjortebestanden i kommunen skal det påleggast bruk av sett-hjort skjema. Ein betre kunnskap om dei lokale forholda vil vere til nytte både for dei som jaktar og for forvaltinga. Det skal gjelde følgjande rutinar: 1. Den jaktfeltansvarlege skal levere utfylte sett-hjort skjema til valdsansvarleg. Også frå jaktfelt der det ikkje har vore jakta skal skjemaet leverast, men her med påskrift om at jakt ikkje har funne stad. 2. Den valdsansvarlege skal levere valdet sine Sett hjort skjema til Søre Sunnmøre Landbrukskontor med same tidsfrist som for fellingsrapporten. 3. Opplysningane skal registrerast i Hjorteviltregisteret slik at dei vert tilgjengelege for alle. 4. Vald som har levert inn korrekt utfylte sett-hjort skjema frå alle jaktfelt får refundert 30 % av innbetalt fellingsavgift. Fellingsrapporten til valdet må også vere levert for å få denne refusjonen. 5. Ordninga skal vurderast etter 3 år, eller før om det viser seg naudsynt. Utvalssak nr: Side: 4 av 5 Side 16

17 Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Anne Kathrine Løberg sakshandsamar Utvalssak nr: Side: 5 av 5 Side 17

18 Sett-hjort År Kommune Kommune nr. Vald nr. Navn på vald Jaktfelt nr. Navn på jaktfelt Instruks for utfylling av skjema og veileder for aldersbestemmelse av skutt hjort leser du på baksiden! SETTE dyr i antall (Skutte dyr tas med) SKUTTE dyr i antall Dato (ddmm) Innmark Jaktform Antall jegere med gevær Antall timer jaktet Spissbukk Eldre bukk Kolle Kalv Ukjent Sum Hannkalv Hunnkalv Bukk 1 1/2 år Kolle 1 1/2 år Bukk 2 1/2 år og eldre Kolle 2 1/2 år og eldre Sum Sett-elg* Antall Sum Okse Ku Kalv Ukjent Sum Sum Settrovdyr** Bjørn Jerv Gaupe Ulv Antall Navn på kontaktperson for skjema:... Telefon: Skjemaet skal summeres og sendes kommunen innen 10 dager etter jakttidas slutt. Side 18

19 Viktige punkter ved utfylling: Sett-hjort Sett-hjort gir oss opplysninger om utviklingen i bestandsstørrelse, produktivitet og kjønnssammensetning. Dette er verdifulle bidrag for å oppnå kunnskap om den lokale hjortebestanden. Du og ditt jaktlags observasjoner er derfor viktige i dette arbeidet. Vær derfor nøye med å fylle ut sett-hjort etter hver jaktdag. - Sett-hjort på innmark skal føres på egen linje som ei egen jaktøkt. Husk å krysse av i kolonnen "innmark". - I kolonnen "antall timer jaktet" føres antall timer brukt til jakt/observasjon. Dersom 4 jegere har jaktet i 6 timer, skal det føres 6 timer i rubrikken "antall timer jaktet" og 4 i rubrikken "antall jegere med gevær ". - I kolonnen "jaktform" skilles det grovt på ulike jaktformer ved bruk av tallkoder (1=alle former for drivjakt, 2=smygjakt/passiv postering). - Alle observasjoner gjort av jegere med gevær skal føres. Sees samme hjort med sikkerhet flere ganger i løpet av en dag, skal hjorten(e) føres kun en gang per dag. Hvis samme dyr sees flere dager, føres hjorten(e) hver dag de sees. - Med spissbukk menes bukker som har 1 gevirstanguten forgreininger på hver side. - Bare faktisk sette dyr under ordinær jaktutøvelse skal tas med. Sett-elg: Overvåking av bestandsutbredelsen Vi ber dere også om å fylle ut tall for observert elg under hele hjortejakta i de aktuelle rubrikker. Tallene skal gi bedre oversikt over elgens utbredelse og bestandsstørrelse i områder hvor det ikke føres ordinær sett-elg. *Her føres totalt antall elg som ble sett under hjortejakta. Bare direkte synsobservasjoner tas med. Sett-rovdyr: Overvåking av store rovdyr Bestandene av de store rovdyrene har i det siste økt i en del områder. I forvaltningen av både hjortevilt og rovdyr vil det være viktig å få økt kunnskap om bestandene av "de fire store". Nå prøves sett-rovdyr ut i områder hvor hjortejegere fører sett-hjort. ** Her føres totalt antall rovdyr som ble sett under hjortejakta. Bare direkte synsobservasjoner tas med. Aldersbestemmelse av skutt hjort Dette skjema kan ikke brukes for andre hjortedyr. Ca. 1/2 år Hjorten har første høsten etter at den er født 4 kinntenner i hver kjevehalvdel. Den 3. kinntannen forfra er på dette alderstrinn 3-delt (a,b,c). Ca. 1 1/2 år Hjorten har andre høsten etter at den er født 5 kinntenner underkjeven. Den 3. tannen forfra er fremdeles 3-delt (a,b,c). Ca. 2 1/2 år Når hjorten er 2 1/2 år, har den fått 6 kinntenner. Den 3. tannen forfra er nå ny og 2-delt (a,b). De tre forreste tenner er nye og uten slitasje. Tannsettet er nå fullt utviklet. Ca. 3 1/2 år Eldre enn 3 1/2 år Når hjorten er 3 1/2 år og eldre, blir aldersbestemmelsen skjønnsmessig. Slitasjen på bestemmes ved sliping av tennene - som gjør Eldre dyr (3 1/2 år og eldre) kan alders- tennene er avhengig av tennenes hardhet og at man får frem vekstsoner i tennene - på de næringsforhold hjorten lever under. For en tilsvarende måte som årringer hos trær. 3 1/2 åring er de 3 første kinntenner ubetydelig slitt. Side 19 Trykk: SKIPNES, Layout: Ingrid Regina Reinkind 2004

20 Side 20

21 Side 21

22 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2012/457 Løpenr. 6212/2012 Klassering K40 Sakshandsamar: Anne Kathrine Løberg, Landbrukskontoret Utvalsaksnr Utval Møtedato 69/12 Næring og miljøutvalet EVALUERING AV ORDNINGA MED RAPPORTERING AV FELTE DYR UNDERVEGS I JAKTA / 2012/457 Tilråding frå rådmannen: Næring- og miljøutvalet innfører ny ordning med rapportering og kontroll av felt hjort i Hareid kommune gjeldande frå og med jaktsesongen Ordninga vert gjeldande inntil anna vedtak vert gjort. - Felt dyr skal meldast inn seinast 48 timar etter felling. - Hovudet skal takast vare på inntil 48 timar etter innmelding. - Leiar for jaktlaget rapporterar felt dyr med kjønn og alder, tidspunkt for fellinga samt kontrollstad. - Rapportering av felte dyr skal gå til kontrollør ved telefon, sms eller e-post. - Kontrollør skal føre nøyaktig logg over alle innmeldingar og alle kontrollar. - For vald som får tildeling etter målretta avskyting må det kontrollerast at valdet har kvote på det felte dyret. - Eventuelle avvik skal meldast til SSL som i samråd med leiar oversender saka til politiet. - Administrasjonen opprettar avtale med kontrollørar. Grunngjeving: Næring og miljøutvalet ser det som viktig og oppretthalde ei kontrollordning. Ei rapport- og kontrollordning bør skje i tråd med det løyvet som vart gjeve frå Fylkesmannen i brev av Rapporteringa og kontrollen må skje på ein slik måte at ein har nødvendig dokumentasjon når det skjer brot på pålegget. Lovheimel: FOR nr 313: Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst Side 22

23 Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Utvalssak nr: Side: 2 av 5 Side 23

24 Vedlegg: Nr. Namn 1 Brev frå Fylkesmannen til viltnemndene Samandrag av saka: I sak 24/12 Orientering om hjortejakta 2011 vart det i saksutgreiinga konkludert med at ordninga med fortløpande rapportering undervegs i jakta bør drøftast i eiga sak før jakta til hausten. Dei siste åra er det Otto Holstad som har gjennomførd kontrollane på oppdrag frå Hareid kommune. Den 22. mai hadde vi møte med Holstad for å drøfte korleis ordninga fungerer i dag. Det kom fram i møtet at viss ordninga skal fylje intensjonane så må rutinane skjerpast. Ordninga vart innført i 1993 samstundes som det vart starta innsamling av alle underkjevar frå felte dyr. Dette prosjektet vart starta i samarbeid med Ulstein kommune. I fleire år var det kontroll av alle felte dyr. Seinare vart dette endra til stikkprøvekontroll. Heimelen for innmelding av alle felte dyr innan 48 timar etter felling, og pålegg om å ta vare på hovudet i 48 timar etter melding vart gitt i brev/fullmakt frå Fylkesmannen i Til og med 1992 var viltnemnda statleg og vi har fått opplyst at kontrollordninga då var innmelding og kontroll av felt kalv. I telefonsamtale med Ulf Lucasen hjå Fylkesmannen si miljøvernavdeling får vi opplyst at kommunen sin heimel for ordninga vart innført på initiativ frå Fylkesmannen, og vi fekk oversendt brevet om ordninga datert I brevet gjev Fylkesmannen i Møre og Romsdal viltnemndene i fylket løyve til å innføre kontrollordning med rapportering innan 48 timar og ivaretaking av hovud eller liknande frå dyret i 48 timar etter at viltnemnda er varsla. Gjennomføring og finansiering av ordninga er lagt til viltnemnda. Det går også klart fram av brevet at brot på rapportplikta skal rapporterast til politiet. Ordninga vart heimla i 22 om kontrollordningar i dåverande Forskrift av om forvaltning av hjortevilt og bever. Forskrift om forvalting av hjortevilt 2012 har ingen paragraf om kontroll. I dag er det Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst som heimlar kontrollordningar. Ulf Lucasen opplyser at denne rapporteringsordninga i stor grad vart etablert fordi det var eit behov for å kontrollere at valda ikkje skaut andre dyr enn dei fekk tildelt kvart år, og for å arbeide med haldningane til jegerane. Etter kvart som ein i større grad har gått over til storvald som jaktar etter bestandsplan har grunnlaget for ei slik ordning delvis falle vekk då det korkje ligg føre eit nøyaktig tal på dyr eller ei nøyaktig fordeling mellom dyra som skal fellast kvart år. Lucasen fortel vidare at det i dag er fleire kommunar som har fjerna ordninga. I mange vald der ein jaktar etter bestandsplan er det ofte ein intern kontroll som gjer at dyra vert rapporterte til leiinga i valdet. I vedtak i sak 62/2003 i Vilt- og innlandsfiskenmenda den vert det mellom anna sagt føljande: - I følgebrev for jakta komande år, skal det presiserast at all innmelding skal skje til Søre Sunnmøre Landbrukskontor, og at dyr som vert felt på fredag ettermiddag og tidleg laurdag dispenserar frå 48-timars regelen og vert godteken innmeld påfølgande måndag morgon. Utvalssak nr: Side: 3 av 5 Side 24

25 I orienteringsbrevet til valdsansvarleg har det kvart år vore opplyst om at: Felt dyr skal meldast inn snarast og seinast 48 timar etter felling. Hovudet på dyret skal takast vare på fram til kontroll eller inntil 48 timar etter at melding er sendt. Til og med i fjor har Søre Sunnmøre Landbrukskontoret teke imot meldingane. Meldinga kjem ofte på telefon, men også på SMS eller e-post. Fristen på 48 timar vert i ukjent grad overhalde då det ikkje vert rapportert tidspunktet for fellinga. Ein frist på 48 timar gjev såleis ikkje noko meining. Ordninga i fjor var stikkprøvekontroll som fungerer slik at landbrukskontoret har lister der kontrolldyra er trekte ut på førehand. Den som innrapporterte dyret vart bedt om å kontakte Otto Holstad for kontroll. Han sendte etter kontrollen melding til SSL om kontrollert dyr. Avvik i kontroll ved at dyret mangla vart ikkje rapportert vidare til politiet. Det vart heller ikkje sjekka om valdet hadde kvote på det dyret som vart kontrollert. Med tanke på ei eventuell melding til politiet bør og innrapporteringa skje skriftleg slik at ein kan dokumentere avvik. Vurdering og konklusjon: Skal ordninga halde fram må kommunen syne til heimel for eit vedtak om kontroll. I Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst er heimelen formulert slik: - Kommunen og villreinnemnda kan sørge for kontroll av felte dyr. Ordninga som Fylkemannen gav løyve til å innføre i 1990 var: - Rapportering til viltnemnda innan 48 timar etter dyret er felt. - Ivaretaking av hovudet eller anna del av dyret i ytterlegare 48 timar etter rapportering. - Brot på pålegget skal meldast til politiet. Skal eit pålegg kunne handhevast må det vere mogleg å melde om felling av dyr innan 48 timar, uavhengig av når på dagen/ i veka dyret er skote. I dag vert rapportering gjort til Søre Sunnmøre Landbrukskontor som har leig inn andre til å utføre kontrollen. I rapporteringane siste år vart det ikkje oppgitt klokkeslett for felling eller kontrollstad. Ved ei eventuell innskjerping av ordninga vil dette krevje meir ressursar dersom det skal administrerast ved landbrukskontoret. Pålegg og orientering om kontrollordning må vere presis, og eventuelle konsekvensar ved avvik må vere likeeins. Rapportering bør i størst mogleg grad skje elektronisk ved SMS eller e-post. I opningstida til landbrukskontor kan meldingar takast på telefon, men fordi det ofte må stillast kontrollspørsmål vil dette krevje ekstra ressursar. Ny ordning bør derfor innebere at alle meldingar går direkte til kontrollør. Det bør vere ein kontrollør eller fleire som kan dele valda mellom seg. Administrasjonen bør få fullmakt til å inngå skriftleg avtale med kontrollør der gjennomføring, plikter og godtgjersle er klargjort. Ein bør unngå at ein kontrollør skal ha ansvar for sitt vald. Dersom føremålet med rapporteringa er å kontrollere at rett dyr er felt, må kontrollen også stadfeste at valdet har løyve til å felle slikt dyr. I vald som jaktar etter bestandsplan er dette særs vanskeleg å gjennomføre då det er rom for avvik i planen. Etter innlevering av fellingsrapport må denne kontrollerast mot dei fortløpande innmeldingane av felte dyr. Utvalssak nr: Side: 4 av 5 Side 25

26 Eventuelle brot på reglane skal meldast til politiet og då må ein ha sikker dokumentasjon på dei avvika ein melder frå om. Pålegget om fortløpande rapportering av felling må leggast på jaktlaget ved jaktleiar og på valdet ved valdsansvarleg. Dette er å forstå slik at jaktleiar pliktar å melde inn fellinga. Men vi bør trekke inn valdsansvarleg fordi han pliktar å melde inn namn og adresse på jaktleiar før jaktlaget startar jakta. Denne plikta er formulert slik i Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, 26: - Jaktlag som deltar i jakt etter elg, hjort og bjørn skal utpeke en ansvarlig jaktleder. Valdsansvarlig plikter å melde jaktleders namn og adresse til kommunen før jaktlaget starter jakta.- Den plikta som valdsansvarleg har til å melde inn namn og adresse på jaktleiar før jaktstart er ny av året. Derfor bør kommunen sende tydeleg orientering til alle valda om dette. Grunngjeving: Næring og miljøutvalet ser det som viktig og oppretthalde ei kontrollordning. Ei rapport- og kontrollordning bør skje i tråd med det løyvet som vart gjeve frå Fylkesmannen i brev av Rapporteringa og kontrollen må skje på ein slik måte at ein har nødvendig dokumentasjon når det skjer brot på pålegget. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Anne Kathrine Løberg Utvalssak nr: Side: 5 av 5 Side 26

27 Side 27

28 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2012/894 Løpenr. 6452/2012 Klassering K40 Sakshandsamar: Janne Bareksten, Landbrukskontoret Utvalsaksnr Utval Møtedato 70/12 Næring og miljøutvalet TILDELING TIL VALDET HÅBAKK 2012 / 2012/894 Tilråding frå rådmannen: Valdet Håbakk får i 2012 løyve til å felle 1 spissbukk (1 ½ år) Grunngjeving: Med bakgrunn i teljande areal får valdet løyve til å felle eit dyr. Lovheimel: FOR Forskrift om forvaltning av hjortevilt Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side 28

29 Vedlegg: Nr. Namn Samandrag av saka: Vald som ikkje jaktar etter bestandsplan skal tildelast fellingsløyve etter målretta avskyting, jamført 21 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt. Talet på dyr som eit vald får felle er basert på valdet sitt teljande areal og kommunen sitt minsteareal. I FOR nr 334 er minstearealet for Hareid kommune sett til 350 dekar. Valdet Håbakk har eit teljande areal på 515 dekar. Dette gjev høve til å felle eit dyr (515/350=1,47). Det skal etter ny føreskrift av 2012 tildelast dyr frå følgjande kategoriar ved målretta avskyting (jmf. 21): kalv, vakse hodyr (1 ½ år eller eldre), spissbukk (1 ½ år) og vakse hanndyr (2 ½ år eller eldre). I vald som berre får tildelt eit fåtals dyr skal det vere ei rimeleg fordeling mellom kategoriane av dyr over tid. Vurdering og konklusjon: Med bakgrunn i teljande areal får valdet løyve til å felle eit dyr. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Janne Bareksten Sakshandsamar Utvalssak nr: Side: 2 av 2 Side 29

30 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2012/894 Løpenr. 6466/2012 Klassering K40 Sakshandsamar: Janne Bareksten, Landbrukskontoret Utvalsaksnr Utval Møtedato 71/12 Næring og miljøutvalet TILDELING TIL VALDET HOVLEDET 2012 / 2012/894 Tilråding frå rådmannen: Valdet Hovledet får i 2012 løyve til å felle: 1 kalv, 1 vakse hodyr (1 ½ år eller eldre) og 1 vakse hanndyr (2 ½ år eller eldre) Grunngjeving: Med bakgrunn i teljande areal får valdet løyve til å felle tre dyr. Lovheimel: FOR Forskrift om forvaltning av hjortevilt Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side 30

31 Vedlegg: Nr. Namn Samandrag av saka: Vald som ikkje jaktar etter bestandsplan skal tildelast fellingsløyve etter målretta avskyting, jamført 21 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt. Talet på dyr som eit vald får felle er basert på valdet sitt teljande areal og kommunen sitt minsteareal. I FOR nr. 334 er minstearealet i Hareid kommune sett til 350 dekar. Valdet Hovledet har eit teljande areal på 1050 dekar. Dette gjev ved bruk av regel om minsteareal høve til å felle tre dyr (1050/350=3). Ved tildeling etter målretta avskyting skal det etter ny føreskrift av 2012 tildelast dyr frå følgjande kategoriar (jmf 21): kalv, vakse hodyr (1 ½ år eller eldre), spissbukk (1 ½ år) og vakse hanndyr (2 ½ år eller eldre). I vald som berre får tildelt eit fåtals dyr skal det vere ei rimeleg fordeling mellom dyr av ulike kategoriar over tid. Vurdering og konklusjon: Med bakgrunn i teljande areal får valdet løyve til å felle tre dyr. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Janne Bareksten Sakshandsamar Utvalssak nr: Side: 2 av 2 Side 31

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK romet Hareid rådhus Dato: 28.6.2012 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 18:30 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, Tid:09:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, Tid:09:00 HAREID KOMMUNE Ordførar/Utvalsleiar MØTEINNKALLING Valstyret Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, 10.09.2013 Tid:09:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Viltnemnda i Ulstein kommune var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt. 2 Medlemmane har vorte skriftleg varsla.

Viltnemnda i Ulstein kommune var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt. 2 Medlemmane har vorte skriftleg varsla. Ulstein kommune Møteprotokoll Utval: Viltnemnda i Ulstein kommune Møtestad:Søre Sunnmøre Landbrukskontor Dato: 29.04.2014 Møtet tok til:17.00 Møtet tok slutt: 19.25 Viltnemnda i Ulstein kommune var kalla

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:17:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:17:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 17.12.2015 Tid:17:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Hareid rådhus Dato: 20.8.2013 Møtet tok til 15:05 Møtet slutta 16:25 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar

Detaljer

Bjoahalvøya hjoiteviltv^d 201H

Bjoahalvøya hjoiteviltv^d 201H Bjoahalvøya hjoiteviltv^d 201H F e l l i n g s l ø y v e i f e l t :...n r.... e r t i l d e l t : o g o m f a t t a r f y l j a n d e h j o r t e d y r : la lt D y r e s l a g / k l a s s e F e l l i

Detaljer

Møtestad: HAREID RÅDHUS Dato: onsdag, Tid:17:00

Møtestad: HAREID RÅDHUS Dato: onsdag, Tid:17:00 Ordførar/Utvalsleiar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: HAREID RÅDHUS Dato: onsdag, 04.01.2012 Tid:17:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Nemnd for vilt, fiske og friluft. Landbrukskontoret, Dato: Tid: 17:00 18:30

MØTEPROTOKOLL. Nemnd for vilt, fiske og friluft. Landbrukskontoret, Dato: Tid: 17:00 18:30 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Nemnd for vilt, fiske og friluft. Landbrukskontoret, Dato: 30.05.2018 Tid: 17:00 18:30 Medlemer som møtte: Sigurd Voldsund Nygard Leder H Knut Tandberg Nestleder H Bente Storvik

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus, Kommunestyresalen Dato: Måndag, 18.08.2014 Tid:15:30 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: Formannskapsromet Hareid rådhus Dato: 06.06.2017 Møte tok til 15:00 Møte slutta 16:30 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Dato: Torsdag 16.03.2017 kl 20:00 Stad: Guddal Skule Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Gjere ei justering i rekkefølgja på saker. Vi handsamar klage

Detaljer

Fitjar kommune. Møteinnkalling. Utval: Viltnemnd Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: Tid: 19:00

Fitjar kommune. Møteinnkalling. Utval: Viltnemnd Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: Tid: 19:00 Møteinnkalling Utval: Viltnemnd Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: 12.03.2019 Tid: 19:00 Grunngjeve forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar.

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 02.10.2017 Møte tok til 12:00 Møte slutta 15:15 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

INFORMASJON JAKT 2009

INFORMASJON JAKT 2009 Tresfjord 06.09.2009 INFORMASJON JAKT 2009 Utdrag av de viktigste regler for jakt frå Tresfjord Storviltvald 2009 Jaktperioden er 10.september til 23.desember 2009. Ekstra kvote for dyr med lav slaktevekt,

Detaljer

Viltnemnda i Ulstein kommune var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt. 2 Medlemmane har vorte skriftleg varsla.

Viltnemnda i Ulstein kommune var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt. 2 Medlemmane har vorte skriftleg varsla. Ulstein kommune Møteprotokoll Utval: Viltnemnda i Ulstein kommune Møtestad:Søre Sunnmøre Landbrukskontor Dato:20.02.2014 Møtet tok til:17.00 Møtet tok slutt: 18.55 Viltnemnda i Ulstein kommune var kalla

Detaljer

Vi ber om at fråfall vert melde snarast råd til møtesekretæren.

Vi ber om at fråfall vert melde snarast råd til møtesekretæren. ULSTEIN KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Viltnemda Møtestad: Landbrukskontoret Dato: 28.02.2018 Tid: 17:00 Vi ber om at fråfall vert melde snarast råd til møtesekretæren. Medlemmer som er ugilde i ei sak

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 3.3.2015 Møte tok til 14:00 Møte slutta 14:50 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

KORLEIS LAGE BETRE BESTANDSPLANAR?

KORLEIS LAGE BETRE BESTANDSPLANAR? KORLEIS LAGE BETRE BESTANDSPLANAR? I DAG Basert på bestandsplanane som er godkjente i Hareid, Herøy og Ulstein: Prega av å vere utforma under lovverk av 1989 Enkelte problem med omgrepa Kan verte betre

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 25.8.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:55 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Retningslinjer, målsetjing for hjorteforvaltning i Norddal kommune.

Retningslinjer, målsetjing for hjorteforvaltning i Norddal kommune. Retningslinjer, målsetjing for hjorteforvaltning 2014-2018 i Norddal kommune. Innleiing. Vedtekne i viltnemnda 30/4.2014 I samband med ny forskrift om hjorteforvalting FOR-2012-02-10-134 3 må kommunen

Detaljer

Retningsliner og målsetjing for hjorteforvaltning i Stranda kommune.

Retningsliner og målsetjing for hjorteforvaltning i Stranda kommune. Retningsliner og målsetjing for hjorteforvaltning 2014-2018 i Stranda kommune. Innleiing. Vedteken i viltnemnda 25/4-2017. I samband med ny forskrift om hjorteforvalting FOR-2016-01-08-12 3 må kommunen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset Hemne kommune MØTEPROTOKOLL Viltnemnda Møtested: Møterommet i Lidalsbygget Møtedato: 28.06.2006 Fra kl.: 19.00 Til kl.: 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem Forfall:

Detaljer

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Dato: Onsdag 29.02.2012 Stad: Guddal Skule Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent utan merknader Sak 2: Val av 2 personar til å skrive under møteboka

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 26.11.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:35 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

BESTANDSPLAN. ovreguddal.storvald.com

BESTANDSPLAN. ovreguddal.storvald.com BESTANDSPLAN Øvre Guddal Storvald 2011 2013 Innhaldsliste: Del 1: Innleiing...3 Planområde...3 Areal...3 Medlemmar...3 Planperiode...4 Hovudmål og delmål...4 Del 2: Status og vurderingar...5 Hjorteviltstammens

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus, KST salen Dato: tysdag, Tid:13:45

Møtestad: Hareid rådhus, KST salen Dato: tysdag, Tid:13:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Valstyret Møtestad: Hareid rådhus, KST salen Dato: tysdag, 26.2.2013 Tid:13:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 22.4.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 15:20 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

38/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning /15 Kommunestyret

38/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning /15 Kommunestyret Vågå kommune Arkivsak: 2012/162-46 Arkiv: Saksbehandlar: Laila Nersveen Utv.saksnr Utval Møtedato 38/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 04.09.2015 80/15 Kommunestyret 27.10.2015 Endring

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: torsdag, Tid:16:30

Møtestad: Hareid rådhus Dato: torsdag, Tid:16:30 Ordførar MØTEINNKALLING Valstyret Møtestad: Hareid rådhus Dato: torsdag, 18.06.2015 Tid:16:30 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jf.

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Viltnemnda. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Viltnemnda. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Viltnemnda Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.03.2016 Møtetid: 16:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Informasjon om hjorteviltjakta i Rennebu 2019

Informasjon om hjorteviltjakta i Rennebu 2019 Informasjon om hjorteviltjakta i Rennebu 2019 Ny bestandsplan tildeling og avskytingsprofil Det er utarbeidet ny bestandsplan for elg, hjort, rådyr og bever som gjelder for årene 2019 2021 som er godkjent

Detaljer

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Dato: Torsdag 06.03.2014 kl 20:00 Stad: Guddal Skule Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent utan merknader Sak 2: Val av 2 personar til å skrive

Detaljer

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Dato: Torsdag 07.03.2019 kl 20:00 Stad: Guddal Skule Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent Sak 2: Val av 2 personar til å skrive under møteboka

Detaljer

OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT

OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kst sal Hareid rådhus Dato: 28.02.2017 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:20 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

VILTNEMND. Til stede: Reidar Brude, Randi Marstein, Knut Jonny Holm, Kjell Arne Lybergsvik og Britt Moen

VILTNEMND. Til stede: Reidar Brude, Randi Marstein, Knut Jonny Holm, Kjell Arne Lybergsvik og Britt Moen RAUMA KOMMUNE VILTNEMND MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19.04.2011 Møtestad: Rauma Rådhus møterom 415 Møtetid: Kl.16:45 19:00 Møtet ble ledet av: Reidar Brude Fraværende: Møtende vararepr.: Til stede: Reidar Brude,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 28.08.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll VILTNEMNDA. Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Austevoll kommune. Møteprotokoll VILTNEMNDA. Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Austevoll kommune Møteprotokoll VILTNEMNDA Møtedato: 27.06.2013 Møtetid: Kl. 16:00 17.00 Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.: 005/13-010/13 Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 22.11.2016 Møte tok til 15:00 Møte slutta 16:35 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: Formannskapsromet Hareid rådhus Dato: 28.02.2017 Møte tok til 15:00 Møte slutta 15:45 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015. Forslag til forskriftsendring - heving av minsteareal i daa for hjort

20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015. Forslag til forskriftsendring - heving av minsteareal i daa for hjort Vågå kommune Arkivsak: 2012/162-39 Arkiv: Saksbehandlar: Laila Nersveen Utv.saksnr Utval Møtedato 20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015 Forslag til forskriftsendring - heving

Detaljer

Namn MØTEPROTOKOLL. Utval: Møtestad: Dato: Tid: NESTL MEDL MEDL. Stilline Landbrukssjef. Kristin Wadsten

Namn MØTEPROTOKOLL. Utval: Møtestad: Dato: Tid: NESTL MEDL MEDL. Stilline Landbrukssjef. Kristin Wadsten I tsande KOMMUNE 68 Larsnes îlf.7o 67 Fax 7 67 sande. kom mune@sande-m r.komm une. no r ryvrv.sande-m r. kom m une.no T MØTEPROTOKOLL Utval: Møtestad: Dato: Tid: N aturforvaltningsnemnda Kantina, Sande

Detaljer

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Dato: Torsdag 25.02.2009 Stad: Guddal Skule Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent utan merknader Sak 2: Val av 2 personar til å skrive under møteboka

Detaljer

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Dato: Torsdag 03.03.2011 Stad: Guddal Skule Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent utan merknader Sak 2: Val av 2 personar til å skrive under møteboka

Detaljer

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Dato: Torsdag 08.03.2017 kl 20:00 Stad: Guddal Skule Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent Sak 2: Val av 2 personar til å skrive under møteboka

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato:

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVAL: Råd for funksjonshemma Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: 20.01.2014 Tid: 10:00 Medlemar som er ugilde i ei sak, vert bedne om å gje melding,

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Brandal Ishavsmuseet Aarvak Dato: 05.03.2018 Møte tok til 14:45 Møte slutta 15:35 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: VILTNEMNDA Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.05.2013 Kl. 16:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Møte er ope for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 13:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla inn. Jf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valstyret Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 05.04.2016 Tid: 12:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Midtre Haram Storvald

Midtre Haram Storvald Midtre Haram Storvald Hugseliste for jakta 2018. Lagre desse nummer før jakta startar: Vakttelefon storvaldet: 97437483 (Telefonen taklar dårleg MMS) Anders Leine: 95062408 Vakttelefon ettersøk: 48218398

Detaljer

Informasjonsmøte før jakta 2019

Informasjonsmøte før jakta 2019 Informasjonsmøte før jakta 2019 Dalsøyra 22. august 2019 Halvor L. Brosvik Konsulent vilt, skog- og jordbruk, Gulen kommune Agenda: 1. Forvaltningsplan for hjort, Gulen kommune 2019 2023. 2. Minsteareal

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 19.01.2016 Møte tok til 15:00 Møte slutta 16:20 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST salen Hareid rådhus Dato: 28.01.2016 Møte tok til 16:30 Møte slutta 17:35 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Dato: Torsdag 03.03.2015 kl 20:00 Stad: Guddal Skule Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent Sak 2: Val av 2 personar til å skrive under møteboka

Detaljer

OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT

OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.02.2017 Møte tok til 12:00 Møte slutta 14:30 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Møtestad: Ørsta kulturhus Dato: onsdag, Tid:09:00

Møtestad: Ørsta kulturhus Dato: onsdag, Tid:09:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Råd for menneske med nedsatt funksjonsevne Møtestad: Ørsta kulturhus Dato: onsdag, 29.03.2017 Tid:09:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR HJORT

BESTANDSPLAN FOR HJORT BESTANDSPLAN FOR HJORT LEIKANGER STORVALD 2012-2014 1 INNHALDSLISTE DEL 1 INNLEIING...3 1.1 Planområde..3 1.2 Planperiode..3 1.3 Hovudmål og delmål...4 DEL 2 STATUS OG VURDERINGAR 4 2.1 Hjorteviltstammas

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 5.2.2015 Møte tok til 16:30 Møte slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGS- OG FORVALTNINGSUTVALGET Møtested: Møterom 3. etasje Møtedato: 13.05.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 07 40 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND

REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: Mandag 18.01.2016 Tid: 19:30-22:00 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 1/16 2/16 Tittel REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND 18.01.2016 STORVILTJAKT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 36/15 Næring og miljøutvalet 11.06.2015

SAKSFRAMLEGG. 36/15 Næring og miljøutvalet 11.06.2015 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2015/510 Løpenr. 5483/2015 Klassering K46 Sakshandsamar: Kolbjørn Snekvik, Landbrukskontoret Utvalsaksnr Utval Møtedato 36/15 Næring og miljøutvalet 11.06.2015

Detaljer

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: Formannskapsromet Hareid rådhus Dato: 17.01.2017 Møte tok til 15:00 Møte slutta 16:30 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: Formannskapsrom Hareid rådhus Dato: 6.5.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:15 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR HJORT

BESTANDSPLAN FOR HJORT BESTANDSPLAN FOR HJORT INSTEDALEN STORVALD 1 INNHALDSLISTE DEL 1 INNLEIING 1.1 Planområde.3 1.2 Planperiode.3 1.3 Hovudmål og delmål...3 DEL 2 STATUS OG VURDERINGAR 2.1 Hjorteviltstammas utbreisle og trekkforhold...3

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 31/2019 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2019 Kommunestyret PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 31/2019 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2019 Kommunestyret PS Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 31/2019 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 29.05.2019 34/2019 Kommunestyret PS 17.06.2019 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Tore Henrik Øye FA-K40, TI-&00

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 009/14 VILTNEMNDA Ole Kristian Trondsen

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 009/14 VILTNEMNDA Ole Kristian Trondsen SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 009/14 VILTNEMNDA 14.05.2014 Ole Kristian Trondsen Arkivsaknr. 13/646 Arkiv: FE-223 Søknad om midler til Viltåker - klage på vedtak i viltnemnda 27.06.13

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 13.12.2012 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:00 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Formannskapsromet, Hareid rådhus Dato: 06.11.2012 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:20 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT

OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 03.10.2016 Møte tok til 12:00 Møte slutta 14:40 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Velkommen til hjortakveld

Velkommen til hjortakveld Velkommen til hjortakveld Måndag 1. september Uggdal, Tysnes Opning: Velkomen til Hjortakveld! Hjortejakta 27: Oppsummering, resultat m.m. Hjortejakta 28: Avskytingsprofil, målsetjingar m.m. Forvaltningsplan

Detaljer

Bestandsplan Ytre Sogn og Sunnfjord årsleveområde for hjort

Bestandsplan Ytre Sogn og Sunnfjord årsleveområde for hjort Bestandsplan Ytre Sogn og Sunnfjord årsleveområde for hjort 2016-2018 Vedteken på skipingsmøte 4 april 2016 Leiar :Morten Torvund morten.torvund@hoyanger.kommune.no Områdeavgrensing Bestandsplanen har

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Viltnemnda. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Viltnemnda. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Viltnemnda Møtestad: Brannstasjonen Møtedato: 24.08.2016 Møtetid: 16.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset i Volda Dato: 26.01.2017 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

RAUMA KOMMUNE VILTNEMND MØTEPROTOKOLL

RAUMA KOMMUNE VILTNEMND MØTEPROTOKOLL RAUMA KOMMUNE VILTNEMND MØTEPROTOKOLL Møtedato: 15.04.2015 Møtestad: Møterom 415 Møtetid: 17:00-19:30 Møtesekretær: Jan Petter Vad Møteleder: Brude, Reidar Innkalling til møtet var i samsvar med 32 i kommuneloven.

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 08/1132-1 Arkiv: K1-

Deres ref.: Vår ref.: 08/1132-1 Arkiv: K1- RAUMA KOMMUNE Åndalsnes 12.06.2008 Alf Gunnar Sæbø 6386 MÅNDALEN Deres ref.: Vår ref.: 08/1132-1 Arkiv: K1- STORVILTJAKTA 2008 I sak i kommunestyret 20.05.2005 ble disse valgt som medlemmer med personlige

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 21.01.2014 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:35 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.10.2014 Møtet tok til 12:00 Møtet slutta 15:05 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Faunautvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:00

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Faunautvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:00 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Faunautvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.08.2008 Tidspunkt: 11:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Edvin Lindset Leiar

Detaljer

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 27.10.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:10 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer Lars Peder Barstad Sindre Kvangarsnes FRP

MØTEPROTOKOLL. Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer Lars Peder Barstad Sindre Kvangarsnes FRP Utval: Forvaltningsutvalet Møtestad: Voldsfjorden i 1. etg., Rådhuset Dato: 06.06.2017 Tid: 13:05 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Magnar Sunde Leiar AP Øyvind Festø

Detaljer

Utvalg: Viltnemnda Møtested: 4 etg. Landbrukskontoret, Rådhuset i Levanger Dato: Tid: 14:00

Utvalg: Viltnemnda Møtested: 4 etg. Landbrukskontoret, Rådhuset i Levanger Dato: Tid: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtested: 4 etg. Landbrukskontoret, Rådhuset i Levanger Dato: 15.02.2018 Tid: 14:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 19:00

Møteinnkalling. Side1. Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 19:00 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 16.06.2014 Tid: 19:00 Forfall meldes til kommunens ekspedisjon på tlf. 37 17 02 00, post@vegarshei.kommune.no, eller sms

Detaljer

Bestandsplan Sogndal og Luster årsleveområde for hjort

Bestandsplan Sogndal og Luster årsleveområde for hjort Bestandsplan Sogndal og Luster årsleveområde for hjort 2016-2018 Vedteken på skipingsmøte 25 april 2016. Per Ivar Lomheim per.ivar.lomheim@sfj.no Områdeavgrensing Det har gjennom prosjektarbeid med arbeidsmøter

Detaljer

NÆRING OG MILJØUTVALET var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

NÆRING OG MILJØUTVALET var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: NÆRING OG MILJØUTVALET Møtestad: Formannskapsromet Hareid rådhus Dato: 30.06.2011 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 14:35 NÆRING OG MILJØUTVALET var kalla inn i samsvar

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING TID: 13.05.2008 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

FASTE MEDLEMAR SOM IKKJE MØTTE: Namn Funksjon Representerar Bjørn Overå MEDL FL Lars E. Bjåstad Hovlid MEDL V

FASTE MEDLEMAR SOM IKKJE MØTTE: Namn Funksjon Representerar Bjørn Overå MEDL FL Lars E. Bjåstad Hovlid MEDL V HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 07.05.2013 Møtet tok til 16:00 Møtet slutta 17:45 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Mandag, Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Mandag, Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Valstyret Møtestad: Hareid rådhus Dato: Mandag, 12.05.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla

Detaljer

HAREID KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Næring- og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tid: Kl. 15:00

HAREID KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Næring- og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tid: Kl. 15:00 HAREID KOMMUNE Utval: Næring- og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: 05.06.2019 Tid: Kl. 15:00 Møteprotokoll Medlemmar som møtte Representerer Funksjon Hege Holstad AP medlem Kjetil Nesset FOHA

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Viltnemnda Møtedato: Møtetid: Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Viltnemnda Møtedato: Møtetid: Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Viltnemnda Møtedato: 02.06.2014 Møtetid: 1930-2100 Møtestad: Kommunehuset Av 5 medlemmer møtte 5, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: Asbjørn Fossmark

Detaljer

Aldersfordeling på felte hjort i Bremanger kommune 1991 til 2014

Aldersfordeling på felte hjort i Bremanger kommune 1991 til 2014 Vedlegg grafar, tabellar og bildar K unnskapsgrunnlaget Figuren viser alderen på i alt 43 542 dyr felt i Flora, Bremanger og Stryn frå 1991 til 2014. Dette representerer ein så stor del av d ei felte dyra

Detaljer

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning «Hjortevilt 2012» 18. april 2012 Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning Nasjonalt resultatmål «Alle bestander som kan høstes av planter og dyr i skog skal være forvaltet økosystembasert og høstet

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 19:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 19:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 20.04.2017 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes via skjema som ligger under «Politikk» på

Detaljer

JAKTPERM FOR HJORTEVILTJAKT, ÅSE-VØLLESTAD SKOGEN AS. Forord

JAKTPERM FOR HJORTEVILTJAKT, ÅSE-VØLLESTAD SKOGEN AS. Forord JAKTPERM FOR HJORTEVILTJAKT, ÅSE-VØLLESTAD SKOGEN AS. Forord Jegerne er de som utøver den praktiske delen av viltforvaltningen. For at jakta skal foregå i lovlige former og at jegeren skal ha best utbytte

Detaljer

Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli innkalla, - jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli innkalla, - jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Ungdomsrådet Innkalling til møte i Ungdomsrådet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 06.06.2016 Kl.16:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli innkalla,

Detaljer

Til jaktlaga i Flora kommune

Til jaktlaga i Flora kommune Til jaktlaga i Flora kommune Oppsummering av jakta i 2011 Av ei tildeling på tilsaman 894 dyr vart det felt 679 dyr som gjev ein fellingsprosent på 76 %. Dette var ein liten oppgong frå året før då det

Detaljer

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Ottar Røyset Leiar H Øyvind Grimstad Medlem FRP Ingunn Petrin Pettersen Nestleiar FL

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Ottar Røyset Leiar H Øyvind Grimstad Medlem FRP Ingunn Petrin Pettersen Nestleiar FL HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 01.10.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 17:20 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten (gjeld kun KST).

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten (gjeld kun KST). MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: KST sal Hareid Rådhus Dato: 05.05.2015 Møte tok til 14:00 Møte slutta 15:40 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 02.09.2014 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:25 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer