ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010"

Transkript

1 ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010 Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s Beretning fra kontrollkomiteen s 23 Bankens tillitsvalgte s 24

2 ÅRSBERETNING FOR 2010 Økonomisk utvikling Veksten i verdensøkonomien tok seg opp igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av finanskrisen. Det er imidlertid store variasjoner mellom land, og finansmarkedene har vært preget av uro knyttet til den høye statsgjelden i flere euroland. Også i Norge var ringvirkningene av finanskrisen betydelige og norsk økonomi gikk inn i en lavkonjunktur i Aktiviteten har imidlertid gjennom 2010 tatt seg opp igjen, og konjunkturoppgangen har fått feste. I arbeidsmarkedet har nedgangen i sysselsettingen stoppet opp og arbeidsledigheten har stabilisert seg på rundt 3,5 %. Styringsrenten er fortsatt på et lavt nivå. Ved inngangen til 2010 var styringsrenten 1,75 %. I mai ble så rentes hevet med 0,25 % poeng, hvoretter den har ligget stabilt på 2,00 %. Dette er langt under det som anses som et langsiktig normalnivå, og Norges Bank legger opp til renteøkninger fremover i tråd med bedringen i økonomien. Virksomheten i Evje og Hornnes Sparebank Vi er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Evje, som også er et handelssenter for våre omkringliggende kommuner. En sparebank er en selveiende institusjon, uten eksterne eiere/aksjonærer som kan kreve utbytte, og resultatet for regnskapsåret kan i sin helhet, etter fradrag for gaveavsetninger, tilføres egenkapitalen. Å være totalleverandør av finansielle tjenester er vårt hovedformål, og vi arbeider for at Evje og Hornnes Sparebank blir det naturlige førstevalg for så vel personkunder som små og mellomstore bedrifter, primærnæringer, offentlig sektor, institusjoner og lag og foreninger i vårt distrikt. Vi ønsker også å beholde og betjene de kunder som av ulike årsaker flytter fra bygda. Vår målsetting er å opprettholde bankens soliditet og selvstendighet, noe vi mener er til beste for våre kunder og vårt lokalsamfunn. For å kunne opprettholde målsetningen og samtidig ha en sterk posisjon i lokalmarkedet har vi valgt, sammen med flere mindre selvstendige sparebanker, å være medeier i finanskonsernet Terra-Gruppen. Selskapsgrupperingen gir tilgang på finansielle produkter som etterspørres i markedet, og er også et viktig instrument i forbindelse med utvikling, innkjøp og drift av it-systemer og kompetanse. Gjennom dette eierskapet samt med erfarne, dyktige og autoriserte medarbeidere som yter god service, ønsker Evje og Hornnes Sparebank å være en aktiv og profesjonell rådgiver overfor sine kunder. Kapitaldekning - soliditet Bankens soliditet er god med en kapitaldekning (kjernekapital) ved årets utgang på 19,00 % mot 17,99 % året før. Basel II regelverket for kapitaldekning ble tatt i bruk fra 2008 av, og Evje og Hornnes Sparebank benytter standardmetoden for kredittrisiko og basismetoden for operasjonell risiko. Myndighetenes krav er minimum kapitaldekning på 8 % (pilar I). Hertil kommer kravet om bankens egen vurdering av risikopåslag (pilar II), som kommer til uttrykk som en minstedekning i styrets ICAAP dokument. Bankens kapitaldekning ved årets utgang overstiger dette med god margin. Sparebankens fond er nå på 142,1 mill. kroner, og det er samlet avsatt 1,0 mill kroner til gavefond. Samlet utgjør bankens egenkapital 10,4 % av forvaltningskapitalen ved årets utgang (10,1 % året før). Årsregnskapet stilling og resultat Bankens årsregnskap er lagt fram under forutsetning om fortsatt drift, og styret kan bekrefte at forutsetningen for dette er til stede. Resultatposter i % av gjennomsnittlig forvaltning: 2010 i 2009 i 2010 % 2009 % Renteinntekter og lignende inntekter ,36 % ,84 % Rentekostnader og lignende kostnader ,34 % ,67 % Netto rente- og provisjonsinntekter ,02 % ,17 % Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 659 0,05 % 320 0,02 % Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester ,40 % ,40 % Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester ,12 % ,12 % Netto verdiendring og gev/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler ,26 % ,48 % Andre driftsinntekter 0 0,00 % 303 0,05 % Sum andre driftsinntekter ,59 % ,84 % Lønn ,49 % ,51 % Pensjoner 383 0,03 % ,09 % Sosiale kostnader ,09 % 978 0,08 % Administrasjonskostnader ,37 % ,35 % Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 677 0,05 % ,10 % Andre driftskostnader ,19 % ,18 % Sum andre driftskostnader ,21 % ,30 % Driftsresultat før tap ,40 % ,71 % -0,17 % Bankdriften i 2010 har vært tilfredsstillende. At netto rente- og kredittprovisjonsinntekter er redusert så vel i kroner som i prosent er noe styret har påregnet. Styret er godt tilfreds med den oppnådde rentenetto. Netto andre inntekter er tilnærmet som året før når man ser bort fra bankens verdipapirinvesteringer. Både i 2009 og 2010 er reverserte nedskrivninger som banken foretok i 2008, da finanskrisen var et faktum. Bankens driftskostnader er i 2010 redusert med ca 0,5 mill kroner, og utgjør 1,2 % av gjennomsnittlige forvaltningskapitalen mot 1,3 % for fjoråret. Reduserte kostnader er påvirket av reduserte avskrivninger som følge av driftsmidler/immaterielle anleggsmidler som er nedskrevet til null, samt at reglene for avsetning til avtalefestede pensjonsforpliktelser (AFP) medførte at bankens avsetning ved årets start er reversert med ca 0,5 mill kroner. På den annen side har banken i 2010 satt av 1 mill kr i reklamekostnader som motpost til inngått forpliktelse som forfaller til betaling i Netto tap på utlån og garantier utgjør en kostnad på 2,31 mill kroner, mot en kostnad på 4,45 mill kroner for Årets kostnad til tap refererer seg for det vesentligste til netto økning av individuelle nedskrivninger. For øvrig er nedskrivning på grupper av lån økt med 1 mill kroner. Nedskrivninger og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler bidrar i 2010 netto til et resultat på 0,37 mill kroner. Gevinsten på kr 1,14 mill kr refererer seg til bankens andel av gevinst i forbindelse med fusjon mellom Nordito AS (BBS) og PBS Holding. På den annen side er det, basert på en konkret og individuell vurdering, nedskrevet 0,77 mill kroner knyttet til bankens øvrige anleggsaksjer. Resultatet før skatt utgjør 17,0 mill kroner mot 17,7 mill kroner året før. Styret er godt fornøyd med årets resultatoppnåelse. Resultatet for regnskapsåret utgjør kr ,- og styret foreslår følgende disponering: Til gaver kr ,- Til gavefond kr ,- Til sparebankens fond kr ,- Utlånsveksten i 2010 utgjør 5,7 %, mens den i 2009 utgjorde 2,2 %. Inkludert lån som er formidlet til Terra Boligkreditt utgjør veksten i år 6,31 %. Utlån gjennom Terra Boligkreditt utgjør ved årets slutt ca 90 mill kroner. I banken har det alltid vært fokus på opprettholdelse av en god inn- -0,34 % Tap på utlån, garantier m.v Nedskr./revers. av nedskr. og gev/tap på verdipapirer som er anleggsmidler 368 0,03 % 0 0,00 % Resultat av ordinær drift før skatt ,26 % ,36 % Skatt på ordinært resultat ,36 % ,37 % Resultat av ordinær drift etter skatt ,89 % ,00 % 2

3 skuddsdekning. Innskuddene økte med 9,3 % gjennom I 2009 var økningen på 3,4 %. Innskuddsøkningen gjennom 2010 har ved årets utgang gitt oss en innskuddsdekning på 77,9 %, mot en innskuddsdekning året før på 75,4 %. Bankens virksomhet er ikke av en slik karakter at den direkte forurenser det ytre miljø. Klimaendringer vil imidlertid på sikt påvirke sparebankenes virksomhet direkte ved at klimaendringene vil berøre alle mennesker og alle deler av samfunnet. Sparebankene har i mer enn 150 år hatt solid tradisjon for å vise samfunnsengasjement, og det er derfor ønskelig å engasjere seg på dette viktige området. Etter styrets mening gir resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter, fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet og bankens stilling ved årsskiftet. Det har ikke inntruffet forhold etter utløpet av regnskapsåret som er av vesentlig betydning for banken ut over det som fremgår av og/eller er tatt hensyn til i årsoppgjøret. Personal, arbeidsmiljø og likestilling Banken har ved utgangen av året 16 fast ansatte. Eksklusiv rengjøring er det er utført 13,3 årsverk, som er det samme som i Samarbeidet med de ansatte og arbeidsmiljøet som helhet vurderes som godt. Banken har gode pensjons-, liv- og helse-forsikringsordninger samt bedriftslegeordning hvor alle tilbys legekontroll. De fysiske arbeidsforholdene betraktes som gode både hva angår utstyr og arbeidsplasser. Sykefraværet har totalt vært på 3,1 % grunnet langtidsfravær, mot 2,9 % i Det har ikke vært personskader eller materielle skader i løpet av året. Bankens ledelse oppfordrer til kunnskapsoppdatering, og flere av bankens medarbeidere gjennomførte og besto i 2010 testene for autorisert rådgiver i tråd med nytt regelverk. Autorisasjon er også gjennomført på forsikringsområdet. Banken er etter dette kunnskapsløftet godt rustet til å bistå kundene på de fleste områder. På den tekniske siden er det kontinuerlige forbedringer både på system og saksbehandlernivå. Bankens sikkerhetsutstyr blir jevnlig testet og sikkerhetsrutinene gjennomgås. Det har i 2010 også vært aktivitet med ombygging i banken og som nå nylig er ferdigstillet. og soliditet. Et lavt risikonivå er målsettingen, og bankens system for risikovurdering, styring og rapportering til ledelsen tilfredsstiller Finanstilsynets forskrift om risikostyring og internkontroll av (nr 1080). Risikovurderingene og de iverksatte interne kontrollpunkter skal bidra til å redusere den operasjonelle risiko, hos kompetente medarbeidere med lang erfaring i bank. Forskriften gir muligheter for samordning av risikovurderingene med Basel II regelverket. Nærmere om finansiell risiko Kredittrisiko er knyttet til tapspotensialet i utlånsporteføljen. Viktige virkemidler for å overvåke og begrense kredittrisikoen er klassifisering, misligholdsrapportering, nøkkeltall og analyser. Banken vektlegger en lav til moderat risikoprofil, og har regelverk for kredittvurdering, kreditthåndtering og porteføljeovervåking. I tillegg til regelverket er god kjennskap til vesentlige kunder i et begrenset lokalt marked et ekstra godt grunnlag for å vurdere betalingsevne og -vilje. Når det gjelder kredittrisiko knyttet til bankens beholdning av verdipapirer er denne nærmere beskrevet under avsnittet om rente- og kursrisiko. Oppfølgningen og kontrollen med kredittrisikoen betraktes som god, og samlet sett vurderes kredittrisikoen som moderat. Nærmere om risiko knyttet til utlån og garantiansvar kredittrisikoprofil Risikoklassifiseringen er en integrert del av kredittvurderingsprosessen og systemet muliggjør overvåkning av risikoutviklingen i bankens utlånsportefølje. Det er gjennom året ikke skjedd vesentlig reelle endringer i bankens risikoprofil, noe som billedliggjøres godt gjennom følgende diagram, som viser forholdsmessig fordeling mellom risikoklasser (%-tall) for utlån de siste tre år: Av bankens 16 ansatte er det 3 menn og 13 kvinner. Bankens styre består av 4 personer hvorav 1 kvinne og 3 menn. Styret finner i dagens arbeidsmarked den faktiske tilstand hva gjelder likestilling tilfredsstillende, og det er ikke iverksatt eller planlagt iverksettelse av spesielle tiltak i så måte. Eierstyring og selskapsledelse Grunnlag for bankens virksomhet er krav til redelighet og forretningsmoral, og ansatte forventes å ha integritet og holdninger i samsvar med bankens etiske retningslinjer. Bankens øverste organ er forstanderskapet med 16 medlemmer og som er sammensatt av 12 representanter for innskyterne, 2 representanter fra det offentlige og 2 representanter fra de ansatte. Banken ledes av et styre på fire medlemmer. Styret utgjør også revisjonsutvalget. Kontrollkomiteen er forstanderskapets kontrollorgan for tilsyn med bankens virksomhet, og består av 3 medlemmer. Kontrollkomiteen avgir årlig erklæring til forstanderskapet. Styret har besluttet, med utgangspunkt i bankens størrelse, at det ikke etableres internrevisjon i banken. Bankens eksterne revisor bistår med de nødvendige attestasjonsoppgaver. Man ser at andelen av laveste risikoklasse har sunket svakt, noe som må sees i sammenheng med bruk av Terra Boligkreditt, og de best sikrede lån som opptas der. Andel lån med høy risiko holder seg på et lavt nivå. Banken har tett oppfølging og dialog mht alle engasjementer som går i mislighold. Dette er også hovedgrunnen til våre lave mislighetstall, som ved årets utgang utgjør: Misligholdt lån/garantier over 90 dager 2,74 mill kr Misligholdte lån/garantier over 30 dager 2,18 mill kr Tapsavsetning på de misligholdet engasjementer utgjør 0,75 mill kr Samlede nedskrivninger på lån er på 9,9 mii kroner og utgjør 0.86 % av brutto utlån. Etter styrets mening er nedskrivningen tilstrekkelig til å møte risikoen for tap i porteføljen. Bankens styring av finansiell risiko Styret i Evje og Hornnes Sparebank er opptatt av at banken skal drives med et risikonivå som er avstemt mot bankens inntjeningsmuligheter Forventninger til tap på utlån og garantier Det er alltid en risiko ved å låne ut penger, og styret er også innforstått med at vi som bygdas bank må være villige til å ta en viss risiko, dog 3

4 innenfor forsvarlige grenser. Det må antas at etterdønninger etter nedgangskonjunkturene vil kunne medføre tap utover det normale. Styret vurderer likevel at nivået på årlige tap ikke vil overstige 0,4 0,6 % av brutto utlån de nærmeste 3 år. Dette baseres på erfaring fra tidligere års tap, kjennskap til bankens lånekunder, vurderinger av bankens utlånsmasse samt samfunnets forventninger om økning i konkurser, arbeidsledighet mv. Årets netto tap på utlån er en kostnad på 2,3 mill kr og er sammensatt av konstaterte tap, økte individuelle nedskrivninger, økte gruppevise nedskrivninger og også inngang på tidligere års konstaterte tap på utlån/garantier. Tapsføringen utgjør 0,2 % av brutto utlån ved årets slutt. Det er etter styrets vurdering ingen forhold som pr. i dag tyder på at det ligger risiko for betydelige tap i vår utlånsportefølje eller på våre garantistillelser, utover hva som speiles i de individuelle og gruppevise nedskrivninger. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke har tilstrekkelig med likvider til å møte de forpliktelser som forfaller. Viktigheten av en plan for likviditeten fikk finansnæringen merke da finanskrisen var et faktum, og finanskrisen kunne i finanssektoren langt på vei omtales som en likviditetskrise. Styret vektlegger at banken skal ha en høy grad av selvfinansiering i kombinasjon med annen langsiktig finansiering av virksomheten. Ved årsskiftet var 77,9 % av brutto utlån finansiert med kundeinnskudd. Av bankens forvaltningskapital er ca 8 %, 115 mill kr, finansiert i det norske obligasjonsmarkedet, hvorav 25 mill kroner forfaller til betaling primo februar I tillegg har banken finansiert ca 14 %, 190 mill kroner, gjennom langsiktige låneforhold med norske finansinstitusjoner og Norges Bank (30 mill kr). Herav forfaller 25 mill kroner i mars Vi har gjennom hele året hatt kommiterte trekkrettigheter på til sammen 110 mill. kroner, ca 8 % av forvaltningskapitalen. Trekkrettighetene har knapt vært benyttet. Likviditetsindikatoren er på et nivå som Finanstilsynet definerer som lav risiko. I dagens marked vil det være løpende behov for likviditet fra pengemarkedet noe vi i banken har fokus på. Gjennom effektiv og god drift, som sikrer god inntjening og minimaliserer tap mener vi å ha god tillit i markedet, og nye låneopptak vurderes som kurante. Bankens interne retningslinjer for likviditetsvirksomhet har fokus på ulike rammer og forfallsstruktur. Dette følges opp med målinger som jevnlig fremlegges for styret. Det er styrets vurdering at likviditetsrisikoen er under god kontroll. Renterisiko Renterisiko er risikoen for at endringer i rentenivået kan påvirke bankens inntjening i negativ retning og er knyttet til ulik rentebinding på fordrings og gjeldsposter i og utenom balansen. Bankens innlån fra markedet og renten for disse midlene bestemmes av pengemarkedsrenten på fastsatte datoer. I en normalsituasjon vil de vilkår banken oppnår på sine innlån i en kortere periode kunne komme i utakt med de betingelser som gjelder egne lånekunder, noe som bare i mindre grad vil kunne påvirke bankens renterisiko. Banken har en ubetydelig del av innlån / utlån som har fast rente, og disse vil ikke kunne slå vesentlig ut på rentemargin. Bankens beholdning av obligasjoner ivaretas hos egen forvalter, som også besørger salg og nye kjøp av obligasjoner etter fastsatte retningslinjer. Deponeringen i Norges Bank er også ivaretatt gjennom forvalter. For bankens samlede virksomhet vurderes renterisikoen som forholdsvis lav idet vi relativt raskt vil kunne tilpasse oss de renteendringer som måtte komme. Kursrisiko Forbindelse med obligasjoner må renterisiko/kursrisiko ses i sammenheng. Obligasjonsbeholdningen er ivaretatt hos forvalter, med hvilken det er inngått særskilt avtale om investeringsrammer. Rammene begrenser plassering i forskjellig typer papirer mht investeringsbeløp og løpetid og rentefølsomhet. Rapportering mottas månedlig. På beholdningen av aksjer, vil det alltid være relativt stor kursrisiko, og anleggsaksjer vurderes til kostpris med mindre det er signaler som tilsier nødvendiggjør nedskrivning. Den vesentligste enkeltpost av aksjer er aksjene i Terra Gruppen AS. Handelsaksjer er vurdert til markedsverdi, og vil fases ut. Styret får jevnlig oppgave over kursutviklingen på disse verdipapirene. Bankens regnskapstall vurderes månedlig i forhold til kursutvikling, og samlet sett vurderes kursrisikoen som moderat til lav. Valutarisiko Banken har kassebeholdning i valuta. Bankens eksponering i valutarisiko er av uvesentlig størrelse. Utsiktene for kommende år Evje og Hornnes Sparebank har en betydelig markedsandel og en sterk markedsposisjon i vårt distrikt. Dette til tross for en sterk konkurransesituasjon i et relativt lite område sett ut fra kommunens innbyggertall. Konkurransen i finansmarkedet vil imidlertid alltid i varierende grad være der, men vi oppfatter at kundekretsen er stabil og lojal. Vi ønsker fortsatt å sette kunden i sentrum og ta vare på den tillit banken har i lokalsamfunnet og hos våre mange fjernkunder. Finanskrisen understreket viktigheten av nettopp å prioritere kunder i et kjent marked, noe vi vektlegger når strategien for vekst diskuteres. I banken har vi forventninger til en moderat vekst gjennom 2011, og vi vil ha fokus på en tilfredsstillende balanse mellom bankens kundeinnskudd og utlån, men også på en tilfredsstillende balanse mellom forvaltning og innlån fra markedet. Ytterligere fall i bankens rentenetto vil måtte påregnes, forutsatt full avgift til Bankenes Sikringsfond. Signalene fra Sikringsfondet tilsier imidlertid at avgiften ikke vil bli full. Styret vil også ha oppmerksomheten rettet mot andre driftsinntekter, vår gebyrpolitikk, samt det å holde driftskostnadene på et lavest mulig nivå.tap på utlån vil også måtte påregnes å kunne oppstå på engasjementer som vi så langt ikke har oppdaget som tapsutsatte. Men med dagens rammebetingelser regner styret med at også 2011 vil gi et tilfredsstillende bidrag fra driften i Evje og Hornnes Sparebank. Takk Styret vil avslutningsvis takke de ansatte for god innsats og samarbeide i året som er gått. Videre rettes en stor takk til bankens kunder og øvrige forbindelser for deres oppslutning om banken i Styret ser frem til samarbeid og felles innsats gjennom 2011, og tror gjennom dette på positiv utvikling for både banken og distriktet i de kommende år! Evje 8. februar 2011 EVJE OG HORNNES SPAREBANK 4

5 RESULTATREGNSKAP (beløp i kroner) Renteinntekter og lignende inntekter Noter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader NETTEO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Netto verdiendring og gevinst\tap på sertifikater, obligasjoner og andre verdip.med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst\tap på aksjer oa.verdipapir med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdip. som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekte SUM ANDRE DRIFTSINNTEKTER

6 RESULTATREGNSKAP forts. Noter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn mv. Lønn 14,15, Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ordinære avskrivninger Sum avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR TAP Tap på utlån, garantier mv. Tap på utlån Tap på garantier Sum tap på utlån, garantier mv Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Nedskrivninger/reversering av nedskrivning Gevinst/tap Sum nedskrivning/reversering av nedskivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT FØR SKATT Skatt på ordinært resultat RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Overføringer og disponeringer Disponeringer Overført til sparebankens fond Overført til gavefond og/eller gaver Sum disponert

7 BALANSE (beløp i kroner) EIENDELER Noter Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån og fordringer på kunder Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Andre utlån 0 0 Sum netto utlån og fordringer på kunder 3,5, Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner Utstedt av andre enn det offentlige Sertifikater og obligasjoner Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning 7, Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke motatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelse Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER 1,

8 BALANSE for ts GJELD OG EGENKAPITAL Noter Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder 2, Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir Obligasjonsgjeld Egne ikke-amortiserte obligasjoner Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir Annen gjeld Annen gjeld Sum annen gjeld 6, Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser 12, Spesifisert avsetning på garantiansvar Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser SUM GJELD EGENKAPITAL: Opptjent egenkapital Sparebankens fond Gavefond Sum opptjent egenkapital 22, SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL 1, POSTER UTENOM BALANSEN Betingede forpliktelser 3, Forpliktelser Eiendeler deponert som sikkerhet i Norges Bank 6, 7, Evje og Hornnes Sparebank / Godkjent i bankens forstanderskap den 22. februar

9 Noter til regnskapet for 2010 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og god regnskapsskikk for sparebanker, og gir et rettvisende bilde av bankens resultat og stilling. Alle tall i notene er oppgitt i hele tusen kroner dersom annet ikke er angitt. Det er under den enkelte note i årsregnskapet redegjort nærmere for de benyttede regnskapsprinsipper. Det er ikke gjort endringer i regnskapsprinsipper i Periodisering - Inntekts- og kostnadsføring Renter, gebyrer og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekt eller påløper som kostnad. Opptjente, ikke betalte inntekter tas til inntekt og føres som fordring i balansen. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Påløpne kostnader periodiseres i tråd med sammenstillingsprinsippet. Aksjeutbytte inntektsføres i den periode/det år det mottas. Etableringsgebyrer er av en slik størrelse at de ikke overstiger kostnaden forbundet med etablering av lån/kreditt, og tas følgelig fullt og helt til inntekt i etableringsåret. Pensjon For å fastsette pensjonsforpliktelser benyttes aktuar til beregningen. Selskapets ansatte har tidligere inngått i AFP ordningen for bank og finansnæringen. I forbindelse med omleggelse av AFP ordningen er selskapets ansatte nå overført til ny felles AFP ordning. Ny AFP ordning anses som en ytelsesbasert flerforetaksordning. Forpliktelse knyttet til ytelsesbaserte flerforetaksordninger beregnes og avsettes i regnskapet, i den utstrekning administrator av ordningen er i stand til å foreta en beregning av selskapets andel av forpliktelsen i ordningen. Dersom ikke administrator er i stand til å foreta en beregning av forholdsmessig andel behandles flerforetaksordningen som en innskuddsbasert ordning,med løpende kostnadsføring av betalt premie. For nærmere beskrivelse av effekten av endret AFP ordning se omtale i Note 17. Finansielle derivater sikringsvurdering Bankens handler med derivater er foretatt i sikringsøyemed. Sikringsforretningene verdsettes etter samme prinsipp som postene de er ment å sikre. Som fremgår av note 2 har banken ingen sikringsforretninger ved årets utgang. Omregning av utenlandsk valuta Banken har egen beholdning av valuta. Denne vurderes til dagskurs. Valutasvingninger som banken ellers utsettes for er uvesentlige. Note 2 Finansielle derivater og instrumenter Rente og egenkapitalrelaterte instrumenter utenfor balansen Nominelt beløp Nominielt beløp Renteswapper Aksjeindeksavtaler/-swapper Renteswapper Avtaler om å bytte rentebetingelser til markedsbetingelser for et avtalt beløp over en nærmere avtalt periode. Det er kun rentebetalinger som er knyttet til transaksjonsflyten. Aksjeindeksavtaler Avtaler om å bytte betingelser knyttet opp mot avkastning på gitte aksjeindekser med flytende betingelser. Avtalene skal sikre garantiprodukter solgt til kunder. Note 3 a - Fordeling av inntekt på geografisk område Inntektene fordeler seg i det alt vesentlige geografisk i samme forhold som den underliggende hovedstol: % SUM Brutto utlån Garantier Potensiell eksponering Agder 88,0 % Herav Evje og Hornnes kommune 49,4 % Landet for øvrig 11,6 % Utlandet 0,4 % SUM 100,0 % Garantier under "Landet for øvrig" gjelder i det alt vesentlige Terra Boligkreditt samt Bankenes Sikringsfond. 9

10 Noter til regnskapet for 2010 Note 3 b - Utlån og garantier pr fordelt på de viktigste næringer og personmarked Brutto Potensiell Misligholdte Tapsutsatte Individuell Gruppe utlån Garantier eksponering engasjement engasjement nedskriving nedskriving Personkunder Næringslivskunder Sum utlån og garantier Primærnæringer Bygg og anlegg Eiendomsdrift, finansiell tj.yt Varehandel, hotell og restaurantdrift Transport, post og telekommunikasjon Tjenesteytende virksomhet Industri og bergverk Sum næringskunder Note 3 c - Utlån og garantier pr fordelt på de viktigste næringer og personmarked Brutto Potensiell Misligholdte Tapsutsatte Individuell Gruppe utlån Garantier eksponering engasjement engasjement nedskriving nedskriving Personkunder Næringslivskunder Sum utlån og garantier Primærnæringer Bygg og anlegg Eiendomsdrift, finansiell tj.yt Varehandel, hotell og restaurantdrift Transport, post og telekommunikasjon Tjenesteytende virksomhet Industri og bergverk Sum næringskunder Note 4 - Finansiell risiko Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke skal kunne gjøre opp sine forpliktelser på forfall. Kommiterte trekkrettigheter i DnB Nor er på kort sikt sentral i denne sammenheng. Rammene har i liten grad vært benyttet gjennom Banken tilstreber en innskuddsdekning på minimum 70%, og dekningen utgjør ved årets utgang 77,9 % (2009: 75,4 %). Banken har også langsiktige innlån fra penge- og kapitalmarked, herunder F-lån fra Norges Bank. Banken har interne måltall for likviditet, herunder likviditetsbuffer, som løpende fremlegges for styret. Av obligasjonsinnlån på til sammen 115 mill kroner forfaller kr 25 mill i februar 2011 og kr 90 mill løper til Likviditetssituasjonen betraktes som god. Restløpetid for hovedposter i balansen Post i balansen Sum Inntil 1 mnd 1mnd - 3 mnd 3 mnd - 1 år 1-5 år Over 5 år Uten rest løpetid Eiendeler: Kontanter og fordringer på sentralbanken Utlån til og fordring på kredittinstitusjoner Utlån til og fordring på kunder Obligasjoner og sertifikater Øvrige eiendelsposter Sum eiendelsposter herav utenlandsk valuta Gjeld: Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital herav utenlandsk valuta 0 0 Netto likv. eksponering på balansen herav utenlandsk valuta

11 Noter til regnskapet for 2010 Renterisiko - renteendringstidspunkt for hovedpostene i balansen. Renterisiko er en følge av at bankens utlåns- og innlånsvirksomhet ikke har sammenfallende rentebinding. Banken har en lav renteeksponering på sine utlån, og fastrentelån utgjør kr 8,2 mill ved årets utgang. Fastrenteinnskudd utgjør ved utgangen av året kr 16,7 mill og løper til Netto renterisiko er lav. Beholdningen av obligasjoner har en gjennomsnittlig durasjon/varighet på 0,41. Dette gir en rentefølsomhet ved 1 % renteendring på kr. 0,4 mill ved årets slutt. Bankens renterisiko vurderes samlet som lav, og er godt innenfor fastsatte rammer. Post i balansen Sum Inntil 1 mnd 1mnd - 3 mnd 3 mnd - 1 år 1-5 år Over 5 år Uten rente ekspon. Eiendeler: Kontanter og fordringer på sentralbanken Utlån til og fordring på kredittinstitusjoner Utlån til og fordring på kunder Obligasjoner og sertifikater Øvrige eiendelsposter Sum eiendelsposter herav utenlandsk valuta Gjeld: Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital herav utenlandsk valuta 0 0 Netto rente eksponering på balansen herav utenlandsk valuta Valutarisiko Bankens balanseposter i utenlandsk valuta utgjøres av kassebeholdningen. Denne er omregnet til norske kroner basert på kursen ved årets utgang. Risiko for valutatap ansees å være uvesentlig. Banken har formidlet valutalån til en kunder, der innlån og utlån har full match. Risiko for tap i denne sammenheng vurderes som uvesentlig. Note 5 - Utlån og tap på utlån Utlån og garantier verdsettes i tråd med "Forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier. Det er ikke grunner som skulle tilsi at virkelig verdi skulle avvike fra amortisert kost. Lån og garantier verdsettes til pålydende når renter og avdrag betjenes etter avtalen og det ellers ikke er objektive forhold som tilsier at engasjementet bør nedskrives. Konstaterte tap/individuelle tapsnedskrivninger Dersom det foreligger objektive bevis for verdifall på enkelte utlån eller grupper av utlån, er lånene nedskrevet. Etter forskriften skal slike lån nedskrives med forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av fremtidige kontantstrømmer, beregnet etter forventet levetid på lånet. Nedskrivning klassifiseres som tapskostnad, og renteinntekter resultatføres etter effektiv rentemetode. Vår modell bygger på at der det foreligger objektive bevis for risiko for tap, gjøres det en totalvurdering av kundens betalingsevne, av den realsikkerhet som er stilt for lånet samt av sannsynligheten for tap. Det beregnede sannsynlige tap nedskrives som individuell nedskrivning på engasjementet. Nedskrivningen klassifiseres som tapskostnad. Nedskrivning på grupper av lån De gruppevise nedskrivninger tar høyde for tap på engasjementer i bankens portefølje, men som på balansetidspunktet ikke er identifisert som tapsutsatt. Systemet for avsetning bygger på historiske tap samt utvikling i engasjementer med høy risiko. Objektive bevis - mislighold De objektive bevis på at et utlån har verdifall baserer seg på observerte data banken har kjennskap til om følgende type hendelser: Vesentlige finansielle problemer hos låntager, betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd, opplåning for inndekking av termin, finansiell restrukturering, gjeldsforhandling, konkurs. Mislighold refererer seg i utgangspunktet til alle restanser på lån og alle overtrekk på kreditter, og er i seg selv et objektiv bevis som innebærer behov for å vurdere nødvendigheten av tapsnedskrivning. Alle vesentlige mislighold vurderes, selv om det som rapporteres kun er mislighet der terminer ikke er betalt innen 90 dager etter forfall, eller der rammekreditter har vært overtrukket i mer en 90 dager. Vurderingene gjøres kvartalsvis. Overtatte eiendeler I forbindelse med konstatering av tap på ett engasjement i 2008, har banken overtatt tre tomter. Disse er taksert, og regnskapsført til 3,2 mill kroner. Det er etter fornyet vurdering ikke funnet grunn til å nedskrive eiendelen ytterligere. Misligholdte og tapsutsatte utlån Misligholdte utlån totalt Individuell nedskrivning Netto misligholdte utlån Øvrige tapsutsatte lån totalt Individuell nedskrivning Netto øvrige tapsutsatte lån Mislighold refererer seg til kunder som ikke har betalt termin på utlån innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket som avtalt etter 90 dager etter at overtrukket fant sted. Samlet mislighold over 30 dager utgjør kun

12 Noter til regnskapet for 2010 Endringer i individuelle nedskrivninger Utlån til og fordring på kredittinst Utlån til og fordring på kunder Garanti ansvar Individuell nedskrivning Periodens konstaterte tap hvor tidligere er foretatt individuell nedskrivning - - Økte individuelle nedskrivninger i perioden 250 Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivning i perioden Individuell nedskrivning Nedskrivning på garantiansvar gjelder tap på garantiprodukter solgt til kunder, sikret gjennom Terra Securities som gikk konkurs Endring i gruppevise nedskrivninger Nedskrivning på grupper av utlån /- periodens nedskrivning på grupper av utlån Nedskrivning på grupper av utlån Årets tapskostnader Tap på verdi papirer Tap på utlån Tap på garantier Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i gruppevise nedskrivninger Perioden konstaterte tap hvor det tidl år er foretatt individuell nedskrivning Periodens konstaterte tap hvor det tidl år ikke er foretatt individuell nedskrivning Periodens inngang på tidligere perioders konst.tap =Periodens tapskostnad Banken har ikke renteinntekter som ikke er inntektsført Renter på engasjementer som er tapsutsatt utgjør Prinsipper for risikoklassifisering Risikoklassifiseringen er en integrert del av kredittvurderingsprosessen og bygger på en metode utviklet av vår dataleverandør. Klassifiseringen av personkunder skjer ved at faktoren "kundens økonomiske stilling" vektlegges i tillegg til sikkerheten. For næringslivskunder utføres klassifisering av økonomiske faktorer på grunnlag av visse nøkkeltall som hentes fra kundens reviderte regnskap, samt på sikkerhet. Systemet muliggjør en god overvåkning av risikoutviklingen i bankens utlånsportefølje. Det er kundenes samlede engasjement som klassifiseres. Dette betyr at i tillegg til lån og kreditter vil medtas ubenyttede kreditter og garantirammer. Klassifiseringen er delt inn i 5 grupper der A representerer minst risiko og E størst risiko. Klassifiseringen synliggjør kundens risikoeksponering for hver av faktorene økonomi og sikkerhet, og angir også akkumulert risikogruppe for kunden. Spesifikasjon på akkumulert risikogrupper Potensiell Individuell Engasjement % Brutto utlån Garantier eksponering Inedskrivm Lav risiko (klasse A og B) ,5 % Middels risiko (klasse C) ,3 % Høy risiko (klasse D og E) ,1 % SUM ,0 % Kun en mindre andel av engasjementene er uklassifisert, og er da medtatt som høy risikoklasse. Spesifikasjon på akkumulert risikogrupper Potensiell Individuell Engasjement % Brutto utlån Garantier eksponering nedskrivm Lav risiko (klasse A og B) ,2 % Middels risiko (klasse C) ,9 % Høy risiko (klasse D og E) ,9 % SUM ,0 % Kun en mindre andel av engasjementene er uklassifisert, og er da medtatt som høy risikoklasse. Forskyvninger mellom risikogrupper Som det fremgår har det vært en mindre forskyvning mellom risikoklassene. De gruppevise nedskrivninger, som utgjør kr 4.500, er vurdert i forhold til bankens tapseksponering totalt i gruppene D - E (høy). Forventet årlig tapsnivå - forventet tap i forhold til renteinntekter I banken tilstrebes å vektlegge risiko ved prising av engasjementer slik at lån og kreditter med laveste rente har en tilsvarende lav risiko. Overvåking av kredittrisiko og oppfølging av tapsutsatte engasjementer er av stor viktighet, og tillegges stor vekt. Kredittrisikoen overvåkes løpende gjennom analyser, misligholdsrapportering, restanse- og overtrekks- rapportering. Det vurderes at årlige tap ikke vil overstige 0,4-0,6 % av brutto utlån de nærmeste 3 år. Dette er basert på erfaring fra tidligere år, kjennskap til bankens lånekunder samt den løpende vurdering av utlånsmassen. I tillegg er påplusset margin for usikkerhet knyttet til finanskrisens virkning for våre kunder. Tapene forventes i det alt vesentlige å komme i grupper med høy risiko og forventes videre å ligge innenfor den samlede forventede renteinntekten for gruppen. 12

13 Noter til regnskapet for 2010 Note 6 - Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Valuta Lån / innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid NOK Lån / innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid NOK Sum gjeld til kredittinstitusjoner Herav F-lån Norges Bank NOK Gjennomsnittlig vektet rente gjennom året på gjeld til kredittinstitusjoner har vært på 3,40% 3,59% For F-lån i Norges Bank er det deponert verdipapirer, jfr note 13. Det er ellers ikke stillet sikkerhet for gjelden. Innskudd fra og gjeld til kunder Valuta Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid NOK Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid NOK Sum gjeld til kredittinstitusjoner Gjennomsnittlig vektet rente gjennom året på gjeld til kunder har vært 2,25% 2,51% Renten er beregnet ut fra samlet rentekostnad på innskudd og gjennomsnittlig saldo gjennom året.det er ikke stillet sikkerhet for gjelden. Lov om sikringsordninger for banker pålegger banken å være medlem av Bankenes Sikringsfond. Fondet plikter å dekke tap som en innskyter måtte få på innskudd i banken med inntil 2 mill. kroner av det samlede innskudd. Årlig innbetales en avgift til Bankenes Sikringsfond etter bestemmelser i Banksikringsloven, og sparebankene var i perioden fritatt for avgiften. I 2008 betalte banken redusert avgift med kr 180, og det er betalt avgift i 2010 og 2009 med hhv kr 653 og kr 611. Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Obligasjonslån Opptatt Forfall Nominell rtr. Gj.snitt rtr. Nominell verdi Underkurs Gjeld pr. 31/12 NO * Nib bp NO Nib bp - - NO Nib bp 3,62% NO Nib bp * opprinnelig på kr 100 mill, nedkvittert til kr 25 mill pr Lånene er i norske kroner, og det er ikke stilt sikkerhet for gjelden. Underkurs periodiseres over lånets løpetid. Gjennomsnittlig rente er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad i året i prosent av vektet saldo på obligasjonslånene samlet. Annen gjeld Spesifisert på viktigste enkeltposter: Bankremisser Betalbar skatt Leverandørgjeld og offentlig gjeld og avgifter Betalingssystemer Annen gjeld, herunder gaver Sum annen gjeld

14 Noter til regnskapet for 2010 Note 7 - Obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende verdipapirer Verdsettelse Bankens beholdning av obligasjoner er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi/markedsverdi på balansetidspunktet. Hele beholdningen er klassifisert som omløpsmidler, og betraktes som en portefølje. Beregningen av virkelig verdi bygger på børskurs og/eller forvalters observerte markedsverdier, og alle papirene er i NOK. Pålydende Markeds- Børsnotert Omløpsmidler Risikovekt Bokført verdi verdi Kostpris verdi andel av bokf Utstedt av det offentlige Kommuner 20% Sum Utstedt av andre Bankobligasjoner 20% Bankobligasjoner - ansvarlig lån 100% Kredittforetak - OMF (1) 10% Kredittforetak 20% Industri 100% Øvrige sektorer 100% Sum Sum sertifikater, obligasjoner mv Akkumulert nedskrivning Bokført verdi Herav deponert som sikkerhet for lån i Norges Bank (1) Banken har, gjennom rammeavtale med Terra Boligkreditt, forpliktet seg til å kjøpe nyutstedte OMF`er om TBK ikke kan innhente likviditet på annen måte. Forpliktelsen utgjør 12,3 mill kroner. Se note 13. Gjennomsnittlig vektet eff. rente på obligasjonsbeholdning pr utgjør 3,39 % ( :2,86 %). Note 8 - Ansvarlig lånekapital i andre foretak Bokført som utlån til og fordring på kredittinstitusjoner: Pålydende Bokført Entercard - evigvarende Medlemsinnskudd KFS Bokført som sertifikater og obligasjoner: Ansvarlig lånekapital Gjerstad Sparebank Note 9 - Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Verdsettelse Aksjer klassifisert som handelsportefølje er vurdert til virkelig verdi på balansedagen. Aksje-/rente-fond klassifiseres som omløpsmiddel, og vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Aksjer klassifisert som anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives når virkelig verdi (markedsverdi) vurderes/observeres å være lavere enn anskaffelseskost. Balanseført Virkelig Anskaff Andel Spesifikasjon etter grupper: verdi verdi kost børsnotert Omløpsmidler Handelsportefølje Aksjefond/Rentefond Anleggsmidler Sum omløpsmidler og anleggsmidler

15 Noter til regnskapet for 2010 Handels- og omløps-portefølje Antall Resultatført Balanseført Virkelig Anskaff Andel Spesifikasjon verdiendring verdi verdi Kost børsnotert Aksjefond/rentefond Terra Rente Sum Aksjefond/rentefond Handelsportefølje Aker Exploration Algeta Grieg Seafood DESS Akkumulert positiv verdiendring Res.ført nedskr Sum handelsportefølje Anleggsmidler Antall Resultatført Balanseført Virkelig Anskaff Andel Spesifikasjon verdiendring verdi verdi Kost børsnotert Aksjer: Eiendomskreditt ASA Terra Gruppen AS NP Eiendomsinvest AS Nets Holding AS Aberdeen Asia NorgesInvestor AS German Property VISA Inc - US Diverse aksjer Nedskr Grunnfond: Kredittforeningen for Sparebanker Sum anleggsmidler Sum aksjer, andeler o a verdipapirer med variabel avkastning Beholdningsendring gjennom året av verdipapirer som er anleggsmiddel: Nedskrivn Reklass. Tilgang Avgang Anleggsaksjer Note 10 - Spesifikasjon av provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Kredittformidling Verdipapiromsetning/forvaltning Betalingsformidling Forsikringstjenester Annen virksomhet Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Note 11 - Forvaltning- og administrasjonstjenester Banken forvalter startlån for Evje og Hornnes kommune for i alt ,- kroner fordelt på 14 lån. Dette er midler som kommunen låner i Husbanken for videre utlån. Bankens oppgave er regulert i egen avtale og innebærer ingen kredittrisiko for banken. Banken videreformidler lån til Terra Boligkreditt. Dette gjelder boliglån innenfor 60 % av markedsverdi på boligen. Vår portefølje pr er kr 90 mill, og det stilles garanti for deler av beløpet slik det fremgår i note 13. Note 12 -Betingede utfall Arten og omfanget av betingede forpliktelser refereres til garantier og pensjonsforpliktelse. Det henvises til hhv note nr. 13 og

16 Noter til regnskapet for 2010 Note 13 - Poster utenom balansen Betingede forpliktelser - Garantier Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Lånegarantier * Garantier for skatter 6 6 Sikringsfondsgaranti Sum betingede forpliktelser * Lånegarantiene gjelder overfor Terra Boligkreditt (TBK), og fordeler seg på saksgaranti, tapsgaranti samt en andel av garantiramme. Banken stiller slike garantier for lån våre kunder har i TBK. Kriteriene for å få lån er at lånet er innenfor 60 % av bolig-/hytteverdi. Videre må det vært avholdt takst på eiendommen, og taksten må ikke være eldre enn 6 måneder når lånet opptas. Ingen lån er så langt blitt tilbakeført fra TBK som følge av mislighold, og risikoen for dette vurderes som lav. Samlet har bankens kunder ved årets slutt lån i TBK med 90 mill kroner. Hertil har banken gjennom rammeavtale med TBK, forpliktet seg til å kjøpe nyutstedte OMF`er om TBK ikke kan innhente likviditet på annen måte. Forpliktelsen utgjør 12,3 mill kroner. Forpliktelser Bevilgede ikke disponerte lån og ubenyttet rammekreditter Sum forpliktelser utenom balansen Norges Bank Haircutverdi Eiendeler deponert som sikkerhet for F-lån i Norges Bank (*) Obligasjoner - se note Sum forpliktelser utenom balansen (*) gjenstående F-lån utgjør kr 30 mill og har forfall i 2012, se note 6. Note 14 - Antall ansatte Antall ansatte ved årets slutt er 16, som samlet har utført 13,31 årsverk. Note 15 - Ytelser til ledende personer Ledende ansatte og tillitsvalgte Lønn og annen godtgjørelse til banksjef, inkl fri bil og bonus x) Godtgjørelse til styrets medlemmer består kun av styrehonorar: Tor Langerak, styrets leder Olav Galteland, nestleder Solveig Skjeggedal, styremedlem Terje Stifoss, styremedlem SUM for styret Godtgjørelse til kontrollkomiteens medlemmer består kun av komitehonorar: Arne O Tveit, leder 8 8 Egil Kjebekk 6 6 John Olav Uleberg 6 6 SUM for kontrollkommiteen Godtgjørelse til medlemmer i forstanderskap og valgkomite x) banksjef får andel av bonus på lik linje med øvrige ansatte (likedeling), som utgjorde kr pr årsverk. Det er inngått særskilt pensjonsavtale (frivillig) med banksjef. Se note 17. Utover dette er det ingen avtaler som gir daglig leder, ledende ansatte eller noen av styrets medlemmer eller andre tillitsvalgte særskilte vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet/vervet. Endring i pensjonsforpliktelsen/kostnadsføring i regnskapet knyttet til avtalen med banksjef, aktuarberegnet, utgjør kr ,- (2009: ,-) Revisjon inkl mva Lovpålagt revisjon Øvrig bistand SUM revisjon og bistand inkl mva Note 16 - Lønn og generelle administrasjonskostnader Periodens kostnader knyttet til rentesubsidiering av lån utgjør

17 Noter til regnskapet for 2009 Note 17 - Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Innskuddspensjon Nyansatte får fra 2009 av innskuddsbasert pensjonsordning, og en person er omfattet av denne ordningen pr i dag. Fondsbaserte forpliktelser/sikrede ytelser: Banken er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Banken har en kollektiv ytelsesesbasert pensjonsforsikring i Storebrand for alle som er ansatt før Forpliktelsen ved årets utgang omfatter 14 ansatte og 4 pensjonister. Hovedbetingelser er 30 års opptjening og ca. 66 % av lønn ved fratredelse ved 67 år. Ikke fondsbaserte forpliktelser/ikke sikrede ytelser: - AFP Gammel AFP ordning ble i februar vedtatt avviklet og det var kun mulig å gå av etter den gamle ordningen fram til Gevinsten ved avvikling av ordningen er inntektsført i 2010, og presentert som reduksjon av pensjonskostnader i regnskapet. Som erstatning for den ganle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonering, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosentsats av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetning foretas i regnskapet. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende år. - Avtale med banksjef Banksjefen har forøvrig en frivillig avtale om pensjonsalder fra 62 år og godtgjørelse på 70% av lønn til fyllte 67 år (gavepensjon). Forventet gjenstående tjenestetid er 2 år, og forpliktelsen er i regnskapet basert på pensjon fra 63 år. Forpliktelsen inngår under uforsikret pensjonskostnad og forpliktelse, og utgjør netto, fratrukket estimatavvik, kr 2,4 mill.kroner. Estimatavviket ved pensjon fra 63 år utgjør kr 0,6 mill. Ved pensjon fra 62 år ville estimatavviket utgjort kr 1,5 mill. Årlig aktuarberegning Storebrand Pensjonstjenester AS har foretatt beregninger i hht Oppdatert NRS 6. Beregningene baserer seg på informasjon pr og som er knytter til kontraktene nevnt over. Beregningen av pensjonsmidlene og påløpne forpliktelse gjøres på balansedagen. De estimerte verdier korrigeres hvert år i samsvar med oppgave over pensjonsmidlenes flytteverdi og aktuarberegninger av forpliktelsenes størrelse. Det avvik som oppstår amortiseres over forventet gjenstående tjenestetid til de aktive. Arbeidsgiveravgiften er en del av foretakets ytelse og er da en del av pensjonsforpliktelsen. Arbeidsgiveravgiften beregnes før korreksjon for eventuelle uamortiserte estimatavvik. Videre er omkostningene ved pensjonsordningen nå inkludert i pensjonskostnaden. Følgende forutsetning er lagt til grunn for beregningen: Avkastning på pensjonsmidler 5,00% 5,60% Diskonteringsrente 4,20% 5,40% Årlig lønnsvekst 4,00% 4,25% Årlig G-regulering 3,75% 4,00% Årlig regulering av pensjoner under betaling 0,90% 1,30% Gjennomsnittlig arbeidsgiveravg.faktor 10,60% 10,60% Antatt uttakstilbøyelighet AFP 30,00% Sikrede Usikrede Pensjonskostnader: ytelser ytelser SUM Årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelse = Pensjonskostnad (brutto) Forventet avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnader = Pensjonskostnad (netto) Resultatført estimatavvik = Pensjonskostnad Hertil kommer innskuddspensjon 16 Overfinansiering av Pensjonsforpliktelse Pensjonsforpliktelser: pensjonsforpliktelse Estimert Estimert Estimert Estimert Pensjonsforpliktelser (brutto/pbo) Pensjonsmidler (markedsverdi) = Pensjonsforpliktelser (netto) Ikke resultatført estimatavvik = Balanseført pensjonsforpliktelser inkludert avgift Inkluderer arbeidsgiveravgift med

18 Noter til regnskapet for 2010 Note 18 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer mv Lån Garanti Lån Garanti Ansatte: Banksjef Øvrige ansatte Sum ansatte Styret: Tor Langerak, styrets leder Olav Galteland, nestleder Solveig Skjeggedal, styremedlem Terje Stifoss, styremedlem Sum styret eks banksjef Til nærstående av samlet styre og banksjef Kontrollkomitéen: Arne O Tveit, leder Egil Kjebekk, medlem John Olav Uleberg, medlem Sum kontrollkomitéen Forstanderskapet (16 medlemmer): Forstanderskapets formann Øvrige medlemmer av forstanderskapet (14 medlemmer) Sum forstanderskapet x) x) Lån til 2 ansatte repr inngår ovenfor i lån til øvrige ansatte Vilkår for lån og garantier er gitt på standard vilkår og/eller de generelle vilkår som gjelder for ansatte. Note 19 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Faste eiendommer og øvrige varige driftsmidler blir balanseført til anskaffelseskost og fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger. Ordinære avskrivninger tilsvarer en lineær avskrivning over det enkelte driftsmiddels antatte levetid. Tilsvarende prinsipp er benyttet for de immaterielle eiendeler, som i 2010 er nedskrevet til null. Immaterielle- Maskiner Bankbygg, eiendeler inv/ transpm. hytte, tomter Anskaffelseskost 1/ Årets tilgang Årets avgang Anskaffelseskost 31/ Akkumulerte avskrivninger 31/ Bokført verdi pr Avskrivningssatser 20% 15-33% 0-5% Årets avskrivning Bankbygg: Bokført verdi av bankbygget som ligger i Evje og Hornnes kommune utgjør kr ,-. Bygget har et areal på 500 kvm, og 100% utnyttes til egen virksomhet. Det er foretatt vesentlige ombygginger gjennom 2010, og ved årets utgang er ikke alle fakturaer mottatt. Endringene er imidlertid tatt i bruk før årsskiftet, men nyinvesteringene er kun delvis gjort til gjenstand for ordinære avskrivninger i Annen fast eiendom i bankens bruk: Funksjonærhytte på Hovden i Bykle kommune, bokført verdi kr ,-, etter frikjøp av tomt i Sentrumstomt i Evje Sentrum, bokført verdi på kr

19 Noter til regnskapet for 2010 Note 20 - Spesifikasjon av andre driftskostnader Fast eiendom, drift og vedlikehold Utgifter maskiner, inventar, transp mv Samlet honorar revisor Forsikringer, avgifter og kontingenter Tap på innskuddskonti/gebyr inkasso 3 92 Øvrige poster Sum andre driftskostnader Note 21 - Skattekostnad Skattekostnaden består av følgende 2 elementer, betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Betalbar skatt er beregnet som følger: Regnskapsmessig resultat før skattekostnad Permanente forskjeller, inkl fritaksmetoden Endringer i midlertidige forskjeller Skattepliktig inntekt Inntektsskatt Formueskatt Betalbar skatt For mye (-)/for lite avsatt fjoråret Endring i midlertidige forskjeller Årets skattekostnad Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet som følger: Endring Positive (skatteøkende) midlertidigeforskjeller Driftsmidler Overfinansiert pensj.forpliktelse Sum positive forskjeller Negative forskjeller som kan utlignes: Avsatt forpliktelse Nedskrivning verdipapirer Grunnlag (- utsatt skattefordel)/utsatt skatt Utsatt skatt/(- utsatt skattefordel) 28 % Negative forskjeller som ikke kan utlignes: Pensjonsforpliktelse Sum negative forskjeller Utsatt skattefordel 28% Netto utsatt skattefordel pr

20 Noter til regnskapet for 2010 Note 22 - Endringer i egenkapitalen Sparebankens fond Gavefond Gaver Sum disponering Sparebankens fond Disponering av overskudd Overføring fra gavefond 0 Sparebankens fond Note 23 - Kapitaldekning Krav til kapitaldekning er en minimum ansvarlige kapital på 8% av et nærmere definert grunnlag. Hertil skal banken selv ha en prosess for å vurdere det samlede kapitalbehovet, og som skal bygge på bankens risikoprofil. Vurderingene i banken er både i 2008 og 2009 sendt Kredittilsynet, og banken er fritatt for selve innsendelsen i Ansvarlig kapital Sparebankens fond Gavefond Overfinansiert pensjonsforpliktelse, fratrukket utsatt skatt Utsatt skattefordel og andre immaterielle eiendeler Kjernekapital Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kreditt-, motparts- og forringelsesrisiko Operasjonell risiko (omregnet til 8% beregningsgrunnlag) Fradrag Nedskrivning på grupper av utlån Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Beregningsgrunnlag Ansvarlig kapital i prosent 19,00 17,99 20

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.169,6 1.900,8 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Utbytte på egenkapitalbevis kr 4.000.000 Overført til utjevningsfondet kr 1.353.169 Overført til sparebankens fond kr 22.349.645 Sum disponert kr 27.702.814 Styret Administrerende banksjef og ledere

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2012 024 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2012 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 22,3 mill. mot 19,6 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2010 037 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer