ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010"

Transkript

1 ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010 Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s Beretning fra kontrollkomiteen s 23 Bankens tillitsvalgte s 24

2 ÅRSBERETNING FOR 2010 Økonomisk utvikling Veksten i verdensøkonomien tok seg opp igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av finanskrisen. Det er imidlertid store variasjoner mellom land, og finansmarkedene har vært preget av uro knyttet til den høye statsgjelden i flere euroland. Også i Norge var ringvirkningene av finanskrisen betydelige og norsk økonomi gikk inn i en lavkonjunktur i Aktiviteten har imidlertid gjennom 2010 tatt seg opp igjen, og konjunkturoppgangen har fått feste. I arbeidsmarkedet har nedgangen i sysselsettingen stoppet opp og arbeidsledigheten har stabilisert seg på rundt 3,5 %. Styringsrenten er fortsatt på et lavt nivå. Ved inngangen til 2010 var styringsrenten 1,75 %. I mai ble så rentes hevet med 0,25 % poeng, hvoretter den har ligget stabilt på 2,00 %. Dette er langt under det som anses som et langsiktig normalnivå, og Norges Bank legger opp til renteøkninger fremover i tråd med bedringen i økonomien. Virksomheten i Evje og Hornnes Sparebank Vi er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Evje, som også er et handelssenter for våre omkringliggende kommuner. En sparebank er en selveiende institusjon, uten eksterne eiere/aksjonærer som kan kreve utbytte, og resultatet for regnskapsåret kan i sin helhet, etter fradrag for gaveavsetninger, tilføres egenkapitalen. Å være totalleverandør av finansielle tjenester er vårt hovedformål, og vi arbeider for at Evje og Hornnes Sparebank blir det naturlige førstevalg for så vel personkunder som små og mellomstore bedrifter, primærnæringer, offentlig sektor, institusjoner og lag og foreninger i vårt distrikt. Vi ønsker også å beholde og betjene de kunder som av ulike årsaker flytter fra bygda. Vår målsetting er å opprettholde bankens soliditet og selvstendighet, noe vi mener er til beste for våre kunder og vårt lokalsamfunn. For å kunne opprettholde målsetningen og samtidig ha en sterk posisjon i lokalmarkedet har vi valgt, sammen med flere mindre selvstendige sparebanker, å være medeier i finanskonsernet Terra-Gruppen. Selskapsgrupperingen gir tilgang på finansielle produkter som etterspørres i markedet, og er også et viktig instrument i forbindelse med utvikling, innkjøp og drift av it-systemer og kompetanse. Gjennom dette eierskapet samt med erfarne, dyktige og autoriserte medarbeidere som yter god service, ønsker Evje og Hornnes Sparebank å være en aktiv og profesjonell rådgiver overfor sine kunder. Kapitaldekning - soliditet Bankens soliditet er god med en kapitaldekning (kjernekapital) ved årets utgang på 19,00 % mot 17,99 % året før. Basel II regelverket for kapitaldekning ble tatt i bruk fra 2008 av, og Evje og Hornnes Sparebank benytter standardmetoden for kredittrisiko og basismetoden for operasjonell risiko. Myndighetenes krav er minimum kapitaldekning på 8 % (pilar I). Hertil kommer kravet om bankens egen vurdering av risikopåslag (pilar II), som kommer til uttrykk som en minstedekning i styrets ICAAP dokument. Bankens kapitaldekning ved årets utgang overstiger dette med god margin. Sparebankens fond er nå på 142,1 mill. kroner, og det er samlet avsatt 1,0 mill kroner til gavefond. Samlet utgjør bankens egenkapital 10,4 % av forvaltningskapitalen ved årets utgang (10,1 % året før). Årsregnskapet stilling og resultat Bankens årsregnskap er lagt fram under forutsetning om fortsatt drift, og styret kan bekrefte at forutsetningen for dette er til stede. Resultatposter i % av gjennomsnittlig forvaltning: 2010 i 2009 i 2010 % 2009 % Renteinntekter og lignende inntekter ,36 % ,84 % Rentekostnader og lignende kostnader ,34 % ,67 % Netto rente- og provisjonsinntekter ,02 % ,17 % Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 659 0,05 % 320 0,02 % Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester ,40 % ,40 % Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester ,12 % ,12 % Netto verdiendring og gev/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler ,26 % ,48 % Andre driftsinntekter 0 0,00 % 303 0,05 % Sum andre driftsinntekter ,59 % ,84 % Lønn ,49 % ,51 % Pensjoner 383 0,03 % ,09 % Sosiale kostnader ,09 % 978 0,08 % Administrasjonskostnader ,37 % ,35 % Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 677 0,05 % ,10 % Andre driftskostnader ,19 % ,18 % Sum andre driftskostnader ,21 % ,30 % Driftsresultat før tap ,40 % ,71 % -0,17 % Bankdriften i 2010 har vært tilfredsstillende. At netto rente- og kredittprovisjonsinntekter er redusert så vel i kroner som i prosent er noe styret har påregnet. Styret er godt tilfreds med den oppnådde rentenetto. Netto andre inntekter er tilnærmet som året før når man ser bort fra bankens verdipapirinvesteringer. Både i 2009 og 2010 er reverserte nedskrivninger som banken foretok i 2008, da finanskrisen var et faktum. Bankens driftskostnader er i 2010 redusert med ca 0,5 mill kroner, og utgjør 1,2 % av gjennomsnittlige forvaltningskapitalen mot 1,3 % for fjoråret. Reduserte kostnader er påvirket av reduserte avskrivninger som følge av driftsmidler/immaterielle anleggsmidler som er nedskrevet til null, samt at reglene for avsetning til avtalefestede pensjonsforpliktelser (AFP) medførte at bankens avsetning ved årets start er reversert med ca 0,5 mill kroner. På den annen side har banken i 2010 satt av 1 mill kr i reklamekostnader som motpost til inngått forpliktelse som forfaller til betaling i Netto tap på utlån og garantier utgjør en kostnad på 2,31 mill kroner, mot en kostnad på 4,45 mill kroner for Årets kostnad til tap refererer seg for det vesentligste til netto økning av individuelle nedskrivninger. For øvrig er nedskrivning på grupper av lån økt med 1 mill kroner. Nedskrivninger og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler bidrar i 2010 netto til et resultat på 0,37 mill kroner. Gevinsten på kr 1,14 mill kr refererer seg til bankens andel av gevinst i forbindelse med fusjon mellom Nordito AS (BBS) og PBS Holding. På den annen side er det, basert på en konkret og individuell vurdering, nedskrevet 0,77 mill kroner knyttet til bankens øvrige anleggsaksjer. Resultatet før skatt utgjør 17,0 mill kroner mot 17,7 mill kroner året før. Styret er godt fornøyd med årets resultatoppnåelse. Resultatet for regnskapsåret utgjør kr ,- og styret foreslår følgende disponering: Til gaver kr ,- Til gavefond kr ,- Til sparebankens fond kr ,- Utlånsveksten i 2010 utgjør 5,7 %, mens den i 2009 utgjorde 2,2 %. Inkludert lån som er formidlet til Terra Boligkreditt utgjør veksten i år 6,31 %. Utlån gjennom Terra Boligkreditt utgjør ved årets slutt ca 90 mill kroner. I banken har det alltid vært fokus på opprettholdelse av en god inn- -0,34 % Tap på utlån, garantier m.v Nedskr./revers. av nedskr. og gev/tap på verdipapirer som er anleggsmidler 368 0,03 % 0 0,00 % Resultat av ordinær drift før skatt ,26 % ,36 % Skatt på ordinært resultat ,36 % ,37 % Resultat av ordinær drift etter skatt ,89 % ,00 % 2

3 skuddsdekning. Innskuddene økte med 9,3 % gjennom I 2009 var økningen på 3,4 %. Innskuddsøkningen gjennom 2010 har ved årets utgang gitt oss en innskuddsdekning på 77,9 %, mot en innskuddsdekning året før på 75,4 %. Bankens virksomhet er ikke av en slik karakter at den direkte forurenser det ytre miljø. Klimaendringer vil imidlertid på sikt påvirke sparebankenes virksomhet direkte ved at klimaendringene vil berøre alle mennesker og alle deler av samfunnet. Sparebankene har i mer enn 150 år hatt solid tradisjon for å vise samfunnsengasjement, og det er derfor ønskelig å engasjere seg på dette viktige området. Etter styrets mening gir resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter, fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet og bankens stilling ved årsskiftet. Det har ikke inntruffet forhold etter utløpet av regnskapsåret som er av vesentlig betydning for banken ut over det som fremgår av og/eller er tatt hensyn til i årsoppgjøret. Personal, arbeidsmiljø og likestilling Banken har ved utgangen av året 16 fast ansatte. Eksklusiv rengjøring er det er utført 13,3 årsverk, som er det samme som i Samarbeidet med de ansatte og arbeidsmiljøet som helhet vurderes som godt. Banken har gode pensjons-, liv- og helse-forsikringsordninger samt bedriftslegeordning hvor alle tilbys legekontroll. De fysiske arbeidsforholdene betraktes som gode både hva angår utstyr og arbeidsplasser. Sykefraværet har totalt vært på 3,1 % grunnet langtidsfravær, mot 2,9 % i Det har ikke vært personskader eller materielle skader i løpet av året. Bankens ledelse oppfordrer til kunnskapsoppdatering, og flere av bankens medarbeidere gjennomførte og besto i 2010 testene for autorisert rådgiver i tråd med nytt regelverk. Autorisasjon er også gjennomført på forsikringsområdet. Banken er etter dette kunnskapsløftet godt rustet til å bistå kundene på de fleste områder. På den tekniske siden er det kontinuerlige forbedringer både på system og saksbehandlernivå. Bankens sikkerhetsutstyr blir jevnlig testet og sikkerhetsrutinene gjennomgås. Det har i 2010 også vært aktivitet med ombygging i banken og som nå nylig er ferdigstillet. og soliditet. Et lavt risikonivå er målsettingen, og bankens system for risikovurdering, styring og rapportering til ledelsen tilfredsstiller Finanstilsynets forskrift om risikostyring og internkontroll av (nr 1080). Risikovurderingene og de iverksatte interne kontrollpunkter skal bidra til å redusere den operasjonelle risiko, hos kompetente medarbeidere med lang erfaring i bank. Forskriften gir muligheter for samordning av risikovurderingene med Basel II regelverket. Nærmere om finansiell risiko Kredittrisiko er knyttet til tapspotensialet i utlånsporteføljen. Viktige virkemidler for å overvåke og begrense kredittrisikoen er klassifisering, misligholdsrapportering, nøkkeltall og analyser. Banken vektlegger en lav til moderat risikoprofil, og har regelverk for kredittvurdering, kreditthåndtering og porteføljeovervåking. I tillegg til regelverket er god kjennskap til vesentlige kunder i et begrenset lokalt marked et ekstra godt grunnlag for å vurdere betalingsevne og -vilje. Når det gjelder kredittrisiko knyttet til bankens beholdning av verdipapirer er denne nærmere beskrevet under avsnittet om rente- og kursrisiko. Oppfølgningen og kontrollen med kredittrisikoen betraktes som god, og samlet sett vurderes kredittrisikoen som moderat. Nærmere om risiko knyttet til utlån og garantiansvar kredittrisikoprofil Risikoklassifiseringen er en integrert del av kredittvurderingsprosessen og systemet muliggjør overvåkning av risikoutviklingen i bankens utlånsportefølje. Det er gjennom året ikke skjedd vesentlig reelle endringer i bankens risikoprofil, noe som billedliggjøres godt gjennom følgende diagram, som viser forholdsmessig fordeling mellom risikoklasser (%-tall) for utlån de siste tre år: Av bankens 16 ansatte er det 3 menn og 13 kvinner. Bankens styre består av 4 personer hvorav 1 kvinne og 3 menn. Styret finner i dagens arbeidsmarked den faktiske tilstand hva gjelder likestilling tilfredsstillende, og det er ikke iverksatt eller planlagt iverksettelse av spesielle tiltak i så måte. Eierstyring og selskapsledelse Grunnlag for bankens virksomhet er krav til redelighet og forretningsmoral, og ansatte forventes å ha integritet og holdninger i samsvar med bankens etiske retningslinjer. Bankens øverste organ er forstanderskapet med 16 medlemmer og som er sammensatt av 12 representanter for innskyterne, 2 representanter fra det offentlige og 2 representanter fra de ansatte. Banken ledes av et styre på fire medlemmer. Styret utgjør også revisjonsutvalget. Kontrollkomiteen er forstanderskapets kontrollorgan for tilsyn med bankens virksomhet, og består av 3 medlemmer. Kontrollkomiteen avgir årlig erklæring til forstanderskapet. Styret har besluttet, med utgangspunkt i bankens størrelse, at det ikke etableres internrevisjon i banken. Bankens eksterne revisor bistår med de nødvendige attestasjonsoppgaver. Man ser at andelen av laveste risikoklasse har sunket svakt, noe som må sees i sammenheng med bruk av Terra Boligkreditt, og de best sikrede lån som opptas der. Andel lån med høy risiko holder seg på et lavt nivå. Banken har tett oppfølging og dialog mht alle engasjementer som går i mislighold. Dette er også hovedgrunnen til våre lave mislighetstall, som ved årets utgang utgjør: Misligholdt lån/garantier over 90 dager 2,74 mill kr Misligholdte lån/garantier over 30 dager 2,18 mill kr Tapsavsetning på de misligholdet engasjementer utgjør 0,75 mill kr Samlede nedskrivninger på lån er på 9,9 mii kroner og utgjør 0.86 % av brutto utlån. Etter styrets mening er nedskrivningen tilstrekkelig til å møte risikoen for tap i porteføljen. Bankens styring av finansiell risiko Styret i Evje og Hornnes Sparebank er opptatt av at banken skal drives med et risikonivå som er avstemt mot bankens inntjeningsmuligheter Forventninger til tap på utlån og garantier Det er alltid en risiko ved å låne ut penger, og styret er også innforstått med at vi som bygdas bank må være villige til å ta en viss risiko, dog 3

4 innenfor forsvarlige grenser. Det må antas at etterdønninger etter nedgangskonjunkturene vil kunne medføre tap utover det normale. Styret vurderer likevel at nivået på årlige tap ikke vil overstige 0,4 0,6 % av brutto utlån de nærmeste 3 år. Dette baseres på erfaring fra tidligere års tap, kjennskap til bankens lånekunder, vurderinger av bankens utlånsmasse samt samfunnets forventninger om økning i konkurser, arbeidsledighet mv. Årets netto tap på utlån er en kostnad på 2,3 mill kr og er sammensatt av konstaterte tap, økte individuelle nedskrivninger, økte gruppevise nedskrivninger og også inngang på tidligere års konstaterte tap på utlån/garantier. Tapsføringen utgjør 0,2 % av brutto utlån ved årets slutt. Det er etter styrets vurdering ingen forhold som pr. i dag tyder på at det ligger risiko for betydelige tap i vår utlånsportefølje eller på våre garantistillelser, utover hva som speiles i de individuelle og gruppevise nedskrivninger. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke har tilstrekkelig med likvider til å møte de forpliktelser som forfaller. Viktigheten av en plan for likviditeten fikk finansnæringen merke da finanskrisen var et faktum, og finanskrisen kunne i finanssektoren langt på vei omtales som en likviditetskrise. Styret vektlegger at banken skal ha en høy grad av selvfinansiering i kombinasjon med annen langsiktig finansiering av virksomheten. Ved årsskiftet var 77,9 % av brutto utlån finansiert med kundeinnskudd. Av bankens forvaltningskapital er ca 8 %, 115 mill kr, finansiert i det norske obligasjonsmarkedet, hvorav 25 mill kroner forfaller til betaling primo februar I tillegg har banken finansiert ca 14 %, 190 mill kroner, gjennom langsiktige låneforhold med norske finansinstitusjoner og Norges Bank (30 mill kr). Herav forfaller 25 mill kroner i mars Vi har gjennom hele året hatt kommiterte trekkrettigheter på til sammen 110 mill. kroner, ca 8 % av forvaltningskapitalen. Trekkrettighetene har knapt vært benyttet. Likviditetsindikatoren er på et nivå som Finanstilsynet definerer som lav risiko. I dagens marked vil det være løpende behov for likviditet fra pengemarkedet noe vi i banken har fokus på. Gjennom effektiv og god drift, som sikrer god inntjening og minimaliserer tap mener vi å ha god tillit i markedet, og nye låneopptak vurderes som kurante. Bankens interne retningslinjer for likviditetsvirksomhet har fokus på ulike rammer og forfallsstruktur. Dette følges opp med målinger som jevnlig fremlegges for styret. Det er styrets vurdering at likviditetsrisikoen er under god kontroll. Renterisiko Renterisiko er risikoen for at endringer i rentenivået kan påvirke bankens inntjening i negativ retning og er knyttet til ulik rentebinding på fordrings og gjeldsposter i og utenom balansen. Bankens innlån fra markedet og renten for disse midlene bestemmes av pengemarkedsrenten på fastsatte datoer. I en normalsituasjon vil de vilkår banken oppnår på sine innlån i en kortere periode kunne komme i utakt med de betingelser som gjelder egne lånekunder, noe som bare i mindre grad vil kunne påvirke bankens renterisiko. Banken har en ubetydelig del av innlån / utlån som har fast rente, og disse vil ikke kunne slå vesentlig ut på rentemargin. Bankens beholdning av obligasjoner ivaretas hos egen forvalter, som også besørger salg og nye kjøp av obligasjoner etter fastsatte retningslinjer. Deponeringen i Norges Bank er også ivaretatt gjennom forvalter. For bankens samlede virksomhet vurderes renterisikoen som forholdsvis lav idet vi relativt raskt vil kunne tilpasse oss de renteendringer som måtte komme. Kursrisiko Forbindelse med obligasjoner må renterisiko/kursrisiko ses i sammenheng. Obligasjonsbeholdningen er ivaretatt hos forvalter, med hvilken det er inngått særskilt avtale om investeringsrammer. Rammene begrenser plassering i forskjellig typer papirer mht investeringsbeløp og løpetid og rentefølsomhet. Rapportering mottas månedlig. På beholdningen av aksjer, vil det alltid være relativt stor kursrisiko, og anleggsaksjer vurderes til kostpris med mindre det er signaler som tilsier nødvendiggjør nedskrivning. Den vesentligste enkeltpost av aksjer er aksjene i Terra Gruppen AS. Handelsaksjer er vurdert til markedsverdi, og vil fases ut. Styret får jevnlig oppgave over kursutviklingen på disse verdipapirene. Bankens regnskapstall vurderes månedlig i forhold til kursutvikling, og samlet sett vurderes kursrisikoen som moderat til lav. Valutarisiko Banken har kassebeholdning i valuta. Bankens eksponering i valutarisiko er av uvesentlig størrelse. Utsiktene for kommende år Evje og Hornnes Sparebank har en betydelig markedsandel og en sterk markedsposisjon i vårt distrikt. Dette til tross for en sterk konkurransesituasjon i et relativt lite område sett ut fra kommunens innbyggertall. Konkurransen i finansmarkedet vil imidlertid alltid i varierende grad være der, men vi oppfatter at kundekretsen er stabil og lojal. Vi ønsker fortsatt å sette kunden i sentrum og ta vare på den tillit banken har i lokalsamfunnet og hos våre mange fjernkunder. Finanskrisen understreket viktigheten av nettopp å prioritere kunder i et kjent marked, noe vi vektlegger når strategien for vekst diskuteres. I banken har vi forventninger til en moderat vekst gjennom 2011, og vi vil ha fokus på en tilfredsstillende balanse mellom bankens kundeinnskudd og utlån, men også på en tilfredsstillende balanse mellom forvaltning og innlån fra markedet. Ytterligere fall i bankens rentenetto vil måtte påregnes, forutsatt full avgift til Bankenes Sikringsfond. Signalene fra Sikringsfondet tilsier imidlertid at avgiften ikke vil bli full. Styret vil også ha oppmerksomheten rettet mot andre driftsinntekter, vår gebyrpolitikk, samt det å holde driftskostnadene på et lavest mulig nivå.tap på utlån vil også måtte påregnes å kunne oppstå på engasjementer som vi så langt ikke har oppdaget som tapsutsatte. Men med dagens rammebetingelser regner styret med at også 2011 vil gi et tilfredsstillende bidrag fra driften i Evje og Hornnes Sparebank. Takk Styret vil avslutningsvis takke de ansatte for god innsats og samarbeide i året som er gått. Videre rettes en stor takk til bankens kunder og øvrige forbindelser for deres oppslutning om banken i Styret ser frem til samarbeid og felles innsats gjennom 2011, og tror gjennom dette på positiv utvikling for både banken og distriktet i de kommende år! Evje 8. februar 2011 EVJE OG HORNNES SPAREBANK 4

5 RESULTATREGNSKAP (beløp i kroner) Renteinntekter og lignende inntekter Noter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader NETTEO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Netto verdiendring og gevinst\tap på sertifikater, obligasjoner og andre verdip.med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst\tap på aksjer oa.verdipapir med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdip. som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekte SUM ANDRE DRIFTSINNTEKTER

6 RESULTATREGNSKAP forts. Noter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn mv. Lønn 14,15, Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ordinære avskrivninger Sum avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR TAP Tap på utlån, garantier mv. Tap på utlån Tap på garantier Sum tap på utlån, garantier mv Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Nedskrivninger/reversering av nedskrivning Gevinst/tap Sum nedskrivning/reversering av nedskivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT FØR SKATT Skatt på ordinært resultat RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Overføringer og disponeringer Disponeringer Overført til sparebankens fond Overført til gavefond og/eller gaver Sum disponert

7 BALANSE (beløp i kroner) EIENDELER Noter Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån og fordringer på kunder Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Andre utlån 0 0 Sum netto utlån og fordringer på kunder 3,5, Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner Utstedt av andre enn det offentlige Sertifikater og obligasjoner Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning 7, Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke motatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelse Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER 1,

8 BALANSE for ts GJELD OG EGENKAPITAL Noter Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder 2, Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir Obligasjonsgjeld Egne ikke-amortiserte obligasjoner Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir Annen gjeld Annen gjeld Sum annen gjeld 6, Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser 12, Spesifisert avsetning på garantiansvar Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser SUM GJELD EGENKAPITAL: Opptjent egenkapital Sparebankens fond Gavefond Sum opptjent egenkapital 22, SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL 1, POSTER UTENOM BALANSEN Betingede forpliktelser 3, Forpliktelser Eiendeler deponert som sikkerhet i Norges Bank 6, 7, Evje og Hornnes Sparebank / Godkjent i bankens forstanderskap den 22. februar

9 Noter til regnskapet for 2010 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og god regnskapsskikk for sparebanker, og gir et rettvisende bilde av bankens resultat og stilling. Alle tall i notene er oppgitt i hele tusen kroner dersom annet ikke er angitt. Det er under den enkelte note i årsregnskapet redegjort nærmere for de benyttede regnskapsprinsipper. Det er ikke gjort endringer i regnskapsprinsipper i Periodisering - Inntekts- og kostnadsføring Renter, gebyrer og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekt eller påløper som kostnad. Opptjente, ikke betalte inntekter tas til inntekt og føres som fordring i balansen. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Påløpne kostnader periodiseres i tråd med sammenstillingsprinsippet. Aksjeutbytte inntektsføres i den periode/det år det mottas. Etableringsgebyrer er av en slik størrelse at de ikke overstiger kostnaden forbundet med etablering av lån/kreditt, og tas følgelig fullt og helt til inntekt i etableringsåret. Pensjon For å fastsette pensjonsforpliktelser benyttes aktuar til beregningen. Selskapets ansatte har tidligere inngått i AFP ordningen for bank og finansnæringen. I forbindelse med omleggelse av AFP ordningen er selskapets ansatte nå overført til ny felles AFP ordning. Ny AFP ordning anses som en ytelsesbasert flerforetaksordning. Forpliktelse knyttet til ytelsesbaserte flerforetaksordninger beregnes og avsettes i regnskapet, i den utstrekning administrator av ordningen er i stand til å foreta en beregning av selskapets andel av forpliktelsen i ordningen. Dersom ikke administrator er i stand til å foreta en beregning av forholdsmessig andel behandles flerforetaksordningen som en innskuddsbasert ordning,med løpende kostnadsføring av betalt premie. For nærmere beskrivelse av effekten av endret AFP ordning se omtale i Note 17. Finansielle derivater sikringsvurdering Bankens handler med derivater er foretatt i sikringsøyemed. Sikringsforretningene verdsettes etter samme prinsipp som postene de er ment å sikre. Som fremgår av note 2 har banken ingen sikringsforretninger ved årets utgang. Omregning av utenlandsk valuta Banken har egen beholdning av valuta. Denne vurderes til dagskurs. Valutasvingninger som banken ellers utsettes for er uvesentlige. Note 2 Finansielle derivater og instrumenter Rente og egenkapitalrelaterte instrumenter utenfor balansen Nominelt beløp Nominielt beløp Renteswapper Aksjeindeksavtaler/-swapper Renteswapper Avtaler om å bytte rentebetingelser til markedsbetingelser for et avtalt beløp over en nærmere avtalt periode. Det er kun rentebetalinger som er knyttet til transaksjonsflyten. Aksjeindeksavtaler Avtaler om å bytte betingelser knyttet opp mot avkastning på gitte aksjeindekser med flytende betingelser. Avtalene skal sikre garantiprodukter solgt til kunder. Note 3 a - Fordeling av inntekt på geografisk område Inntektene fordeler seg i det alt vesentlige geografisk i samme forhold som den underliggende hovedstol: % SUM Brutto utlån Garantier Potensiell eksponering Agder 88,0 % Herav Evje og Hornnes kommune 49,4 % Landet for øvrig 11,6 % Utlandet 0,4 % SUM 100,0 % Garantier under "Landet for øvrig" gjelder i det alt vesentlige Terra Boligkreditt samt Bankenes Sikringsfond. 9

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning fra kontrollkomiteen s 23 Bankens tillitsvalgte s 24 ÅRSBERETNING

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

Årsregnskap 2012 150. Forretningsår

Årsregnskap 2012 150. Forretningsår Årsregnskap 2012 150. Forretningsår FORRETNINGSIDÈ: SØGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK MARKEDSFØRER OG LEVERER BANK- OG FORSIKRINGSTJENESTER. BANKENS PRIMÆRE SATSNING ER PÅ PRIVATPERSONER, SMÅ OG MELLOMSTORE

Detaljer

2010 Årsberetning og regnskap

2010 Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2010 Veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av finanskrisen, men det er

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

2007 Årsberetning og regnskap

2007 Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2007 Bankens virksomhet drives i Lillesand kommune, og virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg formidler

Detaljer

Årsregnskap. 136. regnskapsår

Årsregnskap. 136. regnskapsår Årsregnskap 212 136. regnskapsår Årsberetning 212 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2013 129. Forretningsår INNHOLD 1. Innhold...side 2 2. Styrets beretning side 3 3. Resultatregnskap...side 10 4. Balanse..side 11 5. Generelle regnskapsprinsipper..side 13 6. Noter..side 16

Detaljer

Styrets årsberetning 2008

Styrets årsberetning 2008 Styrets årsberetning 2008 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank som drives i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet, håndverksbedrifter

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2010

Årsmelding og regnskap 2010 Årsmelding og regnskap 2010 2. SEPTEMBER 2010 Kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Mette Marit besøker Vegårshei. Elin Smeland leder markeringen. 107. forretningsår Årsberetning for 2010 Nasjonalt I

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår Årsberetning og regnskap 2011 113. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vi har

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

årsberetning og regnskap

årsberetning og regnskap årsberetning og regnskap 213 Lillesands sparebank driver hele sin virksomhet i lillesand kommune. banken har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. vi formidler også forsikring og plassering

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 2010 1 ÅRSRAPPORT - 2010 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2011 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2014 Årsberetning Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2 INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2014 og utsikter for året 2015 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer