Yrkesfagprogrammenes kopling mot arbeidslivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Yrkesfagprogrammenes kopling mot arbeidslivet"

Transkript

1 Håkon Høst Yrkesfagprogrammenes kopling mot arbeidslivet Rådgiversamling i Akershus fylkeskommune

2 Prosjektet Hvordan er forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det arbeidslivet de retter seg mot? Hvordan rekrutterer arbeidslivet når så mange ikke gjennomfører videregående? Et avgrenset prosjekt basert på registerdata. Finansiert av NHO Bygger ellers i stor grad på tidligere forskning

3 Reform 94-modellen TINA-politikken: Varige strukturelle endringer i arbeidslivet Ungdom kommer ikke inn uten utdanning Norge valgte en lærlingordning som bro inn i alle deler av arbeidslivet Først to år med tilstrekkelig allmennfag til å bygge videre på til studiekompetanse det tredje året, om det skulle bli valget

4 Ungdomsarbeidsmarkedet flerdoblet seg fra I tradisjonelle lærefagsområder ga dette i 2008 langt flere lærlinger under 20 år enn før Reform 94 (bygg og anlegg, industri) I områder som hadde tradisjon for skolebasert yrkesopplæring ga det et nytt innslag av unge lærlinger, men fortsatt mest voksne på deltid (HS) I områder med tradisjon for bedriftsintern opplæring ga det en sterk økning i ungdom, men da som ufaglærte (varehandel) Konklusjon: Det norske blandingssystemet består. Ungdom følger i stor grad tradisjonelle mønstre i overgang til arbeidslivet. Kilde: Høst og Michelsen 2010

5 Store ulikheter i gjennomføringsmønstre NIFUs evaluering viste at Kunnskapsløftet ikke hadde bidratt til bedre gjennomføring Det var imidlertid veldig ulike mønstre mellom yrkesfagprogrammene I noen programmer typisk å gjennomføre mot læretid I andre programmer gikk den største gruppa mot påbygging til generell studiekompetanse I alle programmer var det en stor gruppe som ikke gjennomførte med kompetanse Kilde: Vibe mfl 2012

6 Lærlingprogrammer og hybridprogrammer Vi har valgt å kalle de områdene hvor det er vanligst å gå videre til læreplass for lærlingprogrammer: De tradisjonelle som BA, TIP, Elektro og RM De programmene hvor normalveien er læretid, men hvor flertallet går mot påbygging, har vi kalt hybridprogrammer: SE, HS, Na, MK og DH

7 Hvorfor lekker yrkesfagene? Lekkasjeprosjektet, finansiert av Kunnskapsdepartementet (Høst mfl 2012, 2013) undersøkte hvorfor elevene velger som de gjør Lekkasje 1: Helse og oppvekstfag. Lekkasje 2: BA, RM og SS

8 1. år: Elevene vil ha yrker i helse-, sosial- og oppvekst

9 Helse og oppvekst: Andelen som vil inn i yrkesfagene krymper

10 VG1 HS: Elevene vil ha yrker i helse-, sosial- og oppvekst Endres i topp-/bunntekst

11 Vg1 BA: Elevene vil bli fagarbeidere Tømrer Anleggsmaskinfører Rørlegger Ingeniør Et annet yrke ikke innen bygg og anleggsteknikk Murer Betongfagarbeider Anleggsfagarbeider Et annet yrke innen bygg og anleggsteknikk Trevaresnekker Maler Fjell- og bergverksarbeider Blikkenslager Stillasbygger Glassfagarbeider Banemontør Taktekker Steinfagarbeider Isolatør Feier Fagoperatør i trelastfaget Asfaltør Renholdsoperatør Industrimaler Limtrearbeider 8% 5% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 14% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 42% Andel av svart med denn på førsteplass Foreløpige funn, Lekkasje 2 3. desember 11

12 Vg1 RM: Elevene vil bli fagarbeidere Kokk Konditor Kjøkkensjef Baker Servitør Et annet yrke ikke innen restaurant eller mat Institusjonskokk Et annet yrke innen restaurant eller mat Kjøttskjærer Diplomkokk Sjømathandler Slakter Fagarbeider, industriell produksjon Soussjef Butikkslakter Butikksjef Fagarbeider, sjømatproduksjon Pølsemaker Hovmester 5% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 11% 10% 9% 8% 7% 19% 43% Andel av svart med denn på førsteplass 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Foreløpige funn, Lekkasje 2 3. desember 12

13 Vg1 SS: Elevene ønsker seg ulike yrker Salgsmedarbeider Et annet yrke enn de som er nevnt her, og ikke 12% 12% Kontor- og administrasjonsarbeider Et annet yrke enn de som er nevnt her, men Politi IKT-servicemedarbeider Militær Butikksjef Vekter 11% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Reiseleder 8% Reiselivsmedarbeider Yrkessjåfør Flyvertinne/flyvert 7% 7% 7% Resepsjonist 6% Logistikkoperatør 4% Økonom/Revisor Kommunikasjonsarbeider 3% 4% Andel av svart med denn på førsteplass 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Foreløpige funn, Lekkasje 2 3. desember 13

14 Ulik orientering mot fag i tradisjonelle og nye områder 70% Fordi jeg har bestemt meg for ett av fagene innen programmet 66% 60% 50% 51% 40% 30% 31% 20% 10% 0% Bygg og anleggsteknikk Restaurant og matfag Service og samferdsel Vg2

15 Planer om høyere utdanning på Vg1 og Vg2 40% 36% 35% 30% 25% 23% 20% 17% 15% 11% 10% 5% 6% 8% 0% Bygg og anleggsteknikk Restaurant og matfag Service og samferdsel Vg1 Vg2

16 Likt karakterutgangspunkt - ulike valg Karakterfordelingen blant elevene på BA og SS er ganske lik Det er ulik grad av fagorientering og ikke karakterer som er avgjørende når BA-elevene velger lære og SS-elevene påbygg Også her er elevenes valg av veier i stor grad er påvirket av det arbeidsfeltet programmet retter seg mot

17 Skoleflinkhet forklarer mye av ulikheten i gjennomføring Korrigerer man for karakterutgangspunkt har BA og TIP bedre gjennomføring enn studiespesialisering (Markussen mfl 2008) Disse programmene kompenserer ved at de har en klar tilknytning til fag i arbeidslivet. Bidrar til at flere kommer gjennom Dette gjelder i langt mindre grad SS; relativt svake fag Byggelevene trives også langt bedre på skolen enn SS-elevene Men også RM har dårlig gjennomføring, korrigert for karakterer. Hvorfor?

18 Hva var det nye vi ville undersøke i NHO-prosjektet? Ville sammenligne andelen hhv med yrkeskompetanse, studiekompetanse og uten kompetanse i ulike yrkesfagprogram med Utdanningsnivået til de som blir ansatt i bransjene som programmene retter seg mot Når under halvparten av de som starter på yrkesutdanning fullfører; hvordan bemannes næringene de retter seg mot? Kort tid: Tversnittsundersøkelse, registerdata sysselsatte (over 20 timer), fordelt på alder, utdanningsnivå, næring i 2012

19 Bygg og anleggsprogrammet

20 Bygg- og anleggsnæringene

21 Bygg

22 Elektrofag 100 % 0% 90 % Elektrofag 12% 15% 80 % 70 % 26% 60 % 54% 50 % 100% 40 % 30 % 61% 20 % 10 % 32% 0 % 0% Første år Fire år 5 år Ikke bestått Yrkeskompetanse Studiekompetanse

23 Næringene som Elektro hovedsakelig rekrutterer til Uopgitt/ Grunnskole Annen vgs Fagutdanning Høyere utd. Totalt Distribusjon av elektrisitet Elektrisitetsprod. fra vannkraft Elektrisk installasjonsarbeid 16 % 5 % 52 % 28 % 100 % 16 % 7 % 35 % 42 % 100 % 25 % 5 % 63 % 7 % 100 % Alle næringer 31 % 14 % 19 % 36 % 100 %

24 Teknikk- og industriell prod.

25 Reparasjon av motorvogner

26 Mekanisk industri

27 Restaurant og matfag

28 Overnatting og servering

29 Nærings- og nytelsesmidler 6000 Alder og utdanningsprofil, nærings- og nytelsesmidler Uopgitt/Grunnskole Annen vgs. Fagutdanna Høyere utd.

30 Service og samferdsel

31 Detaljhandel

32 Service og samferdsel - Detaljhandel

33 Helse- og oppvekst

34 Kommunal pleie og omsorg. NB. Nå med deltid

35 Helse og oppvekst

36 Viktigste funn I alle program, med unntak av elektrofag, ser vi at det er flere som ikke gjennomfører på fem år enn det er som oppnår yrkeskompetanse Dette avspeiles i arbeidslivet ved at det bare er i elektronæringene at de fleste fagarbeidere rekrutteres som 18 åringer gjennom 2+2-ordningen I alle de andre næringene rekrutteres det flere som ikke har gjennomført normalveien Eldre lærlinger og praksiskandidater I tillegg kommer mange som forblir såkalt ufaglærte

37 Manglende produksjon av fagarbeidere fra videregående kompenseres noe i arbeidslivet yrkesfaglig studieforberedende

38 Langt flere som ikke gjennomfører enn fagutdannede I videregående er de som ikke har gjennomført på fem år en dobbelt så stor gruppe, som de som oppnår yrkeskompetanse Studiekompetanse Yrkeskompetanse Uten kompetanse

39 En vedtatt sannhet at de som ikke gjennomfører i videregående ikke vil komme inn i arbeidslivet St. meld. 44 ( ) og Hernes-rapporten «Gull av gråstein» formidlet dette tydelige budskapet. Baserte seg på framskrivninger som viste at bare 3,5 prosent av jobbene ville være ufaglærte i 2020 Nå er vi snart der, og ingenting tyder på at vi er på vei dit I realiteten basert på feil bruk av statistikk

40 Hvordan redusere andelen ufaglærte i arbeidsstyrken? Gjennom å utvikle faglærte jobbområder Ved å utforme opplæringsmodeller som får de fleste gjennom Når man ikke klarer å utvikle nye områder for utøvelse av fag i arbeidslivet, reproduseres ufaglærte og assistentpregede jobber i stort omfang. Disse fylles også av mange med videregående Så lenge vi ikke klarer å få gjennom mer enn halvparten på yrkesfag, vil det fortsatt være mange ufaglærte også i faglærte jobbområder i arbeidslivet

41 Stor variasjon blant lærlingprogrammene Noen fungerer bra med dagens 2+2-modell (f.eks. elektro, bil) Andre har solide fag, men alt for mange faller ut eller bruker lang tid gjennom skoledelen (Byggfag) En tredje kategori lærlingprogrammer sliter med overgang til lære og mange ufaglærte (RM)

42 Stor variasjon blant hybridprogrammene Noen har svake fag, elevene går andre veier (SS) Andre har svake fag, og elevene går til høyskoleyrkene (HS) En tredje kategori delte programmer (DH og Na)

43 Noen slutninger og flere spørsmål 20 år med Reform 94-modellen og rimelig stabile frafallstall Den største gruppa som starter i yrkesfagprogrammene havner i næringene disse retter seg mot, men de fleste da uten å ha fullført I dag er det opp til arbeidslivet å ta resten av opplæringen Behov for å flytte oppmerksomheten noe; Fra å fokusere på svakheter ved elevene til forholdet mellom opplæringsmodellene og arbeidslivet Har vi nådd en grense for standardisering via utdanningssystemet? Må man i større grad akseptere næringenes særtrekk og bygge yrker og utdanninger derfra?

44

45 Vedlegg: Praksiskandidat som andel av fagprøve 2012 Elev Lærling Praksiskandidat SUM Bygg- og anleggstekni 0 % 61 % 38 % 100 % Elektrofag 3 % 86 % 11 % 100 % Helse- og sosialfag 6 % 43 % 50 % 100 % Restaurant- og matfag 1 % 75 % 24 % 100 % Service og samferdsel 1 % 48 % 51 % 100 % Teknikk og industri. 2 % 70 % 29 % 100 % Totalt 2 % 63 % 35 % 100 %

46 Vedlegg: Nye læreplasser 2012 Nye læreplasser Uten ungdomsrett Ungdomsrett SUM Bygg- og anleggsteknikk 29 % 71 % 100 % Design og håndverk 45 % 55 % 100 % Elektrofag 27 % 73 % 100 % Helse- og oppvekstfag 37 % 63 % 100 % Naturbruk 37 % 63 % 100 % Restaurant- og matfag 29 % 71 % 100 % Service og samferdsel 31 % 69 % 100 % Teknikk og industriell produksjon 22 % 78 % 100 % Alle program 30 % 70 % 100 %

I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering?

I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering? Håkon Høst 25.09.2013 I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering? Rådgivernes dager, Bodø 25.09.2013 Ett blikk: Norsk fag- og yrkesopplæring som suksesshistorie Skole-

Detaljer

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier?

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Per Olaf Aamodt og Sveinung Skule Rapport 50/2013 Videregående opplæring

Detaljer

Yrkesfagutdanning eller allmennutdanning for sektoren? En undersøkelse av elever og lærlinger i Helse- og sosialfag

Yrkesfagutdanning eller allmennutdanning for sektoren? En undersøkelse av elever og lærlinger i Helse- og sosialfag Yrkesfagutdanning eller allmennutdanning for sektoren? En undersøkelse av elever og lærlinger i Helse- og sosialfag Håkon Høst, Hilde Karlsen, Asgeir Skålholt og Elisabeth Hovdhaugen Rapport 30/2012 Yrkesfagutdanning

Detaljer

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Håkon Høst Asgeir Skålholt Torgeir Nyen Arbeidsnotat 10/2012 Om potensialet

Detaljer

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer?

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Håkon Høst Dr. polit., forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) haakon.host@nifu.no Tre

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2009 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Utgangspunkt og formål... 3 1.2. Visjon... 3 1.3. Kort beskrivelse av alle de videregående skolene... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Tilbudsstruktur og gjennomføring i videregående opplæring

Tilbudsstruktur og gjennomføring i videregående opplæring Tilbudsstruktur og gjennomføring i videregående opplæring RAPPORT 40/2008 Delrapport I Evaluering av Kunnskapsløftet Mari Wigum Frøseth, Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst og Nils Vibe NIFU STEP Norsk institutt

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2013 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: - Yrkesopplæringsnemda 31. januar 2014 - Fellesrådet for funksjonshemmede

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

Forskjell på folk hva gjør skolen?

Forskjell på folk hva gjør skolen? RAPPORT 3/2006 Eifred Markussen, Berit Lødding, Nina Sandberg og Nils Vibe Forskjell på folk hva gjør skolen? Valg, bortvalg og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring blant 9749 ungdommer som gikk

Detaljer

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Innhold Innledning Innledning...3 Tusen takk!...3 Oppsummering av sentrale funn i rapporten:...4 På bakgrunn

Detaljer

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

Helsefagarbeiderutdanning for voksne

Helsefagarbeiderutdanning for voksne RAPPORT 25/2010 Helsefagarbeiderutdanning for voksne Håkon Høst Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport 25/2010 ISBN 978-82-7218-692-9

Detaljer

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS 1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS OPPLÆRING I SKOLE Den gode akershusskolen Et hovedsatsingsområde for Akershus fylkeskommune som skoleeier i årene framover er Den gode akershusskolen. Formålet er økt

Detaljer

Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002

Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 Utdanning lønner seg Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 Eifred Markussen Rapport 1/2014 Utdanning lønner seg Om kompetanse fra videregående

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen. Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Håkon Høst (red.

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen. Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Håkon Høst (red. Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst (red.) Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen

Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Hæge Nore og Anna Hagen Tønder

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009

Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009 Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009 1. Bakgrunn Fylkesrådmannen legger med dette fram sak om resultatrapportering for 2009. Saken inneholder resultatvurdering for felles satsingsområder, elev- og lærlingstatistikk

Detaljer

Å redusere bortvalg - bare skolenes ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010-2011

Å redusere bortvalg - bare skolenes ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010-2011 Å redusere bortvalg - bare skolenes ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010-2011 Eifred Markussen Idunn Seland Rapport 6/2012 Å redusere

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013

MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 En oppgave om bortvalg av fagutdannelse blant yrkesfagelever i Follo. Line Riisnæs og Line Mallaug Institutt for yrkesfaglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi for å øke antall lærlinger i staten 1 Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer