PULTEPOSTEN VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2006/07! Nr 133 AUGUST 2006 TIL BRUK OG NYTTE HELE SKOLEÅRET SKOLEAVIS AV OG FOR ST.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PULTEPOSTEN VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2006/07! Nr 133 AUGUST 2006 TIL BRUK OG NYTTE HELE SKOLEÅRET SKOLEAVIS AV OG FOR ST."

Transkript

1 PULTEPOSTEN SKOLEAVIS AV OG FOR ST. PAUL SKOLE Nr 133 AUGUST 2006 VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2006/07! Bildene er av årets 1. klasse. Lærere er Mary Anne Moos (klassestyrer) og Stephanie Achen. I N F O R M A S J O N S N U M M E R TIL BRUK OG NYTTE HELE SKOLEÅRET

2 Redaksjon: St. Paul skole Christies gt BERGEN PULTEPOSTEN 2 AUGUST 2006

3 Gode venner! Velkommen til godt skoleår! Jeg håper at alle har hatt en riktig god sommer og er klare for innsats. Vi har fått en reform: KUNNSKAPSLØFTET som nå innføres for klasse. Bare 10. skal gå ut etter gammel læreplan. L 97. De var de første som begynte på skolen som 6-åringer og blir de eneste som har fullført hele grunnskolen etter L 97. Læreplanverket består av to hoveddeler, en generell del som angir hovedmål og læreplaner i hvert enkelt fag. Den generelle delen er uendret fra L 97 til Kunnskapsløftet. Skolens oppgave er altså den samme, men hele strukturen i læreplanene i fagene er ny. L 97 var svært omfattende, mange mener for omfattende, både i emner som skulle behandles (pensum) på de ulike trinn og beskrivelser om hvordan undervisningen skulle gjennomføres. Læreplanene i Kunnskapsløftet er rene målplaner hva skal elevene sitte igjen med av kunnskaper og ferdigheter etter henholdsvis 2., 4., 7. og 10. årstrinn. Hvordan man skal nå disse målene, har skolene fått større frihet til selv å velge. Vi har fått metodefriheten tilbake. De lange pensumlistene er borte og mange har vært forarget for eksempel over at Ibsens navn ikke er nevnt i læreplanen i det hele. Men når et av målene i faget norsk er: Presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale samtidstekster og sammenligne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk litteraturarv, da vet enhver oppegående norsklærer og skole at elevene fortsatt skal kjenne sin Ibsen. Men de enkelte skolers valg av emner og undervisningsmetoder er altså blitt større. Det krever større kompetanse i skolene og oppfølging fra sentrale myndigheter. Eksamen og karakterer består, og de nasjonale prøver vil komme igjen. Prøvene får en noe endret form, men skal være en kontroll inn i skolene for å se til at den nasjonale standard er hvor den skal være. Den kanskje viktigste endringen er fokusering på de grunnleggende ferdigheter: - Å kunne uttrykke seg muntlig - Å kunne lese - Å kunne regne - Å kunne uttrykke seg skriftlig - Å kunne bruke digitale verktøy REKTORS SIDE August 2006 Som ved de fieste skolereformer, blir den formelt innført før alle brikker er på plass. Fortsatt er det usikkerhet rundt deler av hvordan Kunnskapsløftet skal kunne gjennomføres. Særlig knytter usikkerheten seg til økonomi og lærernes kompetanse. På begge disse områdene er digital kompetanse eksempler på det som ennå synes usikkert. Har skolene nok PC-er? Har lærerne tilstrekkelig kompetanse i databruk? Enkelte skoler sliter mer enn andre, men ingen har vel alt fullt på plass ennå. På St. Paul skole mener vi å være rimelig på høyden i forhold kravene i Kunnskapsløftet, men også vi må nok regne med en viss overgangsperiode før vi kan si oss i havn. Katolske skoler følger i all hovedsak det samme læreplanverket og de samme bestemmelser som kommunale skoler. Men vi har vår egen generelle læreplan, godkjent av myndighetene, som setter våre skoler inn i vår sammenheng og vår tradisjon. Vi har også vår egen læreplan i kristendomskunnskap som erstatter KRL-planen i kommunale skoler. Nå tror vi heller ikke at Skole-Norge endres over natten på grunn av nye planer. For oss er det viktig alltid å være bevisst på at det vesentlige ved skolen først og fremst avgjøres av personene på skolen, som det heter i vår egen generelle plan: For at den katolske skole skal oppnå sine mål, er den ikke så avhengig av fagplaner og metodikk som av menneskene som arbeider der. I all stillhet har skolebygget blitt 15 år. Vi er fortsatt tilfreds med anlegget, men til tross for greie elever og løpende vedlikehold merkes en viss slitasje. I løpet av sommeren har vår kjære vaktemester Poolo og hans gode hjelpere gjort en fiott innsats med å oppdatere skolekjøkkenet, male de fieste toaletter og deler av korridorer, trappehus og litt ellers. Vi har også fått nytt ringeanlegg, hvor vi etter hvert skal legge inn våre egne melodier og klanger. Sammen med fornyingen av lekeplassen i vår, har vi likevel feiret et lite jubileum. Jeg ser fram til et godt skoleår 2006/2007. PULTEPOSTEN 3 AUGUST 2006

4 15. november 2006 = frist for søknad om elevplass fra høsten 2007 Barn som er født i 2001 skal begynne i 1. klasse i august Barn som er født før 01. april 2002 kan søke om fremskutt skolestart. Dette krever utredning og anbefaling fra skolepsykolog. Foreldrene må i slike tilfelle snarest kontakte PPT-kontoret de sogner til geografisk. Vi har en klasse på hvert trinn i barneskolen, klassene har normalt elever. Ved overgangen til ungdomsskolen deles 7. klasse i to grupper som fordeles til to nye 8. klasser. Vi kan derfor tilby plass til ytterligere 25/26 elever fra 8. klasse. Barn som er registrert i St. Paul menighet eller som alt har søsken ved skolen blir prioritert ved opptak. Skolen har så mange søkere at vi ikke lengre kan garantere plass til alle som er prioritert. Forutsetning for å bli prioritert er at søknadsfristen, 15. november, overholdes. Bortsett fra ved skolestart i 1. og 8. klasse, vil det normalt kun tas inn nye elever om det blir ledig plass ved en annen som slutter. Det er viktig at alle som vurderer å la sine barn begynne på St. Paul skole snarest sender søknad om opptak. Skjema fås ved henvendelse eller Internett: Elever skal straks gå hjem etter at skoledagen er avsluttet. En del elever ønsker å bli igjen på skolen etter undervisningen, noen som venter på eldre søsken, noen på en venn i en annen klasse, andre på at mor/far skal hente etc. Det medfører uoversiktlighet og ofte problemer. Vi har kun tilbud om opphold til de elever som har plass i Pauline. Alle andre må straks forlate skolen etter avsluttet undervisning. Permisjon/fri/fravær fra skolen, turer m.v. Alle barn har rett til opplæring. Det er foreldrene som har hovedansvaret for at denne retten oppfylles, og i Norge velger nesten alle at barna blir elever på en skole. Noen ganske få får hjemmeundervisning. De elever som går på skolen, må følge det opplegget skolen har. Skolen vil ofte legge undervisningen som ekskursjoner, kino-/teaterbesøk, turer, leirskoler m.v. Når det er bestemt for en klasse å ha et slikt opplegg, er det obligatorisk for alle elevene. Loven gir elevene rett og plikt til 190 skoledager i året. I spesielle tilfelle kan elever innvilges permisjon for inntil to uker. Permisjon for inntil to dager kan avklares med klassestyrer gjennom meldeboken. Ved permisjon utover to dager kreves søknad gjennom brev til skolen. Det er en utfordring for skolen at stadig fiere søker fri, og det er uheldig for elevenes skolegang. Vi må derfor be om at foreldrene nøye vurderer om det er riktig å søke eleven fri fra skolen eller et særlig opplegg. Ved reise til utlandet utover to uker opphører elevens rett og plikt til opplæring i Norge. Eleven skal da skrives ut fra skolen og mister retten til å komme tilbake til samme skole eller klasse som før avreise. Sykefravær: Dersom elever er syke og ikke kan komme på skolen, bes foresatte kontakte skolen over telefon eller E-post senest 3. fraværsdag. Fraværet bekreftes i meldeboken når eleven er tilbake. For elever som har hyppig eller langvarig fravær er det aktuelt at skolen, i samarbeid med skolelegen, iverksetter særskilte tiltak. Elever som ikke kan bruke vanlig transport til skolen, for eksempel etter beinbrudd, vil i mange tilfelle ha rett til drosjeskyss til skolen. Fra personalet Vi ønsker nye medarbeidere velkommen: Quynh Giao Thi Do, også mor på skolen, er vikar i resepsjonen. Petter F. Gjessing er lektor fra universitetet og kommer til oss fra lærerstilling i Høyanger. Han underviser på ungdomstrinnet, særlig i 10. klassene i fagene norsk, kristendomskunnskap og samfunnsfag. Sunniva V. Kristiansen er adjunkt med allmennlærerutdanning. Hun skal i år særlig undervise i 8. og 10. klassene i fagene kristendomskunnskap og kunst & håndverk. Grace Mongstad er lærerutdannet fra Brasil og var forrige år praktikant hos oss i forbindelse med norsk godkjenning. Hun skal primært arbeide på mellomtrinnet. Rachel Meyer, tidligere elev ved skolen, er lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Hilde Mari Sebastian er tilbake som skoleassistent etter svangerskapspermisjon. Tone Winsnes er nyutdannet lektor fra universitetet og skal først og fremst undervise i 8. klassene i norsk og engelsk. PULTEPOSTEN 4 AUGUST 2006

5 Sommeren er over. Fredag 18. august kunne vi ønske hverandre og alle hjertelig velkommen til nytt skoleår. Men for en viktig person var anledningen helt annerledes: Skolepresten vår, Oddvar Moi tok avskjed med St. Paul skole Pastor Oddvar var tidligere prest i den lutherske kirke, men konverterte (ble katolikk) i Da måtte han selvsagt slutte som prest for Frikirkens menighet i Arendal. Siden Oddvar også har en solid lærerutdanning, i tillegg til presteutdanningen, i norsk, engelsk og pedagogikk, var det ikke vanskelig for ham å fylle en stilling hos oss som ble ledig i januar Ved siden av lærerjobben på skolen, kompletterte Oddvar sin teologiske utdanning for å kunne bli prest i Den katolske kirke. I januar 2000 ble han vigslet i St. Paul kirke, og fra da har han hatt stilling både som skoleprest, lærer og kapellan i menigheten. Pastor Oddvar er den eneste katolske presten i Norge som er gift. Det er kun mulig når det er en som tidligere har vært prest i en annen kirke, og som var gift alt før overgangen til Den katolske kirke. Pastor Oddvar har vært en veldig god medarbeider på St. Paul skole. Hans store innsats som prest og lærer er kjent for de fieste. Hva han har gjort i forhold til våre læreplaner og ikke minst for å få skolen opp på et fornuftig nivå innen datateknologi, er tydelig kun internt. På alle vis har pastor Oddvar satt gode spor etter seg på St. Paul skole, og vi kommer til å savne ham. Takk for vel utført tjeneste! Vi takker for innsatsen og ønsker ham og hans kone Arlyne lykke til i Stavanger hvor han nå er kapellan. Oddvar er kommet nærmere sin familie i Rogaland og kan mer konsentrere seg om sin oppgave som prest. St. Svithun menighet kan glede seg over en god prest med stor arbeidskapasitet. Rektor Siden i vår har vi også måttet gi slipp på Kaare Bakkevig. Han har fått permisjon dette skoleåret for å arbeide som lærer ved Bodin videregående skole i Bodø. Silje Cotez har reist til London og skal videreføre en utdanning i musikk. Vi ønsker dem begge lykke til og velkommen tilbake ved neste korsvei! PULTEPOSTEN 5 AUGUST 2006

6 FORELDREMØTER HØSTEN 2006 Dersom intet annet er anmerket, så vil foreldremøtene bli avholdt på personalrommet i 2.etg. 1. KL. ONSDAG KL. 19:00 2. KL. ONSDAG KL. 19:00 3. KL. TIRSDAG KL. 19:00 4. KL. TIRSDAG KL. 19:00 5. KL. ONSDAG KL. 19:00 (starter i auditoriet) 6. KL. ONSDAG KL. 19:00 (starter i auditoriet) 7. KL.. ONSDAG KL. 19:00 (starter i auditoriet) 8A TIRSDAG KL. 18:00 8B TIRSDAG KL. 18:00 (de to 8-ende klassene begynner felles i kirken) 9A TORSDAG KL. 18:00 9B TORSDAG KL. 18:00 (de to 9-ende klassene begynner felles i auditoriet) 10A TORSDAG KL. 19:00 10B TIRSDAG KL. 19:00 SOS-FESTEN Årets SOS-fest vil bli avholdt LØRDAG 28. OKTOBER. Det endelige programmet, med blant annet tidspunkt, vil bli sendt ut i midten av oktober. PULTEPOSTEN 6 AUGUST 2006

7 Tjenester fra Bergen kommune: SKOLEHELSETJENESTE Skolelege: Marit Flataker Lien Helsesøster: Bente Vatle Skolehelsekontoret er normalt bemannet hver torsdag og tirsdager i partallsuker (for eksempel 42, 44,46.). Skolehelsetjenesten skal primært arbeide med forebyggende tiltak og helsespørsmål og veiledning direkte knyttet til skolen. For akutte sykdommer skal elevene benytte sin fastlege. Kontakt: Telefon: eller E-post: I en periode framover vil kontoret ha redusert bemanning og det vil være enklest å kontakte skolehelsetjenesten ved E-post til helsesøster SKOLEPSYKOLOGISK TJENESTE Vår skole blir betjent av PPT-Bergenhus, Neumannsgate 1, Bergen Telefon: Foresatte kan få kontakt med PPT ved direkte henvendelse eller gjennom skolen. Vår skolepsykolog er Christine Amlie SKOLETANNLEGE Våre elever har rett til gratis tannbehandling ved den skoletannklinikk som er nærmest der eleven bor. Om innkalling trekker ut eller akutt behandling er nødvendig, må foresatte kontakte skoletannklinikken direkte. SKOLEMATERIELL I all hovedsak får elevene låne alle sine skolebøker på skolen. Det er imidlertid viktig at bøkene blir behandlet best mulig. Dette er blitt særlig viktig siden stadig færre bøker kommer skikkelig innbundet. Elever/foresatte må erstatte bøker som mistes, ødelegges eller utsettes for unormal slitasje. Derfor: LEGG BIND PÅ ALLE LÆREBØKENE! (Dette gjelder også bøker hvor det er lagt på kontaktpapir.) Elevene vil også få det vesentligste av skrivebøker på skolen, men må ellers holde skrivesaker, sakser, passere, linjaler, lommeregnere og annet personlig utstyr selv. PULTEPOSTEN 7 AUGUST 2006

8 ANSATTE PÅ ST. PAUL SKOLE Gjermund Høgh (rektor) tlf eller Jan Wilhelm Werner (undevisn. insp. og rektors stedfortreder) tlf eller Ronny Michelsen (underv.insp.) tlf eller Kari Skogheim (undervisn.insp.) tlf S-TEAM ( KLASSE) 1.kl. Mary Anne Moos og Stephanie Achen 2.kl. Maria E. Omdahl og Eva Eek 3.kl. Signe Eikanger og Marit Salomonsen 4.kl. Anne Kirsten Eek-Larsen, Solfried Joys og Sherrene Santhiapillai 8.-TEAM Rune Haugen (8A) Marianne Nygaard (8B) Wencke Hjellum Guri Engan-Skei Sunniva Kristiansen Bodil Toft Tone Winsnes Sebastien Liautaud Gloria Hernandez Liv Tresselt 9.-TEAM Inge Risheim (9A) Gro K. Bjørgaas (9B) Inger Leirnes Dag Olav Larsen Edit Kiss Roset Liv Tresselt Gloria Hernandez Sebastien Liautaud Anne Johansen (regnsk. og lønn) Quynh Giao Thi Do (resepsjon) Svein Johannessen (bibliotek, regnskap og resepsjon) Poolo (vaktmester) tlf Cecilie Mohn (logoped) Knut Gjestemoen (logoped) M-TEAM ( KLASSE) 5.kl. Jorun Sannes 6.kl. Hedda Hummerfelt 7.kl. Truls Hopsdal Andre lærere på M-trinn: Kari-Anne Førland Liv Tresselt Cecilie Mohn Gloria Hernandez Grace Mongstad Jan Wilhelm Werner 10.-TEAM Aase Flatnes (10A) Nina Sørgard (10B) Knut Gjestemoen Petter Gjessing Ronny Michelsen Lisa Nilsen Gloria Hernandez Sebastien Liautaud Liv Tresselt SKOLEASSISTENTER: Stephan Ludvigsen, Anna Podlesiecka, Tihitina Yirdaw, Hilde Mari Sebastian og Rachel Meyer PAULINE (skolefritidsordningen): Nina Eknes (avdelingsleder), Anna Podlesiecka, Sølvi Skudal, Stephan Ludvigsen, Kjetil Bergo, Cecilie Jørgensen, Tihitina Yirdaw og Hilde Mari Sebastian PULTEPOSTEN 8 AUGUST 2006

9 DIVERSE TELEFONER O.L. Skolen: Menigheten: Fax (skolen): Pauline: E-post: Skolens hjemmeside på internett: ANG. TELEFONER TIL OG FRA SKOLEN Skolen har nærmere 340 elever og vi har ikke kapasitet til å hente elever om noen ønsker å snakke med elever i skoletiden. Kun i spesielle tilfeller har vi mulighet til å få gitt elever viktige beskjeder. Mobiltelefoner kan virke forstyrrende og skal i regelen ikke benyttes på skolen. Om elevene likevel har med seg mobiltelefon, skal den være avslått eller lydløs innendørs og i alle undervisningssituasjoner. Mobiltelefon skal ikke være framme i skoletiden, men holdes i lommen eller i sekken. Telefoner skal heller ikke sjekkes for anrop/meldinger i timene. Om det er spesielt viktig å benytte mobiltelefonen, må tillatelse innhentes av læreren. Mobiltelefoner som brukes i strid med reglene, kan bli inndradd og må eventuelt hentes av foresatte. Det er i skoletiden vanskelig å få snakke med lærere på telefon i det samme man ringer. Lærerne fiytter seg mye fra rom til rom og fra bygning til bygning. Vennligst be resepsjonen om å gi en beskjed til læreren og så kan han/hun ringe deg opp igjen. KANTINE / SKOLEMAT / MELKEORDNING OG SKOLEFRUKT Elevene trenger riktig energi for å få best mulig utbytte av undervisningen. Matpakke med melk + brød er en god kombinasjon og de aller fieste på barnetrinnet har med matpakke. Skolemelkordningen fortsetter som tidligere. I fjor startet vi med SKOLEFRUKT. All påmelding og betaling skjer via internett på nettsidene: Dersom det er vanskelig å få dette gjort, kan skolen hjelpe. Elevene fikk infoark om frukt første skoledagen. Melkedrikkerne får giro senere. På ungdomstrinnet kan elevene kjøpe mat og drikke i kantinen, drevet av 8. klassene. Hvis du vil slippe å ha penger i lommen hver dag, blir du med på både melke- og fruktordningen og smører en god matpakke om morgenen. PULTEPOSTEN 9 AUGUST 2006

10 ORDENSREGLER FOR ST. PAUL SKOLE Kjære elev. Vi er mange på skolen, og for at alle skal trives, er det nødvendig med regler både for arbeidet inne i skolen og for oppholdet på skolens uteområde. Disse reglene gjelder i tillegg på alle skolens arrangementer. HENSYN: Vi må ta hensyn til hverandre, til små og store elever, til de voksne og til skolebygningen. Vi er stolte av skolen vår og ønsker å ta vare på den best mulig. Ta hensyn til dette og bruk bosspannene som er satt ut. Vær hensynsfull mot de andre elevene både på skolen og på skoleveien, og rett deg etter tilsnakk fra skolens ansatte. HØFLIGHET: Alle må bruke sunn fornuft og vise høfiighet. Banning og bruk av skjellsord godtas ikke. HELSE: Ta vare på helsen din. Røyking og bruk av rusmidler er forbudt. Ta ikke snop med på skolen. TRAFIKK: Bruk gangfeltene og respekter trafikklysene, husk at skolen vår ligger i et trafikkfarlig område. Elever i ungdomsskolen kan bruke sykkel til skolen dersom de bruker hjelm og holder sykkelen låst i sykkelstativ i hele skoletiden. FRIMINUTT: I friminuttene skal du oppholde deg på klassens tildelte områder. Innendørs skal du ikke løpe eller leke slik at du er til sjenanse for medelever eller skader inventar. Unngå slåssing og voldsom lek. Snøballkasting er forbudt. Ballspill er tillatt når det er tilrettelagt for dette. Stans lek og spill med det samme det ringer inn, og gå rakst til timen. VERDISAKER: Ta ikke med penger eller verdisaker på skolen. Skolen er ikke ansvarlig for eventuelt tap. MELDINGER: Ha melding hjemmefra i meldeboken om sykefravær o.l. Ved sykefravær over 3 dager skal foresatte kontakte skolen. Reaksjoner ved brudd på reglene: Hjemmet skal ha melding i eget brev ved gjentagne eller alvorlige brudd på ordensreglene. Brudd på ordensregler og dårlig oppførsel for øvrig kan føre til gjensitting, parade, hjemsending for resten av dagen eller utvisning av eleven i inntil 3 dager. Eleven kan bli utelukket fra klassearrangement som foregår utenfor skoleområdet. Ved hjemsending for resten av dagen og ved utvisning av eleven inntil 3 dager, skal rektor ta avgjørelsen etter å ha samrådd seg med elevenes lærere. Ved hjemsending for resten av dagen bør foresatte varsles om tiltaket. Ved utvisning for minst én dag skal foresatte varsles og de skal ha rett til å uttale seg før vedtak treffes. Eleven/foresatte kan gjøres erstatningspliktig for skader som eleven forvolder. LA OSS GJØRE SKOLEN VÅR TIL EN GOD SKOLE FOR ALLE! PULTEPOSTEN 10 AUGUST 2006

11 REGISTRERINGSSKJEMA Hvert år er der elever som fiytter, endrer navn m.v. For å kunne holde våre klasselister ajour, ber vi derfor om at vedlagte slipp fylles ut for samtlige elever. Foreldrene bes oppgi særlige forhold som skolen bør være oppmerksom på f.eks. sykdom som astma etc. (Skolehelsetjenesten informerer ikke skolen om elevers helseforhold unntatt i de tilfeller foresatte har bedt om det.) Slippen tjener også som bekreftelse på at elever (f.o.m. 5. klasse) og foresatte er kjent med skolens grunnlag, ordensregler og bestemmelser forøvrig. ELEVENS ETTERNAVN FORNAVN OG MELLOMNAVN Adresse (må være den som står i folkeregisteret) Postnr. og poststed Personnr. Klasse Tlf. hjemme Foresattes navn og telefon i skoletiden: Mobiltlf: Ev. annen tlf. Mobiltlf: Ev. annen tlf. Aktiv e-post adresse Hvis mor og far ikke har samme bostedsadresse, vennligst oppgi adresse og telefon hjem til den foresatte som eleven ikke bor hos også, dersom dere mener at vi bør vite dette. Sted: Dato: Elevens sign. (f.o.m. 5.kl.) Foresattes underskrift RETURNER TIL KLASSESTYRER SNAREST! PULTEPOSTEN 11 AUGUST 2006

12

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 Skolen har samlet skolens regler på følgende skjema som elever og foresatte skal skrive under på. Reglene finner du på Goa skole sine hjemmesider,

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE NAVN: KL: SKOLEGUIDE 2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE 2 INNHOLD 1. Hilsen fra rektor side 3 2. Skolebygget «4 3. Hvordan skolen styres «5-7 4. Personaloversikt «8-9 5. Nyttige opplysninger

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

St. Paul skole. Bergen i tjeneste siden 1873. Årsoppgjør for kalenderåret 2006 med årsmelding og regnskap

St. Paul skole. Bergen i tjeneste siden 1873. Årsoppgjør for kalenderåret 2006 med årsmelding og regnskap St. Paul skole Bergen i tjeneste siden 1873 Årsoppgjør for kalenderåret 2006 med årsmelding og regnskap St. Paul skole Org.nr. 971 561 688 Katolsk grunnskole, 1. - 10. klasse. Telefon 55 21 59 00 Telefaks:

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte!

Kjære foreldre/foresatte! Innholdsliste Brev til foresatte Mål for skolen Skolerute Viktige datoer Årshjul Organisering av skolehverdagen Ordensregler Valgfag Skolens system for vurdering Når skolefravær bekymrer oss Midttimeaktivitet

Detaljer

Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte

Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte I dette nummeret finner du blant annet Nytt i personalet 2 Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Hvem gjør hva på GUS 3 Lykke Hva lykke er? Gå på en gressgrodd setervei i tynne, tynne sommerklær,

Detaljer

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag.

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. Vi håper håndboken vil være til nytte. Finner du det du lurer på i denne, før du spør noen andre, sparer

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere

INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere MÆRE SKOLE 7710 SPARBU tlf : 74 13 50 20 e-mail: mare.skole@steinkjer.kommune.no INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere 1 Innhold: Til foreldre/foresatte

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

St. Paul skole, Bergen Årsoppgjør for kalenderåret 2004 med årsmelding og regnskap.

St. Paul skole, Bergen Årsoppgjør for kalenderåret 2004 med årsmelding og regnskap. En katolsk skole har Kristus i sentrum og finner et pedagogisk program i fortellingen fra Lukas 2,52, hvor Jesus som 12-åring stod fram i tempelet: «Og Jesus gikk fram i alder og visdom og var til glede

Detaljer

Velkommen til Oslo by steinerskole

Velkommen til Oslo by steinerskole Velkommen til Oslo by steinerskole Kjære elev! Hjertelig velkommen til nytt skoleår! Spesielt velkommen til alle nye Vg1 elever. Det er gledelig at så mange har valgt Oslo by steinerskole for å gjennomføre

Detaljer

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27 1 2 Innholdsfortegnelse Pedagogisk plattform s. 2 Skolerute for skoleåret 2012-13 s. 4 Arbeid mot rus og mobbing s. 5 Gratis læremidler s. 6 Bærbar PC s. 6 Bruk av data i videregående skole i Buskerud

Detaljer

Velkommen til Holmestrand videregående skole

Velkommen til Holmestrand videregående skole Velkommen til Holmestrand videregående skole For elever Dette skrivet inneholder informasjon om videregående opplæring og om skolen. Et godt arbeids- og læringsmiljø Den viktigste forutsetningen for god

Detaljer

SKOLEGUIDE 2014 / 2015

SKOLEGUIDE 2014 / 2015 SKOLEGUIDE 2014 / 2015 Innhold: Hilsen fra rektor s. 2 Skolens overordnede mål s. 3 Trivselsregler s. 3 Å være elev i videregående skole s. 3 Skolens utdanningstilbud s. 4 Basisgruppa s. 5 Vurdering s.

Detaljer