PULTEPOSTEN VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2007/2008! INFORMASJONSNUMMER. August nr 138 TIL BRUK OG NYTTE HELE SKOLEÅRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PULTEPOSTEN VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2007/2008! INFORMASJONSNUMMER. August 2007 - nr 138 TIL BRUK OG NYTTE HELE SKOLEÅRET"

Transkript

1 PULTEPOSTEN SKOLEAVIS AV OG FOR ST. PAUL SKOLE August nr 138 VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2007/2008! INFORMASJONSNUMMER TIL BRUK OG NYTTE HELE SKOLEÅRET

2 Redaksjon: St. Paul skole Christies gt BERGEN PULTEPOSTEN 2 AUGUST 2007

3 REKTORS SIDE Gode venner! Sommerferien er over. Jeg håper alle, som jeg, har hatt en god ferie med en blanding av nye impulser og anledning å ta seg selv igjen. Derfor betyr ikke den nye loven de store utfordringene for oss i forhold til tidligere lov. Vi tror heller ikke det endrer våre muligheter til å realisere planene om et gymnas. Vi fryktet større problemer og er glade over at satsen for driftstilskudd, 85 %, står fast. At lovendringen nå skulle åpne for tilskudd Rett før sommeren ble friskoleloven behandlet i Stortinget og er gjeldende fra juli dette år. Bakgrunnen var regjeringens Soria Moriaerklæring: Regjeringen vil [ ] gjennomgå regelverk og støtteordninger for private skoler for å stramme inn utbredelsen av private skoler som ikke utgjør et religiøst eller pedagogisk alternativ til den offentlige skolen. Som ventet ble den vesentligste endringen hvem som skal få lov å drive friskoler. Mens loven tidligere tillot hvem som helst å starte en friskole bare kvalitetskravene var oppfylt, er det nå krav om et særskilt grunnlag. I den nye lovens 2-1 heter det: Skolane skal drive verksemda si på følgjande grunnlag: a) religiøst b) anerkjend pedagogisk retning c) internasjonalt d) særskilt tilrettelagd vidaregåande opplæring i kombinasjon med toppidrett e) norsk grunnskoleopplæring i utlandet til husleie eller bygg, var selvsagt utelukket ved denne anledningen. Vi føler det urimelig at vi ikke får tilskudd til skolebygget når vi vet at dette utgjør rundt 1/3 av de totale utgifter i kommunale skoler. Det største problemet for friskolene i Norge er manglende tilskudd til husleie og bygg. Derimot er det bra at vi får tilskudd til frukt og grønt samtidig som kommunene. Selv om ikke dette er veldig store beløp for den enkelte skole, var slike økninger av kostnader noe vi tidligere ofte måtte kjempe noen år for å oppnå. Vi mener det var feil å endre friskolelovens betegnelse. Der er mange forskjellige private skoler som driver en eller annen opplæring utenfor skolelovene og uten statstilskudd, for eksempel danseskoler eller kjøreskoler. Engleskole er visst det siste på markedet. Vår skole, som er godkjent med rett til tilskudd etter privatskoleloven, er langt nærmere de offentlige skolene enn alt det som fi nnes av privatskoler uten tilskudd. Friskoleloven er derfor en bedre betegnelse. Da hadde vi fått f) særskilt tilrettelagd opplæring for funksjonshemma. en naturlig inndeling av tre hovedgrupper av skoler: Katolske skoler er eksempler på religiøse skoler og Steinerskolene en pedagogisk retning. Lovens tittel er også endret fra friskoleoven til privatskoleloven. Alle kvalitetskravene, som egentlig først og fremst er krav om å følge det meste av regelverket som gjelder i kommunale skoler, er videreført. Prisen for offentlig tilskudd er derfor stor likhet med kommunale skoler i de fieste ytre forhold. Privatskoleloven gir stramme tøyler. Bergen International School har så langt valgt å arbeide utenfor loven, selv om de kunne blitt godkjent og fått tilskudd etter bokstav C. Noen mindre endringer ble også foretatt, som krav om at skolene nå er pliktig å forsikre sine elever mot ulykker i skoletiden. Offentlige - eiet av stat, fylke eller kommune. Friskoler som har ikke-kommersielle eiere, som mottar statstilskudd og er knyttet opp mot offentlig skoleverk. Privatskoler - som arbeider uavhengig av vanlige skolelover og uten offentlig tilskudd. Selv om vi opplever, både at den nåværende Privatskolelov og Friskoleloven fra den forrige regjeringen, setter stramme grenser for den frihet vi kunne ønske, kan vi fortsatt sove rolig om natten. Til tross for mange (irriterende) krav om likhet til kommunale skoler, har vi fortsatt anledning å drive skolen ut fra Kirkens perspektiv og la skolen være preget av vår atmosfære. Med de nye formålskravene er dette ikke bare lovlig, men faktisk pålagt. Jeg ønsker alle lykke til med et godt skoleår! Katolske skoler med over 44 millioner elever spredd over hele verden, velger nesten alle steder å arbeide tett opp mot de ulike lands offentlige skoleverk. PULTEPOSTEN 3 AUGUST 2007

4 15. november 2007 = frist for søknad om elevplass fra høsten 2008 Barn som er født i 2002 skal begynne i 1. klasse i august Barn som er født før 01. april 2003 kan søke om fremskutt skolestart. Dette krever utredning og anbefaling fra skolepsykolog. Foreldrene må i slike tilfelle snarest kontakte PPT-kontoret de sogner til geografi sk. Vi har en klasse på hvert trinn i barneskolen, klassene har normalt elever. Ved overgangen til ungdomsskolen deles 7. klasse i to grupper som fordeles til to nye 8. klasser. Vi kan derfor tilby plass til ytterligere 25/26 elever fra 8. klasse. Barn som er registrert i St. Paul menighet eller som alt har søsken ved skolen, blir prioritert ved opptak. Skolen har så mange søkere at vi ikke lengre kan garantere plass til alle som er prioritert. Forutsetning for å bli prioritert er at søknadsfristen, 15. november, overholdes. Bortsett fra ved skolestart i 1. og 8. klasse, vil det normalt kun tas inn nye elever om det blir ledig plass ved en annen som slutter. Det er viktig at alle som vurderer å la sine barn begynne på St. Paul skole snarest sender søknad om opptak. Skjema fås ved henvendelse til skolen eller på internett: Elever skal straks gå hjem etter at skoledagen er avsluttet En del elever ønsker å bli igjen på skolen etter undervisningen, noen som venter på eldre søsken, noen på en venn i en annen klasse, andre på at mor/far skal hente etc. Det medfører uoversiktlighet og unødige problemer. Vi har kun tilbud om opphold til de elever som har plass på Pauline/SFO. Alle andre må straks forlate skolen etter avsluttet undervisning. Permisjoner, fravær, turer, ekskursjoner m.m. Alle barn har rett til opplæring. Det er foreldrene som har hovedansvaret for at denne retten oppfylles, og i Norge velger nesten alle at barna blir elever på en skole. Noen ganske få får hjemmeundervisning. De elever som går på skolen, må følge det opplegget skolen har. Skolen vil ofte legge undervisningen som ekskursjoner, kino-/teaterbesøk, turer, leirskoler m.m. Når det er bestemt for en klasse å ha et slikt opplegg, er det obligatorisk for alle elevene. Loven gir elevene rett og plikt til 190 skoledager i året. I spesielle tilfeller kan elever innvilges permisjon for inntil to uker. Permisjon for inntil to dager kan avklares med klassestyrer gjennom meldeboken. Ved permisjon utover to dager, kreves søknad gjennom brev til skolen. Det er en utfordring for skolen at stadig fiere søker fri, og det er uheldig for elevenes skolegang. Vi må derfor be om at foreldrene nøye vurderer om det er riktig å søke eleven fri fra skolen eller et særlig opplegg. Ved reise til utlandet utover to uker, opphører elevens rett og plikt til opplæring i Norge. Eleven skal da skrives ut fra skolen og mister retten til å komme tilbake til samme skole eller klasse som før avreise. Sykefravær: Dersom elever er syke og ikke kan komme på skolen, bes foresatte kontakte skolen over telefon eller e-post senest 3. fraværsdag. Fraværet bekreftes i meldeboken når eleven er tilbake. For elever som har hyppig eller langvarig fravær, er det aktuelt at skolen i samarbeid med skolelegen, iverksetter særskilte tiltak. Elever som i følge legattest, ikke kan bruke vanlig transport til skolen (for eksempel etter beinbrudd), har rett til drosjeskyss. Kontakt skolen for rekvisisjon. Skolemateriell I all hovedsak får elevene låne alle sine skolebøker på skolen. Det er imidlertid viktig at bøkene blir behandlet best mulig. Dette er blitt særlig viktig siden stadig færre bøker kommer skikkelig innbundet. Elever/foresatte må erstatte bøker som mistes, ødelegges eller utsettes for unormal slitasje. Derfor: LEGG BIND PÅ ALLE LÆREBØKENE! (Dette gjelder også bøker hvor det er lagt på kontaktpapir.) Elevene vil også få det vesentligste av skrivebøker på skolen. PULTEPOSTEN 4 AUGUST 2007

5 HELGE JOHAN HAMRE født i Sauda IN MEMORIAM Helge Johan Hamre var musikalsk. Han spilte fi olin ikke trommer. Slik var også hans personlighet - sensitiv og dialogvillig, men samtidig klar og med fasthet. 6 år gammel ble han farløs og fiyttet med mor og søsken til Bergen. Under de meget nøkterne kår som ble den tids alenemødre til del, vokste han opp i Øyjorden. Under krigen ble hjemmet dekningssted for motstandsfolk. Helge var aktiv i Det frivillige luftvern og knyttet til kretsen rundt SabOrg. Det var broren Haralds aktive motstandsarbeid som utløste arrestasjonen av Helge. Prisen ble 9 måneder på Espeland, harde forhør og måneder i Møllergaten før han i mai 1945 ble frigitt fra Grini. Helge ble sivilingeniør fra NTH og var i en årrekke betrodd overingeniørstilling på BMVmotorfabrikken, før han sine siste arbeidsår underviste ved Ingeniørhøyskolen. Han var aktiv i foreningslivet og påtok seg verv. Det fi kk særlig St. Paul menighet, og ikke minst St. Paul skole, glede av. Han ledet skolestyret fra 1986 da skolen begynte arbeidet med å planlegge bygging av det nåværende skoleanlegget i Christies gate. Han hadde vervet inntil arbeidene var fullført i Helge Hamre var en klok og omtenksom mann. Han var aldri uvøren, men vurderte rasjonelt for og imot. Som spillemannen på taket, Tevje, kunne han argumentere både med Vår Herre og mennesker fram mot en konklusjon. Han avviste ingen synspunkt, men veide for og imot, før det ble truffet beslutning. Da var han imidlertid klar og en fi ghter i forhold til det som var rett. For Helge var rettferdighet, lojalitet og ansvarlighet en livsstil. Dette viste seg både under krigen og senere når han møtte utfordringer. For sin innsats ble han hedret med den pavelige utmerkelsen Pro Ecclesia et Pontifi ce. Helge var primært en familiemann. Da moren var på sykehjem besøkte han henne hver dag. Hans store kjærlighet var Ingerid. De fi kk 53 år sammen før hun gikk foran i De fi kk 3 døtre og 2 sønner som igjen gav barnebarn og oldebarn. De var alle rundt ham da han feiret 85 år i juni. De minnes en god og vennlig far. Alt på 50-tallet trillet han barnevogn og skiftet bleier. Han underholdt med tryllekunster og huset var fylt av musikk. Som fi olinist gikk han veien fra ungdommens danseorkester til Pensjonistorkesteret. Hjemmet var åpent for venner og kjente. Lenge før det var blitt vanlig å ha innvandrere som venner, tok huset i Helleveien imot ungdom fra Sri Lanka, Vietnam og Chile. Helge var en Pontifi x, en brobygger. Om han kunne ta avstand fra visse handlinger, var han sterk på aldri å fordømme eller svikte mennesket. Han hadde en dyp kristen forankring i respekt for menneskeverdet. Med familie samlet rundt seg, døde Helge Hamre rolig på Engensenteret St. Hans aften, 23. juni Han etterlater seg mange og gode minner til en stor krets av familie og venner. Helge Hamre var en hedersmann. Biskop Bernt I. Eidsvig (Oslo) Rektor Gjermund Høgh (Bergen) PULTEPOSTEN 5 AUGUST 2007

6 FORELDREMØTER HØSTEN 2007 Dersom intet annet er anmerket, vil foreldremøtene bli avholdt på personalrommet i 2.etg. 1. KL. ONSDAG KL. 19:00 2. KL. ONSDAG KL. 19:00 3. KL. ONSDAG KL. 19:00 (i klasserommet i 3. etg.) 4. KL. TORSDAG KL. 19:00 5. KL. TORSDAG KL. 19:00 6. KL. TORSDAG KL. 19:00 (i kantinen i 4. etg.) 7. KL.. MANDAG KL. 19:00 8A TORSDAG KL. 19:00 (i kantinen i 4. etg.) 8B TORSDAG KL. 19:00 9A TIRSDAG KL. 18:30 9B TIRSDAG KL. 18:30 (9A+B begynner i auditoriet i 1. etg.) 10A ONSDAG KL. 18:00 10B ONSDAG KL. 18:00 (10A+B i auditoriet i 1. etg.) HUSK: FAU TEMAKVELD! BARN OG BRUK AV INTERNETT/MOBIL Auditoriet i 1. etg. tirsdag 11. september kl 19:30 Foredragsholder Kjellaug Tønnesen (organisasjonen BarneVakten) SOS-FESTEN Årets SOS-fest vil bli avholdt LØRDAG 27. OKTOBER. Det endelige programmet, med klokkeslett etc., vil bli sendt ut i midten av oktober. ELEVRÅDET Elevene er de viktigste menneskene på skolen. Da må de trives, lære og bli hørt! Alle klassene fra 5. til 10. skal velge to tillitsvalgte og to varatillitsvalgte. Disse to representantene fra hver klasse danner sammen ELEVRÅDET. Her velges det et STYRE og en ELEVRÅDSLEDER. Elevrådslederen skal også møte i SKOLESTYRET som er skolens øverste organ. På en måte bestemmer skolestyret over rektor også. Elevrådet kan ta opp de fieste sakene som gjelder elevene på skolen. Elevrådet har rett til å bli hørt! En av de viktigste sakene i høst er at vi skal få ned på papiret en revidert ANTI-MOBBE-PLAN eller kanskje vi skal kalle den en TRIVSELS-PLAN? Dessuten har rektor foreslått at det skal være et VERNEOMBUD i hver klasse. Kanskje det skal være de tillitsvalgte som er verneombud for sin klasse? Vi diskuterer videre! Jan Wilhelm Werner Elevrådskontakt PULTEPOSTEN 6 AUGUST 2007

7 NYTT FRA PERSONALET Det er lite endringer i staben fra våren 2007 til skolestart nå i høst, og det er vi glade for. Solfried Joys gikk av med pensjon i juni og fiyttet til Oslo, men er faktisk allerede tilbake som vikar noen dager. Sunniva Kristiansen er tilbake etter morspermisjon. Hun arbeider på småskoletrinnet, mest i 3. klasse. Også Solveig Isaksen som betjener resepsjonen, er tilbake etter morspermisjon. Den eneste nye er Halldis Madsen som underviser i engelsk og musikk i 8.- og 9.-klassene. Hun er nå ikke helt ny for oss heller; hun arbeidet her fra januar 2001 og ut skoleåret 2001/02. Tjenester fra Bergen kommune SKOLEHELSETJENESTE Skolelege: Marit Flataker Lien Helsesøster: Bente Vatle Skolehelsekontoret er normalt bemannet hver torsdag og tirsdager i partallsuker (uke 42, 44, 46 osv.) Skolehelsetjenesten skal primært arbeide med forebyggende tiltak, helsespørsmål og veiledning direkte knyttet til skolen. For akutte sykdommer skal elevene benytte sin fastlege. Kontakt: Telefon: eller e-post: SKOLEPSYKOLOGISK TJENESTE Vår skole blir betjent av PPT-Bergenhus, Neumannsgate 1, Bergen Telefon: Foresatte kan få kontakt med PPT ved direkte henvendelse eller gjennom skolen SKOLETANNLEGE Våre elever har rett til gratis tannbehandling ved den skoletannklinikk som er nærmest der eleven bor. Om innkalling trekker ut eller akutt behandling er nødvendig, må foresatte kontakte skoletannklinikken direkte. PULTEPOSTEN 7 AUGUST 2007

8 ANSATTE PÅ ST. PAUL SKOLE Gjermund Høgh (rektor) Tlf Mob Jan Wilhelm Werner (undervisn.inspektør og rektors stedfortreder) Tlf Mob Ronny Michelsen (undervisn.inspektør) Tlf Mob Kari Skogheim (undervisn.inspektør) Tlf Dom Lukas Lorf-Wollesen (skoleprest) Tlf Mob Anne Johansen (regnskap / lønn) Solveig Isaksen (resepsjon) Svein Johannessen (bibliotek, resepsjon, Pulteposten og websider) Poolo (vaktmester) Mob Cecilie Mohn (logoped) Knut Gjestemoen (logoped) 8.-TEAM Aase Flatnes (8A) Nina Sørgard (8B) Petter Gjessing Halldis Madsen Lisa Nilsen Gloria Hernandez Sebastien Liautaud Liv Tresselt S-TEAM ( KLASSE) 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 9.-TEAM Rune Haugen (9A) Marianne Nygaard (9B) Wencke Hjellum Guri Engan-Skei Knut Gjestemoen Tone Winsnes Sebastien Liautaud Gloria Hernandez Liv Tresselt Halldis Madsen Eva Eek Ronny Michelsen Anne Kirsten Eek-Larsen Sherrene Santhiapillai Marit Salomonsen Mary Anne Moos Stephanie Achen Maria E. Omdahl Sunniva Vang Kristiansen Signe Eikanger Marit Salomonsen M-TEAM ( KLASSE) 5.kl. Kari-Anne Førland 6.kl. Jorun Sannes 7.kl. Hedda Humerfelt Andre lærere på M-trinn: Truls Hopsdal Eva Eek Liv Tresselt Cecilie Mohn Jan Wilhelm Werner Lisa Nilsen Guri Engan-Skei 10.-TEAM Inge Risheim (10A) Gro K. Bjørgaas (10B) Inger Leirnes Dag Olav Larsen Edit Kiss Roset Gloria Hernandez Sebastien Liautaud SKOLEASSISTENTER: Stephan Ludvigsen, Anna Podlesiecka, Tihitina Yirdaw, Hilde Mari Sebastian, Rachel Meyer og Sølvi Skudal PAULINE (skolefritidsordningen): Nina Eknes (avdelingsleder), Anna Podlesiecka, Sølvi Skudal, Stephan Ludvigsen, Kjetil Bergo, Cecilie Jørgensen, Tihitina Yirdaw, Rachel Meyer og Hilde Mari Sebastian PULTEPOSTEN 8 AUGUST 2007

9 DIVERSE TELEFONER O.L. Skolen: Menigheten: Fax (skolen): Pauline: E-post: Skolens hjemmeside på internett: ANG. TELEFONER TIL OG FRA SKOLEN Skolen har nærmere 340 elever, og vi har ikke kapasitet til å hente elever for telefonbeskjeder i skoletiden. Viktige beskjeder blir selvsagt videreformidlet umiddelbart. Mobiltelefoner kan virke forstyrrende og skal i regelen ikke benyttes på skolen. Om elevene likevel har med seg mobiltelefon, skal den være avslått eller lydløs innendørs og i alle undervisningssituasjoner. Mobiltelefon skal ikke være framme i skoletiden, men holdes i lommen eller i sekken. Telefoner skal heller ikke sjekkes for anrop/meldinger i timene. Om det er spesielt viktig å benytte mobiltelefonen, må tillatelse innhentes av læreren. Mobiltelefoner som brukes i strid med reglene, kan bli inndradd og må eventuelt hentes av foresatte. I skoletiden er det vanskelig å få snakke med lærere på telefon i det samme man ringer. Lærerne er opptatt med undervisning og fiytter seg mye fra rom til rom i løpet av skoledagen. Vennligst be resepsjonen om å gi en beskjed til læreren slik at han/hun kan ringe deg opp igjen når det passer. SKOLEMAT, MELKEORDNING, SKOLEFRUKT OG KANTINE Elevene trenger riktig energi for å få best mulig utbytte av undervisningen. Matpakke med melk + brød er en god kombinasjon og de aller fieste på barnetrinnet har med matpakke. I ungdomsskolen er det litt fiere som kommer uten matpakke, men det store fiertallet har med seg mat. Skolemelkordningen fortsetter som tidligere. Melken er blitt mellom 24 og 47% dyrere. Den laktosereduserte jordbærmelken vil ikke bli produsert etter jul, så derfor blir det kun giro for halve året dersom ditt barn drikker denne. Melkedrikkerne får giro i løpet av et par uker. SKOLEFRUKTEN fortsetter. I år er det GRATIS for alle elever! Vi vil gjøre frukten eller grønnsakene tilgjengelig allerede fra morgenen av, slik at klassene selv kan velge når de vil spise den. Èn felles type for alle elever hver dag. Dersom noen har allergier (for eksempel mot kiwi), skal vi klare å fi nne erstatningsfrukt. Da må foresatte ta kontakt med skolen på forhånd. (Vi tar ikke hensyn til de som...ikke liker... ) På ungdomstrinnet kan elevene kjøpe mat og drikke i kantinen, drevet av 8.-klassene. Vi har enkle rundstykker med ost, yoghurt og diverse drikke fra meieriet. Hvis du vil slippe å ha penger i lommen hver dag, blir du med på melkeordningen og smører en god matpakke om morgenen! Det blir litt overskudd av kantinedriften. Dette går til elevrådet. PULTEPOSTEN 9 AUGUST 2007

10 ORDENSREGLER FOR ST. PAUL SKOLE Kjære elev. Vi er mange på skolen, og for at alle skal trives, er det nødvendig med regler både for arbeidet inne i skolen og for oppholdet på skolens uteområde. Disse reglene gjelder i tillegg på alle skolens arrangementer. HENSYN: Vi må ta hensyn til hverandre, til små og store elever, til de voksne og til skolebygningen. Vi er stolte av skolen vår og ønsker å ta vare på den best mulig. Ta hensyn til dette og bruk bosspannene som er satt ut. Vær hensynsfull mot de andre elevene både på skolen og på skoleveien, og rett deg etter tilsnakk fra skolens ansatte. HØFLIGHET: Alle må bruke sunn fornuft og vise høfiighet. Banning og bruk av skjellsord godtas ikke. HELSE: Ta vare på helsen din. Røyking og bruk av rusmidler er forbudt. Ta ikke snop med på skolen. TRAFIKK: Bruk gangfeltene og respekter trafi kklysene, husk at skolen vår ligger i et trafi kkfarlig område. Elever i ungdomsskolen kan bruke sykkel til skolen dersom de bruker hjelm og holder sykkelen låst i sykkelstativ i hele skoletiden. FRIMINUTT: I friminuttene skal du oppholde deg på klassens tildelte områder. Innendørs skal du ikke løpe eller leke slik at du er til sjenanse for medelever eller skader inventar. Unngå slåssing og voldsom lek. Snøballkasting er forbudt. Ballspill er tillatt når det er tilrettelagt for dette. Stans lek og spill med det samme det ringer inn, og gå rakst til timen. VERDISAKER: Ta ikke med penger eller verdisaker på skolen. Skolen er ikke ansvarlig for eventuelt tap. MELDINGER: Ha melding hjemmefra i meldeboken om sykefravær o.l. Ved sykefravær over 3 dager skal foresatte kontakte skolen. Reaksjoner ved brudd på reglene: Hjemmet skal ha melding i eget brev ved gjentagne eller alvorlige brudd på ordensreglene. Brudd på ordensregler og dårlig oppførsel for øvrig kan føre til gjensitting, parade, hjemsending for resten av dagen eller utvisning av eleven i inntil 3 dager. Eleven kan bli utelukket fra klassearrangement som foregår utenfor skoleområdet. Ved hjemsending for resten av dagen og ved utvisning av eleven inntil 3 dager, skal rektor ta avgjørelsen etter å ha samrådd seg med elevenes lærere. Ved hjemsending for resten av dagen bør foresatte varsles om tiltaket. Ved utvisning for minst én dag skal foresatte varsles og de skal ha rett til å uttale seg før vedtak treffes. Eleven/foresatte kan gjøres erstatningspliktig for skader som eleven forvolder. LA OSS GJØRE SKOLEN VÅR TIL EN GOD SKOLE FOR ALLE! PULTEPOSTEN 10 AUGUST 2007

11 Ȁ ࠀԀԀ ĀȀ ЀԀ ĀȀĀЀ ࠀࠀ ࠀࠀ ĀȀ ЀЀԀ ༀကᄀ ԀȀԀሀကԀጀ ЀᄀԀက ᔀༀ ᘀᜀᜀ ᄀԀကԀЀ ᤀሀԀကᄀ ༀက ᘀጀ ሀ ᨀԀက ȀȀԀ ᘀᔀ ᤀ ԀȀᜀ ᄀ Ȁ ԀᄀᄀԀᰀ ᴀȀԀሀԀḀЀ ԀᄀᄀԀကḀ ሀḀ ἀᘀȁ ԀကԀጀ ЀᄀကԀကᄀ ကԀЀЀԀ ἀᘀကḁ ሀḀ ᘀጀ Ԁሀᰀ ᔀԀȀȀᘀᔀḀ ሀḀ!ᘀЀᄀḀ"ᔀᔀԀက ᘀጀ ᜀᘀЀᄀЀᄀԀ ####### ###### ######### ######### ἀ$ ЀԀȀЀḀကᰀ % Ԁ Ѐᘀᔀ ᨀԀጀ&ḀᄀԀ ᤀ$Ѐᄀ' (ԀȀԀ)ᘀḀ ᤀ ԀᔀᔀԀ ᴀȀԀሀԀḀЀ Ԁሀᰀ ᔀᘀᨀ ȀᄀԀȀԀ)ᘀḀ ἀᘀကԁѐ ᄀᄀԀЀ Ḁ ሀḀ ᘀጀ ᄀԀȀԀ)ᘀḀ Ѐ ᘀȀԀᄀ ԀḀ *ᘀᨀ ȀᄀԀȀԀ)ᘀḀ ######### ᴀሀᰀ ḀḀԀḀ ᄀԀȀԀ)ᘀḀ ######### *ᘀᨀ ȀᄀԀȀԀ)ᘀḀ ######### ᴀሀᰀ ḀḀԀḀ ᄀԀȀԀ)ᘀḀ ######### ἀᘀကԁѐ ᄀᄀԀЀ Ԁሀᰀ ᄀ ሀԀ ᴀ+ᜀᘀЀᄀ ကԀЀЀԀ,Ԁᄀ Ԁက Ѐᄀᘀက ḀᄀԀကԀЀЀԀ )ᘀက ሀༀက Ѐ ᘀȀԀ ᘀጀ ሀ )ༀက ᔀ&Ԁ ᘀᜀᜀᔀԀက ЀᘀᔀᤀԀᄀᰀ *Ԁ ሀ Ȁ ᘀ)ᄀԀ ḀᄀԀကሀ "Ԁ ԀȀȀԀက )ᘀᄀᘀጀက )ԀကԀ ሀༀကԀ ԀȀԀሀԀက ᘀጀ Ԁ )ȀԀЀᄀԀ Ѐ&ḀԀЀ Ԁᄀ Ԁက Ѐᄀ Ѐ ༀ ᘀᔀᔀԀ ሀ ЀԀḀᰀ - ᘀȀԀḀ ሀ Ȁ ᤀሀԀကᄀ ԀḀ ԀȀᄀ ᄀ Ȁ)ԀȀȀԀ ሀ"က ԀကԀ ᘀᔀ Ԁᄀ Ԁက က ᄀ ጀ ༀ Ȁ ԀȀԀሀԀက ԀȀᄀ ᰀ!"ᨀȀ ЀԀက Ḁጀ Ԁက ሀᤀԀḀጀ ጀ ሀ )ᘀကԀЀ ᄀᄀԀЀ Ѐ ᔀᄀ& Ԁᰀ,Ԁᄀ Ԁက ԀḀ )ᘀက ԀȀ ᘀᔀ Ѐ ᘀȀԀḀ )ᘀက Ḁᄀ ᤀ က ᘀሀԀကЀ ᄀ ᘀሀԀက ᤀሀ Ȁ Ԁ ԀȀԀሀԀက Ѐᘀᔀ Ḁ ሀ.ကԀ ᔀԀ ЀȀ Ԁ Ѐ ᔀᔀԀḀᤀԀḀጀԀကᰀ - ᘀȀԀḀ ጀ Ѐ ḀȀԀ Ḁ Ḁጀ ༀ ᄀ ȀȀ ᄀԀ ᄀ ԀȀԀሀԀḀ Ḁ ḀᄀԀကሀ "ԀЀ)ᘀᄀᘀጀက )ԀကԀЀ ᰀ / ## 0Ԁ ## ጀ $က ᘀᜀᜀᔀԀက Ѐᘀᔀ ᜀༀ ᄀ Ѐ ᄀ" Ѐ ᘀḀЀᨀ Ȁ Ԁက )က ጀȀ ጀ Ѐ ᘀȀԀȀ ሀ Ḁ ᨀȀ Ȁ ጀᄀ "ᄀ ᜀༀ Ѐ ᘀȀԀḀЀ ᤀ ԀᔀᔀԀЀ Ԁက 111ᰀЀᄀᜀ "ȀᰀḀᘀᰀ 2 Ȁ Ԁက ᘀᨀȀԀЀ Ԁ ကԀ ᄀԀ ᔀԀ Ḁ ሀḀᰀ ጀ $က ЀᜀԀЀ ԀȀᄀ ᘀᜀᜀᔀԀက Ѐᘀᔀ ᜀༀ ᄀ Ѐ ᘀȀԀᤀԀȀЀԀᄀ ԀḀԀЀᄀԀḀ Ԁ Ḁ)ᘀကᔀԀကԀက Ѐ ᘀȀԀḀ ᘀᔀ ԀȀԀሀԀကЀ ᤀԀȀЀԀ "ᄀԀḀ )ᘀကԀЀ ᄀᄀԀЀ Ѐ က )ᄀȀ ጀԀ Ѐ ᔀᄀ& Ԁᰀ ᨀԀက Ԁက)ᘀက ᘀᔀ ᄀ )ᘀကԀȀ ကԀ ᔀԀȀ Ԁက )က ᄀ Ȁ ᘀЀЀ Ḁༀက Ԁᄀ Ԁက ᤀԀȀЀԀ)ᘀကᤀᘀȀ Ѐ ᘀȀԀḀ ᔀༀ ᄀ ᤀԀḀЀ&Ḁ ᄀ Ȁ3 )ᘀက Ԁ ЀԀᔀᜀԀȀ ༀကȀ ጀ Ѐ&Ḁ3 ḀԀ Ѐ ᄀᄀ ᤀ$ကЀԀȀ Ԁᄀ4ᰀ,ԀကЀᘀᔀ )ᘀကԀЀ ᄀᄀԀ Ԁ ᤀ က Ѐ ᔀᔀԀ ᨀᘀЀᄀԀ 3 ᨀԀက ሀ ᘀᔀ ༀ )ༀ ᘀᜀᜀȀ&Ѐᄀ ᨀԀጀጀԀЀ ကԀЀЀԀကᄀԀȀԀ)ᘀḀԀက ԀကЀᘀᔀ ԀကԀ ᔀԀḀԀက Ѐ ᘀȀԀḀ ᨀ$က ሀ ᄀԀ ԀᄀᄀԀᰀ 5ᜀᜀȀ&ЀḀ ḀጀԀက ᘀᔀ Ѐ.ကȀ ጀԀ )ᘀကᤀᘀȀ Ḁ ጀ Ѐ ԀጀԀᄀ ᨀကԀሀ3 Ԁሀᰀ ᨀ Ѐ ԀḀ ሀ ԀᄀᄀԀ Ѐ Ԁᔀ ᰀ - Ԁᔀ ᄀ ԀḀԀက ᘀጀЀༀ Ѐᘀᔀ ᨀԀ ကԀ)ᄀԀȀЀԀ ᜀༀ ᄀ )ᘀကԀЀ ᄀᄀԀ ᘀጀ ԀȀԀሀԀက %)ᰀᘀᰀᔀᰀ 6ᰀ Ȁ ЀЀԀ' Ԁက ԀḀᄀ ᔀԀ Ѐ ᘀȀԀḀЀ ጀက"ḀḀȀ ጀ3 ᘀက ԀḀЀကԀጀȀԀက ᘀጀ ᨀԀЀᄀԀᔀᔀԀȀЀԀက )ᘀက $ሀက ጀᰀ -ᄀԀ, ᄀᘀ ࠀ ᴀȀԀሀԀḀЀ Ѐ ጀḀᰀ ĀȀ Ѐ Ԁ ἀᘀကԁѐ ᄀᄀԀЀ "Ḁ ԀကЀ က )ᄀ ԀĀȀ Ȁ ĀȀĀ ࠀ ĀȀ ЀĀԀȀĀȀ PULTEPOSTEN 11 AUGUST 2007

12

PULTEPOSTEN VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2008/2009! INFORMASJONSNUMMER. September 2008 - nr 143 TIL BRUK OG NYTTE HELE SKOLEÅRET

PULTEPOSTEN VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2008/2009! INFORMASJONSNUMMER. September 2008 - nr 143 TIL BRUK OG NYTTE HELE SKOLEÅRET PULTEPOSTEN SKOLEAVIS AV OG FOR ST. PAUL SKOLE September 2008 - nr 143 Årets 1. klasse VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2008/2009! INFORMASJONSNUMMER TIL BRUK OG NYTTE HELE SKOLEÅRET Redaksjon: St. Paul skole Christies

Detaljer

PULTEPOSTEN VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2009-2010! INFORMASJONSNUMMER. September 2009 - nr 149 TIL BRUK OG NYTTE HELE SKOLEÅRET

PULTEPOSTEN VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2009-2010! INFORMASJONSNUMMER. September 2009 - nr 149 TIL BRUK OG NYTTE HELE SKOLEÅRET PULTEPOSTEN SKOLEAVIS AV OG FOR ST. PAUL SKOLE September 2009 - nr 149 VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2009-2010! INFORMASJONSNUMMER TIL BRUK OG NYTTE HELE SKOLEÅRET Redaksjon: St. Paul skole Christies gt. 16-5015

Detaljer

PULTEPOSTEN VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2006/07! Nr 133 AUGUST 2006 TIL BRUK OG NYTTE HELE SKOLEÅRET SKOLEAVIS AV OG FOR ST.

PULTEPOSTEN VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2006/07! Nr 133 AUGUST 2006 TIL BRUK OG NYTTE HELE SKOLEÅRET SKOLEAVIS AV OG FOR ST. PULTEPOSTEN SKOLEAVIS AV OG FOR ST. PAUL SKOLE Nr 133 AUGUST 2006 VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2006/07! Bildene er av årets 1. klasse. Lærere er Mary Anne Moos (klassestyrer) og Stephanie Achen. I N F O R M

Detaljer

Skoleavis for St. Paul skole Nr. 160 - august 2011 INFORMASJON

Skoleavis for St. Paul skole Nr. 160 - august 2011 INFORMASJON PULTEPOSTEN Skoleavis for St. Paul skole Nr. 160 - august 2011 2011/2012 INFORMASJON Årets nye førsteklassinger med sine faddere i 5. klasse. Det er godt å ha en hånd å holde i! Velkommen til nytt skoleår!

Detaljer

Skoleavis for St. Paul skole Nr. 164 - august 2012. St. Paul skole. St. Paul gymnas INFORMASJON

Skoleavis for St. Paul skole Nr. 164 - august 2012. St. Paul skole. St. Paul gymnas INFORMASJON PULTEPOSTEN Skoleavis for St. Paul skole Nr. 164 - august 2012 St. Paul skole St. Paul gymnas Skoleåret 2012/2013 INFORMASJON St. Paul skole eies og drives av Oslo katolske bispedømme (OKB) www.katolsk.no/organisasjon/okb

Detaljer

2010/2011 PULTEPOSTEN. Nr. 155 - september 2010 INFORMASJON

2010/2011 PULTEPOSTEN. Nr. 155 - september 2010 INFORMASJON 2010/2011 PULTEPOSTEN Nr. 155 - september 2010 INFORMASJON REKTORS SIDE skal læreren også være med å legge forholdene til rette slik at elevene kommer ut av skolen med faglig innsikt. Lærere kan ikke lære

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.)

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Ordens- og trivselsregler ORDENS- OG TRIVSELSREGLER VED TASTARUSTÅ SKOLE Generelle regler

Detaljer

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer):

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): SØKNAD ELEVPLASS Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): Det søkes om opptak i klasse: Fra (dato/år): Av pedagogiske og praktiske årsaker blir det ikke mulig å

Detaljer

SEPTEMBER / OKTOBER 2013

SEPTEMBER / OKTOBER 2013 SEPTEMBER / OKTOBER 2013 VI ØNSKER NYE OG GAMLE ELEVER VED ÅSVEIEN SFO VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR. - Ca. annenhver mnd. kommer det ut et informasjonsskriv fra SFO som det er viktig at alle leser. Her står

Detaljer

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel Odda ungdomsskole - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel SKOLEÅRET 2008/ 2009 Reglementet skal fremme samarbeid, trivsel, medansvar og

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2016/2017 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 18.08.2016. Vedtatt i SU 10.05.16. Til elever, foresatte

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Kjære foreldre/foresatte! Juli 2015 Ditt barn går eller skal begynne ved Frydenlund-SFO, for første gang. Dette er særlig en overgang for de som kommer fra barnehagen,

Detaljer

Elevenes rettigheter og plikter

Elevenes rettigheter og plikter Vedlegg 12 Ordensreglement for Kristen Friskole Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov 4. juli 2003 nr. 84: 3 9 og 3-10. Elevenes rettigheter og plikter 1. Holdninger Alle elevene i skolen må

Detaljer

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SFO MOBIL: 990 70 084

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SFO MOBIL: 990 70 084 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SKAUEN KRISTELIGE SKOLE SFO MOBIL: 990 70 084 1 Velkommen til et nytt skoleår ved Skauen kristelige skole SFO! Vi gleder oss til et nytt SFO - år i Jon Alvssonsgate18.

Detaljer

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11 Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11 Referat fra møte i SAMARBEIDSUTVALGET Dato og tid Tirsdag 5.4.2011 Kl. 19:30 Lurahammaren ungdomsskole Sted: Til stede: Ikke til stede: Sendes til:

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

- Revidert høsten

- Revidert høsten - Revidert høsten 2017 - Forskriften er, etter delegert fullmakt, vedtatt av SU ved Sandved skole med hjemmel i opplæringsloven 2-9 jf. og forvaltningsloven 2-2-c. Et ordensreglement kan bidra til å få

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2017/2018 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 17.08.2017. Vedtatt i SU 14.06.17. Til elever, foresatte

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA.

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA. TRIVSELSREGLER Mai 2010 Viser til Opplæringsloven 2-9. og Kommunal Forskrift 24.05.07 VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET

Detaljer

ORDENSREGLEMENT SVARHOLT SKOLE

ORDENSREGLEMENT SVARHOLT SKOLE ORDENSREGLEMENT SVARHOLT SKOLE Ordensreglementet skal ivareta rettigheter og plikter til den enkelte elev. Reglementet skal bidra til å skape trygge rammer i læringsmiljøet og inngår som et viktig element

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE Reglene gjelder for alle elever ved Lavangen skole. Reglene gjelder på hele skolen, skoleplassen, når elever er på turer og i bussen og til og fra skolen. SKOLEVEIEN Alle

Detaljer

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO MOBIL:

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO MOBIL: ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2016-2017 SKAUEN KRISTELIGE SKOLE SFO MOBIL: 990 70 084 1 Velkommen til et nytt skoleår ved Skauen kristelige skole SFO! Vi gleder oss til et nytt SFO - år i Jon Alvssonsgate18.

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

INNHOLD. Tilforeldrene/foresatte Adresser/telefoner Kontaktlærere/team. Elevpermisjoner Skolens uteområde. Side 9 Skoleruta 2005-2006

INNHOLD. Tilforeldrene/foresatte Adresser/telefoner Kontaktlærere/team. Elevpermisjoner Skolens uteområde. Side 9 Skoleruta 2005-2006 Nr. 1 skoleåret 2005-2006 INNHOLD Side 3 Tilforeldrene/foresatte Side 4 Adresser/telefoner Side 5 Kontaktlærere/team Side 6 FAU Side 7 Elevpermisjoner Side 7 Skolens uteområde Side 8 Rådgivernytt Side

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE Foto: Bjarne Sætrang 1 Endringer i forskrift vedtatt av bystyret 14. juni 2017. Gjeldende fra 01.08.2017 Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2014/2015 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole 1 Til elever, foresatte og personale! På Øygard har vi følgende motto: Alle for Øygard Øygard for alle! I dette

Detaljer

Foreldremøte VG 1. 26. August 2015. St. Paul gymnas Nygårdsgaten 124 5008 Bergen Tlf 55215930

Foreldremøte VG 1. 26. August 2015. St. Paul gymnas Nygårdsgaten 124 5008 Bergen Tlf 55215930 Foreldremøte VG 1 26. August 2015 Styring og eierskap Eier av skolen: Oslo katolske bispedømme Utnevner 3 av 5 medlemmer av skolens styre Skoleråd for de katolske skolene: Gjermund Høgh Rektor: Ronny Michelsen

Detaljer

FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova.

FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova. FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 (2006-07) Om lov om endringar i friskolelova. FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Ny privatskolelov Regjeringen legger 23. mars

Detaljer

Ordens- og trivselsreglene for Marienlyst skole

Ordens- og trivselsreglene for Marienlyst skole Ordens- og trivselsreglene for Marienlyst skole Marienlyst skole er arbeidsplassen for mange elever, lærere og andre ansatte som bidrar innen sitt fagfelt. Vi vil at arbeidsforholdene på skolen skal være

Detaljer

Aktivitetsskolen Abildsø. Informasjonshefte Aktivitetsskolen Abildsø Skoleåret 2016/2017

Aktivitetsskolen Abildsø. Informasjonshefte Aktivitetsskolen Abildsø Skoleåret 2016/2017 Aktivitetsskolen Abildsø Informasjonshefte Aktivitetsskolen Abildsø Skoleåret 2016/2017 Velkommen Alle vi i aktivitetsskolen gleder oss til at du skal begynne hos oss. Vi håper du kommer til å oppleve

Detaljer

Velkommen til oppstart på Bispehaugen SFO 1.trinn høsten er velkommen

Velkommen til oppstart på Bispehaugen SFO 1.trinn høsten er velkommen Velkommen til oppstart på Bispehaugen SFO 1.trinn høsten 2017. er velkommen Vi gleder oss til å møte 30 nye barn som skal starte på Bispehaugen SFO fra 1. august 2017. Totalt er det pr. i dag 37 elever

Detaljer

Tilbake fra permisjon er Tine Fredriksen, Cecilie Dalset og Ann-Siri Grøttvik.

Tilbake fra permisjon er Tine Fredriksen, Cecilie Dalset og Ann-Siri Grøttvik. Rektor har ordet. Ila skole 2014-2015 Foreldreinformasjon Velkommen til et nytt og lærerikt skoleår! Vi går inn i Ila skoles siste år som kombinert barne- og ungdomsskole. Også i dette skoleåret er vi

Detaljer

HØSTINFO. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre.

HØSTINFO. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. HØSTINFO Hausten er komen til huset i hagen Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. Tre jenter ned og tre jenter ut. No haustar våre jenter kvar sin eplegut av Einar Økland

Detaljer

Samværsreglement Gressvik ungdomsskole SAMVÆRSREGLEMENT VED GRESSVIK UNGDOMSSKOLE

Samværsreglement Gressvik ungdomsskole SAMVÆRSREGLEMENT VED GRESSVIK UNGDOMSSKOLE SAMVÆRSREGLEMENT VED GRESSVIK UNGDOMSSKOLE 1. Del med andre. Bry deg om, og samarbeid med andre Derfor: Behandler vi hverandre med respekt. Respekterer vi at vi er ulike. Lar vi andre være med på leker

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Nyhetsbrev skoleåret 2016-17, nr.1 Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Til elever, foresatte og ansatte! Velkommen til nytt skoleår! Vi gleder oss til å starte opp nytt skoleår med 245 elever fra 1.-10.trinn.

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Vedtatt i BUK 15.06.16 Hjemmel Utvalg for barn, unge og kultur har i møte 16.06.16, med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Vestbygda ungdomsskole ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

ANSVARS- OG TRIVSELSREGLER ORMÅSEN SKOLE

ANSVARS- OG TRIVSELSREGLER ORMÅSEN SKOLE ANSVARS- OG TRIVSELSREGLER ORMÅSEN SKOLE Skolen skal være en trygg og trivelig arbeidsplass for elever og tilsatte. Derfor må vi samarbeide, ha respekt for hverandre og ta medansvar for alle i skole-samfunnet

Detaljer

Informasjonsmøte for 1.trinns foresatte

Informasjonsmøte for 1.trinns foresatte Auglend skole Informasjonsmøte for 1.trinns foresatte Onsdag 4. mai 2016 Velkommen til Auglend skole Informasjon til 1. klasse-foreldre 4.mai 2016 Informasjonsmøte for 1.trinns foresatte Presentasjon av

Detaljer

ORDENSREGLER OG TRIVSELSRUTINER FOR ÅRLIVOLL SKOLE

ORDENSREGLER OG TRIVSELSRUTINER FOR ÅRLIVOLL SKOLE ORDENSREGLER OG TRIVSELSRUTINER FOR ÅRLIVOLL SKOLE (revidert siste gang 12. oktober 2010) Ordensregler Vi vil at skolen skal være et sted der alle kan trives. Derfor må vi samarbeide, ha respekt for hverandre

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2016-2017 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra skolen og andre arrangementer

Detaljer

ÅRSPLAN SFO NORDHUS SKOLE SKOLEÅRET 2016/2017

ÅRSPLAN SFO NORDHUS SKOLE SKOLEÅRET 2016/2017 ÅRSPLAN SFO NORDHUS SKOLE SKOLEÅRET 2016/2017 ROM FOR ALLE, BLIKK FOR DEN ENKELTE 1 SFO VED NORDHUS SKOLE Vi er 5 voksne i ulike prosentstillinger og ca 33 barn. De ukene skolen er i drift har vi 3 stk

Detaljer

Vi kan beskrive vår SFO slik: SFO = sosialisering frihet omsorg. Per i dag består barnegruppen av 36 barn, fordelt slik: 1.

Vi kan beskrive vår SFO slik: SFO = sosialisering frihet omsorg. Per i dag består barnegruppen av 36 barn, fordelt slik: 1. Solbakken barneskole har 100 elever. Solbakken SFO er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud og er en del av skolens virksomhet. Skolen og SFO har et tett samarbeid og bidrar til et heldags tilbud for

Detaljer

Sosial handlingsplan for Fagerholt skole 2017/2018

Sosial handlingsplan for Fagerholt skole 2017/2018 Sosial handlingsplan for Fagerholt skole 2017/2018 HVA NÅR ANSVAR Gå gjennom skolens regler samt definisjon av mobbing og krenkende atferd. Ved skolestart Kontaktlærer Fadderordning for skoleåret. Ved

Detaljer

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger.

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger. Notodden barneskole avdeling Sætre Nyhetsbrev August 2014 Velkommen til et nytt skoleår! Vi hadde en flott oppstart fredag 15. august med strålende sol og flaggborgen vår på plass på veggen. I år hadde

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE Innhold og hovedpunkter Litt om skolen og læringsmiljøet Forventninger og satsingsområder Samarbeid skole hjem Foreldremøtene høsten

Detaljer

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN SOKNDAL SKOLE BEREDSKAPSPLANEN ER UTARBEIDET AV: Anne Nesvåg, Kristhild Nuland, Asbjørg Saure Tengesdal og Bjørn Hultman. Helsesøster Randi Holmen og psyk. sykepleier Gunvor Stene har også vært involvert.

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER NORDLYS POSTEN! Nr.1. August 2013. MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER VELKOMMEN GAMLE OG NYE FORESATTE OG BARN! Så mange flotte og herlige barn vi har på Nordlys. Personalet var veldig spente på de nye barna og

Detaljer

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 ADMINISTRASJONENS HJØRNE Nok et skoleår går mot slutten og sommeren nærmer seg med stormskritt! Ungene koser seg ute i friminuttene og det skjer andre ting på skolen enn

Detaljer

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær Rutiner ved elevfravær For å sikre oppfyllelse av 2-1 i Opplæringsloven, Rett og plikt til skolegang har Frosta skole disse rutinene ved elevfravær: ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! FORMÅL

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET Tema i dag: Informasjon om ungdomstrinnet Fravær Utdanningsvalg nytt fag Valgfag Karakterer Regler/ konsekvenser Fremmedspråk Grupper/ kontaktlærer INFORMASJON

Detaljer

Regelmatrise ved Karasjok skole

Regelmatrise ved Karasjok skole Regelmatrise ved Karasjok skole OAHPIIDOAHPPOPBIRAS/ELEVENES LÆRINGSMILJØ På klasserommet - Rekk opp handa når du vil si noe. - Hør etter og følg beskjeder. - Lytt når andre har ordet.. - Møt opp til rett

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Alle skoler har plikt til å ha et ordensreglement, jf. opplæringsloven 2-9. Ordensreglementet skal være klart og tydelig med hensyn til hva

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013 Pr. 01.01.2013 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.01.2013 Tidspunkt for

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO ÅRSPLAN FOR STANGE SKOLE SFO 2011/2012 Vi ønsker barn og voksne velkommen til vår SFO! Vår visjon er SFO skal være et godt og trygt sted å være for både små og

Detaljer

Velkommen som foresatte ved Lø skole!

Velkommen som foresatte ved Lø skole! Vår visjon: Lø skole en inkluderende skole, en skole der alle er trygge og blir aksepterte. Velkommen som foresatte ved Lø skole! Det er mange nye opplysninger når en starter på skoleåret. Vi håper at

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

Info foresatte Straumen skole - juni 2014

Info foresatte Straumen skole - juni 2014 Straumen den, 19. jun. 14 Info foresatte Straumen skole - juni 2014 Renovering av skolen nærmer seg slutten I skrivende stund er vi ennå ikke flyttet over til hovedbygg. Når vi tar skoleferie håper vi

Detaljer

Informasjonsbrosjyre ved skolestart

Informasjonsbrosjyre ved skolestart Informasjonsbrosjyre ved skolestart Åskollen skole våren 2012 VELKOMMEN TIL ÅSKOLLEN SKOLE Nå nærmer det seg skolestart! Vi gleder oss veldig til å ta i mot de nye førsteklassingene våre. Med dere på laget,

Detaljer

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060 Nygård skole Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen Tlf: 55568060 GENERELL DEL 3 OVERORDNEDE FØRINGER OG MÅL 4 NÅR EN EPISODE HAR OPPSTÅTT 5 VED TRUSLER OG/ELLER UTØVING AV VOLD: 7 NYGÅRD SKOLE - GRUNNSKOLEN

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

Konsekvensrekke GJELDENDE ORDENSREGLER FOR FROGNER SKOLE. Til elever og foreldre/foresatte!

Konsekvensrekke GJELDENDE ORDENSREGLER FOR FROGNER SKOLE. Til elever og foreldre/foresatte! Konsekvensrekke Alle kontaktlærere skal ha et system for dokumentasjon og oppfølging av elevenes orden og oppførsel. Hvert brudd på ordensreglementet skal dokumenteres. Ved brudd i friminuttene skal inspiserende

Detaljer

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Velkommen Kjære foreldre og foresatte til barn ved Saksvik skole Vi ønsker dere

Detaljer

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Skoleåret 2015/2016 1.0. Innledning Jamfør 13-7 i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) skal kommunen ha et tilbud

Detaljer

Skolenytt nr Sysle skole

Skolenytt nr Sysle skole http://sysle.skole.custompublish.com/ Skolenytt nr. 1 2012 13 Sysle skole Skolestart på Sysle for 169 elever i dag! Håper ferien har gitt gode minner, nye opplevelser og masse energi som igjen skal vise

Detaljer

Ordensregler og fravær

Ordensregler og fravær Ordensregler og fravær Ordensregler På Steinerskolen i Fredrikstad har foreldre, lærere og elever blitt enige om følgende ordensreglement. Sammen har vi et ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø preget

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Vi ønsker alle barn og deres foresatte velkommen til Aursmoen SFO. I dette heftet vil dere finne praktiske opplysninger som har betydning

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO INFORMASJON 2008/2009

VELKOMMEN TIL SFO INFORMASJON 2008/2009 Austmarka barne- og ungdoms skole 2224 A u s tm arka VELKOMMEN TIL SFO INFORMASJON 2008/2009 INNHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til SFO side 3 Praktiske opplysninger side 4 Vedtekter side 6 Dagsrytmen side

Detaljer

Reglement for orden og oppførsel

Reglement for orden og oppførsel Reglement for orden og oppførsel Isfjorden 16.12.15 1. Hjemmel Lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (Opplæringslova) Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement)

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING MELDAL BARNE- OG UNGDOMSSKOLE MELDAL KOMMUNE Revidert Dato RETNINGSLINJER OG VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR MELDAL KOMMUNE GJELDENDE FOR Meldal barne- og ungdomsskole

Detaljer

Plan for sosial kompetanse Flisnes skole

Plan for sosial kompetanse Flisnes skole Plan for sosial kompetanse Flisnes skole Ålesund kommune 2014-2015 Innhold Mål... 2 Flisnes skoles elevsyn... 2 Plan for klassemiljøutvikling 1.- 2. årstrinn... 3 Kontroll av sinne... 3 Respekt og positiv

Detaljer

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) ved Harstad Montessoriskole SA (HMSA). 1.2 Definisjon

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

Flekkerøy Skole 2015/2016. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan

Flekkerøy Skole 2015/2016. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan Flekkerøy Skole 2015/2016 Våre barn forandrer verden Trivselsplan TIL FORESATTE En av de viktigste oppgavene for skolen er å sørge for at barna trives. Trivsel er grunnlaget for å lære. I dette arbeidet

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog katalog! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig skolestart! Endelig har skolen begynt etter den lange, harde sommerferien! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

«Ny» friskolelov. Prop. 84L (2014-2015)

«Ny» friskolelov. Prop. 84L (2014-2015) Friskoleloven «Ny» friskolelov Privatskoleloven er blitt friskoleloven (1.august 2015) Den tidligere godkjenningsordningen, med krav om særskilt grunnlag, videreføres. Det er lagt til to nye godkjenningsgrunnlag

Detaljer

Vi ønsker at Orkanger barneskole skal være et sted der alle kan trives og føle seg trygge, og et sted som er preget av vennskap og samhold.

Vi ønsker at Orkanger barneskole skal være et sted der alle kan trives og føle seg trygge, og et sted som er preget av vennskap og samhold. Orkanger barneskole 7300 Orkanger Ordensreglement ved Orkanger barneskole. I henhold til 3.5 i forskrift til opplæringsloven skal ordensreglene være grunnlag for vurdering i orden og oppførsel. Hovedmål:

Detaljer

Lurahammaren ungdomsskole

Lurahammaren ungdomsskole Lura bydelsutvalg 18.01.10 - Melding 5/10 referat møte i SAMARBEIDSUTVALGET Lurahammaren ungdomsskole Dato og tid Tirsdag 15.12.2009 Kl. 18;00 Sted: Personalrommet Lurahammaren ungdomsskole Representanter

Detaljer

Skjønhaug skole

Skjønhaug skole Skjønhaug skole 01.06.16 Kjære elever og foreldre/ foresatte ved Skjønhaug skole. Skoleåret 2015/2016 er snart over. Nå er det stor aktivitet på alle trinn. Mye arbeid skal avsluttes og mange ting ryddes

Detaljer

Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016

Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016 Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Innledning 1.1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9, har hovedutvalg

Detaljer

Artig å møte nye, hyggelige folk. Jentene er så søte! Litt skummelt med 10. klassingene. Bra at vi får ha tyggis i timene.

Artig å møte nye, hyggelige folk. Jentene er så søte! Litt skummelt med 10. klassingene. Bra at vi får ha tyggis i timene. Artig å møte nye, hyggelige folk. Jentene er så søte! Litt skummelt med 10. klassingene. Bra at vi får ha tyggis i timene. Mer frihet. Det er litt skummelt med karakterer. Mye mer ansvar og lærerne forventer

Detaljer

Sosial handlingsplan for Fagerholt skole våren 2017

Sosial handlingsplan for Fagerholt skole våren 2017 Sosial handlingsplan for Fagerholt skole våren 2017 HVA NÅR ANSVAR Gå gjennom skolens regler samt definisjon av mobbing og krenkende atferd. Ved skolestart Kontaktlærer Fadderordning for skoleåret. Ved

Detaljer

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen 1 INTRODUKSJON Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utviklet Kommunikasjonsstrategien

Detaljer