PULTEPOSTEN VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2007/2008! INFORMASJONSNUMMER. August nr 138 TIL BRUK OG NYTTE HELE SKOLEÅRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PULTEPOSTEN VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2007/2008! INFORMASJONSNUMMER. August 2007 - nr 138 TIL BRUK OG NYTTE HELE SKOLEÅRET"

Transkript

1 PULTEPOSTEN SKOLEAVIS AV OG FOR ST. PAUL SKOLE August nr 138 VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2007/2008! INFORMASJONSNUMMER TIL BRUK OG NYTTE HELE SKOLEÅRET

2 Redaksjon: St. Paul skole Christies gt BERGEN PULTEPOSTEN 2 AUGUST 2007

3 REKTORS SIDE Gode venner! Sommerferien er over. Jeg håper alle, som jeg, har hatt en god ferie med en blanding av nye impulser og anledning å ta seg selv igjen. Derfor betyr ikke den nye loven de store utfordringene for oss i forhold til tidligere lov. Vi tror heller ikke det endrer våre muligheter til å realisere planene om et gymnas. Vi fryktet større problemer og er glade over at satsen for driftstilskudd, 85 %, står fast. At lovendringen nå skulle åpne for tilskudd Rett før sommeren ble friskoleloven behandlet i Stortinget og er gjeldende fra juli dette år. Bakgrunnen var regjeringens Soria Moriaerklæring: Regjeringen vil [ ] gjennomgå regelverk og støtteordninger for private skoler for å stramme inn utbredelsen av private skoler som ikke utgjør et religiøst eller pedagogisk alternativ til den offentlige skolen. Som ventet ble den vesentligste endringen hvem som skal få lov å drive friskoler. Mens loven tidligere tillot hvem som helst å starte en friskole bare kvalitetskravene var oppfylt, er det nå krav om et særskilt grunnlag. I den nye lovens 2-1 heter det: Skolane skal drive verksemda si på følgjande grunnlag: a) religiøst b) anerkjend pedagogisk retning c) internasjonalt d) særskilt tilrettelagd vidaregåande opplæring i kombinasjon med toppidrett e) norsk grunnskoleopplæring i utlandet til husleie eller bygg, var selvsagt utelukket ved denne anledningen. Vi føler det urimelig at vi ikke får tilskudd til skolebygget når vi vet at dette utgjør rundt 1/3 av de totale utgifter i kommunale skoler. Det største problemet for friskolene i Norge er manglende tilskudd til husleie og bygg. Derimot er det bra at vi får tilskudd til frukt og grønt samtidig som kommunene. Selv om ikke dette er veldig store beløp for den enkelte skole, var slike økninger av kostnader noe vi tidligere ofte måtte kjempe noen år for å oppnå. Vi mener det var feil å endre friskolelovens betegnelse. Der er mange forskjellige private skoler som driver en eller annen opplæring utenfor skolelovene og uten statstilskudd, for eksempel danseskoler eller kjøreskoler. Engleskole er visst det siste på markedet. Vår skole, som er godkjent med rett til tilskudd etter privatskoleloven, er langt nærmere de offentlige skolene enn alt det som fi nnes av privatskoler uten tilskudd. Friskoleloven er derfor en bedre betegnelse. Da hadde vi fått f) særskilt tilrettelagd opplæring for funksjonshemma. en naturlig inndeling av tre hovedgrupper av skoler: Katolske skoler er eksempler på religiøse skoler og Steinerskolene en pedagogisk retning. Lovens tittel er også endret fra friskoleoven til privatskoleloven. Alle kvalitetskravene, som egentlig først og fremst er krav om å følge det meste av regelverket som gjelder i kommunale skoler, er videreført. Prisen for offentlig tilskudd er derfor stor likhet med kommunale skoler i de fieste ytre forhold. Privatskoleloven gir stramme tøyler. Bergen International School har så langt valgt å arbeide utenfor loven, selv om de kunne blitt godkjent og fått tilskudd etter bokstav C. Noen mindre endringer ble også foretatt, som krav om at skolene nå er pliktig å forsikre sine elever mot ulykker i skoletiden. Offentlige - eiet av stat, fylke eller kommune. Friskoler som har ikke-kommersielle eiere, som mottar statstilskudd og er knyttet opp mot offentlig skoleverk. Privatskoler - som arbeider uavhengig av vanlige skolelover og uten offentlig tilskudd. Selv om vi opplever, både at den nåværende Privatskolelov og Friskoleloven fra den forrige regjeringen, setter stramme grenser for den frihet vi kunne ønske, kan vi fortsatt sove rolig om natten. Til tross for mange (irriterende) krav om likhet til kommunale skoler, har vi fortsatt anledning å drive skolen ut fra Kirkens perspektiv og la skolen være preget av vår atmosfære. Med de nye formålskravene er dette ikke bare lovlig, men faktisk pålagt. Jeg ønsker alle lykke til med et godt skoleår! Katolske skoler med over 44 millioner elever spredd over hele verden, velger nesten alle steder å arbeide tett opp mot de ulike lands offentlige skoleverk. PULTEPOSTEN 3 AUGUST 2007

4 15. november 2007 = frist for søknad om elevplass fra høsten 2008 Barn som er født i 2002 skal begynne i 1. klasse i august Barn som er født før 01. april 2003 kan søke om fremskutt skolestart. Dette krever utredning og anbefaling fra skolepsykolog. Foreldrene må i slike tilfelle snarest kontakte PPT-kontoret de sogner til geografi sk. Vi har en klasse på hvert trinn i barneskolen, klassene har normalt elever. Ved overgangen til ungdomsskolen deles 7. klasse i to grupper som fordeles til to nye 8. klasser. Vi kan derfor tilby plass til ytterligere 25/26 elever fra 8. klasse. Barn som er registrert i St. Paul menighet eller som alt har søsken ved skolen, blir prioritert ved opptak. Skolen har så mange søkere at vi ikke lengre kan garantere plass til alle som er prioritert. Forutsetning for å bli prioritert er at søknadsfristen, 15. november, overholdes. Bortsett fra ved skolestart i 1. og 8. klasse, vil det normalt kun tas inn nye elever om det blir ledig plass ved en annen som slutter. Det er viktig at alle som vurderer å la sine barn begynne på St. Paul skole snarest sender søknad om opptak. Skjema fås ved henvendelse til skolen eller på internett: Elever skal straks gå hjem etter at skoledagen er avsluttet En del elever ønsker å bli igjen på skolen etter undervisningen, noen som venter på eldre søsken, noen på en venn i en annen klasse, andre på at mor/far skal hente etc. Det medfører uoversiktlighet og unødige problemer. Vi har kun tilbud om opphold til de elever som har plass på Pauline/SFO. Alle andre må straks forlate skolen etter avsluttet undervisning. Permisjoner, fravær, turer, ekskursjoner m.m. Alle barn har rett til opplæring. Det er foreldrene som har hovedansvaret for at denne retten oppfylles, og i Norge velger nesten alle at barna blir elever på en skole. Noen ganske få får hjemmeundervisning. De elever som går på skolen, må følge det opplegget skolen har. Skolen vil ofte legge undervisningen som ekskursjoner, kino-/teaterbesøk, turer, leirskoler m.m. Når det er bestemt for en klasse å ha et slikt opplegg, er det obligatorisk for alle elevene. Loven gir elevene rett og plikt til 190 skoledager i året. I spesielle tilfeller kan elever innvilges permisjon for inntil to uker. Permisjon for inntil to dager kan avklares med klassestyrer gjennom meldeboken. Ved permisjon utover to dager, kreves søknad gjennom brev til skolen. Det er en utfordring for skolen at stadig fiere søker fri, og det er uheldig for elevenes skolegang. Vi må derfor be om at foreldrene nøye vurderer om det er riktig å søke eleven fri fra skolen eller et særlig opplegg. Ved reise til utlandet utover to uker, opphører elevens rett og plikt til opplæring i Norge. Eleven skal da skrives ut fra skolen og mister retten til å komme tilbake til samme skole eller klasse som før avreise. Sykefravær: Dersom elever er syke og ikke kan komme på skolen, bes foresatte kontakte skolen over telefon eller e-post senest 3. fraværsdag. Fraværet bekreftes i meldeboken når eleven er tilbake. For elever som har hyppig eller langvarig fravær, er det aktuelt at skolen i samarbeid med skolelegen, iverksetter særskilte tiltak. Elever som i følge legattest, ikke kan bruke vanlig transport til skolen (for eksempel etter beinbrudd), har rett til drosjeskyss. Kontakt skolen for rekvisisjon. Skolemateriell I all hovedsak får elevene låne alle sine skolebøker på skolen. Det er imidlertid viktig at bøkene blir behandlet best mulig. Dette er blitt særlig viktig siden stadig færre bøker kommer skikkelig innbundet. Elever/foresatte må erstatte bøker som mistes, ødelegges eller utsettes for unormal slitasje. Derfor: LEGG BIND PÅ ALLE LÆREBØKENE! (Dette gjelder også bøker hvor det er lagt på kontaktpapir.) Elevene vil også få det vesentligste av skrivebøker på skolen. PULTEPOSTEN 4 AUGUST 2007

5 HELGE JOHAN HAMRE født i Sauda IN MEMORIAM Helge Johan Hamre var musikalsk. Han spilte fi olin ikke trommer. Slik var også hans personlighet - sensitiv og dialogvillig, men samtidig klar og med fasthet. 6 år gammel ble han farløs og fiyttet med mor og søsken til Bergen. Under de meget nøkterne kår som ble den tids alenemødre til del, vokste han opp i Øyjorden. Under krigen ble hjemmet dekningssted for motstandsfolk. Helge var aktiv i Det frivillige luftvern og knyttet til kretsen rundt SabOrg. Det var broren Haralds aktive motstandsarbeid som utløste arrestasjonen av Helge. Prisen ble 9 måneder på Espeland, harde forhør og måneder i Møllergaten før han i mai 1945 ble frigitt fra Grini. Helge ble sivilingeniør fra NTH og var i en årrekke betrodd overingeniørstilling på BMVmotorfabrikken, før han sine siste arbeidsår underviste ved Ingeniørhøyskolen. Han var aktiv i foreningslivet og påtok seg verv. Det fi kk særlig St. Paul menighet, og ikke minst St. Paul skole, glede av. Han ledet skolestyret fra 1986 da skolen begynte arbeidet med å planlegge bygging av det nåværende skoleanlegget i Christies gate. Han hadde vervet inntil arbeidene var fullført i Helge Hamre var en klok og omtenksom mann. Han var aldri uvøren, men vurderte rasjonelt for og imot. Som spillemannen på taket, Tevje, kunne han argumentere både med Vår Herre og mennesker fram mot en konklusjon. Han avviste ingen synspunkt, men veide for og imot, før det ble truffet beslutning. Da var han imidlertid klar og en fi ghter i forhold til det som var rett. For Helge var rettferdighet, lojalitet og ansvarlighet en livsstil. Dette viste seg både under krigen og senere når han møtte utfordringer. For sin innsats ble han hedret med den pavelige utmerkelsen Pro Ecclesia et Pontifi ce. Helge var primært en familiemann. Da moren var på sykehjem besøkte han henne hver dag. Hans store kjærlighet var Ingerid. De fi kk 53 år sammen før hun gikk foran i De fi kk 3 døtre og 2 sønner som igjen gav barnebarn og oldebarn. De var alle rundt ham da han feiret 85 år i juni. De minnes en god og vennlig far. Alt på 50-tallet trillet han barnevogn og skiftet bleier. Han underholdt med tryllekunster og huset var fylt av musikk. Som fi olinist gikk han veien fra ungdommens danseorkester til Pensjonistorkesteret. Hjemmet var åpent for venner og kjente. Lenge før det var blitt vanlig å ha innvandrere som venner, tok huset i Helleveien imot ungdom fra Sri Lanka, Vietnam og Chile. Helge var en Pontifi x, en brobygger. Om han kunne ta avstand fra visse handlinger, var han sterk på aldri å fordømme eller svikte mennesket. Han hadde en dyp kristen forankring i respekt for menneskeverdet. Med familie samlet rundt seg, døde Helge Hamre rolig på Engensenteret St. Hans aften, 23. juni Han etterlater seg mange og gode minner til en stor krets av familie og venner. Helge Hamre var en hedersmann. Biskop Bernt I. Eidsvig (Oslo) Rektor Gjermund Høgh (Bergen) PULTEPOSTEN 5 AUGUST 2007

6 FORELDREMØTER HØSTEN 2007 Dersom intet annet er anmerket, vil foreldremøtene bli avholdt på personalrommet i 2.etg. 1. KL. ONSDAG KL. 19:00 2. KL. ONSDAG KL. 19:00 3. KL. ONSDAG KL. 19:00 (i klasserommet i 3. etg.) 4. KL. TORSDAG KL. 19:00 5. KL. TORSDAG KL. 19:00 6. KL. TORSDAG KL. 19:00 (i kantinen i 4. etg.) 7. KL.. MANDAG KL. 19:00 8A TORSDAG KL. 19:00 (i kantinen i 4. etg.) 8B TORSDAG KL. 19:00 9A TIRSDAG KL. 18:30 9B TIRSDAG KL. 18:30 (9A+B begynner i auditoriet i 1. etg.) 10A ONSDAG KL. 18:00 10B ONSDAG KL. 18:00 (10A+B i auditoriet i 1. etg.) HUSK: FAU TEMAKVELD! BARN OG BRUK AV INTERNETT/MOBIL Auditoriet i 1. etg. tirsdag 11. september kl 19:30 Foredragsholder Kjellaug Tønnesen (organisasjonen BarneVakten) SOS-FESTEN Årets SOS-fest vil bli avholdt LØRDAG 27. OKTOBER. Det endelige programmet, med klokkeslett etc., vil bli sendt ut i midten av oktober. ELEVRÅDET Elevene er de viktigste menneskene på skolen. Da må de trives, lære og bli hørt! Alle klassene fra 5. til 10. skal velge to tillitsvalgte og to varatillitsvalgte. Disse to representantene fra hver klasse danner sammen ELEVRÅDET. Her velges det et STYRE og en ELEVRÅDSLEDER. Elevrådslederen skal også møte i SKOLESTYRET som er skolens øverste organ. På en måte bestemmer skolestyret over rektor også. Elevrådet kan ta opp de fieste sakene som gjelder elevene på skolen. Elevrådet har rett til å bli hørt! En av de viktigste sakene i høst er at vi skal få ned på papiret en revidert ANTI-MOBBE-PLAN eller kanskje vi skal kalle den en TRIVSELS-PLAN? Dessuten har rektor foreslått at det skal være et VERNEOMBUD i hver klasse. Kanskje det skal være de tillitsvalgte som er verneombud for sin klasse? Vi diskuterer videre! Jan Wilhelm Werner Elevrådskontakt PULTEPOSTEN 6 AUGUST 2007

7 NYTT FRA PERSONALET Det er lite endringer i staben fra våren 2007 til skolestart nå i høst, og det er vi glade for. Solfried Joys gikk av med pensjon i juni og fiyttet til Oslo, men er faktisk allerede tilbake som vikar noen dager. Sunniva Kristiansen er tilbake etter morspermisjon. Hun arbeider på småskoletrinnet, mest i 3. klasse. Også Solveig Isaksen som betjener resepsjonen, er tilbake etter morspermisjon. Den eneste nye er Halldis Madsen som underviser i engelsk og musikk i 8.- og 9.-klassene. Hun er nå ikke helt ny for oss heller; hun arbeidet her fra januar 2001 og ut skoleåret 2001/02. Tjenester fra Bergen kommune SKOLEHELSETJENESTE Skolelege: Marit Flataker Lien Helsesøster: Bente Vatle Skolehelsekontoret er normalt bemannet hver torsdag og tirsdager i partallsuker (uke 42, 44, 46 osv.) Skolehelsetjenesten skal primært arbeide med forebyggende tiltak, helsespørsmål og veiledning direkte knyttet til skolen. For akutte sykdommer skal elevene benytte sin fastlege. Kontakt: Telefon: eller e-post: SKOLEPSYKOLOGISK TJENESTE Vår skole blir betjent av PPT-Bergenhus, Neumannsgate 1, Bergen Telefon: Foresatte kan få kontakt med PPT ved direkte henvendelse eller gjennom skolen SKOLETANNLEGE Våre elever har rett til gratis tannbehandling ved den skoletannklinikk som er nærmest der eleven bor. Om innkalling trekker ut eller akutt behandling er nødvendig, må foresatte kontakte skoletannklinikken direkte. PULTEPOSTEN 7 AUGUST 2007

8 ANSATTE PÅ ST. PAUL SKOLE Gjermund Høgh (rektor) Tlf Mob Jan Wilhelm Werner (undervisn.inspektør og rektors stedfortreder) Tlf Mob Ronny Michelsen (undervisn.inspektør) Tlf Mob Kari Skogheim (undervisn.inspektør) Tlf Dom Lukas Lorf-Wollesen (skoleprest) Tlf Mob Anne Johansen (regnskap / lønn) Solveig Isaksen (resepsjon) Svein Johannessen (bibliotek, resepsjon, Pulteposten og websider) Poolo (vaktmester) Mob Cecilie Mohn (logoped) Knut Gjestemoen (logoped) 8.-TEAM Aase Flatnes (8A) Nina Sørgard (8B) Petter Gjessing Halldis Madsen Lisa Nilsen Gloria Hernandez Sebastien Liautaud Liv Tresselt S-TEAM ( KLASSE) 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 9.-TEAM Rune Haugen (9A) Marianne Nygaard (9B) Wencke Hjellum Guri Engan-Skei Knut Gjestemoen Tone Winsnes Sebastien Liautaud Gloria Hernandez Liv Tresselt Halldis Madsen Eva Eek Ronny Michelsen Anne Kirsten Eek-Larsen Sherrene Santhiapillai Marit Salomonsen Mary Anne Moos Stephanie Achen Maria E. Omdahl Sunniva Vang Kristiansen Signe Eikanger Marit Salomonsen M-TEAM ( KLASSE) 5.kl. Kari-Anne Førland 6.kl. Jorun Sannes 7.kl. Hedda Humerfelt Andre lærere på M-trinn: Truls Hopsdal Eva Eek Liv Tresselt Cecilie Mohn Jan Wilhelm Werner Lisa Nilsen Guri Engan-Skei 10.-TEAM Inge Risheim (10A) Gro K. Bjørgaas (10B) Inger Leirnes Dag Olav Larsen Edit Kiss Roset Gloria Hernandez Sebastien Liautaud SKOLEASSISTENTER: Stephan Ludvigsen, Anna Podlesiecka, Tihitina Yirdaw, Hilde Mari Sebastian, Rachel Meyer og Sølvi Skudal PAULINE (skolefritidsordningen): Nina Eknes (avdelingsleder), Anna Podlesiecka, Sølvi Skudal, Stephan Ludvigsen, Kjetil Bergo, Cecilie Jørgensen, Tihitina Yirdaw, Rachel Meyer og Hilde Mari Sebastian PULTEPOSTEN 8 AUGUST 2007

9 DIVERSE TELEFONER O.L. Skolen: Menigheten: Fax (skolen): Pauline: E-post: Skolens hjemmeside på internett: ANG. TELEFONER TIL OG FRA SKOLEN Skolen har nærmere 340 elever, og vi har ikke kapasitet til å hente elever for telefonbeskjeder i skoletiden. Viktige beskjeder blir selvsagt videreformidlet umiddelbart. Mobiltelefoner kan virke forstyrrende og skal i regelen ikke benyttes på skolen. Om elevene likevel har med seg mobiltelefon, skal den være avslått eller lydløs innendørs og i alle undervisningssituasjoner. Mobiltelefon skal ikke være framme i skoletiden, men holdes i lommen eller i sekken. Telefoner skal heller ikke sjekkes for anrop/meldinger i timene. Om det er spesielt viktig å benytte mobiltelefonen, må tillatelse innhentes av læreren. Mobiltelefoner som brukes i strid med reglene, kan bli inndradd og må eventuelt hentes av foresatte. I skoletiden er det vanskelig å få snakke med lærere på telefon i det samme man ringer. Lærerne er opptatt med undervisning og fiytter seg mye fra rom til rom i løpet av skoledagen. Vennligst be resepsjonen om å gi en beskjed til læreren slik at han/hun kan ringe deg opp igjen når det passer. SKOLEMAT, MELKEORDNING, SKOLEFRUKT OG KANTINE Elevene trenger riktig energi for å få best mulig utbytte av undervisningen. Matpakke med melk + brød er en god kombinasjon og de aller fieste på barnetrinnet har med matpakke. I ungdomsskolen er det litt fiere som kommer uten matpakke, men det store fiertallet har med seg mat. Skolemelkordningen fortsetter som tidligere. Melken er blitt mellom 24 og 47% dyrere. Den laktosereduserte jordbærmelken vil ikke bli produsert etter jul, så derfor blir det kun giro for halve året dersom ditt barn drikker denne. Melkedrikkerne får giro i løpet av et par uker. SKOLEFRUKTEN fortsetter. I år er det GRATIS for alle elever! Vi vil gjøre frukten eller grønnsakene tilgjengelig allerede fra morgenen av, slik at klassene selv kan velge når de vil spise den. Èn felles type for alle elever hver dag. Dersom noen har allergier (for eksempel mot kiwi), skal vi klare å fi nne erstatningsfrukt. Da må foresatte ta kontakt med skolen på forhånd. (Vi tar ikke hensyn til de som...ikke liker... ) På ungdomstrinnet kan elevene kjøpe mat og drikke i kantinen, drevet av 8.-klassene. Vi har enkle rundstykker med ost, yoghurt og diverse drikke fra meieriet. Hvis du vil slippe å ha penger i lommen hver dag, blir du med på melkeordningen og smører en god matpakke om morgenen! Det blir litt overskudd av kantinedriften. Dette går til elevrådet. PULTEPOSTEN 9 AUGUST 2007

10 ORDENSREGLER FOR ST. PAUL SKOLE Kjære elev. Vi er mange på skolen, og for at alle skal trives, er det nødvendig med regler både for arbeidet inne i skolen og for oppholdet på skolens uteområde. Disse reglene gjelder i tillegg på alle skolens arrangementer. HENSYN: Vi må ta hensyn til hverandre, til små og store elever, til de voksne og til skolebygningen. Vi er stolte av skolen vår og ønsker å ta vare på den best mulig. Ta hensyn til dette og bruk bosspannene som er satt ut. Vær hensynsfull mot de andre elevene både på skolen og på skoleveien, og rett deg etter tilsnakk fra skolens ansatte. HØFLIGHET: Alle må bruke sunn fornuft og vise høfiighet. Banning og bruk av skjellsord godtas ikke. HELSE: Ta vare på helsen din. Røyking og bruk av rusmidler er forbudt. Ta ikke snop med på skolen. TRAFIKK: Bruk gangfeltene og respekter trafi kklysene, husk at skolen vår ligger i et trafi kkfarlig område. Elever i ungdomsskolen kan bruke sykkel til skolen dersom de bruker hjelm og holder sykkelen låst i sykkelstativ i hele skoletiden. FRIMINUTT: I friminuttene skal du oppholde deg på klassens tildelte områder. Innendørs skal du ikke løpe eller leke slik at du er til sjenanse for medelever eller skader inventar. Unngå slåssing og voldsom lek. Snøballkasting er forbudt. Ballspill er tillatt når det er tilrettelagt for dette. Stans lek og spill med det samme det ringer inn, og gå rakst til timen. VERDISAKER: Ta ikke med penger eller verdisaker på skolen. Skolen er ikke ansvarlig for eventuelt tap. MELDINGER: Ha melding hjemmefra i meldeboken om sykefravær o.l. Ved sykefravær over 3 dager skal foresatte kontakte skolen. Reaksjoner ved brudd på reglene: Hjemmet skal ha melding i eget brev ved gjentagne eller alvorlige brudd på ordensreglene. Brudd på ordensregler og dårlig oppførsel for øvrig kan føre til gjensitting, parade, hjemsending for resten av dagen eller utvisning av eleven i inntil 3 dager. Eleven kan bli utelukket fra klassearrangement som foregår utenfor skoleområdet. Ved hjemsending for resten av dagen og ved utvisning av eleven inntil 3 dager, skal rektor ta avgjørelsen etter å ha samrådd seg med elevenes lærere. Ved hjemsending for resten av dagen bør foresatte varsles om tiltaket. Ved utvisning for minst én dag skal foresatte varsles og de skal ha rett til å uttale seg før vedtak treffes. Eleven/foresatte kan gjøres erstatningspliktig for skader som eleven forvolder. LA OSS GJØRE SKOLEN VÅR TIL EN GOD SKOLE FOR ALLE! PULTEPOSTEN 10 AUGUST 2007

11 Ȁ ࠀԀԀ ĀȀ ЀԀ ĀȀĀЀ ࠀࠀ ࠀࠀ ĀȀ ЀЀԀ ༀကᄀ ԀȀԀሀကԀጀ ЀᄀԀက ᔀༀ ᘀᜀᜀ ᄀԀကԀЀ ᤀሀԀကᄀ ༀက ᘀጀ ሀ ᨀԀက ȀȀԀ ᘀᔀ ᤀ ԀȀᜀ ᄀ Ȁ ԀᄀᄀԀᰀ ᴀȀԀሀԀḀЀ ԀᄀᄀԀကḀ ሀḀ ἀᘀȁ ԀကԀጀ ЀᄀကԀကᄀ ကԀЀЀԀ ἀᘀကḁ ሀḀ ᘀጀ Ԁሀᰀ ᔀԀȀȀᘀᔀḀ ሀḀ!ᘀЀᄀḀ"ᔀᔀԀက ᘀጀ ᜀᘀЀᄀЀᄀԀ ####### ###### ######### ######### ἀ$ ЀԀȀЀḀကᰀ % Ԁ Ѐᘀᔀ ᨀԀጀ&ḀᄀԀ ᤀ$Ѐᄀ' (ԀȀԀ)ᘀḀ ᤀ ԀᔀᔀԀ ᴀȀԀሀԀḀЀ Ԁሀᰀ ᔀᘀᨀ ȀᄀԀȀԀ)ᘀḀ ἀᘀကԁѐ ᄀᄀԀЀ Ḁ ሀḀ ᘀጀ ᄀԀȀԀ)ᘀḀ Ѐ ᘀȀԀᄀ ԀḀ *ᘀᨀ ȀᄀԀȀԀ)ᘀḀ ######### ᴀሀᰀ ḀḀԀḀ ᄀԀȀԀ)ᘀḀ ######### *ᘀᨀ ȀᄀԀȀԀ)ᘀḀ ######### ᴀሀᰀ ḀḀԀḀ ᄀԀȀԀ)ᘀḀ ######### ἀᘀကԁѐ ᄀᄀԀЀ Ԁሀᰀ ᄀ ሀԀ ᴀ+ᜀᘀЀᄀ ကԀЀЀԀ,Ԁᄀ Ԁက Ѐᄀᘀက ḀᄀԀကԀЀЀԀ )ᘀက ሀༀက Ѐ ᘀȀԀ ᘀጀ ሀ )ༀက ᔀ&Ԁ ᘀᜀᜀᔀԀက ЀᘀᔀᤀԀᄀᰀ *Ԁ ሀ Ȁ ᘀ)ᄀԀ ḀᄀԀကሀ "Ԁ ԀȀȀԀက )ᘀᄀᘀጀက )ԀကԀ ሀༀကԀ ԀȀԀሀԀက ᘀጀ Ԁ )ȀԀЀᄀԀ Ѐ&ḀԀЀ Ԁᄀ Ԁက Ѐᄀ Ѐ ༀ ᘀᔀᔀԀ ሀ ЀԀḀᰀ - ᘀȀԀḀ ሀ Ȁ ᤀሀԀကᄀ ԀḀ ԀȀᄀ ᄀ Ȁ)ԀȀȀԀ ሀ"က ԀကԀ ᘀᔀ Ԁᄀ Ԁက က ᄀ ጀ ༀ Ȁ ԀȀԀሀԀက ԀȀᄀ ᰀ!"ᨀȀ ЀԀက Ḁጀ Ԁက ሀᤀԀḀጀ ጀ ሀ )ᘀကԀЀ ᄀᄀԀЀ Ѐ ᔀᄀ& Ԁᰀ,Ԁᄀ Ԁက ԀḀ )ᘀက ԀȀ ᘀᔀ Ѐ ᘀȀԀḀ )ᘀက Ḁᄀ ᤀ က ᘀሀԀကЀ ᄀ ᘀሀԀက ᤀሀ Ȁ Ԁ ԀȀԀሀԀက Ѐᘀᔀ Ḁ ሀ.ကԀ ᔀԀ ЀȀ Ԁ Ѐ ᔀᔀԀḀᤀԀḀጀԀကᰀ - ᘀȀԀḀ ጀ Ѐ ḀȀԀ Ḁ Ḁጀ ༀ ᄀ ȀȀ ᄀԀ ᄀ ԀȀԀሀԀḀ Ḁ ḀᄀԀကሀ "ԀЀ)ᘀᄀᘀጀက )ԀကԀЀ ᰀ / ## 0Ԁ ## ጀ $က ᘀᜀᜀᔀԀက Ѐᘀᔀ ᜀༀ ᄀ Ѐ ᄀ" Ѐ ᘀḀЀᨀ Ȁ Ԁက )က ጀȀ ጀ Ѐ ᘀȀԀȀ ሀ Ḁ ᨀȀ Ȁ ጀᄀ "ᄀ ᜀༀ Ѐ ᘀȀԀḀЀ ᤀ ԀᔀᔀԀЀ Ԁက 111ᰀЀᄀᜀ "ȀᰀḀᘀᰀ 2 Ȁ Ԁက ᘀᨀȀԀЀ Ԁ ကԀ ᄀԀ ᔀԀ Ḁ ሀḀᰀ ጀ $က ЀᜀԀЀ ԀȀᄀ ᘀᜀᜀᔀԀက Ѐᘀᔀ ᜀༀ ᄀ Ѐ ᘀȀԀᤀԀȀЀԀᄀ ԀḀԀЀᄀԀḀ Ԁ Ḁ)ᘀကᔀԀကԀက Ѐ ᘀȀԀḀ ᘀᔀ ԀȀԀሀԀကЀ ᤀԀȀЀԀ "ᄀԀḀ )ᘀကԀЀ ᄀᄀԀЀ Ѐ က )ᄀȀ ጀԀ Ѐ ᔀᄀ& Ԁᰀ ᨀԀက Ԁက)ᘀက ᘀᔀ ᄀ )ᘀကԀȀ ကԀ ᔀԀȀ Ԁက )က ᄀ Ȁ ᘀЀЀ Ḁༀက Ԁᄀ Ԁက ᤀԀȀЀԀ)ᘀကᤀᘀȀ Ѐ ᘀȀԀḀ ᔀༀ ᄀ ᤀԀḀЀ&Ḁ ᄀ Ȁ3 )ᘀက Ԁ ЀԀᔀᜀԀȀ ༀကȀ ጀ Ѐ&Ḁ3 ḀԀ Ѐ ᄀᄀ ᤀ$ကЀԀȀ Ԁᄀ4ᰀ,ԀကЀᘀᔀ )ᘀကԀЀ ᄀᄀԀ Ԁ ᤀ က Ѐ ᔀᔀԀ ᨀᘀЀᄀԀ 3 ᨀԀက ሀ ᘀᔀ ༀ )ༀ ᘀᜀᜀȀ&Ѐᄀ ᨀԀጀጀԀЀ ကԀЀЀԀကᄀԀȀԀ)ᘀḀԀက ԀကЀᘀᔀ ԀကԀ ᔀԀḀԀက Ѐ ᘀȀԀḀ ᨀ$က ሀ ᄀԀ ԀᄀᄀԀᰀ 5ᜀᜀȀ&ЀḀ ḀጀԀက ᘀᔀ Ѐ.ကȀ ጀԀ )ᘀကᤀᘀȀ Ḁ ጀ Ѐ ԀጀԀᄀ ᨀကԀሀ3 Ԁሀᰀ ᨀ Ѐ ԀḀ ሀ ԀᄀᄀԀ Ѐ Ԁᔀ ᰀ - Ԁᔀ ᄀ ԀḀԀက ᘀጀЀༀ Ѐᘀᔀ ᨀԀ ကԀ)ᄀԀȀЀԀ ᜀༀ ᄀ )ᘀကԀЀ ᄀᄀԀ ᘀጀ ԀȀԀሀԀက %)ᰀᘀᰀᔀᰀ 6ᰀ Ȁ ЀЀԀ' Ԁက ԀḀᄀ ᔀԀ Ѐ ᘀȀԀḀЀ ጀက"ḀḀȀ ጀ3 ᘀက ԀḀЀကԀጀȀԀက ᘀጀ ᨀԀЀᄀԀᔀᔀԀȀЀԀက )ᘀက $ሀက ጀᰀ -ᄀԀ, ᄀᘀ ࠀ ᴀȀԀሀԀḀЀ Ѐ ጀḀᰀ ĀȀ Ѐ Ԁ ἀᘀကԁѐ ᄀᄀԀЀ "Ḁ ԀကЀ က )ᄀ ԀĀȀ Ȁ ĀȀĀ ࠀ ĀȀ ЀĀԀȀĀȀ PULTEPOSTEN 11 AUGUST 2007

12

PULTEPOSTEN VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2006/07! Nr 133 AUGUST 2006 TIL BRUK OG NYTTE HELE SKOLEÅRET SKOLEAVIS AV OG FOR ST.

PULTEPOSTEN VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2006/07! Nr 133 AUGUST 2006 TIL BRUK OG NYTTE HELE SKOLEÅRET SKOLEAVIS AV OG FOR ST. PULTEPOSTEN SKOLEAVIS AV OG FOR ST. PAUL SKOLE Nr 133 AUGUST 2006 VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2006/07! Bildene er av årets 1. klasse. Lærere er Mary Anne Moos (klassestyrer) og Stephanie Achen. I N F O R M

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

St. Paul skole, Bergen Årsmelding kalenderåret 2002 med regnskap og noter til regnskapet.

St. Paul skole, Bergen Årsmelding kalenderåret 2002 med regnskap og noter til regnskapet. En katolsk skole har Kristus i sentrum og finner et pedagogisk program i fortellingen fra Lukas 2,52, hvor Jesus som 12-åring stod fram i tempelet: «Og Jesus gikk fram i alder og visdom og var til glede

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE NAVN: KL: SKOLEGUIDE 2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE 2 INNHOLD 1. Hilsen fra rektor side 3 2. Skolebygget «4 3. Hvordan skolen styres «5-7 4. Personaloversikt «8-9 5. Nyttige opplysninger

Detaljer

St. Paul skole. Bergen i tjeneste siden 1873. Årsoppgjør for kalenderåret 2006 med årsmelding og regnskap

St. Paul skole. Bergen i tjeneste siden 1873. Årsoppgjør for kalenderåret 2006 med årsmelding og regnskap St. Paul skole Bergen i tjeneste siden 1873 Årsoppgjør for kalenderåret 2006 med årsmelding og regnskap St. Paul skole Org.nr. 971 561 688 Katolsk grunnskole, 1. - 10. klasse. Telefon 55 21 59 00 Telefaks:

Detaljer

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 Skolen har samlet skolens regler på følgende skjema som elever og foresatte skal skrive under på. Reglene finner du på Goa skole sine hjemmesider,

Detaljer

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den.

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Informasjonshefte Skoleåret 2015 2016 Kjære foresatt. Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Du har valgt å ha ditt/dine

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

Foreldrehåndboken 2014-2015 Steinerskolen i Stavanger. Foreldrehåndboken. Steinerskolen i Stavanger 2014-2015 REVIDERT 13.10.2014.

Foreldrehåndboken 2014-2015 Steinerskolen i Stavanger. Foreldrehåndboken. Steinerskolen i Stavanger 2014-2015 REVIDERT 13.10.2014. Foreldrehåndboken Steinerskolen i Stavanger 2014-2015 REVIDERT 13.10.2014 Side 1 SKOLENS ADRESSE: SKOLEVOLLEN 19, 4017 STAVANGER TELEFON, SENTRALBORD: 51828400 (9-15), LÆRERROM: 51828401 Mail: stavanger@steinerskolen.no

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

SKOLEGUIDE 2012-2013

SKOLEGUIDE 2012-2013 SKOLEGUIDE 2012-2013 2 INNHOLD: VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR!... 3 HILSEN FRA ELEVRÅDET... 4 FERIE OG FRIDAGER FOR ELEVENE... 4 HVORDAN SKOLEN STYRES... 6 PERSONALOVERSIKT... 7 Administrasjonen:... 7 Andre

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

SKOLEGUIDE 2010-2011

SKOLEGUIDE 2010-2011 SKOLEGUIDE 2010-2011 2 INNHOLD: VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR!... 4 HILSEN FRA ELEVRÅDET... 5 FERIE OG FRIDAGER FOR ELEVENE... 6 NB:ENDRINGER VIL KOMME!! HVORDAN SKOLEN STYRES... 6 HVORDAN SKOLEN STYRES...

Detaljer

INNHOLD: Skoleguiden 2013-14 Side 2

INNHOLD: Skoleguiden 2013-14 Side 2 INNHOLD: VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR!... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. HILSEN FRA ELEVRÅDET... 5 FERIE OG FRIDAGER FOR ELEVENE... 5 HVORDAN SKOLEN STYRES... 7 PERSONALOVERSIKT... 8 Administrasjonen:...

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

Skoleguiden 2014-15 Side 2

Skoleguiden 2014-15 Side 2 INNHOLD: REKTORHILSEN FRA ELEVRÅDET... 4 FERIE OG FRIDAGER FOR ELEVENE... 6 SKOLERUTEN FOR 2014-15... 6 HVORDAN SKOLEN STYRES... 7 PERSONALOVERSIKT... 8 Administrasjonen:... 8 Andre ansatte/ miljøteam:...

Detaljer

INFORMASJON FRA SKOLEÅRET 2015 2016

INFORMASJON FRA SKOLEÅRET 2015 2016 INFORMASJON FRA SKOLEÅRET 2015 2016 Generell informasjon om Oslo-skolen fra Utdanningsadministrasjonen på norsk albansk, arabisk engelsk, spansk, somali, tamil, tyrkisk, vietnamesisk og urdu finnes på

Detaljer

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27 1 2 Innholdsfortegnelse Pedagogisk plattform s. 2 Skolerute for skoleåret 2012-13 s. 4 Arbeid mot rus og mobbing s. 5 Gratis læremidler s. 6 Bærbar PC s. 6 Bruk av data i videregående skole i Buskerud

Detaljer

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR Skoleåret er godt i gang, og vi har hatt gleden av å ta i mot 31 nye elever på 1. trinn og deres foreldre. Vi håper både de nye 1. trinnelevene - og nye elever på de andre trinnene

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

St. Paul skole Org.nr. 971 561 688 Telefon: 55 21 59 00 Telefaks: 55 21 59 01

St. Paul skole Org.nr. 971 561 688 Telefon: 55 21 59 00 Telefaks: 55 21 59 01 St. Paul skole Org.nr. 971 561 688 Telefon: 55 21 59 00 Telefaks: 55 21 59 01 Christiegate 16, E-post: 5015 Bergen Bankkonto: 3625 07 72542 St. Paul skole er en katolsk grunnskole

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer