Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité"

Transkript

1 LBK-anbefaling nr Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité vedrørende Brannskiller og seksjonering av landbruksbygg. 1

2 Brannvernfolder Med denne folderen ønsker Landbrukets brannvernkomité å understreke at lover og forskrifter stiller minimumskrav til bygningsteknisk brannsikring av bygninger. Vi vil anbefale å gå lengre enn det lovverket krever, spesielt når det gjelder brannskiller og seksjonering. Erfaring viser at det er å hindre at brann oppstår, begrense og slokke som er de viktigste tiltak. Evakuering av store antall dyr kan være svært vanskelig. Vi vil også minne om at en gjennomtenkt og helst prøvd handlingsplan i tilfelle brann bør finnes. Hilsen Landbrukets brannvernkomité Innhold 1. Innledning 2. Hva lover og regelverk krever 2.1 Forskrifter for hold av husdyr har egne punkt om brannvern, 3 Brannforebygging, bygningsmessige tiltak 3.1 LBK anbefaler 3.2 Krav til brannklasse 1 etter plan- og bygningsloven med forskrifter og veiledning 3.3 Dokumentasjon Eksempler på brannskillende konstruksjoner Vedlegg Anbefalinger fra LBK Annen info Aktuelle adresser 2

3 Brannskiller og seksjonering i husdyrbygg Anbefalinger fra Landbrukets Brannvernkomité (LBK) 1. Innledning Hvert år er det mange driftsbygninger som brenner ned og omkring 1000 husdyr av ulike slag omkommer på grunn av brann. Denne veiledningen gir noen anbefalinger om tiltak for å begrense omfanget av en brann og lette redning av dyr. I de fleste tilfellene starter brannen utenfor husdyrrommet. Det er derfor særlig viktig å kunne lukke husdyrrommet som en tett branncelle slik at brannen ikke kommer inn i rommet. Videre at brannen ikke sprer seg fra den branncellen hvor den oppstår. Flere lover og forskrifter gir pålegg om materialbruk, konstruksjoner og planløsninger som reduserer risikoen for brann. Noen av disse bestemmelsene finner vi i: Plan og bygningsloven med forskrifter Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter Dyrevernloven med holdforskriftene Forskrift om systematisk HMS-arbeid (IK-forskriften) Lover og regelverk angir minimumskrav som gir god sikring når de er på plass og blir etterlevd. Men de gir ikke alltid så god sikring som en kan ønske seg, og som kan nås med rimelige tilleggskostnader. Melding eller søknad for byggeregistrering. Ved bygging av driftsbygning er det bare meldeplikt. Tiltakshaveren kan føre opp bygningen selv, men får da selv ansvar for at pålagte brannsikringstiltak er på plass og riktig utført. LBK anbefaler at det benyttes bygningsfagfolk som er godkjent og som har ansvarsplikt for utførelse av det arbeid de utfører. Det reduserer risikoen for eventuelle tap som følge av byggefeil. En godkjent prosjekterende har ansvar for å påse at tiltaket er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. LBK tilrår å melde byggeplanene som søknadssak slik at krav om byggekontroll utløses. 3

4 2. Hva lover og regelverk krever Byggverk skal bygges og utstyres slik at sannsynligheten for brann og brannspredning reduseres til et akseptabelt nivå. Byggverk skal deles i brannseksjoner og brannceller slik at brann- og røykspredning inne i byggverket reduseres eller hindres, med mindre andre tiltak forebygger slik spredning. I Brann og eksplosjonsvernloven står at du skal.gjøre nødvendig sikringstiltak for å forebygge og begrense brann, eksplosjon, eller annen ulykke. jfr 6. En oppdeling av store husdyrrom i brannceller og seksjoner kan være et slikt nødvendig tiltak for å begrense en brann. Videre står det: enhver plikter å holde byggtekniske konstruksjoner, sikkerhetsinnretninger og øvrige sikringstiltak til vern mot brann, eksplosjon eller annen ulykke i forsvarlig stand og påse at disse til enhver tid virker etter sin hensikt. jfr 6. Veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven krever at husdyrrom skal utføres som egen branncelle. Det medfører at konstruksjoner som omslutter et husdyrrom skal ha branncellebegrensende egenskaper. Dette kravet er satt for å hindre rask brann- og røykspredning og dermed gi større mulighet til blant annet å redde ut dyr. Det skal være muligheter for å redde ut dyr og drive slokningsarbeid. Det skal være minst to utganger og aldri mer enn 50 m til nærmeste dør som fører ut. 2.1 Forskrifter for hold av husdyr har egne punkt om brannvern Generelle brannsikringskrav for alt husdyrhold: Ved valg av materialer, bygningskonstruksjon og vedlikehold skal det tas hensyn til brannfare. Ventilasjonsanlegg skal være konstruert slik at det ikke sprer branngasser fra/til andre rom. Det skal være brannslanger eller et tilstrekkelig antall håndslukkeapparater i alle bygninger med husdyr. Dyra skal lett kunne slippes ut i tilfelle brann. Plassering og utforming av ganger, dører mv. skal muliggjøre en rask evakuering av dyra. Fra forskrift om storfe 16 Fra 1. januar 2007 skal alle driftsbygninger hvor det holdes flere enn 30 storfe ha et tilfredsstillende system for varsling av brann. Det skal gjennomføres faglig kontroll av det elektriske anlegget minimum hvert 3. år. Fra forskrift om svin 16: (Ny forskrift er under arbeid) Fra nåværende forskrift gjelder de generelle kravene. Fra forslag i utkast til ny forskrift: (utsatt) Krav om brannvarslingsanlegg fra 1. januar 2007 for bygg med mer enn 10 purker eller mer enn 60 dyr over 25 kg. Det skal være faglig kontroll av el-anlegg minst hvert 3. år Fra forskrift om småfe 16: Fra 1. september 2007 skal det være montert egnet og godkjent brannvarslingsanlegg i bygning for mer enn 30 vinterfôra dyr, med mindre det er åpenbart unødvendig. Det skal være faglig kontroll av el-anlegg minst hvert 3. år. NB Det er ikke krav om innlagt vann i småfehus som er tatt i bruk før 1. mars I nybygg skal det skal være 2 utganger fra hvert dyrerom, slik at dyra raskt kan slippes ut. 4

5 Fra forskrift om Pelsdyr 3: Avstanden mellom hus for pelsdyr skal være så stor at den fungerer som brannsperre. (8 meter eller mer) Fra forskrift om høns og kalkun 14: Fra 1. januar 2004 skal det ved hold av mer enn 200 dyr være montert brannvarslings anlegg og slokningsutstyr. Det skal gjennomføres faglig kontroll av det elektriske anlegget minimum hvert 3. år Fra forskrift om struts 4: De generelle kravene gjelder. Fra forskrift om hest: 12: Staller for 10 eller flere hester skal ha to utganger ut i friluft. Brannvarslingsanlegg ved mer enn 10 hester fra 1. januar Faglig kontroll av det elektriske anlegget minst hvert 3. år. Brannøvelser skal holdes jevnlig. OBS: For akvakulturanlegg og dyrepensjonat er det ingen spesielle bestemmelser. OBS: Det anbefales å bruke FG-godkjente brannvarslingsanlegg. (nettadresse) 3. Brannforebygging, bygningsmessige tiltak 3.1 LBK anbefaler Per i dag er det i byggeforskriftene ikke satt krav om brannklasse for driftsbygninger. Dette innebærer mellom annet at det ikke er satt krav om at bygning skal oppdeles i brannseksjoner. Brannklasse 1 utgjør ikke store endringene i byggemåte, men stiller enkelte krav til utførelsen. LBK anbefaler at driftsbygninger i landbruket plasseres i brannklasse Krav til brannklasse 1 etter plan- og bygningsloven med forskrifter og veiledning For å gjennomføre at bygningen oppføres i brannklasse 1 må veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven følges. For brannklasse 1 stilles det krav til: Bæreevne og stabilitet. Bærende konstruksjoner, sekundært bærende konstruksjoner og etasjeskillere må utføres i materialer som tilfredsstiller B30. (R30/D-s2,d0) Driftsbygninger i en etasje kan ha hoved- og sekundært bæresystem i B15 (R 15), og kan oppføres uten brannmotstand når bærekonstruksjonen er utført i klasse A2-s1,d0 (ubrennbart eller begrenset brennbart materiale). Overflater og kledninger skal ha gode branntekniske egenskaper som gir akseptabelt vern mot antennelse, varmeavgivelse og røykutvikling i henhold til tabell i REN veiledning til teknisk forskrift Dvs K10/D-s2,d0 (K2/In1) som i de fleste tilfeller vil tilfredsstilles av treoverflate eller trekledning. Brennbar rør- og kanalisolasjon skal utføres i klasse PIII så lenge de ikke er lagt i sjakter/hulrom som er vanskelig tilgjengelig. Taktekking må tilfredsstille B ROOF (BW). Isolasjon må i utgangspunktet tilfredsstille A2-s1,d0 [ubrennbart eller begrenset brennbart]. Brennbar isolasjon kan likevel benyttes såfremt den anvendes slik at den ikke bidrar til brannspredning, f.eks ved at den tildekkes, mures eller støpes inn. Se Byggforskserien blad nr , og for eksempel 5

6 Inndeling i brannceller. Rom som har forskjellig bruk og/eller brannenergi bør inndeles i egne brannceller. Teknisk rom og husdyrrom er eksempel på rom som må utføres som egne brannceller. Dette innebærer at en brann skal hindres fra å trenge inn i eller ut av branncellen innen en viss periode, avhengig av hvilket krav som stilles til omsluttende konstruksjoner, f.eks. EI30 eller EI60. Husdyrrom = Branncelle Bilde nr 1 Brannmotstand på branncellebegrensende konstruksjoner må være minimum EI 30 (EI 30/D-s2,d0). Vinduer i branncellebegrensende bygningsdel må ha tilsvarende brannmotstand som veggen og må ikke kunne åpnes i vanlig brukstilstand. Dør må også ha brannmotstand. Veggen er ikke sterkere enn det svakeste ledd. Arealavgrensing på husdyrrom med brannmotstand på bygningsdelene. Bruttoareal i husdyrrommet Brannmotstand i skillevegg < 300 m 2 REI 30 (REI 30/ D-s1,d0) > 300 m 2 REI 60 (REI 60/ D-s1,d0) Tabell nr 1 (se Melding HO-2/2002, Driftsbygninger I landbruket) Avgrensing av bygningen ved seksjoneringsvegg. Dette er avhengig av bygningens areal og brannenergien. Se tabell fra REN veiledning til teknisk forskrift 7-24: Spesifikk brannenergi Største bruttoareal pr. etasje uten seksjonering MJ/m 2 Normalt Med brannalarmanlegg Med sprinkleranlegg Med brannventilasjon Over Uegnet Under Ubegrenset Tabell nr 2 6

7 Avstand til andre bygninger på gården må være minst 8 m eller brannmotstand minst EI30 eller EI60 på de deler som ligger nærmere enn 8 m. Det stilles krav til rømningsveier og utforming av disse. (For nærmere definisjoner se vedlegg) Det at det i dag ikke stilles krav til brannklasse i driftsbygninger opp til to etasjer innebærer ikke at ovennevnte krav ikke gjelder. Å plassere driftsbygninger i landbruket i brannklasse 1 utløser ikke krav om søknadsplikt. 3.3 Dokumentasjon Tiltakene for sikring mot brann skal dokumenteres. Det skal kunne dokumenteres at det er brukt løsninger i samsvar med regelverket og krav fra tilsynsmyndighet. For husdyrhus skal enhver større endring av eksisterende bygg eller nybygg kontrolleres og godkjennes av kontrollveterinær/ mattilsynet, før det settes inn dyr. Tiltakshaver/byggherre må sikre at det foreligger dokumentasjon på at valgte løsninger innehar tilfredsstillende sikkerhet. Eksempler på brannskillende konstruksjoner Bilde nr 3 Noen eksempler på oppdeling i brannseksjoner og brannskillevegger av bygninger. 7

8 Brannskillevegg REI 30 for dyrerom < 300 m 2 REI 60 for dyrerom > 300 m 2 Bilde nr 4 Branner i driftsbygninger starter ofte utenfor husdyrrommet. For å avgrense og forsinke brannspredningen forutsettes det at skillende konstruksjoner mellom husdyrrom og rom for andre formål har tilfredsstillende brannmotstand. Bilde nr 5 Åpne luker og vifter kan føre til brannspredning til tross for branncelleinndeling. Her skulle brannskille veggen vært ført helt opp til yttertaket og selvlukkende spjeld for ventilasjonen Bilde nr 6 Luker, dører og vifter må kunne lukkes og tettes for å hindre brannsmitte mellom rom. 8

9 Ved åpent el brennbart loft må veggen gå helt opp til yttertaket Bilde nr 7 Her må veggen har brannmotstand B60 (REI 60 /D-s2,d0) Er det åpent fra Er tilstøtende det åpent bygg fra og tilstøtende loft skal etasjeskiller bygg og loft mot skal loft ha himlingen være brannmotstand brannsikker Bilde nr 8 Her må vegg og etasjeskiller mot loft ha brannmotstand REI 60 (REI 60/ D-s2,d0) A B A+B må ses i sammenheng med den totale brannbelastning. Bilde nr 9 Bygninger i vinkel må ha vern mot vinkelsmitte. Teknisk rom m/el-inntak Husdyrrom Bilde nr 10 Tekniske rom skal være egne brannceller med brannmotstand minst EI 30 (EI 30/ D-s2,d0), uansett størrelsen på tilstøtende husdyrrom. 9

10 Bilde 11 Veggkonstruksjoner og brannmotstand 10

11 11

12 Vedlegg Noen utfyllende definisjoner. Fra 7.2 i Ren veiledning til teknisk forskrift som er veiledning til Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk. Fra 7-22: Bygninger plasseres i 6 ulike risikoklasser og i 4 ulike brannklasser. Det er risikoen for skade på liv og helse som legges til grunn når byggverk deles inn i risikoklasse. Risikoklassene er retningsgivende for hvilke nødvendige tiltak m.m. som skal til for å sikre rømning ved brann. Ved valg av risikoklasse tas det hensyn til om: Byggverket er beregnet for personopphold Personer i byggverket er kjent med byggverkets rømningsveier og er i stand til selv å bringe seg i sikkerhet ved brann Byggverket er beregnet for overnatting Virksomheten i byggverket er lite brannfarlig. Herunder legges det vekt på sannsynligheten for at brann oppstår, om brann kan utvikle seg raskt og brannbelastning Normalt er driftsbygninger definert i laveste risikoklasse, klasse 1 (våningshus kl 4). I enkelte tilfeller vil det være riktig (nødvendig) med en høyere risikoklasse enn det som er angitt gjennom eksempel i veiledning til teknisk forskrift. Bygningens brannklasse bestemmes ut ifra hvilken konsekvens en brann i byggverket kan innebære for skade på liv, helse, samfunnsmessige interesser og miljø: Brannklasse 1 har liten konsekvens Brannklasse 2 har middels konsekvens Brannklasse 3 har stor konsekvens Brannklasse 4 har særlig stor konsekvens Driftsbygninger i ordinært landbruk, kan føres opp i to etasjer uten krav til brannklasse. Når det ikke stilles krav til brannklasse blir det heller ikke stilt krav til brannmotstand for bærende konstruksjoner. Det anbefales derfor å benytte brannklasse 1 Brannseksjoner En seksjonering er et hinder for brannsmitte mellom hoveddeler av et bygg. Seksjoneringsveggen må føres over tak og ut til sidene slik at brannsmitte ikke kan gå forbi seksjoneringsveggen. Byggverk skal oppdeles i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle tap. En brann skal, med påregnelig slokkeinnsats, kunne begrenses til den brannseksjonen der den startet. For driftsbygninger der det ikke blir stilt krav til brannklasse eller brannmotstand, vil det ikke bli krav om oppdeling av arealet ved seksjonering. I praksis innebærer det at driftsbygninger i opptil to etasjer kan bygges uten krav om arealavgrensing. Med seksjonering av bygningen øker muligheten for å redusere en brann betydelig, og dette er sterkt å anbefale. For husdyrrom vil spesifikk brannenergien vanligvis være godt under 400 MJ/m 2. Det tilsvarer et samlet areal på 1200 m 2 før arealet må seksjoneres. Spesifikk brannenergi i fôrlager (høy og halm) kan i en del driftsbygninger være over 400 MJ/m 2, dette betyr at man må benytte arealavgrensning på 800 m 2. (Se tabell side 4) 12

13 Brannceller: Brannceller skal være utført slik at de hindrer spredning av brann og branngasser til andre deler av bygningen i den tid som er nødvendig for rømning og redning. Bygninger skal inndeles slik at områder med ulik risiko for personers liv og helse, og/eller ulik fare for at brann oppstår, skilles i brannceller om ikke andre tiltak gir likeverdig løsning. Rom som har forskjellig bruk og/eller brannbelastning bør normalt være egne brannceller. Brannceller skal ha slik form og innredning at detektering av en brann, rømning og slokking kan skje på en rask og effektiv måte. Fra en branncelle, der personer eller dyr oppholder seg, er det krav til minst en sikker vei ut til det fri eller til to ulike rømningsveier som fører videre ut til det fri. For å sikre et akseptabelt vern mot brannspredning til husdyrrom må slike rom utføres som egne brannceller. Der det er flere husdyrrom i samme bygning bør hvert husdyrrom utføres som egen branncelle. Brannmotstand, bæreevne og stabilitet. For å få en effektiv og tilsiktet virkning av seksjonering og branncelleinndeling er det viktig at materialvalg og konstruksjon fyller de krav til brannmotstand som stilles. Med brannmotstand menes den tiden som den bygningsmessige konstruksjonen står i mot den belastningen som brannen gir. Det er også krav til bæreevne og stabilitet dersom veggen/ konstruksjonen belastes av brann og varme. Krav til brannmotstand, bæreevne og stabilitet kan f.eks. betegnes slik: REI 60 I parentes står den fullstendige konstruksjonsbetegnelsen (REI 60/ D-s1,d0) som angir materialkvalitet og røykutvikling ved brann. For landbruksbygg stilles krav til brannmotstand i de omsluttende bygningsdelene som skiller husdyrrom fra resten av bygningen (fôrlager, redskapsrom og lignende). Bruttoareal i husdyrrommet Brannmotstand i skillevegg < 300 m2 REI 30 (REI30/ D-s1,d0) > 300 m2 REI 60 (REI 60/ D-s1,d0) R står for bæreevnen til konstruksjonen. Konstruksjonen skal ikke miste sin bærende evne i løpet av de minuttene som tallet bak angir. E står for integritet, bygningsdelens evne til å motstå brannpåkjenningen på en av sidene uten at brannen smitter gjennom som følge av flammer og/eller varme gasser. I står for isolasjon, evnen til å motstå varmeledning (varmegjennomgang) slik at brannpåkjenning på en av sidene ikke overføres til andre siden. Varmeledningen må være så begrenset at verken overflaten på baksiden eller andre materialer i nærheten blir antent. Tallet står for hvor lang tid i minutter disse kravene skal oppfylles. M står for mekanisk motstand og er evnen til å motstå at et bygningselement blir truffet av andre bygningsdeler etter at det har vært utsatt for brannbelastning i klassifiseringstiden. Seksjoneringsvegg og brannvegg vil i tillegg til de øvrige funksjonskrav, ha dette kravet om å motstå en normert mekanisk belastning. En slik vegg må vanligvis bygges i betong eller mur. 13

14 Annen aktuell informasjon Driftsbygningar i landbruket BE Temarettleiing HO 2/2006 Brannalarm BE / DSB Temaveiledning HO 2/98 Brann- og smitteforebyggende tiltak i fjørfehus Prior / Gjensidige Veiledning i beregning av brannbelastning LBK 14

15 15

16 Web-adresser LBK Statens bygningstekniske etat (BE) Dir. for samf.sikkerhet og beredskap (DSB) Elotec Felleskjøpet Gjensidige If Kvalitetssystem i landbruket Landbrukets brannvernkomité (LBK) Landbrukets HMS-tjeneste Mattilsynet Norges Bondelag Norsk brannvernforening Norsk landbruksrådgivning (NLR) Sparebank 1 Terra TrygVesta 16

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité LBK-anbefaling nr 03.03.06 Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité vedrørende Brannskiller og seksjonering av landbruksbygg. 1 Brannvernfolder Med denne folderen ønsker Landbrukets brannvernkomité

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Publisert dato 09.09.2013 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle

Detaljer

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Publisert dato 24.01.2014 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (1) Brannspredning mellom byggverk skal forebygges slik at sikkerheten for personer

Detaljer

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (1) Brannspredning mellom byggverk skal forebygges

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE Tiltakshaver: Vestvågøy Eiendomsdrift KF Brannteknisk redegjørelse Utført av arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor AS Sentral godkjenning Ansvarlig

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hva brenner og hvorfor brenner det? KRAVENE

Detaljer

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10).

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10). Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2014-06-19 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Valmueveien Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Branntekniske momenter som bør med

Detaljer

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler.

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Prosjektnr.: 1424 Prosjekt: Enger, lokaler til SSiE Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave 4 2010 Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Type bygg: Kontorbygg

Detaljer

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hvorfor blir

Detaljer

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres

Detaljer

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen.

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. Brannteknisk Notat Dato: 07.04.2010 1. Innledning PROSJEKT: Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. ADRESSE:

Detaljer

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Eberg skole paviljong Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Side 3 av 6 1. Generell informasjon Paviljongen, som opprinnelig

Detaljer

(10) Detaljprosjektering Skillende bygningsdeler

(10) Detaljprosjektering Skillende bygningsdeler Scandic Lerkendal Trondheim 7. januar 2015 Brannsikre bygg - riktig prosjektering (10) Detaljprosjektering Skillende bygningsdeler Grensesnitt faser og fag Tre, mur og betong Brann Fenomen Respons Scenarier

Detaljer

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg Evje Flerbrukshall - Nybygg Byggested/adresse: Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Oppdrags nummer: 1414 Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes Kommune Flerbrukshall Evje Rapport dato: Ytelsesbeskrivelse

Detaljer

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Regelverk... 3 2.1 Identifisering av tiltaket...3 2.2 Ansvarsoppgave...3 2.3 Gjeldende regelverk...3 3. Dokumentasjonsform... 3 3.1 Fravik...3 3.2 Kvalitetssikring...3 4.

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 1. INNLEDNING Det eksisterer en egen standard for denne type kanaler. Denne ble implementert

Detaljer

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse Michael Blümlein Edvard Griegsvei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60, Fax: 66 80 24 84 Mobil: 909 23 814 micblum@online.no Organisasjonsnr. 976.942.361MVA

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje Kuben Tromsø 15.02.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 Status 4 Grunnlag og forutsetninger 4 3.1 Ansvarsbegrensning 4 3.2 Styrende dokumenter

Detaljer

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV Rambøll Norge AS Brannteknisk konsept--- Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV (Rev. 00) 2008-02-05 Brannteknisk konsept Brannteknisk konsept Oppdragsnr.: 8070200 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers

Detaljer

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner.

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner. 2/9 1 INNLEDNING Dette dokumentet inngår i brannkonseptet for boligprosjektet Havblikk. Dokumentet er verifikasjon av at brannsikkerheten er forskriftsmessig når prosjektet gjennomføres i samsvar med forutsetninger,

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

Glassrådgiver 2012-13

Glassrådgiver 2012-13 Glassrådgiver 2012-13 Brann Regelverk og klasser Martin Borg 13/2-13 Agenda Byggereglene Risikoklasser Brannklasser krav til bygg Brannklasser klassifisering av konstruksjoner Sertifisering/dokumentasjon

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget:

Beskrivelse av oppdraget: Beskrivelse av oppdraget: BrannSafe AS har fått i oppdrag å forestå brannteknisk prosjektering utført under ansvarsrett iht. pbl/sak10. Det er krav om uavhengig kontroll av prosjektering (KPR). Tiltaket

Detaljer

En praktikers jordnære tilnærming.

En praktikers jordnære tilnærming. Gjennomføring av ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjoner. En praktikers jordnære tilnærming. Håkon Winterseth Lover & Regler - oppbygging Lover og Forskrifter Er juridisk bindende MÅ

Detaljer

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 Prosjektnummer 1350009600 Dato 2017-04-06 O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 U l van E i en dom AS Overordnet brannstrategi Oppdragsnr.:1350009600 Oppdragsgiver: Oppdragsleder

Detaljer

4.2 Brannbeskyttelse

4.2 Brannbeskyttelse Brannbeskyttelse .1 Begreper Følgende avsnitt viser bl.a. vanlige begreper iht. Byggeforskriften, nye Euroklasser samt gipsplatens brannbeskyttende egenskaper. Utover dette se respektive konstruksjoners

Detaljer

Overordnet brannstrategi

Overordnet brannstrategi Postadresse: Tomterveien 60 1408 Kråkstad Telefon: 64863104 Telefax: 64863398 Mobil: 90589705 E- Post: brannkonsult@gmail.com Dato: 2013-09- 10 Prosjekt navn: Gropa Oppdragsgiver: Frogn kommune, eiendomsavdelingen

Detaljer

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 kapittel 11 11-2 Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 11 Sikkerhet ved brann Ytelser som er gitt i forskriften skal oppfylles, jf. 2-1. Der ytelser ikke er gitt i forskriften

Detaljer

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité LBK anbefaling nr 02.02.04 Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité vedrørende Sikring av driftsbygninger i landbruket 1 Innhold: Forord... 3 Innledning 3 Ditt ansvar som bonde 3 Sammenhenger totale

Detaljer

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a Notat Prosjekt: Festningsåsen barnehag Utarbeidet av: Sak: Brannteknisk notat Geir Drangsholt Gradering: Internt Oppdragsnr.: 20130088 Dato: 12.12.2013 Åsvangveien 38 N7048 TRONDHEIM Tlf.: +47 73 94 48

Detaljer

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann Vidar Stenstad TEK17 2 Brannvegger og seksjoneringsvegger Nytt 11-6 (5) Brannvegg skal prosjekteres og utføres slik at den hindrer at brannen

Detaljer

For Grønstad & Tveito AS

For Grønstad & Tveito AS BRANNTEKNISK STATUSRAPPORT SAMMENDRAG Fromreide omsorgsboliger består av to rekkehus i to etasjer, rekke 1 har fellesarealer i underetasje og leiligheter i 1. etasje. Rekke 2 har leiligheter i begge etasjer.

Detaljer

Vurdering Brannkonsept

Vurdering Brannkonsept Vurdering Brannkonsept Prosjekt: Tinnheiveien 17, Kirke Prosjektnr.: 2013012 Oppdragsgiver: Hellige Demetrios av Thessaloniki Dato Dokument Beskrivelse Utført Kontroll 18.09.13 Brannkonsept Harry Valdal

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter.

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter. Prosjektnavn: Dølerudveien 19, Hallingby Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. V309 Dato: 22.12.2015 Oppdragsgiver: Ringerike boligstiftelse v/erik Karlsen Ansv. Mikhail Antonov Sign.: KS: 22.12.2015 Tore Bratvold

Detaljer

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø Brannteknisk rådgivning og prosjektering Harald Landrø Hvorfor brannteknisk prosjektering? Verne LIV Verne MILJØ Verne VERDIER Ønsket prosess Brannrådgiver i en aktiv rolle Tidlig inn i prosjektet

Detaljer

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT Oppdragsnummer: 1350013400 Kunde: Nes kommune i Buskerud Notat nummer: F-NOT-01 Til: Marius Franck (Rambøll) Roar Grøtjorden (Nes kommune) Fra: Jan Christian Lohne

Detaljer

Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering av tilbygg

Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering av tilbygg NOTAT Oppdrag 1350010692 Kunde Gildeskål Eiendom KF Notat nr. F-not-001 Til Kunde Fra Kopi Rambøll AS v/magne Aas Maurstad. Kontrollert av Bård Holmen Grundstad. Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering

Detaljer

Brannvern Fylkeshuset i Troms

Brannvern Fylkeshuset i Troms Brannvern Fylkeshuset i Troms Bygg- og eiendomssenteret 1 INNHOLD 1. Organisering Intern fordeling 2. Rømningsplan 3. Branninstruks 4. Bygningsmessig brannsikring 2 1. ORGANISERING INTERN FORDELING Den

Detaljer

UQDESZULE I. ä russ».stmuxiiixicj. RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_. Brannsikkerhetsstrategi

UQDESZULE I. ä russ».stmuxiiixicj. RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_. Brannsikkerhetsstrategi I. ä russ».stmuxiiixicj.iii l UQDESZULE I RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_ #* "" "'" vollarkno Prosjektnr: Prosjekt: Tiltakshaver 2013-030 Kvithyllindustribygg JohanWemundstad,AromaHoldingAS Oppdragsgiver: Brannsikkerhetsstrategi

Detaljer

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN 2 Vanens makt Det siste en fisk er tilbøyelig til å oppdage, er vannet den svømmer i Vannet er så fundamentalt for fiskens livsmåte at det ikke blir satt spørsmålstegn

Detaljer

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4. Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser: Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien. Forflytning i korridor. Forflytning i trapperom

Detaljer

SINTEF NBL as Norges branntekniske laboratorium

SINTEF NBL as Norges branntekniske laboratorium Sandwichelementer Anne Steen-Hansen, (Norges branntekniske laboratorium) anne.steen.hansen@sintef.no Seminar om brennbar isolasjon og bruk av plastprodukter i nye bygg Porsgrunn 23. mars 2011 1 Norges

Detaljer

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato:

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato: Brannteknisk notat Utgave: B-01 Dato: 2016-06-22 Brannteknisk notat 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Brannteknisk notat Utgave/dato: B-01 / 2016-06-22 Lagringsnavn: Brannteknisk notat.docx

Detaljer

Brannteknisk prosjektering og rådgivning

Brannteknisk prosjektering og rådgivning Brannteknisk prosjektering og rådgivning Harald Landrø Hvorfor brannteknisk prosjektering? Verne LIV Verne MILJØ Verne VERDIER 1 Ønsket prosess Brannrådgiver i en aktiv rolle Tidlig inn i prosjektet Løpende

Detaljer

Nettstasjon I bygg branntekniske krav

Nettstasjon I bygg branntekniske krav NR 6038 VER 4 / 2012 Nettstasjon I bygg branntekniske krav Innhold Referanser: 1 1. Innledning 2 2. Brannkrav for nettstasjon i bygg 2 3. Forskriftskrav 6 3.1. Forskrift om elektriske forsyningsanlegg

Detaljer

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato:

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato: VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI Tiltakshaver: FINNSNES FJERNVARME AS Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg Side 1 av 9 Generelle krav til sikkerhet ved brann 1.

Detaljer

Kap 11 Sikkerhet ved brann

Kap 11 Sikkerhet ved brann 11-1 Sikkerhet ved brann 1. Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet ved brann for personer som oppholder seg i eller på byggverket, for materielle verdier og

Detaljer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til 1350007030 Hamsunsenteret Nordland fylkeskommune F-not-01/14 Nordland fylkeskommune v/ Michael Mikalsen Erik Langdalen Arkitektkontor AS v/ Erik F. Langdalen Øvrige RI

Detaljer

LOVER OG FORSKRIFTER

LOVER OG FORSKRIFTER LOVER OG FORSKRIFTER Oslo, 13.02.2012 Lover Er en samling av bestemmelser som vedtas av Stortinget og forvaltes av et departement. Plan- og bygningsloven Miljøverndepartementet Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 TROND S. ANDERSEN, 25. april 2017 Tema Byggverkets forutsetninger Basissikkerhet byggverk God dokumentasjon er lønnsomt Videreføring

Detaljer

Steinar Solberg Solbjørg Sandve Vår ref. ssostv

Steinar Solberg Solbjørg Sandve Vår ref. ssostv NOTAT Dato 2009-11-12 Oppdrag 8090305 Kunde Sandnes kommune Notat nr. 01 Til Magnor Birkeland Rambøll Vassbotnen 1 Pb 8058 NO-4068 STAVANGER T +47 97 42 80 00 F +47 51 80 12 19 www.ramboll.no Fra Kopi

Detaljer

NEK s Elsikkerhetskonferanse 2009

NEK s Elsikkerhetskonferanse 2009 NEK s Elsikkerhetskonferanse 2009 Ny NEK 400-4-42 Beskyttelse mot termiske virkninger Ivaretas brannkravene i bygninger? Dag Ivan Ekrem, COWI AS 1 Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk

Detaljer

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Til: Fra: Jørund Houg Terje Hansen Dato 2017-06-20 Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Beskrivelse Norconsult AS er engasjert av Jørund Houg for å utrede branntekniske krav i forbindelse med ominnredning

Detaljer

Avlsgården. Brannkonsept

Avlsgården. Brannkonsept Avlsgården Brannkonsept Brannkonsept Avlsgården Rapport nr.: Oppdragsnr.: Dato: RIBr004 97861002 27.11.2014 Rev.01: Kunde : Baroniet Rosendal Avlsgården Oppdragsinformasjon : Sweco Norge AS er engasjert

Detaljer

V E S T B Y K O M M U N E. VEILEDNING BRANN Blankett nr 80-2000

V E S T B Y K O M M U N E. VEILEDNING BRANN Blankett nr 80-2000 ILDIG RA lankett nr 80-2000 Denne veilederen er ment for deg som har planer om mindre byggearbeider, eksempelvis garasje, tilbygg, terrasser og lignende. eilederen tar for seg ulike byggetiltak og i hvilke

Detaljer

Brannsikkerhet og prosjektering. Knut Erik Ree, Gardermoen

Brannsikkerhet og prosjektering. Knut Erik Ree, Gardermoen Brannsikkerhet og prosjektering Knut Erik Ree, Gardermoen 12.11.2012 Brannprosjektering Forutsetninger: tiltaksklasse, brannklasse og risikoklasse. Prosjektering i samsvar med preaksepterte ytelser eller

Detaljer

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité LBK anbefaling nr 02.02.04 Revidert 26.09.2012 Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité vedrørende Sikring av driftsbygninger i landbruket 1 Innhold: Forord 3 Innledning 3 Ditt ansvar som bonde 4 Sammenhenger

Detaljer

FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING. (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember Versjon 1.

FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING. (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember Versjon 1. FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember 2016 Versjon 1. Fosen Fjord Hotel Side 1 1 Innholdsfortegnelse: Innledning side 3 Beskrivelse av bygningen

Detaljer

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997.

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. KAP.2 Side 1 2.1 GENERELL BESKRIVELSE For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. 2.1.1 Bygningstype

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. 11-8. Brannceller

Veiledning om tekniske krav til byggverk. 11-8. Brannceller 11-8. Brannceller Lastet ned fra Statens bygningstekniske etat 21.09.2011 11-8. Brannceller (1) Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse

Detaljer

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2 ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE FYLKESSCENE FREDRIKSTAD BRANNTEKNISK SKISSENOTAT REV 02 ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Oppdraget

Detaljer

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø Brannteknisk rådgivning og prosjektering Harald Landrø Hvorfor brannteknisk prosjektering? Verne LIV Verne MILJØ Verne VERDIER Ønsket prosess Brannrådgiver i en aktiv rolle Tidlig inn i prosjektet

Detaljer

Branntekniske løsninger Passiv brannsikring

Branntekniske løsninger Passiv brannsikring Branntekniske løsninger Passiv brannsikring BFO-vårseminar 17. April 2007 Arvid Solli, Firesafe AS Branntekniske løsninger Passiv brannsikring Samarbeid; rådgiver / utførende Preaksepterte løsninger Hvordan

Detaljer

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse Rapport utarbeidet av Brannteknisk notat Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje Innholdsfortegnelse Venator AS Sinsenveien 53B 0585 Oslo Telefon

Detaljer

Utdrag fra byggeforskriften av 1985

Utdrag fra byggeforskriften av 1985 Utdrag fra byggeforskriften av 1985 Kap. 30 Brannvern, fellesbestemmelser :1 Innledning Bare departementet eller den departementet bemyndiger har adgang til å dispensere fra bestemmelsene i dette kapittel.

Detaljer

BRANNSIKKERHETSSTRATEGI

BRANNSIKKERHETSSTRATEGI BRANNSIKKERHETSSTRATEGI Brannteknisk vurdering av Prosjekt Krøderen barnehage Krødsherad kommune Utarbeidet av: Steffen Lande SteG AS Storgata 8, 3611 Kongsberg Side 2 av 14 Prosjektdata Oppdragsgiver:

Detaljer

Status for materialbruk i bygninger med hensyn på branntekniske egenskaper

Status for materialbruk i bygninger med hensyn på branntekniske egenskaper Status for materialbruk i bygninger med hensyn på branntekniske egenskaper Bjarne Kristoffersen 1 Gjennomgang av 3 ulike temaer Bruk av brennbar isolasjon Svalgang som rømningsvei Brennbare innredninger

Detaljer

Brannteknisk tilstandsvurdering og dokumentasjon for Kiilgården

Brannteknisk tilstandsvurdering og dokumentasjon for Kiilgården Skjervøy kommune v/terje Trætten Kiilgården Strandveien37 Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbehandler: Dato: Side: Terje Trætten David Tran David Tran 05.12.2014 1 av 11 Brannteknisk tilstandsvurdering og

Detaljer

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt NO T AT Notat nr.: Dato RIBr03 Til: Navn Oppdrag PLUS Arkitektur AS Boliger Manstad - Bergerhavna Utført av: Nina Høm Kontrollert av: Marith Ødegaard Sweco Norge AS Sweco Norge AS Brannteknisk strategi,

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Oppdragsnavn: Frognerhagen Dato: 19.11.2013 Oppdragsnr.: 13004 Rev. dato: 30.03.2014 Oppdragsgiver: Reiulf Ramstad Arkitekter AS Rev.nr.: 03 Utarbeidet av:

Detaljer

Brannteknisk vurdering skisseprosjekt Jendem skole tilbygg/ombygging

Brannteknisk vurdering skisseprosjekt Jendem skole tilbygg/ombygging MEMO TITEL DATO 19. september 2017 SAKSBEHANDLER SIDEMANNSKONTROLL GODKJENT PROJEKTNR Jendem skole skisseprosjekt tilbygg/ombygging Tone Pedersen Pål A. Dahl Pål A. Dahl A087649 ADRESSE COWI AS Rennesøygata

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS. Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept

OSLO LUFTHAVN AS. Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept Prosjekttittel: Tittel: OSLO LUFTHAVN AS Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept B03 17.11.14 For anbud HSA LHO HSA B02 05.11.14 FOR TFK HSA LHO HSA B01 25.04.14 For informasjon/kommentering OSL og

Detaljer

KONTORBYGG OG FORSAMLINGSLOKALE - UIS

KONTORBYGG OG FORSAMLINGSLOKALE - UIS Prosjektnummer 1120789 Dato 12.10.12 OVERORDNET BRANNSIKRINGSSTRATEGI KONTORBYGG OG FORSAMLINGSLOKALE - UIS Kontorbygg og forsamlingslokale UiS Overordnet brannsikringsstrategi Oppdragsnr.: 1120789 Oppdragsgiver:

Detaljer

VADSØ UNGDOMSKOLE BRANNTEKNISK PROSJEKTERINGSGRUNNLAG OG DOKUMENTASJON AV SIKKERHET. Rev : 30.08.05. Side 1. www. totbrann.no.

VADSØ UNGDOMSKOLE BRANNTEKNISK PROSJEKTERINGSGRUNNLAG OG DOKUMENTASJON AV SIKKERHET. Rev : 30.08.05. Side 1. www. totbrann.no. www. totbrann.no Boks 1189 9504 Alta Telefon 78440555 Mobil: 91636862 Telefax 78440119 alta@totbrann.no Utarbeidet av Bengt Slettli BRANNTEKNISK PROSJEKTERINGSGRUNNLAG OG DOKUMENTASJON AV SIKKERHET VADSØ

Detaljer

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [ ] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og

Detaljer

Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming

Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming A 15.01.2016 Første utgave GH TE TE REV. DATE DESCRIPTION PREP. CHK`D APPR. OPPDRAGSGIVER LOGO ORIGINATOR DOCUMENT TITLE Brannteknisk hovedutforming. COMPANY

Detaljer

TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner

TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner 25. MARS 2015 Roar Fogstad TEK 10 11-10. Tekniske installasjoner (1) Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke

Detaljer

Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging Ny forskrift om brannforebygging Hva er nytt og hvilken betydning har det for folk flest, kommunen, bygningseiere og brukere av byggverk? Senioringeniør Lars Haugrud 23. oktober 2015 Ny forskrift om brannforebygging

Detaljer

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø Brannteknisk rådgivning og prosjektering Harald Landrø Hvorfor brannteknisk prosjektering? Verne LIV Verne MILJØ Verne VERDIER Riktig prosess Brannrådgiver i en aktiv rolle Tidlig inn i prosjektet

Detaljer

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Nye forskrifter, strengere krav?

Nye forskrifter, strengere krav? Grønt eller rødt lys for grønne bygg? Nye forskrifter, strengere krav? TROND S. ANDERSEN 28.04.2015, Brannvernkonferansen, Gardermoen Funksjonsbaserte regler > Muliggjør innovativ utforming av byggverk

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

Brannteknisk strateginotat

Brannteknisk strateginotat Prosjektnavn: Småhus Hvalsmoveien 10, Hønefoss Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. S015 Dato: 31.01.13 Oppdragsgiver: Eiendomsservice Ringerike AS Ansv. Hans Arne Sørli v/ Erik Karlsen Sign.: Tiltaksklasse:

Detaljer

KRITERIER. FORUTSETNINGER

KRITERIER. FORUTSETNINGER KRITERIER. FORUTSETNINGER Bæresystem Bruksområde Antall tellende etasjer Areal Personbelastning Brannbelastning Brannvesen Betong og stålkonstruksjoner. Videregående skole, restaurant og matfag 2 etasjer

Detaljer

Kap. 38 - Garasje og bilverksted

Kap. 38 - Garasje og bilverksted Kap. 38 - Garasje og bilverksted :1 Definisjoner Garasje rom for kjøretøy som drives av forbrenningsmotor, f.eks. motorvogn, traktor, arbeidsmaskin o.l. Åpen garasje garasje med yttervegger i så begrenset

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

Kap 11 Sikkerhet ved brann

Kap 11 Sikkerhet ved brann Kap 11 Sikkerhet ved brann 11-1 Sikkerhet ved brann 1. Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet ved brann for personer som oppholder seg i eller på byggverket,

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Forutsetninger. Regelverk. Beskrivelse av bygget SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Forutsetninger. Regelverk. Beskrivelse av bygget SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Øren Driftsbygg DOKUMENTKODE 812663-Y-RIBr-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Drammen Eiendom KF OPPDRAGSLEDER Andreas Ungersness KONTAKTPERSON Lars Teien SAKSBEHANDLER Andreas

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-8. Brannceller

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-8. Brannceller 11-8. Brannceller Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 02.10.2015 11-8. Brannceller (1) Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse

Detaljer

4.2 Brannbeskyttelse

4.2 Brannbeskyttelse Brannbeskyttelse .1 Begreper Følgende avsnitt viser bl.a. vanlige begreper iht. Byggeforskriften, nye Euroklasser samt gipsplatens brannbeskyttende egenskaper. Utover dette se respektive 2 og 3. Nåværende

Detaljer

Sikkerhet ved brann TEK 7-2 Sikkerhet ved brann TEK 7-21 Dokumentasjon ved brann

Sikkerhet ved brann TEK 7-2 Sikkerhet ved brann TEK 7-21 Dokumentasjon ved brann Sikkerhet ved brann TEK 7-2 Sikkerhet ved brann Byggverk skal ha planløsning og utførelse som gir tilfredsstillende sikkerhet ved brann for personer som oppholder seg i eller på byggverket, for materielle

Detaljer

Gruppearbeid Brannsikring av kirkebygg

Gruppearbeid Brannsikring av kirkebygg Gruppearbeid Brannsikring av kirkebygg Forslag til løsning 1 Plantegning 2 Plantegning galleri 3 Oppgave 1 Brann- og eksplosjonsvernlovens 7 sier at: Den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger,

Detaljer

SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE

SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE Beregnet til Nordland fylkeskommune Dokument type Tilstandsrapport Revisjon 0 Dato 2015-01-22 Oppdragsnummer 1350004162 SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE

Detaljer