Nettstasjon I bygg branntekniske krav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nettstasjon I bygg branntekniske krav"

Transkript

1 NR 6038 VER 4 / 2012 Nettstasjon I bygg branntekniske krav Innhold Referanser: 1 1. Innledning 2 2. Brannkrav for nettstasjon i bygg 2 3. Forskriftskrav Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) Teknisk Forskrift (VTEK) Detaljkrav iht. veiledning 8 Referanser: 1. FEF IEC IEC Power transformers part 11: Dry-type transformers 4. VTEK, veiledning til teknisk forskrift for plan og bygningsloven NR 6038 VER 4 / 2012 Side 1 av 12

2 1. Innledning Dette REN bladet omfatter brannkrav for nettstasjoner som plasseres i bygninger beregnet for annet formål eller bygninger som er bygd til kraftforsyningsformål (transformatorstasjon) basert på FEF og VTEK. Beskrivelser av løsninger og krav som er angitt i bladet kan legges til grunn for den branntekniske prosjekteringen av nettstasjonen. Ved brannteknisk prosjektering av transformatorrom/nettstasjoner i bygning beregnet for annet formål må følgende hovedområder avklares: Krav til eksplosjonssikring Krav til brannmotstand Krav til gjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner Krav til sikring av brannspredning i fasaden Krav til overflater Krav til rømning Ved prosjektering av nettstasjoner i eksisterende bygg må forutsetninger i forhold til bygningens brannklasse innhentes fra tidligere byggesakspapirer. Dersom dette ikke kan fremskaffes må bygningens brannklasse defineres iht. VTEK (som beskrevet over). Ved prosjektering av nettstasjoner i nybygg (pågående byggeprosjekt) må ansvarlig prosjekterende for brannkonsept konfereres. 2. Brannkrav for nettstasjon i bygg Ventilasjonsåpninger Det skal treffes tiltak slik at brann ikke spres gjennom ventilasjonskanaler. Dette innebærer tiltak for å hindre: brann- og røykspredning på grunn av utettheter mellom kanal og den bygningsdelen som kanalen går gjennom brannspredning på grunn av varmeledning i kanalgodset røykspredning i kanalnettet. På generelt grunnlag anbefales det ikke etablering av ventilasjonskanaler som bryter brannskillet mellom nettstasjon og øvrig del av bygningen. REN anbefaler derfor ventilasjonskanal som går direkte til fri luft. For plassering, spesifikasjon og dimensjonering av ventilasjonssystem henvises det til REN blad Følgende må presiseres: Kanaler som føres ut i fasade uten brannspjeld skal være ført ut på slikt sted og slik måte at det ikke medfører fare for brannspredning. For å hindre brannspredning i fasaden vises det til beskrivelse i forhold til kjølesone eller inntrukket fasade/utkraget bygningsdel som beskrevet i kapittel i dette REN bladet. Tilsvarende (krav til etablering av kjølesone) gjelder også for rister og eventuelle andre åpninger som benyttes til trykkavlastningsflater. NR 6038 VER 4 / 2012 Side 2 av 12

3 Dør som vender inn i bygg Dør som fører til gang eller andre rom i bygget skal ha samme brannmotstand som konstruksjonen den står i og ha klasse S a (røyktetthet) og være selvlukkende. Dør som ikke har S a -klassifisering, må ha terskel/anslag og tettelister på alle sider for å oppnå tilstrekkelig røyktetthet. På generelt grunnlag anbefales det ikke etablering av dører i brannskillet mellom nettstasjon og øvrig del av bygningen, og da særlig i forhold til dører mot rømningsvei (korridor, trapperom etc.) eller rom med varig personopphold. Dette for å redusere risiko for brannog/eller røykspredning Dør i yttervegg mot det fri. Dør i yttervegg mot det fri kan utføres uten brannmotstand. Dersom det benyttes uklassifisert dør i yttervegg mot det fri må brannspredning i fasaden over døren eller til motstående fasader hindres. For å hindre brannspredning til overliggende/motstående fasade vises det til beskrivelse i forhold til kjølesone eller inntrukket fasade/utkraget bygningsdel i kapittel i dette REN bladet Trykkavlastning Nettstasjoner skal utføres med trykkavlastningsflate. Dette for å hindre at et eventuelt eksplosjonstrykk ødelegger skillekonstruksjoner mellom nettstasjonen og øvrige deler av bygget, med risiko for spredning av brann og/eller eksplosjonstrykk til andre deler av bygget. REN blad 6018 og REN blad 6051 omhandler ventilasjon og trykkavlastning og det henvises til eget punkt om trykkavlastning Kabelgjennomføringer Det henvises til REN blad Nettstasjonens omsluttende konstruksjoner Generelt Nettstasjonens omsluttende konstruksjoner (vegger og tak) skal utføres slik at de motstår både brann- og eksplosjonspåkjenninger. Det vises til REN blad 6002 med hensyn på veggtykkelse og krav til mekanisk motstand. For øvrige konstruksjoner i nettstasjonen (eventuelle skillevegger internt i nettstasjonen, del av yttervegg som utføres som trykkavlastningsflate etc.) som eventuelt ikke skal utføres i tunge konstruksjoner henvises det til punkt NB! Ved plassering av høyspenningsanlegg i bygning til annet formål gjelder følgende som minimumskrav: Nettstasjoners omsluttende konstruksjoner skal ha minimum ha brannmotstand REI 60-M A2-s1,d0 (( 4-7 veiledning Plassering av generator, transformator og fordelingsanlegg ). Dette gjelder for rom for alle høyspenningsanlegg og er således uavhengig av type transformator (oljeisolert eller tørrisolert). NR 6038 VER 4 / 2012 Side 3 av 12

4 For oljefylte transformatorer med oljevolum 1000l: I tilfeller der det står flere oljefylte transformatorer i samme nettstasjon, skal krav til utførelse av omsluttende konstruksjoner vurderes ut fra samlet oljevolum. Eksempelvis: Ved to transformatorer med henholdsvis 600 og 800 liter olje i hver (totalt 1400l), skal dermed omsluttende konstruksjon tilfredsstille minimum REI 90-M A2-s1,d0 [A 90]. Hvis det vurderes som viktig at brannforløp ikke sprer seg mellom transformatorene må det etableres fullstendig brannskille mellom transformatorene (dvs. mot gulv, vegg og tak) som følger brannkrav for rommet for øvrig. (Viktige kunder, i forhold til beredskap m.v.) For oljefylte transformatorer med oljevolum > 1000l Krav til utførelse av omsluttende konstruksjon som kan leses fra tabell 2 tar utgangspunkt i kun 1 transformator, og angir sikkerhetstiltak for brann. Ved etablering av to eller flere oljefyltetransformatorer i samme nettstasjon og hver av disse har et oljevolum over 1000 l er det krav til brann - beskyttelsesnivå mellom transformatorene. For å oppnå dette må det bygges fullstendig brannskille (dvs. mot gulv, vegg og tak) som følger brannkrav for rommet for øvrig. Tabell 2: Særskilte krav for innendørs transformatorer Type av transformatorer og Væskevolum liter Sikkerhetstiltak reaktorer Oljeisolerte transformatorer og <= 1000 Skal tilfredsstille generelle krav. reaktorer (O) > 1000 EI 90 eller REI 90, alternativt REI 60 med automatisk Sprinkleranlegg. Skal ellers følge generelle krav. Med mindre brennbar veske (K) uten spesiell beskyttelse Med mindre brennbar veske (K) med spesiell beskyttelse Tørrtransformatorer og reaktorer (A) <= 10 MVA og høyeste spenning for utstyr 38 kv Brannklasse F0 F1/F2 EI 60 eller REI 60, alternativt automatisk sprinkleranlegg. Skal ellers følge generelle krav. EI eller REI 60, alternativt avstand 1,5 m horisontalt og 3,0 m vertikalt. Skal ellers følge generelle krav EI 60 eller REI 60, alternativt avstand 0,9 m horisontalt og 1,5 m vertikalt. Skal ellers følge generelle krav. Ikke brennbare vegger. Skal ellers følge generelle krav. For definisjon og krav med hensyn på spesiell beskyttelse, se REN blad 6021 Spesifikasjon av fordelingstransformator - Oljeisolerte (O) og (K). Eksempler: Stasjon med to transformatorer av type O, henholdsvis 1500l og 1300l Krav til brannsikker skillevegg mellom transformatorene, brannklasse EI 90 eller REI 90, alternativt REI 60 med automatisk sprinkleranlegg. NR 6038 VER 4 / 2012 Side 4 av 12

5 Stasjon med transformatorer av type O, hvor det er 1 transformator over 1000l og hvor de andre transformatorene er 1000l kan prosjekterende utføre en risikovurdering med hensyn på leveringspålitelig og beredskap om det skal etableres brannsikker skillevegg eller ei. Etableres ikke brannsikker skillevegg fastsettes brann kravet på bakgrunn av samlet oljevolum. NB! Ved plassering i bygning til annet formål gjelder minimumskravet for REI 60/EI60. Se punkt Generelt For tørrtransformatorer og rektorer (A) Ved bruk av tørrtransformator er det ikke krav til brannmotstand mellom transformatorer og disse kan plasseres i samme rom. Ved plassering i bygning til annet formål gjelder minimumskravet for REI 60/EI60. Se punkt Generelt. F0 Transformatoren er kun klassifisert for anvendelse i område uten brannrisiko. F1 Transformatorens isolasjonsmateriale tåler brann opp til 60 min. Transformator med brannklasse F1 er selvslukkende dvs. at brannen dør ut når ekstern brannkilde er slukket. Det benyttes kun materiale i transformatoren som ikke avgir giftige gasser ved brann Krav til oljeoppsamling FEF 4-9 Sikkerhetstiltak og sikkerhetsutstyr veiledning «Oljefylte transformatorer og reaktorer med oljevolum mer enn 1000l skal ha oljegruve med oppsamlingstank. For oljevolum > 1000l: Separate oljegrube for hver transformator eller felles oppsamlingstank som må kunne ta i mot oljemengde og slukkeveske for den største transformator (se REN blad 6017 og REN blad 6021.) For oljevolum 1000 l: Krav til oljeoppsamling ved hjelp av oppsamlingsanlegg, terskel eller andre tiltak slik at oljen ikke renner ut. Ved flere enn tre transformatorer 1000 l skal det etableres oljegruve som skal ta hele væskemengden fra alle transformatorene Driftsområder (Dører, ganger, rømningsveier, betjeningsganger m.v.) Betjeningsganger: Tabell 4-3 i FEF 2006, samt veiledning i NEK 440 punkt setter krav til avstand 1 meter ved betjeningsganger. Denne skal ta hensyn til eventuelle utstikk som bryterskuffer i frakoblet posisjon. Rømningsveier: Iht. FEF ( 4-7) skal dør være utadslående, og skal kunne åpnes innenfra ved hjelp av kne, albue eller annen kroppsdel også av en person som kryper eller åler. Videre skal dører, ganger og trapperom i hoved adkomstveien/hoved rømningsveien være dimensjonert og utformet slik at skadede personer kan transporteres ut på båre. NR 6038 VER 4 / 2012 Side 5 av 12

6 Rømningsveien skal ha en minimumsbredde på 0,5 meter, selv når uttrekkbare deler eller åpne dører som er blokkert i rømningsveien stikker inn i fluktruten. (NEK 440 punkt 7.5.4) For å ivareta krav til transportering av skadede personer skal minimum 0,9 m fri bredde legges til grunn. Dette er også samsvarende med VTEK som stiller krav til 0,9 m fri bredde som minimumsløsning for rømningsveier. ( Rømningsvei). REN anbefaling: Minimum 0,9 meter fri bredde. Fra branncelle skal det generelt være minst én utgang direkte til sikkert sted, eller utganger til to uavhengige rømningsveier eller én utgang til rømningsvei som har to alternative rømningsretninger. ( VTEK). Dersom lengde på rom for høyspenningsanlegg overskrider 10 meter skal rommet utføres med to utganger. ( 4-7 veiledning) Fra branncelle som bare er beregnet for sporadisk personopphold (eksempelvis tekniske rom/nettstasjoner) er det imidlertid tilstrekkelig med kun én rømningsvei, og denne kan gå via annen branncelle, forutsatt at total avstand på fluktveien til det fri ikke overstiger 50 meter. Dører som benyttes i rømningsvei skal i henhold til punkt i NEK440 være 2 meter høy og minste fri bredde på 0,75m. Men i henhold til i veiledning for teknisk forskrift -Plan og bygningsloven) skjerpes dette kravet til minimum 2 meter høy og 0,9 meter bred. (Risikoklasse 2). REN anbefaling: Minimum 2 meter fri høyde og 0,9 meter fri bredde. Ved dører ut i det fri: Lås systemet skal være definert av bruker, frostsikker type, og mest mulig tilpasset for å unngå hærverk. Standard er bruk av sylinderlås. 3. Vedlegg 1 (Forskriftskrav) I dette vedlegget er det opplistet forskriftskrav med hensyn på nettstasjoner/transformatorrom i bygninger. Plan og bygningsloven vil alltid være gjeldende for bygningsmassen. Denne setter krav til tekniske inngrep, og henviser videre til Teknisk forskrift (TEK) kapittel 11 med tilhørende veiledning (VTEK) [4]. Videre henvises det også til Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) [1] som angir særskilte krav i forhold til brannsikkerhet for bygninger og rom for høyspenningsinstallasjoner. I FEF 4.7 presiseres det også at kapittelet vedrørende brannsikkerhet i Teknisk forskrift (kapittel 11) er gjeldende også for utforming av byggverk for installasjoner for høyspenningsanlegg. Begge disse forskriftene angir krav vedrørende brannsikkerhet og eksplosjonssikkerhet. Løsningene i dette REN bladet vil tilfredsstille minimumskrav angitt i begge Forskriftene. Det er i det følgende spesifisert hvilke krav som følger av kravene gitt i FEF og TEK, med tilhørende veiledninger. NR 6038 VER 4 / 2012 Side 6 av 12

7 3.1. Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) FEF 4-7 Bygninger - Forskriftstekst Bygninger og rom for høyspenningsinstallasjoner skal bygges og utstyres slik at de gir sikkerhet for personer i og utenfor anleggene. Adkomstmuligheter som dører og vinduer skal utføres slik at uvedkommendes adgang til anleggene effektivt hindres. Bygninger og rom skal være tjenlige for formålet og være slik at vesentlige materielle skader unngås ved feil, feilbetjening eller brann FEF 4-7 Bygninger Detaljkrav iht. veiledning: Rom for høyspenningsanlegg plassert i bygning for annet formål skal være utført som branntrygt rom (EI 60/A2-s1,do [A 60] eller REI 60/A2- s1,do [A 60]). Slike rom skal fortrinnsvis ha dør til det fri. Brann og andre påvirkninger skal ikke kunne spres til omliggende rom. Rom for høyspenningsinstallasjoner hvor det kan oppholde seg personer, skal ha utadslående dør som kan åpnes innenfra ved hjelp av kne, albue eller annen kroppsdel (f.eks. Panikkbeslag), også av en person som kryper eller åler. Dersom lengde på rom for høyspenningsanlegg overskrider 10 m skal rommet utføres med to utganger. Dører, ganger og trapperom i hovedadkomstveien fra rom for høyspenningsanlegg skal være dimensjonert og utformet slik at skadede personer kan transporteres ut på båre. Ved utførelse av bygninger skal det tas hensyn til forventet mekanisk påkjenning og trykk forårsaket av lysbue og eventuelt oljedampeksplosjon. Rom for transformator eller høyspenningsanlegg skal utføres slik at rommet, inklusive vegger, tak og dører, ikke slipper gjennom flammeball, oljebrann, eksplosjonstrykk eller røyk til andre deler av bygget. Trykket skal så vidt mulig avlastes gjennom egnede avlastningsåpninger mot friluft og på en slik måte at dette i seg selv innebærer minst mulig fare. I boligbygg, forretningsbygg, kontorbygg, bygg med forsamlingslokaler, skoler og lignende, skal oljefylte transformatorer plasseres i rom med yttervegg. Oljefylte transformatorer bør fortrinnsvis plasseres utendørs. FEF 4-8 setter altså et generelt minimumskrav til brannmotstand på omliggende konstruksjoner, krav til plassering ved yttervegg samt etablering av avlastningsflate mot det fri, og krav til utførelse av rømningsveier for fra nettstasjonen. Det henvises spesielt til REN blad 6002 som angir byggetekniske krav. FEF 4-9 definerer videre tre forskjellige typer transformatorer som hver for seg vil stille tilleggskrav til brannmotstand, avhengig av type og eventuelt oljevolum. Se FEF tabell 4-5: Nettstasjon med oljefylte transformatorer (O) mineraloljeisolert transformatorer (IEC ) Nettstasjon med oljefylte transformatorer (K) silikon og esteroljeisolert transformatorer (IEC ). Nettstasjon uten oljefylte transformatorer (A) tørrtransformatorer (luft som kjølemiddel) NR 6038 VER 4 / 2012 Side 7 av 12

8 3.2. Teknisk Forskrift (VTEK) Detaljkrav iht. veiledning Sikkerhet ved Eksplosjon Rom hvor det kan forekomme fare for eksplosjon, må utgjøre egen branncelle. Rom hvor det kan forekomme fare for eksplosjon må ha minst én trykkavlastningsflate når ikke andre tiltak er truffet for å sikre mot skader på personer og byggverket for øvrig. Branncellebegrensende vegger må om nødvendig forsterkes for å opprettholde rømningsveiers funksjon og forhindre spredning av brann til andre brannceller Brannceller Rom som har forskjellig bruk og/eller brannenergi skal skilles ut som egne brannceller. Eksempel på rom som må være egen branncelle er tekniske rom, herunder nettstasjoner/transformatorrom inkludert. Dører skal ha samme brannmotstand som konstruksjonen den står i og ha klasse S a (røyktetthet). Dør som ikke har S a -klassifisering, må ha terskel/anslag og tettelister på alle sider for å oppnå tilstrekkelig røyktetthet Brannceller - Brannspredning i fasade Spredning av brann fra vindu eller annen åpning (dør, ventilasjonsåpning, avlastningsflate) i yttervegg til fasade eller brennbart tak er en vanlig årsak til brannspredning. Iht. VTEK kan brannspredning i fasaden hindres på følgende måter: Vertikal avstand over åpning (dør, ventilasjonsåpning, avlastningsflate) skal være minst lik åpningshøyden og utført med brannmotstand E 30 (røyktett konstruksjon). Se fig. RT6087. Alternativt Inntrukne fasadepartier på minst 1,2 meter (se fig. RT6088.), eller utkragede bygningsdeler på minst 1,2 meter ut fra fasadelivet (se fig. RT6089.). Utkragede bygningsdeler må ha brannmotstand EI 60 /A2-s1,d0 [A 60]. NR 6038 VER 4 / 2012 Side 8 av 12

9 Kun ved flere etasjer. Figur RT6087: Kjølesone over åpninger i fasade H 1 >H 2. fig. RT6088 fig. RT6089 Brannspredning mellom åpninger som ligger med liten innbyrdes avstand i innvendig hjørne, eller mellom åpninger i motstående fasader er også en vanlig årsak til rask brannspredning. I tilfeller der fasade i nettstasjon med uklassifiserte åpninger (rister, dører, trykkavlastningsflater) har kort avstand til motstående fasader må dette vurderes særskilt. Krav til motstående fasade vil avhenge av bygningens brannklasse og avstanden mellom åpningene. Bygningens brannklasse fastsettes ut fra bygningens bruk (risikoklasse iht. VTEK) og etasjeantall. Definering av bygningens brannklasse skal utføres i henhold til 11-2 Risikoklasser og 11-3 Brannklasser i VTEK. REN Kommentar: Ved prosjektering av nettstasjoner i eksisterende bygg må forutsetninger i forhold til bygningens brannklasse innhentes fra tidligere byggesakspapirer. Dersom dette ikke kan fremskaffes må bygningens brannklasse defineres iht. VTEK (som beskrevet over). Ved prosjektering av nettstasjoner i nybygg (pågående byggeprosjekt) må ansvarlig prosjekterende for brannkonsept konfereres. Når bygningens brannklasse er innhentet/definert kan brannspredning til motstående vegger og i innvendig hjørner hindres ved bruk av klassifiserte konstruksjoner i motstående fasade i henhold til tabell 1 under (tabell basert på ytelser angitt i VTEK): NR 6038 VER 4 / 2012 Side 9 av 12

10 Tabell 1: Nødvendig brannmotstand i motstående yttervegger Utforming av åpninger i motstående yttervegger Innbyrdes plassering Åpninger i motstående parallelle yttervegger i BKL 1 Åpninger i motstående parallelle yttervegger i BKL 2 og 3 Åpninger i innvendige hjørner i BKL 1 Åpninger i innvendige hjørner i BKL 2 og 3 Avstand L i meter Nødvendig brannmotstand mellom åpninger L < 3,0 Motstående fasade EI 30 3,0 < L < 6,0 Motstående fasade E 30 [F 30] L >= 6,0 Uspesifisert L < 3,0 Motstående fasade EI 60 3,0 < L < 6,0 Motstående fasade E 60 [F 60] L >= 6,0 Uspesifisert L < 2,0 Motstående fasade EI 30 2,0 < L < 4,0 Motstående fasade E 30 [F 30] L > 4,0 Uspesifisert L < 2,0 Motstående fasade EI 60 2,0 < L < 4,0 Motstående fasade E 60 [F 60] L > 4,0 Uspesifisert Det presiseres at ovennevnte tabell kun gjelder for åpninger i innvendig hjørne eller motstående fasade i samme bygning/brannseksjon som nettstasjonen står i. Ved innvendig hjørne mot annet byggverk/brannseksjon vil skjerpede ytelser være gjeldende. Mot annet byggverk/brannseksjon skal avstand være 8 meter Materialer og produkters egenskaper ved brann Omsluttende konstruksjoner (vegger og tak) skal utføres som tunge konstruksjoner oppført i ubrennbare materialer, eksempelvis murte eller støpte konstruksjoner. (Dette er angitt i FEF: REI/EI60 A2-s1,d0). For øvrige konstruksjoner i nettstasjonen (eventuelle skillevegger internt i nettstasjonen, del av yttervegg som utføres som trykkavlastningsflate etc.) som eventuelt ikke skal utføres i tunge konstruksjoner gjelder følgende: Innvendig overflate skal tilfredsstille klasse B-s1,d0 [In1]. Tilsvarer blant annet overflate på betong, mur, keramiske fliser og pusset leca. Kledning skal tilfredsstille klasse K 2 10 B-s1,d0 [K1]. Tilsvarer blant annet gipsplater. Trekledning/panel, sponplater og lignende vil ikke tilfredsstille dette kravet. Stenderverk skal tilfredsstille klasse A2-s1,d0 [Ubrennbart/begrenset brennbart]. Tilsvarer blant annet stålstenderverk. Isolasjonsmaterialer skal tilfredsstille klasse A2-s1,d0 [Ubrennbart/begrenset brennbart]. Tilsvarer blant annet steinull. Plastisolasjon og lignende vil ikke tilfredsstille dette kravet. Utvendig overflate skal ha samme klasse som øvrig del av bygningen. Dette må kontrolleres mot eksisterende bygg eller eventuelt mot prosjekterte løsninger ifm. nybygg. For utvendig overflate må det derfor kontrolleres om den kan være brennbar D-s3,d0 [Ut2] (tilsvarer trekledning og lignende) eller om den må være NR 6038 VER 4 / 2012 Side 10 av 12

11 ubrennbar B-s3,d0 [Ut1] (tilsvarer stålplatekledning, overflate på betong eller mur og lignende). Figur RT Tekniske installasjoner Gjennomføringer i brannskiller kan medføre spredning av brann og/eller røyk dersom gjennomføringene ikke er forskriftsmessig utført. Se vedlegg 2 i REN blad For gjennomføringer av kabler i branncellebegrensende konstruksjon mellom nettstasjon og øvrig del av bygningen gjelder følgende: Gjennomføring skal branntettes med klassifiserte produkter som har samme brannmotstand som brannskillet. Det skal benyttes sertifiserte/godkjente tetteprodukter, og det aktuelle produktets monteringsanvisning/bruksanvisning skal legges til grunn for utførelsen av branntettingen. Ved gjennomføring av mange kabler i samme utsparing må den aktuelle branntettemassen må kontrolleres i forhold til. Antall kabler i bunt som massen er godkjent for. Kabelbroer må ikke føres gjennom brannskillet/branntettingen, men avsluttes mm fra skillet på hver side. For gjennomføringer av ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjon mellom nettstasjon og øvrig del av bygningen gjelder følgende: Kanalgjennomføring skal brannisoleres i hele kanalens lengde eller iht. isolasjonslengder iht. dokumentert løsning for aktuelt isolasjonsprodukt. Alternativt kan det benyttes brannspjeld i kanalen i gjennomføringspunktet. Brannspjeldet skal ha tilsvarende brannmotstand som brannskillet, eventuelt må brannspjeld i kombinasjon med brannisolering gi samme brannmotstand som brannskillet kanelen føres gjennom. NR 6038 VER 4 / 2012 Side 11 av 12

12 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider I henhold til VTEK skal det i enkelte bygninger være aktive brannverntiltak som automatisk slokkeanlegg og brannalarmanlegg. I byggverk der det stilles krav til heldekkende automatisk slokkeanlegg og/eller brannalarmanlegg må dette også vurderes særskilt for nettstasjonen. Forutsetningene for eventuelle krav om slike systemer må innhentes ifm. prosjekteringen av nettstasjonen, slik at dette eventuelt kan hensyntas/vurderes. Ved krav om heldekkende brannalarmanlegg må dette også omfatte nettstasjonen, i form av at det monteres røykdetektor(er) og manuell brannmelder i nettstasjonen. Dersom vannbaserte slokkeanlegg ikke er egnet/aktuelt for nettstasjonen med bakgrunn i den risiko utløst anlegg kan medføre i forhold til. høyspenningsinstallasjonen, må det eventuelt vurderes alternative slokkesystemer (gass-slokkesystemer, aerosole slokkesystemer, pulversystemer etc.) Utgang fra branncelle Fra branncelle skal det generelt være minst én utgang direkte til sikkert sted, eller utganger til to uavhengige rømningsveier eller én utgang til rømningsvei som har to alternative rømningsretninger. Fra branncelle som bare er beregnet for sporadisk personopphold (eksempelvis tekniske rom/nettstasjoner) er det imidlertid tilstrekkelig med kun én rømningsvei, og denne kan gå via annen branncelle, forutsatt at total avstand på fluktveien til det fri ikke overstiger 50 meter. Fri bredde på dører i rømningsvei, samt fri bredde i rømningsvei, skal være minimum 0,9 meter. NR 6038 VER 4 / 2012 Side 12 av 12

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget:

Beskrivelse av oppdraget: Beskrivelse av oppdraget: BrannSafe AS har fått i oppdrag å forestå brannteknisk prosjektering utført under ansvarsrett iht. pbl/sak10. Det er krav om uavhengig kontroll av prosjektering (KPR). Tiltaket

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 1. INNLEDNING Det eksisterer en egen standard for denne type kanaler. Denne ble implementert

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10).

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10). Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2014-06-19 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Valmueveien Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Branntekniske momenter som bør med

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Publisert dato 09.09.2013 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner

TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner 25. MARS 2015 Roar Fogstad TEK 10 11-10. Tekniske installasjoner (1) Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke

Detaljer

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann Vidar Stenstad TEK17 2 Brannvegger og seksjoneringsvegger Nytt 11-6 (5) Brannvegg skal prosjekteres og utføres slik at den hindrer at brannen

Detaljer

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres

Detaljer

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler.

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Prosjektnr.: 1424 Prosjekt: Enger, lokaler til SSiE Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave 4 2010 Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Type bygg: Kontorbygg

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4. Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser: Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien. Forflytning i korridor. Forflytning i trapperom

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hva brenner og hvorfor brenner det? KRAVENE

Detaljer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til 1350007030 Hamsunsenteret Nordland fylkeskommune F-not-01/14 Nordland fylkeskommune v/ Michael Mikalsen Erik Langdalen Arkitektkontor AS v/ Erik F. Langdalen Øvrige RI

Detaljer

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje Kuben Tromsø 15.02.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 Status 4 Grunnlag og forutsetninger 4 3.1 Ansvarsbegrensning 4 3.2 Styrende dokumenter

Detaljer

En praktikers jordnære tilnærming.

En praktikers jordnære tilnærming. Gjennomføring av ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjoner. En praktikers jordnære tilnærming. Håkon Winterseth Lover & Regler - oppbygging Lover og Forskrifter Er juridisk bindende MÅ

Detaljer

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Regelverk... 3 2.1 Identifisering av tiltaket...3 2.2 Ansvarsoppgave...3 2.3 Gjeldende regelverk...3 3. Dokumentasjonsform... 3 3.1 Fravik...3 3.2 Kvalitetssikring...3 4.

Detaljer

Veggkonstruksjonen bar den påførte lasten i 30 minutters branneksponering uten brudd på isolasjons- og integritetskriteriene.

Veggkonstruksjonen bar den påførte lasten i 30 minutters branneksponering uten brudd på isolasjons- og integritetskriteriene. Side 2 av 6 UNDERLAGSMATERIALE Dette kapitlet beskriver en gjennomgang av prøvningsrapportene som ligger til grunn for vurderingen. De viktigste resultatene som er relevante for vurderingen gjengis her.

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg Evje Flerbrukshall - Nybygg Byggested/adresse: Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Oppdrags nummer: 1414 Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes Kommune Flerbrukshall Evje Rapport dato: Ytelsesbeskrivelse

Detaljer

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Eberg skole paviljong Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Side 3 av 6 1. Generell informasjon Paviljongen, som opprinnelig

Detaljer

Nye forskrifter, strengere krav?

Nye forskrifter, strengere krav? Grønt eller rødt lys for grønne bygg? Nye forskrifter, strengere krav? TROND S. ANDERSEN 28.04.2015, Brannvernkonferansen, Gardermoen Funksjonsbaserte regler > Muliggjør innovativ utforming av byggverk

Detaljer

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2015-03-09 revidert 2015.04.14 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Detaljer

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hvorfor blir

Detaljer

4.2 Brannbeskyttelse

4.2 Brannbeskyttelse Brannbeskyttelse .1 Begreper Følgende avsnitt viser bl.a. vanlige begreper iht. Byggeforskriften, nye Euroklasser samt gipsplatens brannbeskyttende egenskaper. Utover dette se respektive konstruksjoners

Detaljer

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner.

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner. 2/9 1 INNLEDNING Dette dokumentet inngår i brannkonseptet for boligprosjektet Havblikk. Dokumentet er verifikasjon av at brannsikkerheten er forskriftsmessig når prosjektet gjennomføres i samsvar med forutsetninger,

Detaljer

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a Notat Prosjekt: Festningsåsen barnehag Utarbeidet av: Sak: Brannteknisk notat Geir Drangsholt Gradering: Internt Oppdragsnr.: 20130088 Dato: 12.12.2013 Åsvangveien 38 N7048 TRONDHEIM Tlf.: +47 73 94 48

Detaljer

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glassull Askim Glassull Stjørdal Våtromsplater Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glavas samarbeidspartner på cellegummiisolasjon er Armacell Gmbh som produserer isolasjon over hele verden. De har

Detaljer

(Gjelder bare i forbindelse med søknad om rammetillatelse.) RÅDHUSGATEN 12 OG SENTRUMSVEIEN 9, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby kommune

(Gjelder bare i forbindelse med søknad om rammetillatelse.) RÅDHUSGATEN 12 OG SENTRUMSVEIEN 9, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse Rapport utarbeidet av Brannteknisk notat Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje Innholdsfortegnelse Venator AS Sinsenveien 53B 0585 Oslo Telefon

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Norconsult AS / Høgskolen på Vestlandet Stefan Andersson og Henning Saga 10.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 11-3. Brannklasser. Ift veiledningstekst relatert til brannklasse

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

UQDESZULE I. ä russ».stmuxiiixicj. RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_. Brannsikkerhetsstrategi

UQDESZULE I. ä russ».stmuxiiixicj. RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_. Brannsikkerhetsstrategi I. ä russ».stmuxiiixicj.iii l UQDESZULE I RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_ #* "" "'" vollarkno Prosjektnr: Prosjekt: Tiltakshaver 2013-030 Kvithyllindustribygg JohanWemundstad,AromaHoldingAS Oppdragsgiver: Brannsikkerhetsstrategi

Detaljer

Glassrådgiver 2012-13

Glassrådgiver 2012-13 Glassrådgiver 2012-13 Brann Regelverk og klasser Martin Borg 13/2-13 Agenda Byggereglene Risikoklasser Brannklasser krav til bygg Brannklasser klassifisering av konstruksjoner Sertifisering/dokumentasjon

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Forutsetninger. Regelverk. Beskrivelse av bygget SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Forutsetninger. Regelverk. Beskrivelse av bygget SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Øren Driftsbygg DOKUMENTKODE 812663-Y-RIBr-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Drammen Eiendom KF OPPDRAGSLEDER Andreas Ungersness KONTAKTPERSON Lars Teien SAKSBEHANDLER Andreas

Detaljer

Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014

Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014 Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014 1 Detaljprosjektering: Kanalgjennomføring og brannisolasjon Innhold - Hvorfor skjer det egentlig endringer nå - Overgangsordning - Trekk ut strategi, Avtrekkskanal

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS. Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept

OSLO LUFTHAVN AS. Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept Prosjekttittel: Tittel: OSLO LUFTHAVN AS Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept B03 17.11.14 For anbud HSA LHO HSA B02 05.11.14 FOR TFK HSA LHO HSA B01 25.04.14 For informasjon/kommentering OSL og

Detaljer

Nettstasjoner i kjøpesentre og parkeringshus. Stig Kyrkjeeide

Nettstasjoner i kjøpesentre og parkeringshus. Stig Kyrkjeeide Nettstasjoner i kjøpesentre og parkeringshus Stig Kyrkjeeide Innledning Prosjektere, bygge og utstyre nettstasjoner på eller ved sterkt beferdede områder slik at de gir sikkerhet for personer i og utenfor

Detaljer

4.3 Områder med krav til sikringstiltak

4.3 Områder med krav til sikringstiltak 4.3 Områder med krav til sikringstiltak Nedenfor er de krav som er stilt i de to ovennevnte forskrifter inndelt i krav til: Adkomst ut/nødutganger og rømningsveier Lys/nødlys Redningsrom Nødstrøm Seksjonering/branncelleinndeling

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

Tilhørende brannplanskisser er basert på arkitekttegninger fra Pir II Oslo AS, datert

Tilhørende brannplanskisser er basert på arkitekttegninger fra Pir II Oslo AS, datert Til : P-gruppen Kopi til : Tiltakshaver Fra : Hjellnes Consult as, v/ Espen Lunde Dato : 10. november 2014 Rev.dato : 9. september 2015 Prosjekt : Emne : SKOGTUN BMB - Forprosjekt og kravspesifikasjon

Detaljer

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité LBK-anbefaling nr 03.01.06 Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité vedrørende Brannskiller og seksjonering av landbruksbygg. 1 Brannvernfolder Med denne folderen ønsker Landbrukets brannvernkomité

Detaljer

For Grønstad & Tveito AS

For Grønstad & Tveito AS BRANNTEKNISK STATUSRAPPORT SAMMENDRAG Fromreide omsorgsboliger består av to rekkehus i to etasjer, rekke 1 har fellesarealer i underetasje og leiligheter i 1. etasje. Rekke 2 har leiligheter i begge etasjer.

Detaljer

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE Tiltakshaver: Vestvågøy Eiendomsdrift KF Brannteknisk redegjørelse Utført av arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor AS Sentral godkjenning Ansvarlig

Detaljer

Innledning. Forutsetninger FAUSKE HELSETUN. og tiltak. Prosjekteringsgruppen. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812

Innledning. Forutsetninger FAUSKE HELSETUN. og tiltak. Prosjekteringsgruppen. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812 NOTAT FAUSKE HELSETUN TITTEL Overordnet sammenstilling av branntekniske krav og tiltak DATO 6. nov 2014 TIL Prosjekteringsgruppen KOPI FRA KONTROLL OPPDRAGSNR. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato:

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato: VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI Tiltakshaver: FINNSNES FJERNVARME AS Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg Side 1 av 9 Generelle krav til sikkerhet ved brann 1.

Detaljer

Geir Jensen COWI. Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 6 Juni 2012 BVN Veileder for brannsikker ventilering. Trondheim 7991 km

Geir Jensen COWI. Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 6 Juni 2012 BVN Veileder for brannsikker ventilering. Trondheim 7991 km BVN Veileder for brannsikker ventilering Trondheim 7991 km Geir Jensen COWI 1 BV Nett (BVN) Veileder for brannsikker ventilering Utarbeidet av brann og ventilasjonsmiljøene i et bredt nettverk. Finansielt

Detaljer

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (1) Brannspredning mellom byggverk skal forebygges

Detaljer

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse Michael Blümlein Edvard Griegsvei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60, Fax: 66 80 24 84 Mobil: 909 23 814 micblum@online.no Organisasjonsnr. 976.942.361MVA

Detaljer

Boligkonferansen 2016

Boligkonferansen 2016 Boligkonferansen 2016 Hvordan løse de nye forskriftskravene til rørisolering Løsninger for termisk isolering av rør samt brannbeskyttelse av kanaler Verktøy for kalkulering Henrik Stene Produktsjef Teknisk

Detaljer

Brannteknisk vurdering skisseprosjekt Jendem skole tilbygg/ombygging

Brannteknisk vurdering skisseprosjekt Jendem skole tilbygg/ombygging MEMO TITEL DATO 19. september 2017 SAKSBEHANDLER SIDEMANNSKONTROLL GODKJENT PROJEKTNR Jendem skole skisseprosjekt tilbygg/ombygging Tone Pedersen Pål A. Dahl Pål A. Dahl A087649 ADRESSE COWI AS Rennesøygata

Detaljer

Isolering av stålplatetak og nye EU-brannklasser

Isolering av stålplatetak og nye EU-brannklasser Isolering av stålplatetak og nye EU-brannklasser Nye EU-brannklasser og ny standard for isolasjon... Gjeldende byggeforskrift stiller krav til at all bygningsisolasjon skal kunne fremvise brannteknisk

Detaljer

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN 2 Vanens makt Det siste en fisk er tilbøyelig til å oppdage, er vannet den svømmer i Vannet er så fundamentalt for fiskens livsmåte at det ikke blir satt spørsmålstegn

Detaljer

Vurdering Brannkonsept

Vurdering Brannkonsept Vurdering Brannkonsept Prosjekt: Tinnheiveien 17, Kirke Prosjektnr.: 2013012 Oppdragsgiver: Hellige Demetrios av Thessaloniki Dato Dokument Beskrivelse Utført Kontroll 18.09.13 Brannkonsept Harry Valdal

Detaljer

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Publisert dato 24.01.2014 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (1) Brannspredning mellom byggverk skal forebygges slik at sikkerheten for personer

Detaljer

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT Oppdragsnummer: 1350013400 Kunde: Nes kommune i Buskerud Notat nummer: F-NOT-01 Til: Marius Franck (Rambøll) Roar Grøtjorden (Nes kommune) Fra: Jan Christian Lohne

Detaljer

Overordnet brannstrategi

Overordnet brannstrategi Postadresse: Tomterveien 60 1408 Kråkstad Telefon: 64863104 Telefax: 64863398 Mobil: 90589705 E- Post: brannkonsult@gmail.com Dato: 2013-09- 10 Prosjekt navn: Gropa Oppdragsgiver: Frogn kommune, eiendomsavdelingen

Detaljer

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2 ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE FYLKESSCENE FREDRIKSTAD BRANNTEKNISK SKISSENOTAT REV 02 ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Oppdraget

Detaljer

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter.

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter. Prosjektnavn: Dølerudveien 19, Hallingby Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. V309 Dato: 22.12.2015 Oppdragsgiver: Ringerike boligstiftelse v/erik Karlsen Ansv. Mikhail Antonov Sign.: KS: 22.12.2015 Tore Bratvold

Detaljer

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 Prosjektnummer 1350009600 Dato 2017-04-06 O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 U l van E i en dom AS Overordnet brannstrategi Oppdragsnr.:1350009600 Oppdragsgiver: Oppdragsleder

Detaljer

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV Rambøll Norge AS Brannteknisk konsept--- Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV (Rev. 00) 2008-02-05 Brannteknisk konsept Brannteknisk konsept Oppdragsnr.: 8070200 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers

Detaljer

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal Sak nr.: 1200715 Dato: 25.4.2012 Sak: Oscarsborg 0007 Gymsal Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xxx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av: Jan Rachid

Detaljer

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM TRIMVEIEN 6 OSLO Brannteknisk hovedutforming C 9.3.2012 TILBUDSUNDERLAG JG ØM ØM B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM A 15.2.2012 Brannteknisk hovedutforming - prosjektutviklingsfase

Detaljer

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen.

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. Brannteknisk Notat Dato: 07.04.2010 1. Innledning PROSJEKT: Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. ADRESSE:

Detaljer

Utgang fra branncelle

Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Publisert dato 09.09.2013 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to uavhengige rømningsveier eller

Detaljer

UTFØRT AV. Astrid Rydholt SIGN: KVALITETSSIKRET AV. Cato Eigeland SIGN: Brannteknisk vurdering vedr. fasaderehabilitering på Høgskolen i Narvik

UTFØRT AV. Astrid Rydholt SIGN: KVALITETSSIKRET AV. Cato Eigeland SIGN: Brannteknisk vurdering vedr. fasaderehabilitering på Høgskolen i Narvik OPPDRAG HIN Fasaderehabilitering OPPDRAGSNUMMER 11390001 UTFØRT AV Astrid Rydholt SIGN: KVALITETSSIKRET AV Cato Eigeland SIGN: DATO Rev01: 30.03.16 Brannteknisk vurdering vedr. fasaderehabilitering på

Detaljer

BRANNKONSEPT - Skolegata 15 Brekstad

BRANNKONSEPT - Skolegata 15 Brekstad - Skolegata 15 Brekstad OPPDRAGSNUMMER 14861001 Sweco Norge AS 1 Brannkonsept Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIBr01 14861001 Kunde: Skolegata 15 AS Skolegata 15 Oppdragsinformasjon: Sweco Norge AS er

Detaljer

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat Prosjekttittel: OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget Tittel: Brannteknisk notat B02 13.02.13 Forberedt for 2. etasje. Rømning via vindu JUT OYBR JUT B01 25.01.13 Til forprosjekt JUT OYBR JUT Revisjon

Detaljer

Brannvern Fylkeshuset i Troms

Brannvern Fylkeshuset i Troms Brannvern Fylkeshuset i Troms Bygg- og eiendomssenteret 1 INNHOLD 1. Organisering Intern fordeling 2. Rømningsplan 3. Branninstruks 4. Bygningsmessig brannsikring 2 1. ORGANISERING INTERN FORDELING Den

Detaljer

Avlsgården. Brannkonsept

Avlsgården. Brannkonsept Avlsgården Brannkonsept Brannkonsept Avlsgården Rapport nr.: Oppdragsnr.: Dato: RIBr004 97861002 27.11.2014 Rev.01: Kunde : Baroniet Rosendal Avlsgården Oppdragsinformasjon : Sweco Norge AS er engasjert

Detaljer

NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet

NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet Sak nr.: 1200715 Dato: 25.5.2012 Sak: Oscarsborg 0002 Havnefortet Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av:

Detaljer

Norsk brannvernforening gjennom 87 år

Norsk brannvernforening gjennom 87 år BFO dagene 2010 Norsk brannvernforening gjennom 87 år Ved hver brand der forebygges, spares verdier for samfunnet (Forsikringsdirektør J. Ødegaard, 1923) Tok initiativ til å stifte en landsforening som

Detaljer

11-13. Utgang fra branncelle

11-13. Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.10.2015 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to

Detaljer

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato:

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato: Brannteknisk notat Utgave: B-01 Dato: 2016-06-22 Brannteknisk notat 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Brannteknisk notat Utgave/dato: B-01 / 2016-06-22 Lagringsnavn: Brannteknisk notat.docx

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 07 STÅLKONSTRUKSJONER 07.222.5 SB7.4111 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE m 292,20 KONSTRUKSJONER Stålprofil Materiale: Mineralull På søyler i ytter-

Detaljer

NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER

NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER 1 Innhold - HVORFOR? - GAMMELT OG NYTT - OVERGANGEN - NY PROSJEKTERING - VENTILASJON I DRIFT UNDER BRANN - PRAKTISK LØSNING FRA GLAVA 2 Hvorfor skjer

Detaljer

Steinar Solberg Solbjørg Sandve Vår ref. ssostv

Steinar Solberg Solbjørg Sandve Vår ref. ssostv NOTAT Dato 2009-11-12 Oppdrag 8090305 Kunde Sandnes kommune Notat nr. 01 Til Magnor Birkeland Rambøll Vassbotnen 1 Pb 8058 NO-4068 STAVANGER T +47 97 42 80 00 F +47 51 80 12 19 www.ramboll.no Fra Kopi

Detaljer

5. Velg antall og type brannplate etter tabell til venstre eller angivelser på side 2-7.

5. Velg antall og type brannplate etter tabell til venstre eller angivelser på side 2-7. detaljtegning og Generell produktbeskrivelse Brannplate er designet for å beholde brannmotstanden i brannklassifiserte vegger og dekker, der disse blir brutt av en eller flere tekniske gjennomføringer.

Detaljer

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato:

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave: 00-D Dato: 2012-10-23 Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave/dato:

Detaljer

Brannkonsept. Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rune Ullerud Brannrådgiver

Brannkonsept. Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rune Ullerud Brannrådgiver Brannkonsept Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café Rapport skrevet av Sign. Rev. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rapporten kontrollert av Dato 15.03.2017 Sign. Rune Ullerud Brannrådgiver

Detaljer

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder Side 1 av 5 Generell produktbeskrivelse er utviklet for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker. ekspanderer når

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. 11-8. Brannceller

Veiledning om tekniske krav til byggverk. 11-8. Brannceller 11-8. Brannceller Lastet ned fra Statens bygningstekniske etat 21.09.2011 11-8. Brannceller (1) Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse

Detaljer

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 TROND S. ANDERSEN, 25. april 2017 Tema Byggverkets forutsetninger Basissikkerhet byggverk God dokumentasjon er lønnsomt Videreføring

Detaljer

Brannkonsept. AMK-sentral, Sandnessjøen Helgelandssykehuset HF UNN. 2014-06-11 / J01/ Oppdragsnr.: 5141434

Brannkonsept. AMK-sentral, Sandnessjøen Helgelandssykehuset HF UNN. 2014-06-11 / J01/ Oppdragsnr.: 5141434 Brannkonsept AMK-sentral, Sandnessjøen Helgelandssykehuset HF UNN 2014-06- / J01/ Brannkonsept Flykoordinering, UNN Tromsø Oppdragsnr.: 5103056 Dokument nr.: F001 Innhold 1 Innledning 4 2 Brannteknisk

Detaljer

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997.

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. KAP.2 Side 1 2.1 GENERELL BESKRIVELSE For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. 2.1.1 Bygningstype

Detaljer

4.2 Brannbeskyttelse

4.2 Brannbeskyttelse Brannbeskyttelse .1 Begreper Følgende avsnitt viser bl.a. vanlige begreper iht. Byggeforskriften, nye Euroklasser samt gipsplatens brannbeskyttende egenskaper. Utover dette se respektive 2 og 3. Nåværende

Detaljer

Endringer i NEK 400:2014

Endringer i NEK 400:2014 Endringer i NEK 400:2014 Byggevareforordningen fastsetter vilkårene for å bringe i omsetning eller gjøre byggevarer tilgjengelige på markedet ved å fastsette harmoniserte regler for hvordan byggevarers

Detaljer

Brannteknisk tilstandsvurdering og dokumentasjon for Kiilgården

Brannteknisk tilstandsvurdering og dokumentasjon for Kiilgården Skjervøy kommune v/terje Trætten Kiilgården Strandveien37 Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbehandler: Dato: Side: Terje Trætten David Tran David Tran 05.12.2014 1 av 11 Brannteknisk tilstandsvurdering og

Detaljer

VEDLEGG E - 1. Garasje 42.0 m². Bod 23.6 m². PLAN 1. Etasje

VEDLEGG E - 1. Garasje 42.0 m². Bod 23.6 m². PLAN 1. Etasje Merknad: Hele tiltaket fikk rammetillatelse i 08.12.2004 og i gangsettingstillatelser seinere. Tillatelsen er gyldig og det søkes nå om endring av sidebygningen, service bygg 2. Endringen omfatter noe

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2009 7 21 Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Protecta FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og

Detaljer

Brannkonsept, Påbygg, Haukåsen skole

Brannkonsept, Påbygg, Haukåsen skole Enerhaugen Arkitekt kontor AS Brannkonsept, Påbygg, Haukåsen skole Dr. Dedichens vei 20, 0673 Oslo Rammesøknad 2014-04-11 Oppdragsnr.: 5131851 B01 2014-04-11 Til rammesøknad GBj SAN GBj Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

Hvilke muligheter og begrensninger gir byggereglene for bruk av trekonstruksjoner og trematerialer i byggverk? TROND S. ANDERSEN NKF

Hvilke muligheter og begrensninger gir byggereglene for bruk av trekonstruksjoner og trematerialer i byggverk? TROND S. ANDERSEN NKF Hvilke muligheter og begrensninger gir byggereglene for bruk av trekonstruksjoner og trematerialer i byggverk? TROND S ANDERSEN NKF 4227 DiBK hvem er vi? Tre og bygningsregelverket Historien viser: Brannkrav

Detaljer

BRANNKLASSIFISERING AV MUSIKKBINGE INNHOLD. 1 Situasjon 2

BRANNKLASSIFISERING AV MUSIKKBINGE INNHOLD. 1 Situasjon 2 NORDIC SHELTER BRANNKLASSIFISERING AV MUSIKKBINGE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Situasjon 2 2 Branntekniske krav 2 2.1

Detaljer