Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl i klubbhuset.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset."

Transkript

1 Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å underskrive protokollen 3 Årsmelding 4 Regnskap 5 Innkomne forslag 5.1 Styrets årsplan Forslag endring av Handlingsplanen - Mål senior kvinner 5.3 Samarbeidsavtale mellom KFK og ny toppklubb for kvinner 5.4 Retningslinjer for regnskaps-, revisjons- og lønnsbestemmelser for Kurland Fotballklubb. 5.5 Avslutning av Kosovoaksjonen 6 Fastsettelse av kontingent for Budsjett for Valg Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer som har fylt 15 år.

2 3. Årsmelding for Kurland Fotballklubb for perioden Innhold 3.1 STYRETS ARBEID 3.2 MEDLEMSTALL OG TILLITSVALGTE 3.3 EVALUERING AV STYRETS GJENNOMFØRING AV ÅRSPLAN FOR GENERELT SPORTSLIG UTVALG ØKONOMIGRUPPA ANLEGG/UTSTYR ARRANGEMENT KUREREN/HJEMMESIDEN 3.4 REPRESENTASJON, ARRANGEMENTER OG TILDELINGER 3.5 SLUTNING Vedlegg Årsrapport fra sportslig utvalg Årsrapport fra turneringskomiteen Årsrapport fra materialforvalter Årsrapport fra kioskansvarlig Årsrapport fra Kureren Årsrapporter fra lagene - 2 -

3 3.1 Styrets arbeid Styret har bestått av Leder Olav Hellebostad Nestleder Klaus Wike Kasserer Pål Rustad Sekretær Anita Tangen Styremedlem Liv Hanssen Styremedlem Bjørg Nikolaisen Styremedlem Ann K. Søraa Styret har i perioden avholdt 10 styremøter og behandlet 107 saker. Liv Hanssen trakk seg fra alle verv, herunder styrevervet, medio september d.å. 3.2 Medlemstall og tillitsvalgte Familiemedlemskap 80 (37) 163 (64) (58) (60) Enkeltmedlemskap Støttemedlemskap Totalt antall medlemmer Totalt antall aktive Menn Kvinner Med medlem menes i denne sammenheng alle innmeldte medlemmer som har betalt kontingent i løpet av de to siste kalenderår. Medlem som ikke betaler kontingent to år på rad strykes. Vi kan derfor ikke legge til grunn de tallene som er oppgitt ovenfor med tanke på beregning av kontingent. Styret redegjør nærmere om forholdene omkring innfordring av kontingent i avsnitt Senhøstes 1999 og i løpet av sesongen 2000 har vi forsøkt å rydde opp i våre medlemslister. Dette, sammen med det forhold at antallet familiemedlemskap har blitt halvert, er sentrale årsaker til at vi er 119 medlemmer færre enn ved sist årsmøte. I tillegg skyldes reduksjonen i medlemmer at vi ikke har guttelag for klassene I tillegg har vi svært få aktive gutter i årgangene 86, 83, 82 og 81. På kvinnesiden har vi meget få spillere i årgangen 85. I tillegg har det i løpet av sesongen blitt borte mange spillere over 16 år som ikke ønsket å delta på kvinner senior. Som en konsekvens av dette ble både juniordamelaget og kvinner senior 7 er lag strøket eller trukket i løpet av sesongen. Det har vist seg vanskelig å lage et trimtilbud for kvinner 16 år som fungerer. Antallet medlemmer vil igjen øke dersom en klarer å holde lengere på spillerne, særlig aldersgruppen 16 til 19 år. Det kommer stadig påfyll av nye medlemmer fra nye årganger som - 3 -

4 begynner å spille fotball. På kvinnesiden vil et fungerende trimtilbud i tillegg til konkurransedelen være med å øke, samt over tid stabilisere antallet medlemmer over 400. På sikt vil den største trusselen mot aktivitet på dagens nivå og medlemstall på over 400 komme fra en eventuell etablering av egen barneskole på Nordbyhagen. Det vil i en slik situasjon ikke være like naturlig som i dag for de barna som bor på Nordbyhagen å spille fotball for KFK. Særlig gjelder dette for gutter, i motsetning til for jenter siden Strømmen og Fjellhamar ikke har tradisjon for å ha et godt tilbud til jenter. KFK bør i god tid før en eventuell skole på Nordbyhagen etableres, søke å flytte mer av aktiviteten for barn til løkker i på området. For sesongen 2000 ble følgende funksjoner besatt: Trenere og hjelpetrenere Oppmenn og lagledere Dommere Kretsdommer: Klubbdommere: Finn Løvseth, Klaus Wike, Chris McSonny Ekeogu Thomas Carlsen, Remi Fredriksen, Fredrik Jansen Egge Økonomigruppa Pål Rustad, Alf Larsen, Oddrun Stoll, Anlegg/utstyr Klubbhus Bjørg Nikolaisen Kioskansvarlig Grethe Vendshoel Materialforvalter Oddrun Stoll Anleggsansvarlig Klaus Wike Banekoordinator Liv Hanssen Kurerens redaksjon Hjemmesider: Sportslig utvalg Turneringskomite/ KFK Vintercup Ansvarlig redaktør: Magne Storløkken Co-redaktør: Stein Gulbrandsen Distribusjonsansvarlig og styrekontakt: Ann K. Søraa Trykkeriansvarlig: Tom Lindemark Redaktør: Olav Strand Sportslig leder: Klaus Wike Utdanningskontakt: Kjell Havreberg Dommerkontakt: Finn Løvseth Medlem: Thomas Kjeksrud Medlem: Ola Jordhøy Medlem: Tove Johaug Medlem: Odd Inge Hanssen Styrekontakt: Liv Hanssen Turneringsleder: Ola Jordhøy - 4 -

5 Sekretariatsleder: Nina Niemi Nordeng Sekretariatsassistent: Hanne L Jordhøy Kampoppsett / baneansvarlig: Rune Andersen Baneleder: Reidar Noer Dommerkoordinator: Finn Løvseth Kafeteria: Dagny Øby / Liv Hanssen Påmeldinger: Liv Hanssen Vaktoppsett / sanitet: Olav Strand Økonomi: Alf Larsen Premieutdeling: Lene Marie Engelstad Norway cup KFK-korrdinator: Liv Hanssen Arrangementskomite Styrekontakt: Anita Tangen Sommerfest: Lillegutt 88 og Lillejente 88 Ansvarlige for tillitsvalgtfest : Dagny Øby, Karen Storløkken, Ragnhild Nordby og Karen Eva Lyhus 3.3 Evaluering av styrets gjennomføring av årsplan for 2000 Styret henviser til årsplan for styret i 2000 og til handlingsplan for KFK for Generelt Styret la i år opp til stor grad av delegering av myndighet og ansvar til de enkelte utvalgene med underutvalg. Utvalgene har hatt ledere/kontaktpersoner som har vært medlemmer i styret. På denne måten har kontakt og oppfølging mot utvalgene blitt ivaretatt. Stort sett har dette fungert etter intensjonen, og blitt positivt mottatt av medlemmene i de forskjellige utvalg/komiteer. Det har vært problemer med å få rekruttert nok tillitsvalgte i noen komiteer. Dette har bl.a. ført til at en del aktiviteter har blitt utsatt. Erfaringene tilsier at alle utvalg bør være fulltallige og operative i januar for å kunne fungere tilfredsstillende Sportslig utvalg Vi henviser til egen beretning fra SU for en mer detaljert beskrivelse av årets sportslige aktivitet, samt årsmeldinger fra lagene. Klubben har denne sesongen hatt særlig fokus på følgende tre sportslige forhold: rekruttering og vedlikehold av antall spillere i aldersbestemte klasser øke antall trenere og ledere pr. lag avklare i hvilken grad KFK bør være en toppklubb for kvinner eller gjennomgående en breddeklubb, herunder tiltak knyttet til det strategiske valget styret foretok

6 Vi har denne sesongen hatt en gledelig økning i antall voksne personer rundt lagene i barneog ungdomsfotballen. Det gjelder særlig trenere. Styret er av den oppfatning at stort foreldreengasjement og deltakelse i barne- og unges fritidsaktiviteter, er en forutsetning for at en forening skal lykkes med å holde et høyt aktivitetsnivå. I barnefotballen har det denne sesongen vært tilbud om organisert trening og spill til alle uansett kjønn og alder. Vi mangler fortsatt et eget lag for jenter født Treningen for mini 7-år for 2001, dvs. for de som er født i 1994 ble satt i gang allerede i september. På grunn av økte husleiepriser i tjenesteboligene på SIA, forsvant det ca. 25 elever fra Kurland skole etter ferien. Uforholdsmessig menge av disse var spillere på minijenter 93 (MJ 7). Det er derfor usikkert om 93 årgangen er stor nok til eget lag sesongen Vi hadde ved sesongens start hatt tilbud om organisert trening og spill for alle unge mellom 13 og 19 år. Tilbudet var dårlig for gutter født 85 og 86. Dette laget gikk i oppløsning høsten 1999, som følge av at de beste spillerne ønsket å prøve seg i LSK. 86-spillerne ble tilbudt deltakelse på smågutter 87. Kun to 86-spillere har benyttet seg av tilbudet. Dessverre har 85- spillerne tatt imot tilbudet deltakelse på juniorlaget. Juniordamelaget ble diskvalifisert fra videre deltakelse i interkretsserien, tredje kampen vi ikke klarte å stille lag. KFKs anmodning om å få fullføre serien utenfor konkurransen ble ikke innvilget av Oslo Fotballkrets. Styret vil særlig trekke fram kretsmesterskapet til småjentelaget og avdelingsseirene til jente og småguttelaget som særlig gledelige prestasjoner. I seniorklassen for menn ble A-laget nr. 10 av 12 lag. Sesongen har ikke vært tilfredsstillende gjennomført verken av spillere eller hovedtrener. Hovedtrener har i for liten gra vært tilstede på treninger. Det samme gjelder for stor del av spillergruppa. Videre har det vært vanskelig å fordre inn utstående treningsavgift og kontingent. Styret tror det vil bli nødvendig med økt engasjement fra klubbens side, dersom laget skal klare å etablere seg i divisjonen de kommende sesonger. B-laget gjorde en godkjent sesong med femteplass blant 30 lag. Det manglet trolig en seier på opprykk. Laget i 8. divisjon har vært drevet uavhengig av A- og B-laget, som i hovedsak har utgått fra A-stallen. Både spillere og ledere fra det opprinnelige laget ble i for stor grad borte i løpet av sesongen. Dersom det skal stilles et slikt lag neste sesong må pliktene til spillere og ledere klargjøres før laget meldes på, fortrinnsvis bør laget stille et depositum. Damelaget har som fryktet gjennomført en meget ustabil sesong. Laget har slått alle lag i divisjonen, bortsett fra de to beste. Det ble til slutt en 7. plass. Dette var ikke nok til at laget fikk fortsette i divisjonen, som følge av vesentlig serieomlegging. Antallet 1. divisjoner skal før neste sesong reduseres fra seks til en landsomfattende. Styret fikk på årsmøtet 1999 i oppdrag å utrede konsekvensene av at damelaget evt. kvalifiserte seg til den landsomfattende 1. divisjonen og om nødvendig innkalle til et ekstraordinært årsmøte. Styret utredet konsekvensene i gjennom Leder II - kurs oppgaven til leder. Styret konkluderte med at det var forsvarlig for KFK å delta med et lag i en landsomfattende 1. divisjon, men at det var lite realistisk å tro at vi hadde de nødvendige resurser til å etablere oss som en toppklubb. Særlig ble manglende anlegg og markedskompetanse lagt vekt på. Styret er av den oppfatning at de økonomiske kravene på våre spillere på et slikt lagt ville mye tyngre enn i konkurrerende naboklubber

7 Før sesongstart så styret seg nødt til å trekke 7 er laget for kvinner. I og med at en valgte å benyttet juniordamelaget som rekrutteringslag, ble det meget få spillere tilbake på 7 er laget. Av de ti som skulle utgjøre kjernen i laget ville bare halvparten betale lisens. Kun to spillere var villige til å betal kontingent. Styret anbefaler derfor at KFK definerer seg som en breddeklubb i alle henseender, dog slik at vi bør ha et seniornivå som avspeiler egen rekruttering og som dekker våre behov med tanke på spillerutvikling. I tråd med dette strategiske valget har KFK siden juni i år aktivt deltatt i arbeidet med å etablere en ny toppklubb for kvinner på Nedre Romerike. I denne sammenhengen ble også Lene Storløkken lånt ut til Setskog/Høland i august, mot at to spillere kom i retur. Se egen sak om samarbeidsavtale med ny toppklubb under dagsordenens pkt Det har vært god deltakelse på trenerkurs denne høsten. Vi er særlig fornøyd med at mange trenere og ledere i barnefotballen har ønsket å delta. Vi har også denne sesongen hatt flere dommere, enn det kretsens normer krever for å unngå bøter. Styret vil benytte anledningen til å takke dommerkontakten for flott innsats i forbindelse med gjennomføringen av dommeroppsettet på våre hjemmekamper. KFK har også denne sesongen deltatt med en rekke spillere på sonesamlinger i regi av kretsen. Styret er misfornøyd med det utbytte spillere og klubb har av deltakelse på disse tiltakene. Kretsen er gjort oppmerksom på KFKs holding. Etter påtrykk fra sportslig utvalg og involverte trener, besluttet styret likevel å melde på spillere, samt dekke kostnadene knyttet til deltakelse på tiltak i regi av krets. KFK har også denne sesongen vært meget godt representert på aldersbestemte landslag. Styret vil gratulerer samtlige av våre landslagsspillere og takker for den fremragende måten de har representert KFK på. Særlig vil i trekke fram innsatsen Hege og Lene Storløkken. Disse spillerne har over de siste sesongene blitt de mest profilerte spillerene i KFK. Det eneste styret kan finne å beklage når det gjelder Hege og Lene er at de velger Atene-Moss og ikke den ny toppklubben på Romerike, når det neste sesong velger å prøve seg i toppdivisjonen. Styret ønsker lykke til og håper at de om ti år, etter en forhåpentligvis lang internasjonal karriere, kan komme tilbake til KFK som spillende trenere Økonomigruppa Klubben har inngått utstyrsavtale med Puma og Klubbhuset/Aabel Sport etter at den tidligere avtalen med Nike ble sagt opp i Salget av utstyr har vært større enn forventet hvilket vil gi oss en pen bonus ved årsslutt. Det ble satt i gang to lotterier, NFFs skrapelotteri og vårt tradisjonelle kalkunlotteri. Begge lotteriene ble gjennomført på en grei måte der medlemmene har stilt opp fra samtlige lag. Kontingenten har stort sett blitt innbetalt som forutsatt, med de forbehold som er beskrevet nedenfor, selv om det fremdeles går litt tregt med innbetalinger slik at purringer også i år har vært nødvendig. Ved første utsendelse av kravene var det ført opp feil kontonummer til KFK. Dette har medført en del forsinkelse og ekstraarbeid ved innfordringen. Omlag kr av regnskapsført kontingent kjenner vi ikke avsender av. Grunnen til at det er kommet inn vesentlig mindre i kontingent enn forutsatt i budsjett, er at medlemsgrunnlaget kontingenten - 7 -

8 ble regnet utfra viste seg å inneholde feil, samt at en rekke spillere ble borte i løpet av sesongen. Rutinene for innkreving av kontingent bør imidlertid gjennomgås. Nye innmeldingsskjema er delt ut til samtlige lagledere for bruk ved innmelding av nye medlemmer. Dette har fungert lite tilfredsstillende og må sees nærmere på i 2001, med fokus på ny oppdatert medlemsliste og større engasjement fra laglederne for hvert enkelt lag, angående kontingent- innkreving og derved spillerberettigelse for det enkelte medlem. Kioskdriften har fungert tilfredsstillende. Det ble forsøkt med fotballcafé på lørdager og mandager uten den store oppslutningen. Markedssiden ligger fremdeles nede. Det har vært vanskelig å få tillitsvalgte i økonomigruppa til dette omfattende arbeidet. To spilleautomater er i høst blitt plassert i en kiosk i Blystadlia hvilket vil bidra til en ekstra inntekt for klubben i årene framover. Regnskapet fra 2000 er avsluttet per Det vises til avlagt regnskap med tilhørende noter Anlegg / Utstyr Anleggsplan I samarbeid med Fjellhamar FK og Lørenskog IF har styret jobbet aktivt for å kartlegge det fremtidige anleggsbehovet i kommunen, som innspill til Kommunedelplanen for anlegg og områder for idrett og friluftsliv Anleggsplanen har vært lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen var satt til Følgende nye fotballanlegg, eller opprustninger av eksisterende var omtalt i planen: Innledningsvis nevnes det at det foreligger «et forholdsvis stort etterslep» på fotballanlegg Det arbeidet fotballklubbene har gjort for å dokumentere behov betegnes som «omfattende» I sammendraget omtales fotballen som den idretten «som har dokumentert størst behov for nye anlegg i forhold til økningen i aktivitet». Fotballhall på Løkenåsen til kr. 25 mill. ligger allerede inne i økonomiplanen Rehabiliteringen av Bingen utløste kr i kommunale tilskudd og kr i spillemidler. I status delen av planen deles kommunen inn i fire distrikt når det gjelder dekningen av nærmiljøanlegg. Kurland plasseres sammen med Løken, Sørli, Finstad, Hammer, Nordbyhagen. Relativt sett har KFKs kjerneområde, Kurland skoles inntaksområde, en god dekning av nærmiljøanlegg. Det påpekes behov for endring av banedekke og/eller endring fra ensidig fall til takfall. Antall aktive medlemmer i fotballklubbene, stk., utgjør 26,6% av alle aktive i kommunen. Golf er nest størst med 20,8% I tiltaksdelen er Kurland prioritert med følgende tiltak: Endre Kurlandsparken fra ensidig fall til takfall innen Sammen med tilsvarende - 8 -

9 operasjon på Fjellhamarbanen vil tiltaket koste omlag kr Den kommunale kostnaden er anslått til kr Det resterende finansieres gjennom spillemidler. Under nærmiljøanlegg omtales «Prosjekt nærmiljø Kurland skole» med en kommunal andel på kr (50% av totalkostnad). Det er videre foreslått satt av kr til rehabilitering av lysløypa på Kurland. Tiltaket består i å tilpasse trasse ifm. bla. Kurlandsparken. Planutkastet inneholder følgende andre tiltak som direkte vil bedre KFKs anleggssituasjon: treningsfelt på Nordlimyra (0,6 mill.). Som uprioriterte til (tiltak som kan være aktuell i perioden ) er nevnt krøllgress på Rolvsrud og Torshov. I nevnte rekkefølger er andre fotballtiltak prioritert: Fotballhall på Løkenåsen (25 mill), lysanlegg på Kjennbanen (0,5 mill.), Treningsfelt Vallerud (0,15 mill.), utvidelse av Kjennbanen (0,3 mill.), nytt lysanlegg på Rolvsrud grus (0,7 mill.), utvidelse av Hammerbanen (0,5 mill) og ny garderobe på Rolvsrud (0,7 mill.). Kurland FK v/styret har vurdert de relevante tiltakene for oss i Høringsutkastet (gjennomgått ovenfor) og sendt inn følgende høringsuttalelse: Prosjekt - ordinære anlegg: Fotballhall Løkenåsen Kurland FK støtter generelt bygging av flere fotballhaller. Kommunen går i dette tilfellet inn med store midler - kr. 5,0 mill. i tillegg til tomt etc. Vi forutsetter derfor at Kurland FK blir tilgodesett med tider i hallen på lik linje med alle andre relevante klubber/foreninger i kommunen. Vi forutsetter at det såkalte "gratisprinsippet" blir opprettholdt også i forbindelse med bruk av denne hallen. Gressflate - Nordlimyra Kurland FK støtter sterkt etablering av gressfelt/aktivitetsfelt på Nordlimyra. Det er et stort behov for aktivitets-/treningsflater for fotball i kommunen. Må også kunne brukes til å spille kamper på. Se kommentar til Kunstgress Torshov. Nytt forslag: Kunstgress Kurlandsparken - perioden Begrunnelse: I tillegg til generell opprusting av banen, vil det fremover bli stilt helt andre krav til kvalitet på anleggene som benyttes. I og med at dette er det viktigste aktivitetsområdet for barn og unge på Kurland, er det helt avgjørende for utviklingen at området utvikles videre. Prosjekt - rehabilitering: Takfall Kurlandsparken Det er p.t. svært dårlig drenering av banen med ensidig fall mot dalen. Det danner seg derfor selv med relativt lite nedbør bekkefar på tvers av banen. Vi støtter derfor sterkt dette prosjektet for å få tosidig fall på banen og en generell opprusting. Vi ber om at arbeidet prioriteres høsten 2001 i stedet for

10 Lysløype Kurland se under nærmiljøanlegg Kunstgress Torshov - uprioritert ( ) Torshovbanen trenger sterkt en rehabilitering, og tiltaket støttes derfor. Gressflaten må da erstattes i et annet område. Dette er eneste gressflaten Kurland FK har tilgang til. Vi støtter derfor aktivitetsområde/gressflate på Nordlimyra, kombinert med mindre gressflate i sammenheng med et nærmiljøanlegg ved Kurlandsparken. Prosjekt - nærmiljøanlegg Nærmiljø Kurland skole I Kurlandsområdet henger mange av de foreslåtte tiltakene sammen. Se ovenfor vedr. lysløype Kurland og Kurlandsparken. Vi foreslår derfor at de forskjellige tiltakene sees i sammenheng: Det etableres en ballslette langsetter Kurlandsparken og i dalen bak klubbhuset. Ballsletta kan også etableres som separate løkker/nærmiljøanlegg. Arealet er åpent for uorganisert virksomhet, men det må også være anledning til å kunne benytte det til organisert virksomhet. Deler av ballsletta bør kunne benyttes til å spille fotballkamper. Ballsletta bør inngå som en integrert del av en samlet plan for utvikling av draget Sandbekken går i; fra Bingen via arealet bak klubbhuset, videre til skoleidrettsplassen og skolen, og området ved TIF-løkka. Planen må også omfatte lysløypetraseen. I dalen bak klubbhuset bør det på sikt bygges enkel tribune på den ene siden i det naturlige amfiet. Planen må utvikles i samarbeid mellom grunneiere, beboerorganisasjoner, frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter Kurlandsparken, skolebanen og TIF-løkka Det ble ikke gjennomført en fullstendig "Vårdugnad" på Kurlandsparken i regi av lagene denne sesongen. Kun ett av lagene utførte oppgaven sin. Dels fordi tiltaket ble gjennomført i regi av andre og dels på grunn av manglende prioritering. Sesongen 2001 bør mål og ballfang bli satt i stand, og skiltrekke ble satt opp. Videre bør det bli foretatt planering ved ballvegg og sluttføring av å gjøre "Blåbua" ferdig som utstyrslager. Kommunen har gjennomført et meget godt vedlikehold av Kurlandsparken i år, herunder vintervedlikehold. I tillegg ble dreneringskummer gravet fram og det ble grøftet rundt banen. Det gjenstår fortsatt å nivellere banen, særlig bør det fjøres noe med «bekkefarene» og det for store fallet ved begge kårnerflaggene ned mot dalen. Vi har skriftlig bekreftelse på at kommunen denne sesongen skulle legge ned ramme på langsiden mot dalen. Grunnen til at dette ikke er utført er trolig at kommunen vil avvente behandlingen av anleggsplanen, hvor det foreslå en omfattende rehabilitering av Kurlandsparken, herunder å endre fra ensidig til takfall

11 TIF-løkka er fortsatt er banen "innhul" på den delen som ligger nærmest Holenveien. Det bør foretas ytterligere dreneringsarbeid rundt banen. Skolebanen har denne sesongen blitt sloddet minst to ganger og har dermed blitt bedre vedlikeholdt i år, enn det som har vært tilfelle de senere årene. Klubbhus Klubbhuset ble offisielt innviet og har vært veldig mye i bruk til møter og samlinger for klubbens medlemmer. En del av de planlagte tingene på klubbhuset er utført i år, resten er planlagt utført neste år. Akkurat nå holder vi på å legge inn telefon og internett. Den planlagte fotballkafen for barn på lørdager som vi prøvde i fjor, var ikke så veldig vellykket. Heller ikke klubbkveldene for voksne hadde noe stort oppmøte. Styret har ikke tatt stilling til om disse tilbudene skal opprettholdes. Klubbhusreglement er utarbeidet og vil bli lagt ut på internett etter hvert. Når det gjelder brannvarslings anlegget har kommunen vært på befaring, men vi har ikke fått beskjed om hva som skal bli gjort. Ellers har kommunen gitt oss vaskemidler og annet utstyr til klubbhuset uten kostnad for oss Kiosk Omsetningen i kiosken har vært noe lavere en forutsatt. Det var forventet en økning som følge av «Fotballkafe-tiltak» og flere seriekamper på Parken enn tidligere år. Fotballkafeen ble ikke så godt besøkt som ønsket. Videre har ikke lagenes engasjement ved salget vært som ønsket. For ofte har kiosken vært stengt under kamper, eller åpnet for sent før kamp eller lukket for tidlig etter kamp. I tillegg har det vært større svinn enn forventet, dels som følge av tekniske feil ved ventilasjonsanlegget i løpet av sommeren og dels som følge av restbeholdning av varer. Styret er videre usikker på om vareutvalg og profilering av varene har vært optimal utfra forholdene. For ytterligere opplysninger vises det til årsmelding fra kioskansvarlig. Utstyr Styret er av den oppfatning at lagene har fått en god oppfølging når det gjelder utstyr. Styret er særlig fornøyd med at klubben igjen har en offisiell overtrekksdress. Vi er jevnt over godt fornøyd med utstyrsleverandøren, selv om enkelte draktsett og overtrekksdresser kom lovlig sent i sesongen. Styret inngikk før sesongen utstyrsavtale med Klubbhuset-Aabel Sport og PUMA. For ytterligere opplysninger vises det til årsmelding fra materialforvalter Arrangementer Sommerfesten St. Hansfesten gikk av stabelen den Lillejenter 88 og lillegutter 88 stod for arrangementet. Det ble servert grillmat, kaker og drikke. Noen foretrakk å grille selv. Tross kaldt vær og andre lokale arrangementer i distriktet, var det en del mennesker som møtte opp. Underholdningen ble holdt av både barna og de voksne. Det var sang, leker og disco. Det virket som om festen var vellykket for de som var tilstede. En del tilbrakte mye av tiden inne i klubbhuset for å se på fotball. Tillitsvalgtfesten

12 Festen for tillitsvalgte ble holdt på grendehuset. Festkomiteen bestod av Karen Storløkken, Ragnhild Nordby, karen Eva Lyhus og Dagny Øby. Disse gjorde en kjempe flott jobb, og festen var meget vellykket. Alle hadde med seget fat med spekemat og ønsket drikke. Stemningen ble etter hvert høy, og dansen var i gang til langt på natt. Odd Eng ble tildelt årets God Fot. Vintercupen Vi kan igjen se tilbake på en meget vellykket VinterCup. I år med 86 lag i gutteturneringen og hele 92 lag i jenteturneringen. Vi får også i år mange positive tilbakemeldinger for vårt konsept og vår gjennomføring takker være godt innarbeidede rutiner og stabilitet i turneringskomiteen. Endring fra tidligere er at sluttspill for lillegutter og lillejenter ikke lenger er tillatt, men vi har beholdt klassene med god deltakelse fortsatt. Vårt kampoppsett fungerer fortsatt godt og ble tilpasset endingene for lillegutt og lillejente slik at disse fikk spille alle sine kamper samme dag. Det har vært jobbet med å pressedekning. Vi fikk resultatene i Romerikes Blad for begge helgene i tillegg til en kort spalte etter jenteturneringen. Gutteturneringen fikk innslag på TV- Romerike - pga mange innendørsturneringer kan de ikke begge helgene. Andre aviser har ikke vist interesse, bortsett fra at Kureren jobbet aktivt med å dekke turneringen. Kurland fotballklubb var godt representert i turneringen. Vi sitter igjen med en førsteplass (SMJ), to andreplasser (KJR og KSA) og en tredjeplass (SMG). Vandrepokalen i kvinner senior ble vunnet av Lørenskog til odel og eie. Ny sponsor er allerede avklart. Økonomisk ble dette også en bra turnering med et resultat på kr og en omsetning på hele kr. Nytt av året er at VinterCup har fått egen e-post adresse og at vi under turneringen klarte å opprette en egen web side med pulje-oppsett og resultater (http://home.sol.no/~olavstra). Denne har nå blitt KFK sin offisielle web side. Turneringskomiteen fortsetter også neste år med sammensetning som i år. Neste års VinterCup arrangeres i Fjellhamarhallen 13. og 14. januar og 3. og 4. februar Norway cup Alle lagene fikk det utstyret og den informasjonen de skulle gjennom klubbens Norway cup koordinator. Det ble ikke avholdt internt informasjonsmøte før turneringen denne sesongen. Det ble heller ikke utarbeidet en oversikt over ulike veier for det enkelte lag i evt. sluttspill. Distribusjonen av KFK oversikten ble derfor ikke prioritert. Styret bør neste sesong i større grad prioritere interninformasjon på dette området. Vennskapsturneringer Styret har anbefalt at flest mulig lag i klubben skaffer seg «vennskapslag» på et så tidelig tidspunkt som mulig. Vennskapslagene kan gjerne være fra andre kretser. Gutter 88 har over flere år invitert lag fra Ellingsrud og Hauketo til turneringer på Kurlandsparken. Slike turneringer gir kjærkommen økt omsetning for kiosken

13 3.3.6 Kuréren og hjemmesidene Styret er godt fornøyd med arbeidet som er utført av årets redaksjon. I løpet av år 2000 vil det bli gitt ut fire utgaver, en mindre enn forventet. Styret har bevilget innkjøp av ny software og bærbar PC til utarbeidelse av Kuréren. Denne investeringen har lettet arbeidet med produksjonen av Kuréren og gitt bladet et nytt utseende. I løpet av året har vi også fått i gang KFK s egen hjemmeside (home.online.no/~strolav). Styret er veldig godt fornøyd med den arbeidsinnsatsen Olav Strand har bidratt med. Styret har brukt Kuréren og hjemmesiden meget aktivt i arbeidet med å tilgjengeliggjøre informasjon til medlemmene i klubben. Det vises forøvrig til vedlagte årsrapport fra Kuréren. 3.4 Representasjon, arrangementer og tildelinger NFFs ting AFKs ting Olav Hellebostad Klaus Wike Olav Hellebostad Klaus Wike Ann K. Søraa Lørenskog idrettsråd årsmøtet: Olav Hellebostad Landslag J21 Treningssamlinger Lene Storløkken, Hege Storløkken Landslag J18 EM-kvalifisering: Hilde Hansen - 3 kamper Lene Storløkken - 3 kamper Hege Storløkken - 3 kamper Landslag J17 NFF talentleir Porsgrunn Nordisk mesterskap Sissel Strand - 1 kamp Sissel Strand Kretslagskamper KFK har hatt med en rekke spillere på sonesamlinger og treningskamper for AFK. De siste sesongene har det ikke vært spilt offisielle kretslagskamper. Akershus Fotballkrets Dommere Klaus Wike Finn Løvseth Chris McSonny Ekeogu

14 Arrangementer Go'foten 2000: Fest for tillitsvalgte St. Hansfest Vintercupen Rælingen FK benyttet Kurlandsparken ifm. turneringen Jentefestivalen Odd Engh 3.5 Slutning Kurland Fotballklubb kan også i år se tilbake på en sesong med stor aktivitet og gode resultater. I tillegg har vi blitt profilert i media på en meget positiv måte som følge av Smågutter-87 engasjement i forbindelse med Kosovoaksjonen. Klubben, har gjennom klubbdugnad på Hellerudsletta, aktivt støtte opp om aksjonen. Styret har denne høsten aktivt deltatt i prosessen med å etablere en ny toppklubb for kvinnefotball på Nedre Romerike. Styret vil anbefale årsmøtet å gi de nødvendige fullmakter, slik at KFK kan inngå et forpliktende samarbeid med den nye toppklubben. Etableringen av en slik klubb passer meget godt inn i den strategi styret vil anbefale å slutte seg til for KFKs seniorlag for kvinner. Styret vil anbefale at KFK, ved å slå fast at vi vil være tilfreds med et lag plassert i 2. divisjon, tar den endelige avgjørelse på at KFK er en breddeklubb. Vi gleder oss også over at vi fortsatt har spillere som hevder seg på landslagsnivå i aldersbestemte klasser. Styret retter en stor takk til alle spillere, trenere, ledere, dommere, tillitsvalgte og andre som har bidratt til en godt gjennomført sesong for klubben. Kurland, dd.mm.2000 Olav Hellebostad (s) Klaus Wike (s) Pål Rustad (s) Bjørg Nikolaisen (s) Liv Hanssen (s) Anita Tangen (s) Ann Kristin Søraa (s)

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISERING AV LAGSARBEIDET... 2 1.1 ORGANISERINGEN AV GRUPPA... 2 1.2 TILLITSVALGTE - ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER... 2 2. SPORTSLIGE FORHOLD... 3 2.1 SPORTSLIGE MÅL... 3

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 1 Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 2 0 0 7 2 Å R S B E R E T N I N G V Å G F O T B A L L K L U B B 2 0 0 7 Virsomhetenes art Virksomheten er en fotballklubb, som er lokalisert i bydelen

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer