Målgruppe 1. Tiltak Mål Korleis bidreg tiltaket til å løyse utfordringar Ansv.fordeling Kostnad for folkehelsearbeidet i Bjerkreim/budsjett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Målgruppe 1. Tiltak Mål Korleis bidreg tiltaket til å løyse utfordringar Ansv.fordeling Kostnad for folkehelsearbeidet i Bjerkreim/budsjett"

Transkript

1 Handlingsplan folkehelsearbeidet i Bjerkreim pr juni : Visjon: Helse i alt vi gjer Planen er samansett m.a. av Bjerkreim folkehelseforum sitt utfordringsdokument, folkehelsebarometeret og Frisk i friluft-planen Samla sum i budsjettet/planen her er kr (+ kr frå 2014) Overordna mål: 1. Aktive og trygge lokalsamfunn, samfunns- og arealplanleggjing 2. Støttande miljø for psykisk helse 3. Sunne levevanar 4. Førebyggjing framom behandling Målgruppe 1. Tiltak Mål Korleis bidreg tiltaket til å løyse utfordringar Ansv.fordeling Kostnad for folkehelsearbeidet i Bjerkreim/budsjett Barn 2. Fiskedag i Bjerkreimselva Legge til rette for å aktivisere Barn blir kjent med fiske som aktivitet Kultur/Bjerkreims-elva kr folk ute grunneigarlag Tidspla n/ gjenno mført Aug. årleg 3. Helsekontroll i Følje opp barn med 4-årskontrollar for foreldre, helsesyster og Helsestasjon/ ngen nye kostnader barnehagane utfordringar tidleg barnehage i barnehagane barnehage/heim 4. Fysioterapeut aktiv i Følje opp barn med Kome tidleg i for å bistå barn med Fysioterapeut/ ngen nye kostnader barnehagen utfordringar tidleg fysiske utfordringar barnehage/ Barn og 5. Rutiner for overen Lette overen fra Planen inneheld ulike tema, og gjer greie for Rådgjevar unge mellom barnehage og barnehage til skule. ansvarsområda for foreldre, barnehage og barnehage. Styrarar, skole. skule. Bevisstgjøring av personalet si rolle. rektorar Godt fysisk og psykososialt Systematisk arbeid med sosial kompetanse. 1

2 Rutiner for systematisk forebyggjande arbeid mot mobbing i barnehagen. miljø for alle barn i barnehagene Bevisstgjering av personalet si viktige rolle som gode modellar. Gode rutiner og dokumentasjon dersom Barnehagene, Rådgjevar fra barn blir utsett for krenkingar/mobbing haust 6. Æg æ me`: Ungdomsklubb for inviterte unge Aktivisere inaktive unge for å gje dei ein møtestad, positive opplevingar, nye vener og kontakt med trygge vaksne 7. Utbetre uteområdet på Godt fysisk miljø i Vikeså skule barnehagane og på skulane 8. Systemarbeid, Godt psykososialt miljø på kompetanse-bygging, skulane informasjonsformidling, forebygging, involvering av barn og foresatte 9. Variert tilbod på Trimmen Betre ungdomar si fysiske helse 10. Foreldrerettleiing i Gjere vaksne trygge i samarbeid med skule/ foreldre-rolla barnehage etter ein plan. 11. Gruppebasert Gjere vaksne trygge i foreldrerettleiing for foreldre-rolla Tilbod til barn/unge som elles ikkje finn seg til rette i org. tilbod. Her får dei prøve ulike fritidsaktivitetar som matlaging, film, ballspel, kanopadling, leirdueskyting, snekring med meir. Pga bruk av brakker og nybygg av skule har uteområdet på Vikeså skule i lang tid vore altfor lite og ikkje stimuerande til fysisk aktivitet i friminutta. Det gjeld for alle klassetrinn. Reduksjon og forebygging av mobbing og auka trivsel blant barn og unge Tilbod om fysisk aktivitet utan konkurransemoment. Høve til individuell tilretteleggjing. nteressante kveldar kvart semester med aktuelle tema ang. mat, foreldrerolle, folkeskikk, grensesetjing, psykisk helse el.anna Foreldre får tilbod om å delta i gruppebasert foreldrerettleiing. Føremålet er å gje foreldre Barnevern/ levekår/ bygdekvinnene/ friluftsrådet kr til sommaren. Prosjektet vart avslutta til sommaren. Ei fast 20- prosents stilling for å oppretthalde tilbodet blir vurdert som ein del av økonomiplanen for Teknisk og skule 2014 Skulane og kommuneadm. Trimmen Barnehagar/skule/ kr Delvi bygdekvinnene s i Helsestasjon/barneve ngen kostnader for Haus rn folkehelsemidla ten 2

3 foreldre med barn 0-6 år ei forståing for behova til barna og samtidig gje dei verkty for å kunne møte desse behova. Personar 12. Oppretthalde Eit godt tilbod for personar Høve for barn, unge og vaksne til å ta Levekår/ ngen nye kostnader med lågterskeltiltaka for denne med psykiske lidingar direkte kontakt med kvalifisert personell kommunen psykiske gruppa jfr delplanen for innan psykisk helse utan henvisning. lidingar helse og omsorgsteneste Eldre 13. Aktivitør på Større aktivitet på omsorgs- Legg til rette for psykisk og fysisk aktivitet og Omsorgssenteret Må inn i øk.plan jfr delplan for Aug. omsorgssenteret eller senteret stimulering helse og omsorg 2014 frivillige fast inne 14. Oppretting av Oppretthalde eksisterande Fysioterapi- Eldre møtes til Omsorgssenteret, fysioterapiteneste i funksjonsnivå hos eldre. Fokus tilbod på omsorgs-senteret fysisk aktivitet frå tilknytting til på forebyggjing av fall og under leiing av våren omsorgssenteret skadar. fysioterapeut for å gje tilbod om rehabilitering. 15. Seniordans Fysisk aktivitet, trivsel og Eldre møtes til fysisk aktivitet og triveleg Fellesrådet, kr 7500 velvere lag ein dag i veka Eldrelaget, Helselaget og Bygdekvinnene 16. Besøksvenn Mindre einsemd, knyte Frivillige melder seg og går på besøk til Fellesrådet Hausten kontakter mellom folk personar som har tatt kontakt fordi dei ynskjer besøk 17. 3G (Godt miljø, Godt Eldre og andre som er heime Sosial samling med mål om å oppnå trivsel og Fellesrådet for eldre kr kledd, Godt humør): på dagen får tilbod om å velvere. Og ny kunnskap. og personar med Samling ein gong i møtest. Mot einsemd og nedsett månaden med sosialt keisemd. funksjonsevne 3

4 mål. Utreise frå Esso til å besøke ulike reisemål, enkel servering før retur. Alle 18. Gangsti langs Stimulere til fysisk aktivitet Godt utbygd - og sykkelstinett Teknisk/ Hausten Skjævelandsvegen Tryggare å gå og sykle kommunen jfr /2014 Rv 112 trafikktryggleiksplanen (og oversiktsdokumentet) 19. Gangsti langs Rv 503 mellom Vikesdal og Statoil Stimulere til fysisk aktivitet Godt utbygd - og sykkelstinett Tryggare å gå og sykle Teknisk/ kommunen jfr trafikktryggleiksplanen (og oversiktsdokumentet) 20. Naturlosturar Legge til rette for å aktivisere Få folk ut på tur under leiing av ein person Kultur/Stavanger kr folk ute, gjerne i nye delar av som fortel om kva ein ser og kvar ein går Turistforening bygda 21. Aktivitetsdag på Legge til rette for å aktivisere Trivsel, fysisk aktivitet, sosialt samver og Bygdekvinnene kr Kløgetvedttunet folk ute mykje moro. God mat. 22. nformere tilflyttarar Trivsel og tilhøyrighet nformere om tilbod som finst Kommuneadm. gjennom kommunen sine nettsider 23. ntegrere tilflyttarar i Trivsel og tilhøyrighet Leiarar, trenarar og andre med ansvar er Leiarar, trenarar og 2014 To kvart år 4

5 organisasjonar og bevisste på å informere, informere og andre med ansvar i lag. inkludere nytilflytta. lokale lag/org. 24. Gode turstiar Leggje tilrette for fysisk Gjennom oppdatert kart, merka løyper og Kommunen, Dalane aktivitet, inkl. kvardags-mosjon gode parkeringsplassar friluftsråd og grunneigarar 25. Rulleskiløype og Tilbod om gode treningshøve Gode treningsforhold lokalt i kommunen til drettslag og Eigen plan, vidare oppgradering for aktive på alle nivå ulike idrettar kommune godt i av Vikeså stadion 26. Konferansar, Kompetanseheving og Folkehelseforum får innspel om korleis Folkehelseforum kr studietur eller inspirasjon for folkehelseforum arbeidet kan og bør utviklast og gjennomførast faglege samlingar 27. Eventyrdag i Legge til rette for å aktivisere Deltakarar blir guida rundt i skogen med Kultur/ kr November Svelaskogen (Frisk i folk ute underhaldning undervegs Bygdekvinnene årleg friluft) 28. Eitt årleg Godt arbeidsmiljø og trivsel på Tiltaka vert lagt delvis i arbeidstida og med Personalsjefen og Trivselsmidlar/avd.vis arrangement pr jobb som fører til auka klar forventning om at alle deltek og dermed leiarane på kvar kommunal eining effektivitet og samarbeid. bidreg til å byggje opp gode sosiale relasjonar. eining. med fokus på trivsel og samarbeid. 29. Gåturar kring Berse Betre den fysiske forma til Fleire gongar i veka møtes medlemmer i Diabetesforeininga diabetikarar i godt lag diabetesforeininga til felles gåtur kring Berse. Dette gjer godt både fysisk og psykisk. 30. Ymse Frisk i friluft Tiltak som kjem opp kr undervegs, td tilretteleggjing av badestrand, turstiar, grusleggjing, annonsering el.anna 31. Kjøp av tenester hos Barnehagar og skular står fritt Personalet i barnehagar og skulane, foreldre Skulane og kr frå 2014 Dalane friluftsråd til å bruke Dalane friluftsråd og elev/barnegrupper får kjennskap til bruk av barnehagane sine tenester og nytte deira naturen 5

6 kunnskap overfor tilsette og elevar/barn i barnehage 6

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy.

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA Prosjektnummer 2005/3/0379 Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Landsforeningen for Hjerte og lungesyke 1 Innhald : side Forord 3 Samandrag 4 Kapittel

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE

ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE 1 Årsmelding OMSORG HEIMETENESTER (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om OMSORGSAVDELINGA : 1. BU- OG LEVEKÅR Gol kommune skal vera ein kommune

Detaljer

Etablering Interkommunalt Friluftsråd

Etablering Interkommunalt Friluftsråd Etablering Interkommunalt Friluftsråd Aurland Balestrand Leikanger Luster Lærdal Sogndal Vik Sogn Næring as Side 1 Innhald 1. Innleiing 2. Bakgrunn 3. Om friluftsråd 4. Status og utfordringar i kommunane

Detaljer

Aktiv kvar dag i barnehagen

Aktiv kvar dag i barnehagen Aktiv kvar dag i barnehagen Mål Hordaland fylkeskommune har ansvar for å legge til rette for fysisk aktivitet i kvardagen. I Fylkesdelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2008-2012 Aktiv kvar dag,

Detaljer

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING SLUTTRAPPORT TIL HUSBANKEN FRÅ VOLDA KOMMUNE KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING -0- Samandrag Ved hjelp av økonomiske tilskot frå Husbanken, KoBE og Møre

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2015 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 3 1. Innleiing / samandrag... 3 2. Personale... 8 3. Læringsmiljø... 9 4. Analyse av samanhengar... 19

Detaljer

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune Tilstandsrapport 2014 for oppvekstsektoren i Ål kommune 1 2 Innhold 1. Innleiing... 5 2. Oversikt over avdelingane i oppvekstsektoren... 5 2.1 Barnehage... 5 2.1.1 Tilsyn... 6 2.2 Skule... 6 2.3 Andre

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

Flora kommune. Skulehelseplan 2014 Revidert dokument av Skulehelseplan 2007.

Flora kommune. Skulehelseplan 2014 Revidert dokument av Skulehelseplan 2007. Flora kommune. Skulehelseplan 2014 Revidert dokument av Skulehelseplan 2007. Innhold 1. Om Skulehelseplanen. Bakgrunn og innleiing.... 2 DEL 1 - FELLESPLAN... 4 2. Føremål med skulehelseplanen... 4 2.1.Innsatsområder....

Detaljer

Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy

Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy Rennesøy kommune STRATEGIPLAN Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy 2009 2012 Strategiplan for oppvekstavdelinga 2009-2012 1 Innhald 1. OPPVEKSTAVDELINGA SINE LANGSIKTIGE MÅL...4 1.1 KOMMUNEPLANEN

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Når aktivitet vert avlasting - aktivitetsbasert avlasting

Når aktivitet vert avlasting - aktivitetsbasert avlasting Når aktivitet vert avlasting - aktivitetsbasert avlasting Av Inger Helene Midtgård, Lindås kommune Innleiing I denne artikkelen ynskjer eg orientera om ein ny type avlasting etablert i Lindås kommune med

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

Plan for det. psykososiale. skulemiljøet til. elevane

Plan for det. psykososiale. skulemiljøet til. elevane Plan for det psykososiale skulemiljøet til elevane Tellnes, januar 2015 FORORD Visjonen til Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Trivsel og tryggleik

Detaljer

Kurs Tima Instruktør Min/max Målgr. Støtte Pris

Kurs Tima Instruktør Min/max Målgr. Støtte Pris Kursinformasjon Med bakgrunn i ekstra høg kursaktivitet i fjor, har vi i SFFK auka andelen KUDmidlar til rådigheit. Desse midlane ønskjer vi å gi tilbake til klubbane, ved å tilby fleire kurs samt støtte

Detaljer

Arbeidsplan 2014 Valldal Idrettslag

Arbeidsplan 2014 Valldal Idrettslag Arbeidsplan 2014 Valldal Idrettslag Valldal Idrettslag bygg si drift og aktivitet etter visjonen vi kan vi VIL Utifrå tilgjengelege ressursar vil Valldal Idrettslag arbeide for å legge til rette for at

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Folkehelseoversikt for. Fjell kommune

Folkehelseoversikt for. Fjell kommune Folkehelseoversikt for Fjell kommune 2014 Innhaldsliste 1. Bakgrunn... 3 1.1 Folkehelselova... 3 1.2 Om folkehelse... 4 1.3 Kjelder... 5 1.4 Folkehelseprofil... 5 2. Befolkningssamansetting... 6 2.1 Dagens

Detaljer