saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift"

Transkript

1 saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift 3 ton/tonn/tonnia/tons

2 2

3 SE Saxlyft 3 ton Manual för installation, användning och underhåll 4. Bruksanvisning 4.1 Försiktighetsåtgärder 4.2 Beskrivning av manöverenhet 4.3 Flödesschema för saxlyftens funktion 4.4 Bruksanvisning / handhavande 4.5 Sänkning av lyften vid nödsituation (ingen ström) 5. Felsökning 6. Underhåll Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker. Alla användare uppmanas därför att noga läsa manualen före installation och användning. OBS: Vi reserverar oss för möjligheten att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med saxlyften. Exempel på sådana detaljer kan vara färger på kablar eller utformning och placering av knappar och reglage. Förvara alltid manualen på en säker och lätt åtkomlig plats i anslutning till saxlyften och vid en eventuell försäljning ska manualen följa med saxlyften. 1. Viktiga säkerhetsföreskrifter 1.1 Viktiga föreskrifter 1.2 Behöriga personer 1.3 Faroföreskrifter 1.4 Farosymboler 1.5 Ljudnivå 1.6 Träning 2. Beskrivning av saxlyften 2.1 Allmän beskrivning av saxlyften 2.2 Tekniska data 2.3 Saxlyftens konstruktion 3. Installationsinstruktioner 3.1 Förberedelser före installation Verktyg och utrustning som behövs Lista för kontroll av medföljande delar, bilaga 1 (packlista) Golvunderlag 3.2 Försiktighetsåtgärder före installation 3.3 Installation 3.4 Punkter för kontroll efter installation 6.1 Daglig kontroll före användning 6.2 Veckokontroll 6.3 Månadskontroll 6.4 Årskontroll 7. Bilagor Bilaga 1: Packlista Bilaga 2: Övergripande figur med mått Bilaga 3: Mått- och viktkrav för fordon som skall lyftas 1. VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1.1 Viktiga föreskrifter Garantin på denna saxlyft upphör att gälla vid felaktig installation och funktion, vid överbelastning och vid golvunderlag av otillräcklig tjocklek och kvalitet. Saxlyften är lämplig för plåt-, däcks- och bromsarbeten och andra jobb som inte kräver särskilt hög lyfthöjd. Saxlyften är endast avsedd för att lyfta bilar och andra fordon och får ej användas för andra ändamål. Ge noga akt på saxlyftens varningsetikett som anger dess maximala lyftkapacitet. Lyft ej fordon vars vikt överskrider saxlyftens max. kapacitet. Läs noga igenom manualen före installation och användning. 1.2 Behöriga personer Endast personer med nödvändiga kunskaper om saxlyften och dess funktion får använda den Elinstallationen måste utföras av behörig elektriker Obehöriga personer får ej uppehålla sig inom saxlyftens arbetsområde. 1.3 Faroföreskrifter Saxlyften får ej installeras/användas på underlag av asfalt Läs och förstå alla säkerhetsföreskrifter innan saxlyften används Lämna ej manöverenheten medan saxlyften fortfarande är i rörelse Håll händer och fötter borta från rörliga delar på saxlyften. Håll fötterna borta från saxlyften när den sänks. 3

4 SE Endast personer med nödvändiga kunskaper om saxlyften och dess funktion får använda den Bär ej löst sittande kläder, halsdukar, smycken etc. som kan fastna i rörliga delar på saxlyften För att undvika oförutsedda incidenter med saxlyften, se till att omgivningen är ren och välstädad och att det inte finns något som stör handhavandet Saxlyften är endast avsedd att lyfta hela fordonet och med en vikt som ej överskrider saxlyftens kapacitet Se alltid till att saxlyftens hydrauliska spärranordningar är inkopplade innan du börjar arbeta nära eller under det upphissade fordonet. Plocka aldrig bort några säkerhetsanordningar som finns på saxlyften. Använd ej saxlyften om några säkerhetsanordningar är skadade eller saknas Gunga ej på fordonet när det är upphissat med hjälp av saxlyften, plocka ej heller bort några tyngre komponenter från fordonet som kan orsaka att vikten förskjuts Kontrollera regelbundet saxlyftens olika delar för att dels försäkra rörligheten hos alla rörliga delar, dels att de två hydrauliskt synkroniserade plattformarna lyfts samtidigt. Se till att regelbundet underhåll sker och om någonting onormalt inträffar, stoppa omedelbart användningen av saxlyften och kontakta närmaste återförsäljare eller behörig serviceman Sänk saxlyften till sin lägsta nivå och kom ihåg att stänga av strömmen (eltillförseln) vid service och underhåll Inga detaljer på saxlyften får modifieras utan tillåtelse av tillverkaren Om saxlyften inte ska användas under en längre tid ska användaren utföra följande: a. Koppla bort strömtillförseln. b. Tömma oljetanken. c. Smörja alla rörliga delar med hydraulolja. MILJÖSKYDD: Kasserad hydraulolja skall hanteras som miljöfarligt avfall. Oljan får ej tömmas i avloppsnätet, utan lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. 1.4 Farosymboler (läs och sätt dig in i alla farosymboler/säkerhetsföreskrifter före användning) Alla farosymboler/etiketter som finns på saxlyften är till för att handhavandet av saxlyften ska bli så säkert som möjligt. Etiketterna ska hållas rena och måste ersättas när de blivit utslitna eller försvunnit från saxlyften. Läs noga förklaringen på etiketterna och försök memorera dem för framtida användning. Farosymbol 2: Endast personer med nödvändiga kunskaper om saxlyften och dess funktion får använda den. Farosymbol 3: Håll lyftens arbetsområde fritt från främmande föremål som kan påverka lyftningen. Farosymbol 4: Arbeta eller stå ej under fordonet vid lyftning eller sänkning. Farosymbol 5: Se till att fordonets tyngd är ordentligt centrerad på lyftens båda plattformar. Farosymbol 6: Gunga ej på fordonet när det är upphissat på lyften. Farosymbol 7: Lyft ej saxlyften när fordonet endast står på den ena plattformen. Farosymbol 8: Plocka bort ev. extrastöd under fordonet innan lyften sänks. Farosymbol 9: Lämna omedelbart lyftens arbetsområde om fordonet riskerar att falla. Farosymbol 10: Du får ej göra några förändringar på lyftens säkerhetsanordningar. Farosymbol 1: Läs och förstå manualen noga innan lyften används. Farosymbol 11: Stå på behörigt avstånd från lyften vid sänkning. 4

5 SE Farosymbol 12: Håll händer och fötter borta från ställen med risk för klämskador när lyften sänks eller höjs. Farosymbol 13: Hög spänning i manöverenheten! Vidrör ej! 1.5 Ljudnivå Ljudet (bullernivån) som avges från saxlyften får ej överskrida 75 db. För att undvika risken för bullerskador föreslår vi att installera en bullerdetektor i saxlyftens arbetsområde. 1.6 Träning Endast personer med god kännedom och stor vana om saxlyftens funktion får använda den. 2.2 Tekniska data Lyftkapacitet ton Lyft-/sänktid ca. 30 s Max. lyfthöjd mm Plattformens längd mm Plattformens bredd mm Avstånd mellan plattformarna mm Total längd mm Total bredd mm Påkörningshöjd mm Golv av jämn och fast betong Tjocklek > 200 mm Tolerans för planhet < 5 mm Hållfasthet > 3000 psi Kompressoranslutning kg/cm² Elanslutning V/50 Hz, 1-fas Vikt kg 2. Beskrivning av saxlyften 2.1 Allmän beskrivning av saxlyften Saxlyften drivs av ett elektrohydrauliskt system. Kugghjulspumpen levererar hydraulolja till de båda hydraulcylindrarna, varvid kolvarna lyfter de båda plattformarna. Denna saxlyft är försedd med dubbla säkerhetsfunktioner, dels är hydraulsystemet försett med en säkerhetsfunktion (inbyggda säkerhetsventiler) som avbryter sänkrörelsen och förhindrar att plattformen plötsligt faller ner om en hydraulslang eller koppling går sönder; dels är den försedd med en extra pneumatisk säkerhetslåsning. Pneumatisk säkerhetslåsning. 5

6 SE 2.3 Saxlyftens konstruktion 1. Manöverenhet 2. Hydraulcylinder 3. Ram med X-profil 4. Uppkörningsramp 5. Hjulkit (extra tillbehör) 6. Plattform 7. Säkerhetsanordning 3. Installationsinstruktioner 3.1 Förberedelser före installation Verktyg och utrustning som behövs Elektrisk borrmaskin U-nycklar Skruvmejslar Skiftnycklar 3.2 Försiktighetsåtgärder före installation Alla hydraulkopplingar måste vara ordentligt anslutna för att undvika oljeläckage Alla bultförband måste vara ordentligt åtdragna Placera ej något fordon på saxlyften vid ev. provkörning av saxlyften. 3.3 Installation Steg 1: Avlägsna allt förpackningsmaterial och placera den mekaniska och hydrauliska enheten på avsedd monteringsplats. OBS: Läs och sätt dig in i denna manual noga innan nästa steg. Steg 2: Anslut hydraulslangen till pumpenheten med lämplig U-nyckel. (Se till att hydraulslangens ände är ren.) Lista för kontroll av medföljande delar, bilaga 1 (packlista) Öppna emballaget och kontrollera så att inga delar saknas enlig bilaga 1 (packlista). Om något saknas, kontakta omedelbart ditt närmaste Biltema-varuhus Golvunderlag Saxlyften skall placeras på ett jämnt och fast betonggolv med en hållfasthet på minst 3000 psi, en planhetstolerans på högst 5 mm och en tjocklek på minst 200 mm. Dessutom, om betonggolvet är nylagt, måste det tillåtas härda i minst 28 dagar. 6

7 SE Steg 3: Anslut kablarna Anslut elkablarna mellan saxlyften och manöverenheten med hänvisning till numren som varje kabel är märkta med. OBS: Se till att kablar med samma nummermärkning ansluts till varandra. Denna punkt är mycket viktigt eftersom det innebär kontroll av huruvida oljeslangar och tryckluftsslangar är ordentligt anslutna. Slanganslutningarna är godkända om det inte är något läckage eller onormalt ljud när de testats 2 eller 3 gånger. 3.4 Punkter för kontroll efter installation S/N Detaljer som skall kontrolleras JA 1 Är båda plattformarna på samma nivå? 2 Är oljeslangarna ordentligt anslutna? 3 Är elanslutningarna korrekt gjorda? 4 Läcker ventilerna på pumpenheten? NEJ 4. Bruksanvisning Steg 4: Anslut tryckluftslangen till tryckluftsförsörjningen. (Detta steg gäller endast saxlyftsmodell som är försedd med extra pneumatisk säkerhetslåsning.) 4.1 Försiktighetsåtgärder Kontrollera samtliga oljeslangsanslutningar. Saxlyften får endast användas om det inte förekommer något oljeläckage Saxlyften får ej användas om det är något fel på dess säkerhetsanordningar Saxlyften får ej lyfta eller sänka fordon vars tyngdcentrum inte är centrerat över saxlyftens plattformar. I annat fall kommer inte tillverkaren/återförsäljaren att ta något som helst ansvar för ev. konsekvenser som orsakas av detta Användaren och andra närvarande personer måste befinna sig på behörigt avstånd från saxlyften vid lyftning resp. sänkning När plattformen lyfts till önskad höjd, stäng omedelbart av strömmen för att förhindra ev. felaktigt handhavande av oaktsam person Se till att saxlyftens säkerhetslåsning är inkopplad innan ev. arbete påbörjas under fordonet och att inga personer befinner sig under fordonet vid lyftning resp. sänkning. Steg 5: Fästa saxlyftens bottenram (endast vid fast installation). Denna saxlyft (MR30) är flyttbar. Med andra ord så kan den användas utan att den behöver skruvas fast i golvet. Om du ändå vill ha den fastskruvad i golvet, så fäst den på ett jämnt och fast betonggolv. Steg 6: Fyll oljetanken med ren hydraulolja Det är ej tillåtet att fylla oljetanken helt och hållet. Fyll tanken till ca. 80 %, det brukar krävas ca. 8 liter hydraulolja för detta. OBS: Eftersom hastigheten för höjning/sänkning hos saxlyften vanligtvis är beroende av hydrauloljans densitet, så föreslår vi användning av Hydraulolja 46 när den omgivande medeltemperaturen vid saxlyftens placering är högre än +18 C och användning av Hydraulolja 32 när den omgivande medeltemperaturen är lägre än +18 C. Steg 7: Provlyft med belastning (använd ej fordon för detta test). Lasten som saxlyften belastas med får ej överstiga 2500 kg. 7

8 SE 4.2 Beskrivning av manöverenhet Start Vrid huvudbrytaren till läge ON Tryck in NER-knappen Saxlyftens plattformar har sänkts ner 4.4 Bruksanvisning / handhavande 1. HUVUDBRYTARE (Power switch) 2. INDIKATORLAMPA (Power indicator) 3. UPP-knapp (UP) 4. NER-knapp (DOWN) 5. NÖDSTOPP (Emergency stop) 4.3 Flödesschema för saxlyftens funktion Start Vrid huvudbrytaren till läge ON Tryck in UPP-knappen Motorn får kugghjulspumpen att börja arbeta Hydraulcylinderns kolv får plattformen att röra sig uppåt Lyftning av saxlyftens plattformar 1. Se till att du läst och förstått bruksanvisningen innan du börjar använda saxlyften. 2. Kör upp fordonet så att det centreras över saxlyftens båda plattformar. 3. Placera de fyra gummikuddarna under fordonets lyftpunkter och försäkra dig om att fordonets tyngd hamnar på de fyra gummikuddarna. 4. Håll manöverenhetens UPP-knapp intryckt tills de fyra gummikuddarna vidrör lyftpunkterna på fordonet. 5. Fortsätt hålla UPP-knappen intryckt så att fordonet lyfts upp en bit från marken och kontrollera igen att fordonet är säkert placerat på lyften. 6. När fordonet är upplyft till önskad höjd, så måste användaren ännu en gång kontrollera att alla säkerhetsaspekter är uppfyllda innan underhåll eller service på fordonet får påbörjas. Sänkning av saxlyftens plattformar 1. Slå på strömmen (ON). 2. Tryck på NER-knappen för att sänka lyftens plattformar. (För modeller med extra pneumatisk säkerhetslåsning, så kommer plattformarna först att höjas ca. 5 cm, vilket sker för att frigöra säkerhetslåsningen; för modeller utan pneumatisk säkerhetslåsning, så kommer plattformarna att sänkas direkt.) 3. Kör försiktigt bort fordonet från saxlyftens plattformar. 4.5 Sänkning av saxlyften vid nödsituation (ingen ström) Den pneumatiska säkerhetslåsningen har EJ kuggat i : a. Bind upp säkerhetslåsningens kuggar på båda sidor med hjälp av ett rep; drag repet uppåt för att låsa upp säkerhetslåsningens kuggar. Saxlyftens plattformar har lyfts upp 8

9 SE c. Bind upp säkerhetslåsningens kuggar med hjälp av ett rep och drag upp säkerhetslåsningens kuggar. b. När säkerhetslåsningens kuggar är upplåsta, lossa manuellt magnetkärnan på hydraulpumpens elektromagnetiska ventil. d. Använd en nyckel och lossa manuellt magnetkärnan på hydraulpumpens elektromagnetiska ventil för att sänka plattformarna. Den pneumatiska säkerhetslåsningen har kuggat i : a. Skruva bort anslutningen (motsatt sida mot oljeutloppet) för att kunna ansluta en handpump. (Extra tillbehör.) b. Anslut handpumpen (extra tillbehör) till saxlyftens hydraulenhet. Tryck ner handpumpens handtag för att lyfta saxlyftens plattformar och därmed låsa upp säkerhetslåsningens kuggar. 9

10 SE 5. Felsökning OBS: Om felet på saxlyften, trots nedanstående felsökningsschema, ej kan åtgärdas, vänd dig till ditt närmaste Biltema-varuhus. SYMPTOM MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD UPP-knappen trycks in, motorn startar inte och lyften rör sig inte uppåt. - Huvudbrytaren är frånslagen. - Lösa kabelanslutningar. - Bränd motor. - Gränslägesbrytaren är skadad eller kabelanslut-ningen är lös. - Kontrollera och aktivera. - Kontrollera och åtgärda. - Byt ut motorn. - Justera eller byt ut gränslägesbrytaren eller anslut kabelanslutningen. UPP-knappen trycks in och motorn går, men lyften rör sig inte uppåt. Plattformarna sjunker sakta efter att de lyfts upp. Saxlyften rör sig uppåt, men för sakta. Saxlyften sänker sig, men för sakta. - Fel rotationsriktning på motorn. - Övertrycksventilen har lossnat eller fastnat. - Hydraulpumpen är skadad. - Hydrauloljans nivå är för låg. - Oljeslangen är lös eller har lossnat helt. - Buffertventilen har lossnat eller fastnat. - Oljeslangen läcker. - Oljecylindern tätar inte ordentligt. - Singelventilen läcker. - Övertrycksventilen läcker. - Elektriska avlastningsventilen läcker. - Oljefiltret är igensatt. - Oljenivån är för låg. - Överströmningsventilen är inte justerad till höger läge. - Hydrauloljan är för varm (över 45 ). - Cylindertätningen är utnött. - Gasspjället kärvar. - Hydrauloljan är smutsig. - Säkerhetsventilen är igensatt. - Oljeslangen är ihopklämd. - Kontrollera elmatningens kabelanslutningar. - Rengör eller justera den. - Byt ut pumpen. - Fyll på olja. - Drag åt. - Rengör eller justera den. - Kontrollera eller byt ut slangen. - Byt ut tätningen. - Rengör eller byt ut ventilen. - Rengör eller byt ut ventilen. - Rengör eller byt ut ventilen. - Rengör eller byt ut oljefiltret. - Fyll på olja. - Justera överströmningsventilen. - Byt ut oljan. - Byt ut tätningen. - Rengör eller byt ut gasspjället. - Byt ut hydrauloljan. - Rengör ventilen. - Byt ut oljeslangen. 6. Underhåll Genom att följa de enkla och billiga underhållsrutinerna så kommer saxlyften att fungera på ett normalt och säkert sätt. Intervallet för saxlyftens rutinmässiga underhåll är beroende av dess skick och användningstid. Följande delar/positioner behöver smörjas Nr Beskrivning 1 Mindre styrhjul 2 Rotoraxel 3 U-format block 4 Säkerhetsaxel 5 Rotoraxel på oljetank 6 Glidvagn 10

11 SE Punkter som måste kontrolleras före användning 6.1 Daglig kontroll Användaren måste utföra daglig kontroll före användning. Den dagliga kontrollen av säkerhetslåsningens system är mycket viktig upptäckten av skador på saxlyftens olika delar, innan någonting går sönder, kan bespara dig mycket tid och pengar, samt givetvis förhindra personskador och olyckor. Före användning, bedöm (genom att titta och lyssna) huruvida den pneumatiska säkerhetslåsningen hakat i ordentligt. Kontrollera att oljeslangarna är ordentligt anslutna och att det inte förekommer något oljeläckage. Kontrollera det elektriska systemet. Kontrollera så att oljepluggarna är ordentligt åtskruvade. Kontrollera så att säkerhetslåsningen kuggar och block passar ihop. 6.4 Årskontroll Töm oljetanken och kontrollera hydrauloljans kvalitet. Tvätta och rengör oljefiltret. Om användaren strikt följer ovanstående underhållskrav, så kommer saxlyften att bibehållas i mycket gott skick och olyckor kan under tiden till stor del undvikas. 6.2 Veckokontroll Kontrollera flexibiliteten hos rörliga delar på saxlyften. Kontrollera skicket hos lyftens säkerhetsanordningar. Kontrollera hydrauloljans nivå i oljetanken. Oljenivån är tillräcklig om saxlyftens båda plattformar kan lyftas till högsta nivå, annars är oljenivån otillräcklig. Kontrollera att oljepluggarna är ordentligt åtskruvade. 6.3 Månadskontroll Kontrollera att oljepluggarna är ordentligt åtskruvade. Kontrollera tätheten hos hydraulsystemet och drag åt ev. läckande anslutningar. 11

12 SE 7. Bilagor Bilaga 1: Packlista Nr Benämning Specifikation Antal 1 MR30 mekanisk lyftanordning MR Hjulsats (för att lätt kunna flytta lyften) Extra tillbehör 2.1 Hjul till hjulsats MR30-A25-B Lyftfäste till hjulsats MR30-A25-B Styrhjul med draghandtag till hjulsats MR30-A25-B3 1 3 Fotskydd MR30-A1-B7 2 4 Hydraulsystem MR30-A Insexskruv M8 x 12 4 Bilaga 2: Övergripande figur med mått Bilaga 3: Mått- och viktkrav för fordon som ska lyftas Modell A (mm) B (mm) C (mm) D (ton) E (ton) F (ton) G (ton) MR ,8 1,2 1,2 1,8 12

13 NO Sakseløfter 3 tonn Bruksanvisning for installasjon, bruk og vedlikehold 3.3 Installasjon 3.4 Punkter for kontroll etter installasjon 4. Bruksanvisning 4.1 Forsiktighetstiltak 4.2 Beskrivelse av betjeningsenhet 4.3 Flytskjema for sakseløfterens funksjon 4.4 Bruksanvisning / håndtering 4.5 Senking av løfteren i nødsituasjon (ingen strøm) 5. Feilsøking 6. Vedlikehold Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om sakseløfterens installasjon og bruk og om sikkerhetsrisikoer forbundet med bruken. Alle operatører oppfordres derfor til å lese nøye gjennom bruksanvisningen før installasjon og bruk. OBS! Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer kanskje ikke alltid stemmer helt overens med sakseløfteren. Eksempel på slike detaljer kan være farger på kabler eller utforming og plassering av knapper og brytere. Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert og lett tilgjengelig sted i tilknytning til sakseløfteren. Ved et eventuelt salg skal bruksanvisningen følge med sakseløfteren. 1. Viktige sikkerhetsforskrifter 1.1 Viktige forskrifter 1.2 Kyndige personer 1.3 Fareforskrifter 1.4 Faresymboler 1.5 Lydnivå 1.6 Øving 2. Beskrivelse av sakseløfteren 2.1 Generell beskrivelse av sakseløfteren 2.2 Tekniske data 2.3 Sakseløfterens konstruksjon 3. Installasjonsinstruksjoner 3.1 Forberedelser før installasjon Nødvendig verktøy og utstyr Liste for kontroll av medfølgende deler, vedlegg 1 (pakkliste) Gulvunderlag 3.2 Forsiktighetstiltak før installasjon 6.1 Daglig kontroll før bruk 6.2 Ukentlig kontroll 6.3 Månedlig kontroll 6.4 Årlig kontroll 7. Vedlegg Vedlegg 1: Pakkliste Vedlegg 2: Figur med mål Vedlegg 3: Krav til mål og vekt for kjøretøy som skal løftes 1. VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER 1.1 Viktige forskrifter Garantien på denne sakseløfteren opphører å gjelde ved feil installasjon og funksjon, ved overbelastning og ved gulvunderlag av utilstrekkelig tykkelse og kvalitet. Sakseløfteren er velegnet for plate-, dekk- og bremsearbeid og andre jobber som ikke krever spesielt stor løftehøyde. Sakseløfteren er beregnet kun for å løfte biler og andre kjøretøy og må ikke brukes for andre formål. Gi nøye akt på sakseløfterens advarselsetikett som angir maksimal løftekapasitet. Løft ikke kjøretøy som veier mer enn sakseløfterens maks. kapasitet. Les nøye gjennom bruksanvisningen før installasjon og bruk. 1.2 Kyndige personer Kun personer med nødvendige kunnskaper om sakseløfteren og dens funksjon skal bruke den Elinstallasjon skal utføres av kvalifisert elektriker Uvedkommende personer må ikke oppholde seg innenfor sakseløfterens arbeidsområde. 1.3 Fareforskrifter Sakseløfteren må ikke installeres/brukes på underlag av asfalt Les og forstå alle sikkerhetsforskrifter før sakseløfteren brukes. 13

14 NO Gå ikke fra betjeningsenheten mens sakseløfteren fortsatt er i bevegelse Hold hender og føtter borte fra bevegelige deler på sakseløfteren. Hold føttene borte fra sakseløfteren når den senkes Kun personer med nødvendig kunnskap om sakseløfteren og dens funksjon skal bruke den Ha ikke på deg løstsittende klær, skjerf, smykker etc. som kan sette seg fast i bevegelige deler på sakseløfteren For å unngå uforutsette uhell med sakseløfteren, se til at omgivelsene er rene og ryddige, og at det ikke finnes noe som forstyrrer håndteringen Sakseløfteren er kun beregnet for løfting av hele kjøretøyet. Vekten må ikke overskride sakseløfterens kapasitet Se alltid til at sakseløfterens hydrauliske sperreanordninger er innkoblet før du begynner å arbeide nær eller under det oppløftede kjøretøyet. Fjern aldri sikkerhetsanordninger fra sakseløfteren. Bruk ikke sakseløfteren dersom en sikkerhetsanordning er skadet eller mangler Gyng ikke kjøretøyet når det er oppløftet ved hjelp av sakseløfteren; fjern heller ikke tunge komponenter fra kjøretøyet slik at vekten forskyves Kontroller jevnlig sakseløfterens deler med henblikk på bevegeligheten til alle bevegelige deler, og på at de to hydraulisk synkroniserte plattformene løftes samtidig. Sørg for jevnlig vedlikehold. Om noe unormalt skulle inntreffe, stans umiddelbart bruken av sakseløfteren, og kontakt nærmeste forhandler eller kyndig serviceperson Senk sakseløfteren til sitt laveste nivå, og husk på å slå av strømmen (strømtilførselen) ved service og vedlikehold Ingen deler på sakseløfteren må modifiseres uten tillatelse fra produsent Om sakseløfteren ikke skal brukes på en god stund, gjør følgende: a. Koble fra strømtilførselen. b. Tøm oljetanken. c. Smør alle bevegelige deler med hydraulikkolje. MILJØHENSYN: Kassert hydraulikkolje skal håndteres som miljøfarlig avfall. Oljen må ikke tømmes i avløpet, men leveres til innsamlingssted for farlig avfall. 1.4 Faresymboler (les og sett deg inn i alle faresymboler/sikkerhetsforskrifter før bruk) Alle faresymboler/etiketter som finnes på sakseløfteren, er ment å skulle gi sikrest mulig håndtering av sakseløfteren. Etikettene skal holdes rene og må erstattes når de har blitt utslitt eller forsvunnet fra sakseløfteren. Les nøye gjennom forklaringen på etikettene, og prøv å huske innholdet for framtidig bruk. Faresymbol 1: Les og forstå bruksanvisningen før løfteren brukes. Faresymbol 2: Kun personer med nødvendig kunnskap om sakseløfteren og dens funksjon skal bruke den. Faresymbol 3: Hold løfterens arbeidsområde fritt for gjenstander som kan påvirke løftingen. Faresymbol 4: Arbeid eller stå ikke under kjøretøyet ved løfting eller senking. Faresymbol 5: Pass på at kjøretøyets tyngde er ordentlig sentrert på løfterens to plattformer. Faresymbol 6: Gyng ikke kjøretøyet når det er løftet opp på løfteren. Faresymbol 7: Løft ikke sakseløfteren når kjøretøyet kun står på den ene plattformen. Faresymbol 8: Fjern eventuell ekstra støtte under kjøretøyet før løfteren senkes. Faresymbol 9: Forlat straks løfterens arbeidsområde dersom det er fare for at kjøretøyet skal falle ned. Faresymbol 10: Løfterens sikkerhetsanordninger må ikke forandres. 14

15 NO Faresymbol 11: Stå på behørig avstand fra løfteren ved senking. Faresymbol 12: Hold hender og føtter borte fra steder med risiko for klemskade når løfteren senkes eller heves. Faresymbol 13: Høy spenning i betjeningsenheten! Berør ikke! 2.2 Tekniske data Løftekapasitet tonn Løfte-/senktid ca. 30 s Maks. løftehøyde mm Plattformens lengde mm Plattformens bredde mm Avstand mellom plattformene mm Total lengde mm Total bredde mm Påkjøringshøyde mm Gulv av jevn og fast betong Tykkelse > 200 mm Toleranse for planhet < 5 mm Styrke > 3000 psi Kompressortilkobling kg/cm² Eltilkobling V/50 Hz, 1-fase Vekt kg 1.5 Lydnivå Lyden (støynivået) som avgis fra sakseløfteren, må ikke overskride 75 db. For at risikoen for støyskader skal unngås, bør det installeres en støydetektor i sakseløfterens arbeidsområde. 1.6 Øving Kun personer som har god kjennskap til og som er vant med sakseløfteren og dens funksjon, skal bruke den. 2. Beskrivelse av sakseløfteren 2.1 Generell beskrivelse av sakseløfteren Sakseløfteren drives av et elektrohydraulisk system. Tannhjulspumpen leverer hydraulikkolje til de to hydraulikksylindrene, slik at stemplene løfter de to plattformene. Denne sakseløfteren er utstyrt med doble sikkerhetsfunksjoner; det hydrauliske systemet er utstyrt med en sikkerhetsfunksjon (innebygde sikkerhetsventiler) som avbryter senkebevegelsen og hindrer at plattformen plutselig faller ned dersom en hydraulikkslange eller kobling skulle gå i stykker; den er i tillegg utstyrt med en ekstra pneumatisk sikkerhetslåsing. Pneumatisk sikkerhetslåsing 15

16 NO 2.3 Sakseløfterens konstruksjon 1. Betjeningsenhet 2. Hydraulikksylinder 3. Ramme med X-profil 4. Oppkjøringsrampe 5. Hjulsett (ekstra tilbehør) 6. Plattform 7. Sikkerhetsanordning 3. Installasjonsinstruksjoner 3.1 Forberedelser før installasjon Nødvendig verktøy og utstyr Elektrisk drill U-nøkler Skrutrekkere Skiftenøkler 3.2 Forsiktighetstiltak før installasjon Alle hydrauliske koblinger må være ordentlig tilkoblet for å unngå oljelekkasje Alle boltforbindelser må være ordentlig strammet Plasser ikke et kjøretøy på sakseløfteren ved eventuell testing av sakseløfteren. 3.3 Installasjon Trinn 1: Fjern alt emballasjemateriale, og plasser den mekaniske og hydrauliske enheten på monteringsstedet. OBS! Les og sett deg grundig inn i denne bruksanvisning før neste trinn. Trinn 2: Koble hydraulikkslangen til pumpeenheten med egnet U-nøkkel. (Pass på at hydraulikkslangens ende er ren.) Liste for kontroll av medfølgende deler, vedlegg 1 (pakkliste) Åpne emballasjen og kontroller at ingen deler mangler i henhold til vedlegg 1 (pakkliste). Om noe skulle mangle, kontakt straks ditt nærmeste Biltema-varehus Gulvunderlag Sakseløfteren skal plasseres på et jevnt og fast betonggulv med en styrke på minst 3000 psi, en planhetstoleranse på høyst 5 mm og en tykkelse på minst 200 mm. Om betonggulvet er nylagt, må det i tillegg herde i minst 28 dager. Trinn 3: Koble kablene Koble elkablene mellom sakseløfter og betjeningsenhet med henvisning til nummeret som hver kabel er merket med. OBS! Pass på at kabler ned samme nummermerking kobles til hverandre. 16

17 NO 3.4 Punkter for kontroll etter installasjon Detaljer som skal S/N kontrolleres 1 Er begge plattformer på samme nivå? 2 Er oljeslangene ordentlig tilkoblet? 3 Er eltilkoblingene korrekt utført? 4 Lekker ventilene på pumpeenheten? JA NEI 4. Bruksanvisning Trinn 4: Koble trykkluftslangen til trykkluftforsyningen. (Dette trinnet gjelder kun sakseløftermodell som er utstyrt med ekstra pneumatisk sikkerhetslåsing.) 4.1 Forsiktighetstiltak Kontroller samtlige oljeslangetilkoblinger. Sakseløfteren skal kun brukes dersom det ikke forekommer oljelekkasje Sakseløfteren må ikke brukes dersom det er noen feil på dens sikkerhetsanordninger Sakseløfteren må ikke løfte eller senke kjøretøy der tyngdepunktet ikke er sentrert over sakseløfterens plattformer. I motsatt fall vil ikke produsent/forhandler påta seg noe som helst ansvar for eventuelle konsekvenser av dette Bruker og andre personer må befinne seg på behørig avstand fra sakseløfteren ved løfting og senking Når plattformen er løftet til ønsket høyde, slå straks av strømmen for å hindre eventuell feilaktig håndtering av uaktsom person Pass på at sakseløfterens sikkerhetslåsing er innkoblet før eventuelt arbeid igangsettes under kjøretøyet, og at ingen personer befinner seg under kjøretøyet ved løfting og senking. 4.2 Beskrivelse av betjeningsenhet Trinn 5: Fest sakseløfterens bunnramme (kun ved fast installasjon). Denne sakseløfteren (MR30) er flyttbar. Med andre ord kan den brukes uten at den må skrus fast i gulvet. Om du likevel vil ha den fastskrudd i gulvet, fest den på et jevnt og fast betonggulv. Trinn 6: Fyll oljetanken med ren hydraulikkolje Oljetanken må ikke fylles helt opp. Fyll tanken til ca. 80 %; det kreves ca. 8 liter hydraulikkolje for dette. OBS! Fordi hastigheten for heving/senking av sakseløfteren vanligvis er avhengig av hydraulikkoljens densitet, bør det brukes hydraulikkolje 46 når den omgivende middeltemperaturen der sakseløfteren er plassert, er høyere enn +18 C, og hydraulikkolje 32 når den omgivende middeltemperaturen er lavere enn +18 C. Trinn 7: Prøveløft med belastning (bruk ikke kjøretøy for denne testen). Lasten som sakseløfteren belastes med, må ikke overstige 2500 kg. Dette punktet er svært viktig, fordi det innebærer kontroll av om oljeslanger og trykkluftslanger er ordentlig tilkoblet. Slangetilkoblingene er godkjent om det ikke er forekommer lekkasje eller unormal lyd når de er testet 2 eller 3 ganger. 1. HOVEDBRYTER (Power switch) 2. INDIKATORLAMPE (Power indicator) 3. OPP-knapp (UP) 4. NED-knapp (DOWN) 5. NØDSTOPP (Emergency stop) 17

18 NO 4.3 Flytskjema for sakseløfterens funksjon Start Vri hovedbryteren til posisjon ON Trykk inn OPP-knappen Motoren får tannhjulspumpen til å begynne å arbeide Hydraulikksylinderens stempel får plattformen til å bevege seg oppover Sakseløfterens plattformer er løftet opp igjen at kjøretøyet er sikkert plassert på løfteren. 6. Når kjøretøyet er løftet opp til ønsket høyde, kontroller nok en gang at alle sikkerhetsaspekter er iakttatt før vedlikehold eller service på kjøretøyet igangsettes. Senking av sakseløfterens plattformer 1. Slå på strømmen (ON). 2. Trykk på NED-knappen for å senke løfterens plattformer. (For modeller med ekstra pneumatisk sikkerhetslåsing, heves plattformene først ca. 5 cm, noe som skjer for å frigjøre sikkerhetslåsingen; for modeller uten pneumatisk sikkerhetslåsning, senkes plattformene direkte.) 3. Kjør forsiktig kjøretøyet bort fra sakseløfterens plattformer. 4.5 Senking av sakseløfteren i nødsituasjon (ingen strøm) Den pneumatiske sikkerhetslåsingen har IKKE tannet i : a. Bind opp sikkerhetslåsingens tenner på begge sider ved hjelp av et tau; dra tauet oppover for å låse opp sikkerhetslåsingens tenner. Start Vri hovedbryteren til posisjon ON Trykk inn NED-knappen b. Når sikkerhetslåsingens tenner er opplåst, løsne manuelt magnetkjernen på hydraulikkpumpens elektromagnetiske ventil. Sakseløfterens plattformer er senket ned 4.4 Bruksanvisning / håndtering Løfting av sakseløfterens plattformer 1. Pass på at du lest og forstått bruksanvisningen før du begynner å bruke sakseløfteren. 2. Kjør opp kjøretøyet slik at det sentreres over sakseløfterens to plattformer. 3. Plasser de fire gummiputene under kjøretøyets løftepunkter, og forsikre deg om at kjøretøyets tyngde havner på de fire gummiputene. 4. Hold betjeningsenhetens OPP-knapp inntrykt til de fire gummiputene berører løftepunktene på kjøretøyet. 5. Fortsett å holde OPP-knappen inntrykt slik at kjøretøyet løftes opp en tanke fra bakken, og kontroller Den pneumatiske sikkerhetslåsingen har tannet i : a. Skru av tilkoblingen (motsatt side mot oljeutløpet) for å kunne koble til en håndpumpe. (Ekstra tilbehør.) 18

19 NO b. Koble håndpumpen (ekstra tilbehør) til sakseløfterens hydrauliske enhet. Trykk ned håndpumpens håndtak for å løfte sakseløfterens plattformer og dermed låse opp sikkerhetslåsingens tenner. c. Bind opp sikkerhetslåsingens tenner på begge sider ved hjelp av et tau, og dra opp sikkerhetslåsingens tenner. d. Bruk en nøkkel og løsne manuelt magnetkjernen på hydraulikkpumpens elektromagnetiske ventil for å senke plattformene. 19

20 NO 5. Feilsøking OBS! Dersom feilen på sakseløfteren til tross for feilsøkingsskjemaet nedenfor ikke kan utbedres, henvend deg til nærmeste Biltema-varehus. SYMPTOM MULIG ÅRSAK TILTAK OPP-knappen trykkes inn, motoren starter ikke, og løfteren beveger seg ikke oppover. - Hovedbryteren er slått av. - Løse kabeltilkoblinger. - Brent motor. - Grensebryteren er skadet eller kabeltilkoblingen er løs. - Kontroller og aktiver. - Kontroller og utbedre. - Skift ut motoren. - Juster eller skift ut grensebryteren eller koble til kabeltilkoblingen. OPP-knappen trykkes inn og motoren går, men løfteren beveger seg ikke oppover. Plattformene synker sakte etter at de er løftet opp. Sakseløfteren beveger seg oppover, men for sakte. Sakseløfteren senker seg, men for sakte. - Feil rotasjonsretning på motoren. - Overtrykksventilen har løsnet eller satt seg fast. - Hydraulikkpumpen er skadet. - Hydraulikkoljens nivå er for lavt. - Oljeslangen er løs eller har løsnet helt. - Bufferventilen har løsnet eller satt seg fast. - Oljeslangen lekker. - Oljesylinderen tetter ikke ordentlig. - Singelventilen lekker. - Overtrykksventilen lekker. - Elektrisk avlastningsventil lekker. - Oljefilteret er tilstoppet. - Oljenivået er for lavt. - Overstrømningsventilen er ikke justert til høyere posisjon. - Hydraulikkoljen er for varm (over 45 C). - Sylindertetningen er slitt. - Gasspjeldet går tregt. - Hydraulikkoljen er tilsmusset. - Sikkerhetsventilen er tilstoppet. - Oljeslangen er sammenklemt. - Kontroller strømtilførselens kabeltilkoblinger. - Rengjør eller juster den. - Skift ut pumpen. - Fyll på olje. - Stram. - Rengjør eller juster den. - Kontroller eller skift ut slangen. - Skift ut tetningen. - Rengjør eller skift ut ventilen. - Rengjør eller skift ut ventilen. - Rengjør eller skift ut ventilen. - Rengjør eller skift ut oljefilteret. - Fyll på olje. - Juster overstrømningsventilen. - Skift ut oljen. - Skift ut tetningen. - Rengjør eller skift ut gasspjeldet. - Skift ut hydraulikkoljen. - Rengjør ventilen. - Skift ut oljeslangen. 6. Vedlikehold Dersom du følger disse enkle og rimelige vedlikeholdsrutinene, vil sakseløfteren fungere på en normal og sikker måte. Intervallet for sakseløfterens rutinemessige vedlikehold avhenger av dens stand og brukstid. Følgende må smøres: Nr. Beskrivelse 1 Mindre styrehjul 2 Rotoraksel 3 U-formet blokk 4 Sikkerhetsaksel 5 Rotoraksel på oljetank 6 Glidevogn 20

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 MR30 Sakseløfter, med løfting i midten. Løftekapasitet: 3000 kg Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 Les hele denne manualen nøye, før installasjon og drift av denne sakseløfteren. Side

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold Justerbar Sakseløfter EE-6502 Manual for Installasjon, drift og vedlikehold 1 Innholdsfortegnelse EE-6502... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Installasjonslogg... 3 Sikkerhet... 4 Introduksjon... 4 Tekniske

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

Spikerpistol F50 Spikpistol F50

Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Art.no. 120402 Spikerpistol F50 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

Hydraulisk domkraft Hydraulisk jekk Pullotunkki Hydraulisk donkraft

Hydraulisk domkraft Hydraulisk jekk Pullotunkki Hydraulisk donkraft Hydraulisk domkraft Hydraulisk jekk Pullotunkki Hydraulisk donkraft 200x Biltema Nordic Services AB 200x Biltema Nordic Services AB 2 3 200x Biltema Nordic Services AB SE Hydraulisk domkraft ART.NR KAPACITET

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

boatlifts BRUKER MANUAL FOR ELEVATOR, BÅTHUS OG STOLPE LIFTER MED FJERNKONTROLL OG AUTOSTOPP

boatlifts BRUKER MANUAL FOR ELEVATOR, BÅTHUS OG STOLPE LIFTER MED FJERNKONTROLL OG AUTOSTOPP marine boatlifts as BRUKER MANUAL FOR ELEVATOR, BÅTHUS OG STOLPE LIFTER MED FJERNKONTROLL OG AUTOSTOPP 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Komme i gang...2 Kontrollpanelet...3 Løfte og senke båten med automatikk...3

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

JA2800S. Flyttbar sakseløfter - Original Løftekapasitet: 2800 kg. Installasjon, betjening & vedlikehold

JA2800S. Flyttbar sakseløfter - Original Løftekapasitet: 2800 kg. Installasjon, betjening & vedlikehold JA2800S Flyttbar sakseløfter - Original Løftekapasitet: 2800 kg Installasjon, betjening & vedlikehold Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhet.. 4 5 1.1 Viktige bemerkninger 1.2 Kvalifisert personale 1.3 Advarsler

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN DONKRAFT 1 TONS

DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN DONKRAFT 1 TONS Art. 15-373 DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN sähkökäyttöinen 12 V DONKRAFT 1 TONS Art. 15-373 SE Art. 15-373 DOMKRAFT 1 TON Fig. 3 LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGA INNAN DOMKRAFTEN ANVÄNDS.

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

KAJAK/KANOTHÅLLARE KAJAKK-/KANOHOLDER KAJAKIN-/KANOOTINPIDIKE KAJAK/KANOHOLDER

KAJAK/KANOTHÅLLARE KAJAKK-/KANOHOLDER KAJAKIN-/KANOOTINPIDIKE KAJAK/KANOHOLDER KAJAK/KANOTHÅLLARE KAJAKK-/KANOHOLDER KAJAKIN-/KANOOTINPIDIKE KAJAK/KANOHOLDER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER mini ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER Original manual ELDRIVEN FYRHJULING Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne.

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne. Lanterna med inskjutbar stång Lanterne med innskyvbar stang Venelyhty jossa teleskooppinen tanko Lanterne med indskydelig stang Lanterna med rostfri stång Lanterne med rustfri stang Venelyhty jossa ruostumaton

Detaljer

GARAGEDOMKRAFT GARASJEJEKK HALLINOSTURI GARAGEDONKRAFT

GARAGEDOMKRAFT GARASJEJEKK HALLINOSTURI GARAGEDONKRAFT GARAGEDOMKRAFT GARASJEJEKK HALLINOSTURI GARAGEDONKRAFT 2,5 ton/tonn/tonnia/tons Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk. User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning

Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk. User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning WF60-A Varenr.408250 Arbeidsbenk WF60-A Norsk DELELISTE No FIGUR Skisse Beskrivelse (mm) Antall, stk

Detaljer

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4 Rev.nr 170925 Mix Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera er produkt. Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador. Les nøye gjennom hele monteringsanvisningen før

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Cylinderklippare Sylinderklipper

Cylinderklippare Sylinderklipper Bruksanvisning / Bruksanvisning Cylinderklippare Sylinderklipper SE NO Item. No. 3190-1050 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Detaljer

Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag S-2, S-3, S-3, M-3 och S-3 ANV029

Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag S-2, S-3, S-3, M-3 och S-3 ANV029 Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag 560-20380S-2, 560-30380S-3, 560-30380M-3 och SV Rekommenderad olja: SAE 90EP GL5 Kontrollera oljenivån regelbundet och byt efter 30/50 timmar eller senast var

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Universallyft Universalløfter. Universallift

Universallyft Universalløfter. Universallift Universallyft Universalløfter Yleisnosturi Universallift SE Universallyft TEKNISKA SPECIFIKATIONER Max. lyftkapacitet:... 135 kg Max. höjd:... 670 mm Lägsta höjd:... 300 mm Storlek på lyftbord:... 420

Detaljer

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio Geberit Duofix Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio SV Installationsföreskrifter för Sverige NO Tilegg til montasjeveiledning 5 FI Asennusohjeen liite

Detaljer

Anvisning till toppstag Byberg ANV121 SV

Anvisning till toppstag Byberg ANV121 SV Anvisning till toppstag Byberg SV Adaptrar och slangar monteras på kopplingarna på toppstaget (plastpluggar och gummipackningar avlägsnas först). Toppstaget monteras på traktor med rörliga ändar mot redskapen.

Detaljer

LOW-UP. Bruksanvisning LOW-UP. Løfteplattform

LOW-UP. Bruksanvisning LOW-UP. Løfteplattform Bruksanvisning LOW-UP Løfteplattform INNHOLD Beskrivelse Side Beskrivelse av løfteplattformen..... 2 Risikoanalyse.. 2 Påkjøringsbrett... 2 Joystick 2 Beskyttelsesbelg 3 Overlastvern... 3 Vedlikehold..

Detaljer

Saxdomkraft 2 ton. Jekk 2 tonn. Saksitunkki, 2 tonnin. Donkraft 2 tons

Saxdomkraft 2 ton. Jekk 2 tonn. Saksitunkki, 2 tonnin. Donkraft 2 tons Saxdomkraft 2 ton Jekk 2 tonn Saksitunkki, 2 tonnin sähkökäyttöinen 13,5 V Donkraft 2 tons 2009 Biltema Nordic Services AB 2009 Biltema Nordic Services AB Art. 15-367 Saxdomkraft 2 ton LÄS DENNA BRUKSANVISNING

Detaljer

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.!

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.! WST-916 Manual WST-916 Envägs väggsändare med timer. En trådlös envägs strömbrytare som enkelt placeras på vägg med medföljande skruvar eller dubbelhäftande tejp. Fungera både med på/av mottagare och dimmer

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark Installation Sverige, Norge, Finland, Danmark Installationsföreskrifter för Sverige Förutsättningar Installationsregler Säker Vatteninstallation, PER, GVK samt BBR s regler för våtutrymme ska alltid efterföljas.

Detaljer

Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190

Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190 Art.no. 120404 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT 42-375 42-376 42-377 Manual.indd 2012-03-23, 14.06.41 Art. 42-375, 42-376, 42-377 XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT Original manual

Detaljer

Ask- och sotsug Askesuger. Aske- og sodsuger

Ask- och sotsug Askesuger. Aske- og sodsuger Ask- och sotsug Askesuger Tuhka- ja noki-imuri Aske- og sodsuger SE Ask- och sotsug Allmänt Genom att ansluta ask- och sotsugen till din vanliga dammsugare (med 1500 W eller högre effekt) så kan den användas

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude

Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude UNIVERSAL 15-36 kg E9 044007 ECE R44/04 2012 Biltema Nordic Services AB Bälteskudde VIktIgt Läs instruktionerna noga innan ni använder bälteskudden, följ dem

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio Geberit Duofix Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio SV Installationsföreskrifter för Sverige NO Tilegg til montasjeveiledning 5 FI Asennusohjeen liite

Detaljer

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning GLASS FW NO SE Monteringsanvisning Monteringsanvisning Prod.nr: AG-00012-110/ AG-00012-210 Sintef nr: NBL 120-0240 Norsk design nr: 082714 Sist oppdatert: 28.11.2012 NO Nordpeis GLASS FW Nordpeis GLASS

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

medemagruppen Ver MONTERINGSANVISING MALTE

medemagruppen Ver MONTERINGSANVISING MALTE MONTERINGSANVISING MALTE Parkeringsbroms Parkeringsbrems // Sete Säte og och kurv korg 3.7 Parkeringsbroms Parkeringsbrems För For att å unngå undgå at att Malte triller rullar av iväg gårde kan kan de

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer