Cylinderklippare Sylinderklipper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Cylinderklippare Sylinderklipper"

Transkript

1 Bruksanvisning / Bruksanvisning Cylinderklippare Sylinderklipper SE NO Item. No

2 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Cylinderklippare SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara den för framtida bruk. Att inte följa säkerhetsföreskrifterna kan resultera i en allvarlig personskada både för användaren och för andra personer i närheten. Användaren måste förstå hur klipparen fungerar innan den används första gången. Håll barn, obehöriga personer och djur borta från klipparen när den används. För att säkerställa säker och problemfri användning måste alla komponenter, särskilt säkerhetsanordningar, vara rätt monterade. Ändringar på klipparen eller användning av icke godkända delar och tillbehör är inte tillåtet. Klipparen får endast användas om den fungerar som den ska. Skadade delar måste bytas ut av en servicetekniker innan klipparen används igen. Följ alltid de inhemska och internationella säkerhets-, hälsooch arbetsföreskrifterna. Barn får inte använda klipparen. Ungdomar yngre än 16 år får inte använda klipparen om de inte har lärt sig hur man handskas med den. 2 VARNING! Om föreskriften inte efterföljs kan en olycka leda till allvarlig person- eller egendomsskada.

3 Klipparen är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristfällig erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller får instruktioner angående hur klipparen ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn måste övervakas för att säkerställa att de inte leker med klipparen. Bär skyddande kläder och stadiga halkfria skor när du arbetar med klipparen. Kläderna får inte vara löst sittande. Använd långbyxor. Använd inte klipparen när du är trött eller påverkad av läkemedel, alkohol eller droger. Undersök området där du ska använda klipparen innan du börjar klippa. Ta bort alla föremål som kan skada cylindern. Håll händerna borta från cylindern. Gå i promenadhastighet när du arbetar med klipparen. Se till att arbetsområdet är väl upplyst. Var försiktig när du ändrar klippriktningen i en backe. Klipp alltid i räta vinklar när du klipper i en backe. På grund av snubbelrisk, var försiktig när du går baklänges. 3

4 SE PROBLEMLÖSNING Oftast är det små problem som gör att klipparen inte fungerar som den ska och dessa problem kan du oftast åtgärda själv. Läs tabellen nedan innan du kontaktar en serviceverkstad. Problem Orsak Lösning Konstigt ljud Lösa skruvar Dra åt skruvarna Föremål har fastnad i klippbladen Ta bort föremålen Klippbladen är slöa Slipa klippbladen Klippbladen är felaktigt monterade Klippbladen är felinställda. Ställ in klippbladen Dåligt klippresultat Klippbladen är felaktigt monterade Klippbladen är felinställda. Justera klippbladen Klippbladen är slöa Slipa klippbladen Kan du inte åtgärda felen själv, kontakta en serviceverkstad. Kom ihåg att garantin inte gäller om reparationer utförs av icke professionella personer. TEKNISK DATA Klippbredd Klipphöjd Mått, cirka Vikt 38cm 15 42cm 53 x 36 x 125cm 8kg 4

5 BESKRIVNING Övre handtag Mitthandtag Skruvar och muttrar Nedre hantag Cylinder MONTERING Montera nedre handtaget till cylindern Montera ihop övre handtaget och mitthandtaget. Montera till nedre handtaget. 5

6 SE INSTÄLLNING AV KLIPPHÖJD B Cylindern kan ställas in i tre olika lägen beroende på hur gräsmattan ser ut: Läge I Ett stort område med långt gräs Läge II Ett medelstort område med medellångt gräs Läge III Ett mindre område med kort gräs I II III x Skruva bort muttrarna A och skruvarna (se bild nedan). Skruva i skruvarna i önskad klipphöjd och skruva på muttrarna. Inställningen ovan behöver bara göras en gång. I fortsättningen görs endast finjustering. C A D E FINJUSTERING: Lossa muttrarna A på cylinderns båda sidor. Flytta cylindern till önskad klipphöjd i spåren B. Dra åt muttrarna. INSTÄLLNING AV KLIPPBLAD Cylindern D bör justeras om gräset inte har klippts på länge eller om gräset är ojämnt. Vrid de båda muttrarna C medurs, lite i taget, tills cylindern lätt rör vid klippbladet E. Notera att klippbladen klipper gräset som en sax. Därför ska bladen vidröra klippbladet E. 6

7 KLIPPNING För bästa resultat, börja klippa gräset uppifrån och rör klipparen framåt. Vänd klipparen i rät vinkel vid varje vända och klipp så att den klippta gräsremsans kant lätt överlappas. OBS! Kontrollera området innan du börjar klippa och avlägsna alla föremål som kan göra att klipparen lyfts upp. Rör klipparen med jämn rörelse, i promenadhastighet, och så rakt som möjligt. Klipp inte gräset när det är fuktigt eller blött. Långt gräs klipps i början med högre klipphöjd. Klipp sedan en gång till på tvären med lägre klipphöjd. UNDERHÅLL VARNING! Felaktigt underhåll kan skada klipparen och leda till personskada! Med regelbundet underhåll förlängs klipparens livslängd. Kontrollera regelbundet att alla skruvar och muttrar är åtdragna och att klippbladen inte är skadade. Kontrollera att skyddskåpan på cylindern inte är skadad och att den är rätt monterad. Åtgärda alla fel innan klipparen används. RENGÖRING OCH FÖRVARING Rengör klipparen direkt efter varje användning. Torkat gräs blir hårt och är svårt att få bort. Ställ klipparen på sida och borsta bort gräsresterna. Använd plastskrapa om nödvändigt (använd inga vassa föremål för skrapning). Rengör hjulen. Torka av handtaget och skyddskåpan med en fuktig trasa. Spola aldrig klipparen med vatten eller högtryckstvätt. Använd inte lösningsmedel eller poler- medel för rengöring. Förvara klipparen på en torr plats. Ställ inga föremål på klipparen. 7

8 NO Takk for at du valgte å kjøpe et produkt fra Rusta! Les gjennom hele bruksanvisningen før installasjon og bruk! Sylinderklipper SIKKERHETSINSTRUKSER Les bruksanvisningen nøye før førstegangs bruk, og ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk. Å ikke følge sikkerhetsforskriftene kan resultere i alvorlig personskade både for brukeren og for andra personer i nærheten. Brukeren må forstå hvordan klipperen fungerer før den tas i bruk første gang. Hold barn, uvedkommende personer og dyr borte fra klipperen når den er i bruk. For å sikre sikker og problemfri brukt må alle komponenter, spesielt sikkerhetsanordninger, være riktig montert. Endringer av klipperen eller bruk av ikke-godkjente deler og tilbehør er ikke tillat. Klipperen må utelukkende brukes dersom den fungerer som den skal. Skadde deler må byttes ut av en servicetekniker før klipperen brukes igjen. Følg alltid de nasjonale og internasjonale sikkerhets-, helseog arbeidsforskriftene. Barn må ikke bruke klipperen. Ungdommer yngre enn 16 år kan bruke klipperen hvis de har lært sig hvordan man håndterer den. 8 ADVARSEL! Dersom instruksjonene ikke følges kan det føre alvorlig skade på person eller eiendom.

9 Klipperen er ikke beregnet på å bli brukt av personer (inkludert barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale egenskaper eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de overvåkes eller får instruksjoner om hvordan klipperen skal brukes av en person som har ansvaret for deres sikkerhet. Barn må være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med klipperen. Bruk beskyttende klær og stødige sklisikre sko når du jobber med klipperen. Klærne må ikke være løstsittende. Bruk langbukser. Ikke bruk klipperen når du er trøtt eller påvirket av legemidler, alkohol eller narkotika. Undersøk området hvor du skal bruke klipperen før du begynner å klippe. Fjern alle gjenstander som kan skade sylinderen. Hold barn borte fra sylinderen. Gå i ganghastighet når du arbeider med klipperen. Sørg for at arbeidsområdet er godt opplyst. Vær forsiktig når du endrer klipperetningen i bakke. Klipp alltid i rette vinkler når du klipper i bakke. På grunn av snublefare, var forsiktig når du går baklengs. 9

10 NO PROBLEMLØSNING Som oftest er det små problemer som gjør å klipperen ikke fungerer som den skal og disse problemene kan du vanligvis fikse selv. Les tabellen nedenfor før du kontakter et serviceverksted. Problem Årsak Løsning Merkelig lyd Løse skruer Stram skruene Gjenstander har satt seg fast i klippebladene Fjern gjenstandene Klippebladene er sløve Slip klippebladene Klippebladene er feilmonterte Klippebladene er feilinnstilte. Still inn klippebladene Dårlig klipperesultat Klippebladene er feilmonterte Klippebladene er feilinnstilte. Juster klippebladene Klippebladene er sløve Slip klippebladene Kan du ikke utbedre feilen selv, kontakt et serviceverksted. Husk at garantien ikke gjelder dersom reparasjoner utføres av ikke-profesjonelle personer. TEKNISKE DATA Klippebredde Klippehøyde Mål, ca. Vekt 38cm 15 42cm 53 x 36 x 125cm 8kg 10

11 BESKRIVELSE Øvre håndtak Midthåndtak Skruer og muttere Nedre håndtak Sylinder MONTERING Monter det nedre håndtaket til sylinderen Monter sammen det øvre håndtaket og midthåndtaket. Monter på det nedre håndtaket 11

12 NO INNSTILLING AV KLIPPEHØYDE B Sylinderen kan stilles inn i tre forskjellige stillinger avhengig av hvordan gressmatten ser ut: Stilling I Et stort område med langt gress Stilling II Et mellomstort område med mellomlangt gress Stilling III Et mindre område med kort gress I II III x Skru av mutterne A og skruene (se bildet under). Skru i skruene i ønsket klippehøyde og skru på mutterne. Innstillingen over behøver bare gjøres en gang. Etter dette gjøres bare finjustering. C A D E FINJUSTERING: Løsne mutterne A på begge sider av sylinderen. Flytt sylinderen til ønsket klippehøyde i sporet B. Stram mutterne. INNSTILLING AV KLIPPEBLAD Sylinderen D bør justeres dersom gresset ikke har vært klippet på lenge eller hvis gresset er ujevnt. Vri begge mutterne C med klokken, litt av gangen, til sylinderen berører lett klippebladet E. Merk at klippebladene klipper gresset som en saks. Derfor skal bladene berøre klippebladet E. 12

13 KLIPPING For best resultat, begynn å klippe gresset ovenfra og beveg klipperen fremover. Snu klipperen i riktig vinkel ved hver vending og klipp slik at den klipte gressremsens kant overlappes så vidt. OBS! Sjekk området før du begynner å klippe og fjern alle gjenstander som kan gjøre at klipperen løftes opp. Beveg klipperen med jevn bevegelse, i ganghastighet, og så rett som mulig. Ikke klipp gresset når det er fuktig eller vått. Langt gress klippes først med høyere klippehøyde. Klipp deretter en gang til på tvers med lavere klippehøyde. VEDLIKEHOLD ADVARSEL! Feil vedlikehold kan skade klipperen og føre til personskade! Med regelmessig vedlikehold forlenges klipperens levetid. Sjekk regelmessig at alle skruer og muttere er skrudd til og at klippebladene ikke er skadd. Sjekk at beskyttelsesdekselet på sylinderen ikke er skadd og at det er montert riktig. Rett opp alle feil før klipperen tas i bruk. RENGJØRING OG OPPBEVARING Rengjør klipperen rett etter hver bruk. Tørket gress blir hardt og er vanskelig å få bort. Legg klipperen på siden og børst vekk gressrestene. Bruk plastskrape om nødvendig (bruk ikke skarpe gjenstander til å skrape med). Rengjør hjulene. Tørk av håndtaket og beskyttelsesdekselet med en fuktig klut. Spyl aldri klipperen med vann eller høytrykksspyler. Ikke bruk løsemidler eller poleringsmiddel til rengjøring. Oppbevar klipperen på et tørt sted. Ikke sett andre gjenstander oppå klipperen. 13

14 14 Anteckningar / Notater

15 Anteckningar / Notater 15

16 Bruksanvisning/Bruksanvisning SE NO Rustas kundtjänst: Tel Konsumentkontakt: Rusta Kundtjänst, Box 5064, Upplands Väsby, SVERIGE Hemsida: Rustas kundetjeneste: Tlf. +46 (0) Forbrukerkontakt: Rusta Kundetjeneste, Box 5064, Upplands Väsby, SVERIGE Site: Item. No

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. Vi anbefaler

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand

Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand Bruksanvisning / Bruksanvisning Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand SE NO Item. No. 6010-1163 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Tray table Brickbord/Brettbord LOBELIA

Tray table Brickbord/Brettbord LOBELIA Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Tray table Brickbord/Brettbord LOBELIA ENG SE NO Item. No. 626013670101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Spikerpistol F50 Spikpistol F50

Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Art.no. 120402 Spikerpistol F50 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer

Grästrimmer 18V Li-ion

Grästrimmer 18V Li-ion Bruksanvisning / Bruksanvisning Grästrimmer 18V Li-ion Gresstrimmer 18V Li-Ion SE NO Item. No. 3190-1056 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Detaljer

medemagruppen Ver MONTERINGSANVISING MALTE

medemagruppen Ver MONTERINGSANVISING MALTE MONTERINGSANVISING MALTE Parkeringsbroms Parkeringsbrems // Sete Säte og och kurv korg 3.7 Parkeringsbroms Parkeringsbrems För For att å unngå undgå at att Malte triller rullar av iväg gårde kan kan de

Detaljer

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4 Rev.nr 170925 Mix Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera er produkt. Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador. Les nøye gjennom hele monteringsanvisningen før

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK (certolizumab pegol) INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 Bruksanvisning norsk Kontorstolsete Forma SitRite art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Kontakt... 2 Innledning... 3 Montering... 3 Klasse... 3 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Christmas tree with lights

Christmas tree with lights Manual/Bruksanvisning Christmas tree with lights Julgran med belysning / Juletre med lys LED ENG SV NO Item. No 772311680101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the

Detaljer

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning GLASS FW NO SE Monteringsanvisning Monteringsanvisning Prod.nr: AG-00012-110/ AG-00012-210 Sintef nr: NBL 120-0240 Norsk design nr: 082714 Sist oppdatert: 28.11.2012 NO Nordpeis GLASS FW Nordpeis GLASS

Detaljer

Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190

Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190 Art.no. 120404 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

Informasjon til brukeren på svensk. Information till användaren

Informasjon til brukeren på svensk. Information till användaren Informasjon til brukeren på svensk Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 250

Detaljer

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 . Rada dusjpanel, modell DP-4 Therm Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 Utførelse i rustfritt stål (AISI 304) Røranslutning: ½ på topp. Leveres med avstengingsventiler. Gjennomføring for sensor og magnetventilkabler

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip batt

DEUTSCH. Multiclip batt DEUTSCH D Multiclip batt. 8211-3417-03 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. SVENSKA S 8. 9. 1 2 3 11. 36 mm 19 mm 10. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Innhold Garanti... 4 Før bruk... 5 Beskrivelse... 5 Sete og styre... 7 Bruk av din CITY... 9 Vedlikehold Reparasjon og garanti... 10

Innhold Garanti... 4 Før bruk... 5 Beskrivelse... 5 Sete og styre... 7 Bruk av din CITY... 9 Vedlikehold Reparasjon og garanti... 10 Innhold Garanti... 4 Før bruk... 5 Beskrivelse... 5 Sete og styre... 7 Bruk av din CITY... 9 Vedlikehold... 10 Reparasjon og garanti... 10 Direktivet for medisinsk utstyr 93/42/EEC Samsvarserklæring For

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr: bruk-freewheel Rev.2012-01 2012-01-02 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Bruksområde 2 Sikkerhetsforskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruksjoner 3 Montering av FreeWheel

Detaljer

DEUTSCH. Silent 40 Batt

DEUTSCH. Silent 40 Batt DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 12525 NOR 04/07 AB Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser utelukket.

Detaljer

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06 STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. 2 SVENSKA S 8. 1 2 9. 4 3 11. 36 mm 19 mm 10. 3 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning

Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning OS Rollator ADAM GÅBORD Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning Rollator OS-1410/1420 Gåbord OS-1550 Gåbord OS-1560 Gåbord OS-1590 EL gåbord ADAM os-1550/1560 Takk for at du valgte Gåbord

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Manual. Gressklipper DY194SMB-A Gräsklipper DY194SMB-A

Manual. Gressklipper DY194SMB-A Gräsklipper DY194SMB-A Manual Gressklipper DY194SMB-A Gräsklipper DY194SMB-A 540286 1 TEKNISK DATA Modellnummer Bensinmotor Motorhastighet DY194SMB-A 4,5 hk/135cc 2750 r/m Tennplugg Motorolje 60 ml SAE30 Klippebredde 48 cm Justerbare

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Manual LP-36A. Art no

Manual LP-36A. Art no SPIKER -/stiftepistol SPIK -/klammerpistol Manual SF5040 LP-36A Art no 120430 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. Spiker -/stiftepistol NB! FØLG ALLE

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

Solar Light Solcellsbelysning / Solcellebelysning

Solar Light Solcellsbelysning / Solcellebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Solar Light Solcellsbelysning / Solcellebelysning Glass lantern Glaslykta / Glasslykt ENG SE NO Item. No 9135-0075 ENG Thank you for choosing to purchase a product

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk. User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning

Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk. User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning WF60-A Varenr.408250 Arbeidsbenk WF60-A Norsk DELELISTE No FIGUR Skisse Beskrivelse (mm) Antall, stk

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Brukermanual Whirl ståstativ

Brukermanual Whirl ståstativ Brukermanual Whirl ståstativ tlf.64918060 www.bardum.no e-mail. b@bardum 1 Innhold Side 1.0 Innledning 1 2.0 Bilde av Whirl 2 3.0 For sikkerhets skyld 2 4.0 Montering 3 5.0 Tilpasning 3 6.0 Slik plassere

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser)

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser) Isomax Rev.nr: 404 - NO Kiler (boardremser) 5 mm,5 mm 4 mm T0 Innholdsfortegnelse: OBS!!! Dørene må bæres stående. A: Sorter dørene per skyvemodul. Kontroller at størrelse og antall stemmer. Sjekk i tabellen

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu VIGTIG! Start med at læse denne vejledning! VIKTIG! Start med å lese denne veiledningen! VIKTIGT!

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Båndsag Advarsel! Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, for din egen sikkerhet. Forsiktighetsregler Når du tar denne maskinen

Detaljer

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON Gratulerer med ditt kjøp av en Champion Power Equipment hydraulisk bordjekk. Med riktig vedlikehold vil denne bordjekken

Detaljer

EKSTRA STOR PORTABEL GARASJE/LAGERHALL

EKSTRA STOR PORTABEL GARASJE/LAGERHALL EKSTRA STOR PORTABEL GARASJE/LAGERHALL MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen.

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER 6750100175 FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER TERRASSEVASKER FOR HØYTRYKKSVASKER INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSINSTRUKSENE... 2

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2 GENERELLE SIKKERHETSREGLER Betydning av symboler på produktet: ADVARSEL : Les bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. FARE: Plasser ikke hender eller føtter nær eller under roterende deler. Hold alltid

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Mix Skyvedører. Art.nr 05-0623 Rev.nr 150427 - NO

Mix Skyvedører. Art.nr 05-0623 Rev.nr 150427 - NO Mix Skyvedører Art.nr 05-06 Rev.nr 5047 - NO Baufil & Sag Bormaskin/Skrutrekker Tommestokk Skrutrekker Unbrakonøkkel 4 mm Torx T5 & T0 Skiftenøkkel Saks Innholdsfortegnelse > meter > meter > 4 meter >

Detaljer

Bruksanvisning. Walkid

Bruksanvisning. Walkid Bruksanvisning Walkid 1 Innholdsfortegnelse: Innledning 2 1. Merking 2 2. Introduksjon 3 2.1 Tekniske spesifikasjoner 3 3. Sikkerhet 3 3.1 Sikkerhetsregler 3 3.2 Sikkerhetsforskrifter 3 4. Montering 4

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Manual. Gresstrimmer LR-25 Grästrimmer LR-25

Manual. Gresstrimmer LR-25 Grästrimmer LR-25 Manual Gresstrimmer LR-25 Grästrimmer LR-25 540236 1 2 Tekniske data Modell Spenning Hastighet Lydtrykksnivå Lydeffektnivå Vibrasjon Batteritype Batteridata Vekt Ladetid Lading Lading fullført Sikkerhet

Detaljer

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-03 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

Isomax + 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: NO. Kiler (boardremser)

Isomax + 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: NO. Kiler (boardremser) Isomax + Rev.nr: 160223 - NO 2,5 mm 4 mm T20 Kiler (boardremser) 5 mm Innholdsfortegnelse: OBS!!! Dørene må bæres stående. A: Sorter dørene per skyvemodul. Kontroller at størrelse og antall stemmer. Sjekk

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

Table Bord / Bord Bologna

Table Bord / Bord Bologna Manual/ruksanvisning/ruksanvisning Table ord / ord ologna ENG SE NO Item. No. 601012860101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before installation

Detaljer

8 coloris 8 farben 8 colori 8 colores

8 coloris 8 farben 8 colori 8 colores strobe 8 coloris 8 farben 8 colori 8 colores Grey Fusion Highlight Flex 2620 Blaze 2604 Extreme 2606 Ignite 2603 Spark 2621 Rapid 2614 Force 2605 Plasma 2619 Egnet for kontorer, butikker, skoler, høyskoler

Detaljer

GN 2100-TC. Bruksanvisning

GN 2100-TC. Bruksanvisning GN 2100-TC NORSK:... side 2 Hodesett med telespole 1. Hovedbøyle Duo 2. Hodesett med telespole 3. Hodesett med høyttaler 4. Øreplate med pute 5. Mikrofonarm 6. Mikrofon 1 SVENSKA:... sid 5 Headset med

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Leglifter Bruksanvisning

Leglifter Bruksanvisning Bruksanvisning Norsk Simple solutions for everyday independence Tiltenkt bruk Leglifter fra Mangar Health gjør at personer kan svinge bena opp på sengen uten eller med minimal hjelp. Drives av Mangar Health

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

Brukerveiledning Gresstrimmer GT-GT09-300

Brukerveiledning Gresstrimmer GT-GT09-300 Brukerveiledning Gresstrimmer GT-GT09-300 Les alltid brukerveiledningen før bruk. I - Beskrivelse av produktet 1. Strømkabel 9. Rør 2. Trykkavlaster 10. Justeringsbryter 3. Bryter 11. Spoledeksel 4. Topphåndtak

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der.

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. Motasjeveiledning Aqua 1 / Aqua 2 2 1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. 3) Plasser karet der hvor

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk plenraker GT-LR01-300

Brukerveiledning Elektrisk plenraker GT-LR01-300 Brukerveiledning Elektrisk plenraker GT-LR01-300 Innhold Beregnet bruk Forsiktighetsregler Montering Bruk Vedlikehold Problemløsing Miljøbeskyttelse Teknisk data Garanti EC samsvarerklæring Beregnet

Detaljer