Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr Tittel PS 15/7 Tilstandsrapport for grunnskolen i Harstad for 2014 PS 15/8 Strategi for oppvekst Fremlegges på møtet Dokumentene vedrørende ovenstående saker er lagt ut til ettersyn på kommunens hjemmeside Harstad, 16. april 2015 Per Pedersen Leder Side1

2 Saksnr Tittel PS 15/7 Tilstandsrapport for grunnskolen i Harstad for 2014 PS 15/8 Strategi for oppvekst Side2

3 Saksdokument Saksmappenr: 2015/2474 Saksbehandler: Henry Andersen Arkivkode: A20/&14 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for oppvekst og kultur /7 Kommunestyret TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HARSTAD FOR 2014 Vedlegg: Tilstandsrapport for grunnskolen i Harstad 2014 Ingress: I henhold til opplæringsloven legger rådmannen hvert år frem en rapport som beskriver tilstanden i grunnskolen i Harstad kommune. Dette legges frem som en del av årsrapporten og drøftes som en del av denne. I år fremmes dette som egen sak. Rådmannen ønsker gjennom dette å legge til rette for grundigere analyser og drøftinger om hvordan det står til med grunnskolen i Harstad. Rådmannens tilrådning: Harstad kommunestyre tar tilstandsrapport for grunnskolen i Harstad for 2014 til etterretning. Saksopplysninger Saksopplysning ligger vedlagt ved rapporten. Hugo Thode Hansen Rådmann Henry Andersen Kommunalsjef for oppvekst og kultur Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. Side3

4 Tilstandsrapport for grunnskolen i Harstad i 2014 I henhold til opplæringsloven legger rådmannen hvert år frem en rapport som beskriver tilstanden i grunnskolen i Harstad kommune. Dette legges frem som en del av årsrapporten og drøftes som en del av denne. I år fremmes dette som egen sak. Rådmannen ønsker gjennom dette å legge til rette for grundigere analyser og drøftinger om hvordan det står til med grunnskolen i Harstad. Grunnskolens grunnleggende formål er i samarbeid med hjemmet å gi elevene opplæring som bygger på verdier som respekt for menneskeverdet, natur, likeverdighet og solidaritet. Opplæringa skal tilpasses alle elevers evner og forutsetninger og tidlig innsats i opplæringa er viktig for å oppnå likeverdighet. For å gi elevene et best mulig opplæringstilbud har alle grunnskolene vært med i store og skoleomfattende utviklingsarbeid i mange år. Grunnskolene i Harstad har prioritert å utvikle bedre kompetanse i tidlig innsats gjennom systematisk kompetanseheving i BU- begrepsundervisning og ferdighetsopplæring, PALS, vurdering for læring som de mest skoleomfattende tiltak. Høsten 2013 og ut 2014 deltar 6 ungdomsskoler i det nasjonale utviklingsprosjektet «Ungdomstrinn i utvikling». I tillegg deltar alle barnetrinnene i satsingen for å få til en helhetlig utvikling fra 1.klasse til 10. klasse. Det er et krav fra sentrale myndigheter at kompetanseutvikling på skolene skal omfatte alle lærerne, såkalt skolebasert kompetanseutvikling. «Ungdomstrinn i utvikling» er en slik satsing og den legger vekt på grunnleggende ferdigheter, vurdering for læring og klasseledelse skal bidra til å gjøre opplæringen mer praktisk, variert, relevant og motiverende for elevene. Etter- og videreutdanning Skolene i Harstad deltar i den sentralt vedtatte satsningen Ungdomstrinn i utvikling , motivasjon, mestring og muligheter, lokalt kalt 3M. Dette er en strategi for skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet. Harstad kommune har likevel valgt å la alle skolene ta del i satsningen, som har som formål å gjøre undervisningen mer praktisk, relevant, variert og utfordrende. Fokus er satt på opplæring i basisferdigheter som lesing, skriving og regning. Samtidig er klasseledelse et gjennomgående tema. At satsingen er skolebasert, betyr at ledelse og alle ansatte deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid. For skoleledere og lærere ble det gjennomført 4 dialogsamlinger innenfor satsningen Ungdomstrinn i utvikling/ Motivasjon-Mestring og Muligheter. En av disse har vært felles med Sørreisa og Lenvik. Det har også vært gjennomført en felles skoleledersamling med disse to kommunene. I den statlige strategien for etter- og videreutdanning Kompetanse for kvalitet prioriteres videreutdanning for pedagogisk ansatte. For studieåret 2014/15 ble det etablert en statlig stipendordning for lærere. Ordningen prolongeres i 2015/16. Harstad kommune har inneværende skoleår 10 lærere knyttet til satsingen. Hovedvekten legges på videreutdanning i norsk, engelsk og realfag, med størst trykk på det siste. Samme prioritering vil bli gjort kommende skoleår. Harstad kommune er fra kommende skoleår kommet med som realfagskommune i en statlig satsing. Dette vil få betydning for de strategiske valg som blir gjort knyttet til kompetanseheving, ressursstyring og ikke minst forhold knyttet til samhandling med sentrale og lokale kompetansemiljø. Harstad kommune er også tatt med i den statlige satsing på lærerspesialister. Denne etableres fra kommende skoleår. Dette blir et strategisk tiltak for å øke fokus på norsk og realfag. Det betyr at de lærerne som kommer med i ordningen i tillegg til å virke på egen skole, også får en oppgave med kollektivt å løfte skolene i Harstad. Universitetet i Tromsø startet høsten 2012 desentralisert lærerutdanning på masternivå, lokalisert til Høgskolen i Harstad, med ca. 20 studenter, de fleste fra Harstad-området. Side4

5 Universitetet i Tromsø har i samarbeid med Universitetet i Gøteborg startet nordisk masterutdanning i skoleutvikling og aksjonsforskning. Det er 9 studenter fra grunnskolen i Harstad som deltar i ordningen. Harstad kommune deltar også i den nasjonale satsningen «Kompetanse for mangfold» Satsningen er et kompetanseløft for skoler i arbeidet med opplæring av flerspråklige barn. Deltakende skoler er Bergseng, Seljestad og Kanebogen. Tre barnehager deltar også. Universitetet og Fylkesmannen er samarbeidspartnere i satsningen. Det har vært kursing av alle skolene i kartlegging av flerspråklige elever, samt en dialogsamling. Kartleggingskursingen ble gjennomført av NAFO. I forbindelse med lokalt gitt eksamen, muntlig, ble det gjennomført regelverksamling med fokus på endringer i regler og oppgaveløsning. Det ble gjennomført i Geogebra (dataprogram i matematikk) for mellom-trinnet og ungdomstrinnet. Det ble arrangert etterutdanning for ansatte i grunnskolen innenfor livredning i Det foregår kontinuerlig kompetanseheving nettverk knyttet til PALS og Trivselslederprogrammet. Over halvparten av rektorkollegiet har deltatt eller deltar i den nasjonale satsingen på rektorutdanning. Som del av overgang til nytt kartleggings- og analyseverktøy har skolelederne gjennomgått kursrekke i verktøyet PULS. VOKAL er et verktøy for å registrere elevresultater i VOKAL. To superbrukere har fått skolering til formålet. Digital kompetanse Skolenes IKT plattform Skolelinux ble i 2013 vurdert mot alternative systemer. På bakgrunn av vurderingsarbeidet er det vedtatt et plattformbytte. Det er behov for etablering av felles system for styring av IKT i oppvekstsektoren. I virksomhetsplan ble det vedtatt å etablere et planleggingsprosjekt for IKT Oppvekst frem mot 2020, med oppstart I forbindelse med prosjektet ble det utarbeidet en plan for etablering av ny digital løsning for oppvekstsektoren. Deler av planen ble prioritert og innarbeidet som tiltak i virksomhetsplan Tiltaket innebærer blant annet at hver elev på 8. trinn får tildelt en datamaskin til bruk i ungdomsskolen. Etter dette beholder eleven maskinen til odel og eie. Tiltaket innebærer også en betydelig oppgradering av datateknisk infrastruktur. Dette er helt påkrevd for å møte de behov som finnes, ikke minst i forbindelse med eksamensavvikling. Fysiske rammer og elevtall i Harstad kommune. Gode fysiske rammer er viktig for god opplæring. Etter endring av skolestrukturen i 2012, er kapasitet tilpasset behov for skolelokaler. Prognosene viser imidlertid at årskullene i tiden fremover øker noe i sentrum og sørover mot Kila. Etter en brann på Harstad barneskole ble det vedtatt å bygge ny skole i her. Størrelsen på denne vil bli tilpasset den økningen som vil komme i sentrum i overskuelig fremtid. Men i forhold til forventet bosetting i utbyggingsklare boligfelt sør for byen, vil skolekapasiteten i dette området måtte vurderes. Nedlagte Ervik og Gausvik skoler holdes imidlertid i en slik stand at de vil kunne åpnes dersom behovet i disse deler av byen skulle endre seg. Elevtall første trinn over tid: Side5

6 400 Utvikling av antall grunnskoleelever på 1. klassetrinn (fra 2013 er Bjarkøy inkl.) Elever pr. gruppe og årsverk 17,0 15,0 13,0 11,0 9,0 7,0 5,0 14,5 14,3 14,4 15,1 14,6 14,614,1 15,2 14,0 13,3 13,1 12,9 13,1 12,4 12,413, Harstad Gr. 13 Gj.sn. gruppestørrelse 1. til 10. årstrinn Gj.sn. gruppestørrelse 1. til 4. årstrinn Gj.sn. gruppestørrelse 5 til 7. årstrinn Gj.sn. gruppestørrelse 8. til 10. årstrinn Ovennevnte grafikk viser at Harstad kommune i 2014 hadde gjennomsnittlig lavere gruppestørrelse i alle aldersgrupper enn gruppe 13. Dette er i henhold til vedtatt skolestruktur som innbefatter 2 små skoler i øysamfunnet. Dette gir høyere skolekostnader i Harstad i forhold til sammenlignbare kommuner. Oversikt over elevtall og stillingshjemler i skolene (tall pr ): 1. År 2.Antall elever 3. Antall klasser (inkl. ekstra klassedeling) 4. Årsverk lærere 5. Ant elever pr. årsverk 6. Generell styrkning i antall årsverk , , , * , *I tillegg går 20 elever på Harstad Montessoriskole. 7. antall årsverk til spesial pedagogiske tiltak Denne tabellen viser en jevn nedgang i elevtallet. Som tidligere kommentert vil dette ta seg noe Side6

7 opp frem mot Harstad kommune forholder seg til tradisjonelle klassedelingstall ved inngangen til nye skoleår. Med tanke på lovregulert nærskoleprinsipp, vil dette gi seg utslag i variasjon i antall klasser. Tabellen anskueliggjør dette ved at det inneværende skoleår er færre elever, men flere klasser. Dette finner vi igjen i den forrige tabellen, der antall elever pr gruppe ble redusert fra 2013 til Organisasjon/personell Resultatmål: Relevant kompetanse i personalet Indikator: Andel faglært personale ihht bemanningskrav Ønsket resultat: 100% Enhet Medkila skole 100% Sørvik skole 100% Kila skole 100% Kanebogen skole 99% Seljestad Barneskole 100% Seljestad ungdomskole 100% Harstad skole 95% Hagebyen skole 100% Bergseng skole 100% Grytøy oppvekstsenter, Lundenes 100% Stangnes % Bjarkøy oppvekstsenter 100% Indikator: Andel fagbehov dekt: Indikatorkrav: 100 % Resultat: I kommunens 12 skoler er det ved 9 av skolene dokumentert en dekning av fagbehovet med 100 %. Der fagbehovet tilsynelatende ikke er dekt, kan dette skyldes behov for annen kompetanse i skoleverket enn pedagoger. En annen årsak kan være til setting av annet personell i vikariater. Resultatmål: God måloppnåelse for alle elever i samsvar med Kunnskapsløftet - Faglig godt tilpasset undervisning - Godt tilbud til elever med spesielle behov Indikator: Resultat fra nasjonale prøver i fagene lesing, engelsk og matematikk. Indikatorkrav: Likt eller bedre resultat enn G13 og nasjonalt gjennomsnitt. Resultat: Nasjonale prøver ble i 2014 gjennomført på 5. og 8. trinn i regning, lesing og engelsk. På 9. trinn ble det gjennomført prøver i lesing og regning. Fra og med 2015 publiseres nasjonale prøver på ny skala. Det nasjonale snittet på den nye skalaen er 50. Resultat fra tidligere år kan ikke sammenlignes med Side7

8 Resultater Nasjonale prøver 5.trinn Harstad, Gruppe 13 og Nasjonalt ENGELSK 12/13 13/14 14/15 Nasjonalt 2,0 2,0 50 Gr. 13 2,0 2,0 50 Harstad 2,0 2,1 49 LESING 12/13 13/14 Nasjonalt 2,0 2,0 50 Gr. 13 2,0 2,0 50 Harstad 1,9 2,1 49 REGNING 12/13 13/14 Nasjonalt 2,0 2,0 50 Gr. 13 2,0 2,0 50 Harstad 1,9 2,1 49 Tabellen viser at i Harstad kommune i en treårsfase ligger på snitt når det gjelder resultater på nasjonale prøver. Skoleåret 13/14 lå Harstad kommune marginalt over snittet og ved siste prøver marginalt under. Resultater Nasjonale prøver 8.trinn Harstad, Gruppe 13 og Nasjonalt ENGELSK 12/13 13/14 14/15 Nasjonalt 3,0 3,0 50 Gr. 13 3,0 3,0 50 Harstad 3,1 3,0 50 LESING 12/13 13/14 Nasjonalt 3,1 3,1 50 Gr.13 3,1 3,1 50 Harstad 2,9 3,0 48 REGNING 11/12 13/14 Nasjonalt 3,1 3,1 50 Gr. 13 3,1 3,1 50 Harstad 3,1 2,9 48 På 8. trinn skårer Harstad likt med landssnittet og Gr. 13 i engelsk. I lesing og regning skårer Harstad lavere enn GR 13 og nasjonalt. Dette er en tendens over 3 år. Det betyr at Harstad kommune må møte denne tendensen på en offensiv måte gjennom ressursstyring, men også gjennom kompetansehevende tiltak som er iverksatt gjennom 3M satsingen, og videre gjennom lærerspesialistordningen og Harstad som realfagskommune. Resultater Nasjonale prøver 9.trinn Harstad, Gruppe 13 og Nasjonalt LESING 12/13 13/14 14/15 Nasjonalt 3,5 3,4 54 Gr.13 3,5 3,5 54 Harstad 3,3 3,4 53 REGNING 11/12 13/14 14/15 Nasjonalt 3,4 3,4 53 Gr. 13 3,5 3,4 54 Harstad 3,2 3,4 52 I lesing og regning på 9. trinn skårer Harstad likt med nasjonalt nivå forrige skoleår, mens kommunen ved siste målinger skårer marginalt lavere enn nasjonalt nivå. Side8

9 Indikator: Gjennomsnittlig avgangsprøveresultat og standpunktskarakterer. Indikatorkrav: Likt eller bedre resultat enn G13 og nasjonalt gjennomsnitt. Avgangsprøve resultat Harstad G-13 Norge Engelsk 3,3 3,4 3,8 3,7 3,8 3,7 Matematikk 3,2 2,8 3,1 3,0 3,1 3,0 Norsk skriftlig 3,2 3,2 3,4 3,5 3,4 3,4 Snitt 3,2 3,1 3,4 3,4 3,4 3,4 Standpunkt-karakterer Harstad G-13 Norge Engelsk 3,7 3,7 3,9 4,0 3,9 3,9 Matematikk 3,5 3,3 3,5 3,6 3,5 3,5 Norsk skriftlig 3,7 3,7 3,8 3,9 3,8 3,8 Snitt 3,6 3,6 3,7 3,8 3,7 3,7 Skala: Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Resultater: Avgangsprøveresultatene viser at Harstad har dårligere resultatsnitt sammenlignet med G13 og nasjonalt. Avgangsresultatene i engelsk sammenlignet med 2013 er høyere mens det i matematikk er klart lavere. Dette gjenspeiles også i standpunktkarakteren i faget. Selv om avgangsprøveresultatene viste tilbakegang med sammenlignbare kommuner og også nasjonalt, ser rådmannen med uro på utviklingen i Harstad. Resultatene er gjennomgått og analysert i kommunens rektorkollegium. Rektorene peker på 3 forhold som kan ha påvirket resultatet: 1. Ved gjennomføring av eksamen oppstod problemer med datasystemet. Dette førte til at elever måtte vente over en time for å komme i gang med prøven. Med dette reduseres også fokus og konsentrasjonen som er nødvendig for å få et godt resultat. 2. Med unntak for elever fra Bjarkøy og Lundenes skoler kom de fleste elever i forbindelse med skolestrukturendringen i nye klasser etter første året på ungdomstrinnet. Nye lærere, nye klassekamerater og i noen tilfeller nytt læreverk kan ha hatt betydning for læringsprosessene i 9. og 10. klasse. 3. Det tredje årsaksforholdet det pekes på, er skolenes fokus og innretning mot sluttevalueringen ikke har vært god nok. Hvilke tiltak er så iverksatt for å heve nivået og bedre resultatene? Resultatene fra Nasjonale prøver, avgangsprøveresultatene og standpunktkarakterer gjennomgås hvert år og analyseres av skoleeier, Kvalitetsutvalg for skole og den enkelte skole. Det arbeides systematisk og metodisk for å skape et godt faglig grunnlag for bedret resultat. Skolene skal bruke Utdanningsdirektoratets ståstedsanalyse i arbeidet med kartlegging av egne resultat. Gjennom satsningen «Ungdomstrinn i utvikling» er det en bred satsning på regning, lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter. Det gjelder alle lærere i alle fag. Harstad kommune er kommet med i den nasjonale satsingen på realfag. Det samme gjelder lærerspesialistordningen der Harstad kommune i hovedsak har valgt å satse på lærerspesialister i realfag. Slik rådmannen vurderer det, er dette helt nødvendige tiltak for å løfte nivået i grunnskolen på dette området. Høsten 2014 startet arbeidet med kvalitetsrevisjon av skolene. Revisjonen omhandler elevenes læringsutbytte. Arbeidet sluttføres våren Målet er å skaffe en oversikt over om skolene Side9

10 arbeider i tråd med nasjonale og lokale føringer. For å bedre læringsresultatene vil rådmannen vurdere de skoler som har gode resultater om deres læringspraksis kan overføres til andre skoler. Elevundersøkelsen Indikator: Brukertilfredshet elever Indikatorkrav: Ønsket resultat er 4,5. Nedre akseptable grense er 2,5. Læringsmiljø: Fra spørreundersøkelse elever - vurderingsskala fra 1-5 Resultat: 7. trinn Harstad Troms Nasjonalt Motivasjon 3,9 4,0 3,9 3,9 3,9 4,0 Sosial trivsel 4,3 4,4 4,3 4,3 4,4 4,4 Mobbing 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,2 Elevdemokrati og medvirkning Faglig utfordring 3,5 3,8 3,6 3,8 3,7 3,8 3,8 4,0 3,9 4,0 3,9 4,0 10. trinn Motivasjon 3,5 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 Trivsel 4,0 4,2 4,1 4,1 4,2 4,2 Mobbing 1,3 1,1 1,3 1,2 1,3 1,2 Elevdemokrati og medvirkning Faglig utfordring 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 4,0 4,3 4,1 4,2 4,1 4,2 Utdanning og 3,7 3,9 3,7 3,7 3,7 3,8 yrkesveiledning Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat for alle indeksene unntatt indikator mobbing. Når det gjelder mobbing, betyr lav verdi liten forekomst av mobbing. Elevene på 7. og 10. trinn har i 2014 gjennomført Utdanningsdirektoratets nettbaserte elevundersøkelse. Elevundersøkelser utarbeidet av Undervisningsdirektoratet er obligatorisk for 7. og 10. trinn for landets skoler. Skolene skal gjennomgå resultatene fra undersøkelsene med ansatte og representanter for brukere og iverksette tiltak på områder med svake resultater. Det er bedret resultat på samtlige områder både for 7. trinnet og 10. trinnet sammenlignet med Harstad kommune skårer likt eller bedre enn Troms og nasjonalt og rådmannen opplever dette som en meget positiv trend. Indikator mobbing Skala 1-5 Indikatorkrav: Ønsket resultat: 1 Resultat: (se tabell over) På 7. trinn er det i forhold til mobbing likt skår med 2013 for Harstad. For Troms og nasjonalt er dette tallet redusert (mindre mobbing). På 10. trinnet har mobbing bedre skår sammenlignet med Det er også bedre resultat for Harstad, enn Troms og Nasjonalt på dette trinnet. Rådmannen opplever dette som en meget positiv trend, og tilskriver dette systematisk jobbing med elevenes psykososiale arbeidsmiljø og effekter av PALS i Harstadskolene. Fylkesmannen gjennomførte i 2010 tilsyn med Harstad kommune etter Kapittel 9 i Opplæringsloven. Etter tilsynet har interne styringsdokumenter blitt utbedret for å bedre praksis Side10

11 for oppfølging av barn og unges arbeidsmiljø. Rådmannen vil se til at styringsdokumentene følges som en del av skolens praksis. I Harstad er et indikatorkrav på 1 et signal om 0 toleranse for mobbing i Harstad skolene. Resultatene over tilsier at skolene fremdeles har utfordringer i å bedre elevatferd, særlig på 7. trinn. Økonomi og ressurser til tilpassa opplæring og spesialundervisning. Grunnskolene i Harstad har realisert de pålagte innsparinger som er vedtatt i «Strategi for økonomisk balanse» gjennom vedtatt skolestrukturendring og en ytterligere reduksjon på 12 mill. kr som er iverksatt med virkning fra høsten Totalt er det gjennomført kostnadsreduksjoner på 29 mill. kr. Skolenes grunnressurs utgjør ca. 158 stillinger. Dette tilsvarer det lovpålagte minimum med en lærer hver time hver dag hver uke i et skoleår. I tillegg til grunnressursen tildeles skolen blant annet ressurser til generell styrking som anvendes til funksjoner som administrasjon, kontaktlærer, sosiallærer, IKT-kontakt, koordinator for spesialundervisning, dekke opp fravær, redusert leseplikt pga byrdefull undervisning og til generelle styrkingstiltak gjennom tilpassa opplæring. Av total ressursmengde til spesialpedagogiske tiltak/styrking/store behov, har Harstad i mange år ligget mye over snittet i Kostragruppe 13. Harstad ligger fremdeles over, men i mindre grad enn før. Harstad har et mønster der elever som mottar spesialundervisning får forholdsmessig større andel av totale lærerressurser enn snittet i gruppe 13. I de senere år har vi sett færre elever med problematferd. Samtidig har andelen av passive elever og elever med ulike psykiske vansker økt. Dette sies å være en generell utvikling over hele landet. Man har også fått en økende bevissthet om at nærskolen skal være inkluderende og at elevene utvikler seg best med størst mulig tilhørighet der. Indikator: % -vis andel elever i 2013* grunnskolen som får spes. undervisning 2014* Indikatorkrav: Reduksjon 6,1% 6,2% * Tall hentet GSI Driftsutgifter i grunnskolen Harstad Gr. 13 Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss, per elev som får skoleskyss Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler per elev Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev Merknad: Utgiftene til skoleskyss er ikke per elev, men per elev som får skyss. Side11

12 Når man ser på Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektoren (funksjon 202, 215, 222, 223) så brukte Harstad kommune ca. 22,7 mill. kr. mer (inkludert SFO) enn gjennomsnittet i gruppe 13 i Mens trenden i 2013 var positiv ved at Harstad reduserte sine utgifter, så har Harstad for 2014 økt sine utgifter med 2,9% mens gruppe 13 har økt sine utgifter med 2,5 %. Økningen i Harstad skyldes økte bygningsmessige utgifter, i hovedsak avskriving Seljestad ungdomsskole og utgifter etter brannen på Harstad skole. Økningen for rene grunnskoleutgifter har i Harstad økt med 1,2%, noe som er langt mindre enn for GR 13 som har økt med 3,1%. Side12

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: V.3-41 Side: 1

Harstad kommune Dok.id.: V.3-41 Side: 1 Harstad kommune Dok.id.: V.3-41 Side: 1 Rammebetingelser og utfordringer Skoletjenester 2016-2030 Alle grunnskolene i Harstad har deltatt og deltar i de store skoleutviklingssatsingene som er initiert

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Grunnskolen i Søgne kommune Revidert mars 2012 Kommunens visjon Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel Visjon for Søgne skolen Tett på! Overordna satsingsområder

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014 Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014 Saksansvarlig Egil Johannes Hauge Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Komite for liv og lære 27.05.2015 PS 24/15 Innstilling

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/481 Tilstandsrapport 2014/2015 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 29/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 06.10.2015 PS 71/15

Detaljer

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme TILSTANDSRAPPORT SKOLE 2011 Vedlegg: Tilstandsrapport 2010 SAMMENDRAG: Det stilles sentrale krav om at det skal utarbeides

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2014. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.02.

SAKSFRAMLEGG. Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2014. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.02. Arkivsak: 2015/241-1 Arkiv: A20 Saksbehandler: Sven Erik Dølvik SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.02.2015 Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2014 Rådmannens

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD VOKSENOPPLÆRING

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD VOKSENOPPLÆRING side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD KSENOPPLÆRING side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 2.1 Enhetspresentasjon... 3 2.1.1 Informasjon om enheten

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen i Vestre Toten 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 med utgangpunkt i mål og satsingsområder for grunnskolen i Vestre Toten 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Opplæringsloven 13-10 INNHOLD Innledning... 3 TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KVALIFISERING... 3 Visjon for oppdalsskolen... 4 Satsingsområder i Oppdalsskolen.... 5 Oppdalsskolen...

Detaljer

Hvordan er tilretteleggingen og oppfølgingen av opplæringstilbudet i grunnskolen?

Hvordan er tilretteleggingen og oppfølgingen av opplæringstilbudet i grunnskolen? Hvordan er tilretteleggingen og oppfølgingen av opplæringstilbudet i grunnskolen? Presentasjon av Riksrevisjonens undersøkelse av opplæringen i grunnskolen v/ekspedisjonssjef Therese Johnsen Kristiansand

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Møtebok. Protokollunderskrift: Lisa Reppen Halseth, AP, og Torleif Johnsen, FRP, ble enstemmig valgt til å skrive under protokollen.

Møtebok. Protokollunderskrift: Lisa Reppen Halseth, AP, og Torleif Johnsen, FRP, ble enstemmig valgt til å skrive under protokollen. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 16.01.2012 Tidspunkt: 12:00 14:10 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 1 Til saksnr. 2 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE EVALUERING AV 1. satsingenes effektivitet Effektiviteten omhandler i hvilken grad målene for intervensjonen har blitt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12. Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.mars 2013 Hamar kommune Opplæring og oppvekst Leder: Grunnskolesjef Anne-Grete

Detaljer

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Tiltaket Realfagskommuner inngår i den nasjonale realfagsstrategien

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 16.05.2013 kl. 9:30 Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 14/65 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Vedtatt i driftsstyret den 12.4.2016 DS-038/16 Side 1 Innhold FORORD... 3 1. RAPPORTERING FOR 2015... 4 2. STRATEGISK PLAN

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure kommune 2012-2015 2015/2016 Vedtatt av hovedutvalg for helse og oppvekst 12.05.15 Innhold 1. Forord... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Søknad til Skoleeierprisen for 2016

Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Haugesund kommune søker herved på Skoleeierprisen 2016. Haugesund kommune har de senere år gjennom flere ulike prosesser skapt et aktivt skoleeierskap som synliggjør

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 18.06.2013 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 16.05.2012 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4.

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Kartlegging og vurdering... 8 Nasjonale prøver 2014/2015: Ny skala og utvikling

Detaljer

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014 17.01.2014

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014 17.01.2014 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2014 17.01.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Tilstandsrapport for Grunnskolen i Måsøy 2014/2015

Tilstandsrapport for Grunnskolen i Måsøy 2014/2015 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Måsøy 2014/2015 Et utviklingsverktøy Behandlet i kommunestyret 16.06.16 Sak 16/38 1 Innhold 1.0 Innledning 2.0 Elever og undervisningspersonale 2.1 Driftsutgifter/ressurser

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011

Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011 Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011 med utgangspunkt i Strategiplanen for Lillehammerskolen 2008 2012 1 INNLEDNING BAKGRUNN Kompetanseplan for Lillehammerskolen 2009 2012 er en revidert

Detaljer

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Dialogkonferanse Ungdomstrinn i utvikling Kompetansebasert skoleutvikling Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Hamar kommune Ca. 30.000 innb. 1 Opplæring og oppvekst Satsing på ungdomstrinnet Vurdering

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 26 PS sak: Utvalg Møtedato 38/7 Komite for liv og lære 6.6.27 Arkivsak: 7/122 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Rådmannens forslag

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Moer sykehjem, 1.etg.1-3 17.03.2010

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Moer sykehjem, 1.etg.1-3 17.03.2010 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Moer sykehjem, 1.etg.1-3 17.03.2010 Fra HOK-sak: 6/10 Fra kl.: 19.00 Til HOK-sak: 9/10 Til kl.: 22.15 Av utvalgets

Detaljer

Kjeller skole. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 25.11.13

Kjeller skole. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 25.11.13 Kjeller skole Virksomhetsplan 2014 utkast pr 29.11.11 25.11.13 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

Tilstandsrapport for Grunnskolen i Måsøy 2013/2014

Tilstandsrapport for Grunnskolen i Måsøy 2013/2014 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Måsøy 2013/2014 Et utviklingsverktøy Vedtatt i kommunestyret 16.10.14 Sak 48/14 1 Innhold 1.0 Innledning 2.0 Elever og undervisningspersonale 2.1 Ansatte 2.2 Driftsutgifter/ressurser

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 26. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 22.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus 1B BYG - 2. etg. Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2010 PS sak: Utvalg Møtedato 27/11 Komite for liv og lære 04.05.2011 Arkivsak: 11/1991 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Rådmannens

Detaljer

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1 Enhet skole Hemnes kommune Strategisk plan 2014-2022 1 Innhold 3. Skoleeiers verdigrunnlag 4. Kvalitetsvurdering 5. Styringsdialog om kvalitet. 6. Tydelig ledelse 7. Klasseledelse 8. Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Strategisk plan for Storforshei skole 2014-2017

Strategisk plan for Storforshei skole 2014-2017 Strategisk plan for Storforshei skole 2014-2017 Opplæringlova Kunnskapsløftet Nasjonale pol. vedtak og føringer Politisk drøfting Strategisk plan for skoleavdelinga i RK Strategisk plan på skolenivå Med

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst Møtedato: 09.06.2011 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2014 og 2015 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Om etter- og videreutdanning og kommunale mål og føringer 3 2 Matematikk 5 2.1 Etterutdanning i matematikk

Detaljer

Enhet skole Hemnes kommune. 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1

Enhet skole Hemnes kommune. 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1 Enhet skole Hemnes kommune 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1 Skoleeiers verdigrunnlag Visjon: Skolene i Hemnes kommune skal gi elevene undervisning med høy kvalitet som gir elevene mestringsopplevelser

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.10.2012 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 27 PS sak: Utvalg Møtedato 24/8 Komite for liv og lære 8.4.28 Arkivsak: 8/839 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Rådmannens forslag

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad Rådhus, 4. etg. møterom Gutzeit Tidspunkt: Tirsdag 21.09.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/91-1. Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/91-1. Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/91-1 Arkiv: B65 Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

STAVANGERSKOLEN. Helhet og sammenheng i opplæringen

STAVANGERSKOLEN. Helhet og sammenheng i opplæringen STAVANGERSKOLEN Helhet og sammenheng i opplæringen Nye driftsstyremedlemmer 04.02.2015 Læringsmål for innlegget: Gi nye driftstyremedlemmer kunnskap om Stavangerskolen inklusive skolefritidsordningen Motivere

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Sigdal kommune Skolesjef KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur (dato) 1. Føringer for kompetanseutvikling i skolen Følgende dokumenter legger føringer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 18.04.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 18.04.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 18.04.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune Innhold 1. Sammendrag.4 2. Hovedområder og indikatorer 5 2.1 Elever og ansatte i skolesektoren..5 2.1.1

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for oppvekst 10.03.2011 Kommunestyret 17.03.2011

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for oppvekst 10.03.2011 Kommunestyret 17.03.2011 Saksdokument Saksmappenr: 2011/953 Saksbehandler: Willy Aas Arkivkode: A20 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for oppvekst 10.03.2011 Kommunestyret 17.03.2011 OPPFØLGING AV VHP 2011-2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Oslo kommune Strategisk plan 2015-2018 Huseby skole 2015 Oslo kommune Status ved inngangen til ny planperiode Huseby skole skiftet to tredjedeler av ved skoleårets start. Dette preger naturlig nok arbeidet.

Detaljer

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18 Haugesundskolen Strategiplan 2014-18 STRATEGIPLAN 2014-18 Innhold Innledning side 3 Overordnet målsetting side 4 Satsingsområder, resultatmål og effektmål side 6 Strategier side 8 Kvalitetsårshjul side

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Tromsø kommune 2012 2015 Byrådsleder Innhold Felles visjon for skolene i Tromsø:... 2 De tre utviklingsmålene for

Detaljer

Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2015 Mål og måloppnåelse basert på tilstands og utviklingsrapporten i 2014.

Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2015 Mål og måloppnåelse basert på tilstands og utviklingsrapporten i 2014. Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2015 Mål og måloppnåelse basert på tilstands og utviklingsrapporten i 2014. I tillegg er det laget en fullversjon med for de som ønsker å fordype

Detaljer

Skole. Samla budsjett i 2008 var kr. 103 742

Skole. Samla budsjett i 2008 var kr. 103 742 ÅRSMELDING 2008 2 Skole Innledning/økonomi Skoletilbudet er forankret i Opplæringsloven og læreplanverket Kunnskapsløftet (LK06) Skolene har ansvar for å gi barn og unge de beste muligheter til å utvikle

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 29 PS sak: Utvalg Møtedato 14/1 Komite for liv og lære 28.4.21 Arkivsak: 1/246 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Rådmannens forslag

Detaljer

Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen

Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen Frogn kommune Rådmannsgruppen Notat Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12 Til Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen Fra Saksbehandler Rådmannen Kari Veidahl

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Oppvekst og omsorgsutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 13.11.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Oppvekst og omsorgsutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 13.11.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst og omsorgsutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 13.11.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein Jaavall Nestleder Inger Anita

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

LÆRERLØFTET. Kompetanse for kvalitet 2009-2012. Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer.

LÆRERLØFTET. Kompetanse for kvalitet 2009-2012. Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer. LÆRERLØFTET Kompetanse for kvalitet 2009-2012 Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer. Innhold Innhold... 2 Visjon for skolene.... 3 Utviklingsmål... 3 Mål for kompetanseheving og

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2013 Torsdag 22. mai, 2014 Tilstandsrapport Levanger kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven

Detaljer

Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT?

Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT? Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT? Lillestrøm 13.11.2008 Statssekretær Lisbet Rugtvedt Kunnskapsdepartementet Kvalitetutfordringer Negativ trend på viktige områder siden 2000 (PISA, PIRLS, TIMSS-undersøkelsene)

Detaljer

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Visjon: Sm@rt digital skolehverdag Hovedmål: Økt læring med digitale verktøy Elever Elever skal daglig bruke digitale

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64415/2012 2012/7552 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/55 Komitè for levekår 22.11.2012 Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

Kvalitetssikring i skolen. Hva gjør kommunen for å følge opp rektor og skolene? Presentasjon til skolering av SU-medlemmer 19. oktober 2011.

Kvalitetssikring i skolen. Hva gjør kommunen for å følge opp rektor og skolene? Presentasjon til skolering av SU-medlemmer 19. oktober 2011. Kvalitetssikring i skolen. Hva gjør kommunen for å følge opp rektor og skolene? Presentasjon til skolering av SU-medlemmer 19. oktober 2011. Kvalitetssikring og kvalitetsoppfølging Bakgrunn for systemet

Detaljer

Unge Funksjonshemmedes merknader til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen

Unge Funksjonshemmedes merknader til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Unge Funksjonshemmedes merknader til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Unge Funksjonshemmedes merknader til: St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Generelle merknader Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013 Ikke politisk behandlet Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 4 2.1. Elever og undervisningspersonale... 4 2.1.1. Antall elever

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/868-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/868-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/868-1 Klageadgang: Nei TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLENE I LEIRFJORD 2013-2014 Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 GRAN KOMMUNE 2 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001

Detaljer