Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr Tittel PS 15/7 Tilstandsrapport for grunnskolen i Harstad for 2014 PS 15/8 Strategi for oppvekst Fremlegges på møtet Dokumentene vedrørende ovenstående saker er lagt ut til ettersyn på kommunens hjemmeside Harstad, 16. april 2015 Per Pedersen Leder Side1

2 Saksnr Tittel PS 15/7 Tilstandsrapport for grunnskolen i Harstad for 2014 PS 15/8 Strategi for oppvekst Side2

3 Saksdokument Saksmappenr: 2015/2474 Saksbehandler: Henry Andersen Arkivkode: A20/&14 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for oppvekst og kultur /7 Kommunestyret TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HARSTAD FOR 2014 Vedlegg: Tilstandsrapport for grunnskolen i Harstad 2014 Ingress: I henhold til opplæringsloven legger rådmannen hvert år frem en rapport som beskriver tilstanden i grunnskolen i Harstad kommune. Dette legges frem som en del av årsrapporten og drøftes som en del av denne. I år fremmes dette som egen sak. Rådmannen ønsker gjennom dette å legge til rette for grundigere analyser og drøftinger om hvordan det står til med grunnskolen i Harstad. Rådmannens tilrådning: Harstad kommunestyre tar tilstandsrapport for grunnskolen i Harstad for 2014 til etterretning. Saksopplysninger Saksopplysning ligger vedlagt ved rapporten. Hugo Thode Hansen Rådmann Henry Andersen Kommunalsjef for oppvekst og kultur Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. Side3

4 Tilstandsrapport for grunnskolen i Harstad i 2014 I henhold til opplæringsloven legger rådmannen hvert år frem en rapport som beskriver tilstanden i grunnskolen i Harstad kommune. Dette legges frem som en del av årsrapporten og drøftes som en del av denne. I år fremmes dette som egen sak. Rådmannen ønsker gjennom dette å legge til rette for grundigere analyser og drøftinger om hvordan det står til med grunnskolen i Harstad. Grunnskolens grunnleggende formål er i samarbeid med hjemmet å gi elevene opplæring som bygger på verdier som respekt for menneskeverdet, natur, likeverdighet og solidaritet. Opplæringa skal tilpasses alle elevers evner og forutsetninger og tidlig innsats i opplæringa er viktig for å oppnå likeverdighet. For å gi elevene et best mulig opplæringstilbud har alle grunnskolene vært med i store og skoleomfattende utviklingsarbeid i mange år. Grunnskolene i Harstad har prioritert å utvikle bedre kompetanse i tidlig innsats gjennom systematisk kompetanseheving i BU- begrepsundervisning og ferdighetsopplæring, PALS, vurdering for læring som de mest skoleomfattende tiltak. Høsten 2013 og ut 2014 deltar 6 ungdomsskoler i det nasjonale utviklingsprosjektet «Ungdomstrinn i utvikling». I tillegg deltar alle barnetrinnene i satsingen for å få til en helhetlig utvikling fra 1.klasse til 10. klasse. Det er et krav fra sentrale myndigheter at kompetanseutvikling på skolene skal omfatte alle lærerne, såkalt skolebasert kompetanseutvikling. «Ungdomstrinn i utvikling» er en slik satsing og den legger vekt på grunnleggende ferdigheter, vurdering for læring og klasseledelse skal bidra til å gjøre opplæringen mer praktisk, variert, relevant og motiverende for elevene. Etter- og videreutdanning Skolene i Harstad deltar i den sentralt vedtatte satsningen Ungdomstrinn i utvikling , motivasjon, mestring og muligheter, lokalt kalt 3M. Dette er en strategi for skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet. Harstad kommune har likevel valgt å la alle skolene ta del i satsningen, som har som formål å gjøre undervisningen mer praktisk, relevant, variert og utfordrende. Fokus er satt på opplæring i basisferdigheter som lesing, skriving og regning. Samtidig er klasseledelse et gjennomgående tema. At satsingen er skolebasert, betyr at ledelse og alle ansatte deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid. For skoleledere og lærere ble det gjennomført 4 dialogsamlinger innenfor satsningen Ungdomstrinn i utvikling/ Motivasjon-Mestring og Muligheter. En av disse har vært felles med Sørreisa og Lenvik. Det har også vært gjennomført en felles skoleledersamling med disse to kommunene. I den statlige strategien for etter- og videreutdanning Kompetanse for kvalitet prioriteres videreutdanning for pedagogisk ansatte. For studieåret 2014/15 ble det etablert en statlig stipendordning for lærere. Ordningen prolongeres i 2015/16. Harstad kommune har inneværende skoleår 10 lærere knyttet til satsingen. Hovedvekten legges på videreutdanning i norsk, engelsk og realfag, med størst trykk på det siste. Samme prioritering vil bli gjort kommende skoleår. Harstad kommune er fra kommende skoleår kommet med som realfagskommune i en statlig satsing. Dette vil få betydning for de strategiske valg som blir gjort knyttet til kompetanseheving, ressursstyring og ikke minst forhold knyttet til samhandling med sentrale og lokale kompetansemiljø. Harstad kommune er også tatt med i den statlige satsing på lærerspesialister. Denne etableres fra kommende skoleår. Dette blir et strategisk tiltak for å øke fokus på norsk og realfag. Det betyr at de lærerne som kommer med i ordningen i tillegg til å virke på egen skole, også får en oppgave med kollektivt å løfte skolene i Harstad. Universitetet i Tromsø startet høsten 2012 desentralisert lærerutdanning på masternivå, lokalisert til Høgskolen i Harstad, med ca. 20 studenter, de fleste fra Harstad-området. Side4

5 Universitetet i Tromsø har i samarbeid med Universitetet i Gøteborg startet nordisk masterutdanning i skoleutvikling og aksjonsforskning. Det er 9 studenter fra grunnskolen i Harstad som deltar i ordningen. Harstad kommune deltar også i den nasjonale satsningen «Kompetanse for mangfold» Satsningen er et kompetanseløft for skoler i arbeidet med opplæring av flerspråklige barn. Deltakende skoler er Bergseng, Seljestad og Kanebogen. Tre barnehager deltar også. Universitetet og Fylkesmannen er samarbeidspartnere i satsningen. Det har vært kursing av alle skolene i kartlegging av flerspråklige elever, samt en dialogsamling. Kartleggingskursingen ble gjennomført av NAFO. I forbindelse med lokalt gitt eksamen, muntlig, ble det gjennomført regelverksamling med fokus på endringer i regler og oppgaveløsning. Det ble gjennomført i Geogebra (dataprogram i matematikk) for mellom-trinnet og ungdomstrinnet. Det ble arrangert etterutdanning for ansatte i grunnskolen innenfor livredning i Det foregår kontinuerlig kompetanseheving nettverk knyttet til PALS og Trivselslederprogrammet. Over halvparten av rektorkollegiet har deltatt eller deltar i den nasjonale satsingen på rektorutdanning. Som del av overgang til nytt kartleggings- og analyseverktøy har skolelederne gjennomgått kursrekke i verktøyet PULS. VOKAL er et verktøy for å registrere elevresultater i VOKAL. To superbrukere har fått skolering til formålet. Digital kompetanse Skolenes IKT plattform Skolelinux ble i 2013 vurdert mot alternative systemer. På bakgrunn av vurderingsarbeidet er det vedtatt et plattformbytte. Det er behov for etablering av felles system for styring av IKT i oppvekstsektoren. I virksomhetsplan ble det vedtatt å etablere et planleggingsprosjekt for IKT Oppvekst frem mot 2020, med oppstart I forbindelse med prosjektet ble det utarbeidet en plan for etablering av ny digital løsning for oppvekstsektoren. Deler av planen ble prioritert og innarbeidet som tiltak i virksomhetsplan Tiltaket innebærer blant annet at hver elev på 8. trinn får tildelt en datamaskin til bruk i ungdomsskolen. Etter dette beholder eleven maskinen til odel og eie. Tiltaket innebærer også en betydelig oppgradering av datateknisk infrastruktur. Dette er helt påkrevd for å møte de behov som finnes, ikke minst i forbindelse med eksamensavvikling. Fysiske rammer og elevtall i Harstad kommune. Gode fysiske rammer er viktig for god opplæring. Etter endring av skolestrukturen i 2012, er kapasitet tilpasset behov for skolelokaler. Prognosene viser imidlertid at årskullene i tiden fremover øker noe i sentrum og sørover mot Kila. Etter en brann på Harstad barneskole ble det vedtatt å bygge ny skole i her. Størrelsen på denne vil bli tilpasset den økningen som vil komme i sentrum i overskuelig fremtid. Men i forhold til forventet bosetting i utbyggingsklare boligfelt sør for byen, vil skolekapasiteten i dette området måtte vurderes. Nedlagte Ervik og Gausvik skoler holdes imidlertid i en slik stand at de vil kunne åpnes dersom behovet i disse deler av byen skulle endre seg. Elevtall første trinn over tid: Side5

6 400 Utvikling av antall grunnskoleelever på 1. klassetrinn (fra 2013 er Bjarkøy inkl.) Elever pr. gruppe og årsverk 17,0 15,0 13,0 11,0 9,0 7,0 5,0 14,5 14,3 14,4 15,1 14,6 14,614,1 15,2 14,0 13,3 13,1 12,9 13,1 12,4 12,413, Harstad Gr. 13 Gj.sn. gruppestørrelse 1. til 10. årstrinn Gj.sn. gruppestørrelse 1. til 4. årstrinn Gj.sn. gruppestørrelse 5 til 7. årstrinn Gj.sn. gruppestørrelse 8. til 10. årstrinn Ovennevnte grafikk viser at Harstad kommune i 2014 hadde gjennomsnittlig lavere gruppestørrelse i alle aldersgrupper enn gruppe 13. Dette er i henhold til vedtatt skolestruktur som innbefatter 2 små skoler i øysamfunnet. Dette gir høyere skolekostnader i Harstad i forhold til sammenlignbare kommuner. Oversikt over elevtall og stillingshjemler i skolene (tall pr ): 1. År 2.Antall elever 3. Antall klasser (inkl. ekstra klassedeling) 4. Årsverk lærere 5. Ant elever pr. årsverk 6. Generell styrkning i antall årsverk , , , * , *I tillegg går 20 elever på Harstad Montessoriskole. 7. antall årsverk til spesial pedagogiske tiltak Denne tabellen viser en jevn nedgang i elevtallet. Som tidligere kommentert vil dette ta seg noe Side6

7 opp frem mot Harstad kommune forholder seg til tradisjonelle klassedelingstall ved inngangen til nye skoleår. Med tanke på lovregulert nærskoleprinsipp, vil dette gi seg utslag i variasjon i antall klasser. Tabellen anskueliggjør dette ved at det inneværende skoleår er færre elever, men flere klasser. Dette finner vi igjen i den forrige tabellen, der antall elever pr gruppe ble redusert fra 2013 til Organisasjon/personell Resultatmål: Relevant kompetanse i personalet Indikator: Andel faglært personale ihht bemanningskrav Ønsket resultat: 100% Enhet Medkila skole 100% Sørvik skole 100% Kila skole 100% Kanebogen skole 99% Seljestad Barneskole 100% Seljestad ungdomskole 100% Harstad skole 95% Hagebyen skole 100% Bergseng skole 100% Grytøy oppvekstsenter, Lundenes 100% Stangnes % Bjarkøy oppvekstsenter 100% Indikator: Andel fagbehov dekt: Indikatorkrav: 100 % Resultat: I kommunens 12 skoler er det ved 9 av skolene dokumentert en dekning av fagbehovet med 100 %. Der fagbehovet tilsynelatende ikke er dekt, kan dette skyldes behov for annen kompetanse i skoleverket enn pedagoger. En annen årsak kan være til setting av annet personell i vikariater. Resultatmål: God måloppnåelse for alle elever i samsvar med Kunnskapsløftet - Faglig godt tilpasset undervisning - Godt tilbud til elever med spesielle behov Indikator: Resultat fra nasjonale prøver i fagene lesing, engelsk og matematikk. Indikatorkrav: Likt eller bedre resultat enn G13 og nasjonalt gjennomsnitt. Resultat: Nasjonale prøver ble i 2014 gjennomført på 5. og 8. trinn i regning, lesing og engelsk. På 9. trinn ble det gjennomført prøver i lesing og regning. Fra og med 2015 publiseres nasjonale prøver på ny skala. Det nasjonale snittet på den nye skalaen er 50. Resultat fra tidligere år kan ikke sammenlignes med Side7

8 Resultater Nasjonale prøver 5.trinn Harstad, Gruppe 13 og Nasjonalt ENGELSK 12/13 13/14 14/15 Nasjonalt 2,0 2,0 50 Gr. 13 2,0 2,0 50 Harstad 2,0 2,1 49 LESING 12/13 13/14 Nasjonalt 2,0 2,0 50 Gr. 13 2,0 2,0 50 Harstad 1,9 2,1 49 REGNING 12/13 13/14 Nasjonalt 2,0 2,0 50 Gr. 13 2,0 2,0 50 Harstad 1,9 2,1 49 Tabellen viser at i Harstad kommune i en treårsfase ligger på snitt når det gjelder resultater på nasjonale prøver. Skoleåret 13/14 lå Harstad kommune marginalt over snittet og ved siste prøver marginalt under. Resultater Nasjonale prøver 8.trinn Harstad, Gruppe 13 og Nasjonalt ENGELSK 12/13 13/14 14/15 Nasjonalt 3,0 3,0 50 Gr. 13 3,0 3,0 50 Harstad 3,1 3,0 50 LESING 12/13 13/14 Nasjonalt 3,1 3,1 50 Gr.13 3,1 3,1 50 Harstad 2,9 3,0 48 REGNING 11/12 13/14 Nasjonalt 3,1 3,1 50 Gr. 13 3,1 3,1 50 Harstad 3,1 2,9 48 På 8. trinn skårer Harstad likt med landssnittet og Gr. 13 i engelsk. I lesing og regning skårer Harstad lavere enn GR 13 og nasjonalt. Dette er en tendens over 3 år. Det betyr at Harstad kommune må møte denne tendensen på en offensiv måte gjennom ressursstyring, men også gjennom kompetansehevende tiltak som er iverksatt gjennom 3M satsingen, og videre gjennom lærerspesialistordningen og Harstad som realfagskommune. Resultater Nasjonale prøver 9.trinn Harstad, Gruppe 13 og Nasjonalt LESING 12/13 13/14 14/15 Nasjonalt 3,5 3,4 54 Gr.13 3,5 3,5 54 Harstad 3,3 3,4 53 REGNING 11/12 13/14 14/15 Nasjonalt 3,4 3,4 53 Gr. 13 3,5 3,4 54 Harstad 3,2 3,4 52 I lesing og regning på 9. trinn skårer Harstad likt med nasjonalt nivå forrige skoleår, mens kommunen ved siste målinger skårer marginalt lavere enn nasjonalt nivå. Side8

9 Indikator: Gjennomsnittlig avgangsprøveresultat og standpunktskarakterer. Indikatorkrav: Likt eller bedre resultat enn G13 og nasjonalt gjennomsnitt. Avgangsprøve resultat Harstad G-13 Norge Engelsk 3,3 3,4 3,8 3,7 3,8 3,7 Matematikk 3,2 2,8 3,1 3,0 3,1 3,0 Norsk skriftlig 3,2 3,2 3,4 3,5 3,4 3,4 Snitt 3,2 3,1 3,4 3,4 3,4 3,4 Standpunkt-karakterer Harstad G-13 Norge Engelsk 3,7 3,7 3,9 4,0 3,9 3,9 Matematikk 3,5 3,3 3,5 3,6 3,5 3,5 Norsk skriftlig 3,7 3,7 3,8 3,9 3,8 3,8 Snitt 3,6 3,6 3,7 3,8 3,7 3,7 Skala: Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Resultater: Avgangsprøveresultatene viser at Harstad har dårligere resultatsnitt sammenlignet med G13 og nasjonalt. Avgangsresultatene i engelsk sammenlignet med 2013 er høyere mens det i matematikk er klart lavere. Dette gjenspeiles også i standpunktkarakteren i faget. Selv om avgangsprøveresultatene viste tilbakegang med sammenlignbare kommuner og også nasjonalt, ser rådmannen med uro på utviklingen i Harstad. Resultatene er gjennomgått og analysert i kommunens rektorkollegium. Rektorene peker på 3 forhold som kan ha påvirket resultatet: 1. Ved gjennomføring av eksamen oppstod problemer med datasystemet. Dette førte til at elever måtte vente over en time for å komme i gang med prøven. Med dette reduseres også fokus og konsentrasjonen som er nødvendig for å få et godt resultat. 2. Med unntak for elever fra Bjarkøy og Lundenes skoler kom de fleste elever i forbindelse med skolestrukturendringen i nye klasser etter første året på ungdomstrinnet. Nye lærere, nye klassekamerater og i noen tilfeller nytt læreverk kan ha hatt betydning for læringsprosessene i 9. og 10. klasse. 3. Det tredje årsaksforholdet det pekes på, er skolenes fokus og innretning mot sluttevalueringen ikke har vært god nok. Hvilke tiltak er så iverksatt for å heve nivået og bedre resultatene? Resultatene fra Nasjonale prøver, avgangsprøveresultatene og standpunktkarakterer gjennomgås hvert år og analyseres av skoleeier, Kvalitetsutvalg for skole og den enkelte skole. Det arbeides systematisk og metodisk for å skape et godt faglig grunnlag for bedret resultat. Skolene skal bruke Utdanningsdirektoratets ståstedsanalyse i arbeidet med kartlegging av egne resultat. Gjennom satsningen «Ungdomstrinn i utvikling» er det en bred satsning på regning, lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter. Det gjelder alle lærere i alle fag. Harstad kommune er kommet med i den nasjonale satsingen på realfag. Det samme gjelder lærerspesialistordningen der Harstad kommune i hovedsak har valgt å satse på lærerspesialister i realfag. Slik rådmannen vurderer det, er dette helt nødvendige tiltak for å løfte nivået i grunnskolen på dette området. Høsten 2014 startet arbeidet med kvalitetsrevisjon av skolene. Revisjonen omhandler elevenes læringsutbytte. Arbeidet sluttføres våren Målet er å skaffe en oversikt over om skolene Side9

10 arbeider i tråd med nasjonale og lokale føringer. For å bedre læringsresultatene vil rådmannen vurdere de skoler som har gode resultater om deres læringspraksis kan overføres til andre skoler. Elevundersøkelsen Indikator: Brukertilfredshet elever Indikatorkrav: Ønsket resultat er 4,5. Nedre akseptable grense er 2,5. Læringsmiljø: Fra spørreundersøkelse elever - vurderingsskala fra 1-5 Resultat: 7. trinn Harstad Troms Nasjonalt Motivasjon 3,9 4,0 3,9 3,9 3,9 4,0 Sosial trivsel 4,3 4,4 4,3 4,3 4,4 4,4 Mobbing 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,2 Elevdemokrati og medvirkning Faglig utfordring 3,5 3,8 3,6 3,8 3,7 3,8 3,8 4,0 3,9 4,0 3,9 4,0 10. trinn Motivasjon 3,5 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 Trivsel 4,0 4,2 4,1 4,1 4,2 4,2 Mobbing 1,3 1,1 1,3 1,2 1,3 1,2 Elevdemokrati og medvirkning Faglig utfordring 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 4,0 4,3 4,1 4,2 4,1 4,2 Utdanning og 3,7 3,9 3,7 3,7 3,7 3,8 yrkesveiledning Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat for alle indeksene unntatt indikator mobbing. Når det gjelder mobbing, betyr lav verdi liten forekomst av mobbing. Elevene på 7. og 10. trinn har i 2014 gjennomført Utdanningsdirektoratets nettbaserte elevundersøkelse. Elevundersøkelser utarbeidet av Undervisningsdirektoratet er obligatorisk for 7. og 10. trinn for landets skoler. Skolene skal gjennomgå resultatene fra undersøkelsene med ansatte og representanter for brukere og iverksette tiltak på områder med svake resultater. Det er bedret resultat på samtlige områder både for 7. trinnet og 10. trinnet sammenlignet med Harstad kommune skårer likt eller bedre enn Troms og nasjonalt og rådmannen opplever dette som en meget positiv trend. Indikator mobbing Skala 1-5 Indikatorkrav: Ønsket resultat: 1 Resultat: (se tabell over) På 7. trinn er det i forhold til mobbing likt skår med 2013 for Harstad. For Troms og nasjonalt er dette tallet redusert (mindre mobbing). På 10. trinnet har mobbing bedre skår sammenlignet med Det er også bedre resultat for Harstad, enn Troms og Nasjonalt på dette trinnet. Rådmannen opplever dette som en meget positiv trend, og tilskriver dette systematisk jobbing med elevenes psykososiale arbeidsmiljø og effekter av PALS i Harstadskolene. Fylkesmannen gjennomførte i 2010 tilsyn med Harstad kommune etter Kapittel 9 i Opplæringsloven. Etter tilsynet har interne styringsdokumenter blitt utbedret for å bedre praksis Side10

11 for oppfølging av barn og unges arbeidsmiljø. Rådmannen vil se til at styringsdokumentene følges som en del av skolens praksis. I Harstad er et indikatorkrav på 1 et signal om 0 toleranse for mobbing i Harstad skolene. Resultatene over tilsier at skolene fremdeles har utfordringer i å bedre elevatferd, særlig på 7. trinn. Økonomi og ressurser til tilpassa opplæring og spesialundervisning. Grunnskolene i Harstad har realisert de pålagte innsparinger som er vedtatt i «Strategi for økonomisk balanse» gjennom vedtatt skolestrukturendring og en ytterligere reduksjon på 12 mill. kr som er iverksatt med virkning fra høsten Totalt er det gjennomført kostnadsreduksjoner på 29 mill. kr. Skolenes grunnressurs utgjør ca. 158 stillinger. Dette tilsvarer det lovpålagte minimum med en lærer hver time hver dag hver uke i et skoleår. I tillegg til grunnressursen tildeles skolen blant annet ressurser til generell styrking som anvendes til funksjoner som administrasjon, kontaktlærer, sosiallærer, IKT-kontakt, koordinator for spesialundervisning, dekke opp fravær, redusert leseplikt pga byrdefull undervisning og til generelle styrkingstiltak gjennom tilpassa opplæring. Av total ressursmengde til spesialpedagogiske tiltak/styrking/store behov, har Harstad i mange år ligget mye over snittet i Kostragruppe 13. Harstad ligger fremdeles over, men i mindre grad enn før. Harstad har et mønster der elever som mottar spesialundervisning får forholdsmessig større andel av totale lærerressurser enn snittet i gruppe 13. I de senere år har vi sett færre elever med problematferd. Samtidig har andelen av passive elever og elever med ulike psykiske vansker økt. Dette sies å være en generell utvikling over hele landet. Man har også fått en økende bevissthet om at nærskolen skal være inkluderende og at elevene utvikler seg best med størst mulig tilhørighet der. Indikator: % -vis andel elever i 2013* grunnskolen som får spes. undervisning 2014* Indikatorkrav: Reduksjon 6,1% 6,2% * Tall hentet GSI Driftsutgifter i grunnskolen Harstad Gr. 13 Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss, per elev som får skoleskyss Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler per elev Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev Merknad: Utgiftene til skoleskyss er ikke per elev, men per elev som får skyss. Side11

12 Når man ser på Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektoren (funksjon 202, 215, 222, 223) så brukte Harstad kommune ca. 22,7 mill. kr. mer (inkludert SFO) enn gjennomsnittet i gruppe 13 i Mens trenden i 2013 var positiv ved at Harstad reduserte sine utgifter, så har Harstad for 2014 økt sine utgifter med 2,9% mens gruppe 13 har økt sine utgifter med 2,5 %. Økningen i Harstad skyldes økte bygningsmessige utgifter, i hovedsak avskriving Seljestad ungdomsskole og utgifter etter brannen på Harstad skole. Økningen for rene grunnskoleutgifter har i Harstad økt med 1,2%, noe som er langt mindre enn for GR 13 som har økt med 3,1%. Side12

Skolestrukturutredning 2011 Møte Et oversiktsbilde av skole

Skolestrukturutredning 2011 Møte Et oversiktsbilde av skole Skolestrukturutredning 2011 Møte 170811. Et oversiktsbilde av skole Skole Elevtall 11/12 Bergseng 207 Ervik 73 Gausvik 32 Hagebyen B 134 Hagebyen U 122 Hagebyen tot 256 Harstad B 240 Harstad U 230 Harstad

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Komite for oppvekst. Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag

Side1. Møteinnkalling til Komite for oppvekst. Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag Møteinnkalling til Komite for oppvekst Møtedato: 19.10.2016 Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: V.3-41 Side: 1

Harstad kommune Dok.id.: V.3-41 Side: 1 Harstad kommune Dok.id.: V.3-41 Side: 1 Rammebetingelser og utfordringer Skoletjenester 2016-2030 Alle grunnskolene i Harstad har deltatt og deltar i de store skoleutviklingssatsingene som er initiert

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.09.2014 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 10:15 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund Program: 08:00 09:45 Fellesprogram i kommunestyresalen

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 29.08.2017, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

KVALITETSMELDING SKOLE 2013

KVALITETSMELDING SKOLE 2013 KVALITETSMELDING SKOLE 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 13.11.2013 Kommunestyret 12.12.2013 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2013/6056-5 RÅDMANNENS

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder trivsel

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring.

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 16/02476-2 Arkivkode: 0 Saksbehandler Line Tyrdal Saksgang Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 05.09.2016 Kommunestyret 26.09.2016 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 14.04.2015 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 14:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Utvalgsmedlemmene møter kl på Kulturskolen for orientering.

Utvalgsmedlemmene møter kl på Kulturskolen for orientering. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 30.08.2016, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Utvalgsmedlemmene møter kl. 13.00 på Kulturskolen for orientering.

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 05.03.2013. Oppmøte Børsa skole kl. 13:00. Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl. 14.15. TEMA: Vinterkulturuka v/ Kultur, fritid

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Grunnskolen i Søgne kommune Revidert mars 2012 Kommunens visjon Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel Visjon for Søgne skolen Tett på! Overordna satsingsområder

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014 Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014 Saksansvarlig Egil Johannes Hauge Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Komite for liv og lære 27.05.2015 PS 24/15 Innstilling

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE 2016 Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning...

Detaljer

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme TILSTANDSRAPPORT SKOLE 2011 Vedlegg: Tilstandsrapport 2010 SAMMENDRAG: Det stilles sentrale krav om at det skal utarbeides

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Berge barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2014. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.02.

SAKSFRAMLEGG. Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2014. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.02. Arkivsak: 2015/241-1 Arkiv: A20 Saksbehandler: Sven Erik Dølvik SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.02.2015 Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2014 Rådmannens

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapporten for grunnskolen 2013/14 Eide Kommune Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Sammendrag... 2 3.0 Årstimer til undervisning og spesialundervisning... 3 4.0 Læringsmiljø...

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2010/6614 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

TI L S TAN D SR AP P O RT F O R SO L B E RG S KO L E 201 6

TI L S TAN D SR AP P O RT F O R SO L B E RG S KO L E 201 6 TI L S TAN D SR AP P O RT F O R SO L B E RG S KO L E 201 6 Byggingen av nye Solberg skole er godt i gang. Innflytting mars 2018 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Navn på kommune: Ørland kommune Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper, den nye nasjonale strategien språk, lesing og

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Formannskap 19.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Kvalitet i grunnskolen

Kvalitet i grunnskolen BAKGRUNN Revisjon Midt-Norge mottok i brev av 20.1. bestilling av forvaltningsrevisjon av kvalitet i skolen, jf. KUsak 4/17. I vedtaket ber kontrollutvalget om få prosjektplan til behandling, for å bekrefte

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 19.05.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 19.05.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 19.05.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.04.2009 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

KVALITETSMELDING 2015

KVALITETSMELDING 2015 KVALITETSMELDING 2015 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst 7.12.2015 Kommunestyret 28.1.2016 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2015/6728-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/481 Tilstandsrapport 2014/2015 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 29/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 06.10.2015 PS 71/15

Detaljer

Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014

Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014 Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven 13.10 at skoleeier som ein del av oppfølgingsansvaret skal utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa., knytt

Detaljer

Tilstandsrapport for Eide kommune 2015

Tilstandsrapport for Eide kommune 2015 Henny Marit Turøy Eide Kommune Tilstandsrapport for Eide kommune 2015 Henny Marit Turøy Eide Kommune Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-,

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 04.04.2013 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 16.05.2013 kl. 9:30 Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Opplæringsloven 13-10 INNHOLD Innledning... 3 TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KVALIFISERING... 3 Visjon for oppdalsskolen... 4 Satsingsområder i Oppdalsskolen.... 5 Oppdalsskolen...

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Læringsutbytte i grunnskolen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/9376 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet 12:00. Komitéleder - Godkjenning av saksliste - Permisjoner

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet 12:00. Komitéleder - Godkjenning av saksliste - Permisjoner HITRA KOMMUNE Fillan den 16. oktober 2014 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune 2014-2015 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 13/1008 Anne Kristin Bryne Tlf: 70 16 28 25 JournalID: 15/65374 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Tiltaket Realfagskommuner inngår i den nasjonale realfagsstrategien

Detaljer

Kompetanse og kapasitet i tjenestene for utsatte barn og unge hvordan ivareta dette i kommunene? Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet

Kompetanse og kapasitet i tjenestene for utsatte barn og unge hvordan ivareta dette i kommunene? Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet Kompetanse og kapasitet i tjenestene for utsatte barn og unge hvordan ivareta dette i kommunene? Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet Sektormålene for barnehage og grunnopplæringen Alle barn skal

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD VOKSENOPPLÆRING

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD VOKSENOPPLÆRING side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD KSENOPPLÆRING side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 2.1 Enhetspresentasjon... 3 2.1.1 Informasjon om enheten

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5 3 Læringsmiljø...

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per M. Sandengen Arkiv: B60 Arkivsaksnr.: 13/328

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per M. Sandengen Arkiv: B60 Arkivsaksnr.: 13/328 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per M. Sandengen Arkiv: B60 Arkivsaksnr.: 13/328 TILSTANDSRAPPORT GRUNNSKOLEN 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Det vises til dette

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/ Ås kommune Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås 2014 Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/01487-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20.05.2015

Detaljer

Utviklingsplan skoleåret Maudland skole

Utviklingsplan skoleåret Maudland skole Utviklingsplan skoleåret 2017 2018 Maudland skole Læringsresultater og læringsmiljø Emne Resultat Kommentarer 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Nasjonale prøver Regning Lesing 2,4 2,3 54, 66 50, 67 53 56 Resultatene

Detaljer

Kvalitet i grunnskolen

Kvalitet i grunnskolen BAKGRUNN Revisjon Midt-Norge har i brev av 16.2. fått en bestilling av forvaltningsrevisjon av kvalitet i skolene, jf. KU-sak 4/17. 1.1 BESTILLING Kontrollutvalget har ikke beskrevet formål eller innfallsvinkel

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 14/65 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

KVALITETSMELDING 2014

KVALITETSMELDING 2014 KVALITETSMELDING 2014 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 01.10.2014 Kommunestyret 30.10.2014 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2014/1075-9 RÅDMANNENS

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Vedtatt i driftsstyret den 12.4.2016 DS-038/16 Side 1 Innhold FORORD... 3 1. RAPPORTERING FOR 2015... 4 2. STRATEGISK PLAN

Detaljer

Møtebok. Protokollunderskrift: Lisa Reppen Halseth, AP, og Torleif Johnsen, FRP, ble enstemmig valgt til å skrive under protokollen.

Møtebok. Protokollunderskrift: Lisa Reppen Halseth, AP, og Torleif Johnsen, FRP, ble enstemmig valgt til å skrive under protokollen. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 16.01.2012 Tidspunkt: 12:00 14:10 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 1 Til saksnr. 2 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling For personalet i Nessetskolen

Plan for kompetanseutvikling For personalet i Nessetskolen Plan for kompetanseutvikling 2017-20 For personalet i Nessetskolen 1 Vedtatt i Utvalg for oppvekst og kultur 8-mars 2017, sak PS 4/17 Innhold 1. VISJON OG MÅL 3 2. BAKGRUNN 3 3. KURS- OG PLANLEGGINGSDAGER

Detaljer

Hvordan er tilretteleggingen og oppfølgingen av opplæringstilbudet i grunnskolen?

Hvordan er tilretteleggingen og oppfølgingen av opplæringstilbudet i grunnskolen? Hvordan er tilretteleggingen og oppfølgingen av opplæringstilbudet i grunnskolen? Presentasjon av Riksrevisjonens undersøkelse av opplæringen i grunnskolen v/ekspedisjonssjef Therese Johnsen Kristiansand

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 2 2 Fakta om skolen... 2 2.1 Elever og ansatte... 2 2.2 Elevenes forutsetninger... 2 2.3 Spesialundervisning... 2 3 Læringsmiljø...

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE EVALUERING AV 1. satsingenes effektivitet Effektiviteten omhandler i hvilken grad målene for intervensjonen har blitt

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure kommune 2012-2015 2015/2016 Vedtatt av hovedutvalg for helse og oppvekst 12.05.15 Innhold 1. Forord... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/ Ås kommune Elevundersøkelsen skoleåret 2013/14 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02223-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Rådmannens innstilling: 1 Elevundersøkelsen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Grunnskoleopplæring. Innhold

Grunnskoleopplæring. Innhold Grunnskoleopplæring Innhold Skolefakta... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Antall ansatte i Aktivitetsskolen... 2 Prosentvis dekning

Detaljer

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen i Vestre Toten 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 med utgangpunkt i mål og satsingsområder for grunnskolen i Vestre Toten 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: A20 Saksmappe: 2008/2791-0 Saksbehandler: Ivar Vereide Dato: 26.09.2013 Saksframlegg Tilstandsrapport for grunnskolen i Molde kommune 2012 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Drift-

Detaljer

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet)

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2017 10736/2017 2017/1032 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 08.03.2017 Bystyret 30.03.2017 Oppfølging av elever

Detaljer

Strategi for skoleutvikling og måloppnåelse

Strategi for skoleutvikling og måloppnåelse Strategi for skoleutvikling og måloppnåelse 2017-2020 Avdeling for kultur, oppvekst og skole ENEBAKK KOMMUNE Innhold 1. En helhetlig skoleutvikling med eleven i fokus...2 2. Overordnet målsetning...3 2.1

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 18.06.2013 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Skolens strategiske plan

Skolens strategiske plan Skolens strategiske plan Innledning Skolens strategiske plan er en langsiktig plan som bygger på Bergen kommunes Plan for kvalitetsutvikling. Skolens strategiske plan skal vise hvordan Varden skole jobber

Detaljer

SKOLENS DAG I BYSTYRET. Torsdag

SKOLENS DAG I BYSTYRET. Torsdag SKOLENS DAG I BYSTYRET Torsdag 13.03.14 Skolens dag Kl. 16.00 - (maks)17.15 Innledning. Skolepolitiske målsettinger. Presentasjon av tilstandsrapport for grunnskolen. v/ Inger Bømark Lunde. Presentasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00 DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 09.06.2017 Tid: 08:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013. Mål Nasjon Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2013 2012 2011 2013 Andel elever med enkeltvedtak 8,6

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2008 PS sak: Utvalg Møtedato 16/09 Komite for liv og lære 01.04.2009 Arkivsak: 09/1498 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Rådmannens

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Herøy kommune. Styrking av læringsmiljøet i Herøy

Herøy kommune. Styrking av læringsmiljøet i Herøy Styrking av læringsmiljøet i Herøy Hva har vi oppnådd så langt? Vi har gitt det pedagogiske personalet påfyll av kompetanse. Vi har gitt dem en arena for å diskutere fag og utvikling. Vi har klart å skape

Detaljer