BUSTADPOLITISK PLAN FOR MIDSUND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUSTADPOLITISK PLAN FOR MIDSUND"

Transkript

1 BUSTADPOLITISK PLAN FOR MIDSUND Godkjent i kommunestyret den sak 07/12 1

2 1 FORORD FAKTA OM MIDSUND KOMMUNE STATISTISKE NØKKELDATA FOR MIDSUND KOMMUNE / ( MØRE OG ROMSDAL ) DAGENS SITUASJON OG SYN PÅ FRAMTIDA BUSTADPOLITISK PLAN TILTAKSDEL BUSTADPOLITISK PLAN TILTAKSDEL - INVESTERINGSPLAN Forord Kommunen sin bustadpolitisk plan skal definere kommunen sine behov og utfordringar i forhold til tilrettelegging av bustadområde og bustadar. Plana skal ivareta behova i den ordinære bustadmarknaden, samt leggje til rette for at grupper med særlege behov får tilgang til tilpassa bustadar. Plana gjev ei oversikt over kommunen sin utfordringar og behov på dette feltet, kva for tiltak som er nødvendig og kven som har hovudansvaret for gjennomføring. Plana er utarbeida av utviklingskomité Eigedomsorganisering og utvikling og er ein del av rapporten Organisering av eigedomsforvaltninga i Misund Kommune datert som komiteen legg fram for kommunestyret: Komiteen har hatt følgjande medlemar: Arnstein Misund leiar Magne Reiten nestleiar Ann Merete Rakvåg Kari G. Tangen Lars Jarle Jenset 2

3 2 Fakta om Midsund kommune Midsund kommune er ein øykommune i Møre og Romsdal, med eit folketal på 1923 innbyggjarar pr Kommunen består av øyene Otrøy og Midøy, samt småøyene Dryna, Magerøy og Tautra. Alle øyene, utanom Tautra er knytt saman med bruer. Samla areal for kommunen er 96 km 2. Fiske og oppdrett, jordbruk og mekanisk industri er hjørnesteinane i det lokale næringsliv. Grunnskulen for småtrinnet klasse er lokalisert i to mindre bumiljø på Midøya og Raknes. Midsund skule har elvar frå klasse. For å få vidaregåande opplæring må elevane ut av kommunen, t.d. til Molde eller Brattvåg. Barnehagetilbodet i kommunal regi er fordelt på 3 stadar i kommunen, - Midsund sentrum, Raknes og Nord Heggdal. Det er også 2 private barnehagar i kommunen, - Ugelvik og Søre Midøy. I kommunesenteret Midsund er dei fleste servicetilboda samla, og her finn du m.a. bank, post i butikk, frisør, tannlege, spisestadar, kolonialbutikkar, bensinstasjon m.m. Her ligg og kommunale- og offentlege kontor, skule, idrettshall, bibliotek, sentralidrettsanlegg. Midsund omsorgssenter med 66 bueiningar saman med helsesenter/ legesenter er og lokalisert i Midsund sentrum. Det er også tilbodet innanfor PU med eigen bustad med 3 einingar. 2.1 Statistiske nøkkeldata for Midsund kommune Statistisk Sentralbyrå publiserte data Fylke Alder I alt Kommune Begge kjønn 15 Møre og Romsdal Midsund Møre og Romsdal % 1,2 % 4,9 % 1,3 % 9,5 % 4,3 % 5,4 % 24,9 % 20,5 % 13,6 % 9,1 % 4,6 % 0,8 % 1545 Midsund % 0,9 % 5,6 % 1,5 % 9,4 % 3,7 % 4,8 % 22,8 % 18,3 % 14,9 % 10,9 % 6,1 % 1,2 % Menn 15 Møre og Romsdal Midsund Møre og Romsdal % 1,2 % 5,0 % 1,4 % 9,8 % 4,3 % 5,6 % 25,6 % 21,1 % 13,9 % 8,3 % 3,4 % 0,4 % 1545 Midsund % 1,1 % 5,3 % 1,4 % 9,6 % 3,6 % 5,2 % 22,2 % 19,5 % 15,5 % 10,8 % 5,5 % 0,2 % Kvinner 15 Møre og Romsdal Midsund Møre og Romsdal % 1,1 % 4,8 % 1,3 % 9,3 % 4,2 % 5,2 % 24,1 % 19,9 % 13,3 % 9,8 % 5,9 % 1,2 % 1545 Midsund % 0,6 % 5,9 % 1,5 % 9,2 % 3,8 % 4,3 % 23,3 % 17,1 % 14,4 % 11,0 % 6,7 % 2,2 % Folketalsutviklinga dei siste 20 åra viser ein negativ trend i Midsund kommune. Dette gjev utfordringar der kommunen blant anna bør bidra aktivt for å skaffe god kapasitet på husvære til både unge i etableringsfasen og aktuelle innflyttarar. 3

4 2.2 Dagens situasjon og syn på framtida Det har dei siste åra vore stort underskot på ledige bustadar i Midsund og særleg har etterspørselen vore stor i- og rundt sentrum. Denne mangelen på bustadar har heilt klart medverka til at unge familiar har etablert seg i andre kommunar der tilbodet på bustadar har vore betre. Det vert no bygd opp ein viss kapasitet i privat regi for å demme opp om denne etterspørselen og desse bustadane vert selde fortløpande. Dette er ikkje nok til å dekkje alle dei behova som vil melde seg framover, særleg i leiemarknaden. Komiteen ser derfor behov for ny utbygging i kommunal regi: 4-6 utleiebustadar. Skal kommune ha nok bustadar til bl.a. nye tilsette bør ein ha 4-6 nye bustadar i perioden I dag er det ein ledig bustad og 3 innleigde bustadar. Ny prestebustad i Selvika for så å selje Utsyn som i dag er prestebustad i Dagens bustad stettar ikkje krava. Ny bustad vil gje høgre refusjon frå staten og ikkje påføre kommunen særleg større utgifter. Nye bustadar for psykisk utviklingshemma Komiteen viser til utgreiing frå Utviklingskomiteen for eldrepolitikk og omsorgsutvikling Erstatning for Høgda Komiteen viser til utgreiing frå Utviklingskomiteen for eldrepolitikk og omsorgsutvikling Mulig utbygging som resultat av rekrutteringsprogram. Midsund kommune har inngått avtale med selskapet Placement AS med målsetting om å få personar hovudsakleg familiefolk dei neste 2 åra. Skal kommune ta i mot så mange folk over ein så kort periode må ein leggje til rette for å finne bustad. Kommunen skal i den samanheng kartleggje ledige bustadar for evt. kjøp eller leie for dei nye familiane. Alternativa for å finne nok bustader er : o Den opne marknaden. o Byggje nye bustader. Kommunen må her bidra aktivt til å skaffe bustader til dei som kjem og legge forholda godt til rette for dei. Bustadsosial kartlegging Etter samtalar med sosialkontoret og flyktningtenesta greier ein stort sett å skaffe bustad til denne målgruppa. Når det gjeld akutte behov til vanskelegstilte må ein basere seg på ledige kommunale bustadar eller leie inn bustadar/ leie rom på overnattingsstadar. Når det gjeld omsorgsbustadar har kommune 16 nye husvære på Bøen, 8 bustadar vest for sjukeheimen og Høgda har 4 plassar i kollektiv. Sjukeheimen har 30 bustadar (+ 6 som skal renoverast), samt 8 bustadar som et tilbygg. Til saman blir dette 66 bustadeiningar som vil auke til 68 dersom Høgda vert avvikla og 6 rom vert renovert på sjukeheimen. 4

5 3. BUSTADPOLITISK PLAN TILTAKSDEL "Midsund kommune skal legge til rette for auka busetting og næringsskaping som ledd i å vere eit framtidsretta og attraktivt lokalsamfunn". Nr. Namn på tiltak Ansvar for gjennomføring Tidsperspektiv Konkretisering 1 Rullering kommuneplan Kommunestyret Oppstart 2007 (tekstdel og arealdel) 2 Utarbeide informasjon om "Tomte- og arealressursar i kommunen" Teknisk Ferdig. Ligg på heimesida Betre samling av informasjon til publikum om kor ein kan byggje. Kopling til internett på kommunen 3 Betre informasjon om Husbanken sine ordningar og Midsund kommune sin rolle på området. 4 Leggje til rette for bustadbygging i område der innbyggjarane ønskjer å bu. 5 Leggje til rette attraktive område for etablering av fritidsbustader 6 Det skal vere tilgang på eit minimum av nøkterne utleigebustader i kommunen 7 Kommunen skal vurdere eigarskap og drift av dei kommunale bustadene 8 Utarbeide prosedyrar for etablering og organisering av leigetilhøva til førstegangsbusette flyktningar. 9 Implementering av mål, tiltak og verkemiddel for bustadpolitikken ved rullering av kommunale planar innan helse, omsorg, psykiatri mv. si heimeside. Økonomiavdelinga og sosialtenesta Oppstart vinter 2007 Betre informasjon til potensielle husbyggjarar og andre interesserte, samt ivareta dei bustadsosiale ordningane til Husbanken og kommunen Kommunestyret Kontinuerleg arbeid Arbeidet med rullering av kommuneplanen sin arealdel blir særleg viktig. Utarbeiding av reguleringsplanar med heilskaplege løysningar skal prioriterast. Kommunestyret 2007 Areal til formålet må vurderast i samband med rullering av kommuneplanen sin arealdel. Områda bør ha avstand til ordinære heilårsbustader. Teknisk Kontinuerleg Kva som er nødvendig tal på utleigebustader vil marknaden til ein kvar tid vise Utviklingskomiteen. Hausten 2006 Det vert fremma eigen sak som dekkjer alle typar eigarskap og forvaltning/ drift av desse til kommunestyret Flyktningetenesta Oppstart hausten 2007 Helse- og sosialutvalet Kontinuerleg 5

6 4. BUSTADPOLITISK PLAN TILTAKSDEL - INVESTERINGSPLAN Nr. Namn på tiltak Ansvar for gjennomføring Tidsperspektiv Totalkostnad Finansiering 1 Ny prestebustad Teknisk ,- Lån Nye utleigebustadar Misund Bustadstifting der Midsund kommune og evt.andre selskap er leigetakarar for vidare utleige 3 Ombygging av noverande somatisk 1 ved Omsorgstenesta/ teknisk/ ekstern sjukeheimen til 6 plassar til einerom. konsulent - salg av dagens prestebustad 2007/08 0 Midsund kommune kan selje 2 borettslagsleiligheter Lyngja 3 og Lyngja ,- Lån. Evt. tilskot 4 3 nye bustadar Lønn 2 Heimetenesta Lån. Husbanken. Evt. tilskot I samband med etablering av nytt dagsenter for PU skal eigedomen Eik seljast og dermed tilbakeførast til privat bustad. Berekna salsverdi kr ,-. 6