Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund Omsorgssenter Dato: Tid: 14:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund Omsorgssenter Dato: 26.01.2012 Tid: 14:00"

Transkript

1 Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund Omsorgssenter Dato: Tid: 14:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon som syt for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter etter nærare melding. SAKSLISTE Saksnr Innhald Arkivsaknr PS 12/6 Godkjenning av protokoll PS 12/7 Kommunal garanti lån - Tøndergård skole og ressurssenter 2012/22 PS 12/8 Delfinansiering av Romsdalsmuseet sitt nye utstillings- og magasinbygg 2009/175 Midsund, Einar Øien Ann Torill Vaksvik ordførar sekretær

2 PS 12/6 Godkjenning av protokoll

3 Midsund kommune Rådmannen Arkivsak: 2012/22-2 Arkiv: 256 Saksbeh: Ketil Ugelvik Dato: Saksframlegg Kommunal garanti lån - Tøndergård skole og ressurssenter Utvalsak Utval Møtedato 12/7 Formannskapet Kommunestyret Forslag til vedtak: Midsund kommune garanterer i samsvar med samarbeidsavtalen for kr , dvs 3.1% av eit samla lån på kr Vedtaket må godkjennast av fylkesmannen. Saksutgreiing: I brev frå Tøndergård skole og ressurssenter av vert eigarkommuane bedne om å stille garanti for eit lån på kr Tøndergård skole og ressurssenter er ein interkommunal skole som gir opplæring til barn og unge med lærevanskar. Opplæringa blir gitt både på grunnskole og vidaregåande nivå. Skolen har internat. I tillegg er skolen eit ressurssenter med kompetanse innan mange pedagogiske fagfelt dette er noko som skulane i regionen nyt fordelar av. Desse kommunane er eigarar: Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes. Midsund abonnerer på 1 grunnskuleplass. Tøndergård har i fleire år hatt planar om utbygging og rehabilitering. Skolen vart bygd på 70- talet og delar av bygget (kontor og personalrom) vart oppgradert i 2003.

4 Utvidinga er tenkt brukt til å forbetre klasseromsfasilitetane og er planlagt gjennomført som eit frittståande bygg på 420 m2. Klasseromma treng utbetring m.a. som følgje av auka elevtal, men og som ein konsekvens av elevane sitt personlege utstyr krav meir plass. Kommunane har vore orientert om planane og saka har vore på agendaen i styre og representantskap i mange år. Skolen har avsett midlar på fond. Fondet er pr på vel 4,3 millionar kroner. I tillegg kjem 60% kva som utgjer vel 1 million kroner. Representantskapet har gitt prosjektet ei økonomisk ramme på kr Vurdering: I tillegg til fondet på 4.3 millionar har skolen eit anna udisponert fond på 2.5 millionar kroner. Dette er midlar dei ønskjer å ha for å møte framtidige kostnader/utbetringar. Tøndergård skole og ressurssenter har ein sunn økonomi. For rådmannen er det eit tankekors at mange av eigarkommunane opplever heilt andre økonomiske kår. Midsund kommune er på Robek-lista og ein garanti må godkjennast av fylkesmannen. Garantisummen er ikkje stor og ein kan ikkje sjå dei store negative konsekvensane av å stille denne garantien. I brevet går det og fram at utbygginga ikkje vil føre til prisauke på elevplassane. Tøndergård skole og ressurssenter er eit gode for regionen vår. Elevane og dei tilsette fortener gode arbeidsforhold. Utifrå dette vil ein rå til at garantien vert stilt. Økonomiske / administrative konsekvensar: Vedtaket må godkjennast av fylkesmannen Ketil Ugelvik Rådmann Vedlegg (prenta): Brev frå Tøndetgård skole og ressurssenter Vedlegg (uprenta): Særutskrift går til:tøndergård skole og ressurssenter, Postboks 1053, 6402 Molde

5 Midsund kommune Rådmannen Arkivsak: 2009/ Arkiv: 223 Saksbeh: Ann-Heidi Paulsen Orvik Dato: Saksframlegg Delfinansiering av Romsdalsmuseet sitt nye utstillings- og magasinbygg Utvalsak Utval Møtedato 12/8 Formannskapet Kommunestyret Forslag til vedtak: Midsund kommune ser behovet for eit nytt publikums- og magasinbygg for romsdalsregionen. Midsund kommunestyre viser til mottatt finansieringsforslag i saka og beklagar at vi ikkje har høve til å imøtekome søknaden i komande økonomiplanperiode. Vedtaket er grunna i vanskeleg kommuneøkonomi. Saksutgreiing: Formålet med nytt publikums- og magasinbygg er betre vern av Romsdals kulturarv og betre, heilårlig formidling til innbyggarane i Romsdal. Midsund kommunestyre behandla sist denne saka i møte 3.mai 2011 og gjorde då slikt vedtak: Midsund kommune kan ikkje ta del i finansiering av nytt utstillings- og magasinbygg til Romsdalsmuseet i Molde med den finansieringsmodellen som ligg føre.

6 Midsund kommune ber om at det blir utreda ein alternativ finansieringsmodell som gjer det muleg for kommunen å skyte inn sin andel av kapitalen utan at det blir å rekne som eit driftstilskudd i kommunerekneskapen. I brev frå Romsdalsmuseet datert legg museet til grunn ein alternativ finansieringsmodell for dei av eigarkommunane som er ROBEK-kommunar (Vestnes, Fræna og Midsund). Kommunar som ikkje har frie midlar kan bidra til byggeprosjektet gjennom å gå inn som aksjonærar i Romsdalsmuseet eiendom AS tilsvarande søknadsbeløpa. For Midsund kommune utgjer dette ei investering tilsvarande kr , og må dekkjast gjennom bruk av "Istadpengane"/ frie investeringsfond tilsvarande. I tillegg pliktar vi oss til å gje øyremerka driftstilskot i 40 år over ansvar 2500 Kulturformål: 2011 kr , kr , kr , kr 11604, kr , kr , kr 8 477, kr 6 522, kr 4.568,00 Saka har sin start i brev datert frå Romsdalsmuseet. Museet søkjer om delfinansiering til bygget frå Midsund kommune. Det var tidlegare sendt søknad til stat, fylkeskommune og romsdalskommunane. I statsbudsjettet for 2011 og 2012 gav ikkje staten pengar til nybygget. Grunngjevinga var at den lokale og regionale finansieringa ikkje var på plass. Utgangspunktet for kostnadsberekninga er 138 millionar kroner med basis i kostnadsnivået i Det er ei forutsetning for få statleg medfinansiering at heile den regionale og lokale finansieringa er på plass. Romsdalsmuseet ber om at kommunane kan finne løysningar for å ta del i dette viktige dugnadsprosjektet som Romsdalsmuseets nybygg er. Dei må ha tilbakemelding innan l.mars 2012 for vidareformidling til statleg mynde. For å lykkes må samelege i spleiselaget av romsdalskommunane stille opp med sin del saman med Møre og Romsdal fylkeskommune. Difor må dette finne sin løysning snarast for å konkurrere om statleg finansiering i Føresetnaden er per medio januar 2012 ikkje til stade då Vestnes kommune i same sak i Vestnes kommunestyre gjorde likelydande vedtak som forslag til vedtak frå rådmannen i Midsund i denne sak. Vurdering: Midsund kommune tilhøyrer omlandet til Romsdalsmuseet, og deira eksistens, samling og kompetanse gjev identitet og attraktivitet både til byen Molde som regionsenter og til omlandet rundt. For at dei skal kunne ta den rolla som og vi har ønskje og behov for, må dei ha betre utstillings- og magasinlokalar/ bygg. Romsdalsmuseet ber om at kvar av kommunane skal gi investeringstilskot tilsvarande 1/ 3 av total del i åra 2013, 2014 og For Midsund i ny modell blir det eit kontantutlegg tilsvarande aksjeinnskot av kr i år 2013.

7 Finansieringsplan (*) Samla investeringar eks mva kr Investeringstilskot frå staten ved Kd; 33.3% kr = Totalt - lån Romsdalsmuseet, finansieres ved økte drifttilskudd kr = rest investeringsbehov fylkeskommune og kommuner kr Investeringstilskott Møre og Romsdal fylkeskommunekr investeringstilskott Molde kommunekr investeringstilskott Fræna kommunekr investeringstilskott Rauma kommunekr investeringstilskott Vestnes kommunekr investeringstilskott Aukra kommunekr Investeringstilskott Nesset kommunekr investeringstilskott Midsund kommunekr investeringstilskott Sandøy kommunekr samla finansiering lån og (*) Investeringstilskott kan deles investeringarkr over 3 år, frå byggestart Midsund kommune har ikkje disposisjonsfond, og vi har ikkje høve til å gjere låneopptak for å investere i eigedom vi ikkje eig. Vi kan heller ikkje låne til å kjøpe aksjar og einaste finansieringskjelde er då ubundne investeringsfond. I dette fondet er det per til disposisjon ca kr 15 millionar, og desse var i føre økonomiplan føreset brukt til ny skule med kr 13 million. Økonomiske / administrative konsekvensar: Tiltaket er positivt for regionen og for lokalhistoria til Midsund og omlandet rundt. Rådmannen tilrår likevel ikkje til at Midsund tek del i denne satsinga, då vi ikkje har økonomi til dette. I tillegg til aksjekapitalen vil drifta med ei deltaking i prosjektet bli belasta i 40 år med eit driftstilskot. Dette er eit svært langt perspektiv å binde opp drifta i noko som vi ikkje eig eller driftar sjølv, eller har plikt til å drive. Ketil Ugelvik rådmann Ann-Heidi Paulsen Orvik rådgjevar Vedlegg (prenta):

8 Vedlegg (uprenta): Komplett saksmappe Særutskrift går til: Romsdalsmuseet Molde, Per Amdamsveg 4, 6413 Molde ROR, Molde

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 04.02.2013 Tid: 12:00

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 04.02.2013 Tid: 12:00 Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 04.02.2013 Tid: 12:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr

Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 02.11.2006 Tid: 12:00 NB Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING AV TIDLEGARE ÅRS MEIRFORBRUK - INVESTERINGSREKNESKAPEN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING AV TIDLEGARE ÅRS MEIRFORBRUK - INVESTERINGSREKNESKAPEN OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.11.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING

Detaljer

Kommunestyret MØTEINNKALLING

Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING MØTEDATO: 16.02.06 STAD: TID: 15:00 Kantina, Midsund sjukeheim Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf 71 27 05 00. Er nokon ugilde i ei sak, må det meldast frå om dette.

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64 Arkiv: Notat om næringsarbeidet i Luster kommune Rådmannen si tilråding: Næringsutvalet seier seg samd i innhaldet i notatet Sakshandsaming og

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 26.03.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: 13:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Tid: 10.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om rusarbeidet i kommunen STYRK og psykososialt team Orientering om kommunen si forvaltning av låneporteføljen

MØTEINNKALLING. Orientering om rusarbeidet i kommunen STYRK og psykososialt team Orientering om kommunen si forvaltning av låneporteføljen VOLDA KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtestad: 1. etg, Samfunnshuset i Volda Dato: 31.01.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Orientering om rusarbeidet i kommunen STYRK og psykososialt team Orientering om kommunen

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen - dialog 23.04.08: Kommunestyreseminar 24.04.08: Kommunestyremøte Tid: frå kl.09:00 begge dagar Eventuelt forfall

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 1 Saksframlegg Langtidsbudsjett (LTB) HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/ Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse:

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer

Fylkesordførarens svar på interpellasjon frå Frank Sve (FrP) ang. sak om Opera- og kulturhus i Kristiansund rekneskapsmessige konsekvensar

Fylkesordførarens svar på interpellasjon frå Frank Sve (FrP) ang. sak om Opera- og kulturhus i Kristiansund rekneskapsmessige konsekvensar Fylkesordførarens svar på interpellasjon frå Frank Sve (FrP) ang. sak om Opera- og kulturhus i Kristiansund rekneskapsmessige konsekvensar Knytt til sak T-10/14 Opera- og kulturhus i Kristiansund som vart

Detaljer