Planprogram for kommunedelplan for bustadutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planprogram for kommunedelplan for bustadutvikling 2013-2020"

Transkript

1 Planprogram for kommunedelplan for bustadutvikling Høyringsframlegg Plan- og utbyggingssjefen

2 Innhold 1. Innleiing Bakgrunn for planarbeidet Lovgrunnlag for planarbeidet Føremålet med planarbeidet Overordna føringar for planarbeidet Statlege føringar Regionale føringar Lokale føringar Utviklingstrekk og utfordringar på planområdet Befolkningsutvikling Bustadmasse Tema i planen Utvikling av Fjell som attraktiv bustadkommune Bustadsosiale behov og utfordringar Planprosess og medverknad Organisering Medverknad Framdrift...9 2

3 1. Innleiing 1.1 Bakgrunn for planarbeidet Fjell har vore ein vekstkommune med høg innflytting i over 40 år. Dei siste 15 åra har også utflyttinga vore høg. Kommunen legg opp til vidare vekst både i kommunesentra og grender, og Fjell står no ovanfor dei største og mest omfattande utbyggingsplanar nokon sinne. Planane vil endra fysiske kvalitetar som infrastruktur og bustadtypar, og ein ventar sterk auke i folketal, kanskje særleg i dei mest sentrale områda. Både Statistisk Sentralbyrå sine befolkningsframskrivingar og utbyggingsplanane tyder også på at kommunen står ovanfor endringar i befolkningssamansettinga med omsyn til m.a. aldersgrupper. Bustadmeldinga og Bustadsosialt handlingsprogram, som er ein del av Helse, sosial og omsorgsplanen /2016 (HSO-planen), er dei gjeldande planane for bustadpolitikk i Fjell. Det er no trong for eit oppdatert planverk som speglar utviklinga. Vidare er det ønskjeleg å integrera Bustadmeldinga og det Bustadsosiale handlingsprogrammet for å få ein meir heilskapleg og tverretatleg drøfting av behova knytt til kommunalt disponerte bustader for prioriterte grupper, universelle og trygge bustadområde, og gode levekår for alle. Både i den politiske leiinga i Fjell si tiltredingserklæring og kommunen sitt handlingsprogram er det eit mål å fokusera på bustadsituasjonen. Tidlegare bustadmeldingar i kommunen har hatt form som kommunedelplanar, og Rådmannen legg opp vidareføringa av dette planverket gjennom planprogram for kommunedelplan for bustadutvikling Lovgrunnlag for planarbeidet Planen vil få status som tematisk kommunedelplan innanfor samfunnsplanlegginga etter Plan og byggingslova (pbl), men utan heimel til arealdisponeringar. Om det er teneleg vil ein likevel i dette planarbeidet kunna gje tilrådingar om arealdisponeringar til kommuneplanen sin arealdel. Det er eit krav i pbl at det skal utarbeidast eit planprogram for alle kommunedelplanar. Som det fyrste dokumentet i ein planprosess skal planprogrammet avklara: Føremålet med planarbeidet Planprosessen med fristar og deltakarar Opplegg for medverknad 1.3 Føremålet med planarbeidet Kommunedelplan for bustadutvikling tek sikte på å vurdera kommunen si rolle på bustadområdet lokalt og regionalt, og vera eit utgangspunkt for Fjell kommune til å styra bustadutviklinga i ønskja retning. Planen skal såleis gje kommunen mål, strategiar og tiltak knytt til to hovudtema: Utvikling av Fjell som attraktiv bustadkommune Bustadsosiale behov og utfordringar 3

4 2. Overordna føringar for planarbeidet 2.1 Statlege føringar I Noreg er det eit overordna nasjonalt mål at alle skal kunna bu trygt og at det fysiske bustadmiljøet vert utforma ut frå omsynet til ei berekraftig utvikling. Pbl skal medverka til at bustader og bygg skal vera sikra, og omsynet til universell utforming, miljøvern og god kvalitet, skal stå sentralt i byggjeverksemda. I eit folkehelseperspektiv er gode bustader grunnlaget for ei verdig tilvære, og vil ofte vera avgjerande for innbyggjarane si helse og deltaking i arbeidslivet. For barn, eldre og personar med nedsett funksjonsevne eller ingen tilknyting til arbeidslivet, er bustaden særleg viktig. Husbanken er staten sitt sentrale organ for gjennomføring av nasjonale bustadpolitiske mål. Husbanken sine regionale kontor er ein sentral aktør i kommunal bustadpolitikk, med særleg vekt på kompetanseutvikling for kommunane. Andre viktige føringar: Stortingsmelding nr. 49 ( ) Om boligetablering for unge og vanskeligstilte St.meld. nr. 23. ( ) Om boligpolitikken På vei til egen bolig ( ). Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet Stortingsmelding nr. 20 ( ) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller 2.2 Regionale føringar Fjell kommune har ein samarbeidsavtale med Husbanken Region Vest og dei vil vera ein sentral medspelar i bustadutvikling i Fjell i åra som kjem. Regionalkontoret støttar arbeidet med kommunedelplan for bustadutvikling , gjennom bustadsosialt kompetansetilskot og rådgiving. Dei ønskjer at kommunedelplan for bustadutvikling m.a. skal ha fokus på bustadsosial organisering og verkemiddelbruk, i tillegg til unge vanskelegstilte og familiar utan husvære. Fylkesplan for Hordaland legg opp til auka fortetting langs eksisterande infrastruktur og lokalisering av nye bustader i høve transportbehov og eksisterande kapasitet på vegnettet. Bergen og omlandskommunane sine bustadrelaterte planer og strategiar, vil også vera referanse i høve dette planarbeidet, m.a. Bergen kommune si Bustadmelding for Bergensregionen. 2.3 Lokale føringar Strategiane frå m.a. Tiltredingserklæringa ( ), Kommuneplanen sin arealdel ( ) samt relevante meldingar og planverk vil vera viktige lokale føringar for planarbeidet. 3. Utviklingstrekk og utfordringar på planområdet Planen skal utformast i tråd med dei behova kommunen står ovanfor. Planprogrammet legg opp til at det i planarbeidet skal drøftast korleis kommunen kan leggja til rette for eit samfunn med godt bustadsosialt 4

5 miljø, dvs. ei mangfaldig befolkningssamansetning, gode bustadmiljø med høg bufastleik og trivsel, der alle får tilgong på eigen bustad. 3.1 Befolkningsutvikling Fjell er ein kommune som har vore prega av til tider stor vekst. Kommunen har gått frå innbyggjarar i 1971 ved opninga av Sotrabrua til per 1. januar Framskrivingar viser at befolkningsveksten vil halda fram i kommunen, og i 2040 vil innbyggjartalet vera , ei auke på 69.3% frå 2011 (Statistisk sentralbyrå, 2011; Framskriving med høg nasjonal vekst). Framskrivinga viser også ei endring i alderssamansetting, der det særleg interessante er ein nedgang i prosentdel yrkesaktive og ein betydelig auke i prosentdel pensjonistar. Kjelde: Statistisk sentralbyrå.framskriving med høg nasjonal vekst Trass i auka vekst, er flyttemønsteret eit særtrekk ved kommunen. Dei siste 15 åra har innflyttinga jamt vore på personar, medan utflyttinga har vore Nettoinnflytting var i 2010 på 81 personar. Flyttemotivundersøkinga for Fjell 2011 viser at over halvparten av utflyttarane dei siste tre åra er unge under 30 år. Vidare viser undersøkinga at det er i denne aldersgruppa tilbakeflyttarpotensialet er størst (46 %), og at moglegheita for bustad eller tomt vil vera avgjerande. Også innflyttarane til Fjell svarte at moglegheita for kjøp av bustad eller tomt var ein viktig faktor for å flytte til kommunen (63%). Dei viktigaste årsakene til å flytte ut av Fjell kommune er ønskje om å bu meir sentralt/urbant, betre jobbmoglegheiter, utdanning og samlivsbrot/sambuarskap. Undersøkinga viser at 60% av innbyggarane i kommunen er innflyttarar, dei fleste i frå Bergen. Det er vanleg å flytte til kommunen i etableringsfasen, og dei viktigaste motiva er moglegheita for kjøp av bustad/tomt samt oppvekstvilkår for barn og unge. I underkant av halvparten (45,8 %) av dei med arbeidsplass i Fjell, bur i ein annan kommune, og pendlar til Fjell (SSB, 2011). Dette kan reknast som potensielle innflyttarar. Med tanke på at framskrivinga viser at den yrkesaktive delen av befolkninga vil gå ned fram mot 2040, kan det vera viktig for kommunen å leggja til rette for realisering av dette innflyttarpotensialet. 5

6 3.2 Bustadmasse Tidligare bustadmeldingar (1997/2001 og ) har peika på at kommunen har eit einsidig bustadtilbod som høver best for barnefamiliar. I løpet av dei siste 10 åra ser vi berre to prosent forskjell i samansettinga av bustadmassen (kjelde: SSB). Ved utgangen av 2010 var det totalt 8105 bustader i kommunen og nærmare 80% var einebustader. I følgje flyttemotivundersøkinga 2011 er mindre husvære etterspurd av fleire aldersgrupper. Den er ei nasjonal målsetting at vanskelegstilte på bustadmarknaden ikkje skal overstige 1,5% av folketalet. I følgje gjeldande HSO-plan med bustadsosialt handlingsprogram /2016 utgjer vanskelegstilte på bustadmarknaden 1,8% av det samla folketalet i Fjell. Med dagens folketal utgjer dette om lag 400 vanskelegstilte personar. Per i dag forvaltar og eig Fjell bustadstifting, (kommunen sin utbyggar og forvaltar) rundt 290 husvære, fordelt på utleigebustader og omsorgsbustader, barnehagar og prestebustader. 4. Tema i planen Utvikling av Fjell som attraktiv bustadkommune Bustadsosiale behov og utfordringar 4.1 Utvikling av Fjell som attraktiv bustadkommune Med den venta veksten i Bergensregionen dei neste åra, og dei potensielle innflyttar- og tilbakeflyttargruppene er det viktig at Fjell posisjonerar seg som ein integrert del av den regionale bustadmarknaden. Nasjonale trendar viser at trivselsfaktorar rundt bustad og nærmiljø er blant dei viktigaste årsakene til at folk flyttar eller blir buande. Som tidlegare nemnd har Fjell, trass i den jamne veksten dei siste åra, også høg utflytting. Med den vidare utviklinga av sentrumsområda i kommunen blir det særleg viktig å leggja til rette for å skapa både tettstader og grender der innbyggjarane trivs og ønskjer å fortsetja å bu, og å unngå eit rotlaust samfunn med stor gjennomtrekk. Planprogrammet legg opp til å drøfte to ulike undertema knytt til utvikling av Fjell som attraktiv bustadkommune: Variert og formålsteneleg bustadsamansetting og nærmiljø Livskraftige grender I tillegg vil det vera viktig å visa samanhengen mellom dei geografiske områda tettstad og grender, og korleis dei kan styrka kvarandre. Eit sterkt og funksjonelt sentrum vil vera ein viktig faktor i utviklinga av livskraftige grender og visa versa Variert og formålsteneleg bustadsamansetting i sentrum Områder som t.d. Straume, Bildøyna og Ågotnes skal, i følgje eksisterande planverk, vera tettstader eller urbane områder. Kven som vel å busetje seg på desse tettstadene vil i stor grad vera avhengig av kva type bustader som vert byggja og kvalitetar i nærmiljøet. I planarbeidet vert det lagt opp til ei drøfting av korleis kommunen kan leggja til rette for realisering av det tidlegare omtala innflyttarpotensialet, t.d. blant unge under 30 år og arbeidspendlarar. Kommunen treng også kunnskap om kva sosiale utfordringar den planlagde fortettinga og urbaniseringa vil føra med seg, og korleis ein kan sikra tilgong til denne bustadmarknaden for t.d. unge økonomisk vanskelegstilte, og få eit differensiert busettingsmønster. 6

7 4.1.2 Livskraftige grender Flyttemotivundersøkinga 2011 viser at det er ein viss tendens til fråflytting frå grendene i kommunen. Den politiske leiinga i Fjell ønskjer å utvikle grendene, og arbeide for auka bustadbygging i desse områda for å sikra livskraftig lokalsamfunn. Det er trong for å drøfta korleis kommunen kan leggja til rette for dette og kva kvalitetar, funksjon og identitet grendene skal ha i framtida. 4.2 Bustadsosiale behov og utfordringar Det er kommunane som er ansvarlege for busettinga av vanskelegstilte og grupper med særskilde behov på bustadmarknaden. I Fjell er det bustadsosiale arbeidet fordelt på fleire ulike aktørar, og etter NAVreforma vart også NAV-Fjell ein sentral aktør. Planprogrammet legg opp til å fokusera på to ulike undertema knytt til bustadsosiale behov og utfordringar: Bustader for vanskelegstilte og grupper med særskilde bustadbehov Bustadsosial organisering og verkemiddelbruk Bustader for vanskelegstilte og grupper med særskilde behov Med dei befolkningsendringane og utbyggingsplanane kommunen står ovanfor er det trong for å diskutera kva bustadbehov vanskelegstilte og grupper med særskilde behov på bustadmarknaden har i dag og kva vi kan venta i framtida. Som del av planarbeidet er det naudsynt å avklara og definera kva grupper som skal verta omfatta av planen. Fjell bustadstifting er kommunen sin utbyggar av kommunale bustader, og forvaltar denne bustadmassen. Tildelinga av bustader er fordelt mellom Fjell bustadstifting og Omsorgssjefen. I dei nye retningslinene frå Husbanken vedrørande tilskot/lån til utleigebustader vert det stilt krav om at kommunen har tildelingsretten av bustader og ikkje huseigar. Dette gjeld ikkje omsorgsbustader som kommunen allereie har tildelingsretten på. Endringa i retningslinene kan få følgjar for vidare utbygging, og det er trong for ei avklaring og drøftinga av kor tildelingsansvaret skal liggja og kven som skal byggja. I tillegg er det trong for å diskutera følgjande spørsmål: Lokalisering/samlokalisering av bustader Kriteria for tildeling av bustad Bustadsosial organisering og verkemiddelbruk Det bustadsosiale arbeidet i Fjell er fordelt på følgjande aktørar: Omsorgssjefen, Sosialsjefen, NAV og Fjell bustadstifting. Desse forvaltar startlån, bustøtte, bustadtilskot, kommunale utleigebustader, og bustadsosiale oppfølgingstenester for dei vanskelegstilte og grupper med særskilde behov på bustadmarknaden. Gjennom planarbeidet vil ein drøfta moglege organisasjonsformar tilpassa kommunen sitt behov for å sikra ein heilskapleg verkemiddelbruk. I tillegg til kommunal organisering vil ein her òg sjå nærmare på regionalt samarbeid. 5. Planprosess og medverknad Kommunedelplan for bustadutvikling har to ganske ulike hovudtema; utvikling av ein attraktiv bustadkommune og bustadsosiale behov og utfordringar. Tverrpolitisk og tverrfagleg deltaking vert sentralt i planarbeidet. Det vert også viktig å leggja til rette for gode og inkluderande arenaer for medverknad. 7

8 5.1 Organisering Gjennom ulike temaplanar har kommunen hausta erfaring med ulike formar for organisering av planarbeidet, m.a. med politisk styringsgruppe og politisk utnemnd arbeidsgruppe. Erfaringa med ei slik organisering med fleire politiske vedtaksnivå under planarbeidet, viser at den politiske dialogen vert gjort meir komplisert enn naudsynt. Ei organisering der ein heil politisk komité er styrings- og arbeidsgruppe, vert fort unødvendig kostbar og tidkrevjande. Det vert eit omfattande arbeid å finna møtetidspunkt som høver for alle. Drøftinga i ei så store arbeidsgruppe tek også lang tid. Med bakgrunn i desse erfaringane vert det lagt opp til ei organisering av planarbeidet med ei politisk styringsgruppe og ei administrativ/fagleg arbeidsgruppe. Styringsgruppa oppnemnar ein politisk saksordførar som får ansvaret med å koordinera informasjonen til dei relevante politiske organa, og leia planarbeidet på vegne av styringsgruppa. Saksordføraren løftar òg prinsipielle spørsmål opp til avgjerd i styringsgruppa. Målet med denne organiseringa er å oppnå betre kontinuitet og flyt i arbeidet mellom administrasjon og dei politiske gruppene. Med ei slik organisering vert det her lagt opp til at Formannskapet er styringsgruppe og oppnemnar ein saksordførar. Kommunestyret Formannskapet (Styringsgruppe) Politisk saksordførar Arbeidsgruppe Plan og utbyggingssjefen vert planeigar og fungerar som sekretariat for planarbeidet. Med to så ulike hovudtema kan det vera føremålstenleg med to arbeidsgrupper sett saman av fagleg relevante teneste- og områdeleiarar. 5.2 Medverknad Bustadpolitikk famnar breitt, på tvers av sektorar og ulike arenaer. Å skapa engasjement og få innspel frå mange ulike hald vil vera sentralt i planarbeidet. Det vert difor lagt til rette for både formelle og uformelle møteplassar i tillegg til lovpålagt høyring og offentleg ettersyn av planutkastet. Døme på møteplassar for medverknad er orienteringar i ulike organ (t.d. eldrerådet), dialogkonferanse, folkemøte og samarbeidsmøte med særleg berørte partar. Aktuelle interessentar kan t.d. vera næringslivet som utbyggjarar, finansieringsinstitusjonar, brukarorganisasjonar, bustadbyggjarlag, pårørandeforeningar, Eldrerådet, Ungdommens kommunestyre, Kommunalt råd for menneske med nedsett funksjonsevne, i tillegg til einskildbrukarar og offentlege og private tenesteytarar. Ei referansegruppe med særskild berørte partar vil bli brukt aktivt i planprosessen. 8

9 5.3 Framdrift Det vert lagt opp til ein firedelt planprosess, med oppstart hausten 2011, og avslutning med endeleg politisk handsaming tidleg på nyåret i Fasar i planprosessen Oppstartsfase Utarbeiding og vedtak om planprogram for Oktober- Februar kommunedelplan, offentleg tilsyn/høyring Kompetanse- Analyser og utgreiingar til utarbeidingsfasen Oktober- Februar hevingsfase Utarbeidingsfase Tematiske arbeid med særskilt berørte partar, folkemøte og skriveprosess Mars Oktober Vedtaksfase Offentleg tilsyn/høyring og endeleg handsaming av plandokumentet Oktober- Februar 9

Bustadpolitisk handlingsplan for Ullensvang herad Med fokus på fortetting, integrering og variasjon i bustadmarknaden

Bustadpolitisk handlingsplan for Ullensvang herad Med fokus på fortetting, integrering og variasjon i bustadmarknaden 2013-2017 Bustadpolitisk handlingsplan for Ullensvang herad Med fokus på fortetting, integrering og variasjon i bustadmarknaden Ullensvang herad sin bustadplan for 2013 2017 gir føringar for ei bustadutvikling

Detaljer

Bustad, bumiljø og lokale planprosessar

Bustad, bumiljø og lokale planprosessar Notat 18/2004 Sveinung Dimmen Bustad, bumiljø og lokale planprosessar VOLDA 2004 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Sveinung Dimmen Høgskulen i Volda 0805-8075 Sveinung Dimmen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Bustadmarknaden i Sogn

Bustadmarknaden i Sogn Bustadmarknaden i Sogn Ein gjennomgang Pelle Engesæter IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 6/2014 1 Bustadmarknaden i Sogn Ein gjennomgang Pelle Engesæter IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 6/2014 IDEAS2EVIDENCE GJENNOMFØRT PÅ

Detaljer

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Draum Fagert Arkitekt Erlend A. Bolstad Ein ny start Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FORMELL STATUS FOR STRATEGIDOKUMENTET... 3 2. 2 Saksgang/handsaming

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan helse og omsorg. Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019

Planprogram. Kommunedelplan helse og omsorg. Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019 Vik kommune Planprogram Kommunedelplan helse og omsorg Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019 Planprogrammet tek føre seg mandat, framdriftsplan, føringar, målsetjingar, tema, organisering

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

VEDLEGG 1...9 HUSBANKEN SINE VERKEMIDDEL FOR PRIVATE...9 HUSBANKEN SINE VERKEMIDDEL FOR KOMMUNANE...10

VEDLEGG 1...9 HUSBANKEN SINE VERKEMIDDEL FOR PRIVATE...9 HUSBANKEN SINE VERKEMIDDEL FOR KOMMUNANE...10 1 FORORD... 2 2 FAKTA OM MIDSUND KOMMUNE... 3 2.1 STATISTISKE NØKKELDATA FOR MIDSUND KOMMUNE...4 2.2 DAGENS SITUASJON OG SYN PÅ FRAMTIDA - PROSJEKTGRUPPA...4 3 BUSTADSOSIAL KARTLEGGING... 5 4 BUSTADPOLITISK

Detaljer

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024 INNHALD 1 Samandrag... 3 2 Nøkkelopplysningar... 4 3 Innleiing... 5 3.1 Bakgrunn og føremål... 5 3.2 Samanhengen mellom kommunedelplan og områderegulering... 9 3.3 Lokalisering og avgrensing av planområdet...

Detaljer

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE Stord kommune BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE 2011 2014 VEDTEKEN I RHO 29.9. 2011 Visjon: Alle skal bu godt og i eit trygt miljø. Boligen er et grunnleggende velferdsgode og boligpolitikken er

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD

UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD Eit kraftig lyft framover Vedteken av Kommunestyre i K-sak 01/05 Gol kommune Oppsummering Gol kommune ynskjer eit kraftig lyft framover for Gol tettstad. I ei tid med stor

Detaljer

Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015. Foto; Lauritz Eide

Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015. Foto; Lauritz Eide Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015 Foto; Lauritz Eide 1. INNLEIING/OM PLANPROSESSEN...3 1.1 Nasjonale forventningar...3 1.2. Regional planstrategi...4 1.2.1 Temavise innspel til den kommunale

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010

HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010 Fylkesmannen i Møre og Romsdal HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010 Erfaringsrapport og sjekkliste Innhald Innhald 2 Om rapporten 2 God Helse i Møre og Romsdal 3 Om Helse i plan 4 Helse i plan i Møre

Detaljer

BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009.

BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009. BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009. Føreord Dette planprogrammet er utarbeidd i samband med rullering av kommuneplanens areal-

Detaljer

Regional plan for attraktive senter i Hordaland

Regional plan for attraktive senter i Hordaland Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handel Høyringsfrist 22. august 2014 Innspel skal merkast med 2014/14561 og sendast til: hfk@hfk.no eller Hordaland fylkeskommune,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda ØRSTA KOMMUNE Kommunedelplan: Ørsta sentrum og Hovdebygda Planomtale Plannamn KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda Nasjonal ArealplanID 1520 2012007 Saksnummer 2012/1410 Utarbeida av Ørsta kommune Utarbeida

Detaljer

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal Regionrådet for Hallingdal Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal del II - tillegg Prosjektrapport januar 2006 flå lå nes gol Hemsedal ål l Hol Forord til Del II - Tillegg Denne delen av Bustadsosial

Detaljer

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN 1.0 Mål og rammer 1.1 Innleiing Samarbeidsprosjektet Aktiv fritid ønskjer å styrke og utvide det kommunale rusarbeidet gjennom å tilby ein meiningsfull fritidsaktivitet

Detaljer

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Fylkesrevisjonen Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Ein tydeleg medspelar Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2011 Innhald 1. Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet...

Detaljer

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar 1 INNHALDSLISTE Innleiing s.3 Om planarbeidet s.4 Nasjonale mål og føringar s.5-6 Status og utfordringar i dei ulike områda innan oppvekst - Barnehage s.7 - Skule og SFO s.8-9 - PPT s.10 - Idrettsskulen

Detaljer

Flora kommune ÅRSRAPPORT 2014

Flora kommune ÅRSRAPPORT 2014 Flora kommune ÅRSRAPPORT 2014 Florø 31.03.2015 FORORD 2014 vart eit år med omfattande aktivitet i Flora kommune. Tenestene sine rapportar fortel om målretta arbeid for å gjere kommunen vår til ein enda

Detaljer

BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017

BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Flora kommune BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Ungdommane og Westcon er viktige ressursar for Flora i framtida. Flora bystyre sitt vedtak 12.12.2013. FORORD I løpet av 2013 fekk

Detaljer

Innleiing til Flytt til Hardanger Attraktive bukommunar, 2011-2015

Innleiing til Flytt til Hardanger Attraktive bukommunar, 2011-2015 Innleiing til Flytt til Hardanger Attraktive bukommunar, 2011-2015 Flytt til Hardanger vart starta opp i 2007, og med bakgrunn i gode erfaringar frå prosjektfase 1, skal ein no ta fatt på prosjektfase

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Rapport «Byen og regionsenteret Stord» 30. desember 2014 «Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport Samarbeidsrådet for Sunnhordland Tittel: Prosjektnr.: 2091

Detaljer