MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: kl STED: SPÅTIND HELSE OG HØYFJELLSHOTELL AS Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 156/12 BUDSJETT NORDRE LAND KOMMUNE, den 26. oktober Liv Solveig Alfstad ordfører

2 Lnr.: 13756/12 Arkivsaksnr.: 12/2781 Arkivnøkkel.: 150 Saksbehandler: JLM Utskrift til: BUDSJETT Vedlegg: Konsekvensjusteringer-sjekklister Kutt - sjekklister Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger: I saken til formannskapsmøtet den 17. oktober startet vi med en utfordring på 8,1 mill. Deretter ble budsjettet til Teknisk drift og eiendom økt med kr ,- i kompensasjon for bortfall av diverse inntekter i forbindelse med flyttingen av Nav-mottaket. Dokka barnehage fikk også økt sine rammer i forbindelse med helårsvirkning av 5. avdelingen på Øygardsjordet. Rammen til Dokka barnehage ble økt med ,-. Ny utfordring ble 9,622 mill. Konsekvensjusteringene som er meldt inn fra enhetene er som følger (identisk med det som ble vist i saken til den 17. oktober): Sentraladministrasjone n Økte driftsutgifter IKT * Kulturskolen Pensjonberegning på småstillinger * Svikt i elevtallet på dans Familie og helse Økt egenandel Hov Nordre * Psykolog * Audiopedagog Økt egenandel krisesenter * Teknisk drift og eiendom Økte energikostnader Furulund * Økte forsikringskostnader * Reduserte husleieinntekter

3 Reduserte inntekter vaktmesterutleie * Flere serviceavtaler * Plan og næring Geovekst prosjekt * Sum konsekvensjusteringer: Rådmann prioriterte de tiltakene merket med *. Disse konsekvensjusteringene summer seg til kr 1,473 mill. Vi står da overfor en utfordring på kr 11,095 mill. Forut for formannskapsmøtet den 17. oktober kom det opp noen nye opplysning rundt konsekvensjusteringen av de reduserte leieinntektene på kr ,- som TDE har meldt inn som følge av salg av noen eiendommer. Rådmannen vurderte det først til at enheten ville oppleve en del reduserte utgifter også som følge av salget av disse eiendommene. Men beløpet som var spilt inn som økt behov, var inntektsnedgangen som følge av salgene hensyntatt reduksjon i utgiftene. Det er derfor vurdert dithen at TDE bør få økt rammen sin med kr ,-. I kommunedelplan og idrett og fysisk aktivitet ligger det inne at tilskuddet til idrett og fysisk aktivitet skal øke med kr ,- i Økning i dette tilskuddet innarbeides derfor i Kultur sitt budsjett som en konsekvensjustering. Etter formannskapsmøtet den 17. oktober er det blitt klart at kjøkkenet på Landmo har behov for midler til tiltak for å tilfredsstille et hygieneregelverk som ble påbudt i 2010 (Hazard analysis Critical Control Points, HACCP). Omsorg og rehabilitering har behov for ca. kr ,- for å kunne gjøre nødvendige innkjøp for å kunne tilfredsstille regelverket og få et godkjent kjøkken. I tillegg må det gjennomføres en del ombygging på kjøkkenet og noen andre innkjøp knyttet til bygget. Summer her må man komme nærmere tilbake til. Rådmannen anbefaler at dette legges inn som en konsekvensjustering. Ny utfordring, hensyntatt rammeøkningen til TDE, Kultur og Omsorg og rehabilitering som følge av innarbeidelsen av konsekvensjusteringene, er kr 11,765 mill. Til formannskapets første drøfting rundt budsjettet for 2013, ble det beregnet et foreløpig kommunebidrag. Det ble da beregnet et kommunebidrag på kr ,-. Kommunebidraget er nå gjennomgått på nytt og forutsetningen er kontrollert mot tilgjengelige informasjon og beregninger. Hovedansvar Tekst B 2012 Gammelt B 2013 Nytt B 2013 Endring Næring Konsesjonsavgift - avsetning Næring Konsesjonsavgift Næring Konsesjonskraft Næring Bruk av kraftf.avkastn. i drift Næring Ekte Landsbyliv Næring Kraftfondsavkastning Næring Utbytte SUM Næring (ikke i kommunebidraget) Skatt Skatt på inntekt og formue Skatt Naturresursskatt Skatt Eiendomsskatt Rammetilsk. Rammetilskudd Rammetilsk. Bruk av mva-fond

4 Rammetilsk. MVA i inv.regnskapet Rammetilsk. Statl. kompensasjonstilskudd Renter Renter på lån Renter Renter på formidlingslån Renter Renter - ansvarlig lån Renter Renter på fond/alternative plasseringer Renter Renter - bankinnskudd Avdrag Avdrag på lån Fond Avsetn. til disp.fond Fond Avsetn. til bundne fond Overf. Inv.regn. Overføring til inv.regnsk SUM kommunebidrag Kommentarer til kommunebidraget: Første delen av oppstillingen til kommunebidraget, er knyttet til næring og er ikke en del av sum kommunebidrag. Det er ikke foretatt noen endringer knyttet til næring i forhold til oppstillingen for kommunebidraget som ble presentert for formannskapet 5. september. Konsesjonsavgiftene er budsjettert tilsvarende som for budsjettet for De inntektsføres av avsettes med samme sum, og får derfor ingen resultateffekt inn i budsjettet. De budsjetterte inntektene fra salget av konsesjonskraften er fremkommet på følgende måte: Beregning av konsesjonkraftinntektene for 2013 Foreløpig ingenting prissikret Mengde som skal selges: MWh Antall salgspris: 306,73 kr/mwh OED-pris på kjøp av kraft: 110,00 kr/mwh OED-prisen for 2012 er 10,79 øre/kwh Antatt inntekt: OED-pris Innmatingskostnad Til Nordre Land eksklusiv mva Bruk av kraftfondsavkastningen inn i driften er satt til kr 0,-, tilsvarende budsjettet for Denne er ikke endret i gjennomgangen. Utbytte fra VOKKS er budsjettert med kr 4,5 mill. Dette er tilsvarende somligger inne i budsjettet for 2012 og det som forelå i den første versjonen av kommunebidraget. Når det gjelder de fellesinntektene og fellesutgiftene som er en del av kommunebidraget, er det gjort noen endringer i forhold til det kommunebidraget som ble beregnet til formannskapet 5. september og som ligger til grunn for de utfordringene som ble presenter i saken til den 17. oktober og som ligger til grunn for utfordringene presentert ovenfor i denne saken. Skatt på inntekt og formue og rammetilskuddet øker med kr 5,035 mill. i forhold til den beregningen av skatt og rammetilskudd som lå til grunn for utarbeidelsen av det første kommunebidraget. I forbindelse med at Statsbudsjettet for 2013 ble presentert ble det klart at kommunene får beholde den økte skatteinngangen fra 2012 også i I tillegg slår endringer i kostnadsnøklene positiv ut for Nordre Land kommune. Men det er særlig befolkningssammensetningen bidrar også til økningen i rammetilskuddet gjennom økt innbyggertilskudd. Naturressursskatten er holdt uendret. De antatte inntektene fra eiendomsskatten er økt med kr ,-til kr 12,948 mill. Ved utarbeidelsen av det forrige kommunebidraget ble det budsjettert med eiendomsskatteinntekter tilsvarende for 2012, men man har nå mottatt nye eiendomsskattelister som tilsier at inntektene fra eiendomsskatten på verker og bruk kan bli kr ,- høyere i 2013.

5 Et annet inntektselement i kommunebidraget er moms fra investering. Denne inntektsposten er avhengig av omfanget av investeringsregnskapet, og må budsjetteres mer eksakt når man har kommet nærmere en fastsetting av investeringsbudsjettet for Nå er det tatt utgangspunkt i momsrefusjonspliktige investeringer på til sammen kr 35 mill. i Dette gir en moms på kr 7 mill. som blir inntektsført i driften. Lovverket sier at minst 80 % av momsen fra investering skal overføres tilbake til investeringsregnskapet. Derfor er det lagt til grunn at kr 5,6 mill. skal overføres investeringsregnskapet. Summen knyttet til inntektsføring av moms og overføring til investeringsregnskapet må justeres etter hvert som investeringsbudsjettet blir mer konkret. Men uansett så må minst 80 % av inntektene fra momsen overføres investering. Nordre Land kommune mottar rentekompensasjonstilskudd fra Husbanken i forbindelse med blant annet rehabiliteringen av skolen, kirkebygg osv. Det er her budsjettert med en kompensasjon kr 3,065 mill. Dette er beregnet ut fra en husbankrente på 2,9 %. Renter på lån er uendret i forhold til den første utarbeidelsen av kommunebidraget. Det er lagt til grunn en flytende rente på kommunens lån på 2,84 %. Dette gir budsjetterte renter på lån i 2013 på ,-,. Det er da tatt høyde for renter for halve året for et låneopptak i 2013 på 40 mill. Renteinntektene på videreutlån er økt med kr ,- til kr ,- i forhold til det første kommunebidraget. Dette er gjort med bakgrunn i regnskapstallene for 2012 som foreligger, og at en der ser ut til å få en renteinntekt på videreutlån på ca. kr ,- på årsbasis. Renter fra ansvarlig lån VOKKS er ikke endret, er kr 3,5 mill. Dette er samme som budsjettet for Renten på dette lånet er 7 %, så en inntekt tilsvarende fjorårets forutsetter at den høye rentesatsen opprettholdes. Renter og inntektsføringen av urealisert gevinst fra alternativplasseringene ble i den første beregningen av kommunebidraget satt til kr ,-. Dette ble gjort med bakgrunn i den utviklingen som hadde vært på børsene i 2012 frem til da. Nå har det dette området vist en bedre utvikling den siste tiden, og de budsjetterte inntektene på dette området er derfor økt med kr ,- i det nye kommunebidraget for Det er veldig vanskelig å gjette avkastningen på alternative plasseringer for det kommende året. Et budsjett på kr ,- antas å være en realistisk sum for Renter på innestående i bank er ikke endret. Forutsetningene for budsjettet på kr ,- er at Nordre Land kommune hadde innestående i banken pr 1/1-12 og 6/8-12 et snitt på 38,5 mill. Hovedbankavtalen gir oss 3 måneders NIBOR rentepunkter på det som er innestående i DnB. Det er lagt til grunn en gjennomsnittlig rente på 1,96 % punkter. En gjennomsnittsrente er basert på FRA-renter, som er markedets prising av 3 mnd NIBOR i Avdrag på lån er ikke endret i forhold til den første utarbeidelsen av kommunebidraget. Det er lagt budsjetterte avdrag for 2013 på kr 14,906 mill. Dette er beregnet ut fra Note 13 i regnskapet for 2011, der alle kommunens lån er listet opp med faktiske avdrag. I tillegg er det hensyntatt refinansieringen som er foretatt i forbindelsen med avdragsforlengelsen som ble vedtatt da budsjettet for 2012 ble utarbeidet. I tillegg er det hensyntatt låneopptak i 2012, men ikke lagt inn avdrag på låneopptaket i Det budsjetterte kommunebidraget for 2013 er da ,-. Med et økt kommunebidrag, blir også utfordringen endret. Før endringene i kommunebidraget som er presentert over, var utfordringen kr 11,765 mill. Med en økning i kommunebidraget fra kr ,- til kr , det vil si en økning på kr 6,097 mill., er utfordringen redusert til kr 5,668 mill. Oppsummering av gangen i saken så langt:

6 Utfordring 5. september TDE flytting av Nav-kontor Helårsvirkning 5. avd Øygardsjordet Ny utfordring Rådmannens prioriterte konsekvensjusteringer Ny utfordring 000 Redusert husleieinnt. Pga salg eiendommer Økt tilskudd til idrett og fysisk aktivitet Hygieneforskrift kjøkkenet på Landmo Ny utfordring 000 Endringer i kommunebidraget Utfordring før nye tiltak og kutt Nordre Land kommune står derfor ovenfor en utfordring på kr 5,668 mill. før nye tiltak eller kutt er vedtatt gjennomført. De nye tiltakene som enhetene har spilt inn, summerte seg til kr ,-, inklusive kr ,- i økt tilskudd til idrett og fysisk aktivitet som nå er innarbeidet som konsekvensjustering i rammen til Kultur. Rådmannen fant det ikke mulig å kunne anbefale noen av de nye tiltakene i saken til den 17. oktober. En nærmere diskusjon av de nye tiltakene må foretas. Det er klart at behovet for økt ramme til å gjennomføre nye tiltak er stor for noen av enhetene. De nye tiltakene som er meldt inn: Dokka barnehage 50 % økning styrerressursen fra 1/8 til 31/ Kultur Utvidet åpningstid Parken Økt tilskudd idrett og fysisk aktivitet Oppgradering på biblioteket Tilskudd almennkultur Nytt gulvbelegg og ny oppvaskmaskin Parken Arrangere "HØST" Kulturskolen Redusert elevavgift 0 Familie og helse Økte utgifter til hjelpemidler?

7 Omsorg og rehabilitering Økte ressurser tildelingskontoret Teknisk drift og eiendom Mer vedlikeholdsmidler i drift isteden for investering Økt vegvedlikehold Normaliserte strømutgifter Plan og næring Digitalt byggesaksarkiv Kommuneplan Synnfjell Øst Vegadressering Korrigering av diverse endringer Kirkelig fellesråd Komp. 20 % sekretær og 50 % kirkegårdsarbeider Sum nye tiltak: I utfordringen på kr 5,668 mill. er det ikke foretatt noen av kuttene som enhetene hadde meldt i forholdt til 3 % kutt bestillingen som formannskapet gav på møtet 5. september. Enhetene har levert inn kuttforslag på vel kr 10 mill. Rådmannen vurderte å kunne anbefale at det ble gjennomført kutt på kr ,-. Kutt-tiltakene som enhetene har foreslått er: Sentraladministrasjonen Generell utfordring foreløpig uspesifisert * Uttak Visma Enterprise * Uttak mobiltelefonavtale (fordeles rammene) * Uttak effektivisering fellestjenesten (stillinger) * Dokka barneskole Redusert antall rammetimer til undervisning * Reduksjon av vikarutgifter * Reduksjon innkjøp av undervisningsmateriell * Torpa barne- og ungdomsskole Redusert antall rammetimer til undervisning * Reduksjon av vikarutgifter * Dokka ungdomsskole Redusert antall rammetimer til undervisning * Reduksjon av vikarutgifter * Reduksjon innkjøp av undervisningsmateriell *

8 Læringssenteret Vakante stillinger i * Torpa barnehage Reduksjon av assistentstilling * Dokka barnehage 1 avd. mindre 1/1 til * Nordsinni barnehage Redusert innkjøp, økt samdrift, redusert vikarbruk og overtid * Kultur Redusert tilskudd lag og foreninger * NAV Redusert bidrag til andre formål * Kulturskolen Kutte dirigentstøtte voksen korps og kor * Familie og helse Økte refusjoner enslige mindreårige innvandrere * Redusert kjøp av institusjonsplasser barnevern * Avslutte fritidskontakttilbudet * 20 % redusert faglederstilling tilrettelagte tjenester * Omsorg og rehabilitering Økte refusjonsinntekter ressurskrevende brukere * Reduksjon plasser rehab/avlastning Korsvoll Teknisk drift og eiendom Reduserte husleiekostnader * Reduksjon renhold * Reversering gratis halleie lag og foreninger * Reduksjon halv stilling drift * Reduserte årlige festeavgifter * Mørklegging av gatelys utenom Miljøgata * Plan og næring * Kirkelig fellesråd * Samme sjekklister som i fjor Sum kuttforslag:

9 Kuttforslaget fra Kultur er knyttet til reduksjon i tilskuddet til lag og foreninger. Dette er et kuttforslag som tidligere ikke har vært politisk akseptabelt, og Kultur har vært utfordret til å komme opp med nye kuttforslag. Disse forslagene er knyttet til: Brukerbetaling vaktmestertjenester kinosalen Reduserte utgifter til bibliotekdrift Avvikling av UKM 542 Innspill fra råd og utvalg: Budsjett 2013 er behandlet i flere råd og utvalg den 23. okt, i tillegg til formannskapets behandling den 17. okt. Nordre Land Ungdomsråd har følgende innspill/kommentarer til budsjett 2013: Parken ungdomsklubb: Opprettholde og/eller øke tilbudet på Parken Ungdomsklubb. Større plass for Parken: Det er planlagt helsestasjon for ungdom i de gamle Labben-lokalene. Arealet som ikke skal brukes til helsestasjon bør disponeres av Parken for eksempel som cafe for de eldste og/eller funksjonshemmede brukere. Holde ved like/opprettholde fritidstilbudet: Idrett nevnt spesielt (fotball, håndball - friidrettsanlegget på Dokka stadion). Mangler tilbud i en del mindre idretter. Kickboksing spesielt nevnt. Kompetanseheving: Barnehageansatte og vikarer i skolen bør ha høyere kompetanse. (Vellykket at eldre elever i enkelttimer underviser yngre i matematikk). Ikke avslutte fritidskontakttilbudet: Betyr mye for brukerne. Bør ikke bygges ned. Bedre kollektivtransporttilbud: Både internt i kommunen og til/fra kommunen. Mørklegging av gater for å spare strøm: Hater å gå ute når det er mørkt! Bør ikke gjennomføres. Hovedutvalg for Levekår støtter vedtak 149/12 fra formannskapet i sak om Budsjett De har i tillegg disse punktene. Tas ut: Støtte til dirigenttjenester for voksenkorps og kor.(kulturskole)tas ut. Enstemmig vedtatt Reversering gratis hall-leie lag og foreninger tas ut. Enstemmig vedtak Ikke prioriterte nye tiltak: Nye tiltak i Dokka barnehage 50% økning av styrerressurs fra tas ikke inn. Forslaget vedtatt mot 1 stemme. Ny bestilling Forslaget fra NAV er notert, men vi ser at forslaget ikke er reelt. HU-Levekår ønsker at NAVser på andre muligheter for kutt. Enstemmig vedtatt Alle kostnader vedr Samhandlingsreformen legges inn i budsjettet. - Enstemmig vedtatt Kostnader vedr drift av «omsorgsboliger for demente» legges inn i budsjettet. Enstemmig vedtatt. Eldrerådets innspill til budsjettet: Utgifter til vedlikehold skjermes Utgifter til støttekontakter skjermes Styrke tjenesten psykisk helsevern.

10 Innstillingen for øvrig enstemmig vedtatt. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Rådet tar budsjettsaken til orientering. Formannskapet 17/ : Vedtak: Konsekvensjusteringer: - Teknisk/husleie: Konsekvensjustering vurderes når vurdering av netto-virkning presenteres. Nye tiltak: - Videreføring av Lean integreres i den videre budsjettprosessen. - Økning av tilskudd til allmennkulturelle tiltak. Kutt-tiltak: - Omsorg og rehabilitering: Det legges ikke ned sykehjemsplasser. Alternative reduksjoner vurderes. - Skole: Kutt i rammetimer og vikarposter godkjennes ikke i den grad det er foreslått. - Reduksjon i støtte til lag og foreninger godkjennes ikke. - Fritidskontakter reduseres ikke i den grad det er foreslått. - Slukking av gatelys godkjennes ikke i den grad det er foreslått. Investeringsbudsjettet: - Bygging av omsorgsboliger innarbeides i budsjettet. - En kritisk gjennomgang av investeringsbudsjettet gjennomføres. Formannskapet ønsker en ny vurdering av fellesforutsetningene for budsjettet, i forbindelse med budsjettseminaret. Hovedutvalg for LMT: HU fremmer følgende omforente tilbakemelding til formannskapet på budsjett 2013: Generell tilbakemelding til driftsbudsjettet: - Skjerme stillinger på plan/næring i en overgangsfase kr Gatelys vurdere tidspunkt for når gatelys er på evt. søke om endring hvis dette kan ha positiv økonomisk virkning. - Vurdere kriteriene for tilskudd og vedlikehold til private veger i stedet for å ta tilskuddet helt bort for å se om det kan være en besparelse gjennom en slik endring. - Vegadressering fritidsboliger utsettes til 2014/2015. Viktigere å prioritere andre tiltak foran dette. - Beholde investering/stilling (budsjettert stilling) i forb. m/synnfjell Øst Dvs. budsjett for kommunedelplan Synnfjell Øst anbefales vedtatt iht. sjekklisten. Generelt om investeringer: - Administrasjonen henstilles om å regne nøye på alternative løsninger og reelle kostnader før det investeres i nye maskiner og annet utstyr. Vurdering: Utfra innspill fra råd og utvalg, og nye vurderinger fra rådmannens side vil rådmannen gi følgende anbefalinger:

11 Kultur: Det vises til sjekklister og kultusjefens brev for ytterligere kommentarer til disse kuttforslagene. Rådmannen ser nå og kunne vurdere å anbefale en reduksjon i bibliotekdriften på kr ,-. I budsjettet for 2012 ble det vedtatt gratis hall-leie i Dokkahallen til idrettslige aktiviteter. Dette, sammen med gratis leie av kinosalen, er tiltak som bidrar til reduserte utgifter for lag og foreninger. Dersom enheten kultur skal redusere rammen utover en foreslått reduksjon innen biblioteket, vil rådmannen derfor vurdere å kunne anbefale at et reduseres i tilskudd til lag og foreninger, som samtidig nyter godt av gratis leie av lokaler. Rådmannen vurderer å anbefale dette med inntil kr ,- eller ca en halvering av kultursjefens forslag. I tillegg vil rådmannen vurdere å anbefale å forelå en økning av tilbudet på Parken med kr ,-. Sentraladministrasjonen: Lean er i en pilotfase, med prosesser innenfor Torpa barnehage, psykisk helse og hjemmetjenesten Dokka. Foreløpige erfaringer fra disse prosessene tilsier at dette er noe som bør gjennomføres i flere avdelinger og enheter i kommunen. I innledende pilotprosesser har kjøp av ekstern bistand vært viktig og riktig å gjøre. Slik bistand vil måtte trappes noe ned i neste fase, da interne Lean-veiledere i større grad vil være i stand til å gjennomføre slike prosesser. Rådmannen vil anbefale at det i 2013 blir prioritert inn kr ,- til videre utrulling av Lean. Teknisk drift og eiendom: Det har ofte vært tema rundt vedlikehold av kommunal eiendom, og også hvor skillet mellom hva som er drift og hva som er investeringstiltak går, når det gjelder vedlikehold. For at «vedlikehold» skal kunne føres i investeringsregnskapet, skal tiltaket være en omfattende rehabilitering av eiendommen, som setter eiendommen i en stand som er bedre etter dagens standard, enn det som eiendommen var i som ny. Dette betyr at vedlikehold som; maling/beising, skifte av tak, skifte vinduer ol. ansees som ordinært vedlikehold, og er derav driftsutgifter. Det har de siste budsjettdrøftinger vært tatt opp problemstillinger rundt dette. For at standarden på kommunale eiendommer ikke forringes gjennom manglende vedlikehold, anbefaler rådmannen at det prioriteres inn kr ,- til økt vedlikehold i driftsbudsjettet. Jfr rådmannens kommentarer til kulturenheten, vil rådmannen ikke anbefale å gjeninnføre hall-leie i Dokka-hallen. Rådmannen vil ikke anbefale å gjennomføre tiltaket med reduksjoner av utgifter til gatelys. Det er avholdt møte i styret i AS Sentrumsbygg, og dette selskapet har i sitt budsjett lagt inn en forventet husleie fra Nordre Land kommune på kr ,-. Dette innebærer en reduksjon av husleie på kr ,-, som rådmannen anbefaler tas ut. Familie og helse: Både enheten Familie og helse og Omsorg og rehabilitering har foreslått å redusere tilbudet på fritidskontakter. Fritidskontakter/støttekontakter er lovpålagte tjenester, men lovpålegget sier ikke noe om lovpålagt tjenestenivå. I de aller fleste tilfeller mottar tjenestemottaker 2-3 timer fritidskontakt pr. uke, og en reduksjon i dette vil i mange tilfeller nesten bety en fjerning av tilbudet. Dette tilbudet ansees som såpass viktig at rådmannen ikke lenger vil anbefale kutt-tiltaket. Skolene: Grunnskolene i kommunen (DBS, TBUS og DUS) er etter 3%-bestillingen utfordret til å finne reduksjonsforslag på kr ,-. De tiltak som er foreslått fra enhetene er reduserte rammetimer/delingstimer (kr ,-), redusert vikarbruk (kr ,-) og reduksjoner på innkjøp av undervisningsmateriell (kr ,-). Etter signaler fra formannskapet

12 vurderes å anbefale en halvering av utfordringen til grunnskolene når det gjelder reduksjon i rammetimer/delingstimer, slik at samlet bestilling i kutt-forslag blir kr ,-. Etter rådmannens siste vurderinger vil utfordringen kunne se slik ut: Utfordringer fra tidligere i saken Kultur - bibliotekt Kultur - tilskudd lag og foreninger Kultur - tilbud Parken Sentraladministrasjonen - Lean TDE - økt vedlikehold i drift TDE - redusert husleie Sentrumsbygg Ny korrigert utfordring Opprinnelig foreslåtte kutt-tiltak Endringer i foreslåtte reduksjoner Nytt potensiale i kutt-tiltak Restutfordring Handlingsrom har tidligere vært tatt opp som tema i budsjett-diskusjonen. Rådmannen vil tillate seg å minne om den nylige vedtatte planstrategien for der det er politisk vedtatt at kommunen innen tredje året av inneværende økonomiplanperiode skal bestrebe og ha et netto driftsresultat på 3 % av brutto driftsinntekter. I kroner betyr dette av det innenfor driften og netto finansresultat skal tilstrebes å frigjøre midler i størrelsesorden millioner kroner. Disse midlene skal i prinsippet kunne overføres til investeringsbudsjettet som finansiering av investeringstiltak og eventuelt avsettes til fond til finansiering av politisk prioriterte midlertidige driftsoppgaver/prosjektoppgaver. Det er tidligere vedtatt at det i investeringsbudsjetter skal tilstrebes en kommunal egenfinansiering i form av fondsmidler eller overføringer fra driftsmidler på 30 % av totale finansieringsbehov. For å kunne oppfylle dette kravet er det nødvendig å skaffe seg et handlingsrom i form av et positivt netto driftsresultat. I det debatterte budsjett-forslag er det på dette tidspunktet ikke tatt høyde for handlingsrom utover den forskriftsmessige overføringen av mva-refusjon fra drift til investering. Rådmannen vil avslutningsvis presisere at vurderingene er foreløpige og at det vil kunne komme til nye momenter og argumenter som innspill i formannskapets budsjettseminar. Investeringsbudsjett: Foreløpig investeringsoversikt viser en investeringsambisjon i overkant av hva som er å anbefale. Med liten grad av kommunal egenfinansiering, utover forskriftsmessig overføring av mva-refusjon på ca. kr. 5,5 mill vil hovedtyngden av investeringer måtte finansieres ved låneopptak. Rådmannen vil i den sammenheng minne om kommunestyrets «selvpålagte» handlingsregel om at låneopptak vanligvis ikke bør overstige årlig innbetalte avdrag (for

13 2013 budsjettert til kr. 14,6 mill.). Rådmannen vil i budsjettseminaret presentere revidert forslag til investeringsplan for planperioden. Investeringstiltak Pri Investeringsplan TDE (i 1000 kr) Tilleggsfinansiering utbygging Furulund (tidl vedtak) Bidrag gang- og sykkelsti Vesttorpvegen (tidl vedtak) Heldøgns omsorgsboliger for demente Øygardsjordet Formidlingslån/startlån til videre utlån Utskifting av kjøretøy/varige driftsmidler ved TDE Vedlikeholdsplan for kirke og eiendom Opprusting kommunale bygg Sopemaskin selvgående Nytt ventilasjonsanlegg Dokkahallen Pumper fyranlegg Dokkahallen Energimerking av kommunale bygg Utomhus skoleområdet Dokka og Torpa Asfaltering vei, parkeringsplass og inngangsparti 100 Skogvang 2 Nødlys Landmo Tak over kantine Landmo Solskjerming Dokka Ungdomsskole Utbedring overvannsproblem Landmo Krakker og søppeldunker Dokka Sentrum 0 Utvidelse boligfelt Elverom Lokaler for ergo- og fysioterapitjenesten Opprusting kommunale veger Fortau Nedre Smedbyveg og Lyngvegen Generelle trafikksikkerhetstiltak og registreringsutstyr 200 ÅDT 2 Asfaltering Storgata fra Esso til Fv Fast dekke Synnfjellvegen Forprosjekt fortau Sollisvingen Fortau Landmovegen, regulering i Ombygging veg Nybakktåje, prosjektering i Utskifting av kommandobil Brann 500 Utskrifting av mannskapsbil Brann 500 Sum tiltak Tiltak selvkostområde: (eks. mva) 1 Ledningnett rehabilitering Kjøp av brukt hjulgående gravemaskin Asfaltering Åmot gjenvinningsstasjon 200

14 1 Kommunedelplan VA, konsulentbistand Sonevannmålere Dokka 4 stk, pr. pkt kr Renovere vannverk Torpa, tilleggsbevilgning Forprosjekt renovering eller tilknytning Risby 200 renseanlegg 1 Ny PLS Dokka RA ENØK Dokka RA, ventilasjon og tildekking basseng Ny polymerbereder Dokka RA Vannledning til Dokka RA Ny pumpestasjon Vinjarmoen inkl ledningsnett nye 3600 næringstomter 2 Ny brannstasjon og verksted, inventar Utbedringer Brovold vannverk, tank vannglass + fjerne 500 trykktank 2 Overbygg Holtelia trykkøkningsstasjon (HMS) 150 Sum tiltak selvkostområde: Sum inklusiv selvkostområdet Investeringer, andre 2013 Ny lagringsløsning (SAN) 463 Ny sonemodell i it-arkitekturen 250 Fornyelse terminalserver, sikker sone 458 Restrukturering av datarom 262 Sikker utskrift 343 Utvidelse av skoleløsning 292 ROS-tiltak, aggregater Egenkapitalinnskudd KLP Sum alle investeringstiltak: Sjekklister investeringer vil bli ettersendt Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: Formannskapet gir følgende innspill:

15 NORDRE LAND KOMMUNE, den 26. oktober 2012 Jarle Snekkestad Rådmann John Løvmoen

16 Sjekklister konsekvensjusteringer til Formannskapet Innhold 1.1 Økte driftskostnader IKT, sentraladministrasjonen Pensjonstrekk på småstillinger, Kulturskolen Svikt i elevtallet på dans, Kulturskolen Egenandel Hov Nordre, Familie og helse Lønn psykolog og audiopedagog, Familie og helse Utvidet egenandel krisesenter, Familie og helse...1 Nytt hygieneregleverk kjøkkenet på Landmo Økte energikostnader Furulund 2013, TDE Økte forsikringskostnader 2013, TDE Reduserte husleieinntekter 2013, TDE...1 REVIDERT Konsekvensjustering 2013 eiendomssalg (tidl husleieinntekter) Reduserte inntekter vaktmestere 2013, TDE Serviceavtaler 2013, TDE Geovekstprosjekt, Plan og næring...1

17 1.1 Økte driftskostnader IKT, sentraladministrasjonen Sum: kr ,- Nye driftskostnader for 2013 Sum Vedlikehold Sampro kr 56250,00 SMS-varsling tilknyttet Sampro - kr. 0,46 pr. stk. kr 1250,00 Lisens Safecom kr 17875,00 Økt ramme for konsulentbistand kr 87500,00 Lisens Teamviewer kr 10562,50 Lisens skoleløsning kr 51250,00 Generelt økte kostnader vedlikeholdskontrakter for IKT-drift kr 90000,00 Økt kostnader til IKA Oppland - fylkesarkivet kr 31250,00 Økt listenskostnader på PixEdit pga. oppgradert versjon kr 8125,00 SamPro er et nettbasert samarbeids- og koordineringsverktøy som letter arbeidet med Individuell plan og opplæringsplaner. Løsningen er etablert i år og vil gi vedlikeholdskostnad fra år 2013 Safecom er en løsning for sikker utskrift slik at man må enten slå inn en kode eller dra et magnetkort for å få ut utskriften. Dette har vært til uttesting på 3 avdelinger i 2012 og vi har planer for utvidelse. Dette gir en ny årlig lisenskostnad for programvare. Konsulentbistand IKT har en i dag en ramme på kr ,- for kjøp av konsulentbistand i forhold til drifting av Ikt-løsninger i Nordre Land. Rammen har ikke vært økt de siste årene og det har vært overforbruk. Teamviewerer et program for fjerndrifting av pcer. Vi har kjøpt dette produktet i år slik at vi kan både få bistand og gi bistand uten å reise fysisk til plassen. Løsningen er etablert i år og vil gi vedlikeholdskostnad fra år Ny Skoleløsning er ny it-plattform for elevene. Løsningen er etablert i år og vil gi vedlikeholdskostnad fra år Vedlikeholdskontrakter Vi har bl.a. vedlikehold på det meste av sentral maskinvare. Dette sikrer oss bl.a. deler når sentralt datautstyr havarer. Utgiftene til dette øker fra IKA Oppland Pga. økte investering hos IKA Oppland vil vi som bruker og medlem av IKA Oppland økte kostnader.

18 PixEdit et program som brukes til ved innskanning av dokumenter i vårt saksbehandlersystem. Vi har oppgradert programmet for å få nødvendig funksjonalitet. Dette gir økte vedlikeholdskostnader fra

19 2.1 Pensjonstrekk på småstillinger, Kulturskolen Sum: kr ,- Når alle stillinger skal innrapporteres vil kulturskolelærere som har småstillinger i flere kommuner utløse pensjonstrekk. Dette vil føre til en merutgift for kulturskolen på ca kr. med dagens bemanning. Dersom kuttforslaget (kutt i støtte til dirigent voksenkorps og kor) vedtas blir merutgiftene på kr.

20 2.2 Svikt i elevtallet på dans, Kulturskolen Sum: kr ,- Foreslått kutt i dirigenttjenesten for voksen korps og kor, gir en innsparing på kr. Kulturskolen er i formannskapets bestilling på 3 % kutt, utfordret til å spare kr. Differansen mellom det som spares, ,- og det som enheten ble utfordret på ,-, dvs , ønsker enheten å bruke til å redusere posten for elevbetaling. Vi har noen færre elever på dans uten at det er ønskelig å redusere stillingen til dansepedagogen. (Det er ønskelig med mindre grupper.) Ut fra dagens priser bør denne potten justeres slik av vi kommer i mål med ca. 25 færre elevplasser. Det vil ut fra dagens priser redusere kulturskolens inntekter med ca Vi mangler dermed ca kr. på å komme i mål. Det er mulig dette tas ved en liten stillingsreduksjon, men dette vil først bli klart i utgangen av november. Alternativet er å øke elevbetalingen noe mer enn skissert i nye tiltak sjekkliste 3.1 Redusert elevavgifter, Kulturskolen.

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 23.10.2012 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, LAND KURS OG SELSKAPSLOKALER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 23.10.2012 kl. 09.00 (Felles orientering budsjett 2013). STED: KOMMUNESTYRESALEN, LAND KURS- OG SELSKAPSLOKALE ETTER BUDSJETTORIENTERINGEN

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 01.11.2012 Fra kl. 08.30 Møtested: Spåtind helse- og høyfjellshotell Fra saknr.: 156/12 Til saknr.: 156/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 31.08.2017 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET 21.10.2014

INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET 21.10.2014 INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET 21.10.2014 SAK NR.: 82/14 EALUERING AV HANDLINGSDEL I RUS- OG KRIMINALPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014 2017 Behandling i Hovedutvalg for levekår 16.10.2014 Orientering

Detaljer

INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET DEN 17.12.2013

INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET DEN 17.12.2013 INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET DEN 17.12.2013 SAK NR.: 66/13 SPÅTIND RA. TILBAKEFØRING AV DRIFT Behandling i Hovedutvalg for LMT den 11.12.2013 1. Driften av Spåtind renseanlegg (Spåtind RA) tilbakeføres

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 23.10.2013 Fra kl. 09.00 Møtested: Spåtind Sport Hotel Fra saknr.: 86/13 Til saknr.: 86/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter Ungdomsrådet eget møte på møterommet i

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.10.2011 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

INNSTILLINGER FRA FORMANNSKAPET OG HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK SINE MØTE 12.12.12.

INNSTILLINGER FRA FORMANNSKAPET OG HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK SINE MØTE 12.12.12. INNSTILLINGER FRA FORMANNSKAPET OG HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK SINE MØTE 12.12.12. SAK 93/12 GLT AVFALL SELSKAPSAVTALE 01.01.2013 Kommunestyret godkjenner Selskapsavtale for Gjøvik, Land

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 02 og 03.11.2011 Fra kl. 09.00 Møtested: Nythun Fra saknr.: 115/11 Til saknr.: 115/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 23.06.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 23.06.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 23.06.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 24.10.2016 kl. 09.00 STED: KOMMUNSTYRESALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 05.09.2017 kl. 17.00 STED: KOMMUNSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Gruppemøte: kl. 15.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.10.2015 Fra kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 93/15 Til saknr.: 95/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 22.10.2014 Fra kl. 09.30 Møtested: Nythun Høyfjellstue Fra saknr.: 126/15 Til saknr.: 126/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.10.2009 Fra kl. 09.00 Møtested: Budsjettseminar Fra saknr.: 126/09 Til saknr.: 132/09 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2014 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 14.12.2011 kl. 09.00 STED: MØTEROM 5. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/269 Tittel: ÅRSBUDSJETT FOR 2011. Behandling: Kystpartiet og Senterpartiet fremmet følgende

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen. TID: 22.11.2012 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG.

MØTEINNKALLING FOR. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen. TID: 22.11.2012 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 22.11.2012 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015

Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015 Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015 1. Fakta om tjenesten Eiendomsforvaltningen er organisert som en av tre avdelinger i enheten Teknisk Drift og Eiendom, og ledes av avdelingsleder Eiendom. Avdelingens

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.06.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 15.06.2016 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 67/16 Til saknr.: 74/16 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering) Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/340-16 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 131/16 28.11.2016 Kommunestyret FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag Side 1 av 6 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Innsparingstiltak ØP-16 ØP-17 ØP-18 ØP-19 Bibliotekfilial Dovre nedlegges (fra 1.08.2016) -50-120 -120-120

Detaljer

DELUTREDNING - OU

DELUTREDNING - OU DELUTREDNING - OU 2016-2019 Tema/Navn: Innføring av ubetalt spisepause. Relaterer seg til OU-rapport tiltak SA02 og kap. 7.1.4. foreløpig svar (usikker innsparing på ca. kr. 1,5 mill., mest i OR og TDE).

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Økonomiplan Rådmannens forslag

Økonomiplan Rådmannens forslag Side 1 av 5 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Helårseffekt av vedtatte innsparinger: ØP-18 ØP-19 ØP-20 ØP-21 Grunnskole/oppvekst. -1 200-1 200-1 200-1

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.11.2016 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: 07.01.2015 OPPFØLGING BUDSJETT 2015 - EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Vedlegg: 1. Notat fra rådmann til

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på t elefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag 11.11.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2015 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Av mindreforbruket

Detaljer

Endelige budsjettrammer. Formannskapet

Endelige budsjettrammer. Formannskapet Endelige budsjettrammer Formannskapet 30.10.2013 30.10.2013 1 Fremdrift og politisk involvering Drøfting av foreløpige rammer i utvidet formannskap samt hovedtillitsvalgte 24.sep Rådmannen Budsjett- og

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den 26.09.2016 i møterom Formannskapssalen. NB: Oppmøte kl 09.30 på rådhuset for fellestransport befaring på Skillemo / Stengelsen/Vefas

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 26.03.2008 kl. 10.00 (Møtet starter med en befaring) STED: PEISESTUA, LANDMO Gruppemøte: kl. 09.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan

Detaljer