MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: kl STED: SPÅTIND HELSE OG HØYFJELLSHOTELL AS Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 156/12 BUDSJETT NORDRE LAND KOMMUNE, den 26. oktober Liv Solveig Alfstad ordfører

2 Lnr.: 13756/12 Arkivsaksnr.: 12/2781 Arkivnøkkel.: 150 Saksbehandler: JLM Utskrift til: BUDSJETT Vedlegg: Konsekvensjusteringer-sjekklister Kutt - sjekklister Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger: I saken til formannskapsmøtet den 17. oktober startet vi med en utfordring på 8,1 mill. Deretter ble budsjettet til Teknisk drift og eiendom økt med kr ,- i kompensasjon for bortfall av diverse inntekter i forbindelse med flyttingen av Nav-mottaket. Dokka barnehage fikk også økt sine rammer i forbindelse med helårsvirkning av 5. avdelingen på Øygardsjordet. Rammen til Dokka barnehage ble økt med ,-. Ny utfordring ble 9,622 mill. Konsekvensjusteringene som er meldt inn fra enhetene er som følger (identisk med det som ble vist i saken til den 17. oktober): Sentraladministrasjone n Økte driftsutgifter IKT * Kulturskolen Pensjonberegning på småstillinger * Svikt i elevtallet på dans Familie og helse Økt egenandel Hov Nordre * Psykolog * Audiopedagog Økt egenandel krisesenter * Teknisk drift og eiendom Økte energikostnader Furulund * Økte forsikringskostnader * Reduserte husleieinntekter

3 Reduserte inntekter vaktmesterutleie * Flere serviceavtaler * Plan og næring Geovekst prosjekt * Sum konsekvensjusteringer: Rådmann prioriterte de tiltakene merket med *. Disse konsekvensjusteringene summer seg til kr 1,473 mill. Vi står da overfor en utfordring på kr 11,095 mill. Forut for formannskapsmøtet den 17. oktober kom det opp noen nye opplysning rundt konsekvensjusteringen av de reduserte leieinntektene på kr ,- som TDE har meldt inn som følge av salg av noen eiendommer. Rådmannen vurderte det først til at enheten ville oppleve en del reduserte utgifter også som følge av salget av disse eiendommene. Men beløpet som var spilt inn som økt behov, var inntektsnedgangen som følge av salgene hensyntatt reduksjon i utgiftene. Det er derfor vurdert dithen at TDE bør få økt rammen sin med kr ,-. I kommunedelplan og idrett og fysisk aktivitet ligger det inne at tilskuddet til idrett og fysisk aktivitet skal øke med kr ,- i Økning i dette tilskuddet innarbeides derfor i Kultur sitt budsjett som en konsekvensjustering. Etter formannskapsmøtet den 17. oktober er det blitt klart at kjøkkenet på Landmo har behov for midler til tiltak for å tilfredsstille et hygieneregelverk som ble påbudt i 2010 (Hazard analysis Critical Control Points, HACCP). Omsorg og rehabilitering har behov for ca. kr ,- for å kunne gjøre nødvendige innkjøp for å kunne tilfredsstille regelverket og få et godkjent kjøkken. I tillegg må det gjennomføres en del ombygging på kjøkkenet og noen andre innkjøp knyttet til bygget. Summer her må man komme nærmere tilbake til. Rådmannen anbefaler at dette legges inn som en konsekvensjustering. Ny utfordring, hensyntatt rammeøkningen til TDE, Kultur og Omsorg og rehabilitering som følge av innarbeidelsen av konsekvensjusteringene, er kr 11,765 mill. Til formannskapets første drøfting rundt budsjettet for 2013, ble det beregnet et foreløpig kommunebidrag. Det ble da beregnet et kommunebidrag på kr ,-. Kommunebidraget er nå gjennomgått på nytt og forutsetningen er kontrollert mot tilgjengelige informasjon og beregninger. Hovedansvar Tekst B 2012 Gammelt B 2013 Nytt B 2013 Endring Næring Konsesjonsavgift - avsetning Næring Konsesjonsavgift Næring Konsesjonskraft Næring Bruk av kraftf.avkastn. i drift Næring Ekte Landsbyliv Næring Kraftfondsavkastning Næring Utbytte SUM Næring (ikke i kommunebidraget) Skatt Skatt på inntekt og formue Skatt Naturresursskatt Skatt Eiendomsskatt Rammetilsk. Rammetilskudd Rammetilsk. Bruk av mva-fond

4 Rammetilsk. MVA i inv.regnskapet Rammetilsk. Statl. kompensasjonstilskudd Renter Renter på lån Renter Renter på formidlingslån Renter Renter - ansvarlig lån Renter Renter på fond/alternative plasseringer Renter Renter - bankinnskudd Avdrag Avdrag på lån Fond Avsetn. til disp.fond Fond Avsetn. til bundne fond Overf. Inv.regn. Overføring til inv.regnsk SUM kommunebidrag Kommentarer til kommunebidraget: Første delen av oppstillingen til kommunebidraget, er knyttet til næring og er ikke en del av sum kommunebidrag. Det er ikke foretatt noen endringer knyttet til næring i forhold til oppstillingen for kommunebidraget som ble presentert for formannskapet 5. september. Konsesjonsavgiftene er budsjettert tilsvarende som for budsjettet for De inntektsføres av avsettes med samme sum, og får derfor ingen resultateffekt inn i budsjettet. De budsjetterte inntektene fra salget av konsesjonskraften er fremkommet på følgende måte: Beregning av konsesjonkraftinntektene for 2013 Foreløpig ingenting prissikret Mengde som skal selges: MWh Antall salgspris: 306,73 kr/mwh OED-pris på kjøp av kraft: 110,00 kr/mwh OED-prisen for 2012 er 10,79 øre/kwh Antatt inntekt: OED-pris Innmatingskostnad Til Nordre Land eksklusiv mva Bruk av kraftfondsavkastningen inn i driften er satt til kr 0,-, tilsvarende budsjettet for Denne er ikke endret i gjennomgangen. Utbytte fra VOKKS er budsjettert med kr 4,5 mill. Dette er tilsvarende somligger inne i budsjettet for 2012 og det som forelå i den første versjonen av kommunebidraget. Når det gjelder de fellesinntektene og fellesutgiftene som er en del av kommunebidraget, er det gjort noen endringer i forhold til det kommunebidraget som ble beregnet til formannskapet 5. september og som ligger til grunn for de utfordringene som ble presenter i saken til den 17. oktober og som ligger til grunn for utfordringene presentert ovenfor i denne saken. Skatt på inntekt og formue og rammetilskuddet øker med kr 5,035 mill. i forhold til den beregningen av skatt og rammetilskudd som lå til grunn for utarbeidelsen av det første kommunebidraget. I forbindelse med at Statsbudsjettet for 2013 ble presentert ble det klart at kommunene får beholde den økte skatteinngangen fra 2012 også i I tillegg slår endringer i kostnadsnøklene positiv ut for Nordre Land kommune. Men det er særlig befolkningssammensetningen bidrar også til økningen i rammetilskuddet gjennom økt innbyggertilskudd. Naturressursskatten er holdt uendret. De antatte inntektene fra eiendomsskatten er økt med kr ,-til kr 12,948 mill. Ved utarbeidelsen av det forrige kommunebidraget ble det budsjettert med eiendomsskatteinntekter tilsvarende for 2012, men man har nå mottatt nye eiendomsskattelister som tilsier at inntektene fra eiendomsskatten på verker og bruk kan bli kr ,- høyere i 2013.

5 Et annet inntektselement i kommunebidraget er moms fra investering. Denne inntektsposten er avhengig av omfanget av investeringsregnskapet, og må budsjetteres mer eksakt når man har kommet nærmere en fastsetting av investeringsbudsjettet for Nå er det tatt utgangspunkt i momsrefusjonspliktige investeringer på til sammen kr 35 mill. i Dette gir en moms på kr 7 mill. som blir inntektsført i driften. Lovverket sier at minst 80 % av momsen fra investering skal overføres tilbake til investeringsregnskapet. Derfor er det lagt til grunn at kr 5,6 mill. skal overføres investeringsregnskapet. Summen knyttet til inntektsføring av moms og overføring til investeringsregnskapet må justeres etter hvert som investeringsbudsjettet blir mer konkret. Men uansett så må minst 80 % av inntektene fra momsen overføres investering. Nordre Land kommune mottar rentekompensasjonstilskudd fra Husbanken i forbindelse med blant annet rehabiliteringen av skolen, kirkebygg osv. Det er her budsjettert med en kompensasjon kr 3,065 mill. Dette er beregnet ut fra en husbankrente på 2,9 %. Renter på lån er uendret i forhold til den første utarbeidelsen av kommunebidraget. Det er lagt til grunn en flytende rente på kommunens lån på 2,84 %. Dette gir budsjetterte renter på lån i 2013 på ,-,. Det er da tatt høyde for renter for halve året for et låneopptak i 2013 på 40 mill. Renteinntektene på videreutlån er økt med kr ,- til kr ,- i forhold til det første kommunebidraget. Dette er gjort med bakgrunn i regnskapstallene for 2012 som foreligger, og at en der ser ut til å få en renteinntekt på videreutlån på ca. kr ,- på årsbasis. Renter fra ansvarlig lån VOKKS er ikke endret, er kr 3,5 mill. Dette er samme som budsjettet for Renten på dette lånet er 7 %, så en inntekt tilsvarende fjorårets forutsetter at den høye rentesatsen opprettholdes. Renter og inntektsføringen av urealisert gevinst fra alternativplasseringene ble i den første beregningen av kommunebidraget satt til kr ,-. Dette ble gjort med bakgrunn i den utviklingen som hadde vært på børsene i 2012 frem til da. Nå har det dette området vist en bedre utvikling den siste tiden, og de budsjetterte inntektene på dette området er derfor økt med kr ,- i det nye kommunebidraget for Det er veldig vanskelig å gjette avkastningen på alternative plasseringer for det kommende året. Et budsjett på kr ,- antas å være en realistisk sum for Renter på innestående i bank er ikke endret. Forutsetningene for budsjettet på kr ,- er at Nordre Land kommune hadde innestående i banken pr 1/1-12 og 6/8-12 et snitt på 38,5 mill. Hovedbankavtalen gir oss 3 måneders NIBOR rentepunkter på det som er innestående i DnB. Det er lagt til grunn en gjennomsnittlig rente på 1,96 % punkter. En gjennomsnittsrente er basert på FRA-renter, som er markedets prising av 3 mnd NIBOR i Avdrag på lån er ikke endret i forhold til den første utarbeidelsen av kommunebidraget. Det er lagt budsjetterte avdrag for 2013 på kr 14,906 mill. Dette er beregnet ut fra Note 13 i regnskapet for 2011, der alle kommunens lån er listet opp med faktiske avdrag. I tillegg er det hensyntatt refinansieringen som er foretatt i forbindelsen med avdragsforlengelsen som ble vedtatt da budsjettet for 2012 ble utarbeidet. I tillegg er det hensyntatt låneopptak i 2012, men ikke lagt inn avdrag på låneopptaket i Det budsjetterte kommunebidraget for 2013 er da ,-. Med et økt kommunebidrag, blir også utfordringen endret. Før endringene i kommunebidraget som er presentert over, var utfordringen kr 11,765 mill. Med en økning i kommunebidraget fra kr ,- til kr , det vil si en økning på kr 6,097 mill., er utfordringen redusert til kr 5,668 mill. Oppsummering av gangen i saken så langt:

6 Utfordring 5. september TDE flytting av Nav-kontor Helårsvirkning 5. avd Øygardsjordet Ny utfordring Rådmannens prioriterte konsekvensjusteringer Ny utfordring 000 Redusert husleieinnt. Pga salg eiendommer Økt tilskudd til idrett og fysisk aktivitet Hygieneforskrift kjøkkenet på Landmo Ny utfordring 000 Endringer i kommunebidraget Utfordring før nye tiltak og kutt Nordre Land kommune står derfor ovenfor en utfordring på kr 5,668 mill. før nye tiltak eller kutt er vedtatt gjennomført. De nye tiltakene som enhetene har spilt inn, summerte seg til kr ,-, inklusive kr ,- i økt tilskudd til idrett og fysisk aktivitet som nå er innarbeidet som konsekvensjustering i rammen til Kultur. Rådmannen fant det ikke mulig å kunne anbefale noen av de nye tiltakene i saken til den 17. oktober. En nærmere diskusjon av de nye tiltakene må foretas. Det er klart at behovet for økt ramme til å gjennomføre nye tiltak er stor for noen av enhetene. De nye tiltakene som er meldt inn: Dokka barnehage 50 % økning styrerressursen fra 1/8 til 31/ Kultur Utvidet åpningstid Parken Økt tilskudd idrett og fysisk aktivitet Oppgradering på biblioteket Tilskudd almennkultur Nytt gulvbelegg og ny oppvaskmaskin Parken Arrangere "HØST" Kulturskolen Redusert elevavgift 0 Familie og helse Økte utgifter til hjelpemidler?

7 Omsorg og rehabilitering Økte ressurser tildelingskontoret Teknisk drift og eiendom Mer vedlikeholdsmidler i drift isteden for investering Økt vegvedlikehold Normaliserte strømutgifter Plan og næring Digitalt byggesaksarkiv Kommuneplan Synnfjell Øst Vegadressering Korrigering av diverse endringer Kirkelig fellesråd Komp. 20 % sekretær og 50 % kirkegårdsarbeider Sum nye tiltak: I utfordringen på kr 5,668 mill. er det ikke foretatt noen av kuttene som enhetene hadde meldt i forholdt til 3 % kutt bestillingen som formannskapet gav på møtet 5. september. Enhetene har levert inn kuttforslag på vel kr 10 mill. Rådmannen vurderte å kunne anbefale at det ble gjennomført kutt på kr ,-. Kutt-tiltakene som enhetene har foreslått er: Sentraladministrasjonen Generell utfordring foreløpig uspesifisert * Uttak Visma Enterprise * Uttak mobiltelefonavtale (fordeles rammene) * Uttak effektivisering fellestjenesten (stillinger) * Dokka barneskole Redusert antall rammetimer til undervisning * Reduksjon av vikarutgifter * Reduksjon innkjøp av undervisningsmateriell * Torpa barne- og ungdomsskole Redusert antall rammetimer til undervisning * Reduksjon av vikarutgifter * Dokka ungdomsskole Redusert antall rammetimer til undervisning * Reduksjon av vikarutgifter * Reduksjon innkjøp av undervisningsmateriell *

8 Læringssenteret Vakante stillinger i * Torpa barnehage Reduksjon av assistentstilling * Dokka barnehage 1 avd. mindre 1/1 til * Nordsinni barnehage Redusert innkjøp, økt samdrift, redusert vikarbruk og overtid * Kultur Redusert tilskudd lag og foreninger * NAV Redusert bidrag til andre formål * Kulturskolen Kutte dirigentstøtte voksen korps og kor * Familie og helse Økte refusjoner enslige mindreårige innvandrere * Redusert kjøp av institusjonsplasser barnevern * Avslutte fritidskontakttilbudet * 20 % redusert faglederstilling tilrettelagte tjenester * Omsorg og rehabilitering Økte refusjonsinntekter ressurskrevende brukere * Reduksjon plasser rehab/avlastning Korsvoll Teknisk drift og eiendom Reduserte husleiekostnader * Reduksjon renhold * Reversering gratis halleie lag og foreninger * Reduksjon halv stilling drift * Reduserte årlige festeavgifter * Mørklegging av gatelys utenom Miljøgata * Plan og næring * Kirkelig fellesråd * Samme sjekklister som i fjor Sum kuttforslag:

9 Kuttforslaget fra Kultur er knyttet til reduksjon i tilskuddet til lag og foreninger. Dette er et kuttforslag som tidligere ikke har vært politisk akseptabelt, og Kultur har vært utfordret til å komme opp med nye kuttforslag. Disse forslagene er knyttet til: Brukerbetaling vaktmestertjenester kinosalen Reduserte utgifter til bibliotekdrift Avvikling av UKM 542 Innspill fra råd og utvalg: Budsjett 2013 er behandlet i flere råd og utvalg den 23. okt, i tillegg til formannskapets behandling den 17. okt. Nordre Land Ungdomsråd har følgende innspill/kommentarer til budsjett 2013: Parken ungdomsklubb: Opprettholde og/eller øke tilbudet på Parken Ungdomsklubb. Større plass for Parken: Det er planlagt helsestasjon for ungdom i de gamle Labben-lokalene. Arealet som ikke skal brukes til helsestasjon bør disponeres av Parken for eksempel som cafe for de eldste og/eller funksjonshemmede brukere. Holde ved like/opprettholde fritidstilbudet: Idrett nevnt spesielt (fotball, håndball - friidrettsanlegget på Dokka stadion). Mangler tilbud i en del mindre idretter. Kickboksing spesielt nevnt. Kompetanseheving: Barnehageansatte og vikarer i skolen bør ha høyere kompetanse. (Vellykket at eldre elever i enkelttimer underviser yngre i matematikk). Ikke avslutte fritidskontakttilbudet: Betyr mye for brukerne. Bør ikke bygges ned. Bedre kollektivtransporttilbud: Både internt i kommunen og til/fra kommunen. Mørklegging av gater for å spare strøm: Hater å gå ute når det er mørkt! Bør ikke gjennomføres. Hovedutvalg for Levekår støtter vedtak 149/12 fra formannskapet i sak om Budsjett De har i tillegg disse punktene. Tas ut: Støtte til dirigenttjenester for voksenkorps og kor.(kulturskole)tas ut. Enstemmig vedtatt Reversering gratis hall-leie lag og foreninger tas ut. Enstemmig vedtak Ikke prioriterte nye tiltak: Nye tiltak i Dokka barnehage 50% økning av styrerressurs fra tas ikke inn. Forslaget vedtatt mot 1 stemme. Ny bestilling Forslaget fra NAV er notert, men vi ser at forslaget ikke er reelt. HU-Levekår ønsker at NAVser på andre muligheter for kutt. Enstemmig vedtatt Alle kostnader vedr Samhandlingsreformen legges inn i budsjettet. - Enstemmig vedtatt Kostnader vedr drift av «omsorgsboliger for demente» legges inn i budsjettet. Enstemmig vedtatt. Eldrerådets innspill til budsjettet: Utgifter til vedlikehold skjermes Utgifter til støttekontakter skjermes Styrke tjenesten psykisk helsevern.

10 Innstillingen for øvrig enstemmig vedtatt. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Rådet tar budsjettsaken til orientering. Formannskapet 17/ : Vedtak: Konsekvensjusteringer: - Teknisk/husleie: Konsekvensjustering vurderes når vurdering av netto-virkning presenteres. Nye tiltak: - Videreføring av Lean integreres i den videre budsjettprosessen. - Økning av tilskudd til allmennkulturelle tiltak. Kutt-tiltak: - Omsorg og rehabilitering: Det legges ikke ned sykehjemsplasser. Alternative reduksjoner vurderes. - Skole: Kutt i rammetimer og vikarposter godkjennes ikke i den grad det er foreslått. - Reduksjon i støtte til lag og foreninger godkjennes ikke. - Fritidskontakter reduseres ikke i den grad det er foreslått. - Slukking av gatelys godkjennes ikke i den grad det er foreslått. Investeringsbudsjettet: - Bygging av omsorgsboliger innarbeides i budsjettet. - En kritisk gjennomgang av investeringsbudsjettet gjennomføres. Formannskapet ønsker en ny vurdering av fellesforutsetningene for budsjettet, i forbindelse med budsjettseminaret. Hovedutvalg for LMT: HU fremmer følgende omforente tilbakemelding til formannskapet på budsjett 2013: Generell tilbakemelding til driftsbudsjettet: - Skjerme stillinger på plan/næring i en overgangsfase kr Gatelys vurdere tidspunkt for når gatelys er på evt. søke om endring hvis dette kan ha positiv økonomisk virkning. - Vurdere kriteriene for tilskudd og vedlikehold til private veger i stedet for å ta tilskuddet helt bort for å se om det kan være en besparelse gjennom en slik endring. - Vegadressering fritidsboliger utsettes til 2014/2015. Viktigere å prioritere andre tiltak foran dette. - Beholde investering/stilling (budsjettert stilling) i forb. m/synnfjell Øst Dvs. budsjett for kommunedelplan Synnfjell Øst anbefales vedtatt iht. sjekklisten. Generelt om investeringer: - Administrasjonen henstilles om å regne nøye på alternative løsninger og reelle kostnader før det investeres i nye maskiner og annet utstyr. Vurdering: Utfra innspill fra råd og utvalg, og nye vurderinger fra rådmannens side vil rådmannen gi følgende anbefalinger:

11 Kultur: Det vises til sjekklister og kultusjefens brev for ytterligere kommentarer til disse kuttforslagene. Rådmannen ser nå og kunne vurdere å anbefale en reduksjon i bibliotekdriften på kr ,-. I budsjettet for 2012 ble det vedtatt gratis hall-leie i Dokkahallen til idrettslige aktiviteter. Dette, sammen med gratis leie av kinosalen, er tiltak som bidrar til reduserte utgifter for lag og foreninger. Dersom enheten kultur skal redusere rammen utover en foreslått reduksjon innen biblioteket, vil rådmannen derfor vurdere å kunne anbefale at et reduseres i tilskudd til lag og foreninger, som samtidig nyter godt av gratis leie av lokaler. Rådmannen vurderer å anbefale dette med inntil kr ,- eller ca en halvering av kultursjefens forslag. I tillegg vil rådmannen vurdere å anbefale å forelå en økning av tilbudet på Parken med kr ,-. Sentraladministrasjonen: Lean er i en pilotfase, med prosesser innenfor Torpa barnehage, psykisk helse og hjemmetjenesten Dokka. Foreløpige erfaringer fra disse prosessene tilsier at dette er noe som bør gjennomføres i flere avdelinger og enheter i kommunen. I innledende pilotprosesser har kjøp av ekstern bistand vært viktig og riktig å gjøre. Slik bistand vil måtte trappes noe ned i neste fase, da interne Lean-veiledere i større grad vil være i stand til å gjennomføre slike prosesser. Rådmannen vil anbefale at det i 2013 blir prioritert inn kr ,- til videre utrulling av Lean. Teknisk drift og eiendom: Det har ofte vært tema rundt vedlikehold av kommunal eiendom, og også hvor skillet mellom hva som er drift og hva som er investeringstiltak går, når det gjelder vedlikehold. For at «vedlikehold» skal kunne føres i investeringsregnskapet, skal tiltaket være en omfattende rehabilitering av eiendommen, som setter eiendommen i en stand som er bedre etter dagens standard, enn det som eiendommen var i som ny. Dette betyr at vedlikehold som; maling/beising, skifte av tak, skifte vinduer ol. ansees som ordinært vedlikehold, og er derav driftsutgifter. Det har de siste budsjettdrøftinger vært tatt opp problemstillinger rundt dette. For at standarden på kommunale eiendommer ikke forringes gjennom manglende vedlikehold, anbefaler rådmannen at det prioriteres inn kr ,- til økt vedlikehold i driftsbudsjettet. Jfr rådmannens kommentarer til kulturenheten, vil rådmannen ikke anbefale å gjeninnføre hall-leie i Dokka-hallen. Rådmannen vil ikke anbefale å gjennomføre tiltaket med reduksjoner av utgifter til gatelys. Det er avholdt møte i styret i AS Sentrumsbygg, og dette selskapet har i sitt budsjett lagt inn en forventet husleie fra Nordre Land kommune på kr ,-. Dette innebærer en reduksjon av husleie på kr ,-, som rådmannen anbefaler tas ut. Familie og helse: Både enheten Familie og helse og Omsorg og rehabilitering har foreslått å redusere tilbudet på fritidskontakter. Fritidskontakter/støttekontakter er lovpålagte tjenester, men lovpålegget sier ikke noe om lovpålagt tjenestenivå. I de aller fleste tilfeller mottar tjenestemottaker 2-3 timer fritidskontakt pr. uke, og en reduksjon i dette vil i mange tilfeller nesten bety en fjerning av tilbudet. Dette tilbudet ansees som såpass viktig at rådmannen ikke lenger vil anbefale kutt-tiltaket. Skolene: Grunnskolene i kommunen (DBS, TBUS og DUS) er etter 3%-bestillingen utfordret til å finne reduksjonsforslag på kr ,-. De tiltak som er foreslått fra enhetene er reduserte rammetimer/delingstimer (kr ,-), redusert vikarbruk (kr ,-) og reduksjoner på innkjøp av undervisningsmateriell (kr ,-). Etter signaler fra formannskapet

12 vurderes å anbefale en halvering av utfordringen til grunnskolene når det gjelder reduksjon i rammetimer/delingstimer, slik at samlet bestilling i kutt-forslag blir kr ,-. Etter rådmannens siste vurderinger vil utfordringen kunne se slik ut: Utfordringer fra tidligere i saken Kultur - bibliotekt Kultur - tilskudd lag og foreninger Kultur - tilbud Parken Sentraladministrasjonen - Lean TDE - økt vedlikehold i drift TDE - redusert husleie Sentrumsbygg Ny korrigert utfordring Opprinnelig foreslåtte kutt-tiltak Endringer i foreslåtte reduksjoner Nytt potensiale i kutt-tiltak Restutfordring Handlingsrom har tidligere vært tatt opp som tema i budsjett-diskusjonen. Rådmannen vil tillate seg å minne om den nylige vedtatte planstrategien for der det er politisk vedtatt at kommunen innen tredje året av inneværende økonomiplanperiode skal bestrebe og ha et netto driftsresultat på 3 % av brutto driftsinntekter. I kroner betyr dette av det innenfor driften og netto finansresultat skal tilstrebes å frigjøre midler i størrelsesorden millioner kroner. Disse midlene skal i prinsippet kunne overføres til investeringsbudsjettet som finansiering av investeringstiltak og eventuelt avsettes til fond til finansiering av politisk prioriterte midlertidige driftsoppgaver/prosjektoppgaver. Det er tidligere vedtatt at det i investeringsbudsjetter skal tilstrebes en kommunal egenfinansiering i form av fondsmidler eller overføringer fra driftsmidler på 30 % av totale finansieringsbehov. For å kunne oppfylle dette kravet er det nødvendig å skaffe seg et handlingsrom i form av et positivt netto driftsresultat. I det debatterte budsjett-forslag er det på dette tidspunktet ikke tatt høyde for handlingsrom utover den forskriftsmessige overføringen av mva-refusjon fra drift til investering. Rådmannen vil avslutningsvis presisere at vurderingene er foreløpige og at det vil kunne komme til nye momenter og argumenter som innspill i formannskapets budsjettseminar. Investeringsbudsjett: Foreløpig investeringsoversikt viser en investeringsambisjon i overkant av hva som er å anbefale. Med liten grad av kommunal egenfinansiering, utover forskriftsmessig overføring av mva-refusjon på ca. kr. 5,5 mill vil hovedtyngden av investeringer måtte finansieres ved låneopptak. Rådmannen vil i den sammenheng minne om kommunestyrets «selvpålagte» handlingsregel om at låneopptak vanligvis ikke bør overstige årlig innbetalte avdrag (for

13 2013 budsjettert til kr. 14,6 mill.). Rådmannen vil i budsjettseminaret presentere revidert forslag til investeringsplan for planperioden. Investeringstiltak Pri Investeringsplan TDE (i 1000 kr) Tilleggsfinansiering utbygging Furulund (tidl vedtak) Bidrag gang- og sykkelsti Vesttorpvegen (tidl vedtak) Heldøgns omsorgsboliger for demente Øygardsjordet Formidlingslån/startlån til videre utlån Utskifting av kjøretøy/varige driftsmidler ved TDE Vedlikeholdsplan for kirke og eiendom Opprusting kommunale bygg Sopemaskin selvgående Nytt ventilasjonsanlegg Dokkahallen Pumper fyranlegg Dokkahallen Energimerking av kommunale bygg Utomhus skoleområdet Dokka og Torpa Asfaltering vei, parkeringsplass og inngangsparti 100 Skogvang 2 Nødlys Landmo Tak over kantine Landmo Solskjerming Dokka Ungdomsskole Utbedring overvannsproblem Landmo Krakker og søppeldunker Dokka Sentrum 0 Utvidelse boligfelt Elverom Lokaler for ergo- og fysioterapitjenesten Opprusting kommunale veger Fortau Nedre Smedbyveg og Lyngvegen Generelle trafikksikkerhetstiltak og registreringsutstyr 200 ÅDT 2 Asfaltering Storgata fra Esso til Fv Fast dekke Synnfjellvegen Forprosjekt fortau Sollisvingen Fortau Landmovegen, regulering i Ombygging veg Nybakktåje, prosjektering i Utskifting av kommandobil Brann 500 Utskrifting av mannskapsbil Brann 500 Sum tiltak Tiltak selvkostområde: (eks. mva) 1 Ledningnett rehabilitering Kjøp av brukt hjulgående gravemaskin Asfaltering Åmot gjenvinningsstasjon 200

14 1 Kommunedelplan VA, konsulentbistand Sonevannmålere Dokka 4 stk, pr. pkt kr Renovere vannverk Torpa, tilleggsbevilgning Forprosjekt renovering eller tilknytning Risby 200 renseanlegg 1 Ny PLS Dokka RA ENØK Dokka RA, ventilasjon og tildekking basseng Ny polymerbereder Dokka RA Vannledning til Dokka RA Ny pumpestasjon Vinjarmoen inkl ledningsnett nye 3600 næringstomter 2 Ny brannstasjon og verksted, inventar Utbedringer Brovold vannverk, tank vannglass + fjerne 500 trykktank 2 Overbygg Holtelia trykkøkningsstasjon (HMS) 150 Sum tiltak selvkostområde: Sum inklusiv selvkostområdet Investeringer, andre 2013 Ny lagringsløsning (SAN) 463 Ny sonemodell i it-arkitekturen 250 Fornyelse terminalserver, sikker sone 458 Restrukturering av datarom 262 Sikker utskrift 343 Utvidelse av skoleløsning 292 ROS-tiltak, aggregater Egenkapitalinnskudd KLP Sum alle investeringstiltak: Sjekklister investeringer vil bli ettersendt Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: Formannskapet gir følgende innspill:

15 NORDRE LAND KOMMUNE, den 26. oktober 2012 Jarle Snekkestad Rådmann John Løvmoen

16 Sjekklister konsekvensjusteringer til Formannskapet Innhold 1.1 Økte driftskostnader IKT, sentraladministrasjonen Pensjonstrekk på småstillinger, Kulturskolen Svikt i elevtallet på dans, Kulturskolen Egenandel Hov Nordre, Familie og helse Lønn psykolog og audiopedagog, Familie og helse Utvidet egenandel krisesenter, Familie og helse...1 Nytt hygieneregleverk kjøkkenet på Landmo Økte energikostnader Furulund 2013, TDE Økte forsikringskostnader 2013, TDE Reduserte husleieinntekter 2013, TDE...1 REVIDERT Konsekvensjustering 2013 eiendomssalg (tidl husleieinntekter) Reduserte inntekter vaktmestere 2013, TDE Serviceavtaler 2013, TDE Geovekstprosjekt, Plan og næring...1

17 1.1 Økte driftskostnader IKT, sentraladministrasjonen Sum: kr ,- Nye driftskostnader for 2013 Sum Vedlikehold Sampro kr 56250,00 SMS-varsling tilknyttet Sampro - kr. 0,46 pr. stk. kr 1250,00 Lisens Safecom kr 17875,00 Økt ramme for konsulentbistand kr 87500,00 Lisens Teamviewer kr 10562,50 Lisens skoleløsning kr 51250,00 Generelt økte kostnader vedlikeholdskontrakter for IKT-drift kr 90000,00 Økt kostnader til IKA Oppland - fylkesarkivet kr 31250,00 Økt listenskostnader på PixEdit pga. oppgradert versjon kr 8125,00 SamPro er et nettbasert samarbeids- og koordineringsverktøy som letter arbeidet med Individuell plan og opplæringsplaner. Løsningen er etablert i år og vil gi vedlikeholdskostnad fra år 2013 Safecom er en løsning for sikker utskrift slik at man må enten slå inn en kode eller dra et magnetkort for å få ut utskriften. Dette har vært til uttesting på 3 avdelinger i 2012 og vi har planer for utvidelse. Dette gir en ny årlig lisenskostnad for programvare. Konsulentbistand IKT har en i dag en ramme på kr ,- for kjøp av konsulentbistand i forhold til drifting av Ikt-løsninger i Nordre Land. Rammen har ikke vært økt de siste årene og det har vært overforbruk. Teamviewerer et program for fjerndrifting av pcer. Vi har kjøpt dette produktet i år slik at vi kan både få bistand og gi bistand uten å reise fysisk til plassen. Løsningen er etablert i år og vil gi vedlikeholdskostnad fra år Ny Skoleløsning er ny it-plattform for elevene. Løsningen er etablert i år og vil gi vedlikeholdskostnad fra år Vedlikeholdskontrakter Vi har bl.a. vedlikehold på det meste av sentral maskinvare. Dette sikrer oss bl.a. deler når sentralt datautstyr havarer. Utgiftene til dette øker fra IKA Oppland Pga. økte investering hos IKA Oppland vil vi som bruker og medlem av IKA Oppland økte kostnader.