MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 112/11 BUDSJETT BUDSJETTDRØFTINGER NORDRE LAND KOMMUNE, den 21. oktober Liv Solveig Alfstad ordfører

2 Lnr.: 13135/11 Arkivsaksnr.: 11/2730 Arkivnøkkel.: 150 Saksbehandler: JLM Utskrift til: BUDSJETT BUDSJETTDRØFTINGER Vedlegg: Rådmannens sjekkliste for nye tiltak/tiltak redusert i forbindelse med budsjettprosessen. Saksopplysninger: I saken til formannskapsmøtet på museet ble det presentert et kommunebidrag beregnet på bakgrunn av kommuneproposisjonen, prioriterte konsekvensjusteringer og nye tiltak som rådmannen ønsker å prioritere. Kommunebidraget på kommuneproposisjonstall var som følger: Hovedansvar Tekst B 2010 B 2011 B 2012 Næring Konsesjonsavgift - avsetning Næring Konsesjonsavgift Næring Konsesjonskraft Næring Bruk av kraftf.avkastn. i drift Næring Bruk av kraftf.avkastn. til næringsformål Næring Kraftfondsavkastning Næring Utbytte SUM Næring (ikke i kommunebidraget) Skatt Skatt på inntekt og formue Skatt Naturresursskatt Skatt Eiendomsskatt Rammetilsk. Rammetilskudd Rammetilsk. Bruk av mva-fond Rammetilsk. MVA i inv.regnskapet Rammetilsk. Statl. kompensasjonstilskudd Renter Renter på lån Renter Renter på formidlingslån Renter Renter - ansvarlig lån Renter Renter på fond/alternative plasseringer Renter Renter - bankinnskudd Avdrag Avdrag på lån Fond Avsetn. til disp.fond Fond Avsetn. til bundne fond Overf. Inv.regn. Overføring til inv.regnsk SUM kommunebidrag

3 Bakgrunnen for hvert enkelt tall i kommunebidraget er beskrevet i saken til den 12. oktober, og vil derfor ikke bli gjennomgått igjen her. Som følge av statsbudsjettets fremleggelse den 6. oktober, ble noen forutsetninger endret i forhold til det kommunebidraget som stod i saken til den 12. oktober. Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd: Skatteøret foreslås i 2012 budsjettet til å være 11,6 % mot 11,3 % i Som en skattesvak kommune vil Nordre Land tape på en sånn omlegging. Skatt på inntekt og formue må sees i sammenheng med rammetilskudd. Totalt blir inntektene på dette området redusert med ,- som følge av de nye forutsetningen som ble kjent i statsbudsjettet. Renter på fond/alternative plasseringer: Vår rådgiver i DnB NOR mener det er realistisk å budsjettere med en høyere rente på kommunen sine alternative plasseringer i Han mener at kommunen kan øke denne posten med ,-. Posten renter på fond/alternative plasseringer anbefales derfor økt fra ,- til ,- i tråd med denne anbefalingen. Disse endringene medfører at sum kommunebidrag blir ,-. I saken til den 12. oktober ble det presentert en økning i kommunebidraget på ,-. Med endringene som er beskrevet over ( ,- og ,-) blir det en økning av kommunebidraget fra 2011-budsjettet på ,-. Det er dette som skal fordeles enhetene til å dekke fremskrivninger av budsjettet med lønnsog prisveksten, konsekvensjusteringer og nye tiltak. Fremskrivning av 2011-budsjettet med 3,6 % lønnsvekst og 1,59 % prisvekst (deflator 2,8), gir en økning i ramma på ,-. Ved en feil ble inntektene til barnehagene også fremskrevet med en vekst på 2,8 %, men maksprisen på barnehage ble holdt uendret på 2.330,-. Derfor må inntektene på barnehage reduseres med ,-. Derfor øker fremskrivningen av rammer fra ,- som ble presentert i saken til den til kr ,-. Netto til disposisjon med de nye forutsetningene blir da: Økning i kommunebidraget: ,- Fremskrivning av rammer ,- Netto til disposisjon ,- Netto til disposisjon skal dekke konsekvensjusteringer og nye tiltak. Som beskrevet i saken den 12. oktober har rådmannen sett å kunne prioritere konsekvensjusteringer, totalt ,- og nye tiltak kr ,-. Dette gir en budsjettmessig utfordring på ,-. Netto til disposisjon: ,- Konsekvensjusteringer: ,- Nye tiltak: ,- Budsjettmessig utfordring: ,- Vurdering:

4 Med utgangspunkt i de signaler formannskapet sendte i møtet den når det gjaldt områder formannskapet ønsket utredet for innsparingsmuligheter, har rådmannen sendt ut bestillinger til enhetslederne. Følgende bestillinger er sendt: 1. Bestilling sendt til NAV-leder, enhetsleder omsorg og rehabilitering og enhetsleder for familie og helse: Kommunalt rusarbeid utøves av både OR, NAV og Fam/H. Hvordan kan Nordre Land kommune koordinere/samle arbeidsressurser mot rusfeltet og derigjennom oppnå en ressursgevinst innen rusarbeidet på i størrelsesorden ett årsverk? Svaret fra de ulike enhetslederne finnes i sjekkliste nr 1a, 1b og 1c. 2. Bestilling sendt til enhetsleder omsorg og rehabilitering: 2.1 Hvilke synergieffekter kan en samlokalisering av dagtilbudene innenfor Omsorg og rehabilitering gi for din enhet og for andre enheter med tilsvarende tilbud? Svaret på denne bestillingen finnes i sjekkliste Redegjør for forholdene rundt dette å kjøpe dosetter ferdige fra Rudshøgda, både for hjemmetjenestene, LOS, KOS og LOR? Hva skal brukerne betale for, og hva må kommunen betale? Svaret på denne bestillingen finnes i sjekkliste Refusjon av ressurskrevende brukere, skal refundere 80 % av lønnsutgifter over det kommunale innslagspunktet. Hva kan det bety for refusjonsbeløpet at kommunen i større grad tar med de tilleggstjenster (ex. ergo/fysio) som disse ressurskrevende brukere også har og kan det være flere av våre brukere som har vedtak i et omfang som gjør at vi kan søke om refusjon? Svaret på denne bestillingen finnes i sjekkliste Hvilke inntektsmuligheter ligger rundt økt salg/catering fra kjøkkenet på Landmo? Det er ikke laget sjekkliste for cateringvirksomhet. Dette er et tiltak som ikke vil gi inntekter av særlig omfang siden det ikke er rom for særlig cateringvirksomhet med den bemanningen som er i dag. Kjøkkenet tar pr i dag på seg alle oppdrag bemanningen tillater. 2.4 Hvilke konsekvenser (positive og negative) vil en omorganisering av kjøkkendriften på Landmo/(Korsvold??) ha, dersom det ikke bemannes på helg og helligdag, men at avdelingene varmer opp maten disse dagene? Svaret på denne bestillingen finnes i sjekkliste Hvilke ressurser kan tas ut ved å ta en kritisk gjennomgang av serviceerklæringen (og vår praktisering av tjenesteyting) i hjemmetjenesten Dokka og Torpa, LOS, LOR og miljøarbeidertjenesten?

5 Svaret på denne bestillingen finnes i sjekkliste Bestilling sendt til enhetsleder familie og helse: 3.1 I hvilken grad er det relevant å oppnå salg av psykologtjenester til andre instanser/andre kommuner, som delfinansiering av stillingen som psykolog? Svaret på denne bestillingen finnes i sjekkliste Hvilke synergieffekter kan en samlokalisering av dagtilbudene innenfor Omsorg og rehabilitering gi for din enhet, og de dagtilbudene dere organiserer? Svaret på denne bestillingen finnes i sjekkliste Som et hovedprinsipp skal det tenkes at når tilbud utgår, skal ressursene til dette tilbudet reduseres tilsvarende ressursbruken. Avlastningstilbud til personer som vokser ut av enheten/eller friskmeldes fra tilbudene (for eksempel i Barnevern) er eksempler på dette. Dokumenter behovet for å omdisponere ressursene som er gjort i 2011 (Åsligata til Rudsgata og Doktorhaugen til Åsligata) og beskriv nivået på de tjenester som tilrettelagte tjenester gir, opp mot det krav disse brukere (eller de foresatte) har. Svaret på denne bestillingen finnes i sjekkliste Refusjon av ressurskrevende brukere, skal refundere 80 % av lønnsutgifter over det kommunale innslagspunktet. Hva kan det bety for refusjonsbeløpet at kommunen i større grad tar med de tilleggstjenester (ex. ergo/fysio) som disse ressurskrevende brukere også har og kan det være flere av våre brukere som har vedtak i et omfang som gjør at vi kan søke om refusjon? Svaret på denne bestillingen finnes i sjekkliste Bestilling sendt til enhetslederne i Dokka barnehage, Torpa barnehage og Nordsinni barnehage: 4.1 Utrede differensiert oppholdstid og åpningstid i barnehagene, sett opp mot konsekvenser med hensyn til kontantstøtteordningen. Definere hva en heldagsplass i barnehagen er, med betalingssats kr 2330, og muligheter for økte inntekter ved opphold utover heldagsplassen. Svaret på denne bestillingen finnes i sjekkliste Utrede økonomiske konsekvenser av lokal barnehagegaranti, og definer hva garantien konkret innebærer (jf urealistiske forventninger). Hvilke grep og praktisering av garantien kan føre til reduserte kostnader og/eller bedre kvalitet i barnehagen? Svaret på denne bestillingen finnes i sjekkliste 4.2.

6 4.3 Konsekvensvurdering av å ikke åpne den femte avdelingen på Øygardsjordet. Vil det være plass til flere barn i eksisterende avdelinger? Hvilke konsekvenser vil nye bestemmelser om kontantstøtte til 2-åringer ha på beregnet/framskrevet behov for barnehageplasser, jf. fagrapport om utbygging av Dokka barnehage? (Øygardsjordet < > forsinket innflytting i nye avdelinger på Furulund) Svaret på denne bestillingen finnes i sjekkliste Bestilling sendt til enhetslederne på Dokka barneskole, Torpa barne- og ungdomsskole og Dokka ungdomsskole: 5.1 Hvordan er netto utvikling av spes-ped tiltak på den enkelte skole. Politikerne uttaler at de bare hører om nye tiltak og utfordringer, men ikke om tiltak som blir avsluttet. Hvordan har utviklingen de siste tre årene vært? Ønsker også i denne forbindelsen en uttalelse fra PPT om trender i Nordre Land vedr dette. Hva sier vedtakene i dag, versus for en tid tilbake? Svaret på denne bestillingen finnes i sjekkliste Hvilke konsekvenser har det for skolene å ikke øke lederressursen? Hva vil det si for utviklingen til skolene? Svaret på denne bestillingen finnes i sjekkliste Bestilling sendt til enhetsleder i Voksenopplæringen og flyktningtjenesten: 6.1 Hvilke potensial ligger i salg av plasser til andre kommuner? Svaret på denne bestillingen finnes i sjekkliste Utviklingen i spesialundervisning de siste årene. Svaret på denne bestillingen finnes i sjekkliste Bestilling sendt til enhetsleder kultur: 7.1 Hva ser du av inntektspotensial på kinodriften? Svaret på denne bestillingen finnes i sjekkliste Finnes det et inntektspotensial i utleie av kinoen? Hva er dine vurderinger av dette? Svaret på denne bestillingen finnes i sjekkliste Bestilling sendt til enhetsleder plan og næring:

7 8.1 Selvkostområdene Hva er potensialet i forhold til å oppnå større dekningsgrader der vi i dag ligger lavt og hvilken betydning har det at vi nå kjører med større ressursinnsats på oppmåling? Svaret på denne bestillingen finnes i sjekkliste Hva er dine vurderinger av besparingspotensialet på «grønn sektor» og prioriteringen av ressursbruken fagfeltene imellom? Svaret på denne bestillingen finnes i sjekkliste Bestilling sendt til enhetsleder teknisk drift og eiendom: 9.1 Private veger; kommunens utgifter til tilskudd og brøyting.hva utgjør dette? Likebehandling er her også et stikkord. Svaret på denne bestillingen finnes i sjekkliste Kommunale veger; hvilke vegstrekninger kunne det være aktuelt å nedklassifisere? Likebehandling med grendeveger som ikke er «kommunalisert» er et stikkord. Svaret på denne bestillingen finnes i sjekkliste Kommunalt utstyr; vi har investert tungt i utstyr og spørsmålet er om utnyttelsesgraden er tilfredsstillende og hvilket potensial som kan finnes i utleie av utstyr/personell. Svaret på denne bestillingen finnes i sjekkliste Vi ligger relativt høyt hva kommunale avgifter angår. I hvilken grad kan noe gjøres for å få kostnadene ned. Hvilke faktorer kan påvirkes? Svaret på denne bestillingen finnes i sjekkliste Hvilke innsparingspotensial ser du innen renhold og vaktmestertjenesten? Svaret på denne bestillingen finnes i sjekkliste Hvilke konsekvenser får innsparingen av de i 2011-budsjettet feilanslag uten at det gis kompensasjon? Svaret på denne bestillingen finnes i sjekkliste Hvordan kan vi få til besparelser innen strømforbruket? Hvilke ENØK-tiltak anbefales og hva er estimert potensiale? Svaret på denne bestillingen finnes i sjekkliste Hvilket inntektspotensial ser du, for eksempel hva gjelder husleieinntekter?

8 Svaret på denne bestillingen finnes i sjekkliste Bestilling sendt til kommunalsjef Loeng, med ansvaret for service, informasjon og forvaltning: 10.1 Hvilket besparelser er det realistisk å oppleve etter overgangen til digitale politikere? Svaret på denne bestillingen finnes i sjekkliste 10.1.

9 Rådmannen ser at sjekklistene er besvart i ulik grad, og det er utfordrende og komme med noen entydige anbefalinger hva innsparingstiltak fra disse besvarelsene angår. Rådmannen vil likevel, ut i fra de sjekklistene som er kommet inn og de konsekvenser som enhetslederne beskriver i disse, anbefale at følgende innsparingstiltak innarbeides i budsjettet for 2012: Enhet: Tiltak: Sum: OR Samle kommunalt rusarbeid OR Samlokalisering dagtilbud OR Mulitdosett (kr 2.100,-*170 hjemmeboende) ,- OR Refusjon ressurskrevende OR Omorganisering kjøkken (fri helg og helligdager) OR Gjennomgang serviceerklæringer FH Selge psykolog tjenester FH Tilrettelagte tjenester, besparelser ved endret organisering FH Barnevern, besparelser pga avsluttede saker FH Ressurskrevende brukere BHG Differensiert oppholdstid/åpningstid BHG Endringer av lokal barnehagegaranti BHG Utsette åpning av 5. avd Øygardsjordet til august 2012 (kr. 510 ) SKOLE Redusert spes.ped Dokka barneskole (45 t à 9.000,-) SKOLE Redusert spes.ped Torpa barne- og ungdomsskole SKOLE Redusert spes.ped Dokka ungdomsskole SKOLE Økning i ressurser til administrativ ledelse VO Salg av tjenester til andre kommuner VO Sterk reduksjon i innvilget spesialundervisning KULTUR Økte billettinntekter Sentrum Kino ,- KULTUR Økte leieinntekter Sentrum Kino (kr ,-) PN Øke selvkostgraden på plan-området (SELVKOST) PN Kontroll av private avløpsløsninger ,- TDE Utleie av kommunalt utstyr TDE Innsparing på renhold/vaktmestertjenesten TDE Økning i bevilgning pga konsekvensene ved feilbudsjettering 11 TDE Besparelser strøm/enøk TDE Husleie SUM rådmannen anbefalinger ,- Som presentert innledningsvis i saken har Nordre Land en utfordring i 2012-budsjettet på kr ,-. Med de tiltakene som rådmannen anbefaler innarbeides i budsjettet for 2012, har kommunen nå en utfordring på ,-. Når det gjelder samhandlingsreformen vil rådmannen presentere ny informasjon etter statsbudsjettet. Ved en gjennomgang av tilgjengelig KOSTRA-statistikk, og Kommunebarometeret, som formannskapet tidligere har fått en grundig gjennomgang av, kan en se noen trender i fordelingen av ressursbruken innenfor de kommunale tjenestene i Nordre Land kommune.

10 Statistikken viser at kommunen innenfor noen områder bruker store ressurser og eller oppnår gode resultater/gode tjenester, sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner. Innenfor andre områder vises det motsatte. Resultatene i grunnskolen er et eksempel på dette. Av vedlagte sjekklister kan det leses at grunnskolen har utfordringer innenfor spesialundervisning. Torpa barne- og ungdomsskole og Dokka barneskole har fra 2010 til 2011 hatt en nedgang i spesialundervisningen (fordelt på TBUS ca. kr. 120 og DBS ca kr. 900 ) mens det ved Dokka ungdomskole har vært en betydelig økning (anslagsvis 1,2 1,4 mill.) Rådmannen ser at budsjettsalderingen for 2012 er utfordrende og at det for den videre fremskriving i økonomiplanperioden er nødvendig å saldere budsjettet for 2012 i stor grad med varige inntektsøkninger og utgiftsreduksjoner. I forbindelse med formannskapets budsjettdrøftinger i møtet 26. oktober, har rådmannen forventninger om at formannskapet kommer ved mer konkrete bestillinger på utredninger av konsekvenser ved tallsatte rammereduksjoner for enhetene, og gjerne konkrete forslag på tjenestetilbud som skal utredes redusert eller tas ut. Videre vil rådmannen anbefale formannskapet å vurdere å utnytte de inntektspotensialer som ligger innenfor det kommunale myndighetsområde å vedta. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: Formannskapet ber rådmannen, i forbindelse med budsjettsaldering 2012, utrede konsekvenser av følgende reduksjoner i tjenester/tiltak/endringer i enhetenes rammer:

11 NORDRE LAND KOMMUNE, den 21. oktober Jarle Snekkestad Rådmann John Løvmoen

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter Ungdomsrådet eget møte på møterommet i

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 01.11.2012 kl. 09.00 STED: SPÅTIND HELSE OG HØYFJELLSHOTELL AS Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.11.2012 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 05.11.2008 kl. 09.00 STED: NYTHUN Gruppemøte: kl. Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: MØTEINNKALLING FOR

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen og lunch reiser hovedutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 21.05.2013 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Gruppemøter: AP: tirsdag 21.05.13 kl. 15.30 SV: tirsdag 21.05.13 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag 21.05.13 kl. 15.30 H:? (mandag er 2.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.11.2007 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSAL, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.10.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 16.12.2008 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 16.12. kl. 15.30 SV: tirsdag 16.12. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir Iversen Elisabeth S. Mikalsen MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.08.2008 Tid:

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 RÅDMANNENS FORSALG TIL REDUSERENDE

Detaljer

Vedtatt - KS sak 13/83

Vedtatt - KS sak 13/83 Årsbudsjett 2014 ENGERDAL KOMMUNE Vedtatt - KS sak 13/83 1 Innhold 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Budsjettprosess i Engerdal Kommune... 5 3.0 Kommunens rammebetingelser... 7 3.1 Befolkningsutvikling... 7 3.2

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 07.10.2009 kl. 09.00 STED: TORPA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018

ØKONOMIPLAN 2015-2018 Skjervøy kommune ØKONOMIPLAN 2015-2018 Politisk behandling: Organ: Saksnr. Dato Formannskapet 24.11.14 Kommunestyret 17.12.14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Innledning/sammendrag... 3 3. Kommunens

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 08.11.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Nordre Land kommune. Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede ÅRSBERETNING 2013 DOKKA KULTURSTASJON

Nordre Land kommune. Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede ÅRSBERETNING 2013 DOKKA KULTURSTASJON Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede ÅRSBERETNING 2013 Foto: Inger Toril Holte Breien DOKKA KULTURSTASJON INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 3 1 Forhold

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE TID: 12.11.2013 kl. 09.00 STED: MØTEROM LANDMO MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter

Detaljer