ÅRSMØTE Rauma Travforening Innkaller. Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl Saksliste: VEL MØTT! til

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2011. Rauma Travforening Innkaller. Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900. Saksliste: VEL MØTT! til"

Transkript

1

2 Rauma Travforening Innkaller til ÅRSMØTE 2011 Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900 Saksliste: 1. Velkommen, registrering og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av en person til å skrive under protokollen sammen med møteleder og referent 4. Årsmelding Regnskap Disponible midler 7. Fastsette medlemskontingenten for Budsjett Innkomne saker. Dersom det er noen medlemmer som har saker som ønskes behandlet på årsmøtet må disse være sekretæren i hende senest tirsdag 24.jan Årets hest i Hva gjør vi med andelshesten 10. Valg a. Styremedlemmer, formann og nestformann. b. 2 revisorer, 3 stk medl. til valgkomitee c. Utsendinger Enkel bevertning og videoklipp på storskjerm av travhesten JT s Crown VEL MØTT! Isfjorden 6. januar 2012 Styret

3 Årsmelding 2011 Referat fra årsmøtet 2010 som ble avholdt søndag 6 februar 2011 på Grand Hotel, Åndalsnes kl Det var 9 medlemmer som hadde møtt frem. Reidar Brude ble valgt til dirigent og Renate Remen Næss til referent. Årsmøtet var blitt annonsert to ganger i Åndalsnes Avis og innkallinga ble godkjent. Årsmeldinga ble opplest og godkjent. Regnskapet ble opplest og gjennomgått. Medlemskontingenten for 2012 ble behold på samme nivå som før, kr 250 for hesteeiere og kr 100 for andre. Under eventuelt ble det behandlet et ønske fra Rauma Hestesportsklubb om å leie ridebane. Årsmøtet er positivt til utleie og kontrakt. Styrene forhandler frem avtale om leiesummer for både baneleie og leie av strøm/strøm. Det kom også opp et forslag om kjøp av en andel i andelslaget for Travforeninga. En andel kr i inngangspris og ca kr 600 i måneden. Det ble vedtatt at Travforeninga skal gå inn med en andel. 5 for og 3 mot. Styret fikk denne sammensetning: Reidar Brude er ikke på valg og er gjenvalgt som formann, likeledes Roe Næss er ikke på valg og er gjenvalgt som nestleder. Nye i styret ble valgt Jarle Tokle, Jostein Bredeli og Arne Hoem, disse valgt for to år. 1. vara Svein Gunnar Mittet 2 vara Alf Inge Remen valgt for 1 år. Jan Skorge og Arne Frantzen ble valgt til revisorer. Valgkomiteen ble gjenvalgt og består av Hilmar Engaas, Arne Frantzen og Bjarne Røskar. Reidar Brude med Roe Næss som vara ble valgt til utsendinger. Årsmøtet ble avsluttet med en enkel servering. Så over til aktivitetene i Organisatorisk: Foreninga har i dette driftsåret hatt 47 medlemmer, derav 40 betalende. En mangeårig drivkreft i Rauma Travforening, Hilmar Engaas gikk i sommer bort etter en kortere tids sjukdom. Vi retter en stor TAKK til Hilmar for hans innsats og lyser fred over hans minne. Pr 31 desember 2011 er det 39 stemmeberettige medlemmer. Styret har i meldingsåret hatt 4 styremøter og behandlet 31 saker. Styret har bestått av følgende: Formann Reidar Brude, Nestformann og kasserer Roe Næss, Sekretær Arne Hoem, Styremedlem Jostein Bredeli og Jarle Tokle, men han meldte fra at han ikke hadde anledning til å være med i styret og på den bakgrunn har varamedlemmene Svein Gunnar Mittet og Alf Inge Remen vært innkaldt og har delvis møtte på styremøtene. 1

4 Årsmelding 2011 Sportslig aktiviteter: Søndag 14 august arrangerte Rauma Travforening lokalkjøring med pengepremier. Det var ponniløp, både kald og varm blods stilte til start. Hele 30 hester var påmeldt, men det ble noen frafall, og totalt ble 21 hester som stilt i alt 6 løp. Det var to lokale hester med, Reidar Brude med Brunte og Roe Næss med Maro Kongen. Seieren gikk til Brunte med Reidar som kusk. Så har travforeninga en andel i JT s Crown og den har gjort bra, den har vunnet flere løp og kjørt inn mange kroner. I Norsk Travkriterium på Bjerke travbane 18. september ble hesten nr 2 og kroner innkjørt. I vårt regnskapet viser det vi har en netto på 750 kroner. Da har vi ikke tatt med verdien av hesten og vårt bidrag av innkjørte del av beløpet på ca kroner som er på konto i andelslaget. Økonomi: Vi startet året med en arbeidskapital på vel 4000 kroner og allerede på første styremøte hadde vi en sak som het Inntektsbringende arbeider, hva gjør styret. Det kom forslag om at vi skulle avholde et kakelotteri, loddene skulle selges rundt om i Isfjorden og Åndalsnes. Netto gav dette knapt kr i en slunken kasse. Her må presiseres at potensialet ikke ble fullt utnyttet, håper at dette kan bli en årlig inntektskilde. Det følger noen årlige faste utgifter driften av Rauma Travforening, det være seg leie av grunn til både stall og bane. Likeledes forsikring, strøm og kommunale avgifter. Dette dreier seg omkring kroner. På inntektssiden nevner vi grasrotandel på rundt 3000 kroner, vi retter en takk til alle som har valgt Rauma Travforening som grasrotandelsmottaker hos Norsk Tipping. I 2011 var det 11 stykker, og det er plass til mange, mange flere. Vi har mottatt banebidrag på vel kr fra DNT sentralt, fra sentralt har vi også mottatt et tilskudd til påselingsbokser på kroner. For mer detaljer henviser vi til regnskapet. Bane, Stall og øvrig anlegg: Alt vedlikeholdsarbeid er blitt utført på dugnad. Vi har også bygd 5 nye påselingsbokser som nå er ferdig. Total har vi nå 10 påselingsbokser. Disse er utleid som vinterlagersted for båter og campingvogner, dette blir inntekter i året I stallen er det god plass, i dette driftsåret er det stort sett bare Reidar Brude som har vært leietaker. Det ble ikke noen avtale med Rauma Hestesportsklubb om leie av ridebane på indre baneområde. Veien bort til stallområdet har i driftsåret blitt oppgruset. Styret takker alle som har bidratt med dugnad og andre bidrag gjennom driftsåret Styret 2

5 Rauma Travforening postboks ISFJORDEN Resultatregnskap 1 detaljert Regnskapsår 2011 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3100 Medlemskontingent , Kiosksalg -825, Norsk Tipping Grasrotandel , Inntekt Travløp , Stallinntekter , Banebidrag , Andre inntekter , Andelshest ,00 Salgsinntekter ,10 Driftsinntekter ,10 Driftskostnader Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler 6000 Avskrivning på bygn. & annen fast eiend. 3% ,12 Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler ,12 Annen driftskostnad 6400 Annonseutgifter 2 157, Banelei , Leie Stallområde , Kommunale avgifter 2 204, Reiseutgifter 2 622, Utgifter Travløp 2 989, Strømutgifter 9 687, Snøbrøyting , Utgifter bane/anlegg 9 039, Forsikring 4 287, Andelshest , Andre utgifter 3 909,00 Annen driftskostnad ,48 Driftskostnader ,60 Driftsresultat ,50 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Annen renteinntekt 8040 Renteinntekter, skattefrie -45,00 Annen renteinntekt -45,00 Finansinntekter -45,00 Finanskostnader Annen rentekostnad 8140 Rentekostnader, ikke fradragsberettigede 354,00 Annen rentekostnad 354,00 Finanskostnader 354,00 Finansinntekter og finanskostnader 309,00 Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader ,50 Resultat før skattekostnad ,50 Årsoverskudd / Underskudd , Årsresultat ,50 Fond for vurderingsforskjeller ,50 Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap) ,50 Disponeringer ,50 Utskrevet av Arne Hoem :59:12. Side 1

6

7

8 Budsjett 2012 Rauma Travforening Konto Benevnelse Budsjett Regnskap Medlemskontingent Kiosksalg Norsk Tipping Grasrotandel Inntekt Travløp Stallinntekter Banebidrag Andre inntekter Andelshest Sum inntekter Avskrivning på bygninger Annonseutgifter Baneleie Leie stallområde Kommunale avgifter Reieutgifter Utgifter travløp Strømutgifter Snøbrøyting Utgifter bane/anlegg Forsikring Andelshest Andre utgifter Sum utgifter Brutto Annen renteinntekt Rentekostnader Overskudd med tegn

9 Nøkkeltall for Rauma Travforening 2011 Medlemmer: Sum medlemmer (47 stk totalt) Betalende Antall 40 Sum innbetalt medlemskontingent Kr 5350 Eiendeler: Bankinnskudd " ,75 Fordringer " 0 Sum innskudd og fordringer Kr ,75 Bokført egenkapital 31/ (Bygning og bane kr ) " Anslått verdi på anlegg og utstyr ved et eventuelt salg Gjeld: Langsiktige lån Kr Kr " " " " " " Sum langsiktige lån Kr 0 Kortsiktig gjeld Kr " " " " Sum kortsiktig gjeld Kr 0 Anlegg: Nødvendig vedlikehold. Anslått kostnad Kr Nødvendig investeringer. Anslått kostnad " Ønskede investeringer. Anslått kostnad: Viser tilvedlagt budsjett Kr Resultat: 2009 Kr 2010 " 2011 Overskudd " ,50 Hester: Antall travhester totalt i laget Starthester i 2011 Innkjørt i 2011 Antall Antall Kr

10

11 Adresse og styreendring. Lagets navn og nummer:rauma Travforening nr 1523 Postadresse: pb 132 Postnummer og sted: 6339 Isfjorden E-post: se leder og sekretær Lagets bankgiro nummer Lagets organisasjonsnummer Styresammensetning etter årsmøtet og styremøte 8. februar for 2011: Leder: Reidar Brude Telefon: Epost: Mobil: Adresse:.. Postnr..6320Poststed Isfjorden N. leder: Roe Næss Telefon: Epost: Mobil: Adresse:.. Postnr.6300.Poststed Åndalsnes. Sekretær: Arne Hoem Telefon: Epost: Mobil: Adresse: pb 93 Postnr.6339.Poststed Isfjorden. Kasserer Samme som sekretær Styremedlemmer: Jostein Bredeli Epost: Mobil: Adresse:.. Postnr.6320.Poststed Isfjorden Tore Hovland Epost: Mobil: Adresse:.. Postnr.6300.Poststed Åndalsnes. Medlemskontingent 2013 Hesteeiere: kr 250 Ikke hesteeiere: Kr 100 Adresser

12

13 Sak 05/12 Aktivitets- og møteplan Dato Aktivitet Kommentarer 25 feb Årsmøte MidtNorge Travforbund Trondheim 5 mars Regionmøte Molde 19 april Styremøte (hos Roe) 28 april Generalforsamling DNT Gardemoen 10 mai Vårdugnad Ferdigstille påselingbokser 21 juni Styremøte Forberede travløp i aug 12 aug Travløp 28 aug Styremøte Evaluering av travløp 27 nov Styremøte Denne ble enst vedtatt på styremøte 8. februar AH sekretær