BEGJÆRING OM TVANGSFRAVIKELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEGJÆRING OM TVANGSFRAVIKELSE"

Transkript

1 Til namsmannen i Bergen Tingrett BEGJÆRING OM TVANGSFRAVIKELSE Saksøkers (utleierens) navn: Berger Eiendom AS Adresse: Damsgårdsveien 213, 5163 Laksevåg (ved regnskapsfører J. Berger, Gullstølsstien 258, 5152 Bønes) Saksøktes (leierens) navn: Elisabeth S. Lihaug Adresse: Damsgårdsveien 213, 5163 Laksevåg. Pnr: Ved påkrav etter tvfbl. 4-18, sendt ble saksøkte anmodet om å betale skyldig husleie og tillegg med kr ,50 + (75,- x 6) = ,50 I påkravet er leietaker gjort oppmerksom på at unnlatelse av å betale skyldig beløp innen 14 dager etter påkravet er sendt, vil medføre begjæring om tvangsfravikelse. Det fremgår også at tvangsfullbyrdelse kan unngås dersom forfalt leie med tillegg av renter og omkostninger betales før fullbyrdelsen gjennomføres. Bevis: Kopi av påkrav Den nevnte påkravsfrist er oversittet uten at saksøkte har betalt noe. Ifølge husleieavtalen vedtar leieren at det overfor ham kan begjæres tvangsfravikelse uten søksmål etter tvfbl tredje ledd bokstav a (evt. tidl. lov av nr. 9) Bevis: Kopi av husleieavtalen Med hjemmel i tvangsfullbyrdelsesloven 13-2 tredje ledd bokstav a, begjæres herved at saksøkte fratas besittelsen av bolig i Damsgårdsveien 213, 5163 Laksevåg. Påstand: 1. Saksøkte fratas besittelsen av bolig i Damsgårdsveien 213, 5163 Laksevåg rom i bofellesskap. og saksøker innsettes i besittelse av denne. 2. Saksøkte dømmes til å betale sakens omkostninger. Denne begjæring er utferdiget i 3 tre- likelydende eksemplarer. Bergen, 28/ Utleier

2 c/o Jannikke Berger Gullstølsstien Bønes Damsgårdsveien Laksevåg el. c/o Per Erik Berger Damsgårdsallmenningen Laksevåg Faks: Org: B.giro: Elisabeth S Lihaug Damsgårdsveien Laksevåg Laksevåg, 10/04/2010 BEGJÆRING OM TVANGSFRAVIKELSE HUSLEIE fra juli 2009 t.o.m. april NOK 5.500,- per måned VESENTLIG MISLIGHOLD heving av husleieavtale De informeres herved atter en gang om konsekvenser ved sen betaling av husleie. Med hjemmel i husleieloven 9-9 kan utleier heve leieavtalen når leieren vesentlig misligholder sin plikt til å betale leie eller oppfylle andre krav som reiser seg av leieavtalen. Det er registrert manglende innbetaling av husleie av månedene juli-09 til og med april 2010 for leilighet i Damsgårdsveien 213. Tilsammen kr ,50 NOK eks seks stk 75,-. Sen betaling av husleie anses som vesentlig mislighold av leieforholdet. En konsekvens ved manglende eller gjentatte sene betalinger av husleie og/eller at de ikke oppfyller andre krav som reiser seg i leieavtalen kan være heving av husleie forholdet. Som konsekvens av vesentlig mislighold av Deres plikt til å betale leie er vi nå tvunget til å si opp leieavtalen med Dem. Vår velvilje er utnyttet i det lengste. Vi har hatt forståelse for dine problemer, men har likevel i etterkant ikke mottatt husleie etter avtale. Dette skriv fungerer som et sjette gangs skriftlig varsel om manglende betaling, samt utflyttingsvarsel. Vi må dessverre aktivisere utkastelsesordre, samt sette juridisk krav til betaling av utestående beløp om den uteblir. Det er svært beklagelig å måtte se oss nødt til å gå til dette skritt. Unnlatelse av betaling av hele det skyldige beløp er innen 14 dager fra dags dato, medfører begjæring om tvangsfravikelse. Dette betyr i neste runde at Namsfogden vil opptre på vår vegne mht iverksette tiltak for utflytting, hvorpå rommet og fellesareal, i rengjort stand, med tilhørende nøkler leveres tilbake til utleier. Under henvisning til tvangsfullbyrdelsesloven 4-18, jf. 13-2, 3.ledd bokstav d, varsles De om at tvangsfravikelse vil bli begjært dersom fraflytting ikke er skjedd tidsfrist angitt i dette varsel. Kravet til manglende husleie vil stå ved lag, og påklages innkrevd ved Namnsmannen. Innbetaling blir noen ganger ikke registrert i banken ved innbetalers navn. Kopi kan eventuelt fakses, sendes eller vises til undertegnede eller Per Erik Berger. Vi håper selvfølgelig at dette ordner seg på best mulig måte for begge parter. Med vennlig hilsen For Berger Eiendom AS Sted/Dato: / Underskrift hvis overlevert personlig: Jannikke Berger Utleier Leietaker

3 I Leie av bolig Lcsr linifialcr):c55 l. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier Navn: BERGER EIENDOM AS Utleiers fullmektig: Jannikke E. Berger Adresse:.Damsgirdsveien 213 Kontakt: Per Erik Berger I I I (etter 17:00) 1.2 LeieSxger 5163 Laksevig Kontakl: Jannikke Berger (etter 17:00) Kontakt: Guillermo Berger (dagtid) (NB! Alle henvendelser mi skje 1700 mandag-fredag utenom ved nodstilfelle) E-post: post(abergereiendom.no Navn: Elisabeth Lihaug Pers.nr: Adresse: Damsg6rdsveien2l3,5l63Laksevig relefon: E-post: Ekstraleietakersnavn: relefon: q( lq qv /O E-post:. Rel'erenseperson/Kantnktpers*rr Navn: Anne Holtan Boligtjenesten pi Laksevig Navn : Adresse: Telefon: E-post: Adresse: Telefon: E-post:. 2. Leieforholdet eielder: Adresse:...LeilighetiDamsgirdsveien2l3,5l62Laksevig(ca40m2) tvl r^l Vanlig leilighet U Boligen er et enkelt rom i utleiers bolig, leier har vanlig adgang til resten av utleiers bolig. Dvs. kjokken, bad, stue osv. Utleieren har her kortere oppsigelsesfrist, og mulighet til 6 si opp uten begrunnelse. Se Husleielovens $ n Bohgen er utleiers vanlige bolig. Leier har derfor dirligere vern enn vanlig etter husleieloven. Det er f.eks. ikke lov til framleie, og de vanlige oppsigelsesreglener satt til side. Leier mi uansett flytte ved avtalens opphor, enten dette er en fastsatt dato, eller inntrer etter avtalt oppsigelse. I av8

4 Lest r.ini tialer): (<' C Antall rom:.. Netto boareal:.... kvadratmeter FellesKjokken: I FeilesBad: Felles vaske rom (i kjokkendel): n! Felle stue! I tillegg: Felles Boder: X ffiil;, Leieobjektet er: Parkeringsplass / garasje:! Uteplass:!,,"X;:.T.: or"#otforsiden av huset som uteplass, men uansen skar det tl enhver tid vere ryddig Umsblert: n Delvis moblert: X Fullt msblert: tr Merk: Er leieobjektet moblert-(delvis / helt) md det settes opp en fullstendig inventarliste i to -2-eksemplarer som m6 signeres av utleier og leietager. Dette bsr gjores senest u"ji*ny,trng"n. Inventarlisten bsr inneholde alle skader og ha en spesifisering av inventarets antatte verdi. Husk; jo grundigere dere er, jo rettere vil itbuk"l"u".ing"n ui leieobjektet gi. Se vedlegg. 3. Leiekontraktens variehet 3.I ENTEN:! Leieforholdet er tidsbes den......,. Forlenges r vr rerrsvd d formidles innen 2 mineder fsr itt dato (hvert 6r). av gangen, hvis ikke skriftlig oppsigelse Merk: Normal-leietiden er 3 ir. el 6r nir ut henger samm n med utleiers bolie. Elrsempel: Hvis eieren leier ut inntil to ercr Degge partene av en tomannsbolig, Hvis derimot utleieren leier ut tre (eller eieren leier ut halvparten av en tomanni,/hus, er minste leietid I dr. Det samme gielder hvis utleieren nemlig hele tomannsboligen som ett hus. rybler i eget hus, er minste utleietid 3 dr. Dette gjelder ogsd hvis samt to hybler i den haluparten han selv bor i. X Leietiden er kortere enn h og det skyldes:! at boligen skal brukes som g av utl eller av noen i hans husstand. eller n boligen skal pusses opp rives, eller [l annen saklig grunn etter leietakers Kan leiekontrakten opp? INei X av en kalendermin med 2 mineders gjensidig skriftlig Merk: Oppsigelsestiden gir til utlopet 2av8

5 L*str.inirinlerl: EZ 3.2 ELLER: X Leieforholdet er lopende og tidsubestemt. Det kan sies opp med en gjensidig oppsigelsestid pi msneder. Merk: Oppsigelsestiden gir til utlopet av en kalendermined. 4. Husleie 4.1 Leiesum ,-.kr. pr. mined. I bokstaver: femtusenkroner Leiesummen betales forskuddsvis for pilopende m6ned den i hver mined, til kontonr: 952t.# {}ia**lelsharak*x}...husk i merke betalers navn (ditt navn)... Purregebyr pd kr 75,- per pdminnelse, samt morarente etter gjeldende satser pdloper vedforsinket innbetaling Forsteinnbetaling:....3t11111tt7...(daIo) 4.2 Oppvarming og Strom E Ju, oppvarming og strom er inkludert i leien for inntil et forbruk av 1000 kr per mined X Nei, leier mi tegne egne abonnementer. Fra.I1itl/i;'l?... dato. (les av strom miler) E Nei, oppvarming og strom mi betales i tillegg. Det beregnes et passende forskudd som avregnes minst en gang i 6ret. Forskuddet er pi... per mined, og forfaller sammen med husleien. Utleier skal dokumentere de faktiske utgiftene til strsm og oppvarming. Merk: Mislighold av betaling av strom og brensel, regnes som mislighold av betalt leie, og kan gi rett til tvangsfullbyrdelse. 5. Leieresulerins X Husleien kan reguleres I gang i 6ret, i takt med konsumprisindeksen. Forste gang ett ir (-1-) etter a'r,.taleinngielsen, og den nye leiesummen gjelder da fra fsrste innbetaling etter denne datoen. Leiejusteringen tar utgangspunkt i indeksen for den fsrste hele mineden, da leieforholdet begynte. Leietager har krav pi minimum en (1-) mineds varsel for leieokning. n for bpende kontrakter, og kontrakter med leietid over 3 6r: Hvert tredje ir reguleres husleien i forhold til gf engs leie. Forste regulering inntrer men ikke far ett ir etter siste konsumprisindeksregulering. 6. Depositum Skal leietager stille depositum for sine forpliktelser etter leiea'u'talen? Nei L] la [l (eller garanti) Hvis depositum skal stilles kan det brukes til 6 dekke manglende leiebetaling, skade p6 eiendommen / inventar, tap av nokkel, samt manglende rengjoring ved utflytting. Depositum: ,-.- kr. Ibokstaver: ellevetusenkroner... Pi kontonummer: Belopet kan ikke overstige seks (6-) mdneders husleie (dvs. at tilleggsbetaling for strom og oppvarming ikke skal tas med i depositumetstsrrelse). Mr**.lannikke Belger i HancJelsbanke:i hvis ikke gnlar:ti 3av8

6 Lr:st (rnili:llrjr): {g Belopet skal settes pi sperret konto i leietagers navn. Si lenge leieforholdet varer, kan ingen av partene disponere pengene pi egenhind. Dvs. at bide leietager og utleier mi undertegne for 6 disponere belopet. Ved uenighet, mi utleieren fremme sitt krav for retten eller husleietvistnemden. Renteinntektene fra depositumet skal tilfalle leietager. Krever leieren utbetaling av depositumet, ut over renteinntektene, skal banken varsle utleieren om at belopet vil bli utbetaltil leieren hvis ikke utleieren innen en mined etter at varselet er mottatt, dokumenterer 6 ha reist ssksmil. Mottar ikke banken slik dokumentasjon innen fristen, og leieren ikke har trukket kravet tilbake, kan banken betale depositumet til leieren med frigjorende virkning for banken. Kontakt deres bankforbindelse for hjelp til 6 opprette en slik spenet konto. 7. Partenes plikter 7.1 Partene bor gi iglennom boligen sammen for innflytting og fulle ut en tilstandsrapport, se vedlegg. 7.2 Utleiers plikter Utleier skal til avtalt tid stille leieobjektet til leietagers ridighet. Dvs. at nokler skal overleveres, rengforing skal vere utfsrt samt at leieobiektet ellers skal vare i forskriftsmessis stand. 7.3 Leietagers plikter: Eventuelle feil eller mangler mi klages over - helst skiftlig- innen 14 dager. Det man krever rettet mi spesifiseres i klagen. Unnlater man 6 klage regnes feilen som godkjent av leietager. Merk: Dersom mangelen ikke kunne eller burde vart oppdaget ved alminnelig ettersyn, loper 14 dagersfristen fsrst fra leietager oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. 7.4 Plikter under leieforholdets gang Utleiers plikter Utleier skal sorge for at boligen til enhver tid er i ordentlig stand og forsvarlig vedlikeholdt. Vedlikeholdsplikten omfatter bl. a. ledninger og innretninger for avlop og forsyning med vann, gass, vanne og elektrisk strom. Fomyelse av tapet, maling som folge av slit og elde skal forovrig utfores si ofte det er sedvanemessig pikrevet under hensyn til boligens beskaffenhet Leietagers plikter Leietager har ansvaret for det vanlige vedlikeholdet, dvs. innenfor boligens fire vegger. tr'or eksempel av liser, nokler, ruter, servanter, vannklosettskfiler med sete og lokk, badekar, lampekupler, elektriske kontakter, brytere og sikringer, i titlegg til oppstaking av avlopsror til egen vannlfls. Vedlikeholdet mi vere forsvarlig utfsrt. Man skal holde fasade ren og pen, glerne ved dugnadsarbeid sammen med andre beboere i bygget.. Leier mfl ha utleiers samtykke for i foreta vesentlige forandringer i husrommet, f. eks. 6 legge nytt gulv, male/tapetsere vegger, huller i veggen for oppheng, flytte vaskemaskin, kamin osv. Samtykke oppn6es ved skriftlig soknad, samt et mste hvor forslaget legges fram. Husk: leier ma straks melde fra til utleier om skade som me repareres, og som ligger utenfor hans vedlikeholdsplikt. Hvis leieren ikke varsler, kanhan bli erstatningsansvarlig. NB! o Tilfeldig skade, f. eks. som folge av innbrudd, er ikke i anse som vanlig vedlikehold og mi derfor bekostes av utleier sa sant boligen var siket slik leier plikter. r Leier er ansvarlig for uaktsom i forsettlig skade som pifores boligen av leier selv eller andre som de har gitt adgang til boligen. 4av8

7 L sr (iniriiller): {lt 8. Ordensresler / Diverse Leieboeren forplikter seg til i folge de ordensregler som gjelder for eiendommen for ovrig. Er det tillatt med dyrehold? Nei X la f Hvilke?... Er det tillatt med framleie? Nei X Ja! men det krever samtykke fra utleier, se Husleielovens regler. Ved skriftlig ssknad om samtykke fra utleier om framleie, kever utleier i tillegg en muntlig samtale for diskusjon fsr eventuell godkjenning. Har utleier forsikret bygningen og utleid innbo? Nei n la I ttvisla, fra dato:...gjensidige... Har leietager forsikret sitt innbo? Nei n la n Hvis ja, fra dato:... Det er IKKE tillatt i royke inne. Hvis oppdaget, blir man trukket av depositum for nikotin-nedvasking. Man skal heller ikke kaste fra seg roykstumper utenfor bygningen! 9. Utkastelse / Serlie tvansssrunnlas Utleier har rett til 6 kaste ut leietager ved mislighold av husleiebetaling, eller nir vedkommende ikke flytter etter at leietiden er ute, eller er sagt opp i henhold til avtalen. Utleiers rett etter denne bestemmelsen er utforlig beskrevet i Tvangsfullbyrdelsesloven som er gjengitt nedunder. X Ja, vi godtar at kontrakten kan brukes som tvangsgrunnlag i henhold til reglene i Tvangsfullbyrdelsesloven, som er glengitt nedenfor. n Nei, denne kontrakten skal ikke gfelde som eget tvangsgrunnlag i leieforholdet. Tvangsfullbyrdelseslovens $ f ledd. Srerlig tvangsgrunnlag for fravikelse av fast eiendom er dessuten:. (a) Skriftlig a'ntale om leie, som inneholder vedtakelse av at tvangsfravikelse kan kreves nhrleienikke blir betalt. Det skal gi fram av varselet etter $ 4-18 ( se nedenfor )at tvangsfullbyrdelse kan unngis dersom leien med renter og kostnader blir betalt for fullbyrdelsen gjennomfores.. (b) Skriftlig avtale om leie for en bestemt tid som inneholder vedtakelse av at tvangsfravikelse kan kreves nir leietiden er lopt ut.. (c) Oppsigelse i leieforhold etter husleieloveno nir oppsigelsen fyller husleielovens vilkir og soksmil etter husleieloven ikke er reist innen lovens frist, eller nir slikt ssksmil er reist og retten har funnet oppsigelsen gyldig.. (d) Heving av leieforhold etter husleieloven, nir det foreligger forhold som gjor det ipenbart at utleieren hadde adgang til 6 heve leiekontrakten uten oppsigelse.. (e) I andre leie- og besittelsesforhold enn etter husleieloven: forhold som gjor det ipenbart at saksskte ikke har rett til i besitte eiendommen. Bokstavene a til d gfelder ikke i festeforhold. 5av8

8 Lcsrinit;aierr:CiL Endres ved lov 26 mars 1999 nr. 17 (i kraft 1 jan 2000 iflg. res. 26 mars 1999 nr.248). S 4-f 8. Serlige tvangsgrunnlag Et serlig tvangsgrunnlag kan beglreres tvangsfullbyrdet n6r to uker er gitt etter at saksskeren har sendt skriftlig varsel til saksskte. I varselet, som tidligst kan sendes pi forfallsdagen, skal det gjores oppmerksom pi at fullbyrdelse vil bli begjert dersom kravet ikke blir oppfylt. Varsel kan unnlates dersom saksokte verken har kjent oppholdssted eller kjent fullmektig med kjent oppholdssted som kan motta varsel pi saksoktes vegne. Namsmyndigheten kan frita saksskeren for varslingsplikten dersom det er grunn til 6 frykte at fullbyrdelsen ellers ville bli vanskeligglort. Unnlates varsel etter annet ledd, kan fullbyrdelse begjreres nir to uker er gitt fra forfallstiden. Varsel kan ikke frafalles p6 forhind. 10. Tilbakeleverins av bolisen ved leieforholdets slutt Boligen skal tilbakeleveres i samme stand som den ble levert, med unntak fra den forringelse som folger av vanlig slit eller elde. Andre skader mi erstattes av leietager. Mangler som leietager er ansvarlig for, og som utleier ved vanlig aktsomhet burde ha oppdaget, mi p6beropes av utleier innen 14 dager etter leieforholdetslutt. Merk: Dette gjelder ikke dersom leietager har opptridt svikaktig, f. eks. provd i skjule skaden. Boligen skal vere rundvasket. Godtas ikke vaskingen mi leietager, sifremt mulig, gis anledning til 6 rette pi forholdet, for et eventuelt okonomisk ansvar gjores gjeldende. (f. eks. fra depositumet) 11. Konfliktlssnins / Lowals Ar,talen er basert pi husleieloven av 26. mars 1999, nr. 17. Den kan du lese i sin helhet pi nettsidene til Lovdata (http://www.lovdata.no/), eller kjope i bokhandelen. Ved en eventuell tvist mellom partene skal saken bringes inn for forliksridet i den kommunen boligen er, eventuelt hos en lokal husleietvistnemd. 12. Vedtakelse av kontrakten. Utleier og leietager vedtar herved alle punktene i avtalen. Avtalen er skrevet i to (-2-) eksemplarer som begge er undertegnet av partene. Partene beholder hvert sitt eksemplar. dato: Ilvt. iullmektig: Berger dato:. t3.tz sl Sitinatul": \..eie:tzz'g*tt. aatos/ tlorsignatlrr: Evt. leietager nr.2:. dato Merk: Stir to leietagere i kontrakten, f. eks. et samboerpar, vil de hefte solidarisk for altalens skonomiske forpliktelser, bl. a. leiebetalingen og ansvar for skade pi boligen. Et solidaransvar betyr at utleier kan kreve en av leietagerne for hele belopet, hvis den andre ikke betaler. Den interne fordelingen av de skonomiske forpliktelsene mellom leietagerner siledes utleier uvedkommende. 10. Tilbakeleverine. Utleier har mottatt nokler og godkjent boligens stand Vedleee 6av8 Nei IJa H

9 Lest(inirialer): &( Gjenstand: Skadet? Inventarliste og tilstandsrapport Verdi: Kombi vasmsrsk KjollFrys. Jan Nei X Jan NeiX 4795,- Ariston AML l25ex 3395,- Elekholux Kombi 282ltr ERB 8040 Opvaskemaskin. Ja[ NeiX 2295,- Bosch SGU40E02SK Kom$r. Bord. Stoler. Seng. Sofa Jan Nei X rae NeiX Jan NeiX ran NeiX Jan NeiX Jan Nei n Jan Nein Jan Nein Jan Nein Jan Nei E Jan Nei n Jan Nein Ja! Nei n Jan Nein o Andre anmerkninger: a, a a. a lsct &^nw) o Antall nokler som er utlevert: -, sikkerhetsnskkel (inngang ' og leilighet)..stk. npta: O$. 12. )ogv Listenfilles ut i 2 Eftsempffi og hver av partene sffier den sammen med sin leiekantrakt. lzv6

10 Lest linitialer): fil VArt mal: Damsgdtdsveien 213 skal vare et trygt og godt sted d bo! Her skaldet vere en rolig og hjemmelig atmosfare, hvor alle trives med hverandre i hjemmelige omgivelser. Man skal ha respekt for hverandre i form av d utfare sine plikter og ta hensyn til hverandres behov om ro og orden, samt ta ansvar for sine handlinger. For at alle i bygget skal trives sammen kreves det:. Samarbeid/kommunikasjon, erlighet og 6penhet. Gjensidig respekt o lkke stoye unodig som for eksempel sjenerende hoy musikk eller unormalt stoy som tramping igulv o Holde avtaler r r Vise hensyn ved besokende hos seg. Holde seg til husreglementet Husreglement: (noen punkter kan fravikes i samr6d med utleier hvis alle i boligen snsker en endring) o Rullerende vaskeplan for oppgangen. Skal gjennomfores, ellers 96r det utover neste kvinne/mann som skal rengjore. o Skifte lysperer i oppgang (felles utgiftsdeling blant leietakere ioppgangen). Det skal ikke avholdes fest sondag t.o.m. fredag. Det skal vare rolig etter klokken 2300 av hensyn til naboene.. Fest skal meldes til alle andre beboere i Damsg6rdsveien 213 minst 4 dager i forkant, slik at de eventuelt kan komme innsiqelser.. Ellers gjelder normal god naboskikk. Lest og akseptert! 8t)w 03, ll 2..+ (ltvut(h{ htln^,,, DatoiSted Navn leietak*r i blokkbokstaver 8av8

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM AdvokatOppgjør AS (Selgboligselv.no/AO.no) Sist oppdatert 29.04.2014 VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM VED BRUK AV ADVOKATOPPGJØR AS TJENESTER 1- AO S ROLLE, KJØPESUM OG BETALINGER AdvokatOppgjør

Detaljer

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

å vite om husleieloven: Når gjelder husleieloven?

å vite om husleieloven: Når gjelder husleieloven? 01 Nyttig å vite om husleieloven: Når gjelder husleieloven? Hva handler husleieloven om? Husleieloven handler om hvilke rettigheter og plikter leier og utleier har i et leieforhold. Loven har regler både

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD. Mellom (navn) som eier. (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier. (telefon) (e-postadresse)...

AVTALE OM LEIE AV JORD. Mellom (navn) som eier. (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier. (telefon) (e-postadresse)... AVTALE OM LEIE AV JORD 1. Avtalens parter og omfang Mellom (navn) som eier (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier (adresse) (telefon) (e-postadresse)..... er det inngått avtale om leie

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN)

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) www.forbrukerrådet.no VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) (gjennomføring av direktiv 2011/82/EU om forbrukerrettigheter)

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse.

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 33 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

SLIK GJØR DU VED SKADE:

SLIK GJØR DU VED SKADE: SLIK GJØR DU VED SKADE: 1. Ditt produkt skades eller går i stykker. 2. Ring og meld skade på tlf 815 58 610 eller gå inn på www.safetyplus.no 3. Vi gjør en bedømmelse om det går å reparere produktet. Dersom

Detaljer

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no.

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no. Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no. Når vi leier ut en bil til deg, opererer vi som en reservasjonsagent i samarbeid med utleiefirmaet. Derfor må vi forholde

Detaljer

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Gotogate.no.

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Gotogate.no. Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Gotogate.no. Når vi leier ut en bil til deg, opererer vi som en reservasjonsagent i samarbeid med utleiefirmaet. Derfor må vi forholde

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett Foreldreansvar og samværsrett Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen NAV lokalt Sosialtjenesten Prest PP-tjenesten, BUP Barnevernet Advokat Fri rettshjelp Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud

Detaljer