BEGJÆRING OM TVANGSFRAVIKELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEGJÆRING OM TVANGSFRAVIKELSE"

Transkript

1 Til namsmannen i Bergen Tingrett BEGJÆRING OM TVANGSFRAVIKELSE Saksøkers (utleierens) navn: Berger Eiendom AS Adresse: Damsgårdsveien 213, 5163 Laksevåg (ved regnskapsfører J. Berger, Gullstølsstien 258, 5152 Bønes) Saksøktes (leierens) navn: Elisabeth S. Lihaug Adresse: Damsgårdsveien 213, 5163 Laksevåg. Pnr: Ved påkrav etter tvfbl. 4-18, sendt ble saksøkte anmodet om å betale skyldig husleie og tillegg med kr ,50 + (75,- x 6) = ,50 I påkravet er leietaker gjort oppmerksom på at unnlatelse av å betale skyldig beløp innen 14 dager etter påkravet er sendt, vil medføre begjæring om tvangsfravikelse. Det fremgår også at tvangsfullbyrdelse kan unngås dersom forfalt leie med tillegg av renter og omkostninger betales før fullbyrdelsen gjennomføres. Bevis: Kopi av påkrav Den nevnte påkravsfrist er oversittet uten at saksøkte har betalt noe. Ifølge husleieavtalen vedtar leieren at det overfor ham kan begjæres tvangsfravikelse uten søksmål etter tvfbl tredje ledd bokstav a (evt. tidl. lov av nr. 9) Bevis: Kopi av husleieavtalen Med hjemmel i tvangsfullbyrdelsesloven 13-2 tredje ledd bokstav a, begjæres herved at saksøkte fratas besittelsen av bolig i Damsgårdsveien 213, 5163 Laksevåg. Påstand: 1. Saksøkte fratas besittelsen av bolig i Damsgårdsveien 213, 5163 Laksevåg rom i bofellesskap. og saksøker innsettes i besittelse av denne. 2. Saksøkte dømmes til å betale sakens omkostninger. Denne begjæring er utferdiget i 3 tre- likelydende eksemplarer. Bergen, 28/ Utleier

2 c/o Jannikke Berger Gullstølsstien Bønes Damsgårdsveien Laksevåg el. c/o Per Erik Berger Damsgårdsallmenningen Laksevåg Faks: Org: B.giro: Elisabeth S Lihaug Damsgårdsveien Laksevåg Laksevåg, 10/04/2010 BEGJÆRING OM TVANGSFRAVIKELSE HUSLEIE fra juli 2009 t.o.m. april NOK 5.500,- per måned VESENTLIG MISLIGHOLD heving av husleieavtale De informeres herved atter en gang om konsekvenser ved sen betaling av husleie. Med hjemmel i husleieloven 9-9 kan utleier heve leieavtalen når leieren vesentlig misligholder sin plikt til å betale leie eller oppfylle andre krav som reiser seg av leieavtalen. Det er registrert manglende innbetaling av husleie av månedene juli-09 til og med april 2010 for leilighet i Damsgårdsveien 213. Tilsammen kr ,50 NOK eks seks stk 75,-. Sen betaling av husleie anses som vesentlig mislighold av leieforholdet. En konsekvens ved manglende eller gjentatte sene betalinger av husleie og/eller at de ikke oppfyller andre krav som reiser seg i leieavtalen kan være heving av husleie forholdet. Som konsekvens av vesentlig mislighold av Deres plikt til å betale leie er vi nå tvunget til å si opp leieavtalen med Dem. Vår velvilje er utnyttet i det lengste. Vi har hatt forståelse for dine problemer, men har likevel i etterkant ikke mottatt husleie etter avtale. Dette skriv fungerer som et sjette gangs skriftlig varsel om manglende betaling, samt utflyttingsvarsel. Vi må dessverre aktivisere utkastelsesordre, samt sette juridisk krav til betaling av utestående beløp om den uteblir. Det er svært beklagelig å måtte se oss nødt til å gå til dette skritt. Unnlatelse av betaling av hele det skyldige beløp er innen 14 dager fra dags dato, medfører begjæring om tvangsfravikelse. Dette betyr i neste runde at Namsfogden vil opptre på vår vegne mht iverksette tiltak for utflytting, hvorpå rommet og fellesareal, i rengjort stand, med tilhørende nøkler leveres tilbake til utleier. Under henvisning til tvangsfullbyrdelsesloven 4-18, jf. 13-2, 3.ledd bokstav d, varsles De om at tvangsfravikelse vil bli begjært dersom fraflytting ikke er skjedd tidsfrist angitt i dette varsel. Kravet til manglende husleie vil stå ved lag, og påklages innkrevd ved Namnsmannen. Innbetaling blir noen ganger ikke registrert i banken ved innbetalers navn. Kopi kan eventuelt fakses, sendes eller vises til undertegnede eller Per Erik Berger. Vi håper selvfølgelig at dette ordner seg på best mulig måte for begge parter. Med vennlig hilsen For Berger Eiendom AS Sted/Dato: / Underskrift hvis overlevert personlig: Jannikke Berger Utleier Leietaker

3 I Leie av bolig Lcsr linifialcr):c55 l. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier Navn: BERGER EIENDOM AS Utleiers fullmektig: Jannikke E. Berger Adresse:.Damsgirdsveien 213 Kontakt: Per Erik Berger I I I (etter 17:00) 1.2 LeieSxger 5163 Laksevig Kontakl: Jannikke Berger (etter 17:00) Kontakt: Guillermo Berger (dagtid) (NB! Alle henvendelser mi skje 1700 mandag-fredag utenom ved nodstilfelle) E-post: post(abergereiendom.no Navn: Elisabeth Lihaug Pers.nr: Adresse: Damsg6rdsveien2l3,5l63Laksevig relefon: E-post: Ekstraleietakersnavn: relefon: q( lq qv /O E-post:. Rel'erenseperson/Kantnktpers*rr Navn: Anne Holtan Boligtjenesten pi Laksevig Navn : Adresse: Telefon: E-post: Adresse: Telefon: E-post:. 2. Leieforholdet eielder: Adresse:...LeilighetiDamsgirdsveien2l3,5l62Laksevig(ca40m2) tvl r^l Vanlig leilighet U Boligen er et enkelt rom i utleiers bolig, leier har vanlig adgang til resten av utleiers bolig. Dvs. kjokken, bad, stue osv. Utleieren har her kortere oppsigelsesfrist, og mulighet til 6 si opp uten begrunnelse. Se Husleielovens $ n Bohgen er utleiers vanlige bolig. Leier har derfor dirligere vern enn vanlig etter husleieloven. Det er f.eks. ikke lov til framleie, og de vanlige oppsigelsesreglener satt til side. Leier mi uansett flytte ved avtalens opphor, enten dette er en fastsatt dato, eller inntrer etter avtalt oppsigelse. I av8

4 Lest r.ini tialer): (<' C Antall rom:.. Netto boareal:.... kvadratmeter FellesKjokken: I FeilesBad: Felles vaske rom (i kjokkendel): n! Felle stue! I tillegg: Felles Boder: X ffiil;, Leieobjektet er: Parkeringsplass / garasje:! Uteplass:!,,"X;:.T.: or"#otforsiden av huset som uteplass, men uansen skar det tl enhver tid vere ryddig Umsblert: n Delvis moblert: X Fullt msblert: tr Merk: Er leieobjektet moblert-(delvis / helt) md det settes opp en fullstendig inventarliste i to -2-eksemplarer som m6 signeres av utleier og leietager. Dette bsr gjores senest u"ji*ny,trng"n. Inventarlisten bsr inneholde alle skader og ha en spesifisering av inventarets antatte verdi. Husk; jo grundigere dere er, jo rettere vil itbuk"l"u".ing"n ui leieobjektet gi. Se vedlegg. 3. Leiekontraktens variehet 3.I ENTEN:! Leieforholdet er tidsbes den......,. Forlenges r vr rerrsvd d formidles innen 2 mineder fsr itt dato (hvert 6r). av gangen, hvis ikke skriftlig oppsigelse Merk: Normal-leietiden er 3 ir. el 6r nir ut henger samm n med utleiers bolie. Elrsempel: Hvis eieren leier ut inntil to ercr Degge partene av en tomannsbolig, Hvis derimot utleieren leier ut tre (eller eieren leier ut halvparten av en tomanni,/hus, er minste leietid I dr. Det samme gielder hvis utleieren nemlig hele tomannsboligen som ett hus. rybler i eget hus, er minste utleietid 3 dr. Dette gjelder ogsd hvis samt to hybler i den haluparten han selv bor i. X Leietiden er kortere enn h og det skyldes:! at boligen skal brukes som g av utl eller av noen i hans husstand. eller n boligen skal pusses opp rives, eller [l annen saklig grunn etter leietakers Kan leiekontrakten opp? INei X av en kalendermin med 2 mineders gjensidig skriftlig Merk: Oppsigelsestiden gir til utlopet 2av8

5 L*str.inirinlerl: EZ 3.2 ELLER: X Leieforholdet er lopende og tidsubestemt. Det kan sies opp med en gjensidig oppsigelsestid pi msneder. Merk: Oppsigelsestiden gir til utlopet av en kalendermined. 4. Husleie 4.1 Leiesum ,-.kr. pr. mined. I bokstaver: femtusenkroner Leiesummen betales forskuddsvis for pilopende m6ned den i hver mined, til kontonr: 952t.# {}ia**lelsharak*x}...husk i merke betalers navn (ditt navn)... Purregebyr pd kr 75,- per pdminnelse, samt morarente etter gjeldende satser pdloper vedforsinket innbetaling Forsteinnbetaling:....3t11111tt7...(daIo) 4.2 Oppvarming og Strom E Ju, oppvarming og strom er inkludert i leien for inntil et forbruk av 1000 kr per mined X Nei, leier mi tegne egne abonnementer. Fra.I1itl/i;'l?... dato. (les av strom miler) E Nei, oppvarming og strom mi betales i tillegg. Det beregnes et passende forskudd som avregnes minst en gang i 6ret. Forskuddet er pi... per mined, og forfaller sammen med husleien. Utleier skal dokumentere de faktiske utgiftene til strsm og oppvarming. Merk: Mislighold av betaling av strom og brensel, regnes som mislighold av betalt leie, og kan gi rett til tvangsfullbyrdelse. 5. Leieresulerins X Husleien kan reguleres I gang i 6ret, i takt med konsumprisindeksen. Forste gang ett ir (-1-) etter a'r,.taleinngielsen, og den nye leiesummen gjelder da fra fsrste innbetaling etter denne datoen. Leiejusteringen tar utgangspunkt i indeksen for den fsrste hele mineden, da leieforholdet begynte. Leietager har krav pi minimum en (1-) mineds varsel for leieokning. n for bpende kontrakter, og kontrakter med leietid over 3 6r: Hvert tredje ir reguleres husleien i forhold til gf engs leie. Forste regulering inntrer men ikke far ett ir etter siste konsumprisindeksregulering. 6. Depositum Skal leietager stille depositum for sine forpliktelser etter leiea'u'talen? Nei L] la [l (eller garanti) Hvis depositum skal stilles kan det brukes til 6 dekke manglende leiebetaling, skade p6 eiendommen / inventar, tap av nokkel, samt manglende rengjoring ved utflytting. Depositum: ,-.- kr. Ibokstaver: ellevetusenkroner... Pi kontonummer: Belopet kan ikke overstige seks (6-) mdneders husleie (dvs. at tilleggsbetaling for strom og oppvarming ikke skal tas med i depositumetstsrrelse). Mr**.lannikke Belger i HancJelsbanke:i hvis ikke gnlar:ti 3av8

6 Lr:st (rnili:llrjr): {g Belopet skal settes pi sperret konto i leietagers navn. Si lenge leieforholdet varer, kan ingen av partene disponere pengene pi egenhind. Dvs. at bide leietager og utleier mi undertegne for 6 disponere belopet. Ved uenighet, mi utleieren fremme sitt krav for retten eller husleietvistnemden. Renteinntektene fra depositumet skal tilfalle leietager. Krever leieren utbetaling av depositumet, ut over renteinntektene, skal banken varsle utleieren om at belopet vil bli utbetaltil leieren hvis ikke utleieren innen en mined etter at varselet er mottatt, dokumenterer 6 ha reist ssksmil. Mottar ikke banken slik dokumentasjon innen fristen, og leieren ikke har trukket kravet tilbake, kan banken betale depositumet til leieren med frigjorende virkning for banken. Kontakt deres bankforbindelse for hjelp til 6 opprette en slik spenet konto. 7. Partenes plikter 7.1 Partene bor gi iglennom boligen sammen for innflytting og fulle ut en tilstandsrapport, se vedlegg. 7.2 Utleiers plikter Utleier skal til avtalt tid stille leieobjektet til leietagers ridighet. Dvs. at nokler skal overleveres, rengforing skal vere utfsrt samt at leieobiektet ellers skal vare i forskriftsmessis stand. 7.3 Leietagers plikter: Eventuelle feil eller mangler mi klages over - helst skiftlig- innen 14 dager. Det man krever rettet mi spesifiseres i klagen. Unnlater man 6 klage regnes feilen som godkjent av leietager. Merk: Dersom mangelen ikke kunne eller burde vart oppdaget ved alminnelig ettersyn, loper 14 dagersfristen fsrst fra leietager oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. 7.4 Plikter under leieforholdets gang Utleiers plikter Utleier skal sorge for at boligen til enhver tid er i ordentlig stand og forsvarlig vedlikeholdt. Vedlikeholdsplikten omfatter bl. a. ledninger og innretninger for avlop og forsyning med vann, gass, vanne og elektrisk strom. Fomyelse av tapet, maling som folge av slit og elde skal forovrig utfores si ofte det er sedvanemessig pikrevet under hensyn til boligens beskaffenhet Leietagers plikter Leietager har ansvaret for det vanlige vedlikeholdet, dvs. innenfor boligens fire vegger. tr'or eksempel av liser, nokler, ruter, servanter, vannklosettskfiler med sete og lokk, badekar, lampekupler, elektriske kontakter, brytere og sikringer, i titlegg til oppstaking av avlopsror til egen vannlfls. Vedlikeholdet mi vere forsvarlig utfsrt. Man skal holde fasade ren og pen, glerne ved dugnadsarbeid sammen med andre beboere i bygget.. Leier mfl ha utleiers samtykke for i foreta vesentlige forandringer i husrommet, f. eks. 6 legge nytt gulv, male/tapetsere vegger, huller i veggen for oppheng, flytte vaskemaskin, kamin osv. Samtykke oppn6es ved skriftlig soknad, samt et mste hvor forslaget legges fram. Husk: leier ma straks melde fra til utleier om skade som me repareres, og som ligger utenfor hans vedlikeholdsplikt. Hvis leieren ikke varsler, kanhan bli erstatningsansvarlig. NB! o Tilfeldig skade, f. eks. som folge av innbrudd, er ikke i anse som vanlig vedlikehold og mi derfor bekostes av utleier sa sant boligen var siket slik leier plikter. r Leier er ansvarlig for uaktsom i forsettlig skade som pifores boligen av leier selv eller andre som de har gitt adgang til boligen. 4av8

7 L sr (iniriiller): {lt 8. Ordensresler / Diverse Leieboeren forplikter seg til i folge de ordensregler som gjelder for eiendommen for ovrig. Er det tillatt med dyrehold? Nei X la f Hvilke?... Er det tillatt med framleie? Nei X Ja! men det krever samtykke fra utleier, se Husleielovens regler. Ved skriftlig ssknad om samtykke fra utleier om framleie, kever utleier i tillegg en muntlig samtale for diskusjon fsr eventuell godkjenning. Har utleier forsikret bygningen og utleid innbo? Nei n la I ttvisla, fra dato:...gjensidige... Har leietager forsikret sitt innbo? Nei n la n Hvis ja, fra dato:... Det er IKKE tillatt i royke inne. Hvis oppdaget, blir man trukket av depositum for nikotin-nedvasking. Man skal heller ikke kaste fra seg roykstumper utenfor bygningen! 9. Utkastelse / Serlie tvansssrunnlas Utleier har rett til 6 kaste ut leietager ved mislighold av husleiebetaling, eller nir vedkommende ikke flytter etter at leietiden er ute, eller er sagt opp i henhold til avtalen. Utleiers rett etter denne bestemmelsen er utforlig beskrevet i Tvangsfullbyrdelsesloven som er gjengitt nedunder. X Ja, vi godtar at kontrakten kan brukes som tvangsgrunnlag i henhold til reglene i Tvangsfullbyrdelsesloven, som er glengitt nedenfor. n Nei, denne kontrakten skal ikke gfelde som eget tvangsgrunnlag i leieforholdet. Tvangsfullbyrdelseslovens $ f ledd. Srerlig tvangsgrunnlag for fravikelse av fast eiendom er dessuten:. (a) Skriftlig a'ntale om leie, som inneholder vedtakelse av at tvangsfravikelse kan kreves nhrleienikke blir betalt. Det skal gi fram av varselet etter $ 4-18 ( se nedenfor )at tvangsfullbyrdelse kan unngis dersom leien med renter og kostnader blir betalt for fullbyrdelsen gjennomfores.. (b) Skriftlig avtale om leie for en bestemt tid som inneholder vedtakelse av at tvangsfravikelse kan kreves nir leietiden er lopt ut.. (c) Oppsigelse i leieforhold etter husleieloveno nir oppsigelsen fyller husleielovens vilkir og soksmil etter husleieloven ikke er reist innen lovens frist, eller nir slikt ssksmil er reist og retten har funnet oppsigelsen gyldig.. (d) Heving av leieforhold etter husleieloven, nir det foreligger forhold som gjor det ipenbart at utleieren hadde adgang til 6 heve leiekontrakten uten oppsigelse.. (e) I andre leie- og besittelsesforhold enn etter husleieloven: forhold som gjor det ipenbart at saksskte ikke har rett til i besitte eiendommen. Bokstavene a til d gfelder ikke i festeforhold. 5av8

8 Lcsrinit;aierr:CiL Endres ved lov 26 mars 1999 nr. 17 (i kraft 1 jan 2000 iflg. res. 26 mars 1999 nr.248). S 4-f 8. Serlige tvangsgrunnlag Et serlig tvangsgrunnlag kan beglreres tvangsfullbyrdet n6r to uker er gitt etter at saksskeren har sendt skriftlig varsel til saksskte. I varselet, som tidligst kan sendes pi forfallsdagen, skal det gjores oppmerksom pi at fullbyrdelse vil bli begjert dersom kravet ikke blir oppfylt. Varsel kan unnlates dersom saksokte verken har kjent oppholdssted eller kjent fullmektig med kjent oppholdssted som kan motta varsel pi saksoktes vegne. Namsmyndigheten kan frita saksskeren for varslingsplikten dersom det er grunn til 6 frykte at fullbyrdelsen ellers ville bli vanskeligglort. Unnlates varsel etter annet ledd, kan fullbyrdelse begjreres nir to uker er gitt fra forfallstiden. Varsel kan ikke frafalles p6 forhind. 10. Tilbakeleverins av bolisen ved leieforholdets slutt Boligen skal tilbakeleveres i samme stand som den ble levert, med unntak fra den forringelse som folger av vanlig slit eller elde. Andre skader mi erstattes av leietager. Mangler som leietager er ansvarlig for, og som utleier ved vanlig aktsomhet burde ha oppdaget, mi p6beropes av utleier innen 14 dager etter leieforholdetslutt. Merk: Dette gjelder ikke dersom leietager har opptridt svikaktig, f. eks. provd i skjule skaden. Boligen skal vere rundvasket. Godtas ikke vaskingen mi leietager, sifremt mulig, gis anledning til 6 rette pi forholdet, for et eventuelt okonomisk ansvar gjores gjeldende. (f. eks. fra depositumet) 11. Konfliktlssnins / Lowals Ar,talen er basert pi husleieloven av 26. mars 1999, nr. 17. Den kan du lese i sin helhet pi nettsidene til Lovdata (http://www.lovdata.no/), eller kjope i bokhandelen. Ved en eventuell tvist mellom partene skal saken bringes inn for forliksridet i den kommunen boligen er, eventuelt hos en lokal husleietvistnemd. 12. Vedtakelse av kontrakten. Utleier og leietager vedtar herved alle punktene i avtalen. Avtalen er skrevet i to (-2-) eksemplarer som begge er undertegnet av partene. Partene beholder hvert sitt eksemplar. dato: Ilvt. iullmektig: Berger dato:. t3.tz sl Sitinatul": \..eie:tzz'g*tt. aatos/ tlorsignatlrr: Evt. leietager nr.2:. dato Merk: Stir to leietagere i kontrakten, f. eks. et samboerpar, vil de hefte solidarisk for altalens skonomiske forpliktelser, bl. a. leiebetalingen og ansvar for skade pi boligen. Et solidaransvar betyr at utleier kan kreve en av leietagerne for hele belopet, hvis den andre ikke betaler. Den interne fordelingen av de skonomiske forpliktelsene mellom leietagerner siledes utleier uvedkommende. 10. Tilbakeleverine. Utleier har mottatt nokler og godkjent boligens stand Vedleee 6av8 Nei IJa H

9 Lest(inirialer): &( Gjenstand: Skadet? Inventarliste og tilstandsrapport Verdi: Kombi vasmsrsk KjollFrys. Jan Nei X Jan NeiX 4795,- Ariston AML l25ex 3395,- Elekholux Kombi 282ltr ERB 8040 Opvaskemaskin. Ja[ NeiX 2295,- Bosch SGU40E02SK Kom$r. Bord. Stoler. Seng. Sofa Jan Nei X rae NeiX Jan NeiX ran NeiX Jan NeiX Jan Nei n Jan Nein Jan Nein Jan Nein Jan Nei E Jan Nei n Jan Nein Ja! Nei n Jan Nein o Andre anmerkninger: a, a a. a lsct &^nw) o Antall nokler som er utlevert: -, sikkerhetsnskkel (inngang ' og leilighet)..stk. npta: O$. 12. )ogv Listenfilles ut i 2 Eftsempffi og hver av partene sffier den sammen med sin leiekantrakt. lzv6

10 Lest linitialer): fil VArt mal: Damsgdtdsveien 213 skal vare et trygt og godt sted d bo! Her skaldet vere en rolig og hjemmelig atmosfare, hvor alle trives med hverandre i hjemmelige omgivelser. Man skal ha respekt for hverandre i form av d utfare sine plikter og ta hensyn til hverandres behov om ro og orden, samt ta ansvar for sine handlinger. For at alle i bygget skal trives sammen kreves det:. Samarbeid/kommunikasjon, erlighet og 6penhet. Gjensidig respekt o lkke stoye unodig som for eksempel sjenerende hoy musikk eller unormalt stoy som tramping igulv o Holde avtaler r r Vise hensyn ved besokende hos seg. Holde seg til husreglementet Husreglement: (noen punkter kan fravikes i samr6d med utleier hvis alle i boligen snsker en endring) o Rullerende vaskeplan for oppgangen. Skal gjennomfores, ellers 96r det utover neste kvinne/mann som skal rengjore. o Skifte lysperer i oppgang (felles utgiftsdeling blant leietakere ioppgangen). Det skal ikke avholdes fest sondag t.o.m. fredag. Det skal vare rolig etter klokken 2300 av hensyn til naboene.. Fest skal meldes til alle andre beboere i Damsg6rdsveien 213 minst 4 dager i forkant, slik at de eventuelt kan komme innsiqelser.. Ellers gjelder normal god naboskikk. Lest og akseptert! 8t)w 03, ll 2..+ (ltvut(h{ htln^,,, DatoiSted Navn leietak*r i blokkbokstaver 8av8

Leie av bolig ... ... Navn:... Ekstra leietager :... Adresse:... Adresse:... Telefon:... Telefon:... Adresse:...Herreveien54, 3960 Stathelle...

Leie av bolig ... ... Navn:... Ekstra leietager :... Adresse:... Adresse:... Telefon:... Telefon:... Adresse:...Herreveien54, 3960 Stathelle... Leie av bolig 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier Navn: Bjerkene Bolig AS Utleiers fullmektig: Roy Bjurholt Adresse: Herreveien 50 3960 Stathelle............ Telefon: 480 23 600 E-post: roy@bjerkene.no

Detaljer

Leie av bolig. 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier. Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:... ... ... Telefon:... Telefon:...

Leie av bolig. 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier. Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:... ... ... Telefon:... Telefon:... Leie av bolig 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:............... Telefon:... Telefon:... E-post:... E-post:... 1.2 Leietager Navn:... Ekstra leietager

Detaljer

Leie av bolig. Gunhild Ranestad Adresse: vardeveiennord 11 4700 vennesla Adresse: Giannari Antoniou 15A CHania - 73134 - Chanion

Leie av bolig. Gunhild Ranestad Adresse: vardeveiennord 11 4700 vennesla Adresse: Giannari Antoniou 15A CHania - 73134 - Chanion Leie av bolig 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier Navn: Dag-Johan Johnsen Gunhild Ranestad Utleiers fullmektig: Adv. Stella Kotsifaki Adresse: vardeveiennord 11 4700 vennesla Adresse: Giannari Antoniou

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. --- 1 --- Navn: Adresse: Telefon: 1.1 UTLEIER 1.2 LEIETAKER Navn: Adresse: Telefon:

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig Beahcevardievva 54 Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet Husleielovens ufravikelige regler

Detaljer

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse:

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: HUSLEIEAVTALE 1. Parter Utleier Navn Leietaker Navn Adresse Adresse Telefon Telefon E-post E-post 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: 2.2 Type bolig: Hus Leilighet Boenhet hvor utleier bor i samme bolig

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten, og å ha en grundig felles gjennomgang av boligen ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon. Kontrakten

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B PARTENE 1. Partene i avtalen Leier/utleier må være over 18 år, eller representeres av en myndig fullmektig. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig For denne leiekontrakten gjelder Lov om husleie av 26.3.1999 (Husleieloven). Husleieloven kan i sin helhet lastes ned fra Lovdata (www.lovdata.no) eller kjøpes i bokhandelen

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Revidert oktober 2013 1. Partene Uleier Navn: Telefon: E-post: Leietaker Navn: Telefon: E-post: Fødselsnr (11 siffer): 2. Eiendommen 2.1 Avtalen gjelder følgende eiendom: Gnr:

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig 1 - Parter Utleier Adresse: Postnr: Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato: Epost: Evt. fullm: Leier Adresse: Postnr. Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato: Epost: Evt. fullm: 2

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig Gjelder for lofts- eller sokkelbolig i enebolig eller bolig i tomannsbolig, der utleier bor i samme hus. 1 - Parter Utleier: Adresse: Postnr. Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato:

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. 1.1 UTLEIER Navn: -SDC-C= sret,1 Adresse Telefon: s \C Navn: -- 11kEi6S Adresse: (--)

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig Gjelder for leie av enkelt beboelsesrom der leieren etter avtalen har adgang til en annens bolig. 1 - Parter Utleier Adresse: Postnr: Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato:

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet. Husleielovens ufravikelige regler går foran avtalte

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. LEIEKONTRAKT FOR BOLIG 1. PARTENE Utleier: Kvalsund kommune, Driftsavdelingen Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. Leietaker: Adresse: Telefon: Type bolig: Leieobjektets adresse:

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Om husleiekontrakten Dette er Forbrukerrådets standardkontrakt for leie av bolig. På Forbrukerrådets hjemmeside finner dere informasjon om regler i husleieforhold, skjema ved overtakelse av bolig, og inventarliste

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Partene 1. Partene i avtalen Dersom leier eller utleier er under 18 år, må en person over 18 år (fullmektigen) stå ansvarlig for avtalen. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier Navn: Adresse:

Detaljer

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200 TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004

Detaljer

Leiekontrakt for bolig

Leiekontrakt for bolig Leiekontrakt for bolig 1. Partene Utleier Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Epost: Fødselsnummer eller org.nr.: Leietaker Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Epost: Fødselsnummer eller org.nr.:

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer:

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer: TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT TIDSUBESTEMT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, 7004 Trondheim

Detaljer

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager LEIEKONTRAKT for Lagerlokale Tingulstad Gård LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager Mellom nedennevnte Trond Håkon Tingulstad - heretter kalt utleier og Navn: - heretter kalt leier Fødselsnr.: / Adresse:

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV LOKALE

AVTALE OM LEIE AV LOKALE AVTALE OM LEIE AV LOKALE 1. PARTENE UTLEIER: A/S Thomas Fredrik Olsen Organisasjonsnummer: 930350338 Adresse: Fred. Olsens gt. 2, 0152 OSLO Utleiers representant: Axel Heyl Adresse: [ ] Telefon/e-post:

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

Husleieloven. Jus for nyansatte Oslo desember Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL

Husleieloven. Jus for nyansatte Oslo desember Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL Husleieloven Jus for nyansatte Oslo 6.- 7. desember 2016 Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL Hva er husleie? Avtale om bruksrett til husrom mot vederlag. Eksempler på forhold faller utenfor: avtale om

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.:

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.: 04 Nærværende kontrakt gjelder bolig som etter vedtak i styret i WayBack er forbeholdt personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter. Denne klausuleringen innebærer at leier får færre rettigheter

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker:

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker: LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Mellom Leietaker: Rita Strand Høvik, 7740 Steinsdalen heretterkalt leier og Utleier: OSEN KOMMUNE Organisasjonsnummer/Fødselsnummer: 944350675 7740 STEINSDALEN -heretter kalt utleier

Detaljer

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten. Teksten i boksene utgjør kontraktsteksten. Fyll ut de stiplede linjene. Ved uthevet skrift, stryk det som

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig For denne leiekontrakten gjelder Lov om husleie av 26.03.1999 som gjelder fra 01.01.2000. Den kan du lese i sin helhet på nettsidene til Lovdata (www. lovdata.no) eller kjøpe

Detaljer

Kontrakt ved leie av beräg,z»44:7c4oza,m-.

Kontrakt ved leie av beräg,z»44:7c4oza,m-. élolto/m1? Kontrakt ved leie av beräg,z»44:7c4oza,m-. 1. PARTENE I AVTALEN Utleier Navn. W AT C Ö P55 Adresse (:3 W130. Postnr/adresse 71 '3 ) Telefon 71 5 31 50 /Hwy Lg 50 F dselsdato/org.nr.. (må 6 H

Detaljer

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned.

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned. HUSLEIEKONTRAKT Mellom AS Ibsensgate 16-26 (nr. ) og Aksje nr. Aksjonærer i AS Ibsensgate 16-26 (heretter kalt selskapet) har rett og plikt til å leie bolig i selskapets bygg. Leieforholdet reguleres av

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER. Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen

TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER. Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen 1 AGENDA 1. Når skal lokalene tilbakeleveres? 2. Når er lokalene tilbakelevert? 3. Konsekvenser

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg Saksnr: 200705737-4 Saksbehandler: LKHO Delarkiv: BBE-1638 LEIEKONTRAKT Mellom Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg og "Tilbyder AS" Ad torgboder på Nesttun torg Bakgrunn for leieavtalen: Denne leiekontrakten

Detaljer

Leiesum kr 1 224 000,- ------skriverenmilliontohundreogtjuefiretusen---- som betales månedlig med kr 102 000,-

Leiesum kr 1 224 000,- ------skriverenmilliontohundreogtjuefiretusen---- som betales månedlig med kr 102 000,- AS Gamle Kongevei 36 LEIEAVTALE LEILIGHETER OG HYBLER Mellom Trygg-Gården AS som eier av Trygg-Gården (heretter benevnt Utleier) og Verdal Kommune, 7650 Verdal (heretter benevnt Leietaker) er det i dag

Detaljer

GRATIS HUSLEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Du kan også opprette en digital kontrakt med BankID signering!

GRATIS HUSLEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Du kan også opprette en digital kontrakt med BankID signering! HUSLEIEKONTRAKT Ønsker du en digital versjon av kontrakten, kan du opprette en gratis husleiekontrakt med BankID signering her: https://www.husleie.no/utleier/leiekontrakt HUSLEIEKONTRAKT Husleiekontrakten

Detaljer

Informasjon til medlemmene 23.10.15

Informasjon til medlemmene 23.10.15 Informasjon til medlemmene 23.10.15 Styret har nå fått kontraktsforslag fra Fred. Olsen JR vedrørende bruk av Sjøboden til velets arrangementer. Vedlagt er første utkast til avtale, styrets tilsvar og

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 27.01.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) v/ Byrådsavdelingen for kultur, idrett og næring (ansvarlig for å følge opp avtalen

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

f» -_. -_ @ RlSSA i(0\ z..1[.\'e

f» -_. -_ @ RlSSA i(0\ z..1[.\'e VFORBRUKERRÅDÉT f» -_. -_ @ RlSSA i(0\ z..1[.\'e. _. 30 DES 2015 i I r i Saksnr.: -l Om en Dette er standardkontrakt for leie av bolig. På h'lemmeside finner dere informasjon om regler i husleieforhold,

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 23.06.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/ Etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) og Bærekraftige Liv på Landås (heretter benevnt leietaker) for eiendommen: Kanonhaugen

Detaljer

UTKAST TIL AVTALE LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX NORD-FRON KOMMUNE

UTKAST TIL AVTALE LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX NORD-FRON KOMMUNE Vedlegg 4 UTKAST TIL AVTALE OM LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX OG NORD-FRON KOMMUNE AVTALE OM LEIE AV LOKALER mellom Nord-Fron kommune og XXXXXXXXXX (heretter benevnt Leietaker) (heretter benevnt Utleier)

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND 1. Partene Utleier: Blå Kors. Org.nr. 962 323 855 Leietaker, navn: Fødselsnummer: 2. Boligen Adresse: Steinvågveien 29 Leil. nr: Boligen

Detaljer

Informasjon om regler i husleieforhold

Informasjon om regler i husleieforhold Informasjon om regler i husleieforhold Denne informasjonen er utarbeidet som et tillegg til Norsk Huseierforenings standardkontrakt i husleieforhold. Avtaler om leie av bolig reguleres av leieavtalen samt

Detaljer

ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES

ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES 1 Juridiske bestemmelser Leie av plass ved flytebrygga reguleres i egne leiekontrakter og juridiske bestemmelser tilknyttet til denne. Den

Detaljer

Eventuelle avtaler om vedlikehold mv. beskrives og tidfestes, jf. avtalens punkt 6.

Eventuelle avtaler om vedlikehold mv. beskrives og tidfestes, jf. avtalens punkt 6. Returneres til: Statskog SF Elverum Postboks 174 2402 Elverum Org.nr. 974 797 194 LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 930 040 649 910 973 029 917

Detaljer

I dette dokumentet angis nærmere informasjon av de rettigheter og plikter du har i avtaleforholdet.

I dette dokumentet angis nærmere informasjon av de rettigheter og plikter du har i avtaleforholdet. KOMMENTARER TIL LEIEKONTRAKTEN Nærmere om innholdet i kontrakt om leie av studentbolig Muntlige som skriftlige avtaler er bindende, dvs. du plikter å følge det som er avtalt. Ved å signere på kontrakt

Detaljer

Leiekontrakt. For andelseierens leie/bruk av leilighet i ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA

Leiekontrakt. For andelseierens leie/bruk av leilighet i ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA Leiekontrakt For andelseierens leie/bruk av leilighet i ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA Mellom (hvorav er bemyndiget til på våre vegne og opptre som andelseier ovenfor andelslaget, jfr. Pkt XV) heretter

Detaljer

MISLIGHOLD AV LEIEKONTRAKTEN. Juridisk rådgiver Rebekka Berg Nilsen, Svolvær 03.06.2015

MISLIGHOLD AV LEIEKONTRAKTEN. Juridisk rådgiver Rebekka Berg Nilsen, Svolvær 03.06.2015 MISLIGHOLD AV LEIEKONTRAKTEN Juridisk rådgiver Rebekka Berg Nilsen, Svolvær 03.06.2015 Hva er mislighold? Kontraktsrettslig mislighold Ulike typer mislighold. Vi skal se på 1. Betaler ikke husleie, eller

Detaljer

Tidsbestemt leiekontrakt for bolig

Tidsbestemt leiekontrakt for bolig Tidsbestemt leiekontrakt for bolig 1 Utleier(e) Navn utleier(e): Adresse: Postnummer/sted: Telefon: E-post: 2 Leietaker(e) Navn leietaker(e): Adresse: Postnummer/sted: Telefon: E-post: Alle leietakere

Detaljer

ORIENTERING OM BRUKSOVERLATING

ORIENTERING OM BRUKSOVERLATING ORIENTERING OM BRUKSOVERLATING (utleie av egen bolig) 1. BRUKSOVERLATING KREVER SAMTYKKE AV BORETTSLAGETS STYRE Bruksoverlating er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jfr borettslagsloven.

Detaljer

1-ROMS LEILIGHET TIL LEIE

1-ROMS LEILIGHET TIL LEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM VESTBYGATA 22, 2003 LILLESTRØM 1-ROMS LEILIGHET TIL LEIE LEIEPRIS: KR. 7 000 PR. MND. VARMTVANN INKLUDERT I HUSLEIEN. OVERTAKELSE: 01.08.2016 AREAL/ROM: CA.

Detaljer

Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark

Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark 1. Leieforholdet gjelder Mellom Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) som utleier og som leietaker: For leie av: Leietakernr.: Boligområde: Bygg: Oppgang:

Detaljer

10.5.2 Gevinst eller tap?... 46 10.5.3 Skattefri gevinst ved salg... 46 10.5.4 Fradrag i inntekt ved tap... 47 11 Hvem skal det leies ut til?...

10.5.2 Gevinst eller tap?... 46 10.5.3 Skattefri gevinst ved salg... 46 10.5.4 Fradrag i inntekt ved tap... 47 11 Hvem skal det leies ut til?... Innhold DEL 1 INNLEDNING 1 Hva er formålet med denne boken?.................... 15 2 Noen utgangspunkter................................ 17 2.1 Innledning.................................... 17 2.2 Krisemaksimering!.............................

Detaljer

VISNING ONSDAG 17.02 KL. 16:30-17:00. INNBYDENDE OG ROMSLIG 2-ROMS MED BALKONG OG GARASJEPLASS. MØBLERT.

VISNING ONSDAG 17.02 KL. 16:30-17:00. INNBYDENDE OG ROMSLIG 2-ROMS MED BALKONG OG GARASJEPLASS. MØBLERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO KLØFTA PÆREHAGEN 3, 2040 KLØFTA VISNING ONSDAG 17.02 KL. 16:30-17:00. INNBYDENDE OG ROMSLIG 2-ROMS MED BALKONG OG GARASJEPLASS. MØBLERT. LEIEPRIS: KR. 9 800 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER mellom RUTER AS org. nr. 989 993 682, (heretter «Hovedleier») og [OPERATØR AS] org. nr. [xxx], (heretter «Fremleietaker») Hovedleier og Fremleietaker omtales i denne avtalen

Detaljer

Å leie bolig. - En veileder ved leie av bolig

Å leie bolig. - En veileder ved leie av bolig Å leie bolig - En veileder ved leie av bolig 17 Innhold Forord... 19 1.0 Definisjoner:... 20 1.1 Ulike typer boliger... 21 2.0 Hvordan finner man en bolig?... 22 2.1 Sosiale medier;... 22 2.2 Annonse:...

Detaljer

LEIEAVTALE Volsdalsvågen Marina mellom Sparebanken Møre ARENA org.nr. 976 593 634 som utleier Navn: Adr: som leier

LEIEAVTALE Volsdalsvågen Marina mellom Sparebanken Møre ARENA org.nr. 976 593 634 som utleier Navn: Adr: som leier LEIEAVTALE Volsdalsvågen Marina mellom org.nr. 976 593 634 som utleier Navn: Adr: som leier Mob: e-post: 1 LEIEFORHOLDET OMFATTER: 1. Bryggeplass Bryggeplass nr XXX i båthavnen. Båtstørrelse: Båtens maksimale

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

å vite om husleieloven: Leier misligholder leieavtalen

å vite om husleieloven: Leier misligholder leieavtalen 08 Nyttig å vite om husleieloven: Leier misligholder leieavtalen Hva er mislighold? Leier misligholder hvis han ikke gjør det han skal etter leieavtalen eller husleieloven. Mislighold kan for eksempel

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Leiekontrakt for kaf, restaurant og hotell. Side 1. Verran kommune. Utleier

LEIEKONTRAKT. Leiekontrakt for kaf, restaurant og hotell. Side 1. Verran kommune. Utleier LEIEKONTRAKT Leiekontrakt for kaf, restaurant og hotell Verran kommune Utleier Side 1 LEIEKONTRAKT For utleie av forretningslokale (kontor) Mellom Verran kommune heretter kalt utleier 7790 Malm og Malm

Detaljer

LEIEBOER? - På vei inn i et leieforhold... - Under leieforholdet... - Når leieforholdet avsluttes...

LEIEBOER? - På vei inn i et leieforhold... - Under leieforholdet... - Når leieforholdet avsluttes... LEIEBOER? - På vei inn i et leieforhold... - Under leieforholdet... - Når leieforholdet avsluttes... På vei inn i et leieforhold... HVOR FINNER JEG BOLIG TIL LEIE? Et godt sted å begynne og lete etter

Detaljer

FLOTT ENEBOLIG - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE

FLOTT ENEBOLIG - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SOLA VARDESTIEN 4 B, 4050 SOLA FLOTT ENEBOLIG - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 17 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.07.2016 AREAL/ROM: CA. 200 KVM. BRA. ANTALL ROM:

Detaljer

STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING-

STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING- BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER LØKKEVEIEN 51, 4008 STAVANGER STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING- LEIEPRIS: KR. 10 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.03.16 AREAL/ROM:

Detaljer

GAUSEL - MØBLERT SOKKELLEILIGHET MED 1 SOVEROM - PARKERING - TV/INTERNETT INKLUDERT

GAUSEL - MØBLERT SOKKELLEILIGHET MED 1 SOVEROM - PARKERING - TV/INTERNETT INKLUDERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER DYKJELSLETTA 34, SOKKELETASJE, 4032 STAVANGER GAUSEL - MØBLERT SOKKELLEILIGHET MED 1 SOVEROM - PARKERING - TV/INTERNETT INKLUDERT LEIEPRIS: KR. 6 000 PR. MND.

Detaljer

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT VED INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT Dette er en brosjyre for deg som skal inngå avtale om leie av bolig eller som allerede leier bolig. Leie av bolig reguleres av husleieloven

Detaljer

RÆLINGEN - LYS OG ROMSLIG 1 - ROMS MED STOR SOVEALKOVE - SENTRAL BELIGGENHET - FULLT MØBLERT

RÆLINGEN - LYS OG ROMSLIG 1 - ROMS MED STOR SOVEALKOVE - SENTRAL BELIGGENHET - FULLT MØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO RÆLINGEN LIAVEGEN 12, 2005 RÆLINGEN RÆLINGEN - LYS OG ROMSLIG 1 - ROMS MED STOR SOVEALKOVE - SENTRAL BELIGGENHET - FULLT MØBLERT LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. VARMTVANN

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

Frogner - Fin 1- roms. Attraktiv beliggenhet

Frogner - Fin 1- roms. Attraktiv beliggenhet Frogner - Fin 1- roms. Attraktiv beliggenhet Leie inkl. integrert komfyr. Adresse Inkognitogata 32 - H0314, 0256 OSLO Møblering Etasje 3 Etasje Leie pr mnd Kr. 8 500,- Areal Primærrom 23 m 2 Bruksareal

Detaljer

NYERE FLOTT BOLIG I LANDLIGE OMGIVELSER BARE 7 MINUTTER TIL LILLESTRØM. VISNING ONSDAG 22. JUNI KL. 1530.

NYERE FLOTT BOLIG I LANDLIGE OMGIVELSER BARE 7 MINUTTER TIL LILLESTRØM. VISNING ONSDAG 22. JUNI KL. 1530. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LEIRSUND FARSEGGEN 69 B, 2015 LEIRSUND NYERE FLOTT BOLIG I LANDLIGE OMGIVELSER BARE 7 MINUTTER TIL LILLESTRØM. VISNING ONSDAG 22. JUNI KL. 1530. LEIEPRIS: KR. 15 500 PR.

Detaljer

å vite om husleieloven: Leier skal flytte hvilke regler gjelder?

å vite om husleieloven: Leier skal flytte hvilke regler gjelder? 12 Nyttig å vite om husleieloven: Leier skal flytte hvilke regler gjelder? Kan utleier holde visning før leier flytter? Ja, når leieforholdet nærmer seg slutten kan utleier holde det antall visninger som

Detaljer

FLOTT 2-ROMS PÅ FROGNER, PEIS. HVITEVARER INKLUDERT.

FLOTT 2-ROMS PÅ FROGNER, PEIS. HVITEVARER INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO FROGNER BYGDØY ALLÉ 45, 0265 OSLO FLOTT 2-ROMS PÅ FROGNER, PEIS. HVITEVARER INKLUDERT. LEIEPRIS: KR. 12 500 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.08.2016 AREAL/ROM: PRIMÆRROM CA. 51

Detaljer

PEN, GJENNOMGÅENDE 4-ROMS TERRASSELEILIGHET MED GARASJE. FLOTT TERRASSE MED UTSIKT OG GODE SOLFORHOLD.

PEN, GJENNOMGÅENDE 4-ROMS TERRASSELEILIGHET MED GARASJE. FLOTT TERRASSE MED UTSIKT OG GODE SOLFORHOLD. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO ULLERN VÆKERØVN. 129 C, 0383 OSLO PEN, GJENNOMGÅENDE 4-ROMS TERRASSELEILIGHET MED GARASJE. FLOTT TERRASSE MED UTSIKT OG GODE SOLFORHOLD. LEIEPRIS: KR. 16 500 PR. MND.

Detaljer

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM.

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM RÅDYRSTIEN 4, 2052 JESSHEIM 2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. LEIEPRIS: KR. 7 500 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

LILLESTRØM - PEN 1/2-PART AV 2-MANNSBOLIG MED MEGET SENTRAL OG POPULÆR BELIGGENHET - STRØM, VARMTVANN INKLUDERT I LEIEN!

LILLESTRØM - PEN 1/2-PART AV 2-MANNSBOLIG MED MEGET SENTRAL OG POPULÆR BELIGGENHET - STRØM, VARMTVANN INKLUDERT I LEIEN! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM OLE BULLS GATE 37, 2000 LILLESTRØM LILLESTRØM - PEN 1/2-PART AV 2-MANNSBOLIG MED MEGET SENTRAL OG POPULÆR BELIGGENHET - STRØM, VARMTVANN INKLUDERT I LEIEN!

Detaljer

LEILIGHET MED 3 SOVEROM - PARKERING - SENTRALT I FORHOLD TIL LILLESTRØM

LEILIGHET MED 3 SOVEROM - PARKERING - SENTRALT I FORHOLD TIL LILLESTRØM BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO FJERDINGBY VIPEVEGEN 18, 2008 FJERDINGBY LEILIGHET MED 3 SOVEROM - PARKERING - SENTRALT I FORHOLD TIL LILLESTRØM LEIEPRIS: KR. 11 500 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.07.2016

Detaljer

INNHOLDSRIK 4-ROMS LEILIGHET - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE

INNHOLDSRIK 4-ROMS LEILIGHET - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO RENNESØY SØRBØVEIEN 657, LEILIGHET 101, 4150 RENNESØY INNHOLDSRIK 4-ROMS LEILIGHET - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM:

Detaljer

GRÜNERLØKKA - FLOTT 1-ROMS LEILIGHET LEDIG FRA 1.FEBRUAR - MØBLERT - LANGTIDSLEIE

GRÜNERLØKKA - FLOTT 1-ROMS LEILIGHET LEDIG FRA 1.FEBRUAR - MØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO GRÜNERLØKKA TOFTES GATE 57 A, 0552 OSLO GRÜNERLØKKA - FLOTT 1-ROMS LEILIGHET LEDIG FRA 1.FEBRUAR - MØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.02.2016

Detaljer

SANDVIKEN/STØLETORGET

SANDVIKEN/STØLETORGET BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SANDVIKEN/STØLETORGET LADEGÅRDSGATEN 10, 5033 BERGEN SANDVIKEN/STØLETORGET - PEN 3-ROMS - TV OG INTERNETT INKLUDERT - LEDIG TIL 31.MAI 2017 LEIEPRIS: KR. 12 500 PR. MND.

Detaljer

LYS OG HYGGELIG HYBEL MED HEMS MIDT PÅ MAJORSTUA!

LYS OG HYGGELIG HYBEL MED HEMS MIDT PÅ MAJORSTUA! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO MAJORSTUA VIBESGATE 10, 0365 OSLO LYS OG HYGGELIG HYBEL MED HEMS MIDT PÅ MAJORSTUA! LEIEPRIS: KR. 6 700 PR. MND. OVERTAKELSE: 01 JULI AREAL/ROM: CA. 15 KVM. BRA. ANTALL

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

å vite om husleieloven: Leieavtaler

å vite om husleieloven: Leieavtaler 03 Nyttig å vite om husleieloven: Leieavtaler Leieavtaler er det fritt fram? Nei, du har tre valg. Velg mellom: * en tidsbestemt leieavtale en tidsbestemt leieavtale som kan sies opp en tidsubestemt leieavtale

Detaljer

3-ROMS LEILIGHET MED GARASJE OG BALKONG!

3-ROMS LEILIGHET MED GARASJE OG BALKONG! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM SANDBAKKEN 19 D, 2053 JESSHEIM 3-ROMS LEILIGHET MED GARASJE OG BALKONG! LEIEPRIS: KR. 10 900 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.08.2016 AREAL/ROM: CA. 69 KVM. BRA. ANTALL

Detaljer

LEIE AV LOKALE. KRISTIANSAND KOMMUNE V/Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter. NO MVA som utleier

LEIE AV LOKALE. KRISTIANSAND KOMMUNE V/Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter. NO MVA som utleier LEIE AV LOKALE Mellom KRISTIANSAND KOMMUNE V/Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter. NO 963 296 746 MVA som utleier Adresse: Jegersberg Gård Jegersbergveien 12, 4630 Kristiansand. OG Fnr.

Detaljer

ILADALEN - STOR 2- ROMS MED SOLRIK BALKONG. FYRING OG VARMTVANN INKL*

ILADALEN - STOR 2- ROMS MED SOLRIK BALKONG. FYRING OG VARMTVANN INKL* BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO ILADALEN VØYENSVINGEN 21A, 0458 OSLO ILADALEN - STOR 2- ROMS MED SOLRIK BALKONG. FYRING OG VARMTVANN INKL* LEIEPRIS: KR. 11 500 PR. MND. VARMTVANN INKLUDERT I HUSLEIEN.

Detaljer

2 FLOTTE LEILIGHETER ( 2 ROMS OG 3 ROMS) I ROLIG OG ETABLERT BOLIGOMRÅDE. LEILIGHETENE ER OMFATTENDE OPPUSSET I 2015 OG FRAMSTÅR SOM NYE. PARKERING.

2 FLOTTE LEILIGHETER ( 2 ROMS OG 3 ROMS) I ROLIG OG ETABLERT BOLIGOMRÅDE. LEILIGHETENE ER OMFATTENDE OPPUSSET I 2015 OG FRAMSTÅR SOM NYE. PARKERING. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LADE JAN VOIGTS VEI 14, 7040 TRONDHEIM 2 FLOTTE LEILIGHETER ( 2 ROMS OG 3 ROMS) I ROLIG OG ETABLERT BOLIGOMRÅDE. LEILIGHETENE ER OMFATTENDE OPPUSSET I 2015 OG FRAMSTÅR

Detaljer

MØBLERT OG HYGGELIG 2-ROMS MED HAGE OG PARKERING.

MØBLERT OG HYGGELIG 2-ROMS MED HAGE OG PARKERING. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO HOLMENKOLLEN LØKKALIA 4, 0783 OSLO MØBLERT OG HYGGELIG 2-ROMS MED HAGE OG PARKERING. LEIEPRIS: KR. 9 500 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.05.2016 AREAL/ROM: ANTALL ROM: 2. KONTAKTPERSON:

Detaljer

LYS OG ROMSLIG 2-ROMS MED BILOPPSTILLINGSPLASS OG SOLRIK HAGE. STRØM INKLUDERT

LYS OG ROMSLIG 2-ROMS MED BILOPPSTILLINGSPLASS OG SOLRIK HAGE. STRØM INKLUDERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JAR BÆRUMSVEIEN 139, 1358 JAR LYS OG ROMSLIG 2-ROMS MED BILOPPSTILLINGSPLASS OG SOLRIK HAGE. STRØM INKLUDERT LEIEPRIS: KR. 9 900 PR. MND. ELEKTRISITET, VARMTVANN OG SENTRALFYRING

Detaljer

TANANGER- LEKKER 3- ROMS LEILIGHET I MARITIME OMGIVELSER- MØBLERT

TANANGER- LEKKER 3- ROMS LEILIGHET I MARITIME OMGIVELSER- MØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TANANGER HAVNEVEIEN 56, 4056 TANANGER TANANGER- LEKKER 3- ROMS LEILIGHET I MARITIME OMGIVELSER- MØBLERT LEIEPRIS: KR. 12 900 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM:

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS,

LEIEKONTRAKT. Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS, LEIEKONTRAKT Mellom: Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS, Modum kommune, helse og sosialetaten Org. nr.: 970491589 Adresse: Postboks

Detaljer

UTFYLLENDE INFORMASJON OM LEIEKONTRAKTENS BESTEMMELSER

UTFYLLENDE INFORMASJON OM LEIEKONTRAKTENS BESTEMMELSER UTFYLLENDE INFORMASJON OM LEIEKONTRAKTENS BESTEMMELSER Dette dokumentet er veiledning for saksbehandler for undertegning av leiekontrakter som inngås med Kristiansand Boligselskap KF for leie av bolig

Detaljer

LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+

LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+ UTKAST fylles ut etter forhandlinger LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+ 1. UTLEIER Navn: Fnr/Org. nr.: Adresse: 2. LEIETAKER Navn: Oslo kommune Org. nr.: Adresse: Rådhuset, 0037 Oslo 3. KONTRAKTEN Kontrakten består

Detaljer

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE.

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM TORVGATA 25, LEIL 10, 2000 LILLESTRØM LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE. LEIEPRIS: KR. 6 400 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM:

Detaljer

3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE!

3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO OPPAKER HUMLEVEGEN 44C, 2166 OPPAKER 3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE! LEIEPRIS: KR. 7 300 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM: CA. 75 KVM. BRA. ANTALL ROM: 3. KONTAKTPERSON:

Detaljer

AUSTRE ÅMØY - LEKKER ENEBOLIG MED 4 SOVEROM - FLOTT UTSIKT

AUSTRE ÅMØY - LEKKER ENEBOLIG MED 4 SOVEROM - FLOTT UTSIKT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO AUSTRE ÅMØY SØREVEIEN 71, 4154 AUSTRE ÅMØY AUSTRE ÅMØY - LEKKER ENEBOLIG MED 4 SOVEROM - FLOTT UTSIKT LEIEPRIS: KR. 12 500 PR. MND. OVERTAKELSE: 26.08.2015 AREAL/ROM:

Detaljer

NÆRINGSLOKALE SENTRALT I LILLESTRØM - CA 80M2 / EVT. CA 160M2 - PARKERINGSPLASS(ER) - MULIGHET FOR LEIE AV LAGER (LIKE VED).

NÆRINGSLOKALE SENTRALT I LILLESTRØM - CA 80M2 / EVT. CA 160M2 - PARKERINGSPLASS(ER) - MULIGHET FOR LEIE AV LAGER (LIKE VED). BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM TORVGATA 25, KJELLERLOKALE, 2000 LILLESTRØM NÆRINGSLOKALE SENTRALT I LILLESTRØM - CA 80M2 / EVT. CA 160M2 - PARKERINGSPLASS(ER) - MULIGHET FOR LEIE AV LAGER

Detaljer

LYS 2-ROMS LEILIGHET MED GANGAVSTAND TIL SENTRUM.

LYS 2-ROMS LEILIGHET MED GANGAVSTAND TIL SENTRUM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM VOLDGATA 72B, 2000 LILLESTRØM LYS 2-ROMS LEILIGHET MED GANGAVSTAND TIL SENTRUM. LEIEPRIS: KR. 8 300 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.03.2016 AREAL/ROM: CA. 35 KVM.

Detaljer