Infoskriv til jord- og skogbrukere, mars

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Infoskriv til jord- og skogbrukere, mars"

Transkript

1 Infoskriv til jord- og skogbr ukere, mars 2015 Infoskriv til jor d- og skog bruker e, mars Deres ref.: Vår ref.: 15/711 05/H OG BÆRUM KOMMUNE LANDBRUKSKONTORET Infoskriv til jord- og skogbrukere, mars 2015 Tilskudd til drenering Et godt drenert jordbruksareal er viktig for en god jordstruktur og er avgjørende for en målsetting om økt matproduksjon. Med tanke på tendensen til økte nedbørsmengder i forbindelse med endring til et våtere klima, blir drenering stadig viktigere. Et godt drenert jordbruksareal reduserer faren for erosjon og vil bidra til en bedre vannkvalitet og et bedre vannmiljø. I dag gis det tilskudd til drenering. Midlene fordeles kommunevis fra fylkesmannen og kommunene har ansvar for forvaltning av midlene. Tilskudd Systematisk grøfting - maks kr 1000,-/dekar Annen grøfting - maks 15 kroner per løpemeter (oppad til kr 1000,- /dekar) Kriterier/vilkår Arealet som skal dreneres må være tidligere grøftet Tilskudd kan gis til eier eller leier av areal som skal dreneres Tiltaket må ikke forårsake skade på automatisk fredede kulturminner Tiltaket må ha et omfang som utløser minimum kr 3000,- i tilskudd Det skal benyttes søknadsskjema fra Statens landbruksforvaltning Søknaden skal følges av grøfteplan, grøftekart, og miljøinformasjon som beskriver tiltak og virkninger Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold, Tilskudd kan heller ikke gis der tiltaket er påbegynt før tilskudd er innvilget. Mer om tilskudd til drenering kan dere lese om på nettsidene til landbruksdirektoratet. Her kan du finne søknadsskjema, forskrifter, retningslinjer og faglige artikler. Søknadsfristen er 20. april Søknaden sendes til Landbrukskontoret i Bærum kommune. Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret v/hallvar Hognestad Besøksadresse: Kommunegården Arnold Haukelands plass SANDVIKA Postadresse: 1304 Sandvika E-post: Org. nr: Bank: Telefon: Faks:

2 BU-saker 2015 Har du planer om ny næringsutvikling er det muligheter for å søke bygdeutviklingsmidler, BU-midler, hos Innovasjon Norge. Kommunen er førstelinjetjeneste for Innovasjon Norge, så ta kontakt med landbrukskontoret for mere informasjon. For tradisjonelt landbruk er potten fordelt for Nye prosjekter må dessverre vente til Mer informasjon om bygdeutviklingsmidler kan du lese på nettsidene til Innovasjon Norge. Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret v/anne Karine Garnaas Driveplikt på jordbruksareal I Bærum er det dessverre noen jordbruksarealer som er ute av drift. Et areal som er ute av drift benyttes ikke til vanlig planteproduksjon eller som brakkareal. Et brakkareal skal være under aktiv ugrasbehandling og holdes «svart» i hele vekstsesongen. Arealer som ligger brakk i over en vekstsesong er ikke i drift. I produksjonstilskuddet skal arealer som er ute av drift oppgis i kode 292 hvis dette er fulldyrka eller overflatedyrka jord. Beitearealer som er ute av drift skal oppgis i kode 293. Brakkarealer skal oppgis i kode 290. Brakkarealer over flere år skal oppgis som arealer ute av drift. Reglene om driveplikt gjelder for alle eiere av jordbruksareal. Etter jordloven 8 har alle eiere av eiendom med jordbruksareal driveplikt i hele eiertiden. Driveplikten kan oppfylles ved at eieren driver selv eller ved bortleie. I sameier har hver enkelt sameier driveplikt. I Jordloven, 9 er det beskrevet bruken av dyrka mark og dyrkbar jord. Her står det blant annet at «dyrka jord må ikke brukes til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord skal heller ikke disponeres slik at jorda ikke blir egnet til annet enn jordbruksproduksjon i framtida» Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret v/anne Karine Garnaas Side 2 av 10

3 Håndtering av hestegjødsel Her er noen generell krav til mellomlagring: Hestegjødsel har normalt en tørrstoffandel på over 25 % og kan i utgangspunktet mellomlagres direkte på bakken om det skjermes mot overflatevann og tilsig fra omkringliggende arealer. Lagring av husdyrgjødsel må ikke plasseres på flomutsatte områder eller så nær vassdrag, brønn eller annet vannforsyningssystem at det medfører fare for forurensning. Siden hestegjødsel ikke er et avfallsprodukt skal ikke gjødselhaugen bli liggende i et deponi. Husdyrgjødsel skal kun mellomlagres før bruk. Håndtering av hestegjødsla bør inngå som en del av foretakets gjødselplan. Hestegjødsla kan f.eks. komposteres, spres utover jordet og pløyes ned. Kravet til spredningsareal er minimum 4 dekar pr gjødselenhet. Det beregnes 2 hester pr. gjødselenhet. Kommunen skal føre tilsyn med bestemmelsene om lagring og bruk av husdyrgjødsel. Kravene til lagring står i forskriften, kapittel 6. Flere hestegjødsellagre i Bærum tilfredsstiller ikke kravene. Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret v/hallvar Hognestad Piggtråd i marka Bærum kommune har fått en del henvendelser fra publikum om funn av piggtråd. Bruk av piggtråd for å regulere dyrs ferdsel er forbudt. Forbudet er regulert i lov om dyrevelferd, 15 om Bygninger, gjerder og andre mindre innretninger. Det er Mattilsynet som har ansvaret for oppfølging av dyrevelferdsloven. Det er grunneier som har ansvar for opprydding og fjerning av piggtråd. Finner du eller vet du om steder på din eiendom med rester av gammel piggtråd, oppfordrer vi til at denne rulles sammen og fjernes. Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret v/terje Johannessen Side 3 av 10

4 Autorisasjonsordningen i håndtering og bruk av plantevernmidler. Det er flere autorisasjonsbevis som utgår i år. Autorisasjonen gjelder for 10 år fra avlagt prøve. Ved fornyelse stilles mange av de samme krav som ved første gangs utstedelse. Du kan melde deg på kurs direkte til: Norsk Landbruks rådgivningen Østafjells, tlf eller Studieforbundet Næring og samfunn i Buskerud tlf eller Grønt Fagsenter på Hvam, Påmelding til Gerd R Hertzenberg, tlf eller Studieforbundet Næring og Samfunn i Follo, Påmelding til Tove Dehli, tlf: Kursarrangørene tilbyr også 1. gangs kurs. Fra våren 2015 vil det bli mulig å gjennomføre et nettbasert autorisasjonskurs. Mattilsynet har nå utsatt oppstart til etter påske. Det nettbaserte kurset vil i første omgang gjelde fornyingskurs innen fagområdene korn, fôrvekster og grøntanlegg. Mer om autorisasjonsordningen kan du lese om hos mattilsynet. Ta kontakt med landbrukskontoret: eller mobil: Side 4 av 10

5 Dokumentasjon av avløserutgifter til ferie og fritid Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid er en refusjonsordning som skal bidra til å dekke utgifter til avløser. Grunnlaget for tilskudd i 2015, blir beregnet ut i fra dyretallet som foretaket disponerte 1. januar Tilskuddsgrunnlaget er minimum kr 5000,- og maksimum kr 73500,-. Fra 1. januar 2015 kan avløsertilskudd også brukes til å dekke utgifter til kjøp av avløsertjenester fra andre foretak. Utgiftene må kunne dokumenteres med faktura og bankbilag. A-ordningen innføres fra 1. januar Dette er et felles rapporteringssystem for lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå. A-meldingen skal sendes elektronisk en gang i måneden. Les mer på Altinn.no eller Skatteetaten.no. Tilskudd miljøtiltak i jordbruket, SMIL Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket skal fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap. Det er også et mål å redusere forurensningen fra jordbruket utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Nytt fra 2015 er at tilskudd avgrenses til foretak som er berettiget produksjonstilskudd. For å være berettiget produksjonstilskudd må vilkåret om vanlig jordbruksproduksjon være oppfylt. Det vil si at produksjonen din må ha et næringsmessig preg. Kommunen avgjør om du er berettiget produksjonstilskudd. Tiltakstrategi I Bærum kommunes tiltakstrategi er det gitt retningslinjer for prioriteringer av SMIL søknader. Tiltakstrategien er godkjent av næringsorganisasjonene i Bærum. Tiltakstrategien kan du finne på nettsidene til Bærum kommune. Tabellene på neste side er hentet fra tiltakstrategien. Side 5 av 10

6 Side 6 av 10

7 Mere informasjon om Spesielle miljøtiltak i jordbruket kan du lese om på nettsidene til landbruksdirektoratet. Her kan du bland annet finne søknadsskjema, forskrifter og retningslinjer. Søknadsfristen er 20. april Søknaden sendes til Landbrukskontoret i Bærum kommune. Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret v/hallvar Hognestad Retningslinjer for tilskudd til suppleringsplanting for Bærum 2015 Formål Disse retningslinjer har som formål å sikre tilfredsstillende foryngelse og økt verdiskaping i skogbruket. Samtidig skal miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner ivaretas og utvikles. Tilskuddet prioriteres på arealer med høy bonitet. Definisjon Dette regelverket gjelder for tilskudd til suppleringsplanting i bar- og lauvtrebestand med plantetetthet på fremtidstrær pr. dekar. Som lauvskog regnes også blandingsskoger av bartrær/løvtrær der hovedtreslaget etter reguleringen vil være lauv. Vilkår for støtte Boniteten på arealer som ønskes supplert skal være lik eller større enn bonitet H40 =14. Alle arbeider skal utføres i henhold til PEFC skogstandarder. Suppleringsplantingen skal meldes inn til kommunen seinest tre uker før arbeidene igangsettes. Tilskuddssats Tilskuddet utbetales som et prosenttilskudd/arealtilskudd. Tilskuddet er begrenset til 50/25% av suppleringskostnadene, maksimalt 200/100 kr./dekar (planter og planting). Side 7 av 10

8 Eiendommer med prod. skogareal < 5000 daa Eiendommer med prod. skogareal > 5000 daa Tiltak Tilskudd Tilskudd Tilskudd Tilskudd kr./daa i % kr./daa i % Suppleringsplanting, Tilskuddene utbetales etter hvert som fakturaene kommer inn til Landbrukskontoret. Det betyr at tilskuddene vil stoppe når det totale tilskuddet er brukt opp. Arealer som er supplert etter at tilskuddet er opphørt, kan søke tilskudd det etterfølgende året. Størrelsen på dette tilskuddet vil da være lik dette årets satser. Søknader om tilskudd til suppleringsplanting i 2015 må være innlevert Landbrukskontoret innen Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret v/terje Johannessen. Retningslinjer for tilskudd til avstandsregulering for Bærum 2015 Formål Disse retningslinjer har som formål å stimulere til økt kvalitetsproduksjon i produksjonsskog. Tilskuddet prioriterer tiltak på arealer med midlere og høy bonitet tidlig i foryngelsesfasen. Definisjon Dette regelverket gjelder for tilskudd til avstandsregulering i gran- og lauvtrebestand i hogstklasse II (foryngelse). Vilkår for støtte Boniteten på regulerte arealer skal være lik eller større enn bonitet H40 =14. Alle arbeider skal utføres i henhold til PEFC skogstandarder. Tilskuddssats. Tilskuddet utbetales som et arealtilskudd pr. dekar regulert areal. Tilskuddet er begrenset til 50/25% av reguleringskostnadene. Side 8 av 10

9 Eiendommer med prod. skogareal < 5000 daa Eiendommer med prod. skogareal > 5000 daa Tiltak Tilskudd Tilskudd Tilskudd Tilskudd kr/daa i % kr/daa i % Avstandsregulering, Tilskuddene utbetales etter hvert som fakturaene kommer inn til Landbrukskontoret. Det betyr at tilskuddene vil stoppe når det totale tilskuddet er brukt opp. Arealer som er regulert etter at tilskuddet er opphørt, kan søke tilskudd det etterfølgende året. Størrelsen på dette tilskuddet vil da være lik dette årets satser. Søknader om tilskudd til avstandsregulering i 2015 må være ankommet Landbrukskontoret innen Søknad. Søker kan fylle ut eget søknadsskjema som fås i kommunen eller det kan påføres kopi av skogkulturfakturaen med beskjed om at det søkes tilskudd. Dato og underskrift av søker samt opplysninger om bestandsnummer, høyde over havet, bonitet, treslag og arbeidskraft, - skal fylles ut. Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret v/terje Johannesen Skogbruksplaner i Asker og Bærum Så kommer våren, med nye skogbruksplaner! I løpet av mai planlegger Viken utsendelse av nye skogbruksplaner for skogeiendommene i Asker og Bærum. Styringsgruppen har bestemt at den planlagte høringsprosessen rundt miljøinformasjonen ikke gjennomføres. De skogeierne som ønsker en flytting av nøkkelbiotoper, gis mulighet for dette i etterkant. Viken vil informere om dette i eget brev til skogeierne. Mens det spirer og gror som mest, husk planting og avstandsregulering. Med nye skogbruksplaner, finnes det ingen unnskyldning for ikke å gjøre nødvendig ungskogpleie, og til og med med skogfond og skattefordel. God planting! Side 9 av 10

10 Legg til rette for pollinerende innsekter! Har du jordbruksvekster som er avhengig av insektpollinering bør du legge til rette for humler og bier. En vellykket insektpollinering vil bidra til økte avlinger, høyere kvalitet og en jevnere modning. Blomster signaliserer til insekter via lukt, farge, form og elektrisitet. Sørg for riktige blomster i tilstrekkelige mengder fra rundt 1. april til ut i september. Selje og andre Salix-arter med sine gåsunger er meget viktig for de tidligste humlene. Humler med kort tunge foretrekker åpne/grunne blomster, f.eks. raps, rybs, bringebær, kirsebær og eple. Humler med lang tunge foretrekker blomster formet som dype/lange og smale kronrør, f.eks. rødkløver, åkerbønne, erter. Et godt samspill mellom bønder, planter og humler og bier er viktig! Vil du vite mer, ta kontakt med landbrukskontoret v/hallvar Hognestad. Vi kan formidle mer informasjon. Elektronisk informasjon Landbrukskontoret ønsker at mest mulig av vår informasjon skal sendes ut elektronisk. Dersom du ønsker elektronisk informasjon fra landbrukskontoret, må vi kunne få registrert din e-post adresse. Dette gjøres ved at du sender en e-post til På den elektroniske informasjonen vil det være aktive lenker, slik at du kan klikke deg videre for å lese mere. Når du sender e-posten, bør du oppgi din tilknytning til aktuell landbrukseiendom med gnr/bnr. nr. eller aktivt foretak. Ansatte på, landbrukskontoret i Bærum Ansatte Tittel Telefon E-post adresse Anne Karine Garnaas Avdelingsleder landbruk, utmark og kulturvern Terje Johannessen Skogbrukssjef Hallvar Hognestad Spesialkonsulent 50% Side 10 av 10

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune Informasjon til nye gårdbrukere Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune 1 1. JORDBRUK 1.1 Registrering Kontakt Landbruksforvaltingen i Nord-Salten ved kjøp eller forpaktning av landbrukseiendom.

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2009 side 2 Bemanningen på kontoret og hos Landbrukstjenester Buskerud Hovedutvalgets medlemmer side 3 Levering av rundballeplast Avlingsskade

Detaljer

Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland

Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland Landbrukskontoret for Hadeland GRAN JEVNAKER LUNNER LANDBRUKETS FAGRÅD HADELAND Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 1. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf 625 50 250 hedmark@lr.no http://hedmark.lr.no Vurderer du BIOVARMEANLEGG? Vi hjelper deg med - muligheter og løsninger - anlegg

Detaljer

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket SLF-005 Veiledningshefte Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20. august 2014 1 VEILEDNINGSHEFTE Innhold 1 Kort om søknad om produksjonstilskudd 5 1.1 Søk elektronisk og finn det du

Detaljer

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Saksnr. 12/3139 Journalnr. 3613/15 Arkiv V10 Dato: 11.03.2015 Vedtatt i Kommunestyret 12.02.2015 sak 1/15 Innhold Sammendrag... 4 Visjon for landbruket i Rakkestad:...

Detaljer

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA Landbrukskontoret for Hole og Ringerike Informasjon fra Landbrukskontoret 2010 Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole Steinssletta - et nasjonalt utvalgt kulturlandskap

Detaljer

Miljøenheten. Meldingsblad landbruk nr. 2-2013

Miljøenheten. Meldingsblad landbruk nr. 2-2013 Miljøenheten Meldingsblad landbruk nr. 2-2013 Floghavre 2013 Det nærmer seg igjen tida da floghavren kommer til syne og det er tid for å ta de nødvendige rundene i kornåkeren. Det er like viktig som før

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 2. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf: 62 55 02 50 Hjemmeside: http://hedmark.lr.no E-post: hedmark@lr.no Tilpasset rådgiving For inneværende sesong kan vi tilby følgende

Detaljer

Landbruksnytt GOD JUL OG GODT NYTTÅR! JUL 2014 HUSK!

Landbruksnytt GOD JUL OG GODT NYTTÅR! JUL 2014 HUSK! Landbruksnytt JUL 2014 HUSK! Produksjonstilskudd, søknadsfrist 20. januar. Ta et tak -aksjonen, søknadsfrist 1. februar. SMIL-milder, søknadsfrist 15. februar. GOD JUL OG GODT NYTTÅR! SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD

Detaljer

SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk

SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk ALLSKOGs hovedformål er å arbeide for andelseiernes økonomiske interesser tilknyttet eiendommen. Kompetansen til skogbrukslederne

Detaljer

Veterinærvakt Produksjonstilskudd januaromgangen 2010 Bygdeutviklingsmidler Skogfond SMIL Kurs i miljøplan trinn 2 Fellingsrapport -rådyr

Veterinærvakt Produksjonstilskudd januaromgangen 2010 Bygdeutviklingsmidler Skogfond SMIL Kurs i miljøplan trinn 2 Fellingsrapport -rådyr MELDINGSBLAD FRA NÆRINGSAVDELINGEN I SKIPTVET NR 1 2010 Januar 23. ÅRGANG Postadresse: Skiptvet kommune, Etat for næring og teknikk, Storvn. 24, Postboks 115, 1806 Skiptvet Telefon 69 80 60 00 E-mail:

Detaljer

Kommunedelplan landbruk

Kommunedelplan landbruk Kommunedelplan landbruk Steinkjer kommune (2012-2015) Visjon: Steinkjer landbruket skal være et utstillingsvindu for norsk landbruk. Målsettinger: -Nyskapende og en pådriver i norsk landbruk -Mangfoldig

Detaljer

ORDNINGENE OG VILKÅR

ORDNINGENE OG VILKÅR Ringerike kommune Produksjonstilskudd i jordbruket Miljøplan Regionale miljøprogram (RMP) Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) Bygdeutviklingsmidler (BU-midler) ORDNINGENE OG VILKÅR 15.03.2012

Detaljer

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/05 05/00303 REFERATSAK 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5

Detaljer

PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard

PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge Skogsertifisering PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Sporbarhet og Logobruk PEFC ST 2002:2013 Chain

Detaljer

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Organisasjon Skogsertifisering Sporbarhet og Logobruk Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

Detaljer

av barnehage i Bærum

av barnehage i Bærum BARNEHAGEKONTORET Veiledning om etablering Veiledning om etablering av barnehage i Bærum av barnehage i Bærum April 2003 Revidert mars 2008 Innholdsfortegnelse: Forord Side 3 Generelt ved etablering av

Detaljer

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep N-0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postmottak@slf.dep.no Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Detaljer

Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere

Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere 8.mars 2012 Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere Ambisjoner for 2012 Vi ønsker å gjøre en ekstra innsats i 2012 for å bidra til at gårdbrukerne som vil investere i nye driftsbygninger

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD. Mellom (navn) som eier. (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier. (telefon) (e-postadresse)...

AVTALE OM LEIE AV JORD. Mellom (navn) som eier. (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier. (telefon) (e-postadresse)... AVTALE OM LEIE AV JORD 1. Avtalens parter og omfang Mellom (navn) som eier (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier (adresse) (telefon) (e-postadresse)..... er det inngått avtale om leie

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-20 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 10.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak RAPPORT M26-2013 Planting av skog på nye arealer som klimatiltak Egnede arealer og miljøkriterier 1 Planting av skog på nye arealer som klimatiltak M26-2013 Forord Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Detaljer

Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen

Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen Høringsuttalelse Vannforvaltning Vannregion Nordland Vedtak Fylkesstyret i Nordland Bondelag vedtar uttalelsen som den

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Landbruks og Matdepartementet MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014 Melding om vedtak - Høring:

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Informasjonsskriv frå Forsand kommune, Landbrukskontoret, APRIL 2015

Informasjonsskriv frå Forsand kommune, Landbrukskontoret, APRIL 2015 Informasjonsskriv frå Forsand kommune, Landbrukskontoret, APRIL 2015 Telefon Sentralbord 51 70 00 00 Litt info om endringar i forskrift om produksjonstilskot m.m. Informasjon er sjølvsagt tilgjengeleg

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Ski kommune. Årsmelding 2011. Grønt regnskap

Ski kommune. Årsmelding 2011. Grønt regnskap Ski kommune Årsmelding 211 Grønt regnskap Utgiver: Ski kommune Postboks 31, 142 SKI postmottak@ski.kommune.no Telefon: 64 87 87 Redaktør: Anita Myrmæl, senior miljørådgiver, Sweco Norge AS Layout: Øivind

Detaljer