LEIRBLEKKJA. Skogfaglig utferd NR. 1/13 KONTAKTINFO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEIRBLEKKJA. Skogfaglig utferd NR. 1/13 KONTAKTINFO"

Transkript

1 LEIRBLEKKJA INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD Utgiver: Landbrukskontoret i Nannestad kommune NR. 1/13 KONTAKTINFO Nannestad kommune Marit Sand Besøksadresse Teknisk Forvaltning Eivind Engh Kommunehuset Landbruk Eli Tangen Eggum (vikar) 2030 Nannestad Telefon: For mer informasjon se Skogfaglig utferd Øvre Romerike Skogeierområde i samarbeid med landbrukskontorene arrangerer en 2-dagers tur til Østfold 27. og 28. juni. Det blir besøk hos Borregaard i Sarpsborg med omvisning og orientering om tømmerstokkens uante muligheter, samt Borregaards historie, nåtid og framtid. Videre blir det besøk på Trebruk i Vestby med orientering om deres arbeid og framtidsutsiktene for bruk av tre, samt omvisning i de nye studentboligene på Ås som er bygget i massivtre. I tillegg blir det besøk hos Svenneby Sag i Spydeberg samt kulturelt innslag. Middag og overnatting på Refsnes Gods på Jeløya utenfor Moss. Egenandelen antas å bli ca kr 1.500,- pr. person. Tillegg for enkeltrom. Påmelding innen 15. april til landbrukskontoret i Ullensaker og Gjerdrum, telefon NB! Det er et begrenset antall plasser så førstemann til mølla -prinsippet gjelder. Velkommen til fagtur! LEIRBLEKKJA

2 kurs! KURS I RYDDESAG Øvre Romerike skogeierlag arrangerer kurs i bruk av ryddesag 15. april. Kurset er på 7,5 time og vil foregå til skogs. Pris kr 1.000,-. KURS I NORSK PEFC SKOGSTANDARD Levende Skog standarden har skiftet navn til Norsk PEFC Skogstandard. Innholdet i standarden er også nytt, derfor må nye kurs gjennomføres for at en fortsatt skal kunne være Grønn Leverandør. Du gjennomfører nettkurs på eget initiativ. Påmelding skjer via nett: no. Deltakeren får tilsendt kurshefte og bok etter at kursavgift er betalt. Etter gjennomført nettkurs bør man delta på en utedag holdt av personell som har biologisk kompetanse. Slike utedager med biologisk kompetanse vil gjennomføres i regi av skogeierlaget fra mai måned. Gjennomfør nettkurset og meld deg på utedag i god tid! GÅRDSVARMEKURS PÅ ENERGIGÅRDEN Tirsdag 9. april kl arrangerer Energigården kurs i gårdsvarmeanlegg. Kurset tar for seg planlegging, etablering og drift av biobrenselbasert gårdsanlegg. Kurset retter seg mot alle som ønsker å etablere en varmesentral for oppvarming av egen gård eller små varmeentreprenører, det vil si etablere en biobasert varmesentral med salg av vannbåren varme til en eller flere nærliggende bygg/kunder. Man vil ta for seg aktuelle biobrensler mht. egenskaper, kvalitet, produksjon og logistikk, med demo av tørking av både rundvirke og flis. Videre blir forskjellige fyringsanlegg gjennomgått mhp. dimensjonering, utforming, teknologiske løsninger for innmating, silo, drift av anlegg osv. i tillegg til investeringskostnader. Organisering, finansiering, kontrakter, prosjektering og prosjektgjennomføring blir også gjennomgått, bl.a. ved en case-studie som tar deg igjennom hele prosessen - fra ideen klekkes ut til anlegget er oppe. Det blir også befaring til aktuelle ved-, flis- og halmfyringsanlegg i nærområdet. Deltakeravgift: Kr 1.500,- pr pers, inkl. lunsj og kursmateriell. Påmelding til innen Mer informasjon finnes på Mer informasjon om begge kursene og påmelding finner du ved å klikke deg inn på og eller ta kontakt med studieveileder Nils Lieungh på eller e-post AUTORISASJONSKURS PLANTEVERN, FORNYING: Lærer: Fra Romerike landbruksrådgivning Sted: Hvam videregående skole Varighet: 7 timer. Tidspunkt: 10. april kl og 17. april kl Arrangør: Hvam vgs. Kursavgift: Kr bøker Påmelding: Hvam vgs. telefon eller e-post Innhold: Integrert plantevern, regelverket og etiketten, helse og miljø. LEIRBLEKKJA

3 Tilskudd for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tilskudd til næringsog miljøtiltak (NMSK) i skogbruket i Nannestad 2013 Tilskudd for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) Nannestad 2013 Prio ritet 1 Forskrift Tiltak Tilskuddssats Søknadsfrist NMSK SMIL 2 SMIL 3 SMIL og NMSK Avstandsregulering / ungskogpleie Inntil 30 %. 1. desember 1,3 Stammekvisting Inntil 50 % 1. desember 1 Markberedning Inntil 25 % 1. desember 1,3 Drift med hest 30 kr/m 3 1. desember 1 Førstegangstynning (manuell) (Alle treslag. Ikke gran i mai september. Min uttak 3m 3 nyttbart virke pr daa.) 150 kr/daa. 1. desember 1 Hydrotekniske tiltak Inntil 60 % 15. mars 2 Gjødsellager. (Også mulig å søke midler Inntil 30 % 15. mars via Innovasjon Norge til gjødsellager). (maks kr) Restaurering av kulturmark (beiter og Inntil 70 % 15. mars gjerder) Tiltak som ivaretar kulturminner og kulturmiljøer (stier, setervanger, bygninger) Inntil 40 % (maks kr per bygning) 15. mars Andre tiltak Inntil 35 % 15. mars 1 Siste frist for årets tilskuddsats. Søknader innkommet etter dette får neste års sats. 2 Tilskuddsatsen er i utgangspunktet 60 %. Dersom det kommer flere søknader enn det er midler, kan satsen settes ned til minimum 40 %. Dersom det etter søknadsfristen (15/3) er igjen SMIL midler, kan disse gå til tilskudd til oppretting av akutte skader på hydrotekniske anlegg videre utover i året. På grunn av usikkerheten rundt tilskuddet til grøfting som var lovet fra Staten, har ikke Tiltaksstrategiene for tildeling av tilskudd blitt rullert for De rammer og satser som lå i 2012 gjelder derfor også for I tabellen ser dere årets tilskuddssatser på skog- og jordbrukstiltak. 3 Maksimalt tilskudd som utbetales er 150 kr/daa. GRATIS MILJØRÅD FOR GÅRDSBRUK I LEIRA Tilbudet om Gratis miljøråd for gårdbrukere med gård/arealer som drenerer til Leira videreføres. Veiledningen blir gitt av Romerike landbruksrådgiving og omhandler blant annet regionalt miljøprogram, jord-arbeidingspraksis, vekstskifte og gjødslingspraksis. Det blir også gitt råd om hydrotekniske løsninger. Tilbudet er gratis og uforpliktende. I tillegg til direkte veiledning med besøk av rådgiveren på gården får du en rapport som kan være utgangspunktet for SMILsøknader. Det er begrenset antall med plasser. Ta kontakt med landbrukskontoret dersom du ønsker å vite mer eller melde deg på. LEIRBLEKKJA

4 KLIKK DEG INN: På kan du blant annet finne ut hvor mye penger som står på din skogfondskonto. Invester i skogen din Selv om kulda biter seg fast går vi en varmere årstid i møte. Våren og sommeren er tida for oppfølging av blant annet planting og ungskogpleie. Midlene som er satt av på Skogfond skal benyttes til nettopp slike tiltak. Bruk pengene på investeringer i egen skog nå. Tekst: / Eli Tangen Eggum, landbruksveileder Skogfond skal sikre at du som skogeier har midler til å investere i skogen din. Skattefordelen ved skogfond Inntekter fra et tømmersalg må du betale skatt av, men den delen som settes inn på skogfondskontoen blir det ikke inntektsskatt på. Inntektsskatt blir det først når pengene tas ut fra fondet og brukes. Men når du bruker det til investeringer i skogen din så er det kun 15% som blir beskattet, resten er skattefritt. Denne skattefordelen blir da som et indirekte tilskudd i form av redusert skatt. Den reduserte skatten tilsvarer ofte et ordinært tilskudd fra staten på 40-50% av kostnaden, eller enda mer hvis du har høy skatteprosent. Midler fra skogfondkontoen kan brukes til følgende tiltak: Markberedning, planting og suppleringsplanting, ungskogpleie, gjødsling, markberedning, stammekvisting, grøfterensking og suppleringsgrøfting, forhåndsrydding før tynning og underskudd ved tynning, vedlikehold av skogsveier, bygging, ombygging og opprusting av skogsveier (inkl. velteplasser), skogbruksplanlegging (med og uten miljøregistrering), miljøtiltak, kompetansehevende tiltak vedr. skog, investering i bioenergitiltak og forsikring mot stormskader og brann på skog Hvor mye bør du sette av? Det å sette av penger til skogfondet ditt skjer i forbindelse med salg av tømmer. Her er det du som skogeier som avgjør hvor mye som skal settes av. Hvor mye det vil være riktig å avsette avhenger av hvilke investeringer og tiltak som skal utføres i skogen din. Avsetningen til skogfond må være i intervallet 4 40% av inntekt av tømmersalget. For de fleste vil 15-20% være et «riktig» nivå. Ved hjelp av en skogfondkalkulator kan du beregne hvor mye du bør avsette til skogfond ved tømmersalg. Dersom du er usikker på hvor mye arbeid som bør gjøres i skogen din, og hva dette vil koste, så bør du søke hjelp hos din lokale skogbruksleder/tømmerkjøper eller du kan snakke med landbrukskontoret. Fakturaer som du skal ha refundert med skogfond sender du til skogbruksansvarlig i kommunen (landbrukskontoret). Skogfond kan både dekke utført innleid arbeid, og arbeid du har utført selv. Du kan også registrere fakturaene hos kommunen, og få de refundert når skogfond avsettes på framtidige tømmeroppgjør, inntil to år i etterkant. Dersom tiltaket du skal ha refundert er tilskuddsberettiget, så søker du om dette samtidig med innlevering av refusjonskrav. Snakk med kommunen om dette. Klikk deg inn på og sjekk saldo og lønnsomheten ved å bruke skogfond! LEIRBLEKKJA

5 Savner du utbetalingsbrev? Utbetalingene av de regionale miljøtilskuddene (RMP) ble gjennomført 6. mars Ved utsending av flere RMPutbetalingsbrev skjedde det en feil, som har resultert i at mange ikke har fått tilsendt utbetalingsbrevet. 18. mars fikk landbrukskontoret beskjed fra fylkesmannen om at Statens landbruksforvaltning (SLF) undersøker feilen, og at SLF på grunnlag av dette skal ettersende brevet på nytt. NYTT FRA 2013: Miljøplankrav for RMP Vi minner om at alle foretak må ha miljøplan trinn 1 for å motta fullt produksjonstilskudd, og for å kunne søke RMP-midler. Søknad om tilskudd fra RMP kan bli avvist, dersom miljøplanen er mangelfull. KILDE: Romerike landbruksrådgivning Miljøplan trinn 1 skal inneholde: 1) Gjødselplan med maks 8 år gamle jordprøver 2) Sprøytejournal 3) Årlig sjekkliste for miljøhensyn ved jordbruksdrift. Det lages tiltaksplan for gjennomføring dersom det er avdekket behov for tiltak. Dokumentasjon for gjennomføring skal også foreligge. 4) Kart over jordbruksarealene foretaket disponerer med avmerking og beskrivelse av miljøverdier og miljøutfordringer på de ulike arealene, for eksempel: Kantsoner, åkerholmer, kulturminner, vann og vassdrag, erosjonsutsatte områder og andre miljømessige vik tige forhold. Målestokk 1:5000. ps! Fra post til e-post Leirblekkja kommer nå kun ut på e-post og er tilgjengelig på nannestad.kommune.no. Ønsker du Leirblekkja tilsendt elektronisk? Send en e-post til kommune.no med fullt navn og e-postadresse......, så kommer landbruksinfo n til deg! ÅRSMØTE Øvre Romerike Skogeierlag og Viken Skog Øvre Romerike skogeierområde har årsmøte på Hurdalssjøen hotell tirsdag 9. april kl God påske! Hilsen oss på landbrukskontoret

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2009 side 2 Bemanningen på kontoret og hos Landbrukstjenester Buskerud Hovedutvalgets medlemmer side 3 Levering av rundballeplast Avlingsskade

Detaljer

Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland

Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland Landbrukskontoret for Hadeland GRAN JEVNAKER LUNNER LANDBRUKETS FAGRÅD HADELAND Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland

Detaljer

Landbruksnytt GOD JUL OG GODT NYTTÅR! JUL 2014 HUSK!

Landbruksnytt GOD JUL OG GODT NYTTÅR! JUL 2014 HUSK! Landbruksnytt JUL 2014 HUSK! Produksjonstilskudd, søknadsfrist 20. januar. Ta et tak -aksjonen, søknadsfrist 1. februar. SMIL-milder, søknadsfrist 15. februar. GOD JUL OG GODT NYTTÅR! SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 2. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf: 62 55 02 50 Hjemmeside: http://hedmark.lr.no E-post: hedmark@lr.no Tilpasset rådgiving For inneværende sesong kan vi tilby følgende

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 1. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf 625 50 250 hedmark@lr.no http://hedmark.lr.no Vurderer du BIOVARMEANLEGG? Vi hjelper deg med - muligheter og løsninger - anlegg

Detaljer

SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk

SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk ALLSKOGs hovedformål er å arbeide for andelseiernes økonomiske interesser tilknyttet eiendommen. Kompetansen til skogbrukslederne

Detaljer

MJØSNYTT. Ikke la skogfondet støve ned! Spesialutgave av Mjøsnytt. Informasjon fra Mjøsen Skog BA 2 2009

MJØSNYTT. Ikke la skogfondet støve ned! Spesialutgave av Mjøsnytt. Informasjon fra Mjøsen Skog BA 2 2009 MJØSNYTT Informasjon fra Mjøsen Skog BA 2 2009 Ikke la skogfondet støve ned! Spesialutgave av Mjøsnytt Dette nummeret av Mjøsnytt distribueres til alle skogeiere i vårt område. Det skjer i samarbeid med

Detaljer

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune Informasjon til nye gårdbrukere Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune 1 1. JORDBRUK 1.1 Registrering Kontakt Landbruksforvaltingen i Nord-Salten ved kjøp eller forpaktning av landbrukseiendom.

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2014 2 Innhold Styrets beretning s 7 Informasjonsvirksomheten 2014 s 12 Planteskolens virksomhet s 17 Resultatregnskap s 20 Spesifikasjon av regnskap s 20 Balanseregnskap

Detaljer

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA Landbrukskontoret for Hole og Ringerike Informasjon fra Landbrukskontoret 2010 Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole Steinssletta - et nasjonalt utvalgt kulturlandskap

Detaljer

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Saksnr. 12/3139 Journalnr. 3613/15 Arkiv V10 Dato: 11.03.2015 Vedtatt i Kommunestyret 12.02.2015 sak 1/15 Innhold Sammendrag... 4 Visjon for landbruket i Rakkestad:...

Detaljer

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår!

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår! Tunrappen Nr 3/2010 November ********************************************** Innhold: Situasjonsrapport Gjødselplan 2011 Gjødselinnkjøp. Når? Konsolidering på Sør-Helgeland - aksjon Bedre rådgivningstilbud

Detaljer

ORDNINGENE OG VILKÅR

ORDNINGENE OG VILKÅR Ringerike kommune Produksjonstilskudd i jordbruket Miljøplan Regionale miljøprogram (RMP) Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) Bygdeutviklingsmidler (BU-midler) ORDNINGENE OG VILKÅR 15.03.2012

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om bruk av skogfond

Ofte stilte spørsmål om bruk av skogfond Ofte stilte spørsmål om bruk av skogfond Her finner du spørsmål med svar knyttet til regelverket om bruk av skogfond. SLF vil legge inn flere spørsmål etter hvert som aktuelle temaer dukker opp. Klikk

Detaljer

Veterinærvakt Produksjonstilskudd januaromgangen 2010 Bygdeutviklingsmidler Skogfond SMIL Kurs i miljøplan trinn 2 Fellingsrapport -rådyr

Veterinærvakt Produksjonstilskudd januaromgangen 2010 Bygdeutviklingsmidler Skogfond SMIL Kurs i miljøplan trinn 2 Fellingsrapport -rådyr MELDINGSBLAD FRA NÆRINGSAVDELINGEN I SKIPTVET NR 1 2010 Januar 23. ÅRGANG Postadresse: Skiptvet kommune, Etat for næring og teknikk, Storvn. 24, Postboks 115, 1806 Skiptvet Telefon 69 80 60 00 E-mail:

Detaljer

Landbruksbladet for Kongsvinger

Landbruksbladet for Kongsvinger Landbruksbladet for Kongsvinger Utgitt av Kongsvinger kommune Juli 2008 25. årgang Potetens år Side 22 Nye skogbruksplaner på gang Side 20 Framtid i fjørfe Side 15 Ditt eiendomskart på Internett Side 13

Detaljer

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Organisasjon Skogsertifisering Sporbarhet og Logobruk Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2012 2 Innhold Styrets beretning s 5 Informasjonsvirksomheten 2012 s 9 Planteskolens virksomhet s 12 Resultatregnskap s 15 Spesifikasjon av regnskap s 15 Balanseregnskap

Detaljer

Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere

Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere 8.mars 2012 Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere Ambisjoner for 2012 Vi ønsker å gjøre en ekstra innsats i 2012 for å bidra til at gårdbrukerne som vil investere i nye driftsbygninger

Detaljer

Om ressurssenteret - et halvt år etter oppstart TEI 7.6.12. Bidra til utvikling av næring i eldre landbruksbygg.

Om ressurssenteret - et halvt år etter oppstart TEI 7.6.12. Bidra til utvikling av næring i eldre landbruksbygg. Om ressurssenteret - et halvt år etter oppstart TEI 7.6.12 Prosjektet Eldre landbruksbygninger har som mål å bidra til utvikling, bruk og bevaring av den eldre bygningsmassen i landbruket. Bidra til utvikling

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011. Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold

ÅRSBERETNING 2011. Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold ÅRSBERETNING 2011 Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold Forsidebilde: «Plant et tre for fred» den 21. september i Råde, med 235 elever. Baksidebilde: Lynnedslag Alle foto: Skogselskapet Layout,

Detaljer

Kommunedelplan landbruk

Kommunedelplan landbruk Kommunedelplan landbruk Steinkjer kommune (2012-2015) Visjon: Steinkjer landbruket skal være et utstillingsvindu for norsk landbruk. Målsettinger: -Nyskapende og en pådriver i norsk landbruk -Mangfoldig

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Til: NVFs utvalg Fra: ViaNordica 2016 prosjektgruppe 19.02.2015 Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Basert på mål om økt samarbeid mellom utvalgene, samt innspill

Detaljer

Informasjonsskriv frå Forsand kommune, Landbrukskontoret, APRIL 2015

Informasjonsskriv frå Forsand kommune, Landbrukskontoret, APRIL 2015 Informasjonsskriv frå Forsand kommune, Landbrukskontoret, APRIL 2015 Telefon Sentralbord 51 70 00 00 Litt info om endringar i forskrift om produksjonstilskot m.m. Informasjon er sjølvsagt tilgjengeleg

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft Årsrapport 2010

Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft Årsrapport 2010 Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft Årsrapport 2010 Sammendrag Oppstart av prosjektet 4. mai 2010 (referat fra møtet - vedlegg 1). Revidert framdriftsplan, -ny sluttdato 30.11.2012 Utarbeidet

Detaljer

LÅN ELLER LEASING SOM FINANSIERINGSFORM?

LÅN ELLER LEASING SOM FINANSIERINGSFORM? LÅN ELLER LEASING SOM FINANSIERINGSFORM? Spørsmål om en skal velge lån eller leasing som finansieringsform dukker ofte opp i forbindelse med kjøp av ny traktor, diverse redskap, melkerobot, inventar i

Detaljer

Samarbeid i svineproduksjonen

Samarbeid i svineproduksjonen Anders R. Nordlund Erland Kjesbu Samarbeid i svineproduksjonen - innenfor eller utenfor husdyrkonsesjonsloven 07.12.2005 i Innhold Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mandat... 4 1.3 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

LANDBRUKER N. Godt Nytt År! Hedmarken Nr 1. 2014. Tema: Nye brukere!

LANDBRUKER N. Godt Nytt År! Hedmarken Nr 1. 2014. Tema: Nye brukere! LANDBRUKER N Hedmarken Nr 1. 2014 Godt Nytt År! Tema: Nye brukere! HAMAR LØTEN STANGE RINGSAKER 2 Informasjon fra Landbrukskontorene på Hedmarken januar 2014 INNHOLD Landbruker`n Nr. 1 2014, 12 årgang

Detaljer