Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009"

Transkript

1 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks Bergen 18. juni 2009 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 18. juni 2009: Legg ned golflinja i Sveio Vg 1 idrettsfag ved Stord vidaregåande skule si avdeling i Sveio (populært kalla golflinja) vert lagt ned frå skuleåret , har Hordaland fylkesutval samrøystes vedteke. Grunna lågt søkjartal var det ikkje grunnlag for å starta Vg1 klasse i idrettsfag i Sveio hausten Og med berre 11 søkjarar totalt til Vg2 og Vg3 vedtok fylkesutvalet å overføra desse klassane til Stord vidaregåande skule i Leirvik frå hausten Men golf-/sprangridingsundervisninga for desse elevane skal halda fram i Sveio. I fylkesutvalet sitt vedtak heiter det at fylkeskommunen må forhandla med Sveio om eventuell avvikling av den eksisterande leigeavtale med Sveio kommune. Leigeavtalen som vart inngått i 2006, for ein periode på 10,5, kan etter avtalen seiast opp etter fem år. Fylkeskommunen betalar årleg 1,06 mill. kr i leige for lokale og golfbane. Ekstra fagskuleklasse i boring Fylkeskommunen skal oppretta ein ekstra klasse i 1 år petroleumsteknisk linje fordjupinga boring ved Bergen maritime fagskole komande skuleår, har Hordaland fylkesutval vedteke. Bergen maritime fagskole får då to klasse i denne fordjupinga og ei dobling av studenttalet til 60 innan denne fordjupinga. Arbeidsgjevarar/operatørselskapa offshore, har signalisert ei skjerping i krava om formell utdanning, og har oppfordra arbeidstakarane som ikkje har ei slik formell utdanning om å søkja fagskuleutdanning i boring. Denne utdanninga kan kombinerast med eit arbeidsforhold offshore. Dette har medført at det i år 143 kvalifiserte søkjarar, heiter det i saksutgreiinga.

2 Ved årets inntak av studentar vart det gjort nokre feil som medførte at ein del av dei søkjarane som først vart lova studieplass, hamna på venteliste. Den ekstra klassen i boring vil gjera sitt til at desse søkjarane vert sikra plass. Opprettar lærefagklassar På grunn av manglande læreplassar i Kjole- og draktsyarfaget og Murarfaget, opprettar Hordaland fylkeskommune Vg3 klassar i desse faga ved Årstad videregående skole. I begge faga er det pr. i dag 14 søkjarar til læreplass, men Fagopplæringskontoret ser alt no at det vil vere svært vanskeleg å finne læreplassar innanfor desse faga. Vg3 i skule gjer at elevane kan gå opp til fagprøve i det aktuelle faget etter eitt år i skule. Fagprøven er den same som for elevar som har to års læretid i bedrift. Krev meir kabling av ny kraftline Mongstad-Modalen Hordaland fylkesutval krev kabling at større delar av den nye kraftlina Mongstad-Modalen enn det BKK planlegg. Den nye 300 kv lina Mongstad-Modalen skal saman med den tidlegare omsøkte lina Mongstad- Kollsnes styrkja nettsituasjonen i bergensområdet. Fylkesutvalet er positiv til at BKK planlegg tiltak for å styrkje forsyningstryggleiken i bergensregionen. I tillegg til meldte trasear bør alternativ med kabling i veg vurderast for strekninga Mofjorden Modalen og i Matre. Der traseen for den nye 300 KV-lina kjem i konflikt med omsynet til natur- og kulturlandskap og friluftsliv, skal kraftlina leggjast som kabel. Ny transformatorstasjon i Matre krev store areal og kan koma i konflikt med område viktig for biologisk mangfald i tillegg til regionalt og lokalt viktige område for friluftsliv. Fylkesutvalet ber om at det vert utgreidd alternative løysingar på dette punktet. Fylkesutvalet viser til OT.prop. 82 Endring i energilova, der det vert presisert at kabling alltid skal vurderast som alternativ til luftlinje i regional- og sentralnettet. Fylkesutvalet ber om at undersøkingsplikta etter kulturminnelova 9 vert oppfylt i samband med konsekvensutgreiinga. Største delen av trasealternativa går gjennom område som ikkje er undersøkt av arkeologar, og ein kan vente å gjere funn av arkeologisk freda kulturminne i utmarks- og fjellområda. Det må påreknast nærare markundersøking for å få oppfylt 2

3 undersøkingsplikta. Hordaland fylkeskommune kan ikkje gje endeleg fråsegn til ein framtidig konsesjonssøknad før undersøkingsplikta er oppfylt. Kraftlina frå Mongstad til Modalen vert km lang, i hovudsak som luftline. Kryssing av Fensfjorden er planlagd med kabel av tekniske årsaker. På strekninga Modalen Vemundsbotnen er det meldt to alternativ, der eit passerer gjennom søre del av Stølsheimen. For resten av strekninga er det berre meldt eit alternativ, og store delar av denne går langs eksisterande 132 kv line. På strekninga Frøyset Matersdalen vert eksisterande 132 kv line riven i forkant av bygging av 300kV lina. Utbygging er kostnadsrekna til om lag 600 mill kr, og lina kan stå ferdig i 2016 om det vert gjeve endeleg konsesjon i Mellombels lenging av drosjereglement Fylkesutvalet i Hordaland har vedteke å oppretthalda gjeldande «Drosjereglement for Bergen køyreområde» fram til med unntak av oppseiingstida i pkt. 8. Oppseiingstida for overgang til ny sentral vert endra frå 6 til 3 månader. Evaluering av drosjereglementet skal gjennomførast parallelt med evaluering av løyvetalet. I evalueringsarbeidet skal m.a. fylgjande problemstillingar drøftast: Kva vil fylgjene vera dersom det ikkje er eit løyvetak Kva konsekvensar vil det få dersom løyvetaket vert redusert ned mot 50%. Kva tiltak kan gjennomførast for å få opp talet på drosjar i drift på særlege trafikksterke periodar. Kva tiltak kan setjast i verk for å få vekk pirattaxiverksemda kr til IS Fjordvegen Hordaland fylkesutval har løyvd kr i tilskot til IS Fjordvegen for IS Fjordvegen er eit interesseselskap for den indre samferdselsåra på Vestlandet som går gjennom Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Hordaland fylkeskommune er medlem i selskapet. Føremålet til selskapet er at Rv 13 skal få status som ein indre Fjordstamveg på Vestlandet. Riksveg 13 har ein viktig interregional funksjon som ei indre nord-sør ferdselsåre på Vestlandet. Ein effektiv infrastruktur er ein viktig føresetnad for å fremja regional utvikling i området, heiter det i saksutgreiinga. 3

4 Fylkeskommunen løyver 1,8 mill. kr ekstra til Bergen vitensenter Fylkesutvalet har vedteke at Hordaland fylkeskommunen skal styrkja økonomien til Bergen vitensenter med ca. 1,8 mill. kr. Fylkeskommunen tek del i ei utvidinga av aksjekapitalen med kr og aukar driftstiltskotet for 2009 med 1,37 mill. kr. Sama driftstilskot frå fylkeskommunen i år vert då på 3,37 mill. kr. Fylkeskommunen ein 18 % av aksjane i Bergen vitensenter. Styret for vitensenteret har vedteke eit budsjett med underskot på 3,5 mill. kr for Dette er gjort etter at alle element i budsjettet er gjennomgått for kostnadskutt, mellom anna ein reduksjon på ca. 4 årsverk. Selskapet ber om at Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune aukar sine tilskot med til saman 3,5 mill. kr i Ein tenkjer seg at det ekstra tilskotet vert fordelt i høve til eigardelane i selskapet. Det vil seia kr på Bergen kommune og kr på fylkeskommunen. Nye fylkesvegar for 1,9 mrd. kr i Investeringsramma for fylkesvegnettet i Hordaland vert på millionar kroner for åra , går det fram av utkastet til handlingsprogram. Handlingsprogrammet vert om kort tid sendt på høyring til kommunar, regionråd og interesseorganisasjonar. Frå 1. januar 2010 tek fylkeskommunen over ansvaret for km av det som no er omtala som «andre riksvegar». Saman med dagens km fylkesvegar vert det frå komande årsskifte km fylkesvegar i Hordaland. Frå same tid får fylkeskommunen ansvaret for drifta av 15 av 17 ferjesamband i fylket. Handlingsprogrammet (19) for det nye fylkesvegnettet legg rammene for investeringar, drift og vedlikehald på det nye fylkesvegnettet i Hordaland. Rammer I fireårsperioden er det ei investeringsramme på det nye fylkesvegnettet på totalt mill. kr. Avslutning av oppstarta prosjekt og oppfylling av førehandsprioriterte prosjekt utgjer mill. kr. Det aller meste av dei tilgjengelege midlane i den første fireårsperioden er dermed bundne opp i allereie oppstarta og førehandsprioriterte prosjekt. Dei store utgiftspostane er knytt til Jondalstunnelen, Bergensprogrammet, refusjon av 4

5 forskotteringar og ferdigstilling av prosjekt på det gamle riksvegnettet som skulle ha vore ferdigstilt i perioden Satsinga Sentrale stikkord for satsinga på fylkesvegnettet i Hordaland i perioden er: - Oppfylling av eksisterande forpliktingar og ferdigstilling av påbegynte prosjekt - Sterk satsing på vidareføring av Bergensprogrammet i samarbeid med Bergen kommune - Prioritering av drift og vedlikehald på vegnettet - Fokus på å oppretthalde fordelinga i satsinga på høvesvis gamle og nye fylkesvegar - Vidareføring av 2009-nivå i satsinga på ferjedrifta - Vidareføring av nivå på programområda (sekkepostane) i høve til perioden Oppretting av ein til rådvelde -post som skal ta vare på moglegheiter for mindre spleiselag etter lokale initiativ Nye investeringsprosjekt I første fireårsperioden vert det lagt opp til å setje av 20 mill kroner i fylkeskommunale midlar i 2010 og 2011 til Jensanesvegen (Fv 70) i Stord kommune. I tillegg vert det lagt opp til å starte opp tunnelen bak Tysse i Samnanger kommune med 100 mill kroner i forskotteringar i 2012 og 2013, under føresetnad av at slik forskotteringssøknad vert fremja. Det vert og lagt opp til oppstart av Kvammapakka og Bømlopakka i første fireårsperioden. Fylkesrådmannen foreslår å dekka inn det fylkeskommunale bidraget på 43 mill kroner til Kvammapakken i første fireårsperiode frå sekkeposttiltaka (programområda). Anna finansiering av bompengepakkene i første fireårsperiode er bompengar (anna finansiering). Fornyar ekspressbussløyve gjennom Nordhordland Fylkesutvalet i Hordaland rår til at søknad av frå selskapa bak Ekspressbussen Bergen Trondheim, om særskild fylkesgrensekryssande ruteløyve for strekninga Bergen Trondheim vert godkjend. Fylkesutvalet ber om at det vert sett som vilkår for løyve at det ikkje skal utførast lokal persontransport på strekninga Bergen Knarvik. Samstundes vil fylkesutvalet at alle ekspressbussrutene skal utføre regional- og lokaltransport mellom Bergen og områda innanfor Knarvik til fylkesgrensa med Sogn og Fjordane, inkludert slik transport mellom Knarvik og fylkesgrensa. 5

6 Fylkesutvalet ber om at det vert sett som vilkår for løyve at lokal- og regionaltransport i Hordaland skal utførast etter Skyss sitt takstregulativ, og at alle Skyss sine billetteringsprodukt skal kunne nyttast. Fylkesutvalet ber om at det vert sett som vilkår for løyve at Hordaland fylkeskommune skal godkjenne den delen av takstregulativet og ruteplanen som gjeld fylkesintern transport i Hordaland, medrekna trase og vilkår for lokaltransport. Det er Samferdselsdepartementet som avgjer løyvesøknaden. Hordaland vil ha meir frå staten til Vestnorsk filmsenter Vestnorsk filmsenter må få auka statleg løyving, meiner Hordaland fylkesutval. Fylkesutvalet ser det som positivt at Vestnorsk filmsenter har utvida verksemda si gjennom samarbeidsavtalar med Sogn og Fjordane og Møte og Romsdal fylkeskommunar. Det er naturleg at filmsenteret ved utvidinga av det geografiske området, og dermed auka regional finansiering, også må få auka statlege løyvingar, seier Hordaland fylkesutval. Det er ei sterk auke i produksjonsvolum og filmbransjen er i i vekst. Vestnorsk filmsenter er den aktøren som ivaretek filmområdet og filmsenterfunksjonen i regionen. Dersom ikkje Vestnorsk filmsenter veks i takt med denne utviklinga vil viktige produksjonar ikkje kunne realiserast og grunnlaget for regionale produksjonsselskap falle bort, vert det påpeika i saksutgreiinga. Midlane til langfilm vert løyvde direkte frå sentralt hald. Dei statlege løyvingane til Vestnorsk filmsenter er øyremerkt kortfilm og dokumentarfilm. Hordaland fylkeskommune ser at det også er viktig å vidareutvikla utviklinga som skjer innanfor langfilmformat i regionen, og ønskjer at staten skal opna for tiltak som sikrar utvikling av langfilmformat også i regionane. Hordaland fylkeskommune ser det som viktig at filmverksemdene regionalt må samordnast for ei best mogleg utnytting av ressursar og verkemiddel. For Vestlandet sin del skjer dette best gjennom eit sterkt og samlande filmsenter som kan samla miljøet innanfor sin region. I fylkesutvale sitt vedtak heiter det: «Hordaland fylkeskommune forventar at staten må opne for tiltak som sikrar utvikling av langfilm også i regionane.» 6

7 Fylkes-ja til eitt småkraftverk i Modalen Hordaland fylkesutval rår til at det vert gjeve konsesjon for eitt av dei to småkraftverka Leif Tore Ekse har søkt om å få byggja i Kvernhuselvi i Modalen. Ut frå ei samla vurdering rår fylkesutvalet frå at det vert gjeve løyve til bygging av Sylvberg kraftverk. Fylkesutvalet rår til at det vert gjeve løyve til Kvernhuselvi kraftverk under føresetnad av at det vert monaleg minstevassføring som sikrar at Kvernhuselva framleis vert eit godt synleg landskapselement og inngrepa ikkje reduserer landskapsopplevinga for friluftsliv vesentleg. Med tanke på kulturminna i området vil fylkesutvalet rå til plassering av Kvernhuselvi kraftstasjon på nedsida av vegen og på sørsida av elva. For natur- og kulturlandskapet vil og gjennomføring av tiltaket utan vegføring på nordsida av elva vera ei føremon. Hordaland fylkeskommune ber om å verta involvert i detaljplanlegginga for å sikra at kulturminna frå nyare tid vert minst mogeleg råka av inngrep og visuell skjemming, og for å få nærare avklart detaljar for vegtrase, rigg og deponiområde. Kvernhuselvi kraftverk vil produsera 12,3 GWh medan Sylvberg kraftverk vil kunna produsera 6,9 GWh. Ber Austrheim og Lindås koordinera Mongstadplanar Arbeidet med kommunedelplanar i Austrheim- og Lindås kommune, som begge omfattar Mongstad industriområde, bør koordinerast, seier Hordaland fylkesutval i fråsegna si til Lindås kommune sitt planprogram for Lindåsneset med Mongstad. Planprogrammet som kommunen har lagt fram skal sikre medverknad, effektivisera planprosessen, avklara rammer og premissar for planarbeidet og skildra opplegg for medverknad og informasjon. Fylkeskommunen vurderer planprogrammet som tilfredsstillande når det gjeld innhald, struktur og oppbygging, og at planprogrammet i hovudsak er dekkande for dei interessene fylkeskommunen skal ivareta. Einskilde tema bør likevel utgreiast nærare. Desse er knytt til koordinering mellom ulike planprosessar, transport, universell utforming, kulturminne og tema i konsekvensutgreiinga. Mongstad-området er viktig for regional utvikling i Hordaland og fylkesutvalet vil stø opp om planar for auka tilrettelegging for næringsareal i området. Dette vil mellom anna kunne skapa 7

8 positive ringverknader knytt til forsking og utvikling innafor energisektoren, seier fylkesutvalet i vedtaket sitt. Planprogrammet syner eit godt opplegg for organisering, medverknad og prosess. Det er positivt at Lindås kommune ønskjer nærare samarbeid med Hordaland fylkeskommune og Hordaland Olje og Gass om prosjektet; Næringsutvikling og industrialisering i Kollsnes-Mongstadregionen. Hordaland fylkeskommune må kome attende til korleis dette praktisk kan gjennomførast. Fylkesutvalet meiner arbeidet med kommunedelplan for klima og energi bør koordinerast med dette planarbeidet slik at resultata visast att i arealplan med føresegner og retningsliner Dersom planen legg til rette for ny bustadbygging må det innpassast føresegner om universell utforming. Sjøvegs transport og hamnefunksjonar bør drøftast meir utførleg i planprogrammet. Dette med bakgrunn i at auka aktivitet på land vil føre med seg auka aktivitet på sjø og i eksisterande hamneanlegg. I det vidare planarbeidet bør det sikrast at kollektivtransporten tar den auka veksten i persontransporten til området, og det må sikrast at det vert etablert gang- og sykkelveg mellom bustadkonsentrasjonar og industriområdet (Heile vedtaket, sjå eiga pressemelding om andre saker sak 171/09.) kr til Arena USF Hordaland fylkesutval har løyvd kr i tilskot til Stiftelsen Kulturhuset USF i Bergen til porsjektering av Arena USF. Målsetjinga for prosjektet er gjere USF til ein optimal konsert- og festivalarena med plass til meir enn 2000 publikumarar i dei ulike konsertlokala ved USF. Like eins å etablera ein framtidsretta, nasjonal og internasjonal konsertarena for rytmisk musikk med publikumsplass til kr til oljefri.no Fylkesutvalet har løyvd kr til Naturvernforbundet i Hordaland sitt prosjekt oljefri.no. 8

9 Prosjektet oljefri.no har som mål å medverka til at klimagassutslepp frå oljefyring vert redusert med 90 % innan 2014, og stimulera til lågare utslepp frå byggsektoren generelt. Prosjektet vart starta i mars 2008 og lansert i Bergensområdet i september Prosjektet går ut på å tilby nøytral og uavhengig nettbasert informasjon om korleis ein kan erstatte oljefyr med meir klimavennlege oppvarmingsløysingar, tiltak for energifrigjering (= enøk), gode døme og aktuelle støtteordningar. Naturvernforbundet vil utvida oljefri.no til å dekkje heile Hordaland, og på sikt gjera det tilgjengeleg over heile landet. Det er framlegg om at prosjektet skal inngå i Miljøverndepartementet sitt program «Framtidens byer». Prioriterer sju kommunar for nye oppdrettsløyve i 2009 Fylkesutvalet rår samrøystes til at søkjarar med aktivitet i følgjande kommunar vert særleg prioritert i tildelinga av oppdrettskonsesjonar i 2009: Tysnes, Kvinnherad, Kvam, Bømlo, Fitjar og Austevoll og Fedje. Fiskeridirektoratet region Vest skal i år dela ut fem løyve til havbruk med matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn i Hordaland. Søknadsfristen gjekk ut 30. april 2009 og det har kome 26 søknader. Hordaland fylkeskommune rår til at Fiskeridirektoratet region Vest legg vekt på søkjarane sitt potensiale for; verdiskaping innovasjon miljømessig bærekraft og fiskehelse positive ringverknader i sårbare regionar i fylket jfr. drøfting i saksførelegget pkt. 4 og pkt. 6 Fylkeskommunen rår til at Fiskeridirektoratet region Vest særleg legg vekt på omsynet til økonomisk integrasjon i samband med vidareforedling og hovudkontor/administrasjon for søkjarverksemndene. Fylkesutvalet rår til at søkjarar med aktivitet i følgjande kommunar vert særleg prioritert i tildelinga: Tysnes, Kvinnherad, Kvam, Bømlo, Fitjar og Austevoll og Fedje. Hordaland fylkeskommune ynskjer å vidareutvikle verktøy og kriterium for tildeling og optimal lokalisering av akvakultur med tanke på at tildelingsoppgåva vert overført til fylkeskommunen frå

10 Enøk-tiltak ved tre vg-skular Hordaland fylkesutval har fordelt kr til energiøkonomiseringstiltak ved tre vidaregåande skular. Løyvinga fordeler seg til tiltak for energieffektivisering ved desse skulane: Stord vidaregåande skule kr, Bergen tekniske fagskole kr og Voss jordbruksskule kr. 18 mill. kr til betre inneklima Fylkesutvalet i Hordaland har fordelt 18 mill. kr til opprusting ved åtte vidaregåande skular. Opprustinga gjeld inneklimatiltak og brannsikring. Skulane fylkeskommunen skal opprusta i denne omgang er: Bjørgvin videregående skole 3,25 mill. kr (2 prosjekt), Os gymnas 5,2 mill. kr (2 prosjekt), Stend vidaregåande skule 4 mill. kr, Tertnes videregående skole 1,4 mill. kr, Knarvik vidaregåande skule 2,7 mill kr (2 prosjekt), Laksevåg videregående skole kr, Fyllingsdalen videregående skole kr og Fana gymnas kr. Bompengeslskap for Bømlopakka Fylkesutvalet går inn for at Bømlo vegselskap AS vert omdanna til eit bompengeselskap for Bømlopakka med fylkeskommunal aksjemajoritet. Fylkesutvalet vedtek å teikna aksjar for kr i dette bompengeselskapet. Samla aksjekapital i bompengeselskapet skal vera kr fordelt på fylkeskommunen og Bømlo kommune. Styret skal ha fem medlemmer fordelt med tre for fylkeskommunen og to for kommunen. Styremedlemmer frå fylkeskommunen: Pål Kårbø (KrF), Nils Olav Nøss (Ap) og Elisabeth Eide Tharaldsen (Frp). Styreleiar: Pål Kårbø. 10

11 Bømlo vegselskap AS har per i dag aksjar. Bømlo kommune eig 6000 aksjar, Bremnes fryseri eig 250 aksjar, Bømlo næringsråd eig 50 aksjar, Eidesvik Invest AS eig 2500 aksjar, Finnås Kraftlag eig 2500 aksjar og Wartsila Norway AS eig 200 aksjar. Det er lagt opp til at dei private eigarane går ut av selskapet og at Hordaland fylkeskommune og Bømlo kommune vert eineeigarar av selskapet. Andre saker: 149/09 Endring av Oppfinnarprisen i Hordaland til pris for god næringsutvikling 1. Oppfinnarprisen i Hordaland vert vidareført. 2. Oppfinnarprisen må marknadførast offensivt som ein del av Hordaland fylkeskommune sitt strategiske arbeid for å fremja kreativitet, nytenking og nyskaping i fylket. 150/09 Bruk av fylkeskommunale idrettsanlegg Fylkesutvalet godkjenner at dagens ordning der skulane sjølv leigar ut gymsalane held fram. For dei tre idrettshallane i Bergen kommune der ein har/vil få spelemidlar, godkjenner fylkesutvalet at det vert starta forhandlingar med Bergen kommune om at dei skal bli stilt til disposisjon for idretten gjennom Idrettsrådet i kommunen. Fylkesutvalet ber om at det snarast vert utarbeidd felles retningsliner for utleige av gymsalar/idrettsanlegg. 151/09 Stord vidaregåande skule, avd. Sveio. Nedlegging og omorganisering av "Golflinja" i Sveio 1. Vg1 Idrettsfag ved Stord vidaregåande skule, avdeling Sveio, blir lagt ned frå skoleåret 2009/

12 2. Teoriundervisninga ved Vg2 og Vg3 ved Stord vidaregåande, avd. Sveio, blir frå skoleåret 2009/2010 flytta til hovudskolen på Stord-Leirvik. Golf-/ sprangridingsundervisninga held fram i Sveio. 3. Det må også føretakast forhandlingar med Sveio om eventuell avvikling av den eksisterande leigeavtale med Sveio kommune. 4. Ved elevfråfall må saka vurderast på nytt 152/09 Evaluering av retningslinene for fordeling av budsjettmidlar til skolane. Helse- og sosialutvalet utsette denne saka til neste møtet i utvalet. 153/09 Fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet 1. Fylkesutvalet tar til orientering at fylkeskommunen etter lovforslaget får nye oppgåver og ansvar innan folkehelse. Dersom folkehelsearbeidet skal lykkast i høve til dei nasjonale måla, må det famne på tvers av sektorar og forvaltingsnivå og i samarbeid med private og frivillige aktørar, og det må inngå som del av det regionale utviklingsarbeidet. 2. Fylkeskommunen må få tilført tilstrekkelege resursar til å utføre dei oppgåvene som vert forventa i den nye lova. Dette gjeld i særleg grad å skaffe oversikt over helsetilstanden og påverknadsfaktorar i form av befolkningsundersøkingar. Dette er ei heilt ny oppgåve som krev eigen kompetanse. 154/09 Rapportering av oppdragsverksemda 2008 Fylkesutvalet tek saka til orientering. 155/09 Plan for kompetanseutvikling Tiltak Fylkesutvalet sluttar seg til forslaget til Plan for kompetanseutvikling Tiltak /09 Oppretting av ekstraklasse i boring på Bergen maritime fagskole Bergen Maritime fagskole får oppretta ein ekstra klasse i fordjupinga boring. Bergen Maritime fagskole må forskottere tilskottet for hausten /09 Oppretting av Vg3-klassar på grunn av manglande læreplassar 1. Det blir oppretta Vg3 tilbod ved Årstad videregående skole innanfor Kjole- og draktsyarfaget og Murarfaget for skoleåret 2009/10. Det kan takast inn inntil 15 elevar i kvart av faga. 12

13 2. Kostnaden for hausten 2009 vert om lag kroner. Budsjettregulering vert gjort hausten 2009 i samband med elevteljinga. 158/09 Sommarfullmakt til fylkesordføraren I dei sommarvekene fylkesutvalet ikkje har møte, har fylkesordføraren fullmakt til å gjera vedtak på vegner av fylkesutvalet i saker som ikkje er av prinsipiell rekkevidd. Melding om vedtak gjort etter slik fullmakt vert å leggja fram for fylkesutvalet i første møte etter ferien. 159/09 Evaluering av drosjereglement for Bergen køyreområde 1. Fylkesutvalet vedtek å oppretthalda gjeldande Drosjereglement for Bergen køyreområde fram til med unntak av oppseiingstida i pkt 8 som vert endra frå 6 til 3 månader. 2. Evaluering av drosjereglementet skal gjennomførast parallelt med evaluering av løyvetalet. 3. I evalueringsarbeidet skal m.a. fylgjande problemstillingar drøftast: Kva vil fylgjene vera dersom det ikkje er eit løyvetak Kva konsekvensar vil det få dersom løyvetaket vert redusert ned mot 50%. Kva tiltak kan gjennomførast for å få opp talet på drosjar i drift på særlege trafikksterke periodar. Kva tiltak kan setjast i verk for å få vekk pirattaxiverksemda. 160/09 Transportvedtekter for Hordaland fylkeskommune Fylkesutvalet godkjenner framlegget til transportvedtekter for anbodstrafikk i Hordaland 161/09 Søknad om støtte til prosjekt - Rute 13 Fjordvegen Fylkesutvalet løyver kr i stønad til finansiering av prosjekt Rute 13 for Stad Art Tekst Kr Til rådvelde for fylkesutvalet Strategi og handlingsplan /09 Utkast til handlingsprogram (19) for det nye fylkesvegnettet Fylkesutvalet vedtek å sende ut utkast til handlingsprogram (19) for det nye fylkesvegnettet på høyring til kommunar, regionråd og interesseorganisasjonar 13

14 163/09 Søknad frå Askøy kommune om utviding av forskottering for utbetring/trafikksikring på Rv 562 på Fauskanger 1. Fylkesutvalet godkjenner søknaden frå Askøy kommune om å utvide forskotteringa for opprusting / trafikksikring av ein sving ved Fauskanger med 3 mill. kr til 6 mill. kr. 2. Refusjonstidspunktet vert fastsett i samband med handlingsprogrammet for NTP og forskotteringa vert refundert utan renter og kompensasjon for prisauke. 164/09 Søknad om fornying av ruteløyve for ekspressbuss på strekninga Bergen - Trondheim - høyring 1. Fylkesutvalet rår til at søknad av frå selskapa bak Ekspressbussen Bergen Trondheim, om særskild fylkesgrensekryssande ruteløyve for strekninga Bergen Trondheim vert godkjend. Tilrådinga gjeld med tilvising til Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova), og Lov om forbud mot diskrimering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven), og forskrifter og rundskriv i medhald av desse. 2. Tilrådinga gjeld på vilkår av at Ekspressbussen Bergen Trondheim sitt forslag til ruteplan og takstregulativ i søknad av vert lagt til grunn. Fylkesutvalet legg til grunn at eventuelle søknader om endringar i ruteplan og takstregulativ vert sendt på høyring til Hordaland fylkeskommune. 3. Fylkesutvalet ber om at det vert sett som vilkår for løyve at det ikkje skal utførast lokal persontransport på strekninga Bergen - Knarvik, men at alle rutene skal utføre regional- og lokaltransport i/frå/til nord for denne strekninga. 4. Fylkesutvalet ber om at det vert sett som vilkår for løyve at lokal- og regionaltransport i Hordaland skal utførast etter Skyss sitt takstregulativ, og at alle Skyss sine billetteringsprodukt skal kunne nyttast. 5. Fylkesutvalet ber om at det vert sett som vilkår for løyve at Hordaland fylkeskommune skal godkjenne den delen av takstregulativet og ruteplanen som gjeld fylkesintern transport i Hordaland, medrekna trase og vilkår for lokaltransport. 6. Fylkesutvalet ber om at det vert sett som vilkår for løyve at løyvehavar tilpassar seg eventuelle endringar som følgje av arbeidet med prosjektet Ekspressbuss Vestlandet. 165/09 Høyring. Reviderte føresegner. Norsk kulturminnefond 1. Fylkesutvalet bed om at departementet revurderer organiseringa av Norsk kulturminnefond 14

15 2. Fylkesutvalet bed om at departementet klargjer tilhøvet mellom fondet sin tildelingspraksis og dei regionale styresmaktene sine mål på kulturminnefeltet. 3. Fylkesutvalet bed om at føresegna vert supplert med ei plikt til å kjøpe tenester for planlegging, oppfølging og kontroll av prosjekt som får støtte og at denne tenesta vert lagt til regional kulturminneforvalting. 4. Fylkesutvalet bed om at føresegnene slår fast at Norsk kulturminnefond pliktar å følgje statleg praksis for målbruk og at alle skjema og rapporteringsmalar vert tilgjengelege på begge målformer. 167/09 Fråsegn til offentleg ettersyn av planprogram for revisjon kommuneplan for Bergen kommune 1 Planprogram for revisjon for kommuneplan for Bergen arealdelen inneheld mange sentrale utfordringar som er relevant for regional utvikling. Vektlegginga av helse og universell utforming er banebrytande. 2 Planprogrammet er ikkje dekkjande når det gjeld regionale planar som bør leggjast til grunn for planarbeidet. 3 Planprogrammet bør utdjupast og konkretiserast når det gjeld medverknad, særleg for grupper med særlege behov og samspelet med regionalt nivå. 4 Program for konsekvensutgreiing er ikkje dekkjande for relevante regionale tema og bør utviklast vidare. 5 Fylkesutvalet tilrår at fylgjande tema vert tillagt større vekt i planleggjinga: Gang- og sykkelstiar og sykkelparkering Kollektivtrasear/knutepunkt og terminalar og alternative bybanetrasear Fylkesplan for ny godshamn og kommunedelplan for indre hamn Flytting av godsterminalen og tilrettelegging for jernbanetransport Vidare utvikling av ringvegsystem Sikring av Flesland flyplassen sine område i eit langsiktig perspektiv Føresegner for parkering i pakt med nyare prinsipp Byggegrense i strandsona Sikring av kulturminne Samording av arealbehov for offentleg føremål Sikring av utviklinga på Håkonsvern-området Bylandskap og grøntstruktur Jordvern og landbruk 168/09 Fråsegn til St.meld. nr. 24. Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv 15

16 1. Fylkesutvalet vil peike på at meldinga ikkje tek opp i seg dei utfordringane ein står overfor på digitaliseringsfeltet på tvers av forvaltningsnivå og institusjonstypar. Digitaliseringsmeldinga saknar regionalt og lokalt perspektiv når den meislar ut strategiar for bevaring og formidling av kulturarven digitalt. 2. Fylkesutvalet vil spesielt peike på svakheiter i tiltaksdelen av meldinga. Det er sterk fokusering på den statlege delen av kultur- og kunnskapsressursane. Ein strategi for lokal- og regiondelen er fråverande. Privat sektor bedrifter, organisasjonar og einskildpersonar - manglar også. 3. Fylkesutvalet vil understreke at kultur- og kunnskapsmateriale frå statlege, kommunale og private institusjonar utfyller kvarandre, og er ein integrert del av samfunnsminnet vårt. Regionale og lokale institusjonar har like mykje og like viktig materiale som statlege institusjonar. Dette materialet må difor inngå som ein integrert del av ein nasjonal digitaliseringsstrategi. 4. Langtidslagring av elektroniske data er ei stor utfordring, og fylkesutvalet meiner det er eit godt grep i meldinga å konsentrere det operative ansvaret til Nasjonalbiblioteket og Riksarkivet. Fylkesutvalet føreset at Nasjonalbiblioteket og Riksarkivet og finn ein samarbeidsarena med andre nasjonale og regionale IKT-miljø for å løyse desse utfordringane. 5. Fylkesutvalet vil spesielt peike på at ein stor mangel i meldinga er at den verken ser regionale eller lokale institusjonar og styresmakter som viktige og relevante samarbeidspartnarar når arbeidet med ein nasjonal digitaliseringsstrategi skal organiserast. På ABM-feltet er det viktig å utvikle ein politikk med nært samarbeid mellom staten og fylkeskommunen. 169/09 Melding om BKK sine planar om 300 kv kraftline Mongstad - Modalen - fråsegn 1. Fylkesutvalet er positiv til at BKK planlegg tiltak for å styrkje forsyningstryggleiken i Bergensregionen. I tillegg til meldte trasear bør alternativ med kabling i veg vurderast for strekninga Mofjorden Modalen og i Matre. Der traseen for den nye 300 KV-lina kjem i konflikt med omsynet til natur- og kulturlandskap og friluftsliv, skal kraftlina leggjast som kabel. 2. Ny transformatorstasjon i Matre krev store areal og kan kome i konflikt med område viktig for biologisk mangfald i tillegg til regionalt og lokalt viktige område for friluftsliv. Fylkesutvalet ber om at det vert utgreidd alternative løysingar på dette punktet. 3. Fylkesutvalet ber om at undersøkingsplikta etter kulturminnelova 9 vert oppfylt i samband med konsekvensutgreiinga. Største delen av trasealternativa går gjennom område som ikkje er undersøkt av arkeologar, og ein kan vente å gjere funn av arkeologisk freda kulturminne i utmarks- og fjellområda. Det må påreknast nærare markundersøking for å få oppfylt undersøkingsplikta. 16

17 Hordaland fylkeskommune kan ikkje gje endeleg fråsegn til ein framtidig konsesjonssøknad før undersøkingsplikta er oppfylt. 4. Fylkesutvalet viser til OT.prop. 82 Endring i energilova, der det vert presisert at kabling alltid skal vurderast som alternativ til luftlinje i regional- og sentralnettet. 171/09 Fråsegn til offentleg ettersyn av planprogram for Lindåsneset med Mongstad, Lindås kommune 1 Mongstad-området er viktig for regional utvikling i Hordaland og fylkesutvalet vil stø opp om planar for auka tilrettelegging for næringsareal i området. Dette vil mellom anna kunne skapa positive ringverknader knytt til forsking og utvikling innafor energisektoren. 2 Forslag til planprogram er i hovudsak dekkande for regionale interesse slik desse er nedfelt i fylkesplanen og i Regionalt utviklingsprogram (RUP). 3 Planprogrammet syner eit godt opplegg for organisering, medverknad og prosess. Det er positivt at Lindås kommune ønskjer nærare samarbeid med Hordaland fylkeskommune og Hordaland Olje og Gass om prosjektet; Næringsutvikling og industrialisering i Kollsnes Mongstadregionen. Hordaland fylkeskommune må kome attende til korleis dette praktisk kan gjennomførast. 4 Oversikten over relevante planar bør supplerast med; Regionalt utviklingsprogram for Hordaland 2009 (RUP), samt Stortingsmelding nr. 34 om norsk klimapolitikk 5 Arbeidet med kommunedelplanar i Austrheim- og Lindås kommune, som begge omfattar Mongstad industriområde, bør koordinerast. 6 Arbeidet med kommunedelplan for klima og energi bør koordinerast med dette planarbeidet slik at resultata visast att i arealplan med føresegner og retningsliner 7 Dersom planen legg til rette for ny bustadbygging må det innpassast føresegner om universell utforming. 8 Sjøveis transport og hamnefunksjonar bør drøftast meir utførleg i planprogrammet. Dette med bakgrunn i at auka aktivitet på land vil føre med seg auka aktivitet på sjø og i eksisterande hamneanlegg. 17

18 9 I det vidare planarbeidet bør det sikrast at kollektivtransporten tar den auka veksten i persontransporten til området, og det må sikrast at det vert etablert gang- og sykkelveg mellom bustadkonsentrasjonar og industriområdet 10 Kulturminne Det bør utgreiast korleis omsynet til verneverdige kulturminne skal sikrast i delplanområdet. Freda kulturminne må visast i plankartet som bandlagt areal. Føresegnene til planen må sikre at verneverdige kulturminne ikkje vert unødig skipla. Undersøkingsplikta etter 9 i Kulturminnelova skal utførast i samband med utarbeiding av reguleringsplan/utbyggingsplan I samband med konsekvensutgreiing, må konfliktgraden mellom ulike arealføremål og kulturminne, både automatisk freda kulturminne og kulturminne frå nyare tid, gå klart fram. Eventuelle avbøtande tiltak bør drøftast. 11 Fylkesutvalet tilrår at konsekvensutgreiinga vert supplert med desse temaa: Næringsliv og sysselsetting Energi Forurensing støy/luftforurensing/vatn og jord Universell utforming. Sjøtransport Kollektivtransport Gang- og sykkeltransport 172/09 Idrettsplan for Bergen kommune I kapittel 2.2 i planen vert den fylkeskommunale idretts- og friluftslivspolitikken skildra. Der står det at det ikkje ligg budsjettmidlar knytt til satsingsområda i Fylkesdelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Fylkesutvalet vil gjere merksam på at det er budsjettmidlar til tiltak i planen knytt til ulike fylkeskommunale avdelingar sine budsjett. 2. Fylkesutvalet vil peike på at det er naudsynt å styrkje og vidareføre samarbeidet med friluftslivsorganisasjonane i Bergen, både med omsyn til den organiserte og eigenorganiserte fysiske aktiviteten. I lokalt og regionalt perspektiv er ei styrking av Friluftslivets Hus i Hordaland naudsynt. 3. For å ta vare på heilskapen i friluftslivsarbeidet, er samarbeid på tvers av kommunale avdelingar og sektorar naudsynt. Dette gjeld mellom anna arbeidet med å sikre regionale friluftsområde og allemannretten både på land og ved ferdsel på sjø. 18

19 4. Fylkesutvalet er positiv til Bergen kommune sitt fokus på samarbeid over kommunegrenser for å skape eit godt aktivitetstilbod for folk i heile regionen. Til dømes har Kvamskogen ein spesiell status som utfarts- og hytteområde til folk i Bergen og eit styrkja samarbeid mellom offentlege og private aktørar er ønskjeleg. 5. Fylkesutvalet peiker på at det er positivt at Bergen kommune fokuserer på å utvikle Bergen og bergensregionen som eit godt vertskapsområde for å tiltrekke seg nasjonale og internasjonale idrettsarrangement. Det vil ha lokale og regionale ringverknader med omsyn til merkevarebygging, verdiskaping og næringsutvikling. 6. Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har inngått partnarskapsavtale om folkehelse. I det vidare meiner fylkesutvalet at det er viktig å implementere arbeidet som er skildra i den nye sektorplanen inn i dette partnarskapsarbeidet. 7. Isanlegget på Slåtthaug har tidlegare fått fylkeskommunalt investeringstilskot og har status som eit regionalt idrettsanlegg. Fylkesutvalet peiker på at det er positivt at det vert gjeve framlegg om å halde fram med arbeidet med plan for området på og rundt Slåtthaug Idrettspark generelt. Det vil i tillegg vere viktig å utrede moglegheitene for å vidareutvikle Slåtthaug til eit anlegg med overbygd tak/ishall. 174/09 St.meld.nr.23 ( ). Bibliotek: Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid - Fråsegn 1. Fylkeskommunen vil spele ei rolle ved gjennomføring av ein nasjonal bibliotekpolitikk, samtidig må nye verkemiddel skape regional- og lokalpolitisk handlingsrom på bibliotekområdet. 2. Det er positivt at bibliotek blir ein del av fylkeskommunen si rolle som regional utviklingsaktør. Opp gåver og ansvar som skal løysast på fylkeskommunalt nivå, må vere tydleg definert ved ei eventuell en dring av Biblioteklova. Det må sikrast at fylka har bibliotekfagleg kompetanse og verkemiddel. 3. ABM-utvikling må reindyrkast som forvaltnings- og utviklingsorgan og Nasjonalbiblioteket må ha ansvar for operative oppgåver. Fleire utviklings oppgåver kan løysast gjennom samarbeids avtalar med fylkeskommunen, som også må ha ansvar for regional planlegging på området. 175/09 Utforming av regionale forskingsfond - Høyringsuttale 1 Fylkesutvalet i Hordaland gir tilslutning til hovudmodell for forvaltning og styring av det regionale forskingsfondet 19

20 2 Fylkesutvalet i Hordaland er uroa for den forventa reduksjon i fondsavkastning, og vil be Kunnskapsdepartementet ta initiativ til å få auka løyvinga til 285 millionar i året som forventa i frå Statsbudsjettet for Fylkesordføraren får fullmakt til å gjennomføre forhandlingar med Rogaland og Sogn og Fjordane om fordeling av oppgåver og roller i fondsregion Vestlandet. 176/09 Handlingsplan for forholdet mellom Universitetet i Bergen og omverda 1 Fylkesutvalet i Hordaland ser svært positivt på at Universitetet i Bergen ønskjer å ta eit endå større regionalt ansvar gjennom Handlingsplan for forholdet mellom Universitetet i Bergen og omverda 2 Fylkesutvalet i Hordaland vurderer det slik at fleire av tiltaka i handlingsplanen legg grunnlag for styrka samarbeid mellom UiB og Hordland fylkeskommune, og vil særleg peike på initiativet til å etablere eit Regionalt forskingsprogram for å fremme samfunns- og næringsutvikling i Bergen og på Vestlandet og initiativet ti å etablere ei Strategigruppe for UiB, Bergen og Vestlandet 178/09 Evaluering av forvaltinga av kompensasjonsmidlane i Hordaland Fylkesutvalet tek evalueringa av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland til orientering. 179/09 Tildeling av løyve til akvakultur av matfisk av laks aure og regnbogeaure i Førespurnad frå fiskeridirektoratet region vest om næringspolitiske vurderingar. 1. Hordaland fylkeskommune rår til at Fiskeridirektoratet region Vest legg vekt på søkjarane sitt potensial for; verdiskaping innovasjon miljømessig bærekraft og fiskehelse positive ringverknader i sårbare regionar i fylket jfr. drøfting i saksførelegget pkt. 4 og pkt Hordaland fylkeskommune rår til at Fiskeridirektoratet region Vest særleg legg vekt på omsynet til økonomisk integrasjon i samband med vidareforedling og hovudkontor/administrasjon for søkjarverksemndene. 3. Fylkesutvalet rår til at søkjarar med aktivitet i følgjande kommunar vert særleg prioritert i tildelinga: Tysnes, Kvinnherad, Kvam, Bømlo, Fitjar og Austevoll og Fedje. 4. Hordaland fylkeskommune ynskjer å vidareutvikle verktøy og kriterium for tildeling og optimal lokalisering av akvakultur med tanke på at tildelingsoppgåva vert overført til fylkeskommunen frå

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 24. mai 2007 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 24. mai 2007:

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Medlemene i fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL Innkalling til møte i fylkesutvalet Det

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.11 sak 49/11 vedlegg 1. Regionalplan for museum 2011-2014. Høyringsutkast

Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.11 sak 49/11 vedlegg 1. Regionalplan for museum 2011-2014. Høyringsutkast Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.11 sak 49/11 vedlegg 1 Regionalplan for museum 2011-2014 Høyringsutkast Fotografer: Forsidefoto: Museum Stavanger AS, fotograf Elisabeth Tønnesen Baksidefoto: Dalane

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Handlingsprogram 2010-2011. Forslag til. Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1 av 37

Handlingsprogram 2010-2011. Forslag til. Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1 av 37 Klimaplan for Hordaland (2010-2020) Forslag til Handlingsprogram 2010-2011 1 av 37 Innleiing Dette er første generasjons handlingsprogram til Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1. Handlingsprogrammet

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18)

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) www.sfj.no Budsjett 2015/Økonomiplan 2016 (17-18) Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2016 (17-18) ligg med dette føre.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 for einingane i Kvam herad Vedlegg til eksternt budsjett Side 1 av 99 Innhaldsregister 1 OM DOKUMENTET... 4 1.1 INNLEIING... 4 DEN INTERNE ORGANISERINGA I

Detaljer

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon Klima- og miljøsatsing SAK nr. 2013/76 Oslo, mai 2014 Rapporten er utarbeida for oppdragsgivar, og dekkjer berre dei føremål som er avtalt med denne. All anna bruk og distribusjon

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

Deltaking for alle - universell utforming. Fylkesdelplan 2006-2009

Deltaking for alle - universell utforming. Fylkesdelplan 2006-2009 Deltaking for alle - universell utforming Fylkesdelplan 2006-2009 Deltaking for alle - universell utforming Fylkesdelplan for funksjonshemma Fylkesdelplan 2006-2009 Forkortingar Hfk = Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og kommentert. Vedlegg: Oversikt over sentrale innspel og tilhøyrande vurderingar.

Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og kommentert. Vedlegg: Oversikt over sentrale innspel og tilhøyrande vurderingar. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen NOTAT Til: Dato: 26. april 2010 Frå: Arkivsak: 200800584-153/GMAT Kopi til: Arkivnr.: 712 Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer