Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009"

Transkript

1 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks Bergen 18. juni 2009 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 18. juni 2009: Legg ned golflinja i Sveio Vg 1 idrettsfag ved Stord vidaregåande skule si avdeling i Sveio (populært kalla golflinja) vert lagt ned frå skuleåret , har Hordaland fylkesutval samrøystes vedteke. Grunna lågt søkjartal var det ikkje grunnlag for å starta Vg1 klasse i idrettsfag i Sveio hausten Og med berre 11 søkjarar totalt til Vg2 og Vg3 vedtok fylkesutvalet å overføra desse klassane til Stord vidaregåande skule i Leirvik frå hausten Men golf-/sprangridingsundervisninga for desse elevane skal halda fram i Sveio. I fylkesutvalet sitt vedtak heiter det at fylkeskommunen må forhandla med Sveio om eventuell avvikling av den eksisterande leigeavtale med Sveio kommune. Leigeavtalen som vart inngått i 2006, for ein periode på 10,5, kan etter avtalen seiast opp etter fem år. Fylkeskommunen betalar årleg 1,06 mill. kr i leige for lokale og golfbane. Ekstra fagskuleklasse i boring Fylkeskommunen skal oppretta ein ekstra klasse i 1 år petroleumsteknisk linje fordjupinga boring ved Bergen maritime fagskole komande skuleår, har Hordaland fylkesutval vedteke. Bergen maritime fagskole får då to klasse i denne fordjupinga og ei dobling av studenttalet til 60 innan denne fordjupinga. Arbeidsgjevarar/operatørselskapa offshore, har signalisert ei skjerping i krava om formell utdanning, og har oppfordra arbeidstakarane som ikkje har ei slik formell utdanning om å søkja fagskuleutdanning i boring. Denne utdanninga kan kombinerast med eit arbeidsforhold offshore. Dette har medført at det i år 143 kvalifiserte søkjarar, heiter det i saksutgreiinga.

2 Ved årets inntak av studentar vart det gjort nokre feil som medførte at ein del av dei søkjarane som først vart lova studieplass, hamna på venteliste. Den ekstra klassen i boring vil gjera sitt til at desse søkjarane vert sikra plass. Opprettar lærefagklassar På grunn av manglande læreplassar i Kjole- og draktsyarfaget og Murarfaget, opprettar Hordaland fylkeskommune Vg3 klassar i desse faga ved Årstad videregående skole. I begge faga er det pr. i dag 14 søkjarar til læreplass, men Fagopplæringskontoret ser alt no at det vil vere svært vanskeleg å finne læreplassar innanfor desse faga. Vg3 i skule gjer at elevane kan gå opp til fagprøve i det aktuelle faget etter eitt år i skule. Fagprøven er den same som for elevar som har to års læretid i bedrift. Krev meir kabling av ny kraftline Mongstad-Modalen Hordaland fylkesutval krev kabling at større delar av den nye kraftlina Mongstad-Modalen enn det BKK planlegg. Den nye 300 kv lina Mongstad-Modalen skal saman med den tidlegare omsøkte lina Mongstad- Kollsnes styrkja nettsituasjonen i bergensområdet. Fylkesutvalet er positiv til at BKK planlegg tiltak for å styrkje forsyningstryggleiken i bergensregionen. I tillegg til meldte trasear bør alternativ med kabling i veg vurderast for strekninga Mofjorden Modalen og i Matre. Der traseen for den nye 300 KV-lina kjem i konflikt med omsynet til natur- og kulturlandskap og friluftsliv, skal kraftlina leggjast som kabel. Ny transformatorstasjon i Matre krev store areal og kan koma i konflikt med område viktig for biologisk mangfald i tillegg til regionalt og lokalt viktige område for friluftsliv. Fylkesutvalet ber om at det vert utgreidd alternative løysingar på dette punktet. Fylkesutvalet viser til OT.prop. 82 Endring i energilova, der det vert presisert at kabling alltid skal vurderast som alternativ til luftlinje i regional- og sentralnettet. Fylkesutvalet ber om at undersøkingsplikta etter kulturminnelova 9 vert oppfylt i samband med konsekvensutgreiinga. Største delen av trasealternativa går gjennom område som ikkje er undersøkt av arkeologar, og ein kan vente å gjere funn av arkeologisk freda kulturminne i utmarks- og fjellområda. Det må påreknast nærare markundersøking for å få oppfylt 2

3 undersøkingsplikta. Hordaland fylkeskommune kan ikkje gje endeleg fråsegn til ein framtidig konsesjonssøknad før undersøkingsplikta er oppfylt. Kraftlina frå Mongstad til Modalen vert km lang, i hovudsak som luftline. Kryssing av Fensfjorden er planlagd med kabel av tekniske årsaker. På strekninga Modalen Vemundsbotnen er det meldt to alternativ, der eit passerer gjennom søre del av Stølsheimen. For resten av strekninga er det berre meldt eit alternativ, og store delar av denne går langs eksisterande 132 kv line. På strekninga Frøyset Matersdalen vert eksisterande 132 kv line riven i forkant av bygging av 300kV lina. Utbygging er kostnadsrekna til om lag 600 mill kr, og lina kan stå ferdig i 2016 om det vert gjeve endeleg konsesjon i Mellombels lenging av drosjereglement Fylkesutvalet i Hordaland har vedteke å oppretthalda gjeldande «Drosjereglement for Bergen køyreområde» fram til med unntak av oppseiingstida i pkt. 8. Oppseiingstida for overgang til ny sentral vert endra frå 6 til 3 månader. Evaluering av drosjereglementet skal gjennomførast parallelt med evaluering av løyvetalet. I evalueringsarbeidet skal m.a. fylgjande problemstillingar drøftast: Kva vil fylgjene vera dersom det ikkje er eit løyvetak Kva konsekvensar vil det få dersom løyvetaket vert redusert ned mot 50%. Kva tiltak kan gjennomførast for å få opp talet på drosjar i drift på særlege trafikksterke periodar. Kva tiltak kan setjast i verk for å få vekk pirattaxiverksemda kr til IS Fjordvegen Hordaland fylkesutval har løyvd kr i tilskot til IS Fjordvegen for IS Fjordvegen er eit interesseselskap for den indre samferdselsåra på Vestlandet som går gjennom Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Hordaland fylkeskommune er medlem i selskapet. Føremålet til selskapet er at Rv 13 skal få status som ein indre Fjordstamveg på Vestlandet. Riksveg 13 har ein viktig interregional funksjon som ei indre nord-sør ferdselsåre på Vestlandet. Ein effektiv infrastruktur er ein viktig føresetnad for å fremja regional utvikling i området, heiter det i saksutgreiinga. 3

4 Fylkeskommunen løyver 1,8 mill. kr ekstra til Bergen vitensenter Fylkesutvalet har vedteke at Hordaland fylkeskommunen skal styrkja økonomien til Bergen vitensenter med ca. 1,8 mill. kr. Fylkeskommunen tek del i ei utvidinga av aksjekapitalen med kr og aukar driftstiltskotet for 2009 med 1,37 mill. kr. Sama driftstilskot frå fylkeskommunen i år vert då på 3,37 mill. kr. Fylkeskommunen ein 18 % av aksjane i Bergen vitensenter. Styret for vitensenteret har vedteke eit budsjett med underskot på 3,5 mill. kr for Dette er gjort etter at alle element i budsjettet er gjennomgått for kostnadskutt, mellom anna ein reduksjon på ca. 4 årsverk. Selskapet ber om at Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune aukar sine tilskot med til saman 3,5 mill. kr i Ein tenkjer seg at det ekstra tilskotet vert fordelt i høve til eigardelane i selskapet. Det vil seia kr på Bergen kommune og kr på fylkeskommunen. Nye fylkesvegar for 1,9 mrd. kr i Investeringsramma for fylkesvegnettet i Hordaland vert på millionar kroner for åra , går det fram av utkastet til handlingsprogram. Handlingsprogrammet vert om kort tid sendt på høyring til kommunar, regionråd og interesseorganisasjonar. Frå 1. januar 2010 tek fylkeskommunen over ansvaret for km av det som no er omtala som «andre riksvegar». Saman med dagens km fylkesvegar vert det frå komande årsskifte km fylkesvegar i Hordaland. Frå same tid får fylkeskommunen ansvaret for drifta av 15 av 17 ferjesamband i fylket. Handlingsprogrammet (19) for det nye fylkesvegnettet legg rammene for investeringar, drift og vedlikehald på det nye fylkesvegnettet i Hordaland. Rammer I fireårsperioden er det ei investeringsramme på det nye fylkesvegnettet på totalt mill. kr. Avslutning av oppstarta prosjekt og oppfylling av førehandsprioriterte prosjekt utgjer mill. kr. Det aller meste av dei tilgjengelege midlane i den første fireårsperioden er dermed bundne opp i allereie oppstarta og førehandsprioriterte prosjekt. Dei store utgiftspostane er knytt til Jondalstunnelen, Bergensprogrammet, refusjon av 4

5 forskotteringar og ferdigstilling av prosjekt på det gamle riksvegnettet som skulle ha vore ferdigstilt i perioden Satsinga Sentrale stikkord for satsinga på fylkesvegnettet i Hordaland i perioden er: - Oppfylling av eksisterande forpliktingar og ferdigstilling av påbegynte prosjekt - Sterk satsing på vidareføring av Bergensprogrammet i samarbeid med Bergen kommune - Prioritering av drift og vedlikehald på vegnettet - Fokus på å oppretthalde fordelinga i satsinga på høvesvis gamle og nye fylkesvegar - Vidareføring av 2009-nivå i satsinga på ferjedrifta - Vidareføring av nivå på programområda (sekkepostane) i høve til perioden Oppretting av ein til rådvelde -post som skal ta vare på moglegheiter for mindre spleiselag etter lokale initiativ Nye investeringsprosjekt I første fireårsperioden vert det lagt opp til å setje av 20 mill kroner i fylkeskommunale midlar i 2010 og 2011 til Jensanesvegen (Fv 70) i Stord kommune. I tillegg vert det lagt opp til å starte opp tunnelen bak Tysse i Samnanger kommune med 100 mill kroner i forskotteringar i 2012 og 2013, under føresetnad av at slik forskotteringssøknad vert fremja. Det vert og lagt opp til oppstart av Kvammapakka og Bømlopakka i første fireårsperioden. Fylkesrådmannen foreslår å dekka inn det fylkeskommunale bidraget på 43 mill kroner til Kvammapakken i første fireårsperiode frå sekkeposttiltaka (programområda). Anna finansiering av bompengepakkene i første fireårsperiode er bompengar (anna finansiering). Fornyar ekspressbussløyve gjennom Nordhordland Fylkesutvalet i Hordaland rår til at søknad av frå selskapa bak Ekspressbussen Bergen Trondheim, om særskild fylkesgrensekryssande ruteløyve for strekninga Bergen Trondheim vert godkjend. Fylkesutvalet ber om at det vert sett som vilkår for løyve at det ikkje skal utførast lokal persontransport på strekninga Bergen Knarvik. Samstundes vil fylkesutvalet at alle ekspressbussrutene skal utføre regional- og lokaltransport mellom Bergen og områda innanfor Knarvik til fylkesgrensa med Sogn og Fjordane, inkludert slik transport mellom Knarvik og fylkesgrensa. 5

6 Fylkesutvalet ber om at det vert sett som vilkår for løyve at lokal- og regionaltransport i Hordaland skal utførast etter Skyss sitt takstregulativ, og at alle Skyss sine billetteringsprodukt skal kunne nyttast. Fylkesutvalet ber om at det vert sett som vilkår for løyve at Hordaland fylkeskommune skal godkjenne den delen av takstregulativet og ruteplanen som gjeld fylkesintern transport i Hordaland, medrekna trase og vilkår for lokaltransport. Det er Samferdselsdepartementet som avgjer løyvesøknaden. Hordaland vil ha meir frå staten til Vestnorsk filmsenter Vestnorsk filmsenter må få auka statleg løyving, meiner Hordaland fylkesutval. Fylkesutvalet ser det som positivt at Vestnorsk filmsenter har utvida verksemda si gjennom samarbeidsavtalar med Sogn og Fjordane og Møte og Romsdal fylkeskommunar. Det er naturleg at filmsenteret ved utvidinga av det geografiske området, og dermed auka regional finansiering, også må få auka statlege løyvingar, seier Hordaland fylkesutval. Det er ei sterk auke i produksjonsvolum og filmbransjen er i i vekst. Vestnorsk filmsenter er den aktøren som ivaretek filmområdet og filmsenterfunksjonen i regionen. Dersom ikkje Vestnorsk filmsenter veks i takt med denne utviklinga vil viktige produksjonar ikkje kunne realiserast og grunnlaget for regionale produksjonsselskap falle bort, vert det påpeika i saksutgreiinga. Midlane til langfilm vert løyvde direkte frå sentralt hald. Dei statlege løyvingane til Vestnorsk filmsenter er øyremerkt kortfilm og dokumentarfilm. Hordaland fylkeskommune ser at det også er viktig å vidareutvikla utviklinga som skjer innanfor langfilmformat i regionen, og ønskjer at staten skal opna for tiltak som sikrar utvikling av langfilmformat også i regionane. Hordaland fylkeskommune ser det som viktig at filmverksemdene regionalt må samordnast for ei best mogleg utnytting av ressursar og verkemiddel. For Vestlandet sin del skjer dette best gjennom eit sterkt og samlande filmsenter som kan samla miljøet innanfor sin region. I fylkesutvale sitt vedtak heiter det: «Hordaland fylkeskommune forventar at staten må opne for tiltak som sikrar utvikling av langfilm også i regionane.» 6

7 Fylkes-ja til eitt småkraftverk i Modalen Hordaland fylkesutval rår til at det vert gjeve konsesjon for eitt av dei to småkraftverka Leif Tore Ekse har søkt om å få byggja i Kvernhuselvi i Modalen. Ut frå ei samla vurdering rår fylkesutvalet frå at det vert gjeve løyve til bygging av Sylvberg kraftverk. Fylkesutvalet rår til at det vert gjeve løyve til Kvernhuselvi kraftverk under føresetnad av at det vert monaleg minstevassføring som sikrar at Kvernhuselva framleis vert eit godt synleg landskapselement og inngrepa ikkje reduserer landskapsopplevinga for friluftsliv vesentleg. Med tanke på kulturminna i området vil fylkesutvalet rå til plassering av Kvernhuselvi kraftstasjon på nedsida av vegen og på sørsida av elva. For natur- og kulturlandskapet vil og gjennomføring av tiltaket utan vegføring på nordsida av elva vera ei føremon. Hordaland fylkeskommune ber om å verta involvert i detaljplanlegginga for å sikra at kulturminna frå nyare tid vert minst mogeleg råka av inngrep og visuell skjemming, og for å få nærare avklart detaljar for vegtrase, rigg og deponiområde. Kvernhuselvi kraftverk vil produsera 12,3 GWh medan Sylvberg kraftverk vil kunna produsera 6,9 GWh. Ber Austrheim og Lindås koordinera Mongstadplanar Arbeidet med kommunedelplanar i Austrheim- og Lindås kommune, som begge omfattar Mongstad industriområde, bør koordinerast, seier Hordaland fylkesutval i fråsegna si til Lindås kommune sitt planprogram for Lindåsneset med Mongstad. Planprogrammet som kommunen har lagt fram skal sikre medverknad, effektivisera planprosessen, avklara rammer og premissar for planarbeidet og skildra opplegg for medverknad og informasjon. Fylkeskommunen vurderer planprogrammet som tilfredsstillande når det gjeld innhald, struktur og oppbygging, og at planprogrammet i hovudsak er dekkande for dei interessene fylkeskommunen skal ivareta. Einskilde tema bør likevel utgreiast nærare. Desse er knytt til koordinering mellom ulike planprosessar, transport, universell utforming, kulturminne og tema i konsekvensutgreiinga. Mongstad-området er viktig for regional utvikling i Hordaland og fylkesutvalet vil stø opp om planar for auka tilrettelegging for næringsareal i området. Dette vil mellom anna kunne skapa 7

8 positive ringverknader knytt til forsking og utvikling innafor energisektoren, seier fylkesutvalet i vedtaket sitt. Planprogrammet syner eit godt opplegg for organisering, medverknad og prosess. Det er positivt at Lindås kommune ønskjer nærare samarbeid med Hordaland fylkeskommune og Hordaland Olje og Gass om prosjektet; Næringsutvikling og industrialisering i Kollsnes-Mongstadregionen. Hordaland fylkeskommune må kome attende til korleis dette praktisk kan gjennomførast. Fylkesutvalet meiner arbeidet med kommunedelplan for klima og energi bør koordinerast med dette planarbeidet slik at resultata visast att i arealplan med føresegner og retningsliner Dersom planen legg til rette for ny bustadbygging må det innpassast føresegner om universell utforming. Sjøvegs transport og hamnefunksjonar bør drøftast meir utførleg i planprogrammet. Dette med bakgrunn i at auka aktivitet på land vil føre med seg auka aktivitet på sjø og i eksisterande hamneanlegg. I det vidare planarbeidet bør det sikrast at kollektivtransporten tar den auka veksten i persontransporten til området, og det må sikrast at det vert etablert gang- og sykkelveg mellom bustadkonsentrasjonar og industriområdet (Heile vedtaket, sjå eiga pressemelding om andre saker sak 171/09.) kr til Arena USF Hordaland fylkesutval har løyvd kr i tilskot til Stiftelsen Kulturhuset USF i Bergen til porsjektering av Arena USF. Målsetjinga for prosjektet er gjere USF til ein optimal konsert- og festivalarena med plass til meir enn 2000 publikumarar i dei ulike konsertlokala ved USF. Like eins å etablera ein framtidsretta, nasjonal og internasjonal konsertarena for rytmisk musikk med publikumsplass til kr til oljefri.no Fylkesutvalet har løyvd kr til Naturvernforbundet i Hordaland sitt prosjekt oljefri.no. 8

9 Prosjektet oljefri.no har som mål å medverka til at klimagassutslepp frå oljefyring vert redusert med 90 % innan 2014, og stimulera til lågare utslepp frå byggsektoren generelt. Prosjektet vart starta i mars 2008 og lansert i Bergensområdet i september Prosjektet går ut på å tilby nøytral og uavhengig nettbasert informasjon om korleis ein kan erstatte oljefyr med meir klimavennlege oppvarmingsløysingar, tiltak for energifrigjering (= enøk), gode døme og aktuelle støtteordningar. Naturvernforbundet vil utvida oljefri.no til å dekkje heile Hordaland, og på sikt gjera det tilgjengeleg over heile landet. Det er framlegg om at prosjektet skal inngå i Miljøverndepartementet sitt program «Framtidens byer». Prioriterer sju kommunar for nye oppdrettsløyve i 2009 Fylkesutvalet rår samrøystes til at søkjarar med aktivitet i følgjande kommunar vert særleg prioritert i tildelinga av oppdrettskonsesjonar i 2009: Tysnes, Kvinnherad, Kvam, Bømlo, Fitjar og Austevoll og Fedje. Fiskeridirektoratet region Vest skal i år dela ut fem løyve til havbruk med matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn i Hordaland. Søknadsfristen gjekk ut 30. april 2009 og det har kome 26 søknader. Hordaland fylkeskommune rår til at Fiskeridirektoratet region Vest legg vekt på søkjarane sitt potensiale for; verdiskaping innovasjon miljømessig bærekraft og fiskehelse positive ringverknader i sårbare regionar i fylket jfr. drøfting i saksførelegget pkt. 4 og pkt. 6 Fylkeskommunen rår til at Fiskeridirektoratet region Vest særleg legg vekt på omsynet til økonomisk integrasjon i samband med vidareforedling og hovudkontor/administrasjon for søkjarverksemndene. Fylkesutvalet rår til at søkjarar med aktivitet i følgjande kommunar vert særleg prioritert i tildelinga: Tysnes, Kvinnherad, Kvam, Bømlo, Fitjar og Austevoll og Fedje. Hordaland fylkeskommune ynskjer å vidareutvikle verktøy og kriterium for tildeling og optimal lokalisering av akvakultur med tanke på at tildelingsoppgåva vert overført til fylkeskommunen frå

10 Enøk-tiltak ved tre vg-skular Hordaland fylkesutval har fordelt kr til energiøkonomiseringstiltak ved tre vidaregåande skular. Løyvinga fordeler seg til tiltak for energieffektivisering ved desse skulane: Stord vidaregåande skule kr, Bergen tekniske fagskole kr og Voss jordbruksskule kr. 18 mill. kr til betre inneklima Fylkesutvalet i Hordaland har fordelt 18 mill. kr til opprusting ved åtte vidaregåande skular. Opprustinga gjeld inneklimatiltak og brannsikring. Skulane fylkeskommunen skal opprusta i denne omgang er: Bjørgvin videregående skole 3,25 mill. kr (2 prosjekt), Os gymnas 5,2 mill. kr (2 prosjekt), Stend vidaregåande skule 4 mill. kr, Tertnes videregående skole 1,4 mill. kr, Knarvik vidaregåande skule 2,7 mill kr (2 prosjekt), Laksevåg videregående skole kr, Fyllingsdalen videregående skole kr og Fana gymnas kr. Bompengeslskap for Bømlopakka Fylkesutvalet går inn for at Bømlo vegselskap AS vert omdanna til eit bompengeselskap for Bømlopakka med fylkeskommunal aksjemajoritet. Fylkesutvalet vedtek å teikna aksjar for kr i dette bompengeselskapet. Samla aksjekapital i bompengeselskapet skal vera kr fordelt på fylkeskommunen og Bømlo kommune. Styret skal ha fem medlemmer fordelt med tre for fylkeskommunen og to for kommunen. Styremedlemmer frå fylkeskommunen: Pål Kårbø (KrF), Nils Olav Nøss (Ap) og Elisabeth Eide Tharaldsen (Frp). Styreleiar: Pål Kårbø. 10

11 Bømlo vegselskap AS har per i dag aksjar. Bømlo kommune eig 6000 aksjar, Bremnes fryseri eig 250 aksjar, Bømlo næringsråd eig 50 aksjar, Eidesvik Invest AS eig 2500 aksjar, Finnås Kraftlag eig 2500 aksjar og Wartsila Norway AS eig 200 aksjar. Det er lagt opp til at dei private eigarane går ut av selskapet og at Hordaland fylkeskommune og Bømlo kommune vert eineeigarar av selskapet. Andre saker: 149/09 Endring av Oppfinnarprisen i Hordaland til pris for god næringsutvikling 1. Oppfinnarprisen i Hordaland vert vidareført. 2. Oppfinnarprisen må marknadførast offensivt som ein del av Hordaland fylkeskommune sitt strategiske arbeid for å fremja kreativitet, nytenking og nyskaping i fylket. 150/09 Bruk av fylkeskommunale idrettsanlegg Fylkesutvalet godkjenner at dagens ordning der skulane sjølv leigar ut gymsalane held fram. For dei tre idrettshallane i Bergen kommune der ein har/vil få spelemidlar, godkjenner fylkesutvalet at det vert starta forhandlingar med Bergen kommune om at dei skal bli stilt til disposisjon for idretten gjennom Idrettsrådet i kommunen. Fylkesutvalet ber om at det snarast vert utarbeidd felles retningsliner for utleige av gymsalar/idrettsanlegg. 151/09 Stord vidaregåande skule, avd. Sveio. Nedlegging og omorganisering av "Golflinja" i Sveio 1. Vg1 Idrettsfag ved Stord vidaregåande skule, avdeling Sveio, blir lagt ned frå skoleåret 2009/

12 2. Teoriundervisninga ved Vg2 og Vg3 ved Stord vidaregåande, avd. Sveio, blir frå skoleåret 2009/2010 flytta til hovudskolen på Stord-Leirvik. Golf-/ sprangridingsundervisninga held fram i Sveio. 3. Det må også føretakast forhandlingar med Sveio om eventuell avvikling av den eksisterande leigeavtale med Sveio kommune. 4. Ved elevfråfall må saka vurderast på nytt 152/09 Evaluering av retningslinene for fordeling av budsjettmidlar til skolane. Helse- og sosialutvalet utsette denne saka til neste møtet i utvalet. 153/09 Fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet 1. Fylkesutvalet tar til orientering at fylkeskommunen etter lovforslaget får nye oppgåver og ansvar innan folkehelse. Dersom folkehelsearbeidet skal lykkast i høve til dei nasjonale måla, må det famne på tvers av sektorar og forvaltingsnivå og i samarbeid med private og frivillige aktørar, og det må inngå som del av det regionale utviklingsarbeidet. 2. Fylkeskommunen må få tilført tilstrekkelege resursar til å utføre dei oppgåvene som vert forventa i den nye lova. Dette gjeld i særleg grad å skaffe oversikt over helsetilstanden og påverknadsfaktorar i form av befolkningsundersøkingar. Dette er ei heilt ny oppgåve som krev eigen kompetanse. 154/09 Rapportering av oppdragsverksemda 2008 Fylkesutvalet tek saka til orientering. 155/09 Plan for kompetanseutvikling Tiltak Fylkesutvalet sluttar seg til forslaget til Plan for kompetanseutvikling Tiltak /09 Oppretting av ekstraklasse i boring på Bergen maritime fagskole Bergen Maritime fagskole får oppretta ein ekstra klasse i fordjupinga boring. Bergen Maritime fagskole må forskottere tilskottet for hausten /09 Oppretting av Vg3-klassar på grunn av manglande læreplassar 1. Det blir oppretta Vg3 tilbod ved Årstad videregående skole innanfor Kjole- og draktsyarfaget og Murarfaget for skoleåret 2009/10. Det kan takast inn inntil 15 elevar i kvart av faga. 12

13 2. Kostnaden for hausten 2009 vert om lag kroner. Budsjettregulering vert gjort hausten 2009 i samband med elevteljinga. 158/09 Sommarfullmakt til fylkesordføraren I dei sommarvekene fylkesutvalet ikkje har møte, har fylkesordføraren fullmakt til å gjera vedtak på vegner av fylkesutvalet i saker som ikkje er av prinsipiell rekkevidd. Melding om vedtak gjort etter slik fullmakt vert å leggja fram for fylkesutvalet i første møte etter ferien. 159/09 Evaluering av drosjereglement for Bergen køyreområde 1. Fylkesutvalet vedtek å oppretthalda gjeldande Drosjereglement for Bergen køyreområde fram til med unntak av oppseiingstida i pkt 8 som vert endra frå 6 til 3 månader. 2. Evaluering av drosjereglementet skal gjennomførast parallelt med evaluering av løyvetalet. 3. I evalueringsarbeidet skal m.a. fylgjande problemstillingar drøftast: Kva vil fylgjene vera dersom det ikkje er eit løyvetak Kva konsekvensar vil det få dersom løyvetaket vert redusert ned mot 50%. Kva tiltak kan gjennomførast for å få opp talet på drosjar i drift på særlege trafikksterke periodar. Kva tiltak kan setjast i verk for å få vekk pirattaxiverksemda. 160/09 Transportvedtekter for Hordaland fylkeskommune Fylkesutvalet godkjenner framlegget til transportvedtekter for anbodstrafikk i Hordaland 161/09 Søknad om støtte til prosjekt - Rute 13 Fjordvegen Fylkesutvalet løyver kr i stønad til finansiering av prosjekt Rute 13 for Stad Art Tekst Kr Til rådvelde for fylkesutvalet Strategi og handlingsplan /09 Utkast til handlingsprogram (19) for det nye fylkesvegnettet Fylkesutvalet vedtek å sende ut utkast til handlingsprogram (19) for det nye fylkesvegnettet på høyring til kommunar, regionråd og interesseorganisasjonar 13

14 163/09 Søknad frå Askøy kommune om utviding av forskottering for utbetring/trafikksikring på Rv 562 på Fauskanger 1. Fylkesutvalet godkjenner søknaden frå Askøy kommune om å utvide forskotteringa for opprusting / trafikksikring av ein sving ved Fauskanger med 3 mill. kr til 6 mill. kr. 2. Refusjonstidspunktet vert fastsett i samband med handlingsprogrammet for NTP og forskotteringa vert refundert utan renter og kompensasjon for prisauke. 164/09 Søknad om fornying av ruteløyve for ekspressbuss på strekninga Bergen - Trondheim - høyring 1. Fylkesutvalet rår til at søknad av frå selskapa bak Ekspressbussen Bergen Trondheim, om særskild fylkesgrensekryssande ruteløyve for strekninga Bergen Trondheim vert godkjend. Tilrådinga gjeld med tilvising til Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova), og Lov om forbud mot diskrimering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven), og forskrifter og rundskriv i medhald av desse. 2. Tilrådinga gjeld på vilkår av at Ekspressbussen Bergen Trondheim sitt forslag til ruteplan og takstregulativ i søknad av vert lagt til grunn. Fylkesutvalet legg til grunn at eventuelle søknader om endringar i ruteplan og takstregulativ vert sendt på høyring til Hordaland fylkeskommune. 3. Fylkesutvalet ber om at det vert sett som vilkår for løyve at det ikkje skal utførast lokal persontransport på strekninga Bergen - Knarvik, men at alle rutene skal utføre regional- og lokaltransport i/frå/til nord for denne strekninga. 4. Fylkesutvalet ber om at det vert sett som vilkår for løyve at lokal- og regionaltransport i Hordaland skal utførast etter Skyss sitt takstregulativ, og at alle Skyss sine billetteringsprodukt skal kunne nyttast. 5. Fylkesutvalet ber om at det vert sett som vilkår for løyve at Hordaland fylkeskommune skal godkjenne den delen av takstregulativet og ruteplanen som gjeld fylkesintern transport i Hordaland, medrekna trase og vilkår for lokaltransport. 6. Fylkesutvalet ber om at det vert sett som vilkår for løyve at løyvehavar tilpassar seg eventuelle endringar som følgje av arbeidet med prosjektet Ekspressbuss Vestlandet. 165/09 Høyring. Reviderte føresegner. Norsk kulturminnefond 1. Fylkesutvalet bed om at departementet revurderer organiseringa av Norsk kulturminnefond 14

15 2. Fylkesutvalet bed om at departementet klargjer tilhøvet mellom fondet sin tildelingspraksis og dei regionale styresmaktene sine mål på kulturminnefeltet. 3. Fylkesutvalet bed om at føresegna vert supplert med ei plikt til å kjøpe tenester for planlegging, oppfølging og kontroll av prosjekt som får støtte og at denne tenesta vert lagt til regional kulturminneforvalting. 4. Fylkesutvalet bed om at føresegnene slår fast at Norsk kulturminnefond pliktar å følgje statleg praksis for målbruk og at alle skjema og rapporteringsmalar vert tilgjengelege på begge målformer. 167/09 Fråsegn til offentleg ettersyn av planprogram for revisjon kommuneplan for Bergen kommune 1 Planprogram for revisjon for kommuneplan for Bergen arealdelen inneheld mange sentrale utfordringar som er relevant for regional utvikling. Vektlegginga av helse og universell utforming er banebrytande. 2 Planprogrammet er ikkje dekkjande når det gjeld regionale planar som bør leggjast til grunn for planarbeidet. 3 Planprogrammet bør utdjupast og konkretiserast når det gjeld medverknad, særleg for grupper med særlege behov og samspelet med regionalt nivå. 4 Program for konsekvensutgreiing er ikkje dekkjande for relevante regionale tema og bør utviklast vidare. 5 Fylkesutvalet tilrår at fylgjande tema vert tillagt større vekt i planleggjinga: Gang- og sykkelstiar og sykkelparkering Kollektivtrasear/knutepunkt og terminalar og alternative bybanetrasear Fylkesplan for ny godshamn og kommunedelplan for indre hamn Flytting av godsterminalen og tilrettelegging for jernbanetransport Vidare utvikling av ringvegsystem Sikring av Flesland flyplassen sine område i eit langsiktig perspektiv Føresegner for parkering i pakt med nyare prinsipp Byggegrense i strandsona Sikring av kulturminne Samording av arealbehov for offentleg føremål Sikring av utviklinga på Håkonsvern-området Bylandskap og grøntstruktur Jordvern og landbruk 168/09 Fråsegn til St.meld. nr. 24. Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv 15

16 1. Fylkesutvalet vil peike på at meldinga ikkje tek opp i seg dei utfordringane ein står overfor på digitaliseringsfeltet på tvers av forvaltningsnivå og institusjonstypar. Digitaliseringsmeldinga saknar regionalt og lokalt perspektiv når den meislar ut strategiar for bevaring og formidling av kulturarven digitalt. 2. Fylkesutvalet vil spesielt peike på svakheiter i tiltaksdelen av meldinga. Det er sterk fokusering på den statlege delen av kultur- og kunnskapsressursane. Ein strategi for lokal- og regiondelen er fråverande. Privat sektor bedrifter, organisasjonar og einskildpersonar - manglar også. 3. Fylkesutvalet vil understreke at kultur- og kunnskapsmateriale frå statlege, kommunale og private institusjonar utfyller kvarandre, og er ein integrert del av samfunnsminnet vårt. Regionale og lokale institusjonar har like mykje og like viktig materiale som statlege institusjonar. Dette materialet må difor inngå som ein integrert del av ein nasjonal digitaliseringsstrategi. 4. Langtidslagring av elektroniske data er ei stor utfordring, og fylkesutvalet meiner det er eit godt grep i meldinga å konsentrere det operative ansvaret til Nasjonalbiblioteket og Riksarkivet. Fylkesutvalet føreset at Nasjonalbiblioteket og Riksarkivet og finn ein samarbeidsarena med andre nasjonale og regionale IKT-miljø for å løyse desse utfordringane. 5. Fylkesutvalet vil spesielt peike på at ein stor mangel i meldinga er at den verken ser regionale eller lokale institusjonar og styresmakter som viktige og relevante samarbeidspartnarar når arbeidet med ein nasjonal digitaliseringsstrategi skal organiserast. På ABM-feltet er det viktig å utvikle ein politikk med nært samarbeid mellom staten og fylkeskommunen. 169/09 Melding om BKK sine planar om 300 kv kraftline Mongstad - Modalen - fråsegn 1. Fylkesutvalet er positiv til at BKK planlegg tiltak for å styrkje forsyningstryggleiken i Bergensregionen. I tillegg til meldte trasear bør alternativ med kabling i veg vurderast for strekninga Mofjorden Modalen og i Matre. Der traseen for den nye 300 KV-lina kjem i konflikt med omsynet til natur- og kulturlandskap og friluftsliv, skal kraftlina leggjast som kabel. 2. Ny transformatorstasjon i Matre krev store areal og kan kome i konflikt med område viktig for biologisk mangfald i tillegg til regionalt og lokalt viktige område for friluftsliv. Fylkesutvalet ber om at det vert utgreidd alternative løysingar på dette punktet. 3. Fylkesutvalet ber om at undersøkingsplikta etter kulturminnelova 9 vert oppfylt i samband med konsekvensutgreiinga. Største delen av trasealternativa går gjennom område som ikkje er undersøkt av arkeologar, og ein kan vente å gjere funn av arkeologisk freda kulturminne i utmarks- og fjellområda. Det må påreknast nærare markundersøking for å få oppfylt undersøkingsplikta. 16

17 Hordaland fylkeskommune kan ikkje gje endeleg fråsegn til ein framtidig konsesjonssøknad før undersøkingsplikta er oppfylt. 4. Fylkesutvalet viser til OT.prop. 82 Endring i energilova, der det vert presisert at kabling alltid skal vurderast som alternativ til luftlinje i regional- og sentralnettet. 171/09 Fråsegn til offentleg ettersyn av planprogram for Lindåsneset med Mongstad, Lindås kommune 1 Mongstad-området er viktig for regional utvikling i Hordaland og fylkesutvalet vil stø opp om planar for auka tilrettelegging for næringsareal i området. Dette vil mellom anna kunne skapa positive ringverknader knytt til forsking og utvikling innafor energisektoren. 2 Forslag til planprogram er i hovudsak dekkande for regionale interesse slik desse er nedfelt i fylkesplanen og i Regionalt utviklingsprogram (RUP). 3 Planprogrammet syner eit godt opplegg for organisering, medverknad og prosess. Det er positivt at Lindås kommune ønskjer nærare samarbeid med Hordaland fylkeskommune og Hordaland Olje og Gass om prosjektet; Næringsutvikling og industrialisering i Kollsnes Mongstadregionen. Hordaland fylkeskommune må kome attende til korleis dette praktisk kan gjennomførast. 4 Oversikten over relevante planar bør supplerast med; Regionalt utviklingsprogram for Hordaland 2009 (RUP), samt Stortingsmelding nr. 34 om norsk klimapolitikk 5 Arbeidet med kommunedelplanar i Austrheim- og Lindås kommune, som begge omfattar Mongstad industriområde, bør koordinerast. 6 Arbeidet med kommunedelplan for klima og energi bør koordinerast med dette planarbeidet slik at resultata visast att i arealplan med føresegner og retningsliner 7 Dersom planen legg til rette for ny bustadbygging må det innpassast føresegner om universell utforming. 8 Sjøveis transport og hamnefunksjonar bør drøftast meir utførleg i planprogrammet. Dette med bakgrunn i at auka aktivitet på land vil føre med seg auka aktivitet på sjø og i eksisterande hamneanlegg. 17

18 9 I det vidare planarbeidet bør det sikrast at kollektivtransporten tar den auka veksten i persontransporten til området, og det må sikrast at det vert etablert gang- og sykkelveg mellom bustadkonsentrasjonar og industriområdet 10 Kulturminne Det bør utgreiast korleis omsynet til verneverdige kulturminne skal sikrast i delplanområdet. Freda kulturminne må visast i plankartet som bandlagt areal. Føresegnene til planen må sikre at verneverdige kulturminne ikkje vert unødig skipla. Undersøkingsplikta etter 9 i Kulturminnelova skal utførast i samband med utarbeiding av reguleringsplan/utbyggingsplan I samband med konsekvensutgreiing, må konfliktgraden mellom ulike arealføremål og kulturminne, både automatisk freda kulturminne og kulturminne frå nyare tid, gå klart fram. Eventuelle avbøtande tiltak bør drøftast. 11 Fylkesutvalet tilrår at konsekvensutgreiinga vert supplert med desse temaa: Næringsliv og sysselsetting Energi Forurensing støy/luftforurensing/vatn og jord Universell utforming. Sjøtransport Kollektivtransport Gang- og sykkeltransport 172/09 Idrettsplan for Bergen kommune I kapittel 2.2 i planen vert den fylkeskommunale idretts- og friluftslivspolitikken skildra. Der står det at det ikkje ligg budsjettmidlar knytt til satsingsområda i Fylkesdelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Fylkesutvalet vil gjere merksam på at det er budsjettmidlar til tiltak i planen knytt til ulike fylkeskommunale avdelingar sine budsjett. 2. Fylkesutvalet vil peike på at det er naudsynt å styrkje og vidareføre samarbeidet med friluftslivsorganisasjonane i Bergen, både med omsyn til den organiserte og eigenorganiserte fysiske aktiviteten. I lokalt og regionalt perspektiv er ei styrking av Friluftslivets Hus i Hordaland naudsynt. 3. For å ta vare på heilskapen i friluftslivsarbeidet, er samarbeid på tvers av kommunale avdelingar og sektorar naudsynt. Dette gjeld mellom anna arbeidet med å sikre regionale friluftsområde og allemannretten både på land og ved ferdsel på sjø. 18

19 4. Fylkesutvalet er positiv til Bergen kommune sitt fokus på samarbeid over kommunegrenser for å skape eit godt aktivitetstilbod for folk i heile regionen. Til dømes har Kvamskogen ein spesiell status som utfarts- og hytteområde til folk i Bergen og eit styrkja samarbeid mellom offentlege og private aktørar er ønskjeleg. 5. Fylkesutvalet peiker på at det er positivt at Bergen kommune fokuserer på å utvikle Bergen og bergensregionen som eit godt vertskapsområde for å tiltrekke seg nasjonale og internasjonale idrettsarrangement. Det vil ha lokale og regionale ringverknader med omsyn til merkevarebygging, verdiskaping og næringsutvikling. 6. Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har inngått partnarskapsavtale om folkehelse. I det vidare meiner fylkesutvalet at det er viktig å implementere arbeidet som er skildra i den nye sektorplanen inn i dette partnarskapsarbeidet. 7. Isanlegget på Slåtthaug har tidlegare fått fylkeskommunalt investeringstilskot og har status som eit regionalt idrettsanlegg. Fylkesutvalet peiker på at det er positivt at det vert gjeve framlegg om å halde fram med arbeidet med plan for området på og rundt Slåtthaug Idrettspark generelt. Det vil i tillegg vere viktig å utrede moglegheitene for å vidareutvikle Slåtthaug til eit anlegg med overbygd tak/ishall. 174/09 St.meld.nr.23 ( ). Bibliotek: Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid - Fråsegn 1. Fylkeskommunen vil spele ei rolle ved gjennomføring av ein nasjonal bibliotekpolitikk, samtidig må nye verkemiddel skape regional- og lokalpolitisk handlingsrom på bibliotekområdet. 2. Det er positivt at bibliotek blir ein del av fylkeskommunen si rolle som regional utviklingsaktør. Opp gåver og ansvar som skal løysast på fylkeskommunalt nivå, må vere tydleg definert ved ei eventuell en dring av Biblioteklova. Det må sikrast at fylka har bibliotekfagleg kompetanse og verkemiddel. 3. ABM-utvikling må reindyrkast som forvaltnings- og utviklingsorgan og Nasjonalbiblioteket må ha ansvar for operative oppgåver. Fleire utviklings oppgåver kan løysast gjennom samarbeids avtalar med fylkeskommunen, som også må ha ansvar for regional planlegging på området. 175/09 Utforming av regionale forskingsfond - Høyringsuttale 1 Fylkesutvalet i Hordaland gir tilslutning til hovudmodell for forvaltning og styring av det regionale forskingsfondet 19

20 2 Fylkesutvalet i Hordaland er uroa for den forventa reduksjon i fondsavkastning, og vil be Kunnskapsdepartementet ta initiativ til å få auka løyvinga til 285 millionar i året som forventa i frå Statsbudsjettet for Fylkesordføraren får fullmakt til å gjennomføre forhandlingar med Rogaland og Sogn og Fjordane om fordeling av oppgåver og roller i fondsregion Vestlandet. 176/09 Handlingsplan for forholdet mellom Universitetet i Bergen og omverda 1 Fylkesutvalet i Hordaland ser svært positivt på at Universitetet i Bergen ønskjer å ta eit endå større regionalt ansvar gjennom Handlingsplan for forholdet mellom Universitetet i Bergen og omverda 2 Fylkesutvalet i Hordaland vurderer det slik at fleire av tiltaka i handlingsplanen legg grunnlag for styrka samarbeid mellom UiB og Hordland fylkeskommune, og vil særleg peike på initiativet til å etablere eit Regionalt forskingsprogram for å fremme samfunns- og næringsutvikling i Bergen og på Vestlandet og initiativet ti å etablere ei Strategigruppe for UiB, Bergen og Vestlandet 178/09 Evaluering av forvaltinga av kompensasjonsmidlane i Hordaland Fylkesutvalet tek evalueringa av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland til orientering. 179/09 Tildeling av løyve til akvakultur av matfisk av laks aure og regnbogeaure i Førespurnad frå fiskeridirektoratet region vest om næringspolitiske vurderingar. 1. Hordaland fylkeskommune rår til at Fiskeridirektoratet region Vest legg vekt på søkjarane sitt potensial for; verdiskaping innovasjon miljømessig bærekraft og fiskehelse positive ringverknader i sårbare regionar i fylket jfr. drøfting i saksførelegget pkt. 4 og pkt Hordaland fylkeskommune rår til at Fiskeridirektoratet region Vest særleg legg vekt på omsynet til økonomisk integrasjon i samband med vidareforedling og hovudkontor/administrasjon for søkjarverksemndene. 3. Fylkesutvalet rår til at søkjarar med aktivitet i følgjande kommunar vert særleg prioritert i tildelinga: Tysnes, Kvinnherad, Kvam, Bømlo, Fitjar og Austevoll og Fedje. 4. Hordaland fylkeskommune ynskjer å vidareutvikle verktøy og kriterium for tildeling og optimal lokalisering av akvakultur med tanke på at tildelingsoppgåva vert overført til fylkeskommunen frå

Dato: 18. juni 2009 Kl.: 11.30 14.45 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 149/09-187/09

Dato: 18. juni 2009 Kl.: 11.30 14.45 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 149/09-187/09 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 18. juni 2009 Kl.: 11.30 14.45 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 149/09-187/09 MØTELEIAR Torill Selsvold Nyborg DESSE MØTTE

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 15. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 15. oktober 2008:

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

2015-2019. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram

2015-2019. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram 2015-2019 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Handlingsprogram 2015-2019 Kvinnherad Kommune 2015-2019

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

IDRETTSPLAN FOR BERGEN KOMMUNE 2010-2019

IDRETTSPLAN FOR BERGEN KOMMUNE 2010-2019 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200904567-4 Arkivnr. 626 Saksh. Garden, Jens Harald Saksgang Fylkesutvalet Kultur- og ressursutvalet Møtedato 18.06.2009 02.06.2009 IDRETTSPLAN

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Oppfølgings- og pedagogisksykolo isk teneste Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo KD 20 OKL Vår ref.:201108485 Dykkar ref.:201101650-/abh Bergen, 14. oktober 2011

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer

Program for kollektivterminalar

Program for kollektivterminalar Program for kollektivterminalar Regional transportplan - strategi for infrastruktur for kollektivtrafikken Det er formulert følgjande strategiar for utvikling av infrastruktur for kollektivtrafikken Regional

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN "BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING"

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200507791-161 Arkivnr. 831 Saksh. Eriksrud, Marte Hagen Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.01.2013 31.01.2013 HØYRINGSUTTALE TIL

Detaljer

Finansiering av dei offentlege fagskolane

Finansiering av dei offentlege fagskolane Saksutredning: BREV FRÅ VESTLANDSRÅDET TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM FAGSKOLEUTDANNINGA Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg:... Sett inn saksutredningen under denne linja Finansiering av dei offentlege

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 27. oktober 2010

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 27. oktober 2010 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 27. oktober 2010 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 27. oktober

Detaljer

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000250-7 Arkivnr. 810 Saksh. Øivind Støle Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.06.2010 16.06.2010 SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.12.2012 76302/2012 Sigri Spjelkavik Saksnr Utval Møtedato U-10/13 Fylkesutvalet 28.01.2013 Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg

Detaljer

SØKNAD OM DRIFTSTILSKOT TIL FUZZ AS FOR 2012-2014

SØKNAD OM DRIFTSTILSKOT TIL FUZZ AS FOR 2012-2014 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201103337-6 Arkivnr. 645 Saksh. Hagala, Yngvar Skaar, Ronny Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2011-21.06.2011

Detaljer

- Offentleg planarbeid

- Offentleg planarbeid - Offentleg planarbeid Jens Harald Garden, Hordaland fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelinga med arbeidet innan idrett, fysisk aktivitet ktiitt og friluftsliv filftli er å skape ein aktiv kvar dag ved

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon:

Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon: Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon: Regionalplan Kva er eit planprogram Føremål Bakgrunn/føringar Begrepsjungelen Tema i planarbeidet Metode Presentasjon av temakart; Biologisk leveområde

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Pressemelding. Utsetjing og dyrare Amalie Skram vgs. Tilleggsløyving til nytt fagskuletilbod på Stord HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Pressemelding. Utsetjing og dyrare Amalie Skram vgs. Tilleggsløyving til nytt fagskuletilbod på Stord HORDALAND FYLKESKOMMUNE Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 E-post: informasjon@post.hfk.no Bergen 21. september 2011 Hordaland fylkesutval sitt møte

Detaljer

SØKNAD FRÅ XPRESSBUSS.NO OM RUTELØYVE FOR STREKNINGA BERGEN SENTRUM - BERGEN LUFTHAVN

SØKNAD FRÅ XPRESSBUSS.NO OM RUTELØYVE FOR STREKNINGA BERGEN SENTRUM - BERGEN LUFTHAVN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201110927-3 Arkivnr. 831 Saksh. Rødseth, Tor Harald Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.11.2011 28.11.2011 SØKNAD FRÅ XPRESSBUSS.NO

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2016 2018

HANDLINGSPROGRAM 2016 2018 Framlegg til HANDLINGSPROGRAM 2016 2018 Regional plan for vassforvalting i vassregion Hordaland (2016-2021) 24.09.2015 1 Forslag til Handlingsprogram for vassregion Hordaland 2016-2018 sendast på høyring

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201307073-2 Arkivnr. 053 Saksh. Engum, Hans-Christian; Rødseth, Marit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.10.2013 FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200706630-21 Arkivnr. 8211 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.09.2009 23.09.2009 INNFARTSPARKERING I

Detaljer

Fylkesdelplan for ny hamn i Bergensområdet. www.hordaland.no/hamn

Fylkesdelplan for ny hamn i Bergensområdet. www.hordaland.no/hamn Fylkesdelplan for ny hamn i Bergensområdet www.hordaland.no/hamn Historikk/planføresetnader Fylkesdelplan for hamn (2004-2013) Etablerar ein samla hamnepolitikk for Hordaland Hovudmål i planen: Hamnene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

MIDLAR TIL FOLKEHELSEARBEID 2012

MIDLAR TIL FOLKEHELSEARBEID 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Utviklingsseksjonen Arkivsak 201112778-4 Arkivnr. 407 Saksh. Torgersen, Matti Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.02.2012 22.02.2012-23.02.2012

Detaljer

SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGBUSS I BERGEN SENTRUM

SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGBUSS I BERGEN SENTRUM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200811709-6 Arkivnr. 8323 Saksh. Rødseth, Tor Harald Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 01.04.2009 22.04.2009-23.04.2009 SØKNAD OM

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne for 2015

Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne for 2015 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 2012/656 Saksbehandlar: Odd Jarle Talberg Dato: 15.10.2014 Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE Desse møtte: Renate Klepsvik Austevoll kommune Helge Skugstad Austevoll kommune Odd Harald Hovland Bømlo

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 3. SEPTEMBER 2015 KL. 13.00-15.30

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 3. SEPTEMBER 2015 KL. 13.00-15.30 REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 3. SEPTEMBER 2015 KL. 13.00-15.30 Desse var tilstades: Edvard J. Stangeland Austevoll kommune Jorunn Løklingholm Bømlo kommune Sigve Sørheim

Detaljer

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/166-28 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 03.06.2015 Fylkesutvalet 09.06.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Bompengesøknad

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Regionale føringar og utfordringar knytt til idrett og fysisk aktivitet Britt Karen Spjeld. www.hordaland.no

Regionale føringar og utfordringar knytt til idrett og fysisk aktivitet Britt Karen Spjeld. www.hordaland.no Regionale føringar og utfordringar knytt til idrett og fysisk aktivitet Britt Karen Spjeld Kvifor skal personar innan psykisk helsevern vere i fysisk aktivitet? Kvifor skal personar innan psykisk helsevern

Detaljer

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200802621-136 Arkivnr. 650 Saksh. Ekerhovd Per Morten, Sandved David Aasen Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 31.03.2009 TILSKOT TIL

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 22. mai 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 22. mai 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 22. mai 2008 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 22. mai 2008:

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

BARN OG UNGE I PLANSAKER

BARN OG UNGE I PLANSAKER BARN OG UNGE I PLANSAKER Plan- og bygningslova 5-4 gir generelt fylkeskommunen mynde til å reise motsegn i saker med vesentlege nasjonale eller regionale interesser, eller i saker som av andre grunnar

Detaljer

Fakta Bergen 7.10.2014

Fakta Bergen 7.10.2014 ORGANISASJONSAVDELINGA KOMMUNIKASJONSSEKSJONEN Fakta Bergen 7.10.2014 Fylkesbudsjettet 2015 Driftsbudsjett på 7,1 mrd. kr Hordaland fylkeskommune sitt driftsbudsjett vert på 7 114 mill. kr i 2015. Driftsinntektene

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201007745-19 Arkivnr. 831 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.10.2011 13.10.2011 TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN

Detaljer

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201202560-20 Arkivnr. 135 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 16.04.2013 TILSKOT TIL

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Pressemelding. Forskotterer for Bybanen til Flesland. Startar revisjon av plan for senterstruktur

Pressemelding. Forskotterer for Bybanen til Flesland. Startar revisjon av plan for senterstruktur Pressemelding Organisasjonsavdelinga Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 E-post informasjon@hfk.no Bergen 22. mars 2012 Vedtak og tilrådingar frå fylkesutvalet 22. mars 2012 Forskotterer

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer