RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE"

Transkript

1 Hardangerrådet RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag Klokka Stad: Kommunehuset i Jondal Møteplanen i Hardangerrådet IKS godkjent gjeld som møteinnkalling. Agenda: Klokka Møte i Regionalt Næringsfond Hardanger Klokka Lunsj Klokka Hardangerrådsmøtet Klokka Møteslutt Saker til Handsaming: HR-sak 45/13 Meldingar HR-sak 46/13 Tildeling av stimuleringsmidlar Hardanger 2014 HR-sak 47/13 Støtte Nordisk Fredsakademi HR-sak 48/13 Breiband i Hardanger - Finansiering HR-sak 49/13 Orienterings- og drøftingssaker. Lagt fram på møtet. Mogelege andre saker melde i møtet. Kinsarvik Ingebjørg Winjum/s Rådsordførar Leiv Vambheim Dagleg leiar

2 Støtte Nordisk Fredsakademi Møtedato Saksansvarleg Leiv Vambheim HR-sak 47/13 Støtte Nordisk Fredsakademi Saksvedlegg: Informasjon frå Nordisk Fredsakademi av Saksutgreiing: Hardangerrådet iks fekk eit informasjonsskriv frå Hardangerakademiet for Fred, Utvikling og Miljø den for at Hardangerrådet skal ha prosjektet til vurdering. Der dei peikar på at dei er informerte om at Hardangerrådet disponerer Kraftlinemidlar som skal brukast til tiltak som kjem Hardanger til gode. Nordisk fredsakademi er ein ideell organisasjon stifta av Leif Galtung med fleire. Organisasjonen skiftar no namn til Hardangerakademiet for Fred, Utvikling og Miljø. Fredsakademiet byggjer på dialogarbeida til professor Johan Galtung, som har hatt symposier i Hardanger i 14 år. Organisasjonen ønskjer no å overta og å etablera Jonatunet som eit Fredssenter. Dei vil etablera organisasjonen som eit aksjeselskap og viser til kven ressurspersonar som jobbar for akademiet. Dei peikar også på kva aktivitetar som er tenkt inn i bygget og meiner dette vil ha ein symbolverdi for Hardanger med ei argumentliste i 9 punkt. Eg viser til vedlagde informasjonsskriv. Helse Fonna vil avhenda Jonatunet i løpet av 2013 og organisasjonen ha kort tid til å reisa kapital. Planen er oppstart sommaren Vurdering: Eit fysisk Fredssenter i Hardanger er ei naturleg utvikling av dei 14 åra med Fredsymposier i regionen, og ildsjelene bak dette har lagt eit godt grunnlag for eit interessant konsept for Jonatunet. Dersom dette kan realiserast bygningsmessig og driftsmessig er eg samd i at det vil setja fokus på Jondal og Hardanger nasjonalt og internasjonalt. Dette er avhengig av mange gode støttespelarar og stor eigeninnsats i eit driftskonsept som ikkje er talfesta enno. Men dette konseptet er bygd på ideelle verdiar og har liten eller ingen direkte næringsmessig verdiskaping, slik eg forstår det I følgje finansieringsplanen til ombygginga av Jonatunet til eit Fredssenter, er Regionalt Næringsfond Hardanger omsøkt med kr. av ein sum på 3,6 mill kr. Andre finansieringskjelder er mellom andre Sparebankstiftinga Hardanger med 1 mill kr. Heile investeringssummen er basert på støttemidlar og organisasjonen har ingen eigne midlar å setja inn. Regionalt Næringsfond kan, etter sin vedtekter, ikkje gå inn i med finansiering av investeringar eller drift. Derfor er innstillinga mi der avslag. Så viser eg til siste del av informasjonsskrivet det det står: «Det å etablere et akademi, er så stort og omfattende at Nordisk Fredsakademi er avhengig av lokal forankring og støtte. Vi vil be dere vurdere om Hardangerakademiet er verdig støtte frå Kraftlinjemidlene i Hardangerrådet.» «Store tanker kan tenkes på små steder», Johan Galtung. Dette oppfattar eg som ein alternativ søknad om midlar og fremjar dette derfor som sak til Hardangerrådet. Då er me tilbake til tidlegare handsaming av søknader til Kraftlinefondet. Eg har påpeika tidlegare at når det gjeld finansiell støtte så kjem det mange søknader frå gode prosjekt som treng medfinansiering. Hardangerrådet er i prinsippet ikkje eit finansieringsorgan og har ikkje eigne midlar til slike føremål. Kraftlinefondet må trakka forsiktig i høve dei mange ønskje i finansiering av store investeringar i Hardanger, og eg tilrår framleis at ein ikkje byrjar å ta del i nye bygginvesteringar. Regionrådet som disponerer Kraftlinefondet i enkeltsaker har bestemt bruk av noko av midlane til investering, men har vore restriktive. Av totalen 4 mill kr er det til no disponert kr. I tillegg er det disponibelt om lag 1 mill kr i

3 renteavkastninga. Eg viser også til at Regionrådet har gjeve signal om 1 mill kr i deltaking i Ny Beibandsatsing i Hardanger frå Framlegg til vedtak 1. Hardangerrådet iks er positivt til eit Fredssenter i Jondal som vil setja fokus på Jondal og Hardanger nasjonalt og internasjonalt. 2. Hardangerrådet iks kan med sine avgrensa midlar ikkje prioritera støtte til investering i Jonatunet.

4 Bergen, 5. oktober 2013 Til Hardangerrådet Hardangerakademiet for Fred, Utvikling og Miljø Vi er blitt informert om at Hardangerrådet disponerer kraftlinjemidler som skal brukes til tiltak som kommer Hardanger til gode. Regionrådet bestemmer til enhver tid hvordan midlene skal brukes For at Regionrådet skal kunne ha vårt prosjekt med i vurderingen når midler skal fordeles, tillater vi oss å informere litt om planene for «Hardangerakademiet for Fred, Utvikling og Miljø» Bakgrunnen Nordisk Fredsakademi er en ideell organisasjon som ble opprettet av tidligere ordfører i Jondal, Leif Galtung, med flere. Fredsakademiet er i ferd med å skifte navn til "Hardangerakademiet for Fred, Utvikling og Miljø". Organisasjonen har sitt grunnlag i Johan Galtungs dialogarbeid for konfliktløsning. Johan Galtung var verdens første professor i fred og konfliktløsning og har sitt virke som fredsforsker på alle verdens kontinenter. Han har sine røtter i Jondal og anser Hardanger som sitt hjemsted i Norge. Nordisk Fredsakademi har hatt symposier i Hardanger gjennom 14 år. Arrangementene har vært avholdt i ulike forsamlingslokaler. Det har lenge vært arbeidet for et permanent lokale som kan huse bibliotek og helårsaktiviteter, - et akademi som kan bli et kraftsenter for nytenking i Hardanger. Jonatunet I Jondal finnes et monumentalt bygg som ikke er i bruk, det tidligere tuberkulosesanatoriet Jonatunet. Med eiendommen følger fredet park, kapell og bygget kuren. Nordisk Fredsakademi har tilsagn om å overta eiendommen fra Helse Fonna via Jondal kommune for en symbolsk sum dersom organisasjonen snarlig kan reise kapital til nødvendig istandsetting. Det er fattet vedtak i Kommunestyret om dette. Målet er å etablere Jonatunet som et akademi, - et senter for studier, symposier, kurs og debatt om viktige tema i vår tid. 1

5 Det ideologiske grunnlaget Det ideologiske grunnlaget for akademiet er fremtidsrettet og viktig i vår tid, dette forsterkes av FNs klimarapport som ble publisert nylig. Det har vært stor interesse for planene om Norges første akademi tuftet på disse prinsippene. Mange ressurspersoner har gitt sin tilslutning om å bistå med kompetanse og flere organisasjoner ønsker å legge sine aktiviteter til Hardangerakademiet så de kan bli en del av en større referanseramme. Vi referer til vår programerklæring : Verden står foran store utfordringer, jordens beboere ved kanskje tidenes viktigste veivalg. Verdens fredsorganisasjon FN har satt fokus på de mest sentrale problemer og har utpekt tre store mål: PEACE, DEVELOPMENT, ENVIRONMENT. Satsing på FRED, UTVIKLING og MILJØ er en opplagt vei å gå i den situasjonen verden nå står. Fredelige konfliktløsninger, rettferdig utvikling og bærekraftig bruk av naturen er verdier som ikke bare er verd å satse på, men som er eksistensielt nødvendig for vår fremtid. Nordisk Fredsakademis primære mål er fredsarbeid. Men vi ser hvordan vår klodens klima- og miljøsituasjon og den tilsynelatende fastlåste økonomiske vekstideologien er tett sammenvevet og lett kan føre til væpnede konfliktsituasjoner og ufred. Derfor er utvidelsen av Nordisk Fredsakademis målsetting til de tre områdene Fred, Utvikling og Miljø en logisk prosess som åpner for større perspektiver. Ressurspersoner arbeider for akademiet Fra vi startet planlegging av akademiet, har nye dører åpnet seg som styrker realismen i prosjektet. Som andre akademier, for eksempel Raulandsakademiet, starter dette med få midler. Men vi har et godt utgangspunkt, et stort, egnet hus som vi får overta for en symbolsk sum. Nordisk Fredsakademi har mange aktive medarbeidere etter hvert. På årsmøtet i Jondal i juli tok fire av styremedlemmene, som hadde sittet i to år, ikke gjenvalg. Dette for å frigjøre tid og ressurser til overtakelse av Jonatunet og igangsettelse av prosjektet. De fire nye styremedlemmene, Astrid Nygaard Alfredsen (Odda), Wigdis Espeland (Jondal/Bergen), Johannes Vik Seljebotn (Voss) og Unni Sørensen (Øystese), har mangfoldig kompetanse fra områdene fred, utvikling og miljø. Medlemmer som gikk ut av styret, arbeider fortsatt for prosjektet. Professor emeritus Edvard Vogt ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, bistår i juridiske spørsmål. Han har i tillegg verdifull erfaring fra store prosjekter: Han var initiativtager til etablering av Selegrendbevegelsen og Det norsk-italienske studiesenteret i Tolfa, Italia. Sivilarkitekt MNAL Sondof Rabbe er ansvarlig for utformingen av funksjonelle løsninger når Jonatunet skal settes i stand og tilpasses akademiets behov. Johannes Vik Seljebotn er styrets leder og gjør nå ferdig sin formelle utdannelse som geolog ved UiB. Han er også utdannet tømrer og har lang yrkeserfaring i faget. Han har blant annet medvirket til istandsetting og utleie av gamle fjellstuer og har arbeidet sammen med Torgeir Garmo i 15 år med oppbygging og utvikling av Fossheim Steinsenter i Lom. Driften av Fossheim Steinsenter er selvbærende og er ikke båret av økonomiske støtteordninger privat, lokalt eller nasjonalt. Senteret er bygd opp rundt forskning og formidling, - tilsvarende vårt akademi. Senere har Johannes vært ansatt som vaktmester og sosialarbeider ved Voss statlige asylmottak. Ved 2

6 Voss ungdomsskole var han med på å utvikle praktisk valgfag og har også undervist grupper av elever med spesielle adferdsbehov i snekkerverksted. Med støtte fra brannvesenet på Voss utviklet han brannvernsrutiner for asylmottak. Dette ble videreført til nasjonalt nivå. Hans kompetanse vil komme istandsettelsen av Jonatun til gode. Han er villig til å bo på Jonatun flere dager i uken for å bidra til å reparere og istandsette huset. Vi har mange frivillige, vi har til og med etablert en egen forening: Jonatunets venner. Johannes har kompetanse til å fungere som arbeidsleder og dugnadsleder. Han kan selv stå for arbeid som har med bygningsteknisk utførelse å gjøre. På et senere tidspunkt kan Johannes også etablere tilbud for ungdommer med behov for praktisk arbeid som en del av vår virksomhet. Det vil kunne gi ungdommene arbeidserfaring og bygget vedlikehold. Nordisk Fredsakademi vurderer at en relativt stor del av kostnadene kan finansieres gjennom egeninnsats. Selskapsform Nordisk Fredsakademi har besluttet å opprette et ideelt aksjeselskap. Dette medfører lavere oppstartkostnader og revisjonskostnader enn en stiftelse og gir mulighet for å bringe inn samarbeidspartnere og interessenter som eiere. Konkrete tilsagn om aktiviteter som vil fylle akademiet Vi har fått flere konkrete henvendelser fra organisasjoner som, både i samtaler og skriftlig, har gitt uttrykk for at de ønsker å bruke Jonatunet. (Se vedlegg.) Nordisk Fredsakademi ser at markedet for denne typen senter er stor og at det er mindre risiko knyttet til driften enn vi opprinnelig tenkte. Her er et knippe av tilsagn vi har fått: Sosiolog og fredsforsker Johan Galtung vil holde kurs i blant annet Transcendmetoden på akademiet. Organisasjonen Sabona vil holde kurs i konfliktløsingsmetode for lærere og familie- og arbeidslivsterapeuter. Når det gjelder "Miljø" har klimaforskning et godt utgangspunkt i Jondal. Bjerknessenteret har meldt sin interesse for å holde kurs og seminarer på Jonatun. Daglig leder Åsmund Bakke, som driver Juklafjord og leder Breførarlaget, vil også være medarbeider ved vårt akademi. Breførarlaget har tinget fast losji for sine breførere gjennom fire måneder hver sommer. Dessuten vil Breførarlaget ha flere kurs i året og også forskerkonferanser som foreløpig har vært lagt til Bergen. Miljø vil også omfatte lokalmiljøet på andre måter med lokal matproduksjon og kulturarrangementer. "Utvikling" vil stå for alt som omfatter en fremtidig samfunnsforbedring. Ove Jakobsen, professor i Økologisk økonomi og etikk ved Universitetet i Nordland, har bestilt tid for poenggivende kurs i økologisk økonomi og også kurs i regi av organisasjonen "Norsk dialog". Frank Aarebrot, professor i sammenlignende politikk, har meldt sin interesse for å holde kurs på Jonatun 3

7 og vi er i dialog med Universitetet i Bergen om flere kurs derfra. Styremedlem Øystein Øgaard har gjort avtaler med Slettebakken menighet om helgekurs for kor og konfirmanter og ungdomslederkurs som går over en uke. Alt med en vinkling ut fra fred, utvikling og miljø. Han ser at det også vil være interesse for dette i andre menigheter i Bergen. Med eget kapell på Jonatun, egner stedet seg godt for denne typen samlinger. Og sist men ikke minst: Vi har fått forespørsel fra Dr. Jennifer M. Gidley, president i World Futures Studies Federation (UNESCO Partner), om Hardangerakademiet kan være vertskap for en femdagers konferanse i 2017 med 300 fremtidsforskere fra hele verden! Uttalt behov for et frittstående akademi Personer fra akademiske kretser har gjort oss oppmerksom på at det er et stort behov for et frittstående akademi. Ove Jakobsen, professor i Økologisk økonomi og etikk ved Universitetet i Nordland, sier: Norge har behov for et sted for nytenkning og kritisk refleksjon der tanker, ideer, praksis og kunst kan utvikles i frihet. Wigdis Espeland, amanuensis ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen, er nytt styremedlem i Nordisk Fredsakademi. Hun presiserer behovet for nye, tverrfaglige konstellasjoner og nyskapende institusjoner som kan være senter for utøvende, praktisk, lokal kunnskap satt inn i en akademisk og teoretisk sammenheng. Symbolverdien for Hardanger Som verdens første professor i fred og konfliktløsning, er Johan Galtung æresdoktor ved 11 universiteter rundt om i verden og innehar utallige priser for sitt arbeid. I sommer holdt Johan Galtung foredrag for italienske statsråder om mulighetene for alternativt forsvar i Italia, impulser som senere skal videreformidles til EU. Nylig ble det åpnet en fredspark i Alfaz del Pi i Spania. Parken har fått navnet «Parque de Johan Galtung» for å hedre hans virke for fred og forsoning. Om Hardangerakademiet blir etablert der han har sine røtter, et senter som viderefører arbeidet hans, vil det være anerkjennelse av hans store internasjonale arbeid gjennom et langt liv. For Hardanger vil det være en markering av noe som er særskilt i regionen. Johan Galtung vil holde kurs i Transcendmetoden og sine erfaringer med internasjonalt konfliktløsingsarbeid på akademiet. Behov for midler Helse Fonna vil avhende Jonatunet i løpet av Nordisk Fredsakademi har kort frist på å reise kapital. Kjøpesummen er symbolsk, men vi trenger midler til istandsetting slik at bygget snarest mulig kan bli tatt i bruk til inntektsgivende aktiviteter. Startkapital er satt som en forutsetning for at vi kan overta bygget. 4

8 Bygget er fredet utvendig. Vi er i dialog med Fylkeskonservator i Hordaland og kan søke midler til merkostnad ved å sette i stand et fredet bygg. Vi planlegger beskjedne endringer i huset. Dels fordi det er en fredet bygning, dels fordi vårt verdigrunnlag tilsier en enkel standard uten unødvendig komfort. Innvendig er bygget i relativt bra stand, bortsett fra frostskade som har ført til lekkasje gjennom tre etasjer. Baderomskjerne i tre etasjer er kondemnert. Vi prioriterer å bygge opp igjen våtrommene. Når bygget er ferdig reparert, regner vi med at aktiviteter ved akademiet skal dekke de løpende kostnader til drift og vedlikehold. Tidsplan 1. november 2013: Var satt som frist for å reise kapital til reparasjon. Dette som grunnlag for beslutning om Nordisk Fredsakademi skal få overta Jonatun. 1. desember 2013: Helse Fonna har akseptert en måneds utsettelse. Dermed har Nordisk Fredsakademi en måned lengre frist til å reise nødvendig kapital. Januar 2014: Reparasjon av våtromskjerner starter. Vår 2014: Maling av bygget utvendig, samt innvendig oppussing. Sommer 2014: Bygget skal være klart til å ta i mot gjester. Juli 2014: Sommersymposiet finner sted på Hardangerakademiet. De etterfølgende år vil vi sette bygget i stand i etapper etter hvert som vi har finansiering til det. Vi har søkt om midler Vi har søkt om støtte til etablering fra følgende fond og stiftelser: Næringsfondet i Jondal kommune frist søkt om ,- Regionalt næringsfond Hardanger frist søkt om ,- Fritt ord - frist søkt om ,- Gjensidigestiftelsen - frist søkt om ,- Sparebankstiftelsen SR-BANK frist søkt om ,- Sparebankstiftinga Hardanger frist søkt om ,- Til sammen har vi søkt om ,- Formannskapet har foreslått en tildeling på ,- fra Næringsfondet i Jondal, men betingelsene er at Hardangerakademiet stiller 5 mill i egenkapital innen Vi har bedt Jondal kommune revurdere betingelsene, og saken skal behandles på neste Kommunestyremøte i november. 5

9 Et viktig prosjekt for Hardanger 1. Dette er et ikke-kommersielt allmennytting formål som kommer mange til gode. 2. Prosjektet er nyskapende og i tråd med viktige impulser i tiden. 3. Tiltaket er i stor grad preget av egeninnsats. 4. Prosjektet vil markere noe som er spesielt for Hardanger: Regionen der verdens første professor i fredsforskning har sine røtter. 5. Prosjektet vil sette i stand og ta vare på et fredet, monumentalt bygg i regionen. 6. Prosjektet vil integrere og samarbeide med lokalsamfunnet og lokalt næringsliv. Det vil i stor grad forsterke tiltak som allerede er i gang i regionen. Som eksempel vil en internasjonal fremtidsforskerkonferanse med 300 deltagere, gi oppdrag til mange tilbydere av overnatting, servering og reiselivsopplevelser i Hardanger. 7. Tiltaket vil trekke til seg ressurser og kompetanse og føre til flere besøkende både sommer og vinter. 8. Når det gjelder regional næringsutvikling, er dette konseptet unikt. Ingen av de andre kommunene i Hardanger har et tilsvarende senter. 9. Akademiet vil føre til at det blir fokus på Jondal og Hardanger, nasjonalt og internasjonalt. Det å etablere et akademi, er så stort og omfattende at Nordisk Fredsakademi er avhengig av lokal forankring og støtte. Vi ber dere vurdere om Hardangerakademiet er verdig støtte fra Kraftlinemidlene i Hardangerrådet. I så fall vil vi nytte midlene til et tiltak som kommer Hardanger og fremtiden til gode. Store tanker kan tenkes på små steder, Johan Galtung. Med vennlig hilsen Anne Helgedagsrud på vegne av Nordisk Fredsakademi Vedlegg: Dokumentasjon: interessenter 6

10

11 Framtidsforskarkonferanse 2017 Frå professor Johan Galtung er Nordisk Fredsakademi blitt utfordra til å stå som arrangør for den store framtidsforskarkonferansen som skal haldast i 2017 i regi av World Futures Studies Federation, WFSF. World Futures Studies Federation, WFSF, vart stifta i Paris 1973 med støtte frå UNESCO, men forarbeidet til det som seinare blei WFSF starta i 1967 med Robert Jungk s Mankind 2000 og Johan Galtung s studie om det internasjonale systems fremtid. WFSF vil no feira oppstarten i 1967 med eit 50-års jubileum i 2017, med ein studie om Mankind 2050, gjerne i Noreg. Johan Galtung som har vore fast gjest og foredragshaldar på Nordisk fredsakademi sine sommarsymposium i Jondal dei siste 13 åra og som kjenner godt til Nordisk fredsakademi sine planar om å overta Jonatunet og planane om å utvikla Jonatunet til eit senter for fred, utvikling og miljø, vil anbefala oss overfor WFSF dersom me tek på oss denne store oppgåva. Med nye vegsamband er Jondal blitt langt meir sentralt, og me vil kunna nytta nødvendige fasilitetar for ein slik konferanse i heile Hardanger. Før Nordisk fredsakademi kan ta stilling til utfordringa frå Johan Galtung, må fredsakademiet har økonomisk grunnlag for å overta og utvikla Jonatunet i tråd med sine planar. Jondal 27. august 2013 John Skogseth

12

13

14 E-post med spørsmål om når Jonatunet er klar til å huse poenggivende kurs i regi av Universitetet i Nordland. Fra: Ove Jakobsen Dato: 16. august 2013 kl. 11:05 Emne: Jonatun Til: Hei Johanne, Jeg har diskutert mulighetene for å gjennomføre kurs på Jonatun med kolleger på Senter for økologisk økonomi og etikk. Responsen er veldig positiv, spørsmålet blir dermed, når er det rimelig å anta at vi kan ha et ukeskurs på Jonatun? Vi tenker oss poenggivende kurs med kursbevis fra Universitetet i Nordland. Ha en god helg! Vennlig hilsen Ove Professor Dr. Oecon. Ove Jakobsen Centre for Ecological Economics and Ethics Bodø Graduate School of Business Norway

15 Tildeling av stimuleringsmidlar Hardanger 2014 Møtedato Saksansvarleg Leiv Vambheim HR-sak 46/13 Tildeling av stimuleringsmidlar Hardanger 2014 Saksvedlegg: 1. Utlysingsannonse 2. Søkjarliste 3. Innstilling frå Prosjektleiar Arne Kristian Glück-Teigland Saksutgreiing og vurdering: Som del av markeringa av Hardanger 2014 er det samla inn midlar i prosjektet som er øyremerka til kulturproduksjonar i løpet av kalenderåret Målsetjinga var å få i sponsorinntekter til Stimuleringsmidlar på 2 mill kr. Så langt har prosjektet fått tilsagn om kr. Det er derfor desse midlane me har å forhalda oss til med omsyn på utdeling av Stimuleringsmidlar i prosjektet Hardanger Midlane vart utlyste med søknadsfrist Slik: «Hardanger var sentral i nasjonsbygginga i Noreg i åra etter I 2014 vil Hardanger også vera sentral i nasjonal samanheng med ei arrangementsrekkje som formidlar det beste frå kulturlivet i ein region i vekst. Det er i samband med dette Hardangerrådet lyser ut stimuleringsmidlar som avlar kulturproduksjonar i regionen i Det er stort engasjement omkring for å fronta Hardanger som ein kraftregion med fokus på folka, dugnaden og den energien som ligg i det etablerte kulturlivet. Av dei tre retningane som det nasjonale prosjektet frontar, vil me i Hardanger vektleggja Folkefest tyngst, men også ha innslag av Kunnskap og Debatt Me er samde om at innovasjon og samarbeid skal premierast. Hardanger skal vera regionen som ser 200 år fram i tid i staden for å sjå seg attende. Innovasjon og nye uttrykk samstundes som ein skal fronta det tradisjonelle. Tematikken er Hardangerkrafta : Organisasjonslivet, folkelivet, kulturlivet, kunsten, kreativiteten, moderniteten. Såleis vil grunnstomnen i Hardanger 2014 vera: Innovasjon Samarbeid Evna å utfordra det etablerte Grunnlovsjubileet i Hardanger vil framstå som ei heilskapeleg arrangementsrekkje gjennom jubileumsåret 2014 og vert marknadsført samla gjennom «Det er innan fristen komne inn 39 søknader. Desse har fordelt seg på fleire område: Musikk 13, mat/drikke 2, sport 3, litteratur 2, lokalsamfunn 3, generell kunst/kultur 9, handverk 2 og debatttilstellingar 5. Prosjektleiar AK GT har handsama søknadane og gjeve sine vurderingar og sine tilrådingar på alle kroner med grunngjeving. Eg forheld meg til dette som vidare tilråding til Hardangerrådet. I sine vurderingar har Prosjektleiar lagt vekt på å gje litt støtte til mange aktivitetar i staden for mykje til få. Han tilrår støtte til 24 søknadar. Desse fordeler seg slik : Musikk 6, Sport 3, Litteratur 2, kunst 8, handverk 2 og debatt 3. Støtta er mellom kr og kr. Ut frå søknadane er det ein del smålåtne som seier at litt støtte er kjærkome for å ha med Hardanger 2014 som fokus, medan det også er fleire som forventar kr. Korleis arrangementa vert gjennomførte om ikkje dei er fullfinansierte etter søknaden, vil ein nok koma tilbake til. Prosjektleiar er sjølv søkjar med 2 søknader frå Bygdagnist, og dei har han helde heilt utanfor. Han overlet til meg som Prosjektansvarleg å vurdera dette. Desse 2 er Bygdalarm og Siderfestivalen i Øystese. Eg har sett på søknadane hans og meiner det er riktig å tildela ein sum til Bygdalarm som viser stadig nye sider ved Hardanger som kreativ og spenstig distriktsregion. Siderfestivalen er ein mat/drikkefestival med meir som ikkje vil gje same marknadseffekten og ein må prioritera. Sidan eg her også må prioritera bort for å finansiera Bygdalarm tilrår eg å ikkje gje tilskot til «Hardanger Symposium» i Standebarm og omprioritera kr frå dei til Bygdalarm.

16 Framlegg til vedtak 1. Hardangerrådet iks løyver kr som stimuleringstilskot for Hardanger 2014 fordelt til desse arrangementa: 2. AKTØR PROSJEKT KOMMUNE INNSTILLING Xreid Norway AS Xreid Hardangervidda Eidfjord Granvin ungdomslag 17. mai---tale frå 1909 Granvin Harding Puls Landskapskunst i Hardanger Hardanger Hardinglaget i Oslo Hardanger i 100 Hardanger Stiftinga Hardanger Kunstskule HAKU i Hardanger Hardanger Møte med internasjonal kunst og Kunstnarhuset Messen kunstarar i Hardanger Hardanger Handverksmessa i Jondal Innovativ saum Jondal Folgefonni breførarlag Folgefonni 2214 Jondal Hardangerakademiet Hardangerakademiets symposium 2014 Jondal Hardingfela og felemakarane på Stiftinga Hardingtonar Botnen Kvam Kunsthuset Kabuso Vi er det som er av det som var Kvam Kvammakoret konsertar Kvam Fosse---stiftinga HAV Strandebarm Kvam Kunstnarhuset Messen Hardanger ute i verda --- og verda til Hardanger Kvam Bygdalarm Traktorkonsert Steinsdalen Kvam Hardanger Musikkfest Gi meg en G Odda Røldal NedOpp Ultra---Hardingen Odda Hardanger Folkemuseum Utstilling og opningsprogram Ullensvang Kunstnemnda i Agatunet Ungdomskuleutstilling i Agatunet Ullensvang Hardanger Folkemuseum Hardangersaumparkering Ullensvang Olav H. Hauge---senteret Landskapsdikt og dikt i landskapet --- ei reise i poesi og tid Ulvik Kvemmadokkje husmannsplass Utandørskonsert i Kvemmadokkje Ulvik Ulvik idrottslag Kvasshovden Opp Ulvik SUM Tilsegn vert administrert av prosjektansvarleg søkjar. 4. Prosjektrekneskap og sluttrapport skal leggjast fram ved fullført tiltak. 5. Dersom prosjektet ikkje vert fullfinansiert, vil ein be om at revidert budsjett i samsvar med endra budsjettrammer vert lagt fram før prosjektstart. 6. Tilsegn fell bort om det ikkje er kravd utbetalt innan utgangen av Hardangerrådet ber om skriftleg tilbakemelding om aksept av vedtekt seinast ein månad etter motteke tilsegn med stadfesting av tilfredsstillande, oppnådd finansiering. 8. Tildelte midlar kan krevjast tilbakebetalt dersom dei ikkje er nytta etter føresetnadene i søknaden. Hardangerrådet iks vil ta endeleg avgjerd i slike saker. 9. Avgjerda kan ikkje ankast

17 Vil du setja preg på Hardanger 2014? Søk stimuleringsmidlar no. Utlysing på

18 SØKJARAR Odda konsertane Bygdalarm Siderfestivalen i Øystese Harding Puls Kunstmenda i Agatunet Mannskoret Laudamus Kvammakoret ( ) Duplikat av Galleri Puls Hardingtonar Hardanger Musikkfest Røldal Ned OPP Hardanger Matkulturfestival Ulvik Idrottslag Kvemmadokkje Handtverksmessa Hardange Symposium Hardangersaumparkering HVM Opningsarrangement HVM Messen Messen II Fossestifitinga Kabuso Odda Songlag Granvin Ungdomslag Hardangerakademiet Haugesenteret Hardager Kunstskule Real Ones Folgefonni Breføraralag Internasjonalt kor eit lite stykke Hardanger Stiftinga Grannahjelpa NVIM Hardinglaget i Oslo Hardanger Regionkorps Bokbua Røldal Borealis Grannahjelpa Xreid Norway

19 Storeteigen, Øystese, Hardanger Innstilling stønad Hardanger 2014 BAKGRUNN: Fylgjande kriterium er vektlagt i vurderinga: Kriterium Vurderingspunkt Innovasjon Ville arrangementet funne stad uavhengig av H2014? Unik idè? Samarbeid Antal involverte lag og organisasjonar. Di breidare forankring, di tryggare står prosjektet. Utfordra det etablerte Forløyst energi i ideutviklinga? Vil publikum få oppleva noko uventa? Har arrangøren utfordra seg sjølv? Gjenomføringsgrad Søkjar sin resultatgrad/soliditet? Basert på røynsle Potensiell folkefest? Målgruppetenkjing i både lokal/nasjonal/internasjonal Publikumsappell målestokk? Frontar arrangementet Hardangerkrafta: folkelivet, kreativiteten, moderniteten? ØKONOMI: Dei totale rammene er på kr Funderane er som fylgjer: Instans Sum Merknad Sparebankstiftinga Hardanger Visjon Vest Hardanger kulturråd Omdisponert budsjett Hardangerrådet Omdisponert budsjett 2015 TOTALT

20 INNSTILLING: AKTØR PROSJEKT KOMMUNE INNSTILLING Xreid Norway AS Xreid Hardangervidda Eidfjord Granvin ungdomslag 17. mai---tale frå 1909 Granvin Harding Puls Landskapskunst i Hardanger Hardanger Hardinglaget i Oslo Hardanger i 100 Hardanger Stiftinga Hardanger Kunstskule HAKU i Hardanger Hardanger Møte med internasjonal kunst og Kunstarhuset Messen kunstarar i Hardanger Hardanger Handverksmessa i Jondal Innovativ saum Jondal Folgefonni breførarlag Folgefonni 2214 Jondal Hardangerakademiet Hardangerakademiets sympoium 2014 Jondal Stiftinga Hardingtonar Hardingfela og felemakarane på Botnen Kvam Kunsthuset Kabuso Vi er det som er av det som var Kvam Kvammakoret konsertar Kvam Fosse---stiftinga HAV Strandebarm Kvam Kunstarhuset Messen Hardanger ute i verda --- og verda til Hardanger Kvam Hardanger Symposium Hardanger Symposium 2014 Kvam Hardanger Musikkfest Gi meg en G Odda Røldal NedOpp Ultra---Hardingen Odda Hardanger Folkemuseum Utstilling og opningsprogram Ullensvang Kunstnemnda i Agatunet Ungdomskuleutstilling i Agatunet Ullensvang Hardanger Folkemuseum Hardangersaumparkering Ullensvang Olav H. Hauge---senteret Landskapsdikt og dikt i landskapet --- ei reise i poesi og tid Ulvik Kvemmadokkje husmannsplass Utandørskonsert i Kvemmadokkje Ulvik Ulvik idrottslag Kvasshovden Opp Ulvik SUM Eg har vektlagt breidde. Dvs eg har fordelt ut midlane på flest mogeleg aktørar. Eg har ikkje vurdert søknadar som eg sjølv har ført i pennen (Bygdalarm + Siderfestivalen), men overlate til dagleg leiar Leiv Vambheim å handsama desse og evt omfordela innanfor ramma på dei innstilte prosjekta. Prosjekt som ikkje vert innstilt å få stønad vert ikkje gjort greie for.

INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER

INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER TIL STYREMEDLEMMENE I RNH Dato: Torsdag 08.11.2012 Stad: Kommunehuset i Eidfjord Tid: Kl.09.30 Agenda: Klokka 09.30 Møte i Regionalt Næringsfond Hardanger

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Draum Fagert Arkitekt Erlend A. Bolstad Ein ny start Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FORMELL STATUS FOR STRATEGIDOKUMENTET... 3 2. 2 Saksgang/handsaming

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Hardangerrådet iks RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag 19.03.2015 Klokka 09.00 15.00 Stad: Kunsthuset Messen i Ålvik, Kvam herad Møteplanen i Hardangerrådet iks

Detaljer

Forstudie av reiseliv som fokusert satsing. Analyse av Ålvik

Forstudie av reiseliv som fokusert satsing. Analyse av Ålvik Forstudie av reiseliv som fokusert satsing Analyse av Ålvik Føreord Kaizen AS har på oppdrag frå Ålvik Vekst KF utarbeida denne forstudien. Ålvik har opplevd ei kraftig nedbemanning ved hjørnesteinsbedrifta

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Avgjerd av: Saksh.: Arild McClellan Steine Arkiv: N-252 Objekt: Arkivsaknr 14/293-6 Søknad

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/2003 Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane -virkemiddel og analyse av to etableringar Thor André

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Innst. S. nr. 192. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen. St.meld. nr. 32 (2001-2002) og St.meld. nr.

Innst. S. nr. 192. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen. St.meld. nr. 32 (2001-2002) og St.meld. nr. Innst. S. nr. 192 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen St.meld. nr. 32 (2001-2002) og St.meld. nr. 18 (2002-2003) Innstilling fra samferdselskomiteen om situasjonen i den norske

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

ÅRBOK FOR nordmøne museum

ÅRBOK FOR nordmøne museum ÅRBOK FOR nordmøne museum 2003 Utgitt av Nordmøre Museum KRISTIANSUND 2003 Innhold Marit Mehlum Side Forord: Et "hamskifte" for museene på Nordmøre 4 Per Helge Malvik Et nytt regionmuseum for hele Nordmøre

Detaljer

Finansieringsordningar Marin sektor. Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel

Finansieringsordningar Marin sektor. Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel Finansieringsordningar Marin sektor Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel INNHALD 1.0 INNLEIING 5 1.1 Mal for opplysningar om finansieringskjelde 6 1.2 Skjematisk oversikt

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring

NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring SLUTTRAPPORT FOR NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring 1994-2008 15 ÅR SOM PIONER INNAN NETTBASERT LÆRING Harald Haugen, eks-hsh, harald.haugen@hsh.no Bodil Ask, eks-uia, bodil.ask@uia.no Thorleif

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer