RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE"

Transkript

1 Hardangerrådet RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag Klokka Stad: Kommunehuset i Jondal Møteplanen i Hardangerrådet IKS godkjent gjeld som møteinnkalling. Agenda: Klokka Møte i Regionalt Næringsfond Hardanger Klokka Lunsj Klokka Hardangerrådsmøtet Klokka Møteslutt Saker til Handsaming: HR-sak 45/13 Meldingar HR-sak 46/13 Tildeling av stimuleringsmidlar Hardanger 2014 HR-sak 47/13 Støtte Nordisk Fredsakademi HR-sak 48/13 Breiband i Hardanger - Finansiering HR-sak 49/13 Orienterings- og drøftingssaker. Lagt fram på møtet. Mogelege andre saker melde i møtet. Kinsarvik Ingebjørg Winjum/s Rådsordførar Leiv Vambheim Dagleg leiar

2 Støtte Nordisk Fredsakademi Møtedato Saksansvarleg Leiv Vambheim HR-sak 47/13 Støtte Nordisk Fredsakademi Saksvedlegg: Informasjon frå Nordisk Fredsakademi av Saksutgreiing: Hardangerrådet iks fekk eit informasjonsskriv frå Hardangerakademiet for Fred, Utvikling og Miljø den for at Hardangerrådet skal ha prosjektet til vurdering. Der dei peikar på at dei er informerte om at Hardangerrådet disponerer Kraftlinemidlar som skal brukast til tiltak som kjem Hardanger til gode. Nordisk fredsakademi er ein ideell organisasjon stifta av Leif Galtung med fleire. Organisasjonen skiftar no namn til Hardangerakademiet for Fred, Utvikling og Miljø. Fredsakademiet byggjer på dialogarbeida til professor Johan Galtung, som har hatt symposier i Hardanger i 14 år. Organisasjonen ønskjer no å overta og å etablera Jonatunet som eit Fredssenter. Dei vil etablera organisasjonen som eit aksjeselskap og viser til kven ressurspersonar som jobbar for akademiet. Dei peikar også på kva aktivitetar som er tenkt inn i bygget og meiner dette vil ha ein symbolverdi for Hardanger med ei argumentliste i 9 punkt. Eg viser til vedlagde informasjonsskriv. Helse Fonna vil avhenda Jonatunet i løpet av 2013 og organisasjonen ha kort tid til å reisa kapital. Planen er oppstart sommaren Vurdering: Eit fysisk Fredssenter i Hardanger er ei naturleg utvikling av dei 14 åra med Fredsymposier i regionen, og ildsjelene bak dette har lagt eit godt grunnlag for eit interessant konsept for Jonatunet. Dersom dette kan realiserast bygningsmessig og driftsmessig er eg samd i at det vil setja fokus på Jondal og Hardanger nasjonalt og internasjonalt. Dette er avhengig av mange gode støttespelarar og stor eigeninnsats i eit driftskonsept som ikkje er talfesta enno. Men dette konseptet er bygd på ideelle verdiar og har liten eller ingen direkte næringsmessig verdiskaping, slik eg forstår det I følgje finansieringsplanen til ombygginga av Jonatunet til eit Fredssenter, er Regionalt Næringsfond Hardanger omsøkt med kr. av ein sum på 3,6 mill kr. Andre finansieringskjelder er mellom andre Sparebankstiftinga Hardanger med 1 mill kr. Heile investeringssummen er basert på støttemidlar og organisasjonen har ingen eigne midlar å setja inn. Regionalt Næringsfond kan, etter sin vedtekter, ikkje gå inn i med finansiering av investeringar eller drift. Derfor er innstillinga mi der avslag. Så viser eg til siste del av informasjonsskrivet det det står: «Det å etablere et akademi, er så stort og omfattende at Nordisk Fredsakademi er avhengig av lokal forankring og støtte. Vi vil be dere vurdere om Hardangerakademiet er verdig støtte frå Kraftlinjemidlene i Hardangerrådet.» «Store tanker kan tenkes på små steder», Johan Galtung. Dette oppfattar eg som ein alternativ søknad om midlar og fremjar dette derfor som sak til Hardangerrådet. Då er me tilbake til tidlegare handsaming av søknader til Kraftlinefondet. Eg har påpeika tidlegare at når det gjeld finansiell støtte så kjem det mange søknader frå gode prosjekt som treng medfinansiering. Hardangerrådet er i prinsippet ikkje eit finansieringsorgan og har ikkje eigne midlar til slike føremål. Kraftlinefondet må trakka forsiktig i høve dei mange ønskje i finansiering av store investeringar i Hardanger, og eg tilrår framleis at ein ikkje byrjar å ta del i nye bygginvesteringar. Regionrådet som disponerer Kraftlinefondet i enkeltsaker har bestemt bruk av noko av midlane til investering, men har vore restriktive. Av totalen 4 mill kr er det til no disponert kr. I tillegg er det disponibelt om lag 1 mill kr i

3 renteavkastninga. Eg viser også til at Regionrådet har gjeve signal om 1 mill kr i deltaking i Ny Beibandsatsing i Hardanger frå Framlegg til vedtak 1. Hardangerrådet iks er positivt til eit Fredssenter i Jondal som vil setja fokus på Jondal og Hardanger nasjonalt og internasjonalt. 2. Hardangerrådet iks kan med sine avgrensa midlar ikkje prioritera støtte til investering i Jonatunet.

4 Bergen, 5. oktober 2013 Til Hardangerrådet Hardangerakademiet for Fred, Utvikling og Miljø Vi er blitt informert om at Hardangerrådet disponerer kraftlinjemidler som skal brukes til tiltak som kommer Hardanger til gode. Regionrådet bestemmer til enhver tid hvordan midlene skal brukes For at Regionrådet skal kunne ha vårt prosjekt med i vurderingen når midler skal fordeles, tillater vi oss å informere litt om planene for «Hardangerakademiet for Fred, Utvikling og Miljø» Bakgrunnen Nordisk Fredsakademi er en ideell organisasjon som ble opprettet av tidligere ordfører i Jondal, Leif Galtung, med flere. Fredsakademiet er i ferd med å skifte navn til "Hardangerakademiet for Fred, Utvikling og Miljø". Organisasjonen har sitt grunnlag i Johan Galtungs dialogarbeid for konfliktløsning. Johan Galtung var verdens første professor i fred og konfliktløsning og har sitt virke som fredsforsker på alle verdens kontinenter. Han har sine røtter i Jondal og anser Hardanger som sitt hjemsted i Norge. Nordisk Fredsakademi har hatt symposier i Hardanger gjennom 14 år. Arrangementene har vært avholdt i ulike forsamlingslokaler. Det har lenge vært arbeidet for et permanent lokale som kan huse bibliotek og helårsaktiviteter, - et akademi som kan bli et kraftsenter for nytenking i Hardanger. Jonatunet I Jondal finnes et monumentalt bygg som ikke er i bruk, det tidligere tuberkulosesanatoriet Jonatunet. Med eiendommen følger fredet park, kapell og bygget kuren. Nordisk Fredsakademi har tilsagn om å overta eiendommen fra Helse Fonna via Jondal kommune for en symbolsk sum dersom organisasjonen snarlig kan reise kapital til nødvendig istandsetting. Det er fattet vedtak i Kommunestyret om dette. Målet er å etablere Jonatunet som et akademi, - et senter for studier, symposier, kurs og debatt om viktige tema i vår tid. 1

5 Det ideologiske grunnlaget Det ideologiske grunnlaget for akademiet er fremtidsrettet og viktig i vår tid, dette forsterkes av FNs klimarapport som ble publisert nylig. Det har vært stor interesse for planene om Norges første akademi tuftet på disse prinsippene. Mange ressurspersoner har gitt sin tilslutning om å bistå med kompetanse og flere organisasjoner ønsker å legge sine aktiviteter til Hardangerakademiet så de kan bli en del av en større referanseramme. Vi referer til vår programerklæring : Verden står foran store utfordringer, jordens beboere ved kanskje tidenes viktigste veivalg. Verdens fredsorganisasjon FN har satt fokus på de mest sentrale problemer og har utpekt tre store mål: PEACE, DEVELOPMENT, ENVIRONMENT. Satsing på FRED, UTVIKLING og MILJØ er en opplagt vei å gå i den situasjonen verden nå står. Fredelige konfliktløsninger, rettferdig utvikling og bærekraftig bruk av naturen er verdier som ikke bare er verd å satse på, men som er eksistensielt nødvendig for vår fremtid. Nordisk Fredsakademis primære mål er fredsarbeid. Men vi ser hvordan vår klodens klima- og miljøsituasjon og den tilsynelatende fastlåste økonomiske vekstideologien er tett sammenvevet og lett kan føre til væpnede konfliktsituasjoner og ufred. Derfor er utvidelsen av Nordisk Fredsakademis målsetting til de tre områdene Fred, Utvikling og Miljø en logisk prosess som åpner for større perspektiver. Ressurspersoner arbeider for akademiet Fra vi startet planlegging av akademiet, har nye dører åpnet seg som styrker realismen i prosjektet. Som andre akademier, for eksempel Raulandsakademiet, starter dette med få midler. Men vi har et godt utgangspunkt, et stort, egnet hus som vi får overta for en symbolsk sum. Nordisk Fredsakademi har mange aktive medarbeidere etter hvert. På årsmøtet i Jondal i juli tok fire av styremedlemmene, som hadde sittet i to år, ikke gjenvalg. Dette for å frigjøre tid og ressurser til overtakelse av Jonatunet og igangsettelse av prosjektet. De fire nye styremedlemmene, Astrid Nygaard Alfredsen (Odda), Wigdis Espeland (Jondal/Bergen), Johannes Vik Seljebotn (Voss) og Unni Sørensen (Øystese), har mangfoldig kompetanse fra områdene fred, utvikling og miljø. Medlemmer som gikk ut av styret, arbeider fortsatt for prosjektet. Professor emeritus Edvard Vogt ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, bistår i juridiske spørsmål. Han har i tillegg verdifull erfaring fra store prosjekter: Han var initiativtager til etablering av Selegrendbevegelsen og Det norsk-italienske studiesenteret i Tolfa, Italia. Sivilarkitekt MNAL Sondof Rabbe er ansvarlig for utformingen av funksjonelle løsninger når Jonatunet skal settes i stand og tilpasses akademiets behov. Johannes Vik Seljebotn er styrets leder og gjør nå ferdig sin formelle utdannelse som geolog ved UiB. Han er også utdannet tømrer og har lang yrkeserfaring i faget. Han har blant annet medvirket til istandsetting og utleie av gamle fjellstuer og har arbeidet sammen med Torgeir Garmo i 15 år med oppbygging og utvikling av Fossheim Steinsenter i Lom. Driften av Fossheim Steinsenter er selvbærende og er ikke båret av økonomiske støtteordninger privat, lokalt eller nasjonalt. Senteret er bygd opp rundt forskning og formidling, - tilsvarende vårt akademi. Senere har Johannes vært ansatt som vaktmester og sosialarbeider ved Voss statlige asylmottak. Ved 2

6 Voss ungdomsskole var han med på å utvikle praktisk valgfag og har også undervist grupper av elever med spesielle adferdsbehov i snekkerverksted. Med støtte fra brannvesenet på Voss utviklet han brannvernsrutiner for asylmottak. Dette ble videreført til nasjonalt nivå. Hans kompetanse vil komme istandsettelsen av Jonatun til gode. Han er villig til å bo på Jonatun flere dager i uken for å bidra til å reparere og istandsette huset. Vi har mange frivillige, vi har til og med etablert en egen forening: Jonatunets venner. Johannes har kompetanse til å fungere som arbeidsleder og dugnadsleder. Han kan selv stå for arbeid som har med bygningsteknisk utførelse å gjøre. På et senere tidspunkt kan Johannes også etablere tilbud for ungdommer med behov for praktisk arbeid som en del av vår virksomhet. Det vil kunne gi ungdommene arbeidserfaring og bygget vedlikehold. Nordisk Fredsakademi vurderer at en relativt stor del av kostnadene kan finansieres gjennom egeninnsats. Selskapsform Nordisk Fredsakademi har besluttet å opprette et ideelt aksjeselskap. Dette medfører lavere oppstartkostnader og revisjonskostnader enn en stiftelse og gir mulighet for å bringe inn samarbeidspartnere og interessenter som eiere. Konkrete tilsagn om aktiviteter som vil fylle akademiet Vi har fått flere konkrete henvendelser fra organisasjoner som, både i samtaler og skriftlig, har gitt uttrykk for at de ønsker å bruke Jonatunet. (Se vedlegg.) Nordisk Fredsakademi ser at markedet for denne typen senter er stor og at det er mindre risiko knyttet til driften enn vi opprinnelig tenkte. Her er et knippe av tilsagn vi har fått: Sosiolog og fredsforsker Johan Galtung vil holde kurs i blant annet Transcendmetoden på akademiet. Organisasjonen Sabona vil holde kurs i konfliktløsingsmetode for lærere og familie- og arbeidslivsterapeuter. Når det gjelder "Miljø" har klimaforskning et godt utgangspunkt i Jondal. Bjerknessenteret har meldt sin interesse for å holde kurs og seminarer på Jonatun. Daglig leder Åsmund Bakke, som driver Juklafjord og leder Breførarlaget, vil også være medarbeider ved vårt akademi. Breførarlaget har tinget fast losji for sine breførere gjennom fire måneder hver sommer. Dessuten vil Breførarlaget ha flere kurs i året og også forskerkonferanser som foreløpig har vært lagt til Bergen. Miljø vil også omfatte lokalmiljøet på andre måter med lokal matproduksjon og kulturarrangementer. "Utvikling" vil stå for alt som omfatter en fremtidig samfunnsforbedring. Ove Jakobsen, professor i Økologisk økonomi og etikk ved Universitetet i Nordland, har bestilt tid for poenggivende kurs i økologisk økonomi og også kurs i regi av organisasjonen "Norsk dialog". Frank Aarebrot, professor i sammenlignende politikk, har meldt sin interesse for å holde kurs på Jonatun 3

7 og vi er i dialog med Universitetet i Bergen om flere kurs derfra. Styremedlem Øystein Øgaard har gjort avtaler med Slettebakken menighet om helgekurs for kor og konfirmanter og ungdomslederkurs som går over en uke. Alt med en vinkling ut fra fred, utvikling og miljø. Han ser at det også vil være interesse for dette i andre menigheter i Bergen. Med eget kapell på Jonatun, egner stedet seg godt for denne typen samlinger. Og sist men ikke minst: Vi har fått forespørsel fra Dr. Jennifer M. Gidley, president i World Futures Studies Federation (UNESCO Partner), om Hardangerakademiet kan være vertskap for en femdagers konferanse i 2017 med 300 fremtidsforskere fra hele verden! Uttalt behov for et frittstående akademi Personer fra akademiske kretser har gjort oss oppmerksom på at det er et stort behov for et frittstående akademi. Ove Jakobsen, professor i Økologisk økonomi og etikk ved Universitetet i Nordland, sier: Norge har behov for et sted for nytenkning og kritisk refleksjon der tanker, ideer, praksis og kunst kan utvikles i frihet. Wigdis Espeland, amanuensis ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen, er nytt styremedlem i Nordisk Fredsakademi. Hun presiserer behovet for nye, tverrfaglige konstellasjoner og nyskapende institusjoner som kan være senter for utøvende, praktisk, lokal kunnskap satt inn i en akademisk og teoretisk sammenheng. Symbolverdien for Hardanger Som verdens første professor i fred og konfliktløsning, er Johan Galtung æresdoktor ved 11 universiteter rundt om i verden og innehar utallige priser for sitt arbeid. I sommer holdt Johan Galtung foredrag for italienske statsråder om mulighetene for alternativt forsvar i Italia, impulser som senere skal videreformidles til EU. Nylig ble det åpnet en fredspark i Alfaz del Pi i Spania. Parken har fått navnet «Parque de Johan Galtung» for å hedre hans virke for fred og forsoning. Om Hardangerakademiet blir etablert der han har sine røtter, et senter som viderefører arbeidet hans, vil det være anerkjennelse av hans store internasjonale arbeid gjennom et langt liv. For Hardanger vil det være en markering av noe som er særskilt i regionen. Johan Galtung vil holde kurs i Transcendmetoden og sine erfaringer med internasjonalt konfliktløsingsarbeid på akademiet. Behov for midler Helse Fonna vil avhende Jonatunet i løpet av Nordisk Fredsakademi har kort frist på å reise kapital. Kjøpesummen er symbolsk, men vi trenger midler til istandsetting slik at bygget snarest mulig kan bli tatt i bruk til inntektsgivende aktiviteter. Startkapital er satt som en forutsetning for at vi kan overta bygget. 4

8 Bygget er fredet utvendig. Vi er i dialog med Fylkeskonservator i Hordaland og kan søke midler til merkostnad ved å sette i stand et fredet bygg. Vi planlegger beskjedne endringer i huset. Dels fordi det er en fredet bygning, dels fordi vårt verdigrunnlag tilsier en enkel standard uten unødvendig komfort. Innvendig er bygget i relativt bra stand, bortsett fra frostskade som har ført til lekkasje gjennom tre etasjer. Baderomskjerne i tre etasjer er kondemnert. Vi prioriterer å bygge opp igjen våtrommene. Når bygget er ferdig reparert, regner vi med at aktiviteter ved akademiet skal dekke de løpende kostnader til drift og vedlikehold. Tidsplan 1. november 2013: Var satt som frist for å reise kapital til reparasjon. Dette som grunnlag for beslutning om Nordisk Fredsakademi skal få overta Jonatun. 1. desember 2013: Helse Fonna har akseptert en måneds utsettelse. Dermed har Nordisk Fredsakademi en måned lengre frist til å reise nødvendig kapital. Januar 2014: Reparasjon av våtromskjerner starter. Vår 2014: Maling av bygget utvendig, samt innvendig oppussing. Sommer 2014: Bygget skal være klart til å ta i mot gjester. Juli 2014: Sommersymposiet finner sted på Hardangerakademiet. De etterfølgende år vil vi sette bygget i stand i etapper etter hvert som vi har finansiering til det. Vi har søkt om midler Vi har søkt om støtte til etablering fra følgende fond og stiftelser: Næringsfondet i Jondal kommune frist søkt om ,- Regionalt næringsfond Hardanger frist søkt om ,- Fritt ord - frist søkt om ,- Gjensidigestiftelsen - frist søkt om ,- Sparebankstiftelsen SR-BANK frist søkt om ,- Sparebankstiftinga Hardanger frist søkt om ,- Til sammen har vi søkt om ,- Formannskapet har foreslått en tildeling på ,- fra Næringsfondet i Jondal, men betingelsene er at Hardangerakademiet stiller 5 mill i egenkapital innen Vi har bedt Jondal kommune revurdere betingelsene, og saken skal behandles på neste Kommunestyremøte i november. 5

9 Et viktig prosjekt for Hardanger 1. Dette er et ikke-kommersielt allmennytting formål som kommer mange til gode. 2. Prosjektet er nyskapende og i tråd med viktige impulser i tiden. 3. Tiltaket er i stor grad preget av egeninnsats. 4. Prosjektet vil markere noe som er spesielt for Hardanger: Regionen der verdens første professor i fredsforskning har sine røtter. 5. Prosjektet vil sette i stand og ta vare på et fredet, monumentalt bygg i regionen. 6. Prosjektet vil integrere og samarbeide med lokalsamfunnet og lokalt næringsliv. Det vil i stor grad forsterke tiltak som allerede er i gang i regionen. Som eksempel vil en internasjonal fremtidsforskerkonferanse med 300 deltagere, gi oppdrag til mange tilbydere av overnatting, servering og reiselivsopplevelser i Hardanger. 7. Tiltaket vil trekke til seg ressurser og kompetanse og føre til flere besøkende både sommer og vinter. 8. Når det gjelder regional næringsutvikling, er dette konseptet unikt. Ingen av de andre kommunene i Hardanger har et tilsvarende senter. 9. Akademiet vil føre til at det blir fokus på Jondal og Hardanger, nasjonalt og internasjonalt. Det å etablere et akademi, er så stort og omfattende at Nordisk Fredsakademi er avhengig av lokal forankring og støtte. Vi ber dere vurdere om Hardangerakademiet er verdig støtte fra Kraftlinemidlene i Hardangerrådet. I så fall vil vi nytte midlene til et tiltak som kommer Hardanger og fremtiden til gode. Store tanker kan tenkes på små steder, Johan Galtung. Med vennlig hilsen Anne Helgedagsrud på vegne av Nordisk Fredsakademi Vedlegg: Dokumentasjon: interessenter 6

10

11 Framtidsforskarkonferanse 2017 Frå professor Johan Galtung er Nordisk Fredsakademi blitt utfordra til å stå som arrangør for den store framtidsforskarkonferansen som skal haldast i 2017 i regi av World Futures Studies Federation, WFSF. World Futures Studies Federation, WFSF, vart stifta i Paris 1973 med støtte frå UNESCO, men forarbeidet til det som seinare blei WFSF starta i 1967 med Robert Jungk s Mankind 2000 og Johan Galtung s studie om det internasjonale systems fremtid. WFSF vil no feira oppstarten i 1967 med eit 50-års jubileum i 2017, med ein studie om Mankind 2050, gjerne i Noreg. Johan Galtung som har vore fast gjest og foredragshaldar på Nordisk fredsakademi sine sommarsymposium i Jondal dei siste 13 åra og som kjenner godt til Nordisk fredsakademi sine planar om å overta Jonatunet og planane om å utvikla Jonatunet til eit senter for fred, utvikling og miljø, vil anbefala oss overfor WFSF dersom me tek på oss denne store oppgåva. Med nye vegsamband er Jondal blitt langt meir sentralt, og me vil kunna nytta nødvendige fasilitetar for ein slik konferanse i heile Hardanger. Før Nordisk fredsakademi kan ta stilling til utfordringa frå Johan Galtung, må fredsakademiet har økonomisk grunnlag for å overta og utvikla Jonatunet i tråd med sine planar. Jondal 27. august 2013 John Skogseth

12

13

14 E-post med spørsmål om når Jonatunet er klar til å huse poenggivende kurs i regi av Universitetet i Nordland. Fra: Ove Jakobsen Dato: 16. august 2013 kl. 11:05 Emne: Jonatun Til: Hei Johanne, Jeg har diskutert mulighetene for å gjennomføre kurs på Jonatun med kolleger på Senter for økologisk økonomi og etikk. Responsen er veldig positiv, spørsmålet blir dermed, når er det rimelig å anta at vi kan ha et ukeskurs på Jonatun? Vi tenker oss poenggivende kurs med kursbevis fra Universitetet i Nordland. Ha en god helg! Vennlig hilsen Ove Professor Dr. Oecon. Ove Jakobsen Centre for Ecological Economics and Ethics Bodø Graduate School of Business Norway

15 Tildeling av stimuleringsmidlar Hardanger 2014 Møtedato Saksansvarleg Leiv Vambheim HR-sak 46/13 Tildeling av stimuleringsmidlar Hardanger 2014 Saksvedlegg: 1. Utlysingsannonse 2. Søkjarliste 3. Innstilling frå Prosjektleiar Arne Kristian Glück-Teigland Saksutgreiing og vurdering: Som del av markeringa av Hardanger 2014 er det samla inn midlar i prosjektet som er øyremerka til kulturproduksjonar i løpet av kalenderåret Målsetjinga var å få i sponsorinntekter til Stimuleringsmidlar på 2 mill kr. Så langt har prosjektet fått tilsagn om kr. Det er derfor desse midlane me har å forhalda oss til med omsyn på utdeling av Stimuleringsmidlar i prosjektet Hardanger Midlane vart utlyste med søknadsfrist Slik: «Hardanger var sentral i nasjonsbygginga i Noreg i åra etter I 2014 vil Hardanger også vera sentral i nasjonal samanheng med ei arrangementsrekkje som formidlar det beste frå kulturlivet i ein region i vekst. Det er i samband med dette Hardangerrådet lyser ut stimuleringsmidlar som avlar kulturproduksjonar i regionen i Det er stort engasjement omkring for å fronta Hardanger som ein kraftregion med fokus på folka, dugnaden og den energien som ligg i det etablerte kulturlivet. Av dei tre retningane som det nasjonale prosjektet frontar, vil me i Hardanger vektleggja Folkefest tyngst, men også ha innslag av Kunnskap og Debatt Me er samde om at innovasjon og samarbeid skal premierast. Hardanger skal vera regionen som ser 200 år fram i tid i staden for å sjå seg attende. Innovasjon og nye uttrykk samstundes som ein skal fronta det tradisjonelle. Tematikken er Hardangerkrafta : Organisasjonslivet, folkelivet, kulturlivet, kunsten, kreativiteten, moderniteten. Såleis vil grunnstomnen i Hardanger 2014 vera: Innovasjon Samarbeid Evna å utfordra det etablerte Grunnlovsjubileet i Hardanger vil framstå som ei heilskapeleg arrangementsrekkje gjennom jubileumsåret 2014 og vert marknadsført samla gjennom «Det er innan fristen komne inn 39 søknader. Desse har fordelt seg på fleire område: Musikk 13, mat/drikke 2, sport 3, litteratur 2, lokalsamfunn 3, generell kunst/kultur 9, handverk 2 og debatttilstellingar 5. Prosjektleiar AK GT har handsama søknadane og gjeve sine vurderingar og sine tilrådingar på alle kroner med grunngjeving. Eg forheld meg til dette som vidare tilråding til Hardangerrådet. I sine vurderingar har Prosjektleiar lagt vekt på å gje litt støtte til mange aktivitetar i staden for mykje til få. Han tilrår støtte til 24 søknadar. Desse fordeler seg slik : Musikk 6, Sport 3, Litteratur 2, kunst 8, handverk 2 og debatt 3. Støtta er mellom kr og kr. Ut frå søknadane er det ein del smålåtne som seier at litt støtte er kjærkome for å ha med Hardanger 2014 som fokus, medan det også er fleire som forventar kr. Korleis arrangementa vert gjennomførte om ikkje dei er fullfinansierte etter søknaden, vil ein nok koma tilbake til. Prosjektleiar er sjølv søkjar med 2 søknader frå Bygdagnist, og dei har han helde heilt utanfor. Han overlet til meg som Prosjektansvarleg å vurdera dette. Desse 2 er Bygdalarm og Siderfestivalen i Øystese. Eg har sett på søknadane hans og meiner det er riktig å tildela ein sum til Bygdalarm som viser stadig nye sider ved Hardanger som kreativ og spenstig distriktsregion. Siderfestivalen er ein mat/drikkefestival med meir som ikkje vil gje same marknadseffekten og ein må prioritera. Sidan eg her også må prioritera bort for å finansiera Bygdalarm tilrår eg å ikkje gje tilskot til «Hardanger Symposium» i Standebarm og omprioritera kr frå dei til Bygdalarm.

16 Framlegg til vedtak 1. Hardangerrådet iks løyver kr som stimuleringstilskot for Hardanger 2014 fordelt til desse arrangementa: 2. AKTØR PROSJEKT KOMMUNE INNSTILLING Xreid Norway AS Xreid Hardangervidda Eidfjord Granvin ungdomslag 17. mai---tale frå 1909 Granvin Harding Puls Landskapskunst i Hardanger Hardanger Hardinglaget i Oslo Hardanger i 100 Hardanger Stiftinga Hardanger Kunstskule HAKU i Hardanger Hardanger Møte med internasjonal kunst og Kunstnarhuset Messen kunstarar i Hardanger Hardanger Handverksmessa i Jondal Innovativ saum Jondal Folgefonni breførarlag Folgefonni 2214 Jondal Hardangerakademiet Hardangerakademiets symposium 2014 Jondal Hardingfela og felemakarane på Stiftinga Hardingtonar Botnen Kvam Kunsthuset Kabuso Vi er det som er av det som var Kvam Kvammakoret konsertar Kvam Fosse---stiftinga HAV Strandebarm Kvam Kunstnarhuset Messen Hardanger ute i verda --- og verda til Hardanger Kvam Bygdalarm Traktorkonsert Steinsdalen Kvam Hardanger Musikkfest Gi meg en G Odda Røldal NedOpp Ultra---Hardingen Odda Hardanger Folkemuseum Utstilling og opningsprogram Ullensvang Kunstnemnda i Agatunet Ungdomskuleutstilling i Agatunet Ullensvang Hardanger Folkemuseum Hardangersaumparkering Ullensvang Olav H. Hauge---senteret Landskapsdikt og dikt i landskapet --- ei reise i poesi og tid Ulvik Kvemmadokkje husmannsplass Utandørskonsert i Kvemmadokkje Ulvik Ulvik idrottslag Kvasshovden Opp Ulvik SUM Tilsegn vert administrert av prosjektansvarleg søkjar. 4. Prosjektrekneskap og sluttrapport skal leggjast fram ved fullført tiltak. 5. Dersom prosjektet ikkje vert fullfinansiert, vil ein be om at revidert budsjett i samsvar med endra budsjettrammer vert lagt fram før prosjektstart. 6. Tilsegn fell bort om det ikkje er kravd utbetalt innan utgangen av Hardangerrådet ber om skriftleg tilbakemelding om aksept av vedtekt seinast ein månad etter motteke tilsegn med stadfesting av tilfredsstillande, oppnådd finansiering. 8. Tildelte midlar kan krevjast tilbakebetalt dersom dei ikkje er nytta etter føresetnadene i søknaden. Hardangerrådet iks vil ta endeleg avgjerd i slike saker. 9. Avgjerda kan ikkje ankast

17 Vil du setja preg på Hardanger 2014? Søk stimuleringsmidlar no. Utlysing på

18 SØKJARAR Odda konsertane Bygdalarm Siderfestivalen i Øystese Harding Puls Kunstmenda i Agatunet Mannskoret Laudamus Kvammakoret ( ) Duplikat av Galleri Puls Hardingtonar Hardanger Musikkfest Røldal Ned OPP Hardanger Matkulturfestival Ulvik Idrottslag Kvemmadokkje Handtverksmessa Hardange Symposium Hardangersaumparkering HVM Opningsarrangement HVM Messen Messen II Fossestifitinga Kabuso Odda Songlag Granvin Ungdomslag Hardangerakademiet Haugesenteret Hardager Kunstskule Real Ones Folgefonni Breføraralag Internasjonalt kor eit lite stykke Hardanger Stiftinga Grannahjelpa NVIM Hardinglaget i Oslo Hardanger Regionkorps Bokbua Røldal Borealis Grannahjelpa Xreid Norway

19 Storeteigen, Øystese, Hardanger Innstilling stønad Hardanger 2014 BAKGRUNN: Fylgjande kriterium er vektlagt i vurderinga: Kriterium Vurderingspunkt Innovasjon Ville arrangementet funne stad uavhengig av H2014? Unik idè? Samarbeid Antal involverte lag og organisasjonar. Di breidare forankring, di tryggare står prosjektet. Utfordra det etablerte Forløyst energi i ideutviklinga? Vil publikum få oppleva noko uventa? Har arrangøren utfordra seg sjølv? Gjenomføringsgrad Søkjar sin resultatgrad/soliditet? Basert på røynsle Potensiell folkefest? Målgruppetenkjing i både lokal/nasjonal/internasjonal Publikumsappell målestokk? Frontar arrangementet Hardangerkrafta: folkelivet, kreativiteten, moderniteten? ØKONOMI: Dei totale rammene er på kr Funderane er som fylgjer: Instans Sum Merknad Sparebankstiftinga Hardanger Visjon Vest Hardanger kulturråd Omdisponert budsjett Hardangerrådet Omdisponert budsjett 2015 TOTALT

20 INNSTILLING: AKTØR PROSJEKT KOMMUNE INNSTILLING Xreid Norway AS Xreid Hardangervidda Eidfjord Granvin ungdomslag 17. mai---tale frå 1909 Granvin Harding Puls Landskapskunst i Hardanger Hardanger Hardinglaget i Oslo Hardanger i 100 Hardanger Stiftinga Hardanger Kunstskule HAKU i Hardanger Hardanger Møte med internasjonal kunst og Kunstarhuset Messen kunstarar i Hardanger Hardanger Handverksmessa i Jondal Innovativ saum Jondal Folgefonni breførarlag Folgefonni 2214 Jondal Hardangerakademiet Hardangerakademiets sympoium 2014 Jondal Stiftinga Hardingtonar Hardingfela og felemakarane på Botnen Kvam Kunsthuset Kabuso Vi er det som er av det som var Kvam Kvammakoret konsertar Kvam Fosse---stiftinga HAV Strandebarm Kvam Kunstarhuset Messen Hardanger ute i verda --- og verda til Hardanger Kvam Hardanger Symposium Hardanger Symposium 2014 Kvam Hardanger Musikkfest Gi meg en G Odda Røldal NedOpp Ultra---Hardingen Odda Hardanger Folkemuseum Utstilling og opningsprogram Ullensvang Kunstnemnda i Agatunet Ungdomskuleutstilling i Agatunet Ullensvang Hardanger Folkemuseum Hardangersaumparkering Ullensvang Olav H. Hauge---senteret Landskapsdikt og dikt i landskapet --- ei reise i poesi og tid Ulvik Kvemmadokkje husmannsplass Utandørskonsert i Kvemmadokkje Ulvik Ulvik idrottslag Kvasshovden Opp Ulvik SUM Eg har vektlagt breidde. Dvs eg har fordelt ut midlane på flest mogeleg aktørar. Eg har ikkje vurdert søknadar som eg sjølv har ført i pennen (Bygdalarm + Siderfestivalen), men overlate til dagleg leiar Leiv Vambheim å handsama desse og evt omfordela innanfor ramma på dei innstilte prosjekta. Prosjekt som ikkje vert innstilt å få stønad vert ikkje gjort greie for.

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd. Stad: Norheimsund Industrier. Den 14.02.13. Kl. 09.30-14.30. Ungdomsrådsleiar Karoline Hauge Stalheim

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd. Stad: Norheimsund Industrier. Den 14.02.13. Kl. 09.30-14.30. Ungdomsrådsleiar Karoline Hauge Stalheim Hardanger Ungdomsråd Til stades: MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Norheimsund Industrier Den 14.02.13 Kl. 09.30-14.30 Odda kommune: Eidfjord kommune: Ulvik herad: Jondal kommune: Kvam herad:

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN

Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN Søknad Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN Kort beskrivelse Etablering og organisering av kunst- og kulturbasert næringsklynge

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast

PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast 24.10.2012 Bilde: Trond Haavik, Segel AS, prefabrikerte element kan brukast både på små og store bygg, så vel nye som ved rehabilitering. Her eksemplifisert

Detaljer

Løypemelding Storeteigen, Øystese Vyrde Hardangerrådet!

Løypemelding Storeteigen, Øystese Vyrde Hardangerrådet! Løypemelding 1 2014 Storeteigen, Øystese 14.01.14 Vyrde Hardangerrådet! Godt jubileums- år til samtlege! Her er fyrste løypemelding for storprosjektet Hardanger 2014 i driftsåret 2014. 1. Opningskonserten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Kommunestrukturprosessen i Hardangerrådet iks 2013 Fylkesmannsamling ved Dagleg leiar Leiv Vambheim

Kommunestrukturprosessen i Hardangerrådet iks 2013 Fylkesmannsamling ved Dagleg leiar Leiv Vambheim Kommunestrukturprosessen i Hardangerrådet iks 2013 Fylkesmannsamling 24.-25.10.2013 ved Dagleg leiar Leiv Vambheim Regionrådet i Hardanger Kommunestrukturprosessen i Hardangewr To løp: 1.Drøfting i Regionrådsmøta

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Referat frå møte i Hardanger kulturråd Møterom hjå Hardangerrådet i Kinsarvik Mandag 12. juni 2017 kl 09:00 14:00.

Referat frå møte i Hardanger kulturråd Møterom hjå Hardangerrådet i Kinsarvik Mandag 12. juni 2017 kl 09:00 14:00. Tilstades: Lisbeth Bygstad Celik, Eidfjord Anne Marit Lekve, Ulvik Eva Wiberg, Ullensvang herad Olav Seim, Granvin Mary Ann Sørheim, Kvam Olaug Værland, Jondal Ingvild Ystanes, Odda kommune Referat frå

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

RETNINGSLINER FOR GÅVEUTDELINGAR FRÅ SPAREBANKSTIFTINGA HARDANGER. 4 Kva kan ein søkje om gåver til prioriteringar

RETNINGSLINER FOR GÅVEUTDELINGAR FRÅ SPAREBANKSTIFTINGA HARDANGER. 4 Kva kan ein søkje om gåver til prioriteringar RETNINGSLINER FOR GÅVEUTDELINGAR FRÅ SPAREBANKSTIFTINGA HARDANGER Innhald: 1 Grunnlag for gåveutdeling 2 Geografisk avgrensing 3 Kven kan søkje 4 Kva kan ein søkje om gåver til prioriteringar 5 Søknadsprosedyre,

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må meldast

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201302181-120 Arkivnr. 135.6 Saksh. Haugland, Tone Stedal Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 17.09.2013-18.09.2013 TILLEGGSAK KUP-LØYVING

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Hardanger. Om Hardangerrådet iks 2014 Dagleg leiar Leiv Vambheim

Hardanger. Om Hardangerrådet iks 2014 Dagleg leiar Leiv Vambheim Hardanger Om Hardangerrådet iks 2014 Dagleg leiar Leiv Vambheim HARDANGER 2030 PARAPLYPROSJEKT SENTRAL STYRINGSGRUPPE OG PROSJEKTANSVARLEG Framtidssatsing Folketalsauke Livskraftige kommunar Prosjektarbeid

Detaljer

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet peiker ut ein delegasjon som reiser til Shanghai i 2010 i samband med EXPO 2010.

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Natur- og kulturbasert næringsutvikling. rundt Den Grøne Sløyfa

Natur- og kulturbasert næringsutvikling. rundt Den Grøne Sløyfa Natur- og kulturbasert næringsutvikling rundt Den Grøne Sløyfa Prosjektansvarleg; Den Grøne Sløyfa Prosjektleiar; Vert oppnemnt seinare Prosjektstart; 01.01.2008 Prosjektavslutning; 31.12.2009 1. MÅL OG

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-08 Tid: 22. september 2014 kl. 15.00 18.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Vedlagt: Kortversjonen av meldingsdelen i Kommuneproposisjon 2015, «en kort oversikt »

Vedlagt: Kortversjonen av meldingsdelen i Kommuneproposisjon 2015, «en kort oversikt » EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-026, K2- Arkivsak ID: 14/429-2 Journalpost ID: 14/2861 Saksh.: Aud Opheim Lygre Dato: 03.06.2014 SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksh. Eidfjord formannskap

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Pressekonferanse. Utne Hotel 25. Juni 2014

Pressekonferanse. Utne Hotel 25. Juni 2014 Pressekonferanse Utne Hotel 25. Juni 2014 Prosjekt DyrkSmart Hovudmål: Sikra framtida til fruktnæringa i Hardanger gjennom aktivitetar som skal auka produksjonen av kvalitetsfrukt, hindra at gode fruktareal

Detaljer

Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c)

Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c) Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c) Søknadssum: 507 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Fjell folkeboksamling

Detaljer

Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015

Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015 Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015 Litt om meg Utdanna faglærar i historie og samfunnsfag Historie, samanliknande politikk og medievitskap Erfaring som aktiv tillitsvald i ungdomslaget,

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

Prosjektplan. Nye Undarheim skule. Alternative løysingar. Kvinnherad kommune. Prosjektplan Nye Undarheim skule Side 1

Prosjektplan. Nye Undarheim skule. Alternative løysingar. Kvinnherad kommune. Prosjektplan Nye Undarheim skule Side 1 Prosjektplan. Nye Undarheim skule. Alternative løysingar. Kvinnherad kommune. Prosjektplan Nye Undarheim skule Side 1 1. MÅL OG RAMMER Målet er å få vedteke ny skulestruktur i Husnes ungdomsskulekrins.

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Kulturhuset «Dølen» Kultur og næring Prestneset

Kulturhuset «Dølen» Kultur og næring Prestneset Kulturhuset «Dølen» Kultur og næring Prestneset Utgangspunkt: Ombygging av prestegardsløa til kultur/næringsbygg med forsamlingssal, kjøkken og rom til servering/utstilling og næringsverksemd Prestegardsløa

Detaljer

TITTEL. Leiv Vambheim OPPDRAGSGIVER(E) IS Fjordvegen. IS Fjordvegen dagleg leiar Leiv Anders Vambheim

TITTEL. Leiv Vambheim OPPDRAGSGIVER(E) IS Fjordvegen. IS Fjordvegen dagleg leiar Leiv Anders Vambheim Prosjektplan Versjon 2 frå Interrimsstyret 22.10.07 TITTEL RUTE 13 Den indre hovudvegen på FORFATTER(E) Leiv Vambheim OPPDRAGSGIVER(E) IS Fjordvegen RAPPORTNR. GRADERING OPPDRAGSGIVERS REF. IS Fjordvegen

Detaljer

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368)

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Søknadssum: 299000 Kategori: Leseløftet Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Osterøy bibliotek / 974774682 senter 5282 http://osteroy.bibliotekivest.no/

Detaljer

Ullensvang herad Sakspapir

Ullensvang herad Sakspapir Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Heradsstyret 13.10.2008 100/08 JORO Formannskapet 13.10.2008 134/08 JORO Eldrerådet 21.01.2010 005/10 JORO

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.03.2013 kl. 9:00 Stad: Ål frivilligsentral - Ordføraren sitt kontor Arkivsak: 13/00018 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester,

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Hardangerkonferansen. FOTO: Torleiv Ljones. HARDANGER i VEKST

Hardangerkonferansen. FOTO: Torleiv Ljones. HARDANGER i VEKST 2015 Hardangerkonferansen FOTO: Torleiv Ljones HARDANGER i VEKST 2015 Hardangerkonferansen 11.-12. november 2015 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger Tema: HARDANGER i VEKST HARDANGERKONFERANSEN 2015 SET

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Hardangerrådet INNKALLING TIL MØTE

Hardangerrådet INNKALLING TIL MØTE Hardangerrådet INNKALLING TIL MØTE TIL RÅDMENNENE I HARDANGER OG VOSS Dato: Fredag 20.03.2015 Tid: 09.00-15.00 Møtestad: Kommunehuset i Granvin Møteinnkallinga er gjort i Outlook. Dokumenta er nummererte.

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Strategi- og utviklingsleiar Guttorm Rimstad Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2014/365 8004/2016 / Q66 SER / NORAND 16.11.2016 MELDING OM VEDTAK Fiber

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK 1. Vedlegg b Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK Senteret skal årlig utarbeide en virksomhetsplan. Denne skal beskrive senterets planlagte drift for 1 år av gangen. Virksomhetsplanen

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Kommunestruktur Prosjektplan - sonderingsfasen

Kommunestruktur Prosjektplan - sonderingsfasen Kommunestruktur Prosjektplan - sonderingsfasen FASE 1 Sonderingsfasen gjev grunnlag for å avgjere kva alternativ det er aktuelt å ta vidare inn i ein utgreiingsfase. PROSJEKTPLAN FOR SONDERINGSFASEN Innhold

Detaljer

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 125/14 28.10.2014 Astrid Vadet Formannskapet 134/14 11.11.2014 Arne Sandbu Formannskapet

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Retningsliner for kulturmidlar i Radøy kommune

Retningsliner for kulturmidlar i Radøy kommune Retningsliner for kulturmidlar i Radøy kommune Vedtatt i kommunestyret 21. september 2016 sak 041/2016 1. Kulturmidlar Kulturmidlar er midlar Radøy kommune set av i kommunebudsjettet kvart år til utvikling

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Kommunereform Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Regjeringas mål Regjeringa seier dei vil styrkja lokaldemokratiet og gjennomføra ei kommunereform. Målet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Forprosjekt nydyrking BLEKJE

Forprosjekt nydyrking BLEKJE Forprosjekt nydyrking BLEKJE Foto: Deler av dyrkingsområdet sett frå møllepunkt B2 Prosjekteigar Styringsgruppe Forprosjektleiar/rådgjevar Fitjar Grunneigarlag Harald Rydland (leiar) Reidar Kloster Tore

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

Prosjektplan. - Skilting Haugastøl - Bergen. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland. Delprosjekt: Felles informasjon Trykt og web

Prosjektplan. - Skilting Haugastøl - Bergen. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland. Delprosjekt: Felles informasjon Trykt og web Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland Nordsjøruta Bergen- Mongstad Utvikling av 2 Syklist velkommen destinasjoner Skilting Haugastøl- Bergen Sykkeltrasé Rallarvegen til Ulvik Hardangerfjordruta Leirvik-Voss

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Brakanes hotell Ulvik Den 17.01.13 Kl. 09.30-14.30

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Brakanes hotell Ulvik Den 17.01.13 Kl. 09.30-14.30 Hardanger Ungdomsråd Til stades: MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Brakanes hotell Ulvik Den 17.01.13 Kl. 09.30-14.30 Eidfjord kommune: Ulvik herad: Jondal kommune: Kvam herad: Ullensvang herad:

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan Lærdal kommune Prosjektplan for utarbeiding av Bustadpolitisk handlingsplan 2018-2027 Prosjektfase: Hovudprosjekt Ein bustadpolitisk plan er er eit politisk styringsverktøy som fastset mål, tiltak og prioriteringar

Detaljer