47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i"

Transkript

1 Protokoll fra NILs Landsmøte i Larvik 25. april 2015 ved Maria Karoline Arvaniti og Maria E. Andreassen Møtet ble avholdt på Farris Bad, Larvik 47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Totalt 124 stemmeberettigede. Sak 0/2015 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkallingen ble godkjent med følgende saksliste: Valg av: Ordstyrer 2 referenter 2 til å signere protokoll 3 til tellekorps Saker til behandling: Sak 1/2015 Sak 2/2015 Sak 3/2015 Årsberetning Årsregnskap Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i eksterne styrer og utvalg Sak 4/2015 Virksomhetsplan 2015/2016 Sak 5/2015 Kontingent for 2016 Sak 6/2015 Budsjett 2015 Sak 7/2015 Sak 8/2015 Sak 9/2015 Valg av styre, valgkomite, revisor og oppnevning av komitemedlemmer Vedtaksforslag prosjekt: Ny, felles organisasjon. Beslutningsgrunnlag Forslag fra Oslogruppen, opprettelse av komité Side 1

2 Sak 0/2015 Følgende ble valgt Ordstyrer: Advokat Pål Stephensen 2 referenter: Maria Karoline Arvaniti og Maria E. Andreassen 2 til å signere protokoll: Benedicte Aars-Nicolaysen og Pernille Akselsen 3 til tellekorps: Anne Cecilie Hopstock, Elin Bashevkin, Hege Roksand Sak 1/2015 Godkjenning av årsberetning 2014 NILs formelle årsberetning ble gjennomgått og godkjent. Trykket utgave med bilder ble delt ut. Sak 2/2015 Godkjenning av årsregnskap 2014 med revisors beretning Årsregnskapet med driftsresultat på kr ,- og revisjonsberetningen ble gjennomgått av daglig leder. Oppsummering av spørsmål: Sikringsfondet ble diskutert. Revisor mener sikringsfondet bør løses opp og legges inn i kapitalkontoen. Kommentar fra salen: Denne kontoen skrev seg fra en tid da NIL var i ferd med å gå konkurs. Dette var bakgrunnen for å opprette et slikt fond. Hvis det ikke er klausuler knyttet til dette fondet, bør det oppløses og inngå i kapitalen. Elisabeth Paus vet kanskje noe mer. Administrasjonen spør henne. Sak 2/2015 Vedtak Årsregnskapet ble godkjent. Side 2

3 Sak 3/2015 Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i eksterne styrer og utvalg Årsmeldinger og rapporter var vedlagt sakspapirene. Kun to presenterte noe fra sitt arbeid: Møbelgruppen ved Morten Skjærpe Knarrum, leder i møbelgruppen fortalte om aktiviteten siden landsmøtet Hege Roksand, leder i etisk komité snakket om NILs etiske regler og viktigheten av å følge disse. Oppfordring om at alle medlemmer i NIL setter seg godt inn i de etiske reglene, for å være medlem i NIL må man følge reglene. Det er også nødvendig for å kunne opptre som profesjonelle interiørarkitekter. Lokalgruppelederne presenterer og deler lokale aktiviteter med hverandre og styret i eget møte søndag 26. april til inspirasjon. Spørsmål fra salen: Tidligere stod de etiske reglene trykket i årbøkene. Kan dette gjeninnføres? Grunnen til at man valgte å fjerne de etiske reglene fra årboken, var at den spres til utenforstående mennesker. Styret vurderer om det skal tas inn igjen i årboken. De etiske reglene ligger på NILs lukkede medlemssider. Sak 3/2015 Vedtak Samtlige årsmeldinger ble godkjent. Landsmøtet tok rapportene til etterretning. Sak 4/2015 Virksomhetsplan 2015/2016 Planen ble gjennomgått og diskutert. Fra diskusjonen: Rekruttering av studentmedlemmer. NIL bør ha en orientering på skolene og promotere seg for studentene. De siste årene er det ingen orientering / promotering av NIL på KHiO og KHiB. AFAG har egne møter med studenter. NIL bør gjøre mer. Svar: Norges Kreative Høyskole (NKH) er besøkt og studentene på interiør informert om hva NIL tilbyr. Det er mange studentmedlemmer fra NKH i NIL. KHiB har takket ja til å få besøk og stiller en sal til rådighet for møte mellom NIL og studentene. KHiO har ikke svart på henvendelsen. NIL inviterer også til at studenter kan bli mer delaktig. Side 3

4 AFAG kommer med konkrete tiltak og forsikringsordninger. NIL arbeider for interiørarkitekter og møbeldesignere totalt sett. Arbeidet gjøres for alle, så alle kan dra nytte av det. NIL ønsker også å gjøre noe for hvert enkelt medlem og bidrar når de blir kontaktet. Bakgrunnen for hvorfor medlemmer melder seg ut ble diskutert. Undersøkelser er foretatt av NIL og har gitt ulike tilbakemeldinger på hvorfor man velger å ikke være medlem. Ulike tiltak for medlemsrekruttering ble foreslått; - Medlemsmøter på utdanningsinstitusjonene, studentmedlem i lokalstyrene, flere arrangementer rettet mot studentene. Dette er viktige bindeledd mot skolene. Sak 4/2015 Vedtak Virksomhetsplanen ble gjennomgått og godkjent, med påpekning om at arbeidet med å få flere studentmedlemmer må trappes opp. Sak 5/2015 Kontingentfastsettelse for 2016 Sak 5/2015 Vedtak Kontingenten økes tilnærmet konsumprisindeks iht. tabell. (Kontingent for første år etter eksamen gjelder til året etter avlagt master.) NILs arbeid med innkreving av kontingenter til lokalgrupper og GIG er gratis også i 2015/2016. Medlemskap Ordinært medlemskap Ved medlemskap i AFAG reduseres kontingenten med kr. 650 Obligatorisk abonnement Medlemmer 2. år etter mastereksamen Ved medlemskap i AFAG reduseres kontingenten med kr. 650 Betaler ½ lokalgruppekontingent Obligatorisk abonnement *Pensjonister Obligatorisk abonnement Uføretrygdede Obligatorisk abonnement Studentmedlemmer og 1. år etter mastereksamen (1 ½ år) Studentmedlemmer betaler ikke lokalgruppekontingent, men 1. år etter eksamen betales ½ lokalgruppekontingent. Blader er ikke obligatorisk Forslag Arkitektnytt (pris fastsettes av NAL i desember 2015) 640? Arkitektur N (pris fastsettes av NAL i desember 2015) 855? Side 4

5 Sak 6/2015 Budsjett 2015 Budsjettet ble gjennomgått av daglig leder. Pga. stort overskudd i 2014, og solid kapital, ønsker styret «å gi noe tilbake til» medlemmene og har satt inn poster for markering av NIL 70 år (kr ,-) og til Faglig utviklingsarbeid (kr ,-). Forventet underskudd på kr ,-. Sak 6/2015 Vedtak Budsjettet ble vedtatt uten endringer. Sak 7/2015 Valg av styre, valgkomite, revisor og oppnevning av komitemedlemmer Valgkomiteen representert ved Mette Heimtun la frem valgkomiteens innstilling og foreslo prosedyre for valget. Nestleder, Mette Heimtun ledet valget hvor følgende ble enstemmig valgt: Valgkomiteens innstilling av kandidater til nytt styre President valgperiode 1 år: Siv Senneset - gjenvalg 1 år Styremedlem valgperiode 2 år: Benedicte Arentz gjenvalg 2 år Styremedlem valgperiode 2 år: Terese Simonsen 1 år igjen Styremedlem valgperiode 1 år: Torunn Petersen - gjenvalg 2 år Styremedlem valgperiode 2 år: Morten Skjærpe Knarrum 1 år igjen Varamedlem valgperiode 1 år: Inger Holmøy valg 1 år Inger Holmøy presenterte seg og ble valgt som nytt varamedlem. Styret ble valgt med aklamasjon. Revisor 2015 Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av revisor Toralf Liane ved BDO AS. Revisor ble valgt. Valgkomité 2015 Astrid Nordmark Dahl - Trøndelag gruppen Mette Heimtun - Vestfold gruppen Valgkomiteen ble valgt med aklamasjon. Side 5

6 Tillegg: Konkurransekomitteen ønsker flere medlemmer i komitteen. De er bare 2 stk. i dag, og det er mye arbeid som skal gjøres. Viktigheten av en god kokurransekomité ble påpekt. NIL trenger flere flinke folk som kan bidra. Det er ønskelig med gode kandidater fra lokalgruppene. Spørsmål om styret kunne formulere et vedtak. Landsmøtet skal egentlig velge komitémedlemmene. Fra salen melder Petter Abrahamsen seg frivillig til å bli med i konkurransekomiteen. Han ble klappet inn. Petter Abrahamsen inngår nå i konkurransekomiteen. Sak 8/2015 Prosjekt Ny, felles organisasjon - vedtaksforslag Saken ble presentert av styrets president Siv Senneset. Oppsumering: På landsmøtet 2014 ble det besluttet at NIL ønsker å gå inn i en ny fellesorganisasjon (da kalt NA) sammen med NAL, NLA og AFAG. AFAG trakk seg ut av samarbeidet i september Deretter en positiv, ny prosess med NIL, NAL og NLA. Styringsgruppen bestående av presidentene og de daglige lederne i foreningene har drevet prosessen. Etter en spørsmålsrunde ble det stemt skriftlig over vedtaksforslaget. Forutsetning for vedtaket NAL, NIL og NLA må alle si ja til å være med i Ny, felles organisasjon før den videre etableringsprosessen kan fortsette. Sak 8/2015 Vedtak Landsmøtet vedtar at NIL går inn i Ny, felles organisasjon innen , og at NIL oppløses fra Dette vedtaket innebærer samtidig at: Vedlagte forslag til vedtekter legges til grunn for den videre etableringsprosessen. Endelige vedtekter vedtas i det første ordinære representantskapsmøtet i Ny, felles organisasjon. Vedlagte prinsipprogram legges til grunn for den videre etableringsprosessen. Endelig prinsipprogram vedtas i det første ordinære representantskapsmøtet i Ny, felles organisasjon. På ekstraordinært landsmøte i NIL velges avviklingsstyre som skal virke frem til Styrene i NAL, NIL og NLA utpeker to representanter hver til interimsstyret, som skal lede den nye organisasjonen frem til første ordinære representantskapsmøte. Side 6

7 Interimsstyret forbereder første ordinære representantskapsmøte i Ny, felles organisasjon i tråd med vedlagte forslag til vedtekter. Ny, felles organisasjon vil fra overta samtlige forpliktelser og rettigheter fra de avviklede organisasjonene samt deres medlemskap og representasjon i eksterne organisasjoner og utvalg. Lokalforeningene samordnes, og lokalforeningenes navn, vedtekter og styresammensetning endres i henhold til intensjonen og vedtektene til Ny, felles organisasjon. Samtlige medlemmer i NAL, NIL og NLA blir overført til Ny, felles organisasjon fra Status som æresmedlem av Norske arkitekters landsforbund, Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening eller Norske landskapsarkitekters forening vil automatisk bli videreført i Ny, felles organisasjon. Etableringen av Ny, felles organisasjon, er, med hensyn til reglene i Arbeidsmiljøloven, å anse som en virksomhetsoverdragelse i forhold til de ansatte i NAL, NIL og NLA. Interimsstyret ansetter administrerende direktør for Ny, felles organisasjon, utarbeider et endelig organisasjonskart, overfører ansatte, forbereder et budsjett og gjennomfører andre nødvendige forberedelser. All løs og fast eiendom samt øvrige aktiva inkludert egne fond, overføres til Ny, felles organisasjon fra Samtlige økonomiske forpliktelser, garantiansvar og gjeldsforpliktelser overføres til Ny, felles organisasjon fra Aksjer som organisasjonen eier i egne eller andre selskaper, overføres til Ny, felles organisasjon fra Alle immaterielle rettigheter, inkludert registrerte eller innarbeidede varemerker, domeneadresser og øvrige lignende rettigheter av immateriell karakter, overføres til Ny, felles organisasjon fra Interimsstyret får, sammen med avviklingsstyrene i NAL, NIL og NLA, i oppdrag å sikre at dette vedtaket gjennomføres på en slik måte at Ny, felles organisasjon kan drives på best mulig måte fra stiftelsestidspunktet. 47 stemmeberettigede til stede med til sammen 77 fullmakter = 124 stemmer 123 stemte JA, inkl. fullmakter 1 stemte NEI Uravstemning blir holdt i juni 2015 forutsatt at NLA og NAL også går inn for det. Side 7

8 Tilleggsvedtak: Basert på innspill fra salen ble det ved håndsopprekning stemt og vedtatt å tilføye følgende: Landsmøtet ber styret arbeide for at de nye vedtektene skal sikrer fagruppene interiørarkitekt, møbeldesigner og landskapsarkitekt bedre representasjon i de styrende organer i den nye organisasjonen. Fra diskusjonen: Kommentarer fra salen der styret bes om å jobbe for å bedre representasjonen i representantskapet i den nye organisasjonen. Lik fagfordelig i ny, felles organisasjon bør ettestrebes. Styret må jobbe for å sikre faggruppene. Styretsammensetningen i ny felles organisasjon ble diskutert. Det har vært en grundig gjennomgang av styresammensetningen. Ønske om 2 representanter for NIL kom frem i forankringsmøte mellom styret og lokalgruppelderne og komitélederne, men styringsgruppen for prosjektet endte etter diskusjoner opp med at styret vil fungere bedre og mer slagkraftig med færre i styret. Det ble uttrykt bekymring for om et så lite styre kan klare å gjøre jobben for en så stor organisasjon. Svar: Styret for ny, felles organisasjon skal ikke gjøre jobben alene. NIL har nå et arbeidende styre og administrasjon. Den evt. nye felles organisasjonen vil få en stor fagavdeling i tillegg til andre administrative ressurser. Det vil si at styret skal sørge for at det som representantskapet har bestemt skal gjøres, utføres av administrasjonen. NIL har ikke de samme ressursene eller økonomien idag. Vi er for få til å opprette egen fagavdeling. For å bli hørt, og å kunne tilby medlemmene det de ønsker, må vi stå sammen med de andre arkitekturfagene og bli sterkere. Forslag om å opprette en nettverksgruppe for møbeldesignere tas opp. Det er viktig å ivareta møbeldesignere så de ikke drukner i mengden. Opptak hybride utdannelser i ny felles organisasjon: Det vil fortsatt bli mulig å søke opptak på særskilte vilkår ved å vise til portfolio. De som har tradisjonell master vil bli tatt opp på samme måte som idag. Opptakskomiteen plasserer medlemmene som blir tatt opp på særskilt grunnlag i riktig kategori. Det gjenstår detaljer som må avklares rundt disse problemstillingene. Kommentar fra salen: Det er et ønske om at lokalgruppene skal bestå av LARK, IARK og ARK. Vestfold og Telemark gruppen har hatt samarbeid med god erfaring. Vi kan ta initiativ med prosesser der vi belyser spreke, faglige tanker og faglig frihet. På hvilken måte holder vi oss aktive? Workshops og engasjement. Her kan alle være med å samspille. Se hverandres muligheter i stedet for konkurranse. Sak 9/2015 Forslag fra Oslogruppen, opprettelse av komité Saken ble presentert av forslagsstillerne ved Anne Linn Kvalsund og Katrine Wangsmo. Side 8

9 Sak 9/2015 Vedtak 1. Landsmøtet fatter vedtak om å opprette en komité for å fremme dokumentasjon og vitenskapelig omtale av norske interiørarkitekter og møbeldesigneres virke. 2. Komiteen må legge frem et forslag til vedtak, med retningslinjer og finansiering av stipend til fremme av teoretiske studier innen interiørarkitektur og møbeldesign på årsmøtet i Komiteen må være selvgående og rapportere til NILs styre. 4. Følgende velges til komitémedlemmer: Hilde Mortvedt - leder Kathrine Wangsmo - medlem Benedicte Aars-Nicolaysen - medlem Ellen Klingenberg - medlem Malin Skjelland Eriksen - medlem Atle Tveit - medlem Tilleggsvedtak: Styret gis fullmakt til å finne et navn til komiteen. Punkter fra diskusjonen: Styret kommenterer at de er positive til saken og til at så mange vil være med i komiteen. Administrasjonen har ikke kapasitet til å drive dette. Derfor er det fint at komiteen består av så mange ressurspersoner slik at komiteen vil fungere godt på egenhånd. Spørsmål fra salen: Bør det være en nyutdannet med på laget for å få større bredde? Komiteen kan opprette en arbeidsgruppe for å bistå med arbeidet. Signert dato: Benedicte Aars-Nicolaysen Pernille Akselsen Side 9

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening ÅRSMELDING 2013

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening ÅRSMELDING 2013 Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening ÅRSMELDING 2013 NIL er en nasjonal interesseorganisasjon for interiørarkitekter og møbeldesignere på masternivå. Foreningens formål er å ivareta

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011.

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011. Vedtekter Norges Kokkemesteres Landsforening Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011. 1 Innhold VEDTEKTER FOR NORGES KOKKEMESTERES LANDSFORENING... 3 Paragraf 1:

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no PROTOKOLL AV KANDUS GENERALFORSAMLING 2010 Dato: 27. oktober 2010 Sted: KANDU-lokalet, Akersbakken 12, Oslo Protokollfører: Rune Keisuke Kosaka Til stede: 39 personer, hvorav 4 observatører samt møteleder.

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération. Dato for oppdatering: 09.04.2013.

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération. Dato for oppdatering: 09.04.2013. Vedtekter Norges Kokkemesteres Landsforening Dato for oppdatering: 09.04.2013. Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011. NKLs vedtekter oppdatert etter landsmøtet

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Skien Dalen Skipsselskap AS Nome kommune Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger...1 1.2 Metode...1 1.3 Høring...2 2 Fakta

Detaljer

Vedtekter av november 1994, revidert av årsmøtet i 1995, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2014.

Vedtekter av november 1994, revidert av årsmøtet i 1995, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2014. 1 VEDTEKTER FOR NGF inkludert Vedtekter for Faglig etisk råd (FER), Vedtekter for Veiledersertifiseringsutvalget (VSU), Vedtekter for Redaksjonskomité og Vedtekter for valgkomité Vedtekter av november

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer