Måsøy kommune. Kommuneplan. Vedtatt av kommunestyret sak 73/99 (j.nr.99/02727)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Måsøy kommune. Kommuneplan. Vedtatt av kommunestyret 25.11.1999 sak 73/99 (j.nr.99/02727)"

Transkript

1 1 Måsøy kommune Kommuneplan Langsiktig del Vedtatt av kommunestyret sak 73/99 (j.nr.99/02727)

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING PLANENS INNHOLD PLANENS STRUKTUR LOVGRUNNLAGET PLANPROSESSEN OG OPPFØLGING AV PLANEN 5 2 KOMMUNEN SOM SAMFUNN FELLES PLANFORUTSETNINGER Befolkningsutvikling fra Befolkningssammensetning etter alder og kjønn Fullført utdanning i prosent for personer over 16 år Registrert helt ledige, samt personer på arbeidsmarkedstiltak Grunnskoler, antall skoler, klasser, elever og lærere i Måsøy kommune 9 3 FREMTIDSUTVIKLING FREMSKRIVING AV FOLKETALLET VIKTIGE UTFORDRINGER 10 4 VISJON FOR MÅSØY SAMFUNNET 10 5 SATSINGSOMRÅDER FOR KOMMUNEN SOM SAMFUNN SATSINGSOMRÅDE: OPPRETTHOLDE BOSETNINGA Delmål: skape trygge arbeidsplasser Delmål: skape utviklingsmuligheter SATSINGSOMRÅDE: HELSE OG SOSIALTJENESTER (GOD KOMMUNALTJENESTEYTING) Delmål: kommunal tjenesteyting Delmål: fylkeskommunal tjenesteyting Delmål: statlige organer SATSINGSOMRÅDE: KULTUR- OG OPPVEKSTETATEN (GOD KOMMUNAL TJENESTEYTING) Delmål: Kultur og fritid Delmål: Barnehager Delmål: Grunnskolen Delmål: Voksenopplæring SATSINGSOMRÅDE: SIKRE KOMMUNIKASJON OG INFRASTRUKTUR Delmål: helårsveg til Havøysund Delmål: buss/båtforbindelse, telenett/strøm og brøyting SATSINGSOMRÅDE: TEKNISKE TJENESTER (GOD KOMMUNAL TJENESTEYTING) Delmål: Publikumsservice Delmål: Beredskap Delmål: Vedlikehold og tekniske tjenester Delmål: Bolig- og fritidshus Delmål: Miljø SATSINGSOMRÅDE: HAVNETJENESTER (GOD KOMMUNAL TJENESTEYTING) SATSINGSOMRÅDE: NÆRINGSUTVIKLING Delmål: videreutvikle de næringer som finnes i dag Delmål: ungdomssatsing Delmål: etablere nye næringer Delmål: større fiskefartøy Delmål: infrastruktur 19 6 KOMMUNEN SOM ORGANISASJON DAGENS SITUASJON Kommunens organisasjonsstruktur Økonomiske rammebetingelser 20

3 3 SUM AVDRAG 21 SUM RENTER 21 SUM GJELDSUTVIKLING 21 GJELD PR. INNBYGGER 21 7 VISJON FOR KOMMUNEN SOM ORGANISASJON 21 8 SATSINGSOMRÅDER FOR KOMMUNEN SOM ORGANISASJON DELMÅL: PERSONALPOLITIKK DELMÅL: ORGANISASJONSUTVIKLING DELMÅL: NÆRINGSUTVIKLING DELMÅL: UNGDOM SOM FREMTIDIG RESSURS DELMÅL: INFORMASJON/KOMMUNIKASJON DELMÅL: MODERNE TEKNOLOGI 25

4 4 1 Innledning 1.1 Planens innhold Planen inneholder 5 satsingsområder, næringsutvikling, ungdom, opprettholde bosetninga, god kommunal tjenesteyting og personal/organisasjonsutvikling. Disse er valgt ut med bakgrunn i to prosessamlinger som er gjennomført etter dugnadsmetoden. De ulike satsingsområdene må sees i sammenheng og vil gripe inn i hverandre på tvers av sektorer og brukergrupper. Temaer som spesielt griper inn i hverandre er næringsutvikling, ungdom, opprettholde bosetninga, god kommunaltjeneste yting og personal- og organisasjonsutvikling. Disse temaene utgjør grunnstammen hva gjelder satsingsområder, både for kommunen som samfunn og kommunen som organisasjon. Ambisjonsnivået i kommuneplanen bør tilpasses den kommunale økonomien og de muligheter som finnes i den kommunale organisasjon. For at kommuneplanen skal bli et godt styringsverktøy for politikere og administrasjon, er det viktig at innholdet samsvarer med kommunens handlingsprogram/økonomiplan. 1.2 Planens struktur Planen er inndelt i to hoveddeler. Den første delen (kap. 2-5) omhandler kommunen som samfunn, mens den andre delen (kap. 6-8) omhandler kommunen som organisasjon. Kap. 2 viser utviklingstrekk i kommunen de siste 10 årene. I tillegg trekker vi i kap. 3 frem de viktigste utfordringene som kommunen vil stå ovenfor. Kap. 5 er i sin helhet viet de ulike satsingsområder (jfr. fremtidige utfordringer) med hovedmål og delmål. Hovedmålene beskriver ønsket utvikling innenfor de enkelte satsingsområder. Delemålene beskriver hvilke ulike ting vi må ha på plass for å nå hovedmålene, mens retningslinjene er en form kurs eller retning for hvordan kommunen skal nå langsiktige mål. Den andre delen angår de satsingsområder som kommunen som organisasjon står ovenfor. Med kommunen som organisasjon menes de politiske, administrative og økonomiske forhold. Det vil si kommunen som forvalter, serviceprodusent eller tjenesteyter og samfunnsutvikler. Dokumentet inneholder altså mål og retningslinjer som skal styre kommunens aktivitet og tiltak fremover. Modellen skal bidra til at hele kommunens virksomhet er rettet mot de samme mål. 1.3 Lovgrunnlaget Plan- og bygningsloven ( 20-1) pålegger kommunene å utføre løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling innenfor sine områder. Kommuneplanens langsiktige del, som gjerne har et tidsperspektiv på år omfatter: mål for utvikling av kommunen som samfunn og organisasjon, herunder en del sentrale planforutsetninger og tanker om en fremtidig befolkningsutvikling. retningslinjer for hvordan kommunen som organisasjon skal oppfylle målene en arealdel

5 5 1.4 Planprosessen og oppfølging av planen Arbeidet med kommuneplanens langsiktige del startet opp i januar Det ble oppnevnt en styringsgruppe bestående av rådmannen, ordfører, teknisk sjef og næringskonsulenten. Rådmannen ble utpekt som leder for gruppa. Kommuneplanprosessen er gjennomført med at arealdelen og strategisk næringsplan, og i noen grad også kommunedelplan og stedsanalysen var integrert i samme prosess. FINNUT as i Vadsø var engasjert til å koordinere prosessen. Verbaldelen og næringsplanprosessen er gjennomført etter dugnadsmetoden, mens arealdelen er gjennomført som en ordinær arealplanprosess. Under prosessamling 1 var imidlertid arealdelen (med unntak av kommunedelplan for Havøysund) eget tema. Med bakgrunn i møter med aktuelle sektormyndigheter og andre impliserte, og med bakgrunn i øvrige innspill ble det utarbeidet et utkast til arealplan som ble sendt ut på foreløpig høring. Ordinær høring vil skje etter at innspill fra foreløpig høring er analysert. Videre er det gjennomført en intern prosessamling med ansatte og politikere der målsetningen var å komme frem til satsingsområder for kommunen som organisasjon. Plan- og bygningslovens 20-1 stiller som kjent krav om at kommuneplanens langsiktige del skal rulleres en gang i hver valgperiode. Måsøy kommune er innforstått med at planlegging normalt skjer fordi: - planlegging er en fornuftig måte å løse problemer på - planleggingen bidrar til å gjøre beslutningene oversiktlige - planlegging er å basere sine fremtidige handlinger på bruk av kunnskap Måsøy kommunen ser det som særdeles viktig at man til en hver tid har oppdatert styringsverktøy i form av en langsiktig del. Av den grunn har kommunen en målsetning om å rullere kommuneplanen en gang i hver valgperiode. Det kommunale plansystem:

6 6 2 Kommunen som samfunn 2.1 Felles planforutsetninger Befolkningsutvikling fra Tabell 1. Befolkningsutviklingen fra 1985 til Tallene er pr. 1 januar. år folketall Kilde: SSB Befolkningsutviklingen har gått jevnt ned siden begynnelsen av 1980 tallet. Fra 1985 til 1. januar 1999 er nedgangen på 602 personer eller ca. 28,7 %. Fra 1985 til 1990 er nedgangen på 260 personer eller ca. 14,2 % Fra 1990 til 1995 er nedgangen på 119 personer eller ca. 7.0 %. Fra 1995 til 1999 en nedgangen på 223 personer eller ca. 14,9 %. Nedgangen i folketallet har spesielt berørt lokalsamfunn som Rolfsøy, Snefjord/Lillefjord, Slotten og Måsøy, mens Ingøy har hatt en relativ stabil bosetning på et lavt nivå over lengere tid. Men også Havøysund har merket fraflytting om enn i noe mindre grad en distriktene. Nedgangen i folketallet skyldes først og fremst usikre eller ustabile tider i fiskeindustrien - noe som igjen medfører at folk søker seg til områder av landet der det er lett å få arbeid. Fiske utgjør livsnerven i Måsøy samfunnet. En særdeles viktig forutsetning for å få stabilisert befolkningsutviklingen er derfor å skape stabilitet i fiskerinæringa. Tidligere var det slik at det stort sett var Oslo-området som var nedslagsfelt for folk fra nord. I dag, derimot er situasjonen den at ettersom arbeidsmarkedet i hele Sør Norge er meget bra, så er hele området sør for Trondheim nedslagsfelt for flyttestrømmen fra nord. Men det skjer også en viss sentralisering i Fylket. Hammerfest og Alta er områder som folk flytter til.

7 Befolkningssammensetning etter alder og kjønn Tabell 2. Befolkningssammensetning etter alder og kjønn pr. 1. januar i 1990, 1995 og 1999 i Måsøy Alder Menn Kvinner Totalt Menn Kvinner Totalt Menn Kvinner Totalt > Totalt Kilde: SSB Tabell 2 viser befolkningssammensetningen etter alder og kjønn i 1990, 1995 og 1999 og tar utgangspunkt i at nettoutflyttingen er lik null. Tabellen viser at i perioden 1990 til 1995 ble folketallet redusert med 119 personer. Størst var reduksjonen i aldersgruppen år (-72). Her var reduksjonen størst blant jenter. Dernest var det reduksjon i aldersgruppen år (-23). Her var reduksjonen størst blant menn, mens det faktisk var en økning blant kvinner. Videre var det reduksjon i aldersgruppen 6-12 år (jevn reduksjon for jenter og gutter) og år (jevn fordelt reduksjon). Tendensen er at folk i arbeidsaktiv alder flytter og at barn og ungdom flytter med. Jentene flytter også i større grad enn gutter. En sannsynlig årsaksforklaring kan, foruten situasjonen i fiskerinæringen være at det generelle arbeidsmarkedet er bedre tilrettelagt for yngre personer og at ungdom, spesielt jenter søker seg på videregående utdanning. Fra januar 1995 til januar 1999 ble flyttestrømmen ytterligere forsterket (-223 personer). Her var utsalgene spesielt store i aldersgruppene år (jevnt fordelt reduksjon for kvinner og menn), år (størst reduksjon blant menn), og år (noen lunde jevnt fordelt reduksjon for kvinner og menn). En naturlig konsekvens av at personer i arbeidsaktivalder flytter er at det skjer reduksjoner i de yngre aldersgrupper - noe som spesielt kommer til uttrykk i aldersgruppen 0-5. Også her er tendensen at det er folk i beste arbeidsaktive alder som flytter, men i motsetning til første halvdel av 1990 tallet så gir det mindre utslag i de yngre aldersgrupper. For eksempel er det en betydelig økning i folketallet i aldersgruppen 6-12 år og bare ubetydelige reduksjoner i aldersgruppen år og år. Fra aldersgruppen 50 år og utover er det en del variasjoner i folketallet. Også her synes årsaken å være ustabilitet i fiskerinæringa og et godt arbeidsmarkedet andre steder i landet. Andelen eldre over 60 år og utover er ikke blitt vesentlig redusert fra 1990 til 1999.

8 Fullført utdanning i prosent for personer over 16 år Tabell 3: Fullført utdanning (utdanningsnivå) i prosent for personer over 16 år i Måsøy (for Finnmark i parentes). Grunnskole Videregående Uni/høgskole ,8 (31,2) 38,9 (50,9) 8,7 (14,9) ,8 (22,6) 50,9 (53,7) 13,7 (21,1) (20,0) 52,0 (55,0) 17,0 (23,0) ,3 (30,0) 46,6 (52,5) 10,1 (17,5) ,1 (30,0) 46,9 (52,5) 10,0 (17,5) Kilde: SSB Tabell 3 viser utdanningsnivået for personer over 16 år i Måsøy kommune. Et gjennomgående trekk er at Måsøy kommune ligger til dels betydelig over fylkesgjennomsnittet hva gjelder utdanning på grunnskolenivå. Når vi derimot kommer inn på videregående skolenivå, ligger utdanningsnivået under fylkesgjennomsnittet. Det samme forhold gjelder utdanning på høgskole og universitetsnivå. Denne tendensen bekrefter de utviklingstrekk som bl.a fremkommer i tabell 2 om at det er personer i den beste arbeidsaktive alder som flytter og at barn og ungdom følger med. Dessuten viser tabellen at de arbeidsplassene som er i kommunen, ikke i tilstrekkelig grad tiltrekkes av personer med kompetanse ut over videregående skole nivå Registrert helt ledige, samt personer på arbeidsmarkedstiltak Tabell 4: Registrert helt ledige, samt personer på arbeidsmarkedstiltak i prosent av arbeidsstyrken: pr. 1. Sept. Netto 9,1 10,6 9,1 7,3 8,3 10,9 6,0 6,8 Tiltak 6,8 4,5 4,8 3,6 3,0 2,2 1,9 0,3 Brutto 15,9 15,1 13,9 10,9 11,3 13,1 7,9 7,1 Kilde: Fylkesarbeidskontoret i Finnmark Måsøy kommune har på hele 1990 tallet hatt et meget høy arbeidsledighet. Ledighetsnivået har i hovedsak vært knyttet til situasjonen i fiskeindustrien. Stabilitet i fiskerinæringen medfører stabilitet i ledighetsnivået. Fra 1997 til 1998 gikk ledigheten ned med over 5 % - noe som i hovedsak skyldes etableringen av Tobø-fisk.

9 Grunnskoler, antall skoler, klasser, elever og lærere i Måsøy kommune Tabell 5: Grunnskoler, antall skoler, klasser, elever og lærere i Måsøy kommune: skoler i alt klasser i alt elever pr. kl. elever i alt Lærere i alt , , , , , Kilde: SSB Måsøy kommune har på hele 1990 tallet hatt 5 kombinerte barne- og ungdomsskoler; henholdsvis på Gunnarsnes i Rolfsøy, Ingøy, Snefjord/Lillefjord, Måsøy og Havøysund. Antall elever og antall klasser har, til tross for stor fraflytting på hele 1990 tallet vært stabilt, med unntak av 1990 da det totalt var 17 skoleklasser med i alt 189 elever. 3 Fremtidsutvikling 3.1 Fremskriving av folketallet I fremskrivingen av folketallet er det brukt en faktor på -1,1 % nedgang pr. år. Tendensen er fastsatt av SSB og viser at folketallet fortsatt vil synke de nærmeste årene. Tabell 6: Fremskriving av folketallet år år 2000 år 2002 år 2005 år 2007 år Kilde: SSB Statistisk sentralbyrå foretar regelmessige fremskrivninger av folketallet i hver kommune. Prognosen bygger på ulike premisser. De mest sentrale er lav/høy fruktbarhet, lav/høy innvandring, ulike flyttemønstre. Et annet viktig moment er at det ikke lenger bare er det sentrale østlandsområdet som er nedslagsfelt for flyttestrømmen fra nord, men hele sør, øst og vestlandet. Et tredje viktig moment er den generelt gode situasjonen på arbeidsmarkedet. Et godt arbeidsmarked i sør vil tiltrekke arbeidskraft fra nord. Med utgangspunkt i en betydelig nedgang i arbeidsledigheten, gode tider for fiskeindustrien er fremtidsutsiktene gode for Måsøy samfunnet. En viktig målsetting med vindkraft prosjektet vil være, ikke bare å nyttiggjøre seg av det som skjer i anleggsperioden, men også få igang tiltak av mer varig karakter.

10 Viktige utfordringer Folketallet i Måsøy er redusert med ca. 40 % fra begynnelsen av 1980 tallet til i dag. En viktig utfordring for Måsøy samfunnet vil være å opprettholde bosetninga, ikke bare i tettstedet Havøysund, men også i Snefjord/Lillefjord, Ingøy, Måsøy og Rolfsøy. Helse- og sosialtjenesten står ovenfor store fremtidige utfordringer. Kommunens målsetning er en brukertilpasset helse- og sosialtjeneste. Sentralt her vil være hvordan kommunens innbyggere skal sikres likeverdig tilgang på helse- og sosiale tjenester. Å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge vil være viktig for utviklingen av Måsøy samfunnet. Utfordringene ligger spesielt innenfor forebyggende arbeid, skape variert kulturtilbud og utforme skolens innhold i samsvar med de verdier som særpreger lokalsamfunnet. Kommunikasjon og infrastruktur er grunnpillarene i et moderne samfunn. Måsøy kommune vil arbeide aktivt for å få helårsveg mellom Snefjord/Lillefjord og Havøysund, sikre buss/båtforbindelse med nabokommunen og resten av fylket og sikre en stabil strømtilførsel. Videre vil det være det være nødvendig å utbedre mobiltelefonnettet. Teknisk etat skal gi informasjon og veiledning til kommunens innbyggere på en publikumsvennlig måte. Videre vil vedlikehold og oppsyn med kommunens bygninger og anlegg, beredskap, miljø og tilrettelegging for bolig og fritidshus være sentrale målsetninger. Havnetjenesten utgjør livsnerven i Måsøy samfunnet. Det er derfor viktig at havna til en hver tid er opprustet og i stand til å møte fremtidige utfordringer. Og sist men ikke minst vil det være viktig å skape nye arbeidsplasser og utvikle et variert næringsliv. Et godt samarbeid mellom næringslivet og kommunen vil i en slik sammenheng være særdeles viktig. Innenfor kompetanseheving vil det være behov for ulike typer motiveringstiltak, alternative opplæringstilbud og et tett samarbeid mellom kommunen og skoleverket. Spesielt er arbeidsplasser for kvinner et område som må prioriteres når det gjelder bruk av offentlige midler. 4 Visjon for Måsøy samfunnet Måsøy kommune skal være en moderne og fremtidsrettet kommune hvor alle får mulighet til egenutvikling, godt samhold og trygghet i hverdagsliv.

11 11 5 Satsingsområder for kommunen som samfunn 5.1 Satsingsområde: opprettholde bosetninga Hovedmål Måsøy kommune har som hovedmålsetning å opprettholde bosetninga i alle lokalsamfunn i kommunen. Dette vil vi gjøre ved å satse på kompetanse, styrke samholdet, tilrettelegge for god kommunal tjenesteproduksjon og sikre allsidighet i næringslivet. En viktig forutsetning for å nå disse mål er blant annet å bygge på de forutsetninger som fremgår av Fylkesplanen, Handlingsplan for Kyst-Finnmark og Regionalt utviklingsprogram. Videre vil det være viktig at kommunen til en hver tid har byggeklare tomter Delmål: skape trygge arbeidsplasser Fiskeindustrien spiller en særdeles viktig rolle for Måsøy samfunnet. Det vil derfor viktig å konsolidere eksisterende arbeidsplasser, samtidig som det satses på alternative næringer. sikre fiskeindustrien og det øvrige næringsliv gode arbeidsvilkår og stabile rammebetingelser gi ansatte i kommunal sektor gode utviklingsmuligheter styrke samarbeidet mellom kommunen og næringslivet styrke arbeidet på tvers av etatsgrensene Delmål: skape utviklingsmuligheter Måsøy kommune vil være en aktiv pådriver i å skape en arena der forum for utvikling står sentralt. Sentralt her vil være et forum for næringsutvikling der samarbeid og utvikling vil være sentrale oppgaver. etablere forum for næringsutvikling tilrettelegge for attraktive arbeidsplasser, både i primærnæringene og det øvrige næringsliv kommunen som en viktig næringspolitisk aktør kommunen tar initiativ til kartlegging av muligheter som finnes for næringsutvikling.

12 Satsingsområde: helse og sosialtjenester (god kommunaltjenesteyting) Hovedmål Måsøy kommune har som målsetning å gi et helhetlig tilbud, basert på forebyggende arbeid som i hovedsak gis som hjelp til selvhjelp. Hele befolkningen skal sikres kvalitet og likeverdig tilgang på offentlig helse, sosial og omsorgstjenester Delmål: kommunal tjenesteyting Kommunale tjenester innen helse og omsorg skal ta utgangspunkt i de ulike gruppers behov. Tjenestetilbudet skal være tverrfaglige og ved behov skal det søkes samarbeid med andre kommuner og instanser. tjenestetilbudet skal være tverretatlig og tverrfaglig tjenestetilbudet skal gi et individuelt tilpasset tilbud som er helhetlig, fleksibelt og samordnet alle som ønsker det skal gis tilbud i egen eller tilrettelagt bolig alle som har behov for heldøgnspleie- og omsorg skal sikres tjenester i eget hjem, eller sikres et tilpasset tjeneste/botilbud i Havøysund forebyggende helse- og sosialt arbeid skal styrkes på alle nivå, spesielt i forhold til barn og unge tilbud for mennesker med personlige problemer og mennesker med psykiske lidelser skal styrkes helse og sosialtjenesten skal utvikle samarbeid med andre kommuner/instanser til beste for befolkningen ansatte skal ha en kompetanse som gjør at kommunen kan gi et kvalitativt godt tilbud til befolkningen arbeide for at oppsøkende spesialister kan ha kontordag i kommunen Delmål: fylkeskommunal tjenesteyting Videreutvikle samarbeid med Fylkeskommunen innen helse og omsorgstjenesten. stabil tannhelsetjeneste sikre god ambulansetjeneste god tilgang på annenlinje tjeneste innenfor hele sektorens ansvarsområde arbeide for etablering av fylkeskommunale/statlige arbeidsplasser innen helsesektoren kan etableres innenfor kommunen

13 Delmål: statlige organer Det skal gis et helhetlig tilbud til kommunens innbyggere hva gjelder arbeidsformidling, tjenester fra ligningskontor og trygdekontor. virtuellarbeidskontor; utvikle et arbeidsmarkedstilbud til kommunens innbyggere ved hjelp av ny teknologi opprettholde ligningskontor og trygdekontor i Havøysund godt samarbeid med statlige myndigheter 5.3 Satsingsområde: Kultur- og oppvekstetaten (god kommunal tjenesteyting) Hovedmål Barn og ungdom i Måsøy kommune skal vokse opp i trygge omgivelser som stimulerer dem til å bli selvstendige individer, samt styrker deres identitet og tilhørighet. Videre ønsker vi en utvikling av et sosialt og kulturelt fellesskap som skal bidra til oppvekstvilkår som er basert på trygghet, tilhørighet og egenaktivitet Delmål: Kultur og fritid Kommunens innbyggere skal ha et allsidig kultur, fritids og friluftstilbud. videreutvikle kommunens kultur og musikktilbud stimulere til samarbeid mellom frivillig organisasjoner utvikle samarbeid mellom skole, folkebibliotek og næringslivet videreutvikle klubbaktiviteter for ungdom videreutvikle kommunens turist og museumstilbud utvikle folkebiblioteket til et sentrum for det fremtidige informasjons samfunn videreutvikle og tilrettelegge for økt friluftsaktivitetet stimulere til rusfrie miljøer merking av turløyper utnytte eventuell vindmøllepark i turistøyemed

14 Delmål: Barnehager For å øke barnas egenutvikling, skal barnehagetilbudet ha lokal forankring. Det skal gis barnehagetilbud etter behov. etterutdanning av personalet ved barnehager og grunnskolen skal sikre at det pedagogiske innholdet er i samsvar med nasjonal, regionale og lokale målsetninger barnehagen skal ha lokal forankring tilpasset barnehagetilbud til brukerne Delmål: Grunnskolen Grunnskolen skal være forankret i lokalsamfunnets verdier som gir barn og unge tilhørighet og positiv identitetsutvikling. Dette skal skje gjennom videreutvikling av eksisterende og nye samarbeidsformer. grunnskolen skal ha lokal forankring med utgangspunkt i historiske, kulturelle og næringsmessige verdier elever skal sikres en tilpasset og likeverdig opplæring skolens ansatte skal få tilbud om faglig oppdatering tilrettelegge arbeidssituasjonen for ansatte for å sikre stabilitet utvikle praktiske og organisatoriske modeller som sikrer overlevering av lokal realkompetanse på tvers av generasjoner. kunnskap om lokal kultur og tradisjon skal være et viktig utgangspunkt for nyskaping og videreutvikling barn/ungdoms, samt foreldres medinnflytelse i viktige beslutningsprosesser som angår gruppen skal vektlegges satse på ny teknologi i undervisningen Delmål: Voksenopplæring Kommunens innbyggere skal ved hjelp av ny teknologi få mulighet til faglig oppdatering på hjemstedet. utarbeide voksenopplæringsplan i kommunen filial for videregående skole opprettholdes utvikle tilbud til voksenopplæring ved hjelp av ny teknologi desentralisere voksenopplæringen via distriktsskolenes dataanlegg

15 Satsingsområde: Sikre kommunikasjon og infrastruktur Hovedmål Kommunen skal sikres gode kommunikasjonsforbindelser og ha en infrastruktur som gir kommunen mulighet til å imøtekomme fremtidige krav. Mobilnettet utbedres slik at kommunens områder er dekkes fult ut. Videre må Kommunen sikres stabil strømtilførsel Delmål: helårsveg til Havøysund Kommunen vil arbeide aktivt for at helårsveg mellom Snefjord/Lillefjord/Kokelv og Havøysund realiseres i nær fremtid. Kommunen vil ha løpende dialog med vegmyndighetene om helårsveg mellom Snefjord/Lillefjord/Kokelv og Havøysund kommunen ta initiativ til en konsekvensutredning for å underbygge argumentene for en forsering av arbeidet med helårsvei (kostnad/nytte) Delmål: buss/båtforbindelse, telenett/strøm og brøyting Kommunen vil arbeide aktivt for at buss og båtforbindelsen blir best mulig for Måsøy samfunnet. I tillegg må brøytetjenesten utvides til døgnkontinuerlig virksomhet. Videre må mobilnettet og utbedres og strømtilførsel sikres. sikre hurtigbåt forbindelse mellom Hammerfest - Honningsvåg og Havøysund opprettholde dagens rutetilbud for hurtigruta sikre bedre regularitet på R889 utbedre mobilnettet sikre stabil strømtilførsel til hele kommunen daglig bussforbindelse til/fra Havøysund sikre daglig postutlevering til hele kommunen arbeide for at tungtransporttilbudet til øyene blir tilfredsstillende

16 Satsingsområde: tekniske tjenester (god kommunal tjenesteyting) Hovedmål Teknisk etat skal bidra til et funksjonelt samfunn for innbyggerne og virksomheter. Etaten skal yte god service for innbyggerne og sektormyndighetene Delmål: Publikumsservice Teknisk etat skal stå til tjeneste for kommunens innbyggere på en vennlig og hjelpsom måte. Etaten skal ved behov søke samarbeid med eksterne instanser. kort saksbehandlingstid gi informasjon og veiledning til kommunens innbyggere bryte sektorgrenser - tverrsektorielt samarbeid Delmål: Beredskap Kommunen vil satse på å opprettholde en høy beredskap. Forebyggende arbeid vil stå sentralt. sikre et faglig kompetent brannkorps forebyggende arbeid vil stå sentralt sikre et godt og lett tilgjengelig brannutstyr Delmål: Vedlikehold og tekniske tjenester Kommunens bygninger, veger, gatelys, vann- og avløpsanlegg skal vedlikeholdes slik at verdi og funksjon opprettholdes. Tekniske tjenester, hva gjelder saksbehandling og utarbeidelse av kartverk utføres med oppdatert dataverktøy. vedlikeholdsplaner for bygg, samt vann og avløpsanlegg følges opp og rulleres det utarbeides et oppdatert ledningskartverk effektiv utnyttelse av utstyr vedlikeholdsplaner for kommunale veier

17 Delmål: Bolig- og fritidshus Det skal legges til rette for boligbygging i alle lokalsamfunn i Måsøy kommune. Videre skal hyttebygging skje i henhold til gjeldende arealplan. regulering og opparbeiding av nye boligfelt må prioriteres i alle deler av kommunen videreutvikle kommunens kartsystem Delmål: Miljø Ved planlegging av nye områder og opprusting av eksisterende områder skal det legges vekt på estetikk. Forurensningen skal reduseres mest mulig. holde kommunen ren renovasjonsordningen skal holde et tilfredsstillende nivå for kommunens innbyggere kildesortering og kompostering vurderes innført som et miljøtiltak når kostnadene/effekten er avklart holdningsskapende arbeid hva gjelder miljø, estetikk innføres som et samarbeidstiltak med skoleverket øyene i kommunen skal aldri åpnes for reinbeite arbeide aktivi i henhold til den enhver tid gjeldende avfallsplan 5.6 Satsingsområde: Havnetjenester (god kommunal tjenesteyting) Hovedmål Havnetjenesten skal sørge for mest mulig effektiv trafikkavvikling hva angår gods og personaltrafikk. Videre skal havna levere tjenester til fiskeflåten og andre aktuelle brukere. Havnetjenesten skal ha ansvaret for å drive kommunens kaianlegg og havneterminaler, samt påse at nødvendig fyrlys og sjømerker er i forsvarlig stand. havnetjenesten har ansvar for at kommunens kaianlegg, trekaier og flytebrygg til enhver tid er i forsvarlig stand. I tillegg har havnevesenet ansvaret for terminalbygg, lagerhus og strømbuer. havnetjenesten skal være en pådriver mht. å få tilstrekkelig kaikapasitet for fremmedflåten

18 18 havnetjenesten skal sørge for god trafikkavvikling vurdere utvidelse av Havøysund havnedistrikt 5.7 Satsingsområde: næringsutvikling Hovedmål Måsøy kommune har som målsetning å trygge eksisterende arbeidsplasser og satse på økt verdiskapning, herunder utviklet et allsidig næringsliv og videreutvikle samarbeidet mellom kommunen og næringslivet. Videre vil det være viktig at unge etablerer seg i kommunen. En viktig forutsetning for å nå disse mål er blant annet å bygge på de forutsetninger som fremgår av Fylkesplanen, Handlingsplan for Kyst-Finnmark, Regionalt utviklingsprogram og Handlingsplan for samiske fjord- og kyststrøk Delmål: videreutvikle de næringer som finnes i dag Det vil være viktig å gi eksisterende næringsliv rammevilkår som gjør at de kan utvikle seg i positiv retning. gode rammevilkår for eksisterende næringsliv etablere forum for næringsutvikling bedre samarbeid kommune - næringslivet Delmål: ungdomssatsing Kommunen vil, i samråd med næringslivet legge til rette for at ungdom får tilbud om arbeid der deres utdanning kommer til nytte. Videre vil kommunen videreutvikle samarbeid mellom skoleverket og næringslivet der identitet og holdninger er sentrale elementer. gode ungdomstilbud/stipend synliggjøre, muliggjøre og tilpasse tilbud for ungdom videreutvikle kultur- og fritidstilbud for ungdom styrke samarbeidet mellom skole og næringslivet sommerjobb for ungdom brev hjemmefra - kontakt med borteboende studenter få til et samarbeid med universitet/høyskoler

19 Delmål: etablere nye næringer Kommunen vil bidra til at det gis muligheter for å satse på nye næringer som skaper ringvirkninger for lokalsamfunnet. Det må satses på at etablering av vindkraftverket gir ringvirkninger for lokalsamfunnet. moderne teknologi (it) satse på turisme - synliggjøre Måsøy som et turist sted utvikle havbruksnæringen gjennom etablering av slakteanlegg og legge til rette for videreforedling vurdere etablering av Catering nyttiggjøre seg av de ringvirkninger vindkraftverket skaper etablere kråkebolleproduksjon i Havøysund Delmål: større fiskefartøy Erfaring viser at man lykkes best med flåtefornyelse der man har tradisjon og kultur. For Måsøy kommunes vedkommende vil dette være i kyst- og ringnotfiske, og til en viss grad der disse fiskeriene kombineres med rekefiske. Innsatsen for å få større fiskefartøy bør settes inn her. flåtetilførsel må ha som mål: - å skaffe råstoff til industrien - å skape arbeidsplasser - å sikre rekruttering Delmål: infrastruktur Kommunen har som målsetning å videreutvikle infrastrukturen for å styrke fiskerinæringa i kommunen. Dette gjøres gjennom satsing på infrastruktur knyttet til havneområder, nyetableringer, kultur- og friluftstilbud, barnehager og kommunikasjonstilbud. opprustning av sentrumsplan og VVA-anlegg havneutbygging plass for nyetableringer service og velferdsbygg til lokale og fremmede fiskere

20 20 boligtilbud til fremmed arbeidskraft regulere nye boligfelt 6 Kommunen som organisasjon 6.1 Dagens situasjon Kommunens organisasjonsstruktur Måsøy kommune har fra og med budsjettåret 1999 redusert sine rammeområder fra 7 til 4. Rammeområdene i dag er: sentraladministrasjonen, kultur- og oppvekstetaten, helse- og sosialetaten og teknisk etat Økonomiske rammebetingelser Tabell 7 viser etatenes rammer for 1999: Driftsutgifter Driftsinntekter Sentraladministrasjonen , ,- Kultur- og oppvekstetaten , ,- Helse- og sosialetaten , ,- Teknisk etat , ,- Inntektene for 1999 fordeler seg på følgende måte: Rammeoverføringer kr ,- Skatteinntekter kr ,- Andre inntekter kr ,- kr ,- De statlige rammeoverføringer er økt med ,- til kr ,-. I dette ligger beløpet ligger også skjønnstildelingen på 1.1 mill. Skatteanslaget er må kunne sies å være nøkternt og ligger bl.a under revidert budsjett for 1998.

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Selbu kommune. Samfunnsdelen i kommuneplan

Selbu kommune. Samfunnsdelen i kommuneplan Selbu kommune Samfunnsdelen i kommuneplan 2005 2016 2 Innholdsfortegnelse Side Forord 3-4 Visjon og verdier 5 Kommunal tjenesteproduksjon 6 Stedsutvikling og boligtilbud 7 Næringsutvikling 8 Oppvekstmiljø

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Valgprogram for perioden 2011-2015

Valgprogram for perioden 2011-2015 VALGPROGRAM 2011 2015 BERLEVÅG HØYRE Visjon: Berlevåg og Kongsfjord skal fortsatt være gode og trygge steder å bo. Vår viktigste utfordring framover blir å tilrettelegge for nye arbeidsplasser og snu flyttestrømmen

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Kommuneplanens strategidel

Kommuneplanens strategidel Kommuneplanens strategidel Forslag til mål-og rapporteringssystem Definisjoner Visjon Overordnede mål Hovedmål Tiltak Et omforent framtidsbilde som kommunen ønsker å bli identifisert med Ikke konkretiserte

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER Rennebu et godt sted å være! Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 13.9.2013

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER

INTENSJONSAVTALE. FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER INTENSJONSAVTALE FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER STYRINGSGRUPPAS FORSLAG TIL INTENSJONSAVTALE FOR ETABLERINGEN AV EN NY KOMMUNE ---

Detaljer

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Bakgrunn Åpenbare utfordringer Høy andel av innbyggere over 80 år Lavt utdanningsnivå i gruppen 30-39 år Høy andel uføretrygdede Lav leseferdighet blant 5. klassingene

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen.

Søknadsskjema for Bolyst. Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen. 2. Hvem er juridisk eier av Glåmdal regionråd, org nr 995 192 691 3. Søknadsbeløp: 1 750 000 4. Når skal prosjektet

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 AGDENES KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 03.05.2010 i sak 11/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Planstrategi 2012 Det store utfordringsbildet. Formannskapets behandling 6. mars 2012

Planstrategi 2012 Det store utfordringsbildet. Formannskapets behandling 6. mars 2012 Planstrategi 2012 Det store utfordringsbildet Formannskapets behandling 6. mars 2012 Rollefordeling Administrasjon - Politikk Administrasjonen Beskriver utviklingstrekk og utfordringer Politisk prosess

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret SKAUN KOMMUNE AKTIV ATTRAKTIV Kommuneplanens samfunnsdel 2013 2024 vedtatt i kommunestyret 14.02.13 Forord Skaun kommune ligger sentralt plassert i Trondheimsregionen mellom storbyen Trondheim og kommunene

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune 2013 Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune Plan- og utviklingsavdelingen 03.05.2013 Innhold Innledning... 3 Målsetning... 3 Nøkkeltall... 3 Kompetanse... 4 Finansiering... 4 Intern/eksternopplæring...

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

INTENSJONSAVTALE OM KOMMUNESAMMENSLÅING MELLOM MÅSØY, KVALSUND KOMMUNE OG HAMMERFEST KOMMUNER

INTENSJONSAVTALE OM KOMMUNESAMMENSLÅING MELLOM MÅSØY, KVALSUND KOMMUNE OG HAMMERFEST KOMMUNER 2016 Måsøy, Kvalsund og Hammerfest kommuner INTENSJONSAVTALE OM KOMMUNESAMMENSLÅING MELLOM MÅSØY, KVALSUND KOMMUNE OG HAMMERFEST KOMMUNER Avtaleutkast per 3.4.2016 Innledning Det er enighet i Måsøy, Kvalsund

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

INTENSJONSAVTALE OM KOMMUNESAMMENSLÅING MELLOM MÅSØY, KVALSUND OG HAMMERFEST KOMMUNER. Avtaleutkast per

INTENSJONSAVTALE OM KOMMUNESAMMENSLÅING MELLOM MÅSØY, KVALSUND OG HAMMERFEST KOMMUNER. Avtaleutkast per 2016 Måsøy, Kvalsund og Hammerfest kommuner Formatert: Skriftfarge: Blå INTENSJONSAVTALE OM KOMMUNESAMMENSLÅING MELLOM MÅSØY, KVALSUND OG HAMMERFEST KOMMUNER Avtaleutkast per 3.4.2016 Innledning Det er

Detaljer

Kvalsund & Hammerfest kommuner. INTENSJONSAVTALE OM KOMMUNESAMMENSLÅING MELLOM KVALSUND KOMMUNE OG HAMMERFEST KOMMUNE Avtaleutkast per 3.4.

Kvalsund & Hammerfest kommuner. INTENSJONSAVTALE OM KOMMUNESAMMENSLÅING MELLOM KVALSUND KOMMUNE OG HAMMERFEST KOMMUNE Avtaleutkast per 3.4. 2016 Kvalsund & Hammerfest kommuner INTENSJONSAVTALE OM KOMMUNESAMMENSLÅING MELLOM KVALSUND KOMMUNE OG HAMMERFEST KOMMUNE Avtaleutkast per 3.4.2016 Innledning Det er enighet i Kvalsund og Hammerfest kommuner

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler Forslag til planprogram Kommunedelplan for barnehager og skoler 2017-2029 26.4.2016 Forslag til planprogram for barnehager og skoler i Alta kommune Side 1 Innhold 1.0 Bakgrunn og forankring i kommunens

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR ROAN - SAMFUNNSDEL 2015 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR ROAN - SAMFUNNSDEL 2015 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR ROAN - SAMFUNNSDEL 2015 MÅL OG STRATEGIER Vedtatt i kommunestyret den 25. juni 2015, sak Oppdragsnavn: Kommuneplan for Roan Samfunnsdel 2015 Oppdragsgiver: Roan kommune Revisjon 02 Dato

Detaljer

Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Overskrift. Undertittel ved behov

Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Overskrift. Undertittel ved behov Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer Overskrift Undertittel ved behov Kortversjon av «Oversiktsarbeidet Folkehelsa i Fauske» - status 2016 Hvorfor er det viktig å

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser Befolkningsprognoser 2010-2022 Grunnlag for kommunen i diskusjonen om utvikling av tjenestetilbud og framtidige kommunale investeringer Vedlegg til kommunedelplanene 17.11.2010 1 Befolkningsframskrivning

Detaljer

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06. Kommunedelplan for folkehelse og forebygging «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.14 1 Innhold Innhold... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 Regional

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Kommunalt plan- og styringssystem

Kommunalt plan- og styringssystem Kommunalt plan- og styringssystem Levanger og Verdal 7. juni 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plan- og styringssystemet... 3 3. Årshjulet... 4 4. Plan- og styringssystemets dokumenter... 5 4.1 Planlegging...

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

EFFEKTMÅL. Nytt kommunalområde for Miljø og Plansaker. Basert på medvirkningsseminar 10.3.16 Bearbeidet av Prosjektgruppa 29.3.16

EFFEKTMÅL. Nytt kommunalområde for Miljø og Plansaker. Basert på medvirkningsseminar 10.3.16 Bearbeidet av Prosjektgruppa 29.3.16 EFFEKTMÅL Nytt kommunalområde for Miljø og Plansaker Basert på medvirkningsseminar 10.3.16 Bearbeidet av Prosjektgruppa 29.3.16 1 INNHOLD SIDETALL Framtidsfortelling 3 Effektmål 4 Verdier 6 Seminarsammendrag

Detaljer

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Strategisk næringsplan Elverum kommune Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Hva er status? Vi gjennomførte et halvdags innspillsseminar 21.januar med 40 deltakere fra næringslivet. Prosessleder Inger Karin

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

Saksfremlegg. Formannskapet i Alta har rullert Perspektivskissen for Vest-Finnmark Regionråd.

Saksfremlegg. Formannskapet i Alta har rullert Perspektivskissen for Vest-Finnmark Regionråd. Saksfremlegg Saksnr.: 08/4485-2 Arkiv: U01 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: FELLES STRATEGISK PLAN - RULLERING OG VIDEREUTVIKLING Planlagt behandling: Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

ARBEID MED INTENSJONSAVTALE

ARBEID MED INTENSJONSAVTALE ARBEID MED INTENSJONSAVTALE Det tas sikte på å lage en så kortfattet og lettlest intensjonsavtale som mulig (5-10 sider). Dokumentet må samtidig være så vidt konkret at innbyggere og politikere får et

Detaljer

Møtedato 15.6.2010 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 2010-2013.

Møtedato 15.6.2010 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 2010-2013. Sentraladministrasjonen Samferdselsavdelinga Arkivsak: 09/01280 Arkivkode: _ Saksbeh: David Karlsen Ugradert Saksgang Fylkestinget Møtedato 15.6.2010 Saksnr. 10/22 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET Sunndal kommune INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. utkast 22.01.2016 HARRIET BERNTSEN UTARBEID AV FORHANDLINGSUTVALGENE I SUNNDAL OG NESSET KOMMUNER 1 INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. utkast 22.01.2016

Detaljer

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging Planlegging Grunnlag for politisk styring Samtidig planlegging Unikt at alle kommuner og alle fylkeskommuner skal utarbeide planstrategier samtidig i 2016 Kommunestyrene og fylkestingene skal stake ut

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

Samfunnsplan Porsanger kommune 5. juni 2014

Samfunnsplan Porsanger kommune 5. juni 2014 Arbeidsutkast Samfunnsplan Porsanger kommune 5. juni 2014 Hensikt Samfunnsplanen skal utarbeides som en overordnet strategisk plan for samfunnsutvikling i Porsanger kommune Skal dekke 2014-2026 Sluttsituasjon

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Koblingen folkehelse planlegging

Koblingen folkehelse planlegging Koblingen folkehelse planlegging Helhet folkehelselov - kommuneplan Lovgrunnlag Kommunens planprosesser Kunnskapsgrunnlaget og planlegging Eksempler fra oversikt i Oppland Wibeke Børresen Gropen Oppland

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesordfører - Det nasjonale fagskoleutvalget leverte sin utredning «Fagskolen et attraktivt

Detaljer

Ellen Samuelsen, Steinkjer kommune Gerhard Dalen, Trondheim kommune. Kulturloven og kulturplanlegging

Ellen Samuelsen, Steinkjer kommune Gerhard Dalen, Trondheim kommune. Kulturloven og kulturplanlegging Ellen Samuelsen, Steinkjer kommune Gerhard Dalen, Trondheim kommune Kulturloven og kulturplanlegging Kulturloven et slag i luften? Mange er avventende til virkningen av kulturloven Kulturloven krever aktiv

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer

Nordkapp kommunes Næringsfond:

Nordkapp kommunes Næringsfond: Nordkapp kommunes Næringsfond: Målet med støtteordningen kommunale næringsfond er å styrke kommunens mulighet til lokalt næringsutvilkingsarbeid med utgangspunkt i lokalmiljøets forutsetninger og muligheter.

Detaljer

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner Ungdomssatsing Nordkyn Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner 1 Hovedprosjekt Ungdomssatsing Nordkyn 1. Innledning Lebesby og Gamvik kommuner er to kystkommuner i Finnmark med ca.2500 innbyggere totalt.

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Saknr. 14/11941-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel:

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Budsjettpremisser 2013 2016 Gratangen kommune Vedtatt av Gratangen kommunestyre i møte 24. september 2012

Budsjettpremisser 2013 2016 Gratangen kommune Vedtatt av Gratangen kommunestyre i møte 24. september 2012 Gratangen kommune Saksnr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb Deres ref. Dato 12/841-7 150 SEN//EID 01.10.2012 MELDING OM POLITISK VEDTAK - BUDSJETTPREMISSER 2013-2016 Fra møtet i Kommunestyre den 24.09.2012, saksnr

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune.

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune. Sørfold Senterparti Sørfold - best som egen kommune. VÅRE VEIVISERE VIL VÆRE: Bestå som egen kommune Ta hele Sørfold i bruk Trygghet i alle livets faser Tenke miljørettet Kultur gir liv Hjelpe ungdom til

Detaljer

Røyrvik - Lierne Kommunereform internt arbeidsdokument

Røyrvik - Lierne Kommunereform internt arbeidsdokument Røyrvik - Lierne Kommunereform internt arbeidsdokument UTKAST TIL INTENSJONSAVTALE RØYRVIK/LIERNE RÅDMENNENES ARBEIDSDOKUMENT 17.09.15 OLA PEDER TYLDUN KARL AUDUN FAGERLI PATRIK LUNDGREN RÅDMANN RØYRVIK

Detaljer

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0095/0002 Saksmappe: 2014/2434-38 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 03.11.2016 Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune 2016-2028 Utvalg Møtedato

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal.03.01 Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 01-016 gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode sko Utviklingsmål

Detaljer