VEKOS AS. Mobile vanntåkeanlegg. Brannvernskonferansen ved Gjert Olaf Kristiansen. Ivar Haugenes/ /Om Vekos AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEKOS AS. Mobile vanntåkeanlegg. Brannvernskonferansen 2013. ved Gjert Olaf Kristiansen. Ivar Haugenes/13.05.09/Om Vekos AS"

Transkript

1 VEKOS AS Brannvernskonferansen Mobile vanntåkeanlegg ved Gjert Olaf Kristiansen

2 Vekos AS Vekos AS har siden 2002 levert høytrykk vanntåke sprinkleranlegg bl.a. montert om bord i passasjerskip hvor det største anlegget var på dyser. I 2003 ble det første vanntåke sprinkler anlegget levert i Norge (Det Norske Storting). Pr i dag har vi installert ca høytrykkdyser om bord i skip i Norge og Sverige. Det første mobile vanntåkeanlegget Q1 ble levert i 2004 i Norge og det er det jeg skal holde ett innlegg om her i dag.

3 Historikk: Hva er status for mobile vanntåkeanlegg? I 2004 var det fem firmaer som var invitert til å være med på et prosjekt med automatiske mobile slukkesystem igangsatt av DSB og skulle testet ut ved Sintef i Trondheim. DSB så for seg at denne type anlegg skulle bli lagt under hjelpemiddelsentralen i hver enkelt kommune slik at de kunne rotere mellom leiligheter etter behov. Dette er fortsatt til utredning 7 år etter at testene ble utført i Trondheim. De mobile slukkesystemene skulle utvikles for i første hånd å sikre risikoutsatte personer i sine egne hjem. Systemet skulle også være ett alternativ i omsorg og serviceboliger som sikring for de mest utsatte personer som ikke klarte å håndtere en brannsituasjon eller hadde vanskeligheter med å komme seg i sikkerhet ved ett branntilløp samt for røykere. En hurtig aktivering og en tidlig bekjempning av en brann var avgjørende og var ett av kriteriene til myndighetene. Etter at alle tester var utført på Sintef i Trondheim ble det nøye vurdert hvem som hadde kommet igjennom nåløyet. Det mobile høytrykks vanntåkesystemet Q1 var ett av disse som kom best ut og optimismen var relativt stor fra den svenske leverandørens og den norske distributøren sin side.

4 : Det ble satt i gang et omfattende markedsføringsapparat i etterkant av rapportene som kom fra Sintef / DSB. Kommuner, brannvesen, de ansvarlige for kommunens eiendommer og utleie av leiligheter, boligbyggelag og andre stiftelser som får inn personer i sine boliger med dårlig bo-evne ble kontaktet. Vi har deltatt på brannvernskonferanser, forebyggende forum, det er foretatt mange demonstrasjoner for brannfolk, helse og folk innenfor eiendomsmassen til de forskjellige kommuner med mere de 7 siste årene. Alle disse tiltakene har blitt mottatt med stor entusiasme fra de forskjellige etater og optimismen fra oss leverandører har vært like stor hver gang vi har vært på disse konferansene og fått all den gode og positive tilbakemeldingen. Dessverre så viser det seg at det er der og da, at interessen er stor og når vi tar kontakt etter en tid, så er ofte entusiasmen borte, eller det finnes ikke penger, eller det viser seg å bli vanskelig å få dette inn i hjemmet til folk. I 2005 var det fem leverandører som testet hos Sintef. Pr. dag er det ett firma tilbake som fortsatt har det mobile vanntåkesystemet i sin portefølje og det er Vekos AS.

5 Hvor mange anlegg er levert i de nordiske landene pr dato? Sverige 584 stk. Norge 120 stk. Danmark 56 stk. Finland 6 stk. Totalt 766 stk. Av disse 766 systemene som alle er plassert ut i boliger til folk med rusproblemer, demente, psykisk syke personer og mennesker med dårlig bevegelsesmuligheter har det vært ca 60 branntilløp hvor systemet har løst ut og reddet både liv og materiell.

6 Hvorfor er det levert ett antall av 584 stk. i Sverige og vesentlig mindre i de andre Nordiske landene? I Sverige var det enkelte kommuner som tok tak i problemet vedr. de som hadde dårlig bo-evne og fikk kartlagt et behov. Ut fra dette bestilte de ett antall system og plasserte ut til de som var mest utsatt. Bare i Karlstad kommune ble det installert ca. 230 mobile anlegg. Denne byen alene har 100 anlegg fler enn i Norge.. I Danmark er det ikke mange system ute pr. dato, men i København er det nå satt i gang ett større prosjekt hvor det skal ut ett stort antall mobile system. København er nå inne i den siste fasen hvor det blir bestemt hvilke type system kommunen kommer til å gå for og Q1 er ett av systemene som er med videre. Denne modellen som de arbeider frem i København vil med all sannsynlighet bli det de kommer til å satse på i resten av Danmark. Antallet av utplasserte mobile anlegg vil derfor innen utgangen av 2013 være økt kraftig i Danmark. I Norge er det plassert ut ca 120 stk. mobile vanntåkesystem. Det må ett regelverk til for å få midler i den enkelte kommune til denne type tiltak. Det har tatt 7 år nå siden testene ble utført og 10 år siden DSB lanserte dette prosjektet.

7 Hvor er anleggene levert i Norge? Det er 34 kommuner og 2 private firmaer som har anskaffet Q1. De kommuner som har flest er Trondheim med 25 stk, Oslo har 18 anlegg, Namsos 7 og Gran på Hadeland 7 stk mobile vanntåkeanlegg. Trondheim kommer jeg inn på senere i foredraget. Oslo har de fleste anleggene montert i rus boliger. I disse boligene skal det nå inn faste vanntåkeanlegg og de mobile anleggene skal flyttes til andre beboere innenfor ungdoms institusjoner. Gran kommune var tidlig ute og har 6 anlegg som er plassert innenfor rus og demens. Turisthytter i Hemsedal har noen anlegg i hytter hvor det ville være vanskelig å komme seg i sikkerhet hvis det skulle bryte ut en brann. NBLF (Norsk Brannbefals Landsforbund) startet ett prosjekt hvor det ble anskaffet 21 stk. anlegg som ble gitt til kommuner som kunne framvise at de hadde ett behov. Vår bidrag i dette prosjektet var å levere anleggene til nesten kostpris og holde installasjonskostnadene nede på et lavest mulig nivå. Ellers er det levert ett mindre antall anlegg til div. kommuner. At det er levert flere systemer i Sverige enn i Norge skyldes nok at kommunene der borte har vært mer framsynte enn hva vi har vært i Norge frem til nå.

8 Q1 - Installasjon i 2 rom.

9 Installasjon base system Detektor Manøver panel Rømnings alarm -Lys -Lyd Eksempel på alarm kobling Person søkere GSM Tele Trygghets alarm Brann alarm Kraft Alarm tilkobling Tekniske data Kraft 230V / 16 amp Vannforbruk 7,3 liter / min Deteksjon Røyk+varme Drifts tid minutter Deknings område 24 m2 Vekt (u/vann) 56 kg Slukke middel 130 liter vann Installasjons tid 2 timer

10 Hvordan har Trondheim kommune organisert mobile vanntåkeanlegg: Trondheim var en kommune som tidlig viste interesse for de mobile tåkeanleggene. De var opptatt av at de med dårlig bo-evne måtte bli sikret mot brann på lik linje med at de var sikret med komfyrvakt, brannalarmsystem, rullestol etc. Instanser innen helse og omsorgstjenesten sammen med brannvesenet gjorde en kartlegging av behovet samtidig som det ble poengtert overfor ledelsen i kommunen at det følger ett ansvar for å ivareta sikkerheten til de med dårlig bo-evne. Det ble gitt midler for å kjøpe inn ett antall anlegg. Sammen med leveransen av disse systemene ble personell kurset av Vekos AS slik at de selv kunne ta seg av service og vedlikehold, samt flytting av systemene fra en leilighet til en annen For å kunne klare å ha kontroll på alle de 25 systemene som skulle plasseres ute i 25 forskjellige leiligheter til de beboerne som hadde det største behovet ble det utviklet en håndteringsplan som vises på de neste sidene.

11

12 Punktvis håndteringsplan v/montering/demontering av mobile vanntåkeanlegg av merket Q-1 Kriterier for behov Gjelder hjemmeboende i alle boliger som mottar tjenester fra helse og velferd. Personen er ikke i stand til å komme seg ut. Brannfarlig adferd. Meldes fra hjemmetjenesten eller øvrige enheter. Bruker har kognitiv svikt / demens. Bruker er lettere psykisk utviklingshemmet. Rus og/eller psykiatri Bruker er en fare for seg selv og sine omgivelser Tilbakemeldinger fra urolige / bekymrede pårørende eller naboer. Handling: Ansvar 1. Melde behov til Enhet for service og internkontroll.i Hjemmetjeneste Helse og velferd. (ESIKT) Velferdskontorer Rus/psykiatri 2. Fotografere og fremskaffe tegningsgrunnlag av leilighet ESIKT v/tore Foss 3. Dialog med bruker/enhet/leder ESIKT for å kartlegge ESIKT om leiligheten tilfredsstiller krav til dekningsgrad, om bruker aksepterer installasjonen og om behovet er reelt. 4. Avhente tillatelse fra huseier hvis leiligheten ikke er eid ESIKT av Trondheim kommune eller leietaker. 5. Bestilling av elektriker og anvisning av plass for 16A ESIKT stikkontakt. Elektrikerfirma med fast 6. Transport fra lokal lagringsplass til monteringssted. Evt. flytting fra leilighet som ikke behøver Q-1 lenger..gjenbrukslager disponerer bil/mannskap til jobben. 7. Bestilling av montering, samt sørge for tom leilighet. Hjelpeapparat må informeres, da de kan sørge for at bruker er borte fra leilighet på monteringsdag. avtale. Hjelpemiddelteknikere fra Fysio-/ergotjenesten i Trondheim kommune. Gjenbrukslager i kommunen. ESIKT 8. Montering, testing, igangsetting av enheten. Hjelpemiddelteknikere 9. Opplæring av bruker og hjelpeapparat. ESIKT 10. Håndtering/oppdatering av dokumentasjon etter ESIKT montasje/flytting. 11. Årlig service som styres fra ESIKT. Hjelpemiddelteknikere. ESIKT

13 Hva er Trondheims kommunes erfaringer med disse systemene: Fordeler: Stabile, pålitelige anlegg. Lite servicebehov utenom den årlige servicen. Kunnskap om nytteverdien i hele systemet. Ledere som ser nytteverdien i systemet. Ansvarliggjøring av en person som håndterer hele prosessen. Ett anlegg slukket ett branntilløp som sist det brant kostet 11 millioner samt bortfall av 30 institusjonsplasser som måtte letes fram andre plasser. Siste branntilløp kostet litt maling og ett par dager med tørking. Utfordringer: Anleggene er litt store og tunge. Omløpshastigheten er enkelte ganger stor ( 2 3 år.) Vanskelige brukere ( rus, rot, kompiser etc.) Lovverket ( husleieloven ) gjør det vanskelig å ta seg inn for å gjøre service, installere etc. Her ser vi at det er mulig å få anlegg ut til de med ett særskilt behov bare det er noen ildsjeler som ikke tar nei for ett endelig svar fra de litt høyere oppe i systemet.

14 Hva med antall utløste mobile anlegg i Norge og Sverige: Det er ca. 60 Q1 anlegg som er løst ut på grunn av røyk eller branntilløp og fungert slik det er forventet. Om ikke anleggene hadde blitt løst ut, så ville statistikken over personer som omkommer i brann ha vært høyere enn hva den er i dag. Antall omkomne i brann i Norge og Sverige hittil i år. ( ) Norge : 29 personer. Sverige: 47 personer. Om det hadde vært installert mobile slukkesystem eller automatiske slukkesystem (sprinkler høytrykk, lavtrykk eller konvensjonelt) så er ville disse tallene vært betydelig redusert. Leverandøren av Q1 rapporterer at de siste ukene har Q1 slukket 6 branntilløp i boliger i Sverige.

15 Solskinnshistorie Hei Kristiansen! Henviser til telefonsamtale og sender deg noen linjer om en hendelse vi hadde i Fredrikstad i går. Beboer bor i en kommunal leilighet i en blokk der det i går ettermiddag tok fyr i et askebeger/papir på et salongbord i stua. Vanntåkeanlegget løste raskt ut og slukket brannen. Naboer fikk varslet brannvesenet og beboer kom fra hendelsen uten fysiske skader. Alle branner begynner i det små, og vanntåkeanlegget fikk slokket brannen i en tidelig fase. Veldig positivt å se at en slik teknisk installasjon fungerte som forutsatt. Etter litt vannsøl på gulvet fremstår leiligheten i dag som beboelig. Alltid hyggelig å kunne melde om slike solskinnshistorier!! mvh Tomas Søland branningeniør, Fredrikstad Brann-og redningskorps mobil tlf

16 Trygg Hjemme: Dette var ett offentlig utvalg som ble utnevnt av den norske regjering i 2010 for å gjennomgå sikkerheten til særskilte risikogrupper. Dette utvalget gjorde seg ferdig i 2012 og sendte det videre til stortinget for videre vurdering. I denne vurderingen var det stor fokus på automatiske slukkesystemer, deriblandt også de mobile slukkesystemene. Hva som er skjedd videre etter at Stortinget har sett på dette vites ikke sikkert, men ryktene sier at dette er sendt tilbake til DSB for ev videre utredning. Det må lovendring til for at mobile slukkesystem skal kunne komme innenfor hjelpemiddelsentralen? Er det mulig å få til et samarbeid med forsikringsbransjen? Kan det være en tanke å få organisasjoner som Seniorsaken mer interessert i produktet? Finnes det andre der ute som det er verdt å ta kontakt med i forhold til sikring av disse risikogruppene? Det er helt sikkert mye mer man kan gjøre og mye er allerede gjort i forhold til markedsføring av mobile anlegg, men innspill fra andre blir mottatt med takk. Status for mobile slukkeanlegg er pr. dato at omsetningen er relativt lav i forhold til behovet vi ser der ute. Takk for meg.

- Det. er deilig. å slå Side. Magasinet Utgave 3 Juni 2011. økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag

- Det. er deilig. å slå Side. Magasinet Utgave 3 Juni 2011. økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag Magasinet Utgave 3 Juni 2011 03 - Det økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag er deilig Et verdig liv Flere eldre betyr utfordringer i å sikre en verdig siste fase av livet

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

Rømning av eldre mennesker i private boliger

Rømning av eldre mennesker i private boliger Rømning av eldre mennesker i private boliger Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord / Haugesund. Avdeling Haugesund ingeniørfag Studieretning brann Våren 2011 Mildrid Arianson Kandidatnummer 68 Hilde

Detaljer

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Et utviklingsprosjekt finansiert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus (høsten 2010). 2 Forord Tannhelseprosjektet ble påbegynt

Detaljer

BO TRYGT OG GODT HJEMME

BO TRYGT OG GODT HJEMME BO TRYGT OG GODT HJEMME En forstudie av Agderkommunenes bruk av velferdsteknologi AUD FINDAL DAHL OG MARIANN FOSSUM Senter for omsorgsforskning rapportserie nr. 7-2012 Senter for omsorgsforskning, rapportserie

Detaljer

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Barn i kommunale boliger

Barn i kommunale boliger Barn i kommunale boliger Erfaringer fra Barneombudets ekspertgruppe Innhold Bakgrunn... 3 Hva er en kommunal bolig?... 4 Barneombudets målsetting og metode... 5 Møter... 5 Ekspertenes råd og erfaringer...

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem Trondheim kommunerevisjon Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i Sammendrag Bakgrunn og problemstillinger Kapittel 4A i pasientrettighetsloven omhandler helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som

Detaljer

Ungbo mellom omsorg og forebygging

Ungbo mellom omsorg og forebygging Marit Ekne Ruud Ungbo mellom omsorg og forebygging Evaluering av Ungbotiltaket i Oslo og Trondheim 275 Prosjektrapport 2000 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Ungbo mellom omsorg

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Forprosjekt Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovskartlegging 15. august 2012. Prosjekttittel: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovsområde: Fremtidens eldreboliger Prosjekteier

Detaljer

HighTech omsorg. Velferdsteknologi: Hånd i hanske side 24. Fornøyd med Megastore side 26. Teknologiboligen. Største prosjekt på land i Norge side 16

HighTech omsorg. Velferdsteknologi: Hånd i hanske side 24. Fornøyd med Megastore side 26. Teknologiboligen. Største prosjekt på land i Norge side 16 Nr 2 / juni 2014 Et magasin fra Onninen Velferdsteknologi: HighTech omsorg side 4 Fornøyd med Megastore side 26 Største prosjekt på land i Norge side 16 Teknologiboligen side 10 Hånd i hanske side 24 Kolonn:14/02

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

BRANN. Mange har kjøpt for dårlige skumslokkere. Brannsikkerheten på Bybanen i Bergen er bra. Nr. 7-2010 - 85. årgang. Side 8.

BRANN. Mange har kjøpt for dårlige skumslokkere. Brannsikkerheten på Bybanen i Bergen er bra. Nr. 7-2010 - 85. årgang. Side 8. Nr. 7-2010 - 85. årgang Mange har kjøpt for dårlige skumslokkere Side 8 Brannsikkerheten på Bybanen i Bergen er bra Side 18 www.brannvernforeningen.no 1 Leverandørguiden side 37-43 UTGIVER: Norsk brannvernforening

Detaljer

KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås

KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås Utarbeidet for JURK av stud.jur. Elin Norberg Aase, Saman Sher Afgan, Toril Strand Husevåg, Susana Løveid, Synne Skoglund,

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver:

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter 07.01.15 En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: - En rehabiliteringsmodell ulikt alt annet (en kortfattet

Detaljer

Tenk smått og tenk selv

Tenk smått og tenk selv Tenk smått og tenk selv Tekst: Sølvi Linde Foto: Kaja Fjørtoft Nilssen Owren Steinar Løland åpner med å takke SOR for invitasjonen og for anledningen å si noe om èn måte å løse en utfordring knyttet til

Detaljer

Riktigere medisinering og mer selvstendighet?

Riktigere medisinering og mer selvstendighet? - Åpen Rapport Riktigere medisinering og mer selvstendighet? Erfaringer med automatisk medisindispenser i Bærum kommune Forfatter Ingrid Storruste Svagård, Dag Ausen, Mette Røhne, SINTEF IKT Elisabeth

Detaljer

Trondheim Private Omsorgstjeneste AS omsorgsfulle tjenester av høy kvalitet

Trondheim Private Omsorgstjeneste AS omsorgsfulle tjenester av høy kvalitet Kort presentasjon av: Dette er en firmapresentasjon som er ment å gi et kortfattet innblikk i hva vi kan bidra med som leverandør av helse- og omsorgstjenester. Mer detaljer finner du på våre nettsider:

Detaljer

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00.

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komitè for levekår Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: Oppmøte Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk

Detaljer