Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune"

Transkript

1 Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 14/90 Møtedato/tid: , kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, Lillemøterom Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan, nestleder Gerd Mary Fegstad Jostein Selnes Merja Korkman Forfall: Andre møtende: Kopi: Varamedlem 1 og 2 til orientering Ordfører Rådmann Revisjon Midt-Norge IKS Sakliste 018/14 019/14 020/14 021/14 022/14 023/14 024/14 025/14 026/14 027/14 028/14 Godkjenning av protokoll fra møte den Sikkerhet på skoleturer - Ny orientering til kontrollutvalget Statsarkivets tilsyn med arkivene i Snillfjord kommune Orientering til kontrollutvalget Tilsynsrapport vedr. brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid - Orientering til kontrollutvalget Salg av aksjer i Trønderenergi AS - Orientering til kontrollutvalget Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune Risiko- og vesentlighetsanalyse selskapskontroll Bestilling av forvaltningsrevisjon Forslag til møteplan for 2. halvår 2014 Referatsaker Eventuelt Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven 31. Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/ Eva J. Bekkavik på telefon , eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Trondheim, Oddvar Lian (sign.) Leder av kontrollutvalget Eva J. Bekkavik konsek, Konsek 1

2 Godkjenning av protokoll fra møte den Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 018/14 Eva J. Bekkavik 033, &17 14/90-2 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes. Utrykt vedlegg: Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte (utsendt tidligere) Saksutredning Godkjenning av møteprotokoll. 2

3 Sikkerhet på skoleturer - Ny orientering til kontrollutvalget Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 019/14 Eva J. Bekkavik 033, &58, 13/18-21 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Saken legges frem uten forslag til vedtak. Vedlegg Sikkerhet på skoleturer Sikkerhet på turer ved oppvekstsentra i Snillfjord kommune Orientering til kontrollutvalget Saksutredning På kontrollutvalgets møte ble det under sak 27/2013 Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune, vedtatt å be administrasjonen om en skriftlig orientering vedr. Formannskapets sak 102/2013 brannulykken med skoleelever på fjelltur. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: Kontrollutvalget ønsker en orientering vedr. formannskapets sak 102/2013 brannulykken med skoleelever på fjelltur. Hva har Snillfjord kommune gjort for å forhindre at slikt skjer igjen? Åge Røe, konst. rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget på utvalgets møte i sak 40/2013. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. Utvalget ønsker en oppsummering på hva hver enkelt enhet har svart vedr. rådmannens henvendelse om rutiner for å ivareta barns sikkerhet ved turer. Oppsummeringen legges frem på kontrollutvalgets møte i mai/juni. Åge Røe, kommunalsjef oppvekst, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget på utvalgets møte i sak 13/2014. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: Kontrollutvalget ønsker en oppsummering på hva hver enkelt enhet har svart vedr. rådmannens henvendelse om rutiner for å ivareta barns sikkerhet på turer. Utvalget ønsker en skriftlig tilbakemelding innen 27. mai 2014, samt en orientering på sitt møte 10. juni Kontrollutvalgets sekretariat har på bakgrunn av vedtaket sendt brev til Snillfjord kommune (datert ), og bedt om en ny orientering. 3

4 Rådmannens skriftlige orientering ble mottatt av kontrollutvalgets sekretariat (vedlagt) Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Kontrollutvalget må ta stilling til om de anser orienteringen fra rådmannen som tilfredsstillende eller om utvalget skal følge opp saken videre. 4

5 Fra: Åge Røe Sendt: Til: Eva J Bekkavik Kopi: Emne: Sikkerhet på skoleturer Hei Oversender dokument som viser rektorenes svar på hvilke rutiner som følges for å ivareta elever og barnas sikkerhet ved turer. Vedleggene som de har sendt med legges ikke med her, men kan forelegges ved interesse. Regner med at det er rådmannens ansvar å kvalitetssikre disse. I tillegg til dette vil skolene bli bedt om lage rutiner for opplæring av elever i forbindelse med bruk av varmekilder. Vennlig hilsen Åge Røe kommunalsjef oppvekst Snillfjord kommune, 7257 Snillfjord <http://www.snillfjord.kommune.no/> Tlf Mob E-post: 5

6 Sikkerhet på turer ved oppvekstsentra i Snillfjord kommune Oppvekstsenteret redegjør for sine rutiner som ivaretar elevenes sikkerhet med hjemmel i følgende lover og forskrifter: 1. Forskrift til opplæringsloven, 12-1, Tryggleik for elevane. 2. Forskrift om miljøretta helsevern i barnehager, skoler mv. (spesielt 4,14 og 15: Ansvar, Internkontroll, Sikkerhet og helsemessig beredskap, Førstehjelp) 3. Internkontrollforskriften ( 4 og 5, Plikt til internkontroll og Systematisk HMSarbeid, Krav til dokumentasjon) Vedr.pkt.1 Forskrift til opplæringsloven, 12-1 Hvordan sikrer skolen elevenes trygghet når de er på turer utenfor skolens område? Har skolen egne regler eller rutiner for tilsyn ved slike anledninger? Krokstadøra oppv.s. Ven oppv.s. Hemnskjela oppv.s. Sørger for forsvarlig antall voksne ut fra antall elever/barn som er med på turen. Har med mobiltelefon. Har med førstehjelpsutstyr. Foresatte får skriftlig beskjed om hvor vi er på forhånd med tidspunkter for når vi drar og når vi er tilbake på oppvekstsenteret. Har en bålansvarlig. Tar vi med kniver har vi en voksen som har ansvaret for disse og bruker dem sammen med en liten gruppe av gangen. Ansatte løfter aldri barn/elever opp til høyder de ikke kommer seg opp på selv. Vedr. pkt 2 Forskrift om miljøretta helsevern, 4, 14 og15 Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. Rutinene og sikkerhetsutstyret skal være kjent for alle, herunder barn og elever. Virksomheten skal ha førstehjelpsutstyr i tilstrekkelig mengde og av tilfredsstillende standard. Utstyret skal være forsvarlig plassert. Virksomhetens eier skal sørge for at alle ansatte er kjent med hvor utstyret oppbevares og hvordan førstehjelp ytes. 6

7 Hvordan forebygger oppvekstsenteret ulykker på turer? Hvordan gjennomgår oppvekstsenteret sin beredskap for å sikre god og sikker førstehjelp hvis ulykke skulle skje? Hvordan sikrer oppvekstsenteret at alle medarbeidere kjenner oppvekstsenterets rutiner for miljø og sikkerhet. Krokstadøra oppv.s. Ven oppv.s. 7

8 Hemnskjela oppv.s Vi oppsøker ikke farlige steder (stup, bratte skrenter, dypt vann, trafikkfarlig vei). Vi snakker med barna/ elevne om turen på forhånd for hvilke regler som gjelder og for hva vi må passe oss for. Dette tas opp på samlingsstund i barnehagen og i klassemøte på skolen. Vi sørger for sikkerhetsutstyr for de ulike turene, for eksempel redningsvester til alle hvis vi skal til sjøen. Vi har hele tiden dialog med barna/elevene under turen. Vedr pkt. 3 Internkontrollforskriften, jfr 5, pkt 6 og7 I forhold til oppvekstsenterets aktivitet enten det skjer i hjemmearelaet eller på tur. Hvordan sikrer oppvekstsenteret barnets og elevens sikkerhet ved å: kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene? iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen? Har oppvekstsenteret dokumenter som viser dette? Krokstadøra oppv.s. 8

9 Ven oppv.s. Hemnskjela oppv.s. Vi reviderer handlingsplan, risikoanalyse jevnlig ved oppvekstsenteret. Reviderte planer sendes også til FDV ved Snillfjord kommune. Vi har også vernerunde hvert år. I disse planene står hvem som er ansvarlig for å rette opp avvik og forebygge evt. avvik. Disse avvikene har også frist for å bli dekket. Handlingsplan, risikoanalyse og vernerundepapirer oppbevares i interkontrollpermen. Dette er oppvekstsentra sine svar på rutiner som er gjeldende ut fra de nevnte lover og forskrifter. Vedlegg som oppvekstsentra har oversendt som utfyllende dokumentasjon kommer i tillegg. Åge Røe Kommunalsjef oppvekst 9

10 Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf E-post: Deres ref.: Vår ref.: 13/18-19 Oppgis ved alle henvendelser Vår dato: Snillfjord kommune Rådhuset Krokstadøra 7257 SNILLFJORD Orientering til kontrollutvalget vedr. sikkerhet på skoleturer På kontrollutvalgets møte ble det under sak 13/2014 Sikkerhet på skoleturer Ny orientering til kontrollutvalget Orientering til kontrollutvalget, vedtatt å be administrasjonen om en ny orientering. Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak: Kontrollutvalget ønsker en oppsummering på hva hver enkelt enhet har svart vedr. rådmannens henvendelse om rutiner for å ivareta barns sikkerhet på turer. Utvalget ønsker en skriftlig tilbakemelding innen 27. mai 2014, samt en orientering på sitt møte 10. juni Kontrollutvalget har berammet sitt møte til mandag kl på rådhuset. Orienteringen fra rådmannen vil bli lagt til starten av møtet. Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 13/2014, ber vi herved om at rådmannen i Snillfjord kommune orienterer på kontrollutvalgets møte Med hilsen Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS Eva J. Bekkavik konsulent Kopi til: Kontrollutvalgets leder Adresse: Kongensgt. 9, 4.etg Trondheim Telefon: Telefaks: Bank: Org.nr:

11 Statsarkivets tilsyn med arkivene i Snillfjord kommune - Orientering til kontrollutvalget Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 020/14 Eva J. Bekkavik 216, &58, 11/ Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Vedlegg Orientering til kontrollutvalget vedr. tilsyn med arkivene Endelig rapport - Tilsyn med arkivene i Snillfjord kommune Snillfjord kommunes svar til Statsarkivet på foreløpig rapport Byggfaglig rapport Snillfjord kommunes svar på tilsynsrapport Tilbakmelding fra Statsarkivet Saksutredning Kontrollutvalgets sekretariat viser innledningsvis til samling for kontrollutvalg den 6. oktober 2009 der Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i et foredrag tok til orde for mer samordning av tilsynsarbeidet mellom blant annet fylkesmannen og kommunale kontrollutvalg. Som et ledd i dette er det naturlig å gjøre bruk av tilsynsrapportene som tilsynsmyndighetene utarbeider etter tilsyn i kommunene. Statsarkivet i Trondheim har, på vegne av Riksarkivaren, gjennomført et tilsyn med arkivene i Snillfjord kommune den Hensikten med tilsynet var å undersøke om arkivdanning, arkivlokaler og rutiner knyttet til disse er i overensstemmelse med arkivloven og forskriften. Formålet med arkivloven er å sikre at arkiver som har kulturell eller forskningsmessig verdi eller som inneholder rettighetsmessig eller viktig forvaltninsmessig dokumentasjon, blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for samtid og ettertid. Statsarkivet fikk et positivt inntrykk av arkivarbeidet i kommunen. Kommunen har likevel visse utfordringer: Hovedarkivet i kjelleren i rådhuset har flere alvorlige avvik, og dette bør fases ut. Et grunnleggende fundament for å ta vare på arkivmateriale, både på kort og lang sikt, er tilfredsstillende oppbevaringsforhold. Avvikene kan resultere i tap av viktig rettighetsdokumentasjon og historisk viktige arkiv. Det kan ramme den enkelte innbygger og det kan ramme kommunen som helhet. Statsarkivet ser det som positivt at kommunen arbeider med å oppdatere arkivplanen. Flere av de avvik som ble funnet under tilsynet, går på at kommunen mangler påkrevde skrevne rutiner innenfor arkivarbeidet. Om disse utarbeides i forbindelse med revisjon av arkivplanen, vil kommunen lukke flere av de avvik som ble påpekt. Ved å lage og samle alle påkrevde rutiner i arkivplanen, vil kommunen få et overordnet og helhetlig grep om arkivarbeidet, og dermed redskap for å sikre alle sine arkiver på kort og lang sikt. 11

12 Kontrollutvalgets sekretariat viser til den vedlagte tilsynsrapporten for utfyllende informasjon om tilsynet. Rådmannen er i brev av , samt i e-post av , bedt om å gi kontrollutvalget en orientering vedr. Snillfjord kommune sin oppfølging av Statsarkivets tilsyn med arkivene. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet og anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering. Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget gjennomgår rapporten og legger den til grunn som en del av sin rutinemessige oppfølging av virksomheten i Snillfjord kommune. 12

13 Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf E-post: Deres ref.: Vår ref.: 11/ Oppgis ved alle henvendelser Vår dato: Snillfjord kommune Rådhuset Krokstadøra 7257 SNILLFJORD Orientering til kontrollutvalget vedr. tilsyn med arkivene På kontrollutvalgets møte ble det under sak 41/2013 Statsarkivets tilsyn med arkivene i Snillfjord kommune Orientering til kontrollutvalget, vedtatt å be administrasjonen om en orientering vedr. Snillfjord kommune sin oppfølging av tilsynet. Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak: Kontrollutvalget ønsker en orientering vedr. Snillfjord kommune sin oppfølging av Statsarkivets tilsyn med arkivene, orienteringen gis på utvalgets møte i juni Kontrollutvalget har berammet sitt møte til mandag kl på rådhuset. Orienteringen fra rådmannen vil bli lagt til starten av møtet. Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 41/2013, ber vi herved om at rådmannen i Snillfjord kommune orienterer på kontrollutvalgets møte Med hilsen Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS Eva J. Bekkavik konsulent Kopi til: Kontrollutvalgets leder Ordfører Adresse: Kongensgt. 9, 4.etg Trondheim Telefon: Telefaks: Bank: Org.nr:

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 Snillfjord Kommune Fellestjenesten Vår ref. Arkivnr Saksb Deres ref. Dato Statsarkivet i Trondheim Maskinistgata Trondheim 12/ &58 Merete Lian SVAR - OVERSENDELSE AV FORELØPIG RAPPORT ETTER TILSYN Viser til foreløpig rapport etter tilsyn datert av statsarkivet. Vi har nå gjennomgått rapporten og kommer med følgende opplysninger: Punkt 2.4: Vi bruker versjon 7.0c1 i K 2000 og versjon 7.0c 3 i ESAK. Tabell 2. Oversikt over arkivdeler. Arkivdel Betegnelse Fra dato Til dato Ordningsprinsip p Aa skole K-koder Aktiv K-koder/navn Aktiv Aktiv K-koder/gbnr K-koder/gbnr K-koder K-koder K-koder K-koder/navn Møtesak-07 Møtesak-12 Pers Pers-12 Skatt Aa barne- og ungdomsskole Barnehage Snillfjord Eiendomsarkiv Eiendomsarkiv Emnearkiv Emnearkiv Hovedarkiv Krokstadøra Barnehage Møtesaker Møtesaker Personalarkiv Personalarkiv Skattearkiv Aktiv Aktiv K-koder K-koder K-koder/navn K-koder/navn K-koder Postadresse: Rådhuset 7257 Snillfjord E-post/internett BHG-12 Eiendom Eiendom-12 Emne-07 Emne-12 HA Kr ØRA BH Telefon: Telefaks: Bankgiro: Org.nr

33 Skatt-12 Skole-12 Ven BH Ven SK Vågan BH Vågan SK Skattearkiv Barne- og ungdomsskole Snillfjord Ven barnehage Ven skole Vågan barnehage Vågan skole Aktiv K-koder K-koder/navn K-koder/navn K-koder/navn K-koder/navn K-koder/navn Punkt 2.5: Da snillfjord kommune har felles database med Hemne kommune legges rutinebeskrivelsene fra Hemne her: Rutiner: Backup av fysiske servere 1. Formål Gjøre det mulig å gjenopprette normal drift av informasjonssystemet etter avbrudd eller feil. 2. Omfang Backup av følgende fysiske servere og lagringshylle: NOHEKS NOHEKS KART-WEB KART-DB HEMNENAS Ansvarsforhold IKT-avdeling 4. Beskrivelse Aktivitet / beskrivelse Ansvar/Backupløsning Programvare Backup Exec 2010 R2 Server/Device/Medium: NOHEKS15, SAN Full - Indre_full (G:\Intern_full) SAN Diff - BTD_Indre (E:\BTD_1) HemneNAS03 (NETGEAR ReadyNAS Pro 6), https:// /admin Backupjobber Backup av fysiske servere til SAN - Full (lørdager kl. 01:00, uke 1 og 3 i hver måned). Backup av fysiske servere til SAN - Diff (mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 22:00 i uke 1 og 3 i hver måned) og (mandag, tirsdag, onsdag torsdag og fredag kl. 22:00 i uke 2, 4 og 5 i hver måned). Backup av fysiske servere til NAS03 - Full (søndager kl. 02:15, uke 2 og 4 i hver måned) IKT-Sjekkliste og oppbevaring av lagringsmedia Loggen etter hver backupjobb sendes på e-post til En regel i e-post klienten flytter loggene i en egen mappe "Backup logg". Loggene sjekkes hver arbeidsdag for å 33

34 kontrollere at backupen er OK. Lagringshylla (HemneNAS03) som brukes til backup er fysisk plassert på Lidalsbygget (teknisk). Det er en egen fiberforbindelse mellom Rådhuset og Lidalsbygget. Det er satt på "Flow Control" på nettverksporter som brukes av backupløsningen. 5. Henvisninger Lenker Normen, faktaark nr Sikkerhetskopi (backup) Styrende dokumenter Norm for informasjonssikkerhet, versjon 2.1 () Kapittel Personopplysningsforskr. (Forskrift) 2-12 Helseregisterloven (Lov) 16 Registrerte Utstyr Backup Exec 2010 R2 NOHEKS15 - backup Gjelder områdene: Primær: Sentraladministrasjon Sikkerhetskopiering hver dag? Ja, se rutinebeskrivelsen Lagres sikkerhetskopiene fysisk adskilt fra enhetene? Ja, se rutinebeskrivelse. Punkt 2.6: Tabell 3. Oversikt over kommunens fagsystemer System/fagområd e Fra dato Til dato Ansvarlig K2000 ESAK Gerica d.d d.d Arkiv/It Arkiv/It It Bevaring elektronisk/papi r Papir/elektronisk Elektronisk Merknad 3.2 Oppfølging av restanser. År Antall restanser Kan ikke se at vi har noen restanser på disse årene, da det ble gjort en kjempejobb med å avskrive/avslutte journalposter og avslutte det elektroniske arkivet for disse årene. Ny elektronisk arkiv-periode ble påbegynt i Disse periodene følger valgperiodene i Snillfjord kommune. 34

35 Punkt 4: Hovedarkivet vil få nye lokaler i løpet av høsten. Rommene omtalt som Landbrukarkivet, trygdekontorarkivet og bibliotekarkivet vil bli satt i stand i forhold til lov og forskrift for arkiv lokaler. Punkt 5.2: Avlevering av papirarkiv Antall hyllemeter fra Snillfjord kommune som er deponert hos IKA Trøndelag er: 30hm. Punkt 5.3: Det er ikke gjort uttrekk fra andre systemer. Tabell 1: Bortsettingsarkiv Arkivet skal fjernes fra rommet kalt hovedarkiv. Kommentarer er satt i kursiv og uthevet. Avvik i arkivlokalet i henhold til forskriftens Hovedarkiv kapittel 4. Temperatur: 19,6 grader Luftfuktighet: 33 % 4 3 Lokalet skal ikke være et tilfluktsrom Rommet har ikke status som tilfluktsrom lenger. Landbruksarkiv Temperatur: 21,6 grader Luftfuktighet: 23,6 % Tilsynelatende er lokalet et Ok tilfluktsrom. Vi ber om tilbakemelding om det fortsatt er med i beredskapsplanene Benyttes ikke som et tilfluktsrom 4 3 Lokalet skal være plassert på sikker måte Til endelig rapport ber vi om i bygningen (kan ikke skades fra bygningen / en bygningsfaglig vurdering i tilstøtende aktiviteter) (vann, brann, forhold til dette eksplosjon) Til endelig rapport ber vi om en bygningsfaglig vurdering i forhold til dette 4 4 Golv skal ha tilstrekkelig bæreevne Ok Ok 4 4 Reoler skal ha tilstrekkelig bæreevne Ok Ok 4 4 Lokalet skal ha tilstrekkelig kapasitet Fullt Fullt 4 4 Lokalet skal ha nok gulvplass til fremhenting Ok Ok 4 4 Reoler skal ikke være av brennbart materiale Trereoler Trereoler Vi skifter til stål Vi skifter til stål 4 4 Det skal ikke være lagret andre ting som reduserer tryggheten til arkivmaterialet Ok Ok 35 Dette vil bli utarbeidet

36 4 4 Arkivmateriale skal ikke stå rett på golvet Noe rett på gulv Noe rett på gulv 4 4 Arkivmateriale skal ikke inntil vegg Noe rett inntil vegg Noe inntil vegg 4 5 Lokalet skal ha fast renhold Mangler Mangler Ny rutine er laget 4 5 Lokalet skal ha fast tilsyn 4 6 Lokalet skal være sikret slik vann og fukt ikke trenger inn Ok Til endelig rapport ber vi om en bygningsfaglig vurdering i forhold til dette 4 6 Det skal ikke være er vannrør i lokalet 2 varmtvannsberedere og vannrør i lokalet Varmovn (rett under trereol) 4 6 & 4.7.1: Rommet skal ikke varmes opp med radiatorer / ovner (kilder med potensiell vann eller brannfare) I lokalet skal det ikke være annet elektrisk utstyr enn nødvendig El sentral, strømmåler, sikringer eller liknende skal ikke være plassert i lokalet Lokalet skal være klassifisert som egen branncelle brannmotstandsevne REI 60 Ok Sikringsskap Ok Til endelig rapport ber vi om en bygningsfaglig vurdering i forhold til dette Til endelig rapport ber vi om en bygningsfaglig vurdering i forhold til dette Teknisk mulig å lukke avviket. Ikke tilstrekkelig brannmotstandsevne Teknisk mulig å lukke avviket Ikke selvlukkende Dør skiftes Ok Mangler Kobles til ny (utbedring) av det eksisterende alarm system. Antatt ok Ikke godkjent materialer Ikke selvlukkende Det skal ikke være vindu (normalt) Ok Lokalet skal ha automatisk brannalarm Ok Det skal ikke være brukt maling, gulvbelegg og annet som fremmer brannspredning Ok Varmtvannsbereder Dører, luker osv inn til arkivlokalet skal Ikke tilstrekkelig kunne motstå åpen ild i minst 60 minutter brannmotstandsevne (ha brannmotstandsevne EI 60) Dører skal være selvlukkende Ok Til endelig rapport ber vi om en bygningsfaglig vurdering i forhold til dette Teknisk mulig å lukke avviket. Ok Antatt ok 36

37 4 7.3 I lokalet skal det finnes håndslokkingsapparat Mangler i lokalet 4 8 Lokalet skal ha stabilt klima (gjennom hele året) Omtalt som ok av kommunen 4 8 Lokalet skal kunne varmes opp til vanlig romtemperatur (gjennom hele året) (og holdes kjølig nok om sommeren) 4 9 Bygningsdeler som avgrenser arkivlokalet, skal være utformet slik at det er fullgodt sikret mot innbrudd og at uvedkommende slipper inn Omtalt som ok av kommunen Til endelig rapport ber vi om en bygningsfaglig vurdering i forhold til dette 4 9 Det skal finnes regler for hvem som har tilgang til lokalet Mangler skrevne rutiner 4 9 Lokalet skal ha innbruddsalarm Mangler, finnes alarm på huset Ta gjerne kontakt hvis noe er uklart! 37 fjernes. Mangler i lokalet Er anskaffet og satt opp. Omtalt som ok av kommunen Overvåking installeres Omtalt som ok av kommunen Til endelig rapport ber vi om en bygningsfaglig vurdering i forhold til dette Teknisk mulig å lukke avviket Mangler skrevne rutiner Ny rutine ordnes Mangler, finnes alarm på huset Kobles til eksisterende alarm.

38 Med hilsen Mildrid Værnes Mæhle Kommunalsjef Personal 38

39 39

40 Snillfjord Kommune Fellestjenesten Vår ref. Arkivnr Saksb Deres ref. Dato Statsarkivet i Trondheim Maskinistgata Trondheim 12/ &58 Merete Lian SVAR - OVERSENDELSE AV RAPPORT ETTER TILSYN Viser til rapport etter tilsyn med arkivene i Snillfjord kommune datert Snillfjord kommune har følgende plan for å lukke de avvik som fremkom i tilsynet. Avvik: 1: 2: 3: 4: Postadresse: Rådhuset 7257 Snillfjord Beskrivelse: Arkivleder har kommet langt i å utarbeide arkivplan. Det som gjenstår vil bli lagt inn i planen i løpet av kort tid. Når arkivplanen er ferdig blir det gitt beskjed om at den er tilgjengelig på arkivplan.no Arkivplanen vil inneholde de rutinebeskrivelser som er nevnt i avvik 2. Tidsplan: Arkivplan ferdigstilles innen utgangen av januar Etter avtale med IKA Trøndelag er det levert uttrekk fra PPT og barnevern. Snillfjord kommune har ikke arkiv ansvaret for disse områdene da det er et interkommunalt samarbeid om disse tjenestene. Det er IKA som gir beskjed når vi skal foreta uttrekk. Vi har begynt arbeidet med å lukke avviket. Vi har ryddet to nye rom som skal brukes til arkiv. Rommene skal oppgraderes i forhold til arkivforskriften. Det er uteseksjonen som skal oppgradere rommene de har gitt beskjed om at de skal fullføre arbeide innen utgangen av juni 2014 Det blir tatt uttrekk når det er påkrevd. E-post/internett Rutinene vil bli lagt i arkivplan innen utgangen av januar Ferdigstilles innen utgangen av juni Telefon: Telefaks: Bankgiro: Org.nr

41 5. Arkiv leder har gått igjennom eldre og avsluttede arkiv og ryddet disse. Dette arbeidet vil ferdigstilles innen utgangen av Det er skrevet rutiner for dette. De ligger ikke i arkivplan. Rutinene vil bli lagt i arkivplan. Rutinene vil bli lagt i arkivplan i løpet av november Ta gjerne kontakt hvis noe er uklart! Med hilsen Mildrid Værnes Mæhle Kommunalsjef Personal 41

42 Snillfjord kommune Postboks SNILLFJORD Deres ref. Vår ref. Dato 12/ /10974 KNKN Om kommunens tilbakemelding i etterkant av tilsynet - Snillfjord kommune Viser til plan for lukking av avvik datert Statsarkivet i Trondheim tar kommunens plan for lukking av avvik til etterretning. Vi ber om at kopi av arkivplanen, eller lenke til arkivplan.no, oversendes når denne er ferdigstilt. I henhold til kommunens plan skal dette ferdigstilles innen januar Siste frist for oversendelse til oss blir dermed Det skal samtidig dokumenteres hvordan påpekte avvik er, eller vil bli, løst. Ta gjerne kontakt med oss om dere har spørsmål. Med hilsen Knut Arild Knudsen e.f. arkivar Statsarkiv for Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland. Kontoradresse: Maskinistgata Trondheim Organisasjonsnr: Telefon: Telefaks:

43 Tilsynsrapport vedr. brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid - Orientering til kontrollutvalget Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 021/14 Eva J. Bekkavik 216, &58, 11/ Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Vedlegg Orientering til kontrollutvalget vedr. brannvernarbeid Rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Snillfjord kommune Veiledning innenfor sentrale tema Funn som begrunner systemavvik Tilbakemelding på tilsynsrapport Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport for kommunene Orkdal, Skaun og Snillfjord Saksutredning Kontrollutvalgets sekretariat viser innledningsvis til samling for kontrollutvalg den 6. oktober 2009 der Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i et foredrag tok til orde for mer samordning av tilsynsarbeidet mellom blant annet fylkesmannen og kommunale kontrollutvalg. Som et ledd i dette er det naturlig å gjøre bruk av tilsynsrapportene som tilsynsmyndighetene utarbeider etter tilsyn i kommunene. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gjennomført et dokumenttilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Snillfjord kommune i andre kvartal Tilsynet er en kontroll av innsendt dokumentasjon og besvarelse av elektronisk spørreskjema Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Følgende avvik ble avdekket under tilsynet: Kommunens internkontrollsystem, som skal sikre at krav til brannforebyggende oppgaver fastsatt i eller i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven overholdes, er ikke tilfredsstillende. Det ble ikke gitt noen anmerkninger under tilsynet. 43

44 Kontrollutvalgets sekretariat viser til den vedlagte tilsynsrapporten for utfyllende informasjon om tilsynet. Orkdal kommune, Brann- og redningsvesenet, har i brev av , gitt svar til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), svaret inneholdt også en handlingsplan. DSB har i brev av 28. oktober 2013, aksepterer tilbakemeldingen og forutsetter at brannsjefen og kommunene gjennomfører tiltakene som er fastsatt i handlingsplanen. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 42/2013 (møte ): Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen vedr. strategiplan for det forebyggende brannvernarbeidet i Snillfjord kommune. Orienteringen gis i kontrollutvalgets møte i juni Rådmannen er i brev av , samt e-post av , bedt om å gi kontrollutvalget en orientering vedr. strategiplan for det forebyggende brannvernarbeidet i Snillfjord kommune. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet og anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering. Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget gjennomgår rapporten og legger den til grunn som en del av sin rutinemessige oppfølging av virksomheten i Snillfjord kommune. 44

45 Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf E-post: Deres ref.: Vår ref.: 11/ Oppgis ved alle henvendelser Vår dato: Snillfjord kommune Rådhuset Krokstadøra 7257 SNILLFJORD Orientering til kontrollutvalget vedr. brannvernarbeid På kontrollutvalgets møte ble det under sak 42/2013 Tilsynsrapport vedr. brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid Orientering til kontrollutvalget, vedtatt å be administrasjonen om en orientering vedr. strategiplan for forebyggende brannvernarbeid. Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak: Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen vedr. strategiplan for det forebyggende brannvernarbeidet i Snillfjord kommune. Orienteringen gis i kontrollutvalgets møte i juni Kontrollutvalget har berammet sitt møte til mandag kl på rådhuset. Orienteringen fra rådmannen vil bli lagt til starten av møtet. Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 42/2013, ber vi herved om at rådmannen i Snillfjord kommune orienterer på kontrollutvalgets møte Med hilsen Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS Eva J. Bekkavik konsulent Kopi til: Kontrollutvalgets leder Ordfører Adresse: Kongensgt. 9, 4.etg Trondheim Telefon: Telefaks: Bank: Org.nr:

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1.

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1. samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Tilsynsrapport 1 Innledning 1.1 Generelt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid

Detaljer

Deres dato av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets arbeid i Kvinnherad kommune

Deres dato av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets arbeid i Kvinnherad kommune 4( ds Vår saksbehandler Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 sdai rme fkut nonrastseiktk feorrhetog beredskap Dokument dato 21.01.2013 Deres dato 19.11.20 1av 4 Vår referanse 2012/10738/OPVE Deres referanse

Detaljer

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og 1 av 5 *cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og beredskap Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 16.01.2012 Innherred samkommune, administrasjonssjefen

Detaljer

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal og Skaun kommuner

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal og Skaun kommuner Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 14.06.2013 1 av 5 Orkdal kommune, rådmannen Arkivkode 326 Bårdshaug 7300 ORKANGER Oversendelse av

Detaljer

Dokument dato 12.09.2012. Deres dato 08.02.2012

Dokument dato 12.09.2012. Deres dato 08.02.2012 s Direktoratet b Vår saksbehandler Vera Lisa Opsahl. tlf. 33412607 Tjeldsund kommune, brannsjefen for samfunnssikkerhet og beredskap Dokument dato 12.09.2012 Deres dato 08.02.2012 Var referanse 201113715/OPVE

Detaljer

*dsbdirektoratet 18.10.2011 2011 /220,10PVE

*dsbdirektoratet 18.10.2011 2011 /220,10PVE for *dsbdirektoratet sarnfunnssikkerhet og beredskap Dokument dato Var referanse 18.10.2011 2011 /220,10PVE Var saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl tlf 33412607, Jan Tore Dilling

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 13/156 Møtedato/tid: 02.12.2013, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan,

Detaljer

Dokument dato 08.08.2012. Deres dato 16.01.2012. Oversendelse av rapport fra tilsyn med brannvesenets forebyggende arbeid i Namsos og Fosnes kommuner

Dokument dato 08.08.2012. Deres dato 16.01.2012. Oversendelse av rapport fra tilsyn med brannvesenets forebyggende arbeid i Namsos og Fosnes kommuner Vår saksbehandler Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 Namsos kommune, rådmannen Abel Meyersg. 12 7800 NAMSOS S sdairrofekot000restoei t foorrhot og beredskap Dokument dato 08.08.2012 Deres dato 16.01.2012

Detaljer

Dokumenttilsyn med kommunenes forebyggendearbeid (brann- og redningsvesenets)

Dokumenttilsyn med kommunenes forebyggendearbeid (brann- og redningsvesenets) Dokumenttilsyn med kommunenes forebyggendearbeid (brann- og redningsvesenets) Jan-Tore Dilling Enhet for forebygging 1 Gjennomføring av tilsynsaksjonen Tilsynsaksjonen blir gjennomført i hele landet i

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 02.12.2013 kl. 10:00 14:10 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder

Detaljer

Rapport fra tilsyn:

Rapport fra tilsyn: Dokumentdato Vår referanse Tilsynsid 9323 326 Arkivkode Rapport fra tilsyn: 26.10.2016 Informasjon om tilsynsobjekt Klient Foretaksnr (Orgnr 1) Bedriftsnr (Orgnr 2) BALSFJORD KOMMUNE BRANN OG 940208580

Detaljer

ú*'^ Vera Lisa Opsahl sjefingeniør

ú*'^ Vera Lisa Opsahl sjefingeniør samfunnssikkerhet og beredskep Dokument dato Vår referanse 2012110735/OPVE lav4 Vår saksbehandler Vera Lisa Opsahl, ttf.33412607 Deres dato 20.11.2012 Deres referanse Hemnes kommune, rådmannen Hemnes kommune

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 13/156 Møtedato/tid: 02.12.2013, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: 16/167 Møtedato/tid: 30.11.2016 Kl 09:00 Møtested: Formannskapssalen, Skaun rådhus Møtedeltakere: Roy Michelsen Arne Morten Johnsen Georg Heggelund

Detaljer

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.:

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: Tilsynsrapport Navn adresse Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: 1 Tilsynsrapport fra tilsynet ved (navn ) Vedlagt oversendes tilsynsrapport fra tilsynet den ( dato). I henhold

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/999

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/999 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/999 KOMMUNEHUSET - FERDIGSTILLELSE AV ARKIVROM. INVESTERINGSSAK 2013. Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner at arkivlokalene

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: 13/150 Møtedato/tid: 19.11.2013, kl. 09:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Kopi: Rådhuset, Formannskapssalen Eva Overholt (leder)

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Rissa kommune Rådhusveien 13 N-7100 RISSA Vår saksbehandler Hans Marius Wold Vår ref. / oppgis ved alle henv. Deres ref. Lise Tønnesen Dato 1624/170/2 - Råkvåg aldershjem - Tilsynsrapport med varsel om

Detaljer

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes.

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes. TINN KOMMUNE Enhet for brann Sykehuset Telemark HF 12 FEB 2010 Arkivsak: N.Tlbl1Aa Alll[ KOIiANIUNE Rjukan Sykehus v/ Arnfinn Lien SykEhusveien 6 3660 RJUKAN Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato:

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 23.09.2014 kl. 10:00 13:15 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan, nestleder

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/ M71 HK/TEKN/TRH

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/ M71 HK/TEKN/TRH Regnbuen barnehage Kleiva 8A 7200 KYRKSÆTERØRA Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/1280-1 M71 HK/TEKN/TRH 18.06.2014 Navn objekt: Regnbuen barnehage Gnr 62 Bnr 120 Adresse: Kleiva, 7200

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 07.10.2013 kl. 10:00 13:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, Kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 08.06.2015 kl. 10:00 12:45 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan, nestleder

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Arkivsak: 13/173 Møtedato/tid: 03.12.2013, kl. 19:15 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Kopi: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 11/148 Møtedato/tid: 10.05.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes, leder Toralf Øverås Astrid jensen Gunnbjørn

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 10.09.2014 kl. 09:00 14:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kommunestyresalen, herredshuset Johan G. Foss,

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Rissa Kommune Rådhusveien 13 N-7100 RISSA Vår saksbehandler Hans-Marius Wold Vår ref. / oppgis ved alle henv. Deres ref. Einar Eilertsen Dato Rissa kommune - Rapport etter systemrettet tilsyn vedrørende

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 03.06.2013 kl. 10:00 11:30 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder Anders J. Krokstad, nestleder

Detaljer

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Rapport nr. 7/08 Postadresse: Rådhuset, 3440 Røyken Dato for tilsynet: 12. juni 2008 Besøksadresse: Brøholtstranda 3, 3442 Hyggen

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 03.12.2012 kl. 10:00 13:40 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 13.02.2012 kl. 10:00 12:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, Kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 14.03.2016 kl 10:00 12:50 Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Møtende medlemmer: John Geir Stølan, leder Arild Monsen, nestleder Merja

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 07.05.2012 kl. 10:00 12:05 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/141 Møtedato/tid: 31.10.2013, kl. 16:00 Møtested: Møtedeltakere: Rådhuset, Formannskapssalen Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune /tid: 10.12.2012 kl. 14:00 16:20 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom Endride Ola Huke, leder Magne A. Thomasen,

Detaljer

Tilsynsrapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under tilsynet.

Tilsynsrapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under tilsynet. TILSYNSRAPPORT Objekttype: B 1 Objektnavn: Rørvik Fisk og Fiskematforretning Adresse: Str,94442Igt-.-1-0 F,So RfAT-Pc Poststed: 7900 Rørvik cl Gnr.: 10 Bnr.: 7, 187 Feste nr.157 I medhold av Lov av 14.

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 28.11.2013 kl. 13:00 16:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Saker til behandling: Rådhuset, formannskapsalen

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Rissa kommune Rådhusveien 13 N-7100 RISSA Vår saksbehandler Hans Marius Wold Vår ref. / oppgis ved alle henv. Deres ref. Lise Tønnesen Dato 1624/155/9 - Leikvang trygdeboliger Husbysjøen - Tilsynsrapport

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Arkivsak: Møtedato/tid: 18.01.2018 Kl. 12:30 Møtested: Namdalshagen Namsos - Dahlslett Møtedeltakere: Per Arve Lie Anne Strøm Bjøru Åsa Skjærvik

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune /tid: 26.09.2012 kl. 09:00 12:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, Kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder Anders

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 /tid: 14.02.2013 kl. 17:00 18:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Formannskapssalen, rådhuset Per Walseth,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 21.11.2016 kl 10:00 13:40 Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Møtende medlemmer: John Geir Stølan, leder Merja Korkman Siv Hege Krüger

Detaljer

Ann Helen Dalheim (Uavh.)

Ann Helen Dalheim (Uavh.) KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 6/15 Møtedato: 07.12.2015 Tid: kl. 12.00 kl. 14.45 Møtested: Formannskapssalen, Fræna kommunehus Sak nr: 35/15 41/15 Møteleder: Ingvar Hals, leder

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 03.12.2013 kl. 18:00 22.15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 27.11.2013 kl. 09:00 14:25 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Johan G. Foss, leder Jarl Arthur

Detaljer

Arkivplan og tilsyn. - Erfaringer fra Statsarkivet i Trondheim

Arkivplan og tilsyn. - Erfaringer fra Statsarkivet i Trondheim Arkivplan og tilsyn - Erfaringer fra Statsarkivet i Trondheim Kontaktkonferansen 2016 - Sogn og Fjordane Fylkeskommune, 11.5.2016 Eirik Andersen, Statsarkivet i Trondheim 1 Statsarkivet i Trondheim Distrikt:

Detaljer

Er det fare for slik skade? 4.1

Er det fare for slik skade? 4.1 SJEKKLISTE VED UTARBEIDELSE AV BYGNINGSFAGLIG RAPPORT Arkivforskriftens 4-3 Plassering av arkivlokale 4-3 Arkivlokala skal plasserast slik i bygningen at arkivmaterialet er godt verna. Ein skal særleg

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/190-1 GNR 60/26 HK/TEKN/TRH

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/190-1 GNR 60/26 HK/TEKN/TRH Aure kommune Skarsøya grendahus v/ BrannvernlederJohn Bjarne Lie 6697 VIHALS Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/190-1 GNR 60/26 HK/TEKN/TRH 22.01.2014 Navn objekt: Skarsøya grendahus Gnr

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 13.05.2013 kl. 10:00 12:25 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, kommunestyressalen Oddvar M. Lian, leder Anders J. Krokstad, nestleder

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.10.2012 kl. 12:15 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, fungerende

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr / SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 06.12.2012 12/757 416 5.4 PROTOKOLL MELØY KONTROLLUTVALG Møtedato: Torsdag 6. desember 2012 kl. 09.00 12.30 Møtested: Møterom Bolga,

Detaljer

Tilsyn fra lokalt brannvesen

Tilsyn fra lokalt brannvesen Tilsyn fra lokalt brannvesen Hva avdekkes, og er fokuset tilstrekkelig? Brannvesenets oppgaver Brann og eksplosjonsvernloven: 11 bokstav a h Bokstav b: Brannvesenet skal gjennomføre brannforebyggende tilsyn

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møtedato/tid: 11.06.2014 kl. 09:00 10:45 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Sivert Arne Selvli, leder Astrid Skretting, nestleder

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid: 28.10.2015 kl. 13:00-16:05 Møtested: Lille møtesal, frivillighetssentralen Møtende medlemmer: Bjørg Reitan Bjørgvik, møteleder Johannes Håvik

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Nord-Troms Brannvesen Sonjatun helsesenter Bodil Mikkelsen 0 Ukjent Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Tilsynsrapport Sonjatun helsesenter Nord-Troms brannvesen

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Oddvar Lian (leder) Inger Singstad Mjønes

SNILLFJORD KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Oddvar Lian (leder) Inger Singstad Mjønes SNILLFJORD KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 2. desember 2005 kl. 13.00 14.40. Møtested: Rådhuset i Snillfjord, Lille møterom. Saknr: 19/2005-24/2005 Arkivsaknr.: Møteleder: Oddvar Lian Møtende

Detaljer

Dokumentdato. Saksnr::.; Saksansv: Ark.kode: I et eventuelt vedtak om pålegg vil det bli satt en frist for lukking av avvik. Org.nr.

Dokumentdato. Saksnr::.; Saksansv: Ark.kode: I et eventuelt vedtak om pålegg vil det bli satt en frist for lukking av avvik. Org.nr. * dsb Direktoratet for samfunnssikkerhet 1 av 2 og beredskap Nordlan ss Vår saksbehandler MagneToft,tlf. Saksnr::.; 23080781 v : ' vl< Vår referanse Dokumentdato 8092 BODØ Deres referanse k..k Dok.nr:

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 15.05.2017 kl 10:00 13:43 Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Møtende medlemmer: Arild Monsen, nestleder Merja Korkman Siv Hege Krüger

Detaljer

Etablering av pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesen

Etablering av pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesen Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Suzanne Hauge Norvang, tlf. 33 41 26 06 1 av 5 Justis- og beredskapsdepartementet Arkivkode 320 Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Etablering

Detaljer

Gode arkivlokaler- viktig og relevant. http://www.hblad.no/bildeserier/article441722.ec e

Gode arkivlokaler- viktig og relevant. http://www.hblad.no/bildeserier/article441722.ec e Gode arkivlokaler- viktig og relevant http://www.hblad.no/bildeserier/article441722.ec e 1 Strakstiltak Enkeltark kan tørkes Protokoller bør frysetørres. Legges straks i fryser. Dette bare aktuelt om materialet

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møtedato/tid: 05.12.2016 kl 14:00 16:20 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtende medlemmer: Aud H. Kvalvik, leder Eirik Grøset Sund, nestleder Anne

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møtedato/tid: 07.12.2015 kl 17:00-20.00 Møtested: Formannskapssalen. Møtende medlemmer: Randi Eikevik Jahn Harry Kristiansen Kerstin Leistad Erling Foss

Detaljer

Følgebrev reaksjonsdokument

Følgebrev reaksjonsdokument Glåmdal brannvesen IKS Gjemselund stadion Kongsvinger Kommunale eiendomsenhet v/ Tommy Hagen 2226 Kongsvinger Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 04.05.2017 2017\15 Per Harald Bekken 2017\22 Følgebrev reaksjonsdokument

Detaljer

Overhalla kommune. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/ Stig Moum

Overhalla kommune. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/ Stig Moum Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla DSB Postboks 2014 3103 TØNSBERG Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/7429-13 Stig Moum 97591045 30.12.2011 Rapport fra

Detaljer

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Arkivsak: 17/14 Møtedato/tid: 18.01.2017 Kl 09:00 Møtested: Rådhuset, gamle formannskapssal Møtedeltakere: Roar Kjerstadmo Jorulf Gumdal Øyvind Engvik

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2008 kl. 10.00 14.20 Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom B Saknr: 1/2008-7/2008 Arkivsaknr.: Møteleder Sten Kristian Røvik Møtende medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Ekstraordinært møte Arkivsak: 11/100-3 Møtedato/tid: 21.03.2011, kl. 12:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Deltagere: Geir Rostad (leder) Eldbjørg

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Holtålen kommune. Dag Knudsen Paul Ådne Svendsen Liv Grete Heksem (Sak 01/12-07/12) Ole Roger Gundersen Ole Anders Holden. Varamedlem: Marit Stene

Holtålen kommune. Dag Knudsen Paul Ådne Svendsen Liv Grete Heksem (Sak 01/12-07/12) Ole Roger Gundersen Ole Anders Holden. Varamedlem: Marit Stene Holtålen kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget ---------------------------------------------------------------------------------------------- Møtested: Møterom på Fjellstyrekontoret Møtedato: Torsdag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 10.15 Til stede på møtet Medlemmer: Martin Vatn, leder Per Arne Brevik Knut Arne Selbekk Ann Mari

Detaljer

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Arkivsak: 16/152 Møtedato/tid: 17.11.2016 Kl 09:30 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtedeltakere: Ann Karin Haugen, leder Helge A. Halvorsen,

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Heidi Margareth Johansen, tlf

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Heidi Margareth Johansen, tlf Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Heidi Margareth Johansen, tlf. 33 41 27 84 1 av 5 Arkivkode Til alle norske kommuner (plan, bygg, brannvesen) Håndtering av brannfarlig,

Detaljer

13TC. Oversendelse av endelig rapport tilsyn med kommunal beredskapsplikt Alstahaug kommune

13TC. Oversendelse av endelig rapport tilsyn med kommunal beredskapsplikt Alstahaug kommune STIS 131 Fylkesmannen i ;4 NORDLAND Alstahaug kommune Rådhuset 8805 Sandnessjøen 31)(6)- 2 ),23,2b/i5 13TC Saksb.: SUje Johnsen e-post:fmnosjo@fylkesmannen.no Tlf: 75531685/41797641 Vår dato:25.11.13 Sak:2013/4982

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato/tid: 08.12.2015 kl 12:00-15:20 Møtested: Rådhuset Orkdal Møtende medlemmer: Berit Ingeborg By Johnny Danielsen Joar Syrstadeng. Sak 33-37, til

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møtedato/tid: 26.11.2012 kl. 09:00 10:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Sivert Arne Selvli,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møtedato/tid: 22.11.2016 kl 09:00 12:50 Møtested: Lysheim skole Møtende medlemmer: Kjell Inge Selbekk, leder Kåre Lian Svanem, nestleder Marit Jørgensen

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Torsdag 12. desember 2013 Tid: Kl. 12.00 14.40 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 04.03.2014 kl. 17:00 21:45 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, formannskapssalen. Per-Arild Lyng,

Detaljer

Vår ref. 17/27385/614 A10 &58 oppgis ved alle henv.

Vår ref. 17/27385/614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Elgeseter barnehager N- 7004 Trondheim Vår saksbehandler Elin Grønvold Aunet Vår ref. /614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Gartneriet barnehage - rapport fra hendelsesbasert tilsyn etter

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder SNILLFJORD KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 24. februar 2009 kl. 10.00 14.40. Møtested: Rådhuset i Snillfjord Møterom teknisk. Saknr: 1/2009-9/2009. Arkivsaknr.: 058/2009. Møteleder: John

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Wenche Bjor

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møtedato/tid: 14.12.2011 kl. 16:00 18:40 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtende medlemmer: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås Bjørn

Detaljer

Informasjon om tilsynsarbeidet i Møre og Romsdal

Informasjon om tilsynsarbeidet i Møre og Romsdal Informasjon om tilsynsarbeidet i Møre og Romsdal Om tilsyn og rammene for disse Fokusområder i tilsynsarbeidet Hovedutfordringen! Hvordan unngå å få avvik praktiske tips Kontaktkonferanse IKA Møre og Romsdal,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Martin Vatn, leder Line Ølstøren, nestleder Alf Lystad

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Martin Vatn, leder Line Ølstøren, nestleder Alf Lystad Agdenes kommune Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 29.11.2010 Tid: 09:00 Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Medlemmer: Martin Vatn, leder Line Ølstøren, nestleder Alf Lystad

Detaljer

Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler

Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler Dokument dato 2010-04-09 Vår referanse Utarbeidet av Deres dato Deres referanse Ole Edvard Backe Til Arkivkode Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler Bakgrunn / Innledning. Dette dokumentet

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 02.06.2016 kl 09:00 11:20 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtende medlemmer: Ann Karin Haugen, leder Helge A. Halvorsen, nestleder

Detaljer

Årsplan Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune

Årsplan Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste:

Møteinnkalling. Sakliste: Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Agdenes kommune Møtedato/tid : Tirsdag 25.april 2006 kl 10.00 Møtested/lokaler : Gamle banken, kommunehuset. Deltagere : Inger Lise Ingdal leder

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 19.03.2014 kl. 09:00 13:45 Møtested: Rådhuset, møterom A. Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Johan G.Foss, leder Jarl

Detaljer

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED!

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! Sakliste: SAK 18/2007 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 19/2007 REFERATSAKER SAK 20/2007 OPPSUMMERING

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 24.02.2015 kl. 09:00 12:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhus 2, Storkleppen Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Brannvesenets tilsyn

Brannvesenets tilsyn Brannvesenets tilsyn Hvordan skal brannvesenet gjennomføre tilsyn Jan-Tore Dilling Enhet for forebygging 1 Systemrettet tilsyn Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.12.2011 2011/14733 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Rita Lindbom tlf 971 97 095 FET KOMMUNE Postboks 100 1901 FETSUND TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA

Detaljer