Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune"

Transkript

1 Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Arkivsak: 13/173 Møtedato/tid: , kl. 19:15 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Kopi: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Odvar Olsen Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård Liv Grøtte 1.vara for V/KrF/Sp Thomas Engan, sektorsjef (Sak 33 og 34) Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS (RMN) Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS 1.varamedlemmer, Brynjar Haave 2.vara, postmottak Selbu kommune, postmottak RMN, ordfører og rådmann. Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven 31. Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/ Arvid Hanssen på telefon , eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. NB! Før saksbehandlingen starter kl serveres det juletallerken på Selbu restaurant kl Trondheim, Ole Halvard Bondahl(sign.) Leder av kontrollutvalget Arvi Hanssen Daglig leder, KonSek 1

2 Sakliste 031/13 Status for revisjon av kommuneregnskapet for Selbu kommune 2013 per /13 Avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon /13 Tilsynsrapport fra Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap. 034/13 Orientering om kommunens arbeid med næringsutvikling - oppfølging av vedtak etter forvaltningsrevisjonrapport om samarbeidet med Selbu Næringsforum. 035/13 Retningslinjer for gjennomføring av møter i kontrollutvalget som gjennomføres som høring. Oppdatering av retningslinjer for kontrollutvalget. 036/13 Bruk av revisjonsressurser /13 Møteplan 1.halvår 2014 for kontrollutvalget. 038/13 Referatsaker til kontrollutvalgets møte den /13 Eventuelt. 2

3 Status for revisjon av kommuneregnskapet for Selbu kommune 2013 per Behandles i utvalg Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Selbu kommune /13 Saksbehandler: Arvid Hanssen Arkivkode: 216 Arkivsaknr.: 12/175-2 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Saken tas til orientering. Saksutredning Kontrollutvalget er tillagt et betydelig tilsynsansvar gjennom kommuneloven og tilhørende forskrifter. Viser i den forbindelse til Kontrollutvalgsbokens kap.9 side 119 når det gjelder regnskapsrevisjon. Boka er utlevert faste medlemmer i kontrollutvalget, er lagt på lesebrettene til faste medlemmer og er tilgjengelig på KonSek sine hjemmesider: Nedenfor gjengis kontrollutvalgets oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon, slik de fremgår av kontrollutvalgsforskriftene: Kap. 4. Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 6. Regnskapsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. 7. Uttalelse om årsregnskapet Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget. 8. Oppfølging av revisjonsmerknader Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner 4, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller fylkestingets merknader er blitt fulgt opp. 3

4 Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Som det fremgår av 6 skal kontrollutvalget holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS, vil gi en muntlig orientering om status i revisjonsarbeidet per og svare på eventuelle spørsmål fra kontrollutvalget 4

5 Avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon Behandles i utvalg Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Selbu kommune /13 Saksbehandler: Arvid Hanssen Arkivkode: 216 Arkivsaknr.: 13/96-1 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 1. Kontrollutvalget slutter seg til forslagene til avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon for Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalene. Saksutredning I 2011 ble det innført en praksis der kontrollutvalget inngår årlige avtaler om leveranse av revisjonstjenester med Revisjon Midt-Norge IKS. Avtalene er ment å skulle spesifisere hvilket omfang av revisjonstjenester kontrollutvalget kan forvente i inneværende år, og nærmere regulere samarbeidet mellom kontrollutvalget og revisjonen. Disse avtalene er et supplement til selskapsavtalen for Revisjon Midt-Norge IKS som setter rammene for selskapets virksomhet og styring, og deltakernes bidrag til dette. Avtalene er også en del av oppfølgingen av det ansvaret som ligger på kontrollutvalget for å påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, slik det fremgår av kapittel 4 og 5 i kontrollutvalgsforskriften. Vedrørende regnskapsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. Mer om dette finnes i kontrollutvalgsboken side Vedrørende forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget skal utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret. Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Kontrollutvalget initierer de enkelte prosjekt gjennom egne saker i kontrollutvalget. Den videre oppfølging skjer i stor grad via kontrollutvalgets sekretariat. Mer om dette finnes i kontrollutvalgsboken side

6 Avtaler med Revisjon Midt-Norge IKS Kommunens kontrollutvalg er opptatt av dialogen mellom utvalg og revisjonsselskap. Avtalene angir hvilke dokumenter som skal oversendes kontrollutvalget. Utvalget har stor frihet til å be om opplysninger i møter gjennom året. Det har etter hvert i stor grad utviklet seg en felles forståelse mellom utvalget og Revisjon Midt-Norge IKS, og dermed et godt grunnlag for dialog og samarbeid. For kontrollutvalget er det viktig å forsikre seg om at de har tilstrekkelig informasjonsgrunnlag til å utføre sitt arbeid på en god måte, herunder å påse at kommunens revisjonsordning fungerer på en tilfredsstillende måte. Timetall for For 2013 var rammen til regnskapsrevisjon satt til 320 timer. Samlet ramme til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2013 var 300 timer. Revisjonen opplyser at det totale timetallet for 2014 vil bli tilnærmet på samme nivå. Avtalene vil bli ettersendt utvalget. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Kontrollutvalget oppfordres til å godkjenne avtalene for 2014, dersom ressursrammen blir i tråd med signalene gitt av revisjonen. 6

7 Tilsynsrapport fra Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap. Behandles i utvalg Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Selbu kommune /13 Saksbehandler: Arvid Hanssen Arkivkode: 216 Arkivsaknr.: 13/178-3 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 1. Tilsynsrapporten tas til orientering. 2. Kontrollutvalget ber om at kontrollutvalget får oversendt fremdriftsplan for utarbeidelse av internkontrollsystem og deretter dokumentert internkontrollsystem, så snart dokumentene er utarbeidet. Vedlegg Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og rednigsvesenets forebyggende arbeid i Selbu kommune.pdf Tilsynsrapport.pdf Vedlegg 1 Funn.pdf Vedlegg 2. veiledning innen sentrale tema. pdf Saksutredning Kontrollutvalgssekretariatet viser til samling for kontrollutvalg den der Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i et foredrag anmodet om samordning av tilsynsarbeidet mellom blant annet fylkesmannen, Direktoratet for sikring og Beredskap (DSB) og kommunale kontrollutvalg. Som et ledd i dette er det naturlig å gjøre bruk av tilsynsrapportene som tilsynsmyndighetene utarbeider etter tilsyn i kommunene. Kontrollutvalget i Selbu har også tidligere vært opptatt av at tilsynsrapporter blir lagt frem politisk. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) utførte dokumenttilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Selbu kommune i 2.kvartal Rapporten er datert Det ble avdekket følgende avvik: Kommunens internkontrollsystem, som skal sikre at krav til brannforebyggende oppgaver fastsatt i eller i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven overholdes, er ikke tilfredsstillende. Kommunen plikter å gjennomføre et systematisk internkontrollarbeid for selv å kunne sikre at kravene til brann- og redningsvesenets forebyggende oppgaver til enhver tid blir overholdt. Funn på blant annet følgende områder viser at internkontrollsystemet ikke er tilfredsstillende: - Bemanning - myndighetsutøvelse ved tilsyn 7

8 - samarbeid Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagte tilsynsrapport med vedlegg for utfyllende informasjon. DSB forutsetter at kommunen utarbeider en forpliktende handlingsplan og sender denne til DSB innen Planen skal beskrive hvordan avviket lukkes og også når arbeidet med et internkontrollsystem som følger lovverket er ferdigstilt. Sekretariatet har gjennom henvendelse til rådmannen fått bekreftet at det så langt ikke er sendt tilbakemelding på rapporten. Rådmannen følger opp saken. Administrasjonen vil møte i kontrollutvalget for å redegjøre om status og svare på eventuelle spørsmål fra kontrollutvalget. Ut fra rådmannens tilbakemelding synes ikke tilsynsrapporten å være fremlagt politisk i Selbu kommune så langt, verken til behandling eller til orientering. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Da oppfølgingen etter tilsynet så langt ikke er gjennomført, anbefaler kontrollutvalgssekretariat at kontrollutvalget foreløpig tar saken, og dermed rapporten, til orientering. Saken følges opp i et senere møte. Det fremstår som mest hensiktsmessig at dette skjer enten etter at planen har vært oppe til godkjenning på politisk og/eller administrativ nivå, eller etter en periode hvor internkontrollsystemet har vært virksomt. Kontrollutvalget må ta stilling til dette i det løpende tilsynsarbeidet. 8

9 S Dsairme fkutnonrastset ikk feor et og beredskap Vår saksbehandler Vera Lisa Opsahl, tlf Selbu kommune, rådmannen Dokument dato Vår referanse /4501/0PVE Deres dato Deres referanse av 5 Arkivkode 326 Postboks SELBU Oversendelse av rapport fra tilsyn med bilan;,rirredn'ingsvesenets forebyggende arbeid i Selbu kommune Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) oversender rapport etter dokumenttilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Selbu kommune. DSB forutsetter at kommunen utarbeider en forpliktende handlingsplan og sender denne til DSB innen Med hilsen for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Brann og redning ans KNislan Madsen ävdelingsteder Vera Lisa Opsahl sjefingeniør Vedlegg: Funn som begrunner systemavvik Veiledning innenfor sentrale tema Kopi med vedlegg til: Selbu kommune, brannsjefen Postboks Selbu Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus 7468 Trondheim Postadresse Kontoradresse Telefon Telefaks Org.nr. Direktoratet for Rambergveien samfunnssikkerhet og beredskap 3115 Tønsberg Hovedkontoradresse Hovedkontor Rambergveien 9 Postboks 2014 E-post Internett 3115 Tønsberg 3103 Tønsberg dsb.no 9

10 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4501/0PVE Tilsynsrapport 1 Innledning 1.1 Generelt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid andre kvartal Tilsynet er en kontroll av innsendt dokumentasjon og besvarelse av elektronisk spørreskjema. Rapporten omhandler de avvik og anmerkninger som ble avdekket i forhold til de lovverk DSB forvalter, jf. punkt Systematisk helse -, miljø - og sikkerhetsarbeid Etter lov 14.juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 9, skal kommunen sørge for drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver på en effektiv og sikker måte. Utfyllende bestemmelser om dette er gitt i forskrift 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brannvesen (heretter kalt dimensjoneringsforskriften) og forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn (heretter kalt forebyggendeforskriften) kapittel 5 og 6. Etter brann- og eksplosjonsvernloven 8 fremkommer det at kommunen skal ha et system (internkontroll) for å sikre at kravene etter loven og forskriftene blir overholdt. Selv om bestemmelsen ikke fremkommer av loven kapittel 3, som omhandler kommunens plikter og fullmakter, fremgår det av lovens forarbeider at 8 også gjelder bestemmelsene i kapittel 3. Dersom DSB ved en gjennomgang av innsendt dokumentasjon ser at pliktene, som for eksempel gjelder bemanning, ikke er fulgt, vil dette kunne være en indikasjon på at kommunen ikke har et system etter brann- og eksplosjonsvernloven 8. Kommunens internkontrollsystem skal sikre at kravene til brann- og redningsvesenets forebyggende og beredskapsmessige oppgaver til enhver tid blir overholdt. Kravene fremkommer av brann- og eksplosjonsvernloven og forskrifter gitt i medhold av denne, dvs. dimensjoneringsforskriften og forebyggendeforskriften. Et system etter 8 bør inneholde følgende elementer: Igangsette: Sette mål og beskrive ansvar og myndighet. Kartlegge: Skaffe oversikt over aktuelle lover/forskrifter og kartlegge evt. avvik, kartlegge risiko. Planlegge og prioritere tiltak: Lage handlingsplan for gjennomføring. Følge opp: Gjennomføre tiltak, foreta jevnlig gjennomgang av systemet for å sikre at det fungerer i praksis. Kravet til internkontroll omfatter også brann- og redningsvesenets FOREBYGGENDE plikter/oppgaver. 10

11 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3 av 5 Enhet for Forebygging /4501/0PVE 2 Hjemmelsgrunnlag og regelverk Tilsynet er hjemlet i følgende lover og forskrifter: Lov 14.juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) Forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn Forskrift 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brannvesen Forskrift 6. desember 1996 nr om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 3 Tema og omfang for tilsynet Tilsynets formål er å vurdere om kommunen har et internkontrollsystem som sikrer at krav fastsatt i eller i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven innen brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid overholdes. Systemet ble kontrollert på følgende områder: bemanning ledelse/forebyggende avdeling kompetanse forebyggende avdeling risiko- og sårbarhetsanalyse plan over brannverntiltak myndighetsutøvelse ved tilsyn informasjonstiltak samarbeid med andre kommuner om brann- og redningsvesenets forebyggende oppgaver 4 Resultater fra tilsynet 4.1 Definisjoner Avvik: "Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov". Anmerkning: "Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik". 11

12 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 4 av 5 Enhet for Forebygging /4501/OPVE 4.2 Avvik Følgende avvik ble avdekket under tilsynet: Avvik 1 Kommunens internkontrollsystem, som skal sikre at krav til brannforebyggende oppgaver fastsatt i eller i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven overholdes, er ikke tilfredsstillende. Avvik fra Lov 14.juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 8 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 9 Etablering og drift av brannvesen Kommentar Kommunen plikter å gjennomføre et systematisk internkontrollarbeid for selv å kunne sikre at kravene til brann- og redningsvesenets forebyggende oppgaver til enhver tid blir overholdt. Funn på blant annet følgende områder viser at internkontrollsystemet ikke er tilfredsstillende: bemanning myndighetsutøvelse ved tilsyn samarbeid Funnene er beskrevet i vedlegg 1. Dette er funn som viser at kommunen ikke har et internkontrollsystem som sørger for at konkrete krav etter lov/forskrift blir fulgt. Det er derfor sannsynlig at det fins flere forhold som ikke er omtalt, men som vil bli avdekket gjennom et tilfredsstillende internkontrollsystem. Kommunen må skaffe oversikt over aktuelle krav i brann- og eksplosjonsvernloven og tilhørende forskrifter for å kartlegge og lukke eventuelle avvik. En systematisk kartlegging av risiko vil gi et grunnlag for å planlegge og gjennomføre forebyggende tiltak i kommunen. Dersom kommunen skal kunne tilfredsstille krav fastsatt i eller i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven, er det en forutsetning at brann- og redningsvesenet har tilstrekkelig med personell, og at personellet har de kvalifikasjoner som er nødvendige for å kunne ivareta brann- og redningsvesenets forebyggende oppgaver på en forsvarlig måte. Hvis kommunen ikke disponerer kvalifisert personell selv, må oppgavene løses gjennom kommunesamarbeid eller ved kjøp av tjenester. 4.3 Anmerkninger Det ble ikke gitt noen anmerkninger under tilsynet. 12

13 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 5 av 5 Enhet for Forebygging /4501/OPVE 5 Oppfølging av tilsynet DSB ber om at det blir utarbeidet en fremdriftsplan med forslag til korrigerende tiltak i forhold til avviket som ble avdekket ved tilsynet. Frist for å oversende fremdriftsplan til DSB er Fremdriftsplanen skal beskrive hvordan avviket "ikke tilfredsstillende internkontroll" skal lukkes, og ikke være en plan som omhandler hvordan hvert enkelt funn skal utbedres. Det må fremgå av fremdriftsplanen at kommunen skal utarbeide et internkontrollsystem som sikrer at krav fastsatt i eller i medhold av loven overholdes, og når dette arbeidet skal være ferdigstilt. Det skal ikke sendes inn dokumentasjon i forbindelse med tilbakemeldingen. Internkontroll i forbindelse med beredskapsarbeid er ikke en del av dette tilsynet. Tønsberg, Vera Lisa Opsahl sjefingeniør 13

14 S sdai rme fkut nonrastsei t feorrhetog beredskap Vedlegg 1 til tilsynsrapport - Selbu kommune. Funn som begrunner systemavvik I tilsynsrapporten viser DSB til funn som begrunner avviket "Kommunens internkontrollsystem, som skal sikre at krav til brannforebyggende oppgaver fastsatt i eller i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven overholdes, er ikke tilfredsstillende." Krav til internkontroll fremgår av brann- og eksplosjonsvernloven 8. Det er kommunen ved kommunestyret som er pliktsubjekt, og ikke brannvesenet. Dersom kommunen for eksempel lar stillinger være ubesatt, er dette svikt i kommunens internkontrollsystem. Kommunen skal ha et system for selv å avdekke og lukke avvik fra krav gitt i lov/forskrift. Funnene som er beskrevet er avdekket ved gjennomgang av svar på spørreskjema og innsendt dokumentasjon. Dersom det er uenighet om disse funnene, ta kontakt med DSB. Selv om et område ikke er nevnt blant funnene, vil ikke det si at DSB "godkjenner" dette området. Det er sannsynlig at det fins flere forhold som ikke er omtalt i kommentaren til avviket, men som vil bli avdekket gjennom et tilfredsstillende internkontrollsystem. En tilbakemelding som kun tar for seg de funn som er avdekket vil derfor kunne være ufullstendig, og vil ikke omfatte bakenforliggende årsak til at avvik oppstår. Fremdriftsplanen skal beskrive hvordan avviket "ikke tilfredsstillende internkontroll" skal lukkes! Henvisninger til lovverk: Lov 14.juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) Forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn (forebyggendeforskriften) Forskrift 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brannvesen (dimensjoneringsforskriften) Forskrift 6. desember 1996 nr om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Tilsynet har avdekket følgende funn som begrunner systemavviket: Bemanning I hht. innsendt Brannvernplan 2013 er det en ubesatt stilling som gjør at det er for liten kapasitet til å gjennomføre tilsyn med særskilte brannobjekter. Referanse: Brann- og eksplosjonsvernloven 9 Dimensjoneringsforskriften 3-2 Myndighetsutøvelse ved tilsyn I hht. svar i spørreskjemaet er ikke alle lovpålagte tilsyn med særskilte brannobjekter gjennomført i I hht. Melding om brannvernet er dette også tilfellet de siste årene. Referanse: Brann- og eksplosjonsvernloven 9 Forebyggendeforskriften 6-3 Side 1 av 2 14

15 Samarbeid Selbu kommune må fortsette å søke samarbeid med andre kommuner for best mulig å utnytte samlet kompetanse i regionen. I en forebyggende avdeling med flere heltidsstillinger vil man få et større fagmiljø som er mindre sårbart ved fravær og vakante stillinger. DSB har god erfaring med at fullt interkommunalt samarbeid sikrer kvalitet og stabilitet i det brannforebyggende arbeidet. Referanse: Brann- og eksplosjonsvernloven 9 og 15 Dimensjoneringsforskriften 3-1 Annet: Innsendt ROS-analyse er fra 1998 og må revideres. Den henviser til utgått lovverk og foreldet tallmateriale. Brann- og redningsvesenet skal ikke utforme branntekniske løsninger i byggesaker. Dersom brann- og redningsvesenet tilbyr kurs eller andre tjenester må de sikre at kursvirksomheten er i samsvar med EØS-avtalens regler, slik at det ikke oppstår ulovlig kryssubsidiering mellom privat og offentlig virksomhet. Tøns erg, Vera Lisa Opsahl sjefingeniør Side 2 av 2 15

16 4 ds sdai rme fkutnonrastset ikk feorrhetog beredskap Vedlegg 2 til tilsynsrapport veiledning innenfor sentrale tema Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brann- og redningsvesenet kan planlegge og gjennomføre forebyggende tiltak for å redusere kartlagt risiko i kommunen på en systematisk måte. Kun gjennom en kartlegging av risiko og sårbarhet vil man kunne iverksette hensiktsmessige forebyggende og beredskapsmessige tiltak og drifte brannvesenet på en tilfredsstillende måte. En plan for hvordan kommunen vil redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser skal oppstå, må være en del av ROS-analysen. Det må også fremgå hvordan konsekvensene skal reduseres dersom slike hendelser likevel skjer. Kommunen kan gjennomføre analysen selv eller kjøpe tjenesten av annen kommune eller konsulent. Kommunen skal ha rutiner for jevnlig oppdatering av ROS-analysen. For planlegging og gjennomføring av ROS-analyse, se Norsk Standard NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger. Plan over brannverntiltak Kommunen skal hvert år utarbeide en skriftlig plan over brannverntiltak. Viktige elementer i en plan er hovedmål med underliggende delmål, satsingsområder, tiltak og aktiviteter. Planen skal minimum inneholde: tiltak for å redusere risiko avdekket i ROS-analysen informasjons- og motivasjonstiltak gjennomføring av tilsyn med særskilte brannobjekter Aktuelle tiltak for å redusere risiko vil kunne være informasjonskampanjer eller tilsynsaksjoner, og gjennomføring av prosjekter alene eller i samarbeid med andre aktører. Samarbeid om brannvesenets forebyggende oppgaver Ved å etablere interkommunalt samarbeid sikrer små kommuner kvalitet og stabilitet i det brannforebyggende arbeidet. I en forebyggende avdeling med flere heltidsstillinger vil man få et større fagmiljø som er mindre sårbart ved fravær og vakante stillinger. I små brannvesen, der ledelsen og forebyggende personell fyller flere funksjoner i kommunen, oppstår det lett faglige- og tidsmessige konflikter. DSB har god erfaring med at fullt interkommunalt samarbeid sikrer kvalitet og stabilitet i det brannforebyggende arbeidet. Krav om samarbeid fremgår av brann- og eksplosjonsvernloven 15. Informasjons - og motivasjonstiltak Informasjons- og motivasjonstiltak er en svært viktig del i det forebyggende brannvernet. Kommunen skal sette mål for arbeidet og prioritere målgrupper på bakgrunn av vurdert risiko. DSB forventer også at brannvesenet deltar i de sentralt initierte aktivitetene. Side 1 av 2 16

17 Brannvesenet som lokal brannmyndighet og dialog med byggesaksavdeling Brannvesenet plikter å følge forvaltningsloven og å utøve korrekt myndighetsutøvelse. DSB har utarbeidet en veiledning for myndighetsutøvelse ved tilsyn. Veiledningen er et hjelpemiddel for å øke kvaliteten på tilsynsarbeidet ved å sikre korrekt, systematisk, enhetlig og forutsigbar myndighetsforvaltning. Veiledningen kan innarbeides i lokale internkontroll- og saksbehandlingssystemer. Styrende dokumenter for tilsyn, og forvaltningslovens bestemmelser, er lagt til grunn for utarbeidelsen. Veiledningen foreligger elektronisk på Brannvesenet bør tilstrebe å ha en god dialog med kommunens byggesaksavdeling. De bør delta på forhåndskonferanser i relevante byggesaker, blant annet for å avklare behov for slukkevann og adkomst for brannvesenets materiell. Brannvesenet skal ikke fungere som rådgiver for ansvarlig prosjekterende i byggesaker, eller på annen måte angi branntekniske løsninger. Dersom brannvesenet oppdager "feil" i et nyoppført bygg, skal de be eier av bygget om å legge frem dokumentasjon på at bygget er oppført og utstyrt i samsvar med plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter. Dersom brannvesenet oppdager brudd på dette regelverket skal forholdet meldes til byggesaksavdelingen slik at byggesaken kan gjenåpnes. Oppgaver i tillegg til de lovpålagte I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven kan kommunen legge andre oppgaver til brannvesenet så lenge dette ikke svekker brannvesenets gjennomføring av lovpålagte oppgaver. Dersom brannforebyggende avdeling blir pålagt andre oppgaver, kan det medføre behov for personellressurser utover minstekravet. Dersom brannvesenet tilbyr kurs eller andre tjenester må de sikre at kursvirksomheten er i samsvar med EØS-avtalens regler, slik at det ikke oppstår ulovlig kryssubsidiering mellom privat og offentlig virksomhet. Brannsikkerhet i kommunale bygninger Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Eier må ha et forvaltningssystem for å ivareta sikkerheten i sine bygg. Systematisk sikkerhetsforvalting av bygg består av kartlegging og analyse av risiko samt planlegging og gjennomføring av risikoreduserende tiltak. Kommuner som gjennomfører systematisk sikkerhetsforvaltning i sine bygninger, vil får en bedre sikkerhet for brukere av kommunale bygg. Å utarbeide en god dokumentasjon av bygningsmasse og brannvern er en del av denne prosessen. Denne dokumentasjonen er et godt utgangspunkt når brannvesenet og andre tilsynsetater skal gjennomføre systemrevisjon. Gjennom prosjektet "Systematisk sikkerhetsarbeid i kommunale bygg" ble det utarbeidet to temaveiledninger. Målgruppen er eiere og forvaltere av kommunal bygningsmasse samt ledere og ansatte i kommunale virksomheter. Systemet kan også tilpasses private eiendomsforvaltere. Veiledningene foreligger elektronisk på Tønsberg, januar 2013 Kontaktpersoner i DSB: Vera Lisa Opsahl, Jan-Tore Dilling, Side 2 av 2 17

18 Orientering om kommunens arbeid med næringsutvikling - oppfølging av vedtak etter forvaltningsrevisjonrapport om samarbeidet med Selbu Næringsforum. Behandles i utvalg Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Selbu kommune /13 Saksbehandler: Arvid Hanssen Arkivkode: 216, &58 Arkivsaknr.: 11/ Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Saken tas til orientering. Saksutredning Kontrollutvalget har fått tilbakemelding på oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten om samarbeidet med Selbu Næringsforum i møter , sak 30/12, og siste gang , sak 2/13. Saksfremlegg og forvaltningsrevisjonsrapport ligger på Ved siste behandling i januar 2015 vedtok kontrollutvalget følgende: Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny tilbakemelding til kontrollutvalgets siste møte i 2013 etter at kommunestyret har fått seg forelagt en sak med evaluering av samarbeidet med Selbu Næringsforum. Kommunestyret behandlet sak 63/13 Revisjon av samarbeidsavtale med Selbu Næringsforum i møtet Vedtak i Kommunestyret : 1. Hovedutvalget ser positivt på den nye organisasjonsmodellen rådmannen har skissert for sektor bygdautvikling, og dagens samarbeidsavtale med SNF forlenges ikke. 2. For å sikre SNF sin framtid som en sterk næringsorganisasjon i Selbu, ønsker Selbu kommune årlig å bidra med finansiering på følgende måte for en periode på 3 år: Grunntilskudd fra Selbu Kommune: ,- kr. Øremerket fra næringsfondet knyttet til utviklingsarbeid kr. Sum kommunens bidrag kr. SNF forplikter seg ut over dette til å sikre andel av egenfinansiering, dette gjennom eksterne prosjektmidler. 3. Hovedutvalget gis fullmakt til å godkjenne avtale om utbetaling og vilkår for utbetaling for kommunen. Vi ser for oss at følgende bør være en del av grunnvilkårene i avtalen: a. Grunntilskuddet: Legger ingen føringer, utover at kommunen skal ha 2 medlemmer i styret, der en av disse skal være fra hovedutvalget. b. Øremerkede midler fra næringsfondet knyttet til utviklingsarbeid: SNF skal i forkant av hvert budsjettår få en bestilling på oppgaver som skal utføres for 18

19 Selbu kommune. Hovedutvalg for bygdautvikling får fullmakt til å utarbeide omtalte bestilling. 4. En bør også vurdere om Selbu Turistkontor kan legges inn under SNF. Som det fremgår ovenfor vill forutsetningene for samarbeidet nå bli annerledes enn da forvaltningsrevisjonen ble gjennomført i Rådmannen vil være representert på møtet i kontrollutvalget for å gi en oppdatert status og svare på eventuelle spørsmål fra kontrollutvalget. 19

20 Retningslinjer for gjennomføring av møter i kontrollutvalget som gjennomføres som høring. Oppdatering av retningslinjer for kontrollutvalget. Behandles i utvalg Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Selbu kommune /13 Saksbehandler: Arvid Hanssen Arkivkode: Arkivsaknr.: 11/ Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget vedtar Retningslinjer for gjennomføring av høringer i kontrollutvalget i Selbu, samt justering av Retningslinjer for kontrollutvalget i Selbu kommune, slik de fremgår av vedlegg. Saken oversendes til kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret vedtar Retningslinjer for gjennomføring av høringer i kontrollutvalget i Selbu kommune. 2. Kommunestyret vedtar reviderte Retningslinjer for kontrollutvalget i Selbu kommune. Vedlegg Utkast til retningslinjer for gjennomføring av høringer i kontrollutvalget i Selbu Utkast til reviderte retningslinjer kontrollutvalget i Selbu Saksutredning Det foreligger ikke forskrifter eller sentrale retninglinjer knyttet til gjennomføring av høringer i kommunale kontrollutvalg. Et utvalg som skal komme med innspill til fremtidige endringer av kommuneloven vil trolig vurdere dette spørsmålet. Sentrale bestemmelser vil neppe foreligge før tidligst i løpet av Kontrollutvalget kan komme bort i enkeltsaker hvor det er behov for å innhente bred informasjon for å skaffe seg et godt nok beslutningsgrunnlag. På et generelt grunnlag og ut fra erfaringer andre kontrollutvalg har gjort, ønsker kontrollutvalget å legge til rette for å kunne gjennomføre møter som åpne eller lukkede høringer i helt spesielle saker som krever førstehånds informasjonsinnhenting. Dette er kunnskap ut over det som til vanlig innhentes av sekretariatet gjennom ordinær saksbehandling. Kontrollutvalget hadde i sak 27/13, den 22.10, en innledende diskusjon om behovet for å utarbeide egne retningslinjer for møter i kontrollutvalget som gjennomføres som en høring. Kontrollutvalget vedtok følgende: 1. Kontrollutvalget ser behovet for å vedta Retningslinjer for høring i kontrollutvalget. 2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem utkast til retningslinjer ut fra signaler gitt i kontrollutvalgets møte Sak legges frem på kontrollutvalgets møte

21 Sekretariatet legger på bakgrunn av signaler fra kontrollutvalget frem utkast til retningslinjer for høringer. Det er reist spørsmål rundt hvem som kan innkalles til høringer, om de som innkalles er pliktige til å svare, hva som skal skrives i protokoll m.v. Generelt kan det sies at de samme regler som for ordinære møter i kontrollutvalget gjelder. En høring, eller som det står i forslag til retningslinjer, et møte som gjennomføres som høring, beskriver likevel noen prosedyrer som skal bidra til å ivareta den enkeltes rettsikkerhet og sikre en god planlegging gjennomføring av møtet. Kontrollutvalget ønsker at at retningslinjene forankres gjennom vedtak i kommunestyret, som har det øverste ansvar for tilsyn og kontroll i kommunen. Høringer i kontrollutvalget vil bare unntaksvis bli benyttet, og da i helt spesielle saker. Det er imidlertid viktig at prosedyrer for gjennomføring av høringer er kjent for administrasjonen og andre som kan bli innkalt. Det er naturlig at høringer også tas inn som et punkt under i Retningslinjer for kontrollutvalget i Selbu kommune. Sekretariatet har derfor foreslått et nytt punkt under 3 Kontrollutvalgets oppgaver. Kontrollutvalget og kommunestyret kan vurdere om det er andre punkter enn de sekretariatet har foreslått som bør inn i retningslinjene som legges frem. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Gjennomføring av høringer er ressurskrevende og bør brukes kun i helt spesielle saker, hvor kontrollutvalget mener det er nødvendig for å få et godt nok beslutningsgrunnlag. Saken oversendes kommunestyret etter behandlingen i møtet Kontrollutvalget kan vurdere om de bør anmode ordfører om at saken legges frem for kommunestyret tidlig i Det haster ikke å få vedtatt retningslinjer. Behandling av budsjett og økonomiplan vil kreve det meste av tiden i kommunestyrets desembermøtet. 21

22 Utkast til Retningslinjer for gjennomføring av høringer i kontrollutvalget i Selbu kommune 1.Generelt Kontrollutvalget kan som et ledd i tilsynsarbeidet avholde høringer innenfor det ansvarsområde som er gitt utvalget i medhold av kommuneloven: Kontroll og tilsyn med forvaltningen. Med høring menes et møte i kontrollutvalget der utvalget mottar muntlige forklaringer fra personer som er innkalt for å få belyst komplekse saker eller saksområder. Høringen skal i utgangspunktet være åpen, men kontrollutvalget kan med vanlig flertall beslutte at hele eller deler av høringen kan være lukket. Eksempelvis som følge av at de som skal høres kun ønsker å uttale seg i lukket møte. Kontrollutvalget kan bare motta taushetsbelagte opplysninger for lukkete dører. Under en åpen høring må kontrollutvalgets medlemmer ikke gjengi eller vise til opplysninger som er underlagt taushetsplikt. 2.Formål Formålet med bestemmelsen er å sikre kontrollutvalgets informasjonsbehov for å kunne skaffe seg et godt beslutningsgrunnlag. Retningslinjene skal også bidra til en god fremdrift i høringen og å ivareta den innkaltes rettssikkerhet. 3.Forberedelse Før møtet gjennomføres skal det være et saksforberedende møte. På dette møtet skal utvalget gjennomgå hvilke problemstillinger som ønskes belyst. Det skal videre fastsettes en fremdriftsplan for møtet som bl.a kan fastsette taletid for den enkelte som er innkalt, rekkefølge og hovedspørsmål. På det saksforberedende møtet skal kontrollutvalget velge ett av sine medlemmer som hovedutspørrer for høringen. 4.Den innkaltes stilling Innkallingen skal sendes i så god tid som mulig. Det skal opplyses om hvilke sak eller saksområde som er tema for høringen, informeres om mulighet for eksterne aktører til å reservere seg fra å møte, og mulighet for alle til å kreve å høres i lukket møte hvis det er opplysninger underlagt lovpålagt taushetsplikt. Den innkalte skal ha tilgang til kontrollutvalgets saksdokumenter, dersom disse ikke er underlagt taushetsplikt. Den innkalte har anledning til å ha med seg bisitter(e) og har rett til å konferere med bisitter(e) før svar avgis. Bisitter(ene) kan også supplere forklaringen. De innkalte avgjør selv om de vil besvare kontrollutvalgets spørsmål. Dersom det anmodes om lukkende dører på grunn av taushetsbelagt informasjon, skal høringen avbrytes og avgjørelsen tas i lukket møte, dersom utvalget eller den innkalte krever dette. 5.Gjennomføring av høringen Kontrollutvalgets leder innleder møtet ved å orientere om temaet for høringen og de prosedyrer som gjelder. Før kontrollutvalget starter utspørringen skal den 22

23 innkalte få anledning til å gi en fremstilling av saken. Den innkalte skal gis anledning til å sammenfatte saken etter at utspørringen er ferdig. Meningsutveksling mellom kontrollutvalgets medlemmer skal ikke finne sted under høringen. Det skal ikke voteres eller treffes konklusjoner under høringen. Kontrollutvalget avgjør i møte hvordan opplysningene som fremkom under høringen skal følges opp. Det skal føres protokoll fra høringen. (Administrativt utkast til kontrollutvalgets møte ) 23

24 Retningslinjer for kontrollutvalget i Selbu kommune 1 Formål Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan. Utvalget skal gjennom sitt arbeid sørge for at innbyggerne og øvrige interessenter har tillit til Selbu kommune, og at kommunen leverer sine tjenester på en effektiv og målrettet måte i henhold til lov, forskrifter, statlige føringer og i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak. 2 Organisering av kontroll- og tilsynsfunksjonen Kontrollutvalget i Selbu kommune består av 5 medlemmer. Funksjonstiden følger valgperioden. Minst to av utvalgets medlemmer velges blant kommunestyrets medlemmer. Lederen bør velges fra ett av de partiene som ikke utgjør flertallskonstellasjonen i kommunestyret. Til å bistå seg i arbeidet har kontrollutvalget et uavhengig og sakkyndig sekretariat som forbereder saksbehandlingen i utvalget, ivaretar sekretariatsfunksjonen i utvalgets møter og følger opp saker på vegne av utvalget. Revisjonsfunksjonen for kommunen og eventuelt tilknyttede selskaper ivaretas av egen revisor / revisjonsselskap som kommunestyret velger etter innstilling fra kontrollutvalget. 3 Kontrollutvalgets oppgaver Kontrollutvalgets oppgaver er gitt i kommuneloven, men kommunestyret kan be utvalget utføre særskilte tilsynsoppgaver på sine vegne. Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunen, og å påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for at følgende oppgaver blir utført: Regnskapsrevisjon; som omfatter bestilling av regnskapsrevisjon fra revisor og å påse at regnskapene blir revidert på en betryggende måte, avgi uttalelse om kommunens årsregnskap og å påse at revisors og kommunestyrets påpekninger til årsregnskapet blir fulgt opp. Forvaltningsrevisjon; som er systematiske vurderinger av kommunens økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Basert på en overordnet analyse av kommunens virksomhet skal kontrollutvalget utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon som identifiserer behovet for og prioriterer forvaltningsrevisjonsarbeidet i kommunen. Videre skal utvalget bestille og følge opp forvaltningsrevisjon hos revisor. Kontrollutvalget rapporterer resultatene av gjennomførte forvaltningsrevisjoner til kommunestyret. Selskapskontroll; som innebærer å føre kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper. Kontrollutvalget utarbeider en plan for gjennomføring av 24

25 selskapskontroll og bestiller selskapskontroller i henhold til planen, og rapporterer til kommunestyret om gjennomført selskapskontroll. Granskninger eller undersøkelser; kontrollutvalget kan enten på eget initiativ eller etter vedtak i kommunestyret foreta granskninger eller undersøkelser av kommunens virksomhet. Høring; Kontrollutvalget kan avholde høringer innenfor det ansvarsområde som er gitt utvalget i medhold av kommuneloven: kontroll og tilsyn med forvaltningen. Med høring menes et møte i kontrollutvalget der utvalget mottar muntlige forklaringer fra personer som er innkalt for å få belyst en spesiell sak eller saksområde. Kommunestyret vedtar retningslinjer for gjennomføring av møter som kontrollutvalget gjennomfører som høringer. 4 Kontrollutvalgets ressurser og rammebetingelser Kontrollutvalget fremmer eget forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Selbu kommune til kommunestyret. Utvalget må ha et ressursgrunnlag som er tilpasset utvalgets oppgaver og ansvarsområde og må sikres en sekretariatsordning som er tilpasset utvalgets behov. Kontrollutvalget legger opp til en revisjonsordning som er tilpasset kommunestyrets tilsynsbehov, behovet for oppfølging av særskilte vedtak, kompetansenivået i kommunen og kommunens egen organisering og internkontroll. 5 Saksbehandlingen i kontrollutvalget Kontrollutvalget treffer sine vedtak i møte, og det føres protokoll fra møtene. Utvalgets møter er åpne og holdes i henhold til vedtatt møteplan. Møteinnkalling, med sakliste og sakspapirer, sendes utvalgets medlemmer, varamedlemmer, ordføreren, rådmannen og revisor en uke før møtet finner sted. Ordfører har møte og talerett i kontrollutvalget. 6 Kontrollutvalgets arbeidsmåte Kontrollutvalget skal holde seg orientert om den administrative og politiske virksomheten i Selbu kommune. Gjennom sitt arbeid skal utvalget legge vekt på samarbeid og opptre på en uavhengig og politisk nøytral måte. Kontrollutvalget vil særlig legge vekt på å følge opp kommunens beslutningssystemer, rutiner og organisasjonens egen kvalitetssikring. Gjennom sin arbeidsmåte skal kontrollutvalget bidra til at feil og uregelmessigheter forebygges, men i den grad slike forhold skulle forekomme, vil utvalget påpeke dette. 25

26 Kontrollutvalget skal arbeide for å sikre god produktivitet og en effektiv utnyttelse av de ressurser som er stilt til disposisjon for å sikre en best mulig kvalitet på kommunens tjenester å ivareta innbyggernes rettsikkerhet i deres kontakt med den kommunale forvaltningen å sikre at politiske vedtak i Selbu kommune følges opp 7 Informasjon og rapportering Utvalget skal legge vekt på å være løsningsorientert og bidra til læring i organisasjonen. Kontrollutvalget skal ha en aktiv og nær dialog med kommunestyret som kommunens øverste tilsynsorgan, og vil fremme aktuelle saker og rapportere til kommunestyret ved behov. Kontrollutvalgets leder, eller den utvalget måtte bemyndige, ivaretar kontakten med media. 8 Ikrafttredelse Retningslinjene for kontrollutvalget i Selbu kommune trer i kraft etter vedtak i Selbu kommunestyre i sak 47/06 den og revidert i sak 44/11 den og i sak xx den xx.xx.201x. (Administrativt utkast til kontrollutvalgets møte ) 26

27 Bruk av revisjonsressurser Behandles i utvalg Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Selbu kommune /13 Saksbehandler: Arvid Hanssen Arkivkode: Arkivsaknr.: 11/ Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Sekretariatet legger signaler fra diskusjon i møtet til grunn for videre prioritering av revisjonsarbeidet i Vedlegg Plan for forvaltningsrevisjon Selbu kommune. Plan for selskapskontroll Selbu kommune. Saksutredning Kontrollutvalget har årlig ca 300 timer til disposisjon til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Følgende revisjon er i bestilling: Selskapskontroll: TrønderEnergi levering av rapport til KonSek 28.februar KonSek vedlegger gjeldende planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, vedtatt av kommunestyret. Kontrollutvalget kan vurdere om det er områder som peker seg ut som aktuelle i forhold til bestilling tidlig i Da kontrollutvalget har 300 timer til disposisjon for forvaltningsrevisjon (FR) og selskapskontroll i 2014, kan det påregnes at det er rom for å bestille maks en FR, samt noe selskapskontroll, eventuelt andre undersøkelser som utvalget ønsker. Det er også muligheter til å bestille FR, med levering litt ut i 2015, dersom det er behov for mer ressurser enn kontrollutvalget disponerer i Kontrollutvalget og kommunestyret vil få en ny plan for selskapskontroll og en rapport om selskapskontroll til behandling i første halvår Sekretariatet mener det derfor kan være hensiktsmessig at kontrollutvalget avventer ny bestilling innen selskapskontroll, dersom utvalget mener det kan være aktuelt med kontroller der flere kommuner er involvert. Kontrollutvalget kan også bli pålagt oppgaver fra kommunestyret eller selv sette i gang undersøkelser, hvis det oppstår behov. Utvalget har signalisert at de ønsker fleksibilitet i forhold til å bestille revisjonsgjennomgang. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Sekretariatet legger frem saken til drøfting, med henblikk på at kontrollutvalget prioriterer neste forvaltningsrevisjon, eventuelt bestiller en selskapskontroll, hvor andre kommuner ikke er med på eiersiden. 27

28 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 113/12 28

29 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. Dette innebærer et ansvar for kontrollutvalgene, for at følgende oppgaver utføres: o o o regnskapsrevisjon forvaltningsrevisjon selskapskontroll Forvaltningsrevisjonens innhold er utdypet i forskrift om revisjon 7 første ledd: Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. Herunder om a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området, c) regelverket etterleves, d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige, e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd. Forvaltningsrevisjonen er med andre ord et viktig verktøy for kommunens øverste politiske organ for å føre tilsyn og kontroll med kommunens totale forvaltning og de resultater som oppnås. 1.1 Utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon Kommunestyret er oppdragsgiver for forvaltningsrevisjonen. For å sikre at den revisjonen som utføres er i tråd med kommunestyrets ønsker og behov, skal dette i følge kontrollutvalgsforskriften 10 vedta en egen plan for forvaltningsrevisjon, hvor det angis prioriteringer for en gitt periode: 10. Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. Denne planen er utarbeidet for perioden Kontrollutvalget vil underveis i perioden eventuelt vurdere om det må gjøres omprioriteringer, eller om planen må oppdateres. 29

30 Denne planen er basert på dokumentet overordnet analyse, utarbeidet av Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS. 1.2 Gjennomføring av forvaltningsrevisjonene Kommunens revisor er Revisjon Midt-Norge IKS. De vil stå for den praktiske utføringen av forvaltningsrevisjonsprosjektene. Prosjektene utføres i tråd med kommuneloven 78, forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner og RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund. Kontrollutvalget vedtar med bakgrunn i planen mer konkrete bestillinger av prosjekter, og følger opp disse overfor revisjonen. Kontrollutvalget gis anledning til å fravike planen, dersom de finner det nødvendig. I så tilfelle rapporteres det om eventuelle endringer til kommunestyret. 1.3 Oppfølging og rapportering I tråd med forskrift om revisjon 8 skal revisor rapportere fortløpende til kontrollutvalget om resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon. Videre er kontrollutvalget tillagt ansvar for å rapportere om sitt arbeid til kommunestyret. Kontrollutvalget legger normalt rapport for det enkelte prosjekt fortløpende frem for kommunestyret. 30

31 2 Prioriterte områder i planperioden Her angis prioriterte områder for forvaltningsrevisjon, med forslag til mulig innretning på prosjektene. Prosjektene er vurdert på bakgrunn av risiko- og vesentlighetsvurderingene i den overordnede analysen. Det er prioritert totalt 4 prosjekter, mens 5 prosjekter er vurdert som aktuelle, men ikke prioritert i denne planperioden. Det er i prioriteringene også tatt hensyn til områder der det har vært gjennomført lite forvaltningsrevisjon i tidligere år, hvorvidt forvaltningsrevisjon anses å være et godt virkemiddel til å forbedre kvaliteten på området og eventuelle signaler fra politisk hold om hvor det er ønskelig med mer kunnskap. Utdypingene av innretning må ses på som eksempler på muligheter, ikke et bindende forslag til gjennomføring av prosjektene. Område KOSTRA-rapportering 1 Prosjektet må gi svar på om det er lagt til rette for å sikre god kvalitet på rapportering av KOSTRA-data i Selbu kommune. I den sammenheng bør revisjonen besvare om kommunen har etablert tilfredsstillende rutiner som sikrer ensartet praksis og forståelse av krav for rapportering til KOSTRA. Om etablerte rutiner for rapportering følges i praksis må også inngå i prosjektet. Sekretariatet mener det kan være hensiktsmessig at revisjonen også går dypere ned i datarapportering på 1-2 områder i kommunen. Hvilke områder må vurderes i løpet av prosjektet. Eiendomsforvaltning i Selbu kommune Her er det alternative vinklinger: 2 Prosjektet kan gå på å må gi en oversikt over eiendomsmassen Selbu kommune eier og hvordan denne forvaltes. Aktuelle spørsmål kan være om kommunen har den riktige eiendomsmasse og om blir den utnyttet på riktig måte. Har kommunen gode formålsbygg? Finnes det muligheter for alternativt bruk, sett i forhold til kommunens ansvarsområder, muligheter for inntjening og utnyttelsesgrad? Videre kan det være aktuelt å kartlegge/gi en oversikt over vedlikeholdsbehov og vurdere om man klarer å opprettholde standarden på kommunale bygninger. Alternativt kan et prosjektet også vinkles i forhold til å evaluere dagens organisering og hvordan eiendomsforvaltning i Selbu kommune drives. Forebyggende innsats overfor barn og unge 3 Barn og unge er et viktig område. En viktig del av dette arbeidet retter seg mot arbeid som skal forebygge kriminalitet, rus- og andre sosiale problemer. Dette arbeidet krever et omfattende tverrfaglig arbeid mellom kommunale enheter, deriblant barnehage, skole, PPTtjeneste, barnevern, kultur og fritid og Nav i tillegg til samarbeid med frivillige organisasjoner, politi og andre utenfor kommunen. En forvaltningsrevisjon kan for eksempel ta utgangspunkt i hvor stor grad kommunen har lykkes med å oppfylle intensjonene i forhold til langsiktig satsning på forebyggende tiltak. Faglig samarbeid på tvers av sektorer og fagområder er avgjørende for og utvikle et godt helhetlig tilbud. 31

32 Tilpasset opplæring og spesialundervisning i Selbu kommune. 4 Prosjektet må ta sikte på å gi en tilbakemelding på praksis for tildeling, oppfølging og rapportering av spesialundervisning herunder om dette gjøres i tråd med lovverket. Videre må gjennomgangen peke på mulige årsaker til at Selbu kommune bruker en større del enn mange kommuner til spesialundervisning, dersom dette ikke er kartlagt gjennom eget prosjekt som gjennomføres av administrasjonen i Prosjektet kan gjerne gjennomføres i slutten av planperioden. Følgende områder foreslås som aktuelle for forvaltningsrevisjon, men er ikke prioritert i planen. Dersom endringer i forutsetninger gjør noen av de ovennevnte prosjekter mindre aktuelle å gjennomføre kan disse bli aktuelle for gjennomføring i perioden. Kontrollutvalget har gjennom vedtak i saken fullmakt til å ompriorotere. (Forutsetter at kommunestyret vedtar innstillingen) Område Psykisk helsevern Ppsykisk helsevern har vært et satsingsområdet på nasjonalt nivå med en storstilt opptrappingsplan over flere år. Etter hvert som opptrappingsplanen har virket kan det være aktuelt å kartlegge hva opptrappingsplanen har betydd i Selbu kommune og om brukerne får tilgang til den behandlingen man har rett på. Byggesaksbehandling Som forvaltningsorgan, tjenesteleverandør og myndighetsutøver griper virksomheten til Selbu kommunene inn i store deler av innbyggernes hverdag. En gjennomgang av byggesaksbehandlingen i Selbu kommune må se på kommunens prosedyrer og rutiner for saksbehandling og myndighetsutøvelse. Viktige innfallsvinkler vil være responstid, saksbehandlingstid, håndtering av habilitetsproblematikk, kvalitetssikring og generell internkontroll. Dersom kontrollutvalget ønsker å utvide prosjektet noe, kan opplevd service blant brukerne av tjenestene være aktuelt å se på. Dette kan gi nyttig tilbakemelding i forhold til videreutvikling av tjenestene på dette området. Etikk Offentlig sektor har i de siste årene hatt flere skandalesaker knyttet til misbruk av offentlige midler og interesser, maktmisbruk og korrupsjon. Dette har ført til at fokuset på god moral og etisk fremferd har blitt større enn noen gang. Selbu kommune vedtok i 2009 egne etiske retningslinjer for kommunen. En forvaltningsrevisjonsundersøkelse knyttet til etikk vil gå på om politikere og ansatte i Selbu kommune er kjent med de etiske retningslinjene i kommunen og om det legges vekt på etterlevelse av disse i organisasjonen, både i forhold til daglige gjøremål, å sette etiske problemstillinger på dagsorden og implementere god etikk og moral i styrende dokumenter og interne rutiner. Kontrollutvalget har ikke valgt å prioritere dette som prosjekt i kommende planperiode. Rådmannen har orientert utvalget om hvordan etiske retningslinjer settes på dagsorden i kommunen. Kontrollutvalget har som en del av tilsynsarbeidet fått orientering om arbeidet på dette området fra noen enhetsledere i kommunen i forrige valgperiode. 32

33 Barnevern. Barnevern er et tjenesteområde som stiller store krav til kommunen, både i forhold til å yte riktig hjelp til rett tid og ved at enkelttilfeller kan være svært ressurskrevende. Selbu kommune har valgt å delta i felles barnevernstjeneste i Værnesregionen, hvor Stjørdal kommune er vertskommune. Prosjektet er kun aktuelt, dersom også kontrollutvalget i vertskommunen ønsker en gjennomgang. I et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor barnevern vil det være aktuelt å se på tjenestene som ytes i dag og hvordan disse er tilpasset behovet i befolkningen. Videre kan det være aktuelt å se på organisering, styring og driften tilbudet på området. Aktuelle punkter å se på kan være om barnevernstjenesten i Værnesregionen yter tjenester ihht lovverk, om kompetansen er tilstrekkelig, overholdelse av frister, samhandling og rapportering i forhold til andre enheter i kommunen, mv. Evaluering av samhandlingsreformen Dersom det oppstår spesielle forhold kan det være aktuelt å bestille en gjennomgang av deler av virksomheten - eventuelt i samarbeid med andre kommuner. En mer omfattende gjennomgang bør eventuelt skje i neste planperiode. 33

34 Behandlet som sak 17/12 i kontrollutvalgets møte PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune Vedtattt i kommunestyret i sak 80/12, den

35 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.. I forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 14 er dette videre definert slik: Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kap. 3. Slik det fremgår av denne paragrafen er det obligatorisk for kommunen å gjennomføre eierskapskontroll, definert som kontroll med forvaltningen av eierinteressene, herunder kontroll av om den som utøver eierskapet gjør det i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Videre er det anledning til å gjennomføre forvaltningsrevisjon i selskaper, slik definert i kommuneloven 77 nr. 4: kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger Det er et diskusjonstema hvilke selskapsformer og eierskap som inngår i begrepet selskapskontroll. Det er på det rene at dette som et lovpålagt minimum må omfatte kommunens eierskap i aksjeselskap (AS), allmennaksjeselskap (ASA), interkommunale selskap (IKS), og samvirkeforetak og andre selskaper med begrenset ansvar (BA, SA). Denne planen legger videre til grunn at selskapskontrollen også skal omfatte alle selvstendige virksomheter der kommunen har et eierskap eller interesser med tydelig karakter av eierskap, deriblant interkommunale samarbeid etter kommunelovens 27, stiftelser og foreninger. 1.1 Plan for selskapskontroll I følge forskriftens 13, første ledd skal det også minst en gang i valgperioden utarbeides plan for gjennomføring av selskapskontroll. Dette skal skje senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. I likhet med plan for forvaltningsrevisjon hviler det på kontrollutvalget å fremme forslag om plan til forvaltningsrevisjon, mens det er kommunestyret som vedtar planen. For forvaltningsrevisjon stiller forskriften krav om at planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Gjeldende forskrift stiller ikke tilsvarende krav til plan for selskapskontroll, men i forslag til endringer av kommuneloven som har vært ute på høring er det lagt opp til at slikt krav stilles også for denne. Denne planen er basert på en slik analyse gjennomført av Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS, felles for kontrollutvalgene hos selskapets 15 eiere. 1.2 Gjennomføring av selskapskontroll Revisjon Midt-Norge IKS er i henhold til den inngåtte selskapsavtalen, det selskapet som skal gjennomføre selskapskontroll på vegne av de 15 deltakerne i selskapet. 35

36 1.2.1 Bestilling av selskapskontroll Kontrollutvalget foretar bestilling av selskapskontroll, med nærmere innretning av undersøkelsen, med bakgrunn i de vedtatte prioriteringene Innsyn Kommuneloven 80 hjemler følgende innsynsrett i selskaper for kontrollutvalget eller den som utfører kontroll på vegne av dette: 80. Selskapskontroll I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6 og i aksjeselskaper der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle aksjer, og i heleide datterselskaper til slike selskaper, har kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret og den valgte revisor for selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget og kommunens revisor selv foreta undersøkelser i selskapet. Kommunestyret eller fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskapet og herunder fastsette hvilke dokumenter mv. som skal sendes kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor. Kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor skal varsles og har rett til å være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende organ. Denne lovbestemte innsynsretten gjelder altså bare for selskap eid 100 % av kommuner og fylkeskommuner i fellesskap. I selskaper med andre eiere, eller selskapsformer ikke omfattet av denne formuleringen må retten til innsyn skaffes med andre hjemler. Et alternativ er å sørge for at selskapets vedtekter gir rett til innsyn for eiernes kontrollorganer. I aksjeselskaper og de fleste andre selskapsformer kan en slik hjemmel fastsettes av generalforsamling med 2/3 flertall. Som ansvarlig offentlig eier bør kommunen søke å få inn slike bestemmelser i vedtektene, i alle fall i selskaper som stort sett er offentlig kontrollerte. Der ingen slik hjemmel finnes kan man ved vedtak om selskapskontroll i et kontrollutvalg anmode om at selskapet frivillig gir slikt innsyn. Erfaringsmessig er dette uproblematisk i selskaper som hovedsakelig finansieres med offentlige midler, eller der det offentlige er dominerende på eiersiden. Dette er likevel lite ønskelig, da det gir selskapet anledning til å motsette seg kontroll. Et siste alternativ er å gjennomføre selskapskontroll utelukkende basert på offentlig tilgjengelig informasjon, og den informasjon som finnes i kommunenes arkiver. For ren eierskapskontroll, dvs. kontroll med kommunens utøvelse av eierskap, kan dette være tilstrekkelig, men det vil neppe være nok til å kunne gjennomføre forvaltningsrevisjon. Det er derfor en fordel om kommunen sørger for å be sine eierrepresentanter reise spørsmål om å ta inn regler om innsyn i vedtektene ved generalforsamling i selskaper der innsyn ikke er pålagt ved lov. 36

37 1.2.3 Samarbeid om selskapskontroll I selskaper der flere kommuner er eiere, særlig der flere kommuner med samme revisor er eiere, vil det være hensiktsmessig å søke å inngå samarbeid om selskapskontroll. Dette både av ressurshensyn i revisjonsarbeidet, da de fleste vurderinger vil kunne være gyldige for flere eiere, men også av hensyn til at selskapet ikke skal pålegges kontroll oftere enn nødvendig. Dette fordrer at kommunenes prioriteringer for selskapskontroll samordnes, og at kontrollutvalgene må gis myndighet til å prioritere mellom aktuelle prosjekter basert på hvilke prosjekter der det finnes interesserte samarbeidspartnere Ressurser Ressurser til gjennomføring av selskapskontroll må, dersom kommunen ikke ønsker å tilføre nye ressurser til formålet, tas av samme ressurser som stilles til rådighet for forvaltningsrevisjon. Det vil derfor være nødvendig å foreta en løpende prioritering mellom disse to formålene før bestilling av prosjekter. Det kan være hensiktsmessig at myndighet til å gjøre denne prioriteringen legges til kontrollutvalget. 1.3 Rapportering Revisjonen rapporterer løpende til kontrollutvalget om hvert enkelt gjennomført prosjekt. Kontrollutvalget legger disse løpende fram for kommunestyret. Det forutsettes at det for felles prosjekter mellom flere kommuner kan rapporteres i én felles rapport der dette er hensiktsmessig. 37

38 2 Eierskap og eierstyring i Selbu kommune Kommunestyret har vedtatt Selbu kommunes eierstrategi for forvaltning av kommunens interesser i eksterne selskaper den Formannskapet har fått rollen som eierskapsutvalg. Kommunen har utarbeidet mal for eierskapsmeldinger og har tatt mål av seg til å ha ferdig eierskapsmeldinger for de viktigste selskapene innen utgangen av Per mai 2012 er det vedtatt eierskapsmelding for Selbu Energiverk AS og bare kommunestyrebehandling gjenstår for eierskapsmelding for Sifa AS. Det er foretatt en prioritering i forhold til rekkefølgen for utarbeidelse av øvrige eierskapsmeldinger. Administrasjonen påpeker at det er viktig å skaffe seg erfaringer, både administrativt og politisk, i forhold til eierskapsoppfølgning, da dette er et nytt område. 38

39 3 Prioriterte prosjekter for selskapskontroll i planperioden 1. Eierstyring Oppfølging av eierstyringen kommer innenfor den obligatoriske selskapskontrollen og må gjennomføres i valgperioden. Her følger en opp praktiseringen av kommunens eierstyring. Denne kan blant annet inkludere kontroll med praktisering av eierskapsstrategi, rutiner rundt deltakelse i generalforsamlinger og kommunikasjon med selskapene man er eier i. Slik kontroll kan eventuelt ta utgangspunkt i oppfølgingen av noen enkeltselskaper. Det kan være hensiktsmessig at kommunens eierstyring gjennomgås når det har gått noe tid fortrinnsvis i løpet av Kontroll av utvalgte selskaper, i prioritert rekkefølge Ved selskapskontroll av enkeltselskaper der flere kommuner er eiere er det hensiktsmessig å søke å gjennomføre disse i samarbeid. Der kommunen er en liten eier i samarbeid med andre vil prosjekter prioritert i denne listen kun gjennomføres dersom prosjektene også blir prioritert av kontrollutvalgene i andre eierkommuner. Signaler fra andre kontrollutvalg har aktualisert å gi rom for å delta i en eventuell kontroll i forhold til TrønderEnergi AS. De 6 selskapene som er nevnt nedenfor fikk sekretariatet signaler om å ta inn i planen etter forrige møte, uten at kontrollutvalget foretok en prioritering innbyrdes. Sekretariatet har satt opp eierskapsoppfølging som et eget punkt da denne er obligatorisk i løpet av valgperioden. Her kan en selvsagt kun avgrense oppfølgingen kun til enkeltselskap og ikke vurdere kommunens totale eierskapsoppfølging. Prioritering Prosjekt Involverte selskaper 1 Involverte kommuner 2 1 Selbu-trykk AS Selbu-Trykk AS Selbu 2 ASTI AS. Trøndelag ASTI AS. Trøndelag Selbu Industrielektronikk Industrielektronikk Oppfølging av Selbu Vurderes av kontrollutvalget. Selbu 3 kommunes eierstyring. 4. Eierstyring og nettvirksomhet i Trønderenergi AS TrønderEnergi AS, TrønderEnergi Nett AS 5. Sifa AS Sifa AS Selbu 6. Årsøya Fritidspark AS Årsøya Fritidspark AS Selbu 7. Selbu Energiverk AS Selbu 3.1 Utdyping av de enkelte prosjektene Selbu, Klæbu, Agdenes, Snillfjord, Skaun, Hitra, Malvik, Frøya, Midtre Gauldal, Meldal, Hemne, Orkdal, Melhus + 13 andre Gjennomgående for alle prosjektene som går på konkrete selskaper vil vurdering av selskapenes økonomi og forutsetninger for drift, i tillegg til etterlevelse av lovverk (offentlighet, anskaffelser, likestilling) være aktuelle problemstillinger. Det vil også i de fleste tilfeller være nærliggende å gjøre en vurdering av eiernes rolle. I tillegg kommer problemstillinger spesifikke for de enkelte selskap. I hvert tilfelle vil det være nødvendig med en ytterligere utvelging og spissing av problemstillinger før bestilling av prosjekter. 1 Selskaper i kursiv er ikke underlagt reglene om innsyn i kommuneloven Kommuner i kursiv har ikke Revisjon Midt-Norge IKS som revisor. 39

40 3.1.1 Selbutrykk AS Jf ovenfor under pkt 3.1. Viktig at kontrollutvalget i tilknytning til bestilling har en dialog med rådmannen og/eller eierskapsutvalg, der dette er naturlig ASTI AS Jf ovenfor under pkt 3.1. Viktig at kontrollutvalget i tilknytning til bestilling har en dialog med rådmannen og/eller eierskapsutvalg, der dette er naturlig System og praksis for eierstyring Praktiseringen av kommunens eierstyring er viktig. Kontrollutvalget er kjent med at Selbu kommune har vedtatt eierstrategi og at eierskapmeldinger er i ferd med å komme på plass. Kontrollen kan blant annet inkludere kontroll med praktisering av eierskapsstrategi, rutiner rundt deltakelse i generalforsamlinger og kommunikasjon med selskapene man er eier i. Slik kontroll kan eventuelt ta utgangspunkt i oppfølgingen av noen enkeltselskaper Eierstyring og nettvirksomhet i TrønderEnergi AS Nettvirksomheten til TrønderEnergi har fått stor oppmerksomhet etter at TrønderEnergi kjøpte opp nettvirksomheten til Trondheim Energi. Sentrale politikere i eierkommunene har både stilt spørsmål ved om lovnadene ved oppkjøpet har blitt fulgt opp, og hvorvidt selskapet i tilstrekkelig grad viser samfunnsansvar. En selskapskontroll kan for eksempel ta utgangspunkt i hvilke forventninger eierne har i aktuelle spørsmål, hvorvidt disse er kommunisert til selskapets ledelse gjennom riktige kanaler og hvorvidt de er fulgt opp av selskapet. For Selbu sin del vil det antagelig bare være aktuelt å sette i gang et slikt prosjekt dersom en stor andel av de øvrige eierne også prioriterer det Sifa AS Jf ovenfor under pkt 3.1. Viktig at kontrollutvalget i tilknytning til bestilling har en dialog med rådmannen og/eller eierskapsutvalg, der dette er naturlig Årsøya Fritidspart AS Jf ovenfor under pkt 3.1. Viktig at kontrollutvalget i tilknytning til bestilling har en dialog med rådmannen og/eller eierskapsutvalg, der dette er naturlig Selbu Energiverk AS Jf ovenfor under pkt 3.1. Viktig at kontrollutvalget i tilknytning til bestilling har en dialog med rådmannen og/eller eierskapsutvalg, der dette er naturlig. 40

41 4 Vedlegg 1: Oversikt over kommunens eierskap Oversikt over kommunalt eierskap - KonSek-kunder Selbu kommune Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand Off.hele ASTI AS Trøndelag Industrielektronikk AS 27,90% Nei Fra fjord til fjell AS AS 16,67% Ja Gimle BA BA 0,00% Nei Havernesset eiendom AS AS 4,00% Nei Innherred Renovasjon IKS IKS 4,70% Ja Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS IKS 1,66% Ja Kommunekraft AS AS 0,30% Nei Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS IKS 3,60% Ja Norservice Eiendom AS AS 0,40% Nei Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS AS 0,23% Nei Revisjon Midt-Norge IKS IKS 3,60% Ja Selbu energiverk AS AS 100,00% Ja Selbu næringsselskap KF KF 100,00% Ja Selbuskogen skisenter AS AS 14,39% Nei Selbu-trykk AS AS 100,00% Ja Sifa AS AS 44,17% Nei Siva Selbu eiendom AS AS 33,33% Ja TrønderEnergi AS AS 1,58% Ja Tydal skisenter AS AS 4,60% Nei Veganlegget Stuesjø/Aursund AL BA 0,00% Nei Årsøya Fritidspark AS AS 26,60% Nei (NB DETTE ER EIERSKAP PER MAI 2012 da planen var til bahandling!) 41

42 Møteplan 1.halvår 2014 for kontrollutvalget. Behandles i utvalg Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Selbu kommune /13 Saksbehandler: Arvid Hanssen Arkivkode: Arkivsaknr.: 11/ Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Møtene i kontrollutvalget avvikles kl på følgende dager i første halvår 2014: 25.februar, 29.april og 10.juni. Saksutredning For å kunne planlegge- og gjennomføre kontroll- og tilsynsarbeidet på en best mulig måte er det nødvendig å fastsette en møteplan for kontrollutvalget. Kontrollutvalgets møter vil fungere som milepæler, både for gjennomføring og presentasjon av revisjonsarbeid for kontrollutvalget, og for oppgaver som er sterkere knyttet til kontrollutvalgets egen virksomhet. Kontrollutvalget kan i tilknytning til saken diskutere tema for de enkelte møter, dersom det er ønskelig. Sekretariatet har ut fra erfaringer fra tidligere år, samt lovpålagte oppgaver, lagt inn noen foreløpige stikkord. Det er imidlertid viktig at utvalget legger opp aktiviteten ut fra egne vurderinger og kommunestyrets ønsker. Det er budsjettmessig er tatt høyde for 6 møter i 2014, 3 per halvår. Kommunestyret og formannskapet benytter henholdsvis mandager og tirsdager som faste møtedager. Kontrollutvalget har i 2013 hatt møter på tirsdager, men da møtene legges til kveldstid unngås sammenfallende tidspunkt som formannskapsmøter. Sekretariatet legger opp til at tirsdager videreføres som faste møtedager. Forslag til møteplan for kontrollutvalget 1.halvår 2014: Kommunestyret * Januar F Mars April Mai Juni Kontrollutvalget *Ikke vedtatt - behandles i desember Andre arrangement: 5.-6.februar: Samling for kontrollutvalg Gardermoen. Norges kommunerevisorforbund.(nkrf) 3.-4.juni: Samling for kontrollutvalg Gardermoen. Forum for kontroll og tilsyn 42

43 Det kan være aktuelt med et fellesmøte/samling med flere kontrollutvalg i mars, hvor rapport vedrørende selskapskontroll TrønderEnergi presenteres. Kontrollutvalget bør også vurdere å legge inn et møte med kontrollutvalgene i Værnesregionen tidlig i 2014, da dette er signalisert tidligere og et ønske fra flere kontrollutvalg. Foreløpige stikkord for saker som er aktuelle på de enkelte møter: 25. februar 2014 Årsmelding 2013 for kontrollutvalget. Bestilling av forvaltningsrevisjon/selskapskontroll. Plan for selskapskontroll april 2014 Regnskap Selbu kommune 2013 kontrollutvalgets uttalelse. Regnskap Selbu Næringsselskap KF 2013 kontrollutvalgets uttalelse. Rapport selskapskontroll TrønderEnergi. I henhold til forskrift om revisjon skal revisor avgi sin revisjonsberetning innen 15. april.kontrollutvalget skal gi uttalelse om regnskapet til kommunestyret. Uttalelsen skal ogsåforeligge når formannskapet gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken. 10. juni 2013 (Møte ute ved en avdeling/virksomhet?) Orientering og spørsmål knyttet til virksomheten som eventuelt besøkes. Møteplan for kontrollutvalget 2.halvår Oppfølging av tilsynsrapporter? Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget avvikler 3 møter i vår. Det kan være behov for ekstra møter utenom oppsatt møteplan, dersom det kommer opp saker som krever rask behandling. Det bør også gjennomføres et møte mellom kontrollutvalgene i Værnesregionen med henblikk på koordinering av kontrollvirksomheten. 43

44 Referatsaker til kontrollutvalgets møte den Behandles i utvalg Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Selbu kommune /13 Saksbehandler: Arvid Hanssen Arkivkode: Arkivsaknr.: 13/173-2 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Referatsakene tas til orientering. Vedlegg NKRF i komitehøring på Stortinget einfo Vedlegg 2 Dropper høring i helsetur Trøndelag pleie og omsorg Vedr. Habilitet for kommunale styremedlemmer Saksutredning Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet: 1. Kommunestyrets behandling av forvaltningsrevisjonsrapport KOSTRA. 2. Norges kommunerevisorforbund (NKRF) i høring på Stortinget. (Vedlagt) 3. E-info fra NKRF om taushetsbelagte opplysninger oversendelse til ordfører. (Vedlagt) 4. Kontrollkomiteen i Trondheim og bystyret sin sluttbehandling av sak vedrørende reisevirksomhet i regi av Sør-Trøndelag Pleie og omsorgsforum. Jf sak 10/13 behandlet i kontrollutvalget (Publisering og bystyrets vedtak i saken er vedlagt. 5. Levering av sekretariatstjenester til kontrollkomiteen i Trondheim i perioden Uttalelse fra KS-advokatene vedrørende habilitet kommunale styremedlemmer. 44

45 NKRF i komitehøring på Stortinget NKRF deltok i dag, , på en åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite. Kommunal- og forvaltningskomiteen holdt åpen høring i forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet NKRF, representert ved styreleder Per Olav Nilsen og daglig leder Ole Kristian Rogndokken, var blant deltakerne i dagens høring på Stortinget. I den korte tilmålte tiden valgte NKRF å fokusere på to temaer: kontrollutvalgenes arbeidsforhold og foreldelsesfristen for merverdiavgiftskompensasjon. Kontrollutvalgenes arbeidsforhold Regjeringen har varslet en kommunereform. Den vil sannsynligvis medføre endringer i både oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene og i kommunestrukturen. For NKRF er det i denne forbindelse viktig å belyse hva dette kan bety for forvaltningen og tjenesteproduksjonen i kommunesektoren. Vi vet at store endringer påvirker organisasjoners evne til å levere tjenester, og på kort sikt øker risikoen for feil. I slike omstillingsprosesser er det derfor viktig at kontrollutvalgene tildeles ressurser til å gjennomføre forvaltningsrevisjoner rettet mot bruk av fellesskapets verdier. Dette innebærer å følge med på at prosessene gjennomføres etter kommunestyrets intensjoner og at innbyggerne får de tjenester de har krav på, samt unngå svakere rettssikkerhet. Kontrollutvalgene utgjør en vesentlig faktor for å opprettholde tilliten til lokaldemokratiet. Kostra-tallene viser at det er store variasjoner i tilgjengelige ressurser for kontrollutvalgene og deres sekretariat. Av kommuner med folketall under har 118 brukt mindre enn 0,2 % av brutto driftsinntekter i gjennomsnitt de siste fem årene. Dette skal dekke både kontrollutvalgets egen aktivitet og revisjon av kommunen. Erfaringer fra vår kvalitetskontroll av egne medlemmer og tall fra «Forvaltningsrevisjonsregisteret», som NKRF har etablert sammen med KS, viser at en god del kontrollutvalg ikke gjennomfører årlig forvaltningsrevisjon. Dette er i strid med forskriften om kontrollutvalg. Få forvaltningsrevisjoner medfører at vesentlige tjenesteområder ikke blir underlagt kontroll. En gjennomgang av «Forvaltningsrevisjonsregisteret» viser for eksempel at i perioden har bare 28 kommuner rapportert inn revisjoner av barnevernstjenesten. For kommunens beredskap er det bare rapportert inn 8 revisjoner i samme periode. Regelen om årlig forvaltningsrevisjon i kommunene må innskjerpes, og staten må sørge for at kravet overholdes. Det er ikke hensiktsmessig å angi en absolutt grenseverdi for hva som er forsvarlig bruk av ressurser. Til det er forholdene for ulike mellom kommunene. Videre er det selvsagt opp til de enkelte kommunestyrer å fastsette rammene for kommunens tilsynsaktivitet. NKRF mener imidlertid at et tilsynssystem som ikke fungerer etter hensikten vil bidra til å undergrave tilliten til kommunal sektor. Regelen om årlig forvaltningsrevisjon i kommunene må innskjerpes, og staten må sørge for at kravet overholdes. 45

46 Foreldelsesfristen for merverdiavgiftskompensasjonen Ordningen med kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner og visse private og ideelle virksomheter, ble opprettet for å forhindre konkurransevridning som følge av merverdiavgiftssystemet. Ordningen har virket i mange år og synes i store trekk å virke etter hensikten. Imidlertid har vi sett noen uheldige sider knyttet til det å rette opp feil. Det sendes oppgave for merverdiavgiftskompensasjon hver andre måned. Dersom det avdekkes feil, noe som dessverre er uunngåelig, må krav fremmes sammen med neste periode. Feil som blir avdekket senere vil være foreldet. Vanlig foreldelsesfrist er tre år. I et konkret tilfelle fra i høst har Sogn og Fjordane fylkeskommune tapt ca. 12,5 millioner kroner på en feil oppstått hos Statens Vegvesen. I en uttalelse fra kontrollutvalget i Oslo vises det til at Oslo kommune har tapt 112 millioner kroner for perioden Foreldelsesfristen for merverdiavgiftskompensasjon må settes slik at det gis rimelig tid til å foreta korreksjoner. Som eksemplene viser, fører den knappe foreldelsesfristen til at en rekke kommuner og fylkeskommuner taper penger på ordningen. Dette er utilsiktede virkninger, som i tillegg til å påføre kommuner og fylkeskommuner tap også kan medvirke til å redusere effekten av hele ordningen. Loven om merverdiavgiftskompensasjon ligger under Finansdepartementets ansvarsområde, men da kommunene lett blir den tapende part ønsket NKRF også å ta dette opp med Kommunal- og forvaltningskomiteen. Foreldelsesfristen for merverdiavgiftskompensasjon må settes slik at det gis rimelig tid til å foreta korreksjoner. 46

47 Norges Kommunerevisorforbund Ole Kristian Rogndokken Postboks 1417 Vika 0115 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/ Spørsmål om anvendelsen av kontrollutvalgsforskriften 19 når det dreier seg om taushetsbelagt informasjon Vi viser til deres brev av 16. september og 23. oktober 2013 med spørsmål om kontrollutvalgsforskriften 19 og forholdet til forvaltningsloven 13 når det dreier seg om taushetsbelagt informasjon. Slik departementet ser det, er ikke forvaltningsloven 13 til hinder for at ordføreren kan motta en kopi av innkalling og saksdokumentene til møtene i kontrollutvalget. Det fremgår av forvaltningsloven 13 bokstav b nr. 2 at taushetsplikten i 13 første ledd ikke er til hinder for at opplysningene brukes for det formål de er gitt for eller innhentet for. Det følger av forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner at innkalling og saksdokumenter til møter i kontrollutvalget skal sendes med kopi til aktuell ordfører. Det finnes således hjemmel i forskrift for å sende kopi av saksdokumentene til ordfører, og de innhentede opplysningene brukes dermed for det formål de er gitt eller innhentet for, jf. forvaltningsloven 13 bokstav b nr. 2. Med hilsen Siri Halvorsen (e.f.) avdelingsdirektør Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. Elisabeth Torkildsen rådgiver Postadresse Kontoradresse Telefon* Saksbehandler NO- Org no

48 Dropper høring i helsetur-saken Kontrollkomiteen i Trondheim har innskjerpet kritikken av rådmannen og lederne som Publisert , kl. 21:30Oppdatert , kl. 06:50 Kontrollkomiteen i Trondheim behandlet mandag kveld den såkalte helsetur-saken. Saken fikk stor medieoppmerksomhet etter at 15 av kommunens helse- og omsorgsledere var med på en sponset ferie- og fagtur til Australia tidligere i vår. Til sammen 30 personer fra en rekke kommuner i fylket deltok på turen, som skjedde i regi av Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum. Helseledere har deltatt på reiser jorda rundt i regi av forumet i flere år. Alvorlig sak for Trondheim kommune Leder i kontrollkomiteen i Trondheim, Rolf Jarle Brøske, sier at komiteen har brukt svært lang tid på å diskutere saken, og at saken er kompleks og alvorlig for Trondheim kommune og for enkeltpersoner. Vi har besluttet å ikke gjennomføre høring i saken, men vi har innskjerpet kritikken av rådmannen og lederne som har deltatt på de såkalte helseleder-reisene, sier Brøske til NRK. Klar for å sette punktum Brøske sier saken har vært en stor belastning for kommunen og for enkeltpersoner. Dette har vært en lang og tung sak, som allerede har fått konsekvenser for enkelte av lederne som har vært involvert, sier Brøske. Nå mener han det er på tide å sette et punktum i saken. Vi har fått fakta på bordet, saken er godt belyst, revisjonen har gjort en god jobb og rådmannen har vært svært samarbeidsvillig og fremskaffet nødvendig dokumentasjon. Nå er vi klare for å sette et punktum for saken. Avventer endelig vedtak i bystyret Brøske sier han nå håper alle sider i saken er belyst og at de nå avventer endelig vedtak i bystyret i slutten av oktober. 48

49 Nå går saken til bystyret og jeg forventer at saken blir endelig vedtatt, forhåpentligvis med enstemmighet rundt den krasse kritikken som nå er innstilt fra kontrollkomiteen, sier han. Rådmann i Trondheim, Stein Ytterdahl, er enig med kontrollkomiteen i at det er sterkt kritikkverdig at en slik driftsform har fått lov å utvikle seg i Sør- Trøndelag pleie- og omsorgsforum: Når kontrollkomiteen skjerper kritikken, opplever jeg at de understreker lederansvaret. Og den kritikken forstår og aksepterer jeg. Vi kommer til å arbeide for å unngå at noe slikt skal skje igjen, sier Ytterdahl. 49

50 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: Sak: 141/13 Tittel: Saksprotokoll: Forvaltningsrevisjon: Etterlevelse av etiske retningslinjer Resultat: Behandlet Arkivsak: 13/25554 VEDTAK: 1. Bystyret er kritisk til at bystyrets vedtak fra 2007 om etiske retningslinjer ikke er oppfylt i sin helhet. 2. Bystyret ber rådmannen sørge for at de etiske retningslinjene blir gjort kjent blant alle ansatte, og sikre et kontinuerlig fokus på etiske problemstillinger i kommunen. 3. Bystyret ber rådmannen sørge for at det gjennomføres tiltak for å sikre at de etiske retningslinjene blir implementert i hele organisasjonen. 4. Bystyret ber rådmannen sørge for at kontrollrutiner blir etablert og fulgt opp. Kontrollrutiner må evalueres jevnlig og eventuelt forbedres. 5. Bystyret er kritisk til at reisene i regi av STPO kunne pågå over lang tid, og mener at deltakelse på turene har vært i strid med Trondheim kommunes etiske retningslinjer. 6. Bystyret mener rådmannen burde skaffet seg bedre innsikt i hvordan Trondheim kommunes bidrag til STPO ble forvaltet, herunder hvordan utenlandsreisene ble finansiert. Dette er et klart lederansvar, og bystyret mener det er kritikkverdig at dette ikke ble gjort. 7. Bystyret er ikke tilfreds med at rådmannens internkontroll ikke har fanget opp de avvik som er omtalt i rapporten. Bystyret påpeker også at systemet ikke har fanget opp de få som har stilt kritiske spørsmål, og er kritisk til denne svikten i rapporteringsrutiner. 8. Bystyret ber rådmannen gi tilbakemelding i egen sak til Bystyret innen om hvordan rapportens funn er fulgt opp, herunder blant annet: - resultater fra anonymisert undersøkelse blant kommunens ansatte knyttet til kjennskapen til de etiske retningslinjene, som er sammenlignbar med de funn som er gjort av revisjonen i tilsvarende undersøkelse i rapporten, slik at man får vurdert effekten av de tiltak rådmannen nå har iverksatt/ vil iverksette. - rapportering av stikkprøver knyttet til sikring av at ledere ikke anviser egne utgifter i strid med kommunens reglement. 9. For øvrig tas rapporten til orientering. Behandling: - Trond Åm (V) fratrådte, inhabil iht forv.lov 6, andre ledd. 65 medlemmer til stede. Saksprotokoll for Bystyret

51 Notat datert fra Trondheim kommunerevisjon var sendt medlemmene før møtet. Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift Saksprotokoll for Bystyret

52 52

53 53

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1.

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1. samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Tilsynsrapport 1 Innledning 1.1 Generelt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid

Detaljer

Deres dato av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets arbeid i Kvinnherad kommune

Deres dato av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets arbeid i Kvinnherad kommune 4( ds Vår saksbehandler Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 sdai rme fkut nonrastseiktk feorrhetog beredskap Dokument dato 21.01.2013 Deres dato 19.11.20 1av 4 Vår referanse 2012/10738/OPVE Deres referanse

Detaljer

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og 1 av 5 *cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og beredskap Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 16.01.2012 Innherred samkommune, administrasjonssjefen

Detaljer

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal og Skaun kommuner

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal og Skaun kommuner Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 14.06.2013 1 av 5 Orkdal kommune, rådmannen Arkivkode 326 Bårdshaug 7300 ORKANGER Oversendelse av

Detaljer

Dokument dato 12.09.2012. Deres dato 08.02.2012

Dokument dato 12.09.2012. Deres dato 08.02.2012 s Direktoratet b Vår saksbehandler Vera Lisa Opsahl. tlf. 33412607 Tjeldsund kommune, brannsjefen for samfunnssikkerhet og beredskap Dokument dato 12.09.2012 Deres dato 08.02.2012 Var referanse 201113715/OPVE

Detaljer

*dsbdirektoratet 18.10.2011 2011 /220,10PVE

*dsbdirektoratet 18.10.2011 2011 /220,10PVE for *dsbdirektoratet sarnfunnssikkerhet og beredskap Dokument dato Var referanse 18.10.2011 2011 /220,10PVE Var saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl tlf 33412607, Jan Tore Dilling

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Reglement for Bodø kontrollutvalg

Reglement for Bodø kontrollutvalg Reglement for Bodø kontrollutvalg (Vedtatt i bystyret 8. september 2011) 1 Virkeområde Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) og forskrift om kontrollutvalg i kommuner

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 03.12.2013 kl. 18:00 22.15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl,

Detaljer

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Arkivsak: 16/152 Møtedato/tid: 17.11.2016 Kl 09:30 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtedeltakere: Ann Karin Haugen, leder Helge A. Halvorsen,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Dokument dato 08.08.2012. Deres dato 16.01.2012. Oversendelse av rapport fra tilsyn med brannvesenets forebyggende arbeid i Namsos og Fosnes kommuner

Dokument dato 08.08.2012. Deres dato 16.01.2012. Oversendelse av rapport fra tilsyn med brannvesenets forebyggende arbeid i Namsos og Fosnes kommuner Vår saksbehandler Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 Namsos kommune, rådmannen Abel Meyersg. 12 7800 NAMSOS S sdairrofekot000restoei t foorrhot og beredskap Dokument dato 08.08.2012 Deres dato 16.01.2012

Detaljer

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Lov og forskrift omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 14/19 Møtedato/tid: 20.02.2014, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, rådhus 2. Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Kopi: Kari Slungård, leder

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl. 14.30 Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Folkevalgt Vedtatt av fylkestinget i møte 7.12.2004 (sak 66/04) og i møte 12.10.11 sak 62 og 66) Ansvarlig for oppdatering Økonomi- og administrasjonsstaben

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/141 Møtedato/tid: 31.10.2013, kl. 16:00 Møtested: Møtedeltakere: Rådhuset, Formannskapssalen Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2018 Meldal kommune Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx 1 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 12/85 Møtedato/tid: 09.05.2012, kl. 17:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen. Deltagere: Per Walseth, leder Per-Arild Lyng Arild Øyan Tove

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Orkdal kommune 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget ansvarlig for å påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 11/148 Møtedato/tid: 10.05.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes, leder Toralf Øverås Astrid jensen Gunnbjørn

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 17.01.2012 kl. 18:00 22:15 Møtested: Møtende medlemmer: Formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite, nestleder Ane Bondahl Marit

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 04.12.2012 kl. 18:00 22:10 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt i kommunestyre, sak 2/2017 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at kommunens

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Tolga kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 1. desember 2016, Sak 31/16 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer.

3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. LOV-1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Page 1 of 1 77. Kontrollutvalget 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med

Detaljer

Årsplan Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune

Årsplan Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

Dokumenttilsyn med kommunenes forebyggendearbeid (brann- og redningsvesenets)

Dokumenttilsyn med kommunenes forebyggendearbeid (brann- og redningsvesenets) Dokumenttilsyn med kommunenes forebyggendearbeid (brann- og redningsvesenets) Jan-Tore Dilling Enhet for forebygging 1 Gjennomføring av tilsynsaksjonen Tilsynsaksjonen blir gjennomført i hele landet i

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 VADSØ KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Arkivsak: Møtedato/tid: 18.01.2018 Kl. 12:30 Møtested: Namdalshagen Namsos - Dahlslett Møtedeltakere: Per Arve Lie Anne Strøm Bjøru Åsa Skjærvik

Detaljer

Årsplan Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune

Årsplan Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 SØR-VARANGER KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

RAPPORT OM KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET

RAPPORT OM KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET RAPPORT OM KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET 2011-2015 (Administrativt utkast) Hemne kommune September 2015 1 Om kontrollutvalget 1.1 Utvalgets rolle Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan, og reguleres

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan

Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalget i Rendalen kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVARS OGARBEIDSOMRÅDE...

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Reglement for Haugesund kontrollutvalg

Reglement for Haugesund kontrollutvalg Reglement for Haugesund kontrollutvalg Vedtatt av Haugesund bystyre 13.06.12, sak 47/12 VIRKEOMRÅDE Kommuneloven (lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner) og kontrollutvalgsforskriften

Detaljer

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Arkivsak: 17/14 Møtedato/tid: 18.01.2017 Kl 09:00 Møtested: Rådhuset, gamle formannskapssal Møtedeltakere: Roar Kjerstadmo Jorulf Gumdal Øyvind Engvik

Detaljer

Årsplan Kontrollutvalget i Aurskog- Høland kommune

Årsplan Kontrollutvalget i Aurskog- Høland kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET Holtålen kommune 2016 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET Behandlet av Kontrollutvalget i Holtålen 09.02.17, sak 03/17 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling...

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16,

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16, PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16, 24.11.16. 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven 77 ansvarlig for at det utføres

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 21. november 2011 Møtetid: Kl. 1430 Møtested: Namsos samfunnshus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalgets årsmelding 2016

Siljan kommune Kontrollutvalgets årsmelding 2016 Siljan kommune Kontrollutvalgets årsmelding 2016 Temark Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 1. INNLEDNING Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2016. Denne skal gi et bilde

Detaljer

Rendalen kommune. Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet

Rendalen kommune. Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet Rendalen kommune Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet Årsrapport 2016 Innhold Innledning... Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... Saker til behandling... Innkalling av administrative ledere,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 25.04.2013 kl. 18:00 20:45 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, formannskapssalen. Ole Halvard Bondahl,

Detaljer

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 29.november 2011 TID: Kl. 14.30 STED: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 34/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 030/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017-2020 GAMVIK KOMMUNE 1. Formålet med forvaltningsrevisjon Hensikten med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv kommunal forvaltning.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/2806-0 Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 15.12.2016 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedlegg

Detaljer

ú*'^ Vera Lisa Opsahl sjefingeniør

ú*'^ Vera Lisa Opsahl sjefingeniør samfunnssikkerhet og beredskep Dokument dato Vår referanse 2012110735/OPVE lav4 Vår saksbehandler Vera Lisa Opsahl, ttf.33412607 Deres dato 20.11.2012 Deres referanse Hemnes kommune, rådmannen Hemnes kommune

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 KONTROLLUTVALGET I ALVDAL

ÅRSMELDING 2013 KONTROLLUTVALGET I ALVDAL ÅRSMELDING 2013 KONTROLLUTVALGET I ALVDAL Behandlet av kontrollutvalget i Alvdal 27. mars 2014 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling... 3 Innkalling

Detaljer

REGLEMENT. for KONTROLLUTVALGET. Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11.

REGLEMENT. for KONTROLLUTVALGET. Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11. REGLEMENT for KONTROLLUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre 05.09.11 i sak 76/11. INNHOLD: 1. VIRKEOMRÅDE...2 2. FORMÅL...2 3. VALG...2 4. KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kontrollkomiteen - funksjon, oppgaver og rolle i Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 07/38854

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kontrollkomiteen - funksjon, oppgaver og rolle i Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 07/38854 Saksframlegg Kontrollkomiteen - funksjon, oppgaver og rolle i Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 07/38854 Forslag til vedtak: Kontrollkomiteen tar redegjørelsen til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 07/38854

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Alvdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 24. november 2016, Sak 36/16 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommune. Administrativt utkast

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommune. Administrativt utkast PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven 77 ansvarlig for at det utføres regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon

Detaljer

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET Holtålen kommune 2015 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET Behandlet av Kontrollutvalget i Holtålen 18.02.16, sak 03/16 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling...

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 15.01.2013 kl. 18:00 20:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Formannskapssalen rådhuset Ole Halvard Bondahl,leder Arnstein

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 24.04.2012 kl. 18:00 22:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: 16/ Paul Stenstuen OVERSENDELSE AV DOKUMENTER ETTER KONTROLLUTVALGETS MØTE

Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: 16/ Paul Stenstuen OVERSENDELSE AV DOKUMENTER ETTER KONTROLLUTVALGETS MØTE Orgnr. 987672196 Postboks 2564 7735 Steinkjer Tlf. 74 11 14 76 www.komsek.no Innherred samkommune Ordføreren Administrasjonssjefen Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: 16/010 433-1798-5.6

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møtedato/tid: 22.11.2016 kl 17:30-18:45 Møtested: Formannskapssalen Møtende medlemmer: Arild Øien, leder Torbjørn Olsen, nestleder Trine Brændmo Else May

Detaljer

Rapport fra tilsyn:

Rapport fra tilsyn: Dokumentdato Vår referanse Tilsynsid 9323 326 Arkivkode Rapport fra tilsyn: 26.10.2016 Informasjon om tilsynsobjekt Klient Foretaksnr (Orgnr 1) Bedriftsnr (Orgnr 2) BALSFJORD KOMMUNE BRANN OG 940208580

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Verran kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2012

Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Leka kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møtedato/tid: 24.11.2016 kl 09:00 11:30 Møtested: Storkleppen, rådhus 2 Møtende medlemmer: Lars Græsli, leder Toralf Øverås, nestleder Heidi Synnøve Lien

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 05.06.2012 kl. 18:00 21:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møtedato/tid: 07.12.2015 kl 17:00-20.00 Møtested: Formannskapssalen. Møtende medlemmer: Randi Eikevik Jahn Harry Kristiansen Kerstin Leistad Erling Foss

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 28.11.2013 kl. 13:00 16:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Saker til behandling: Rådhuset, formannskapsalen

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune 1 Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 13/137 Møtedato/tid: 14.1.213, kl. 17: Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedeltakere: Per Walseth, leder Per-Arild Lyng Kerstin Leistad

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I ALVDAL

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I ALVDAL ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I ALVDAL Behandlet av Kontrollutvalget i Alvdal 14.02.17, sak 03/17 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling... 4 Innkalling

Detaljer

Inderøy kommune Kontrollutvalget

Inderøy kommune Kontrollutvalget Inderøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen NB! MERK STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Tolga kommune. Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet

Tolga kommune. Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet Tolga kommune Årsmelding 2015 for kontrollutvalgets virksomhet Behandlet av kontrollutvalget 15. februar 2016 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling...

Detaljer

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: eller mobiltlf

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: eller mobiltlf Møteinnkalling Bamble kontrollutvalg Dato: 08.02.2016 kl. 9:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen (OBS! Flyttet) Arkivsak: 15/09763 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Orientering fra administrasjonen

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Orientering fra administrasjonen NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 13. mars 2012 TID: Kl 10.00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017

SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 15.11.16 Paul Stenstuen 036/16 417-1719-5.5

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, Møterom 2 Tidspunkt: 28.09.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

RØROS KOMMUNE. Årsmelding

RØROS KOMMUNE. Årsmelding RØROS KOMMUNE Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet 2016 BEHANDLET I KONTROLLUTVALGETS MØTE 7. FEBRUAR 2017 SAK 3/17 Innhold Innledning... 2 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 2 Antall saker

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan 2012 Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Sandnes 01.01.2012 Innledning Bystyret har det øverste ansvar for kontroll og tilsyn i kommunen. I tillegg velger bystyret

Detaljer

Levanger kommune Kontrollutvalget

Levanger kommune Kontrollutvalget Vedlegg 1 sak 00x/07 Levanger kommune Kontrollutvalget! " ### Innledning Kommuneloven er blitt gjort gjenstand for en del endringer de senere år. Kommunene fikk økt handlefrihet ved reformen i 1992. Samtidig

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Tolga kommune. Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet

Tolga kommune. Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet Tolga kommune Årsmelding 2014 for kontrollutvalgets virksomhet Behandlet av kontrollutvalget 16. februar 2015 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling...

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Opprinnelig vedtatt av fylkestinget 27.04 2006. Faginstans med ansvar for fortolkninger: Kontrollutvalget. Sist revidert: 30.04 2015. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Reglementets

Detaljer

Årsplan Kontrollutvalget i Nannestad kommune

Årsplan Kontrollutvalget i Nannestad kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE Årsplan 2015 Innhold 1. KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVAR...

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer